Fotonávod na složení a zapojení dynama G11A, 45W
Seznam sou ástí dynama:
1x rotor dynama
1x stator dynama
1x šroub M10 se zápustnou hlavou na plochý šroubovák (do t la dynama pro p ipevn
2x šroub M6x150 (pro sešroubování hliníkového p edku a zadku dynama)
1x objímka s p ezkou
1x t sn ní pod objímku s p ezkou
1x cívky dynama
1x jádro cívky dynama
1x hliníkové elo dynama
1x ložisko 6201 (originál) nebo rad ji kryté 6201 2RS (na fotografiích)
2x filcový t snící kroužek do hliníkového ela dynama (rozdílné rozm ry)
4x plechová podložka do hliníkového ela dynama
1x hliníkový zadek dynama
1x ložisko 608 (originál) nebo rad ji kryté 608 2RS (na fotografiích)
1x t sn ní pod plechové ví ko hliníkového zadku dynama
1x plechové ví ko do hliníkového zadku dynama
1x držák uhlík
1x filcový t snící kroužek do držáku uhlík
1x plechová podložka do držáku uhlík
2x p ítla ná pružina uhlík
1x uhlík s odizolovaným kabelem
1x uhlík s neizolovaným kabelem
2x šroub M5 s s kulatou hlavou pro p ipojení elektroinstalace k dynamu
2x L plechový profil (držák šroub s kulatou hlavou a elektroinstala ních kabel )
1x izola ní podložka, obdélníková
4x izola ní podložka, malá
4x izola ní podložka, velká
13x šroubek s pérovou podložkou
2x matice M5, velká (na šrouby s kulatou hlavou pro p ipojení elektroinstalace k dynamu)
1x klínek
1x ozubené kolo
1x korunková matice M10
1x závla ka
ní jádra cívky)
Fotonávod:
1. Uložení dvou plechových podložek a filcového kroužku do hliníkového ela p ed
ložisko dynama. Pozor na správné oto ení prolis !
2. V mém p ípad bylo ložisko 6201 2RS v hliníkovém ele volné a bylo pot eba jej
zalepit lepidlem Loctite 603 (lepidlo na válcové plochy)
3. Uložení dvou plechových podložek a filcového kroužku do hliníkového ela dynama za
ložisko. Pozor na správné oto ení prolis !
4. Zalisování rotoru do hliníkového ela. K tomu lze místo speciálních p ípravk použít
dlouhý o íšek vel. 13 na malou golu. Usazení rotoru s hliníkovým elem do t la
statoru. Pozor na správný sm r! Na fotografiích chybí montáž cívky a jejího jádra do
la statoru (zapomn l jsem fotit). Šroub v t le statoru zajistit d íkem (originální
zajišt ní) nebo lepidlem Loctite 243 (st ední pevnost).
5. Zalisování ložiska 608 2RS a montáž t sn ní a plechového ví ka.
6. Montáž uhlíku s neizolovaným kabelem a uložení filcového kroužku a plechové
podložky do držáku uhlík .
7.
išroubování držáku uhlíku a sestavení izola ních podložek s L profilem
8. Montáž zbylých izola ních podložek a plechové podložky
9. Montáž velkých matic M5, kontrola správného nasazení p ítla ných pružin uhlík a
sestavení dynama
1O. P ipojení neizolovaného uhlíku a prvního pólu cívky, montáž a p ipojení izolovaného
uhlíku a p ipojení druhého pólu cívky
1O. Montáž t snícího papíru, objímky s p ezkou, klínku, ozubeného kola, korunkové matice a
zajišt ní závla kou
Schéma vnit ního zapojení dynama:
Download

Složení a zapojení dynama G11A.pdf