Zveřejnění výsledků l. kola přijímacího řízení uchazečů ke vzdělávání na
Konzervatoři Duncan centre – Talentových zkoušek - vyhlášených v 1. a 2.
termínu (16. – 18. 1. 2012 a 18. – 20. 1. 2012).
Datum zveřejnění: 25. ledna 2012
Podle výsledků dosažených jednotlivými uchazeči při přijímacím řízení bylo stanoveno jejich
pořadí a ke dni. 25. ledna 2012 zveřejněn seznam přijatých uchazečů.
Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých nepřijatých uchazečů bude
odesláno rozhodnutí o nepřijetí písemně.
Seznam přijatých uchazečů ke vzdělávání na Konzervatoři Duncan centre pro školní
rok 2012 – 2013
Pořadí
Registrační
číslo
Jméno
1
Celkový počet získaných
bodů
131
26
VODRÁŽKOVÁ Hana
52
GROSMANOVÁ Michaela
38
BAŘINA Filip
14
DOMORÁD Jakub
10
DRÁBKOVÁ Anna
36
BÁRTOVÁ Michaela
64
BŘEZINOVÁ Anna
43
KEITA Sayon
21
VESELÁ Margareta
4
NOVÁKOVÁ Barbora
3
HONSOVÁ Radka
18
BODYOVÁ Emilie
42
KREJČOVÁ Tereza
58
ZÍTOVÁ Anna
27
VÁLOVÁ Marie
28
LECIÁNOVÁ Nikola
50
KASALOVÁ Lucie
2
HERDEROVÁ Marie
2
129
3
128
4
127
5
126
6 až 7
122
6 až 7
122
8
118
9
115
10
114
11
113
12 až 14
111
12 až 14
111
12 až 14
111
15 až 16
110
15 až 16
110
17
109
18
108
Poučení pro přijaté uchažeče:
S platností ke dni 25. 1. 2012, kdy byl zveřejněn seznam přijatých uchazečů ke vzdělávání na
Konzervatoři Duncan centre (na stránkách školy www.duncanct.cz a souběžně i na nástěnce školy
v Branické ulici 41, Praha 4), začíná pro přijaté uchazeče lhůta k odevzdání zápisového lístku, kterým
potvrdí svůj úmysl vzdělávat se na naší škole.
Podrobné informace viz. níže: Školský zákon - § 60a
Zápisový lístek
(1) K potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem příslušného oboru vzdělání na dané střední škole
slouží zápisový lístek. Toto ustanovení se nevztahuje na studium podle § 83 až 85 a na vzdělávání
podle § 25 odst. 2 písm. b) až e).
(2) Uchazeč, který je žákem základní školy, obdrží zápisový lístek na této základní škole, a to
nejpozději do 15. března, nebo do 30. listopadu v případě, že podává přihlášku do oboru vzdělání
s talentovou zkouškou. V ostatních případech vydá na žádost uchazeče nebo jeho zákonného
zástupce zápisový lístek krajský úřad příslušný podle místa trvalého pobytu uchazeče, u cizinců dle
místa pobytu na území České republiky, případně sídla školy, kam se uchazeč hlásí, pokud na území
České republiky nepobývá. Při vydávání zápisového lístku ověří krajský úřad totožnost uchazeče
nebo jeho zákonného zástupce.
(6) Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého
uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a
to nejpozději do
10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí.
Zápisový lístek se
také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli
poštovních služeb. U uchazečů s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou
může v nezbytných případech potvrdit úmysl vzdělávat se ředitel příslušného školského zařízení
pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy.
(7) Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového
lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole podle odstavce 6, zanikají posledním dnem lhůty podle
odstavce 6 právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.
Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit
zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.
Uchazeči, kteří nebyli přijatí ke vzdělávání na Konzervatoři Duncan centre pro školní rok 2012-2013
Uchazeč s registračním číslem:
55
11
51
33
53
39
19
13
16
41
15
44
45
63
22
47
61
5
8
20
30
40
49
57
24
32
34
48
56
6
7
31
35
46
59
62
Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých nepřijatých uchazečů bude
odesláno rozhodnutí o nepřijetí písemně.
Download

Zveřejnění výsledků l. kola přijímacího řízení uchazečů ke