Česká národní banka
Příručka ABO-K Internetové bankovnictví
Příručka ABO-K Internetové bankovnictví
Obsah
1.
ÚVOD DO ABO-K ................................................................................................................................................ 2
1.1.
OBECNĚ O ABO-K INTERNETOVÉ BANKOVNICTVÍ...................................................................................... 2
1.2.
NĚKTERÁ PRAVIDLA PRO PŘÍRUČKU A POPIS STRÁNEK ............................................................................... 2
2.
VSTUP DO ABO-K ............................................................................................................................................... 3
2.1.
ABO-K INTERNETOVÝ PORTÁL ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ........................................................................... 3
2.2.
PŘIHLÁŠENÍ DO ABO-K ................................................................................................................................ 4
2.3.
STAVY ABO-K BĚHEM DNE .......................................................................................................................... 5
3.
STRUČNĚ O FUNKCÍCH ABO-K INTERNETOVÉ BANKOVNICTVÍ ...................................................... 6
4.
FUNKCE V HLAVNÍM MENU ABO-K INTERNETOVÉ BANKOVNICTVÍ ............................................. 7
4.1.
JEDNORÁZOVÉ PŘÍKAZY ............................................................................................................................... 8
4.1.1. Příkaz k úhradě / inkasu ............................................................................................................................ 8
4.1.1.1.
4.1.1.2.
Přehled příkazů k registraci ............................................................................................................................ 10
Archiv příkazů ................................................................................................................................................ 11
4.2.2.1.
4.2.2.2.
4.2.2.3.
4.2.2.4.
4.2.2.5.
Podpis dávky v rámci ABO-K ........................................................................................................................ 18
Předání dávky ke zpracování .......................................................................................................................... 19
Odvolání dávky ze zpracování........................................................................................................................ 21
Protokol o zpracování dávky .......................................................................................................................... 21
Odstranění dávky ............................................................................................................................................ 24
4.1.2. Příkaz k euroúhradě ................................................................................................................................ 12
4.1.3. Příkaz k úhradě do zahraničí .................................................................................................................. 13
4.1.4. Šablony příkazů ....................................................................................................................................... 15
4.2.
DÁVKY PŘÍKAZŮ .......................................................................................................................................... 16
4.2.1. Vložení dávky .......................................................................................................................................... 16
4.2.2. Přehled dávek – předání dávky ke zpracování ........................................................................................ 17
4.3.
TRVALÉ PŘÍKAZY A POVOLENÁ INKASA ..................................................................................................... 25
4.4.
ÚČTY ............................................................................................................................................................ 28
4.4.1. Přehled účtů ............................................................................................................................................ 28
4.4.2. E-mailová pravidla .................................................................................................................................. 29
4.4.2.1.
4.4.2.2.
E-maiĺová pravidla pro transakce ................................................................................................................... 29
E-mailová pravidla pro výpisy........................................................................................................................ 31
4.4.3. SIPO ........................................................................................................................................................ 32
4.4.4. Karty........................................................................................................................................................ 32
4.4.5. Termínované vklady ................................................................................................................................ 33
4.5.
TRANSAKCE ................................................................................................................................................. 34
4.5.1. Před splatností ........................................................................................................................................ 34
4.5.2. Odložené.................................................................................................................................................. 35
4.5.3. Odmítnuté transakce ............................................................................................................................... 36
4.5.4. Zaúčtované – transakční historie ............................................................................................................ 37
4.6.
VÝPISY Z ÚČTŮ ............................................................................................................................................ 39
4.7.
RŮZNÉ – DALŠÍ FUNKCE ABO-K ................................................................................................................ 42
4.7.1. Kurzovní lístek ......................................................................................................................................... 42
4.7.2. Zprávy pro klienty ................................................................................................................................... 43
4.7.3. Log klienta............................................................................................................................................... 43
4.7.4. Ověření podpisu ...................................................................................................................................... 43
4.7.5. Informace o klientovi............................................................................................................................... 45
4.7.6. Osobní nastavení ..................................................................................................................................... 46
4.7.7. Nápověda, dokumenty, kontakty .............................................................................................................. 46
4.7.7.1.
4.8.
4.9.
26.3.2014
Instalace podpory pro práci s certifikáty......................................................................................................... 47
KONTAKTY .................................................................................................................................................. 48
ODHLÁŠENÍ Z ABO-K ................................................................................................................................. 49
1 z 49
Česká národní banka
Příručka ABO-K Internetové bankovnictví
1. Úvod do ABO-K
1.1. Obecně o ABO-K Internetové bankovnictví
Přehled stěžejních služeb je uveden v čl. 3. Aplikace se startuje prostřednictvím internetového
prohlížeče Windows Internet Explorer. Uživatelské příručka je přístupná z úvodní stránky ABO-K
Internetový portál České národní banky na odkazech Příčka ABO-K. Podrobné popisy stránek jsou
uvedeny přímo v aplikaci v pravém horním rohu v odkazu Nápověda.
Uživatelem ABO-K Internetové bankovnictví (Dále také jen "ABO-K") může být subjekt, který s
ČNB uzavřel smlouvu o účtu. Součástí smlouvy jsou Podmínky České národní banky pro
používání služby ABO-K (dále "Podmínky"). Znění Podmínek a jejích příloh je uvedené v odkazech
úvodní stránky ABO-K Internetový portál České národní banky.
Podmínky popisují způsob předávání platebních příkazů klientem a poskytování výpisů z účtů a
dalších souvisejících služeb ČNB prostřednictvím aplikace ABO-K Internetové bankovnictví.
Každý uživatel ABO-K musí být v aplikaci zaregistrován. Registraci provádí vybraná pracoviště
poboček ČNB na základě Podpisových vzorů k účtu klienta. V podpisových vzorech jsou uvedena
jména tzv. disponentů, fyzických osob s přístupovými právy v aplikaci ABO-K. Každý disponent
musí mít v podpisových vzorech uvedenu certifikační autoritu, která mu vydala certifikát pro
elektronický podpis (kvalifikovaný nebo komerční). Dále pak sériové číslo certifikátu a jedinečné
jméno, které je součástí certifikátu.
1.2. Některá pravidla pro příručku a popis stránek
Názvy kláves, odkazů, tlačítek, polí, rozbalovacích menu a dokumentů jsou v tomto dokumentu
psány kurzívou.
Odkazy – V ABO-K modře zobrazené texty, které odkazují na adresy stránek. Jejich stiskem se
zobrazí jiná webová stránka.
Povinná pole na webových stránkách jsou označena hvězdičkou.
Ikony "tužka"
a "křížek"
znamenají editaci respektive odstranění příkazu, dávky apod. v
řádkovém seznamu.
Zaškrtávací políčko slouží k označení jednotlivých příkazů, dávek, voleb apod.
Stránkování v rámci seznamu se provádí šipkami
Šipkami
se provádí zobrazování více informací (buď uvedeno v hlavičce seznamu
nebo přímo v řádce seznamu) k jednom řádku seznamu.
Ikonou
v dané řádce seznamu lze zobrazit v novém okně detail vybraného řádku seznamu.
Odkazy
jsou určeny pro export zobrazeného textu do textového formátu (TXT)
respektive do formátu pro výměnu tabulkových dat (CSV).
26.3.2014
2 z 49
Česká národní banka
Příručka ABO-K Internetové bankovnictví
2. Vstup do ABO-K
2.1. ABO-K Internetový portál České národní banky
Aplikace ABO-K je připravena pro internetový prohlížeč Windows Internet Explorer (dále jen
"IE") verze 8, 9 a 10. Přihlašovací stránka ABO-K je na adrese abok.cnb.cz. a spustí se v IE tak,
že do panelu adresa se napíše abok.cnb.cz (bez www – viz Obrázek 1 červeně orámováno v panelu
adresa) a stiskne se klávesa Enter. Zobrazí se stránka ABO-K Internetový portál České národní
banky (viz Obrázek 1).
Vstup do aplikace ABO-K uživatel provede tlačítkem Přihlásit. Pod tlačítkem jsou umístěna menu
s odkazy na uživatelskou dokumentaci ABO-K. Kliknutím na ikonu
se rozbalí podmenu s
odkazy na další uživatelskou dokumentaci.
Obrázek 1 – Přihlašovací stránka ABO-K Internetový portál České národní banky
26.3.2014
3 z 49
Česká národní banka
Příručka ABO-K Internetové bankovnictví
2.2. Přihlášení do ABO-K
Při prvním přihlášení ABO-K po stisku tlačítka Přihlásit ověřuje pravost certifikátu disponenta v
úložišti certifikátů. Klient musí ukládat soukromý klíč příslušející kvalifikovanému certifikátu
resp. kvalifikovanému systémovému certifikátu na hardwarové úložiště, na němž je soukromý
klíč vygenerován při vytváření žádosti o certifikát a ze kterého nemůže být žádným způsobem
exportován. Certifikát musí být zobrazen v záložce Osobní (zde se zobrazí vždy a nezáleží, jestli je
uložen na kartě, tokenu nebo jsou jiné certifikáty importovány do úložiště počítače) v menu IE
Nástroje / Možnosti Internetu záložka Obsah tlačítko Certifikáty.
Hardwarová úložiště určená k uchovávání certifikátů jsou zpřístupňována aplikacemi, které jsou
zpravidla distribuované společně s daným úložištěm. Tyto aplikace zajistí aktivaci úložiště při
přihlašování do ABO-K. ABO-K disponentovi nabídne vždy pouze certifikáty, které jsou na
úložišti a jsou platné. Po výběru certifikátu je disponent vyzván, aby vložil přístupové heslo do
hardwarového úložiště.
V rámci přihlašování dojde ke kontrole platnosti certifikátu a kontrole, zda je certifikát
zaregistrován v ABO-K.
Pokud je certifikát zaregistrován u více klientů, zobrazí se okno „Výběr klienta“, viz Obrázek 2, ve
kterém disponent zvolí, za kterého klienta bude pracovat. V seznamu se zobrazuje identifikační
kód a název klienta. Disponent má tak přístup k účtům všech klientů, u nichž má zaregistrovaný
svůj certifikát.
Obrázek 2 – Výběr ze seznamu klientů, u kterých je certifikát disponenta zaregistrován
26.3.2014
4 z 49
Příručka ABO-K Internetové bankovnictví
Česká národní banka
2.3. Stavy ABO-K během dne
Po přihlášení a spuštění ABO-K je na každé stránce vpravo nahoře zobrazeno aktuální účetní
datum, čas poslední aktualizace stránky a identifikace disponenta. Vedle těchto údajů je zobrazena
ikona semaforu, která indikuje stav systému z hlediska přijímání dávek.
Semafor indikuje tyto stavy:
Zelená
Žlutá
– dávky jsou průběžně přijímány
– příjem dávek dočasně pozastaven (nastává při výpadcích spojení s centrálním
systémem – stav trvá do obnovení spojení)
Červená – příjem dávek odložen (nastává při přechodu na nový účetní den – stav trvá
kolem 1 hodiny)
V průběhu pracovního dne je semafor zelený a dávky jsou přijímány do účetního dne uvedeného
v pravém horním rohu stránky. Po uzávěrce účetního dne se semafor změní na červený a datum
účetního dne se nastaví na následující pracovní den. Znamená to, že např. pondělní účetní den se
nastaví již v pátek večer a zůstane nastaven po celý víkend. Zhruba po jedné hodině, během které
probíhá uzavírání účetního dne v centrálním systému, se opět objeví zelený semafor.
Dávky lze předávat kdykoliv, ale při červeném semaforu čekají na zpracování. Přijaty ke
zpracování jsou až při zeleném semaforu. Všechny ostatní akce lze provádět nezávisle na stavu
systému – nezávisle na barvě semaforu.
26.3.2014
5 z 49
Česká národní banka
Příručka ABO-K Internetové bankovnictví
3. Stručně o funkcích ABO-K Internetové bankovnictví
Aplikace ABO-K Internetové bankovnictví umožňuje klientům České národní banky provádět
účetní a neúčetní operace na účtech vedených Českou národní bankou (dále jen „ČNB“).
Přehled služeb ABO-K Internetové bankovnictví:
- Zadávání platebních příkazů včetně příkazu k euroúhradě (pro platby do zemí EU v eurech) a
příkazu k úhradě do zahraničí.
- Výpisy z účtů, které informují majitele účtu o stavu peněžních prostředků na účtu a o provedení
platebních transakcí. Elektronické výpisy jsou opatřeny elektronickou značkou ČNB. Výpisy
jsou rovněž majiteli účtu k dispozici v tiskové podobě, a to ve formátu PDF a jsou elektronicky
podepsány ČNB.
- E-mailová pravidla, na jejichž základě jsou klientovi e-mailem zasílány výpisy z účtů a/nebo
informace o vybraných platbách.
- Informační služby, zejména informace o provedených platebních transakcích (transakční
historie), potvrzení o provedení transakce, informace o odmítnutých transakcích, informace o
transakcích s odloženou splatností, informace o aktuálním zůstatku účtů klienta včetně limitu
debetního zůstatku aj.
- Zprávy pro klienty, jimiž je klient průběžně informován o změnách, nových funkcích ABO-K
nebo jiných věcech, které souvisí s užíváním ABO-K Internetové bankovnictví.
- Webové služby k zadávání platebních příkazů, přebírání protokolů a výpisů prostřednictvím
aplikačního rozhraní ABO-K webové služby (ABOK-WS), které umožňuje přímý přístup do
ABO-K Internetové bankovnictví z vlastní aplikace klienta.
- Pro majitele bankokont poskytuje informace o SIPO, platebních kartách a termínovaných
vkladech.
- Další služby jako např. podrobný log o aktivitě disponenta aj.
Rozsah využívání služeb ABO-K Internetové bankovnictví stanoví klient prostřednictvím
Podpisových vzorů, v nichž rovněž určí rozsah oprávnění jednotlivých certifikátů disponentů.
26.3.2014
6 z 49
Česká národní banka
Příručka ABO-K Internetové bankovnictví
4. Funkce v hlavním menu ABO-K Internetové bankovnictví
Po úspěšném přihlášení disponenta se zobrazí úvodní stránka s hlavním menu aplikace ABO-K
Internetové bankovnictví, viz Obrázek 3, s tlačítkem Odhlásit, jehož stiskem disponent provede
odhlášení z aplikace a zároveň její ukončení.
Obrázek 3 – Hlavní menu s rozbalenými podmenu Jednorázové příkazy, Dávky příkazů, Účty,
Transakce a Různé
Vpravo od hlavního menu se zobrazují přehledy, seznamy, další menu aj. v závislosti na právě
aktivovaném odkazu v menu. Disponent může pomocí odkazu v menu Různé / Osobní nastavení,
viz 4.7.6, nastavit úvodní stránku po přihlášení se do ABO-K.
V případě, že ABO-K má pro uživatele nějakou zprávu, automaticky se po přihlášení vpravo od
hlavního menu objeví seznam zpráv s tučně napsanými hlavičkami zpráv, které ještě disponent
nepřečetl, viz 4.7.2.
26.3.2014
7 z 49
Česká národní banka
Příručka ABO-K Internetové bankovnictví
4.1. Jednorázové příkazy
Dále platí:
měna (platebního) příkazu – je měna, která je uvedena v poli Měna
měna transakce, transakční měna – je měna, v níž se uskutečňuje převod mezi účty
částka transakce – je částka převodu v transakční měně
4.1.1. Příkaz k úhradě / inkasu
Kliknutím na odkaz Příkaz k úhradě/inkasu se zobrazí stránka viz Obrázek 4. Tímto platebním
příkazem se dávají výhradně platební převody s transakční měnou CZK. Je-li měna příkazu
zadána v jiné měně než v CZK, převáděná částka transakce v CZK se určí přepočtem částky
příkazu podle platného kurzovního lístku.
Obrázek 4 – Stránka úhrady/inkasa (určen k tzv. ručnímu pořizování úhrady, inkasa nebo spěšné
úhradě
Ruční pořizování příkazů disponent provádí prostřednictvím stránky NOVÝ PŘÍKAZ viz
Obrázek 4. V rozbalovacím menu Typ operace můžete zadat:
- úhrada
- inkaso
- spěšná úhrada
Do pole Číslo účtu plátce je možné číslo vepsat. Je možné také kliknutím na ikonu
vedle pole
Číslo účtu plátce se zobrazit okno s rozbalovací nabídkou čísel účtů a z ní vybrat číslo účtu a
tlačítkem Vybrat volbu potvrdit.
Tlačítkem Uložit jako šablonu je možné právě vytvořený příkaz s dodaným názvem uložit a poté
ho použít jako šablonu výběrem z rozbalovací nabídky vpravo nahoře Ze šablony.
26.3.2014
8 z 49
Česká národní banka
Příručka ABO-K Internetové bankovnictví
Pokud je příkaz vystaven k tíži účtu státního rozpočtu, který podléhá rezervačnímu systému
Ministerstva financí IISSP-RISRE, objeví se ve formuláři vedle pole Měna tlačítko Rezervace v
IISSP – viz Obrázek 5.
Není-li účet státního rozpočtu v seznamu účtů, na kterých je povolena debetní transakce dnes na
dnes, pak zpracování příkazu s aktuálním datem účetního dne je odloženo na další účetní den.
Transakce vyvolaná tímto příkazem je zobrazena v transakcích odložených.
Po kliknutí na tlačítko se zobrazí tabulka (viz Obrázek 6). Pole Částka příkazu se doplní ze zadané
částky v příkazu a do pole Součet částek položek rezervací se automaticky načítají jednotlivé
částky rezervací. Jedná-li se o měnu CZK, musí Součet částek položek rezervací být roven hodnotě
v poli Částka příkazu. U ostatních měn EUR a USD podmínka rovnosti údajů v polích Částka
příkazu a Součet částek položek rezervací neplatí.
Obrázek 5 – Tlačítko Rezervace v IISSP u účtů, které podléhají rezervacím FM
Obrázek 6 – tabulka pro zadávání rezervací IISSP-RISRE
Ikona
slouží k výmazu daného řádku s rezervačními údaji. Tlačítkem Uložit rezervaci se
rezervace připojí k příkazu k úhradě/inkasu a tlačítko Zpět ruší změny, které byly v tabulce
provedeny.
26.3.2014
9 z 49
Česká národní banka
Příručka ABO-K Internetové bankovnictví
4.1.1.1.
Přehled příkazů k registraci
Kliknutím na Přehled příkazů k registraci se zobrazí seznam příkazů k úhradě/inkasu (viz Obrázek
7) pořízených prostřednictvím stránky Nový příkaz, viz Obrázek 4.
Obrázek 7 – Přehled příkazů k registraci
ikony vpravo jsou určeny pro editaci, výběr a zrušení příkazu. Ikona R se zobrazí jen
u debetního účtu, který podléhá rezervacím MF a po jejím stisku se v novém okně zobrazí tabulka
rezervací – viz Obrázek 6
Klienti, kteří mají povolené dodatky, mají k dispozici vedle pole Číslo dávky ještě rozbalovací
menu Režim s volbami příkazy běžného roku a dodatkové příkazy.
Po stisknutí tlačítka Vytvořit a zaregistrovat dávku se vytvoří dávka z pořízených příkazů,
které mají vyplněné zaškrtávací políčko (vpravo u každého příkazu). Následuje otevření okna s
informacemi o právě zaregistrované dávce a popisem dalšího postupu, jak dávku předat ke
zpracování, viz Obrázek 8.
Obrázek 8 – Oznámení disponentovi o zaregistrování dávky
26.3.2014
10 z 49
Česká národní banka
Příručka ABO-K Internetové bankovnictví
Po stisknutí tlačítka OK nebo křížku v pravém horním rohu okna je uživatel přesměrován na
stránku Přehled dávek – předání dávky, viz Obrázek 17.
4.1.1.2.
Archiv příkazů
Archiv ručně pořízených příkazů obsahuje dřívější příkazy, které již byly "zabaleny" do dávky, viz
Obrázek 9. Archiv pouze ukazuje disponentovi, jaké příkazy pořídil a zabalil do dávky, ale
neříká, zda daný příkaz provedl transakci na účtu. V menu Transakce je uvedeno, jak
dopadlo zpracování konkrétního příkazu.
Obrázek 9 – Třířádkový seznam příkazů
Ikona R se zobrazí jen u debetního účtu, který podléhá rezervacím MF a po jejím stisku se v novém
okně zobrazí tabulka rezervací – viz Obrázek 6
Opakovaným stisknutím modrých šipek (vpravo od odkazu Nápověda) nahoru dolů lze rozšířit
detaily příkazu a zobrazit jeden až pět řádků pro jeden příkaz. Obrázek 9 ukazuje třířádkový
seznam a Obrázek 10 zobrazuje hlavičku pro pětiřádkový seznam příkazů.
Obrázek 10 – Hlavička pro pětiřádkový seznam příkazů
Záznamy v seznamu jsou řazeny podle data dávky sestupně, čísla dávky sestupně a dále v rámci
dávky podle pořadí v dávce vzestupně.
26.3.2014
11 z 49
Česká národní banka
Příručka ABO-K Internetové bankovnictví
4.1.2. Příkaz k euroúhradě
Prostřednictvím stránky Příkaz k euroúhradě, viz Obrázek 11, disponent dává příkazy k převodům
s transakční měnou EUR do zemí EU včetně ČR (s výjimkou úhrad v EUR ve prospěch účtů
vedených v ČNB) 1 a dále na Island, do Lichtenštejnska a do Norska. V případě, že měna příkazu
není v měně EUR, je hodnota přepočítána podle platného kurzovního lístku do transakční měny
EUR.
Obrázek 11 – Stránka euroúhrady
Pokud je příkaz vystaven k tíži účtu státního rozpočtu, který podléhá rezervačnímu systému
Ministerstva financí IISSP-RISRE, objeví se ve formuláři vedle pole Měna tlačítko Rezervace v
IISSP – viz Obrázek 5.
Po kliknutí na tlačítko Rezervace v IISSP se zobrazí tabulka (viz Obrázek 6). Pole Částka příkazu
se doplní ze zadané částky v příkazu a do pole Součet částek položek rezervací se automaticky
načítají jednotlivé částky rezervací. Jedná-li se o měnu CZK, musí Součet částek položek rezervací
být roven hodnotě v poli Částka příkazu. U ostatních měn EUR a USD podmínka rovnosti údajů v
polích Částka příkazu a Součet částek položek rezervací neplatí.
Po stisknutí tlačítka Vložit je příkaz "zabalen“ do dávky a dávka je připravena k podpisu na stránce
Přehled dávek – předání dávky, viz Obrázek 17.
Tlačítkem Uložit jako šablonu je možné právě vytvořený příkaz s dodaným názvem uložit a poté
ho použít jako šablonu výběrem z rozbalovací nabídky vpravo nahoře Ze šablony.
Pro úhradu ve prospěch účtu vedeného v ČNB (BIC kód ČNB je CNBACZPP) se používá příkaz k úhradě (kap.
2.1.1), nikoliv příkaz k euroúhradě.
1
26.3.2014
12 z 49
Česká národní banka
Příručka ABO-K Internetové bankovnictví
4.1.3. Příkaz k úhradě do zahraničí
Prostřednictvím stránky Příkaz k úhradě do zahraničí, viz Obrázek 12, uživatel zadává do
systému:
- příkazy k převodům do zahraničí a
- příkazy k převodům do českých bank v cizí měně
Transakční měnu určuje sám uživatel v poli Proplaťte v. Z toho vyplývá, že nejsou–li měny v
polích Měna a Proplaťte v shodné, částka transakce se určí přepočtem podle platného kurzovního
lístku na měnu uvedenou v poli Proplaťte v.
Obrázek 12 – Stránka příkaz k úhradě do zahraničí
Pokud je příkaz vystaven k tíži účtu státního rozpočtu, který podléhá rezervačnímu systému
Ministerstva financí IISSP-RISRE, objeví se ve formuláři vedle pole Proplaťte v tlačítko
Rezervace v IISSP – viz Obrázek 13.
Po kliknutí na tlačítko Rezervace v IISSP se zobrazí tabulka (viz Obrázek 6). Pole Částka příkazu
se doplní ze zadané částky v příkazu a do pole Součet částek položek rezervací se automaticky
načítají jednotlivé částky rezervací. Jedná-li se o měnu CZK, musí Součet částek položek rezervací
být roven hodnotě v poli Částka příkazu. U ostatních měn EUR a USD podmínka rovnosti údajů v
polích Částka příkazu a Součet částek položek rezervací neplatí.
26.3.2014
13 z 49
Česká národní banka
Příručka ABO-K Internetové bankovnictví
Obrázek 13 – Tlačítko Rezervace v IISSP u účtů. které podléhají rezervacím FM
V případě platby v Eurech po Evropě, která odpovídá podmínkám podle kap.4.1.2, je výhodnější
použít příkaz k euroúhradě.
Po stisknutí tlačítka Vložit je příkaz „zabalen“ do dávky a dávka je připravena k podpisu na stránce
Přehled dávek – předání dávky, viz Obrázek 17.
Tlačítkem Uložit jako šablonu je možné právě vytvořený příkaz s dodaným názvem uložit a poté
ho použít jako šablonu výběrem z rozbalovací nabídky vpravo nahoře Ze šablony.
26.3.2014
14 z 49
Česká národní banka
Příručka ABO-K Internetové bankovnictví
4.1.4. Šablony příkazů
Odkaz Šablony příkazů otevře stránku se seznamem již vytvořených šablon a s možností tvorby
nových šablon pro tuzemský příkaz, euro platbu a platbu do zahraničí, viz Obrázek 14.
Šablony jsou předpřipravené příkazy k platbě umožňující rychlejší sestavení a kompletaci příkazů.
Jsou vhodné pro příkazy, které se více opakují.
Obrázek 14 – Šablony příkazů
ikony vpravo jsou určeny pro editaci a výmaz šablony.
26.3.2014
15 z 49
Česká národní banka
Příručka ABO-K Internetové bankovnictví
4.2. Dávky příkazů
4.2.1. Vložení dávky
Odkaz Vložení dávky disponentovi umožňuje vkládat do ABO-K dávky ve formě datových
souborů. Jedná se o tzv. externí dávky vytvořené v jiných systémech vně ABO-K. Prostřednictvím
stránek, viz Obrázek 15, v případě klienta s jedním podpisem a, v případě klienta se dvěma
podpisy viz Obrázek 16, tyto externí dávky disponent vkládá do ABO-K.
Pomocí tlačítka Procházet disponent vybere příslušný soubor s příkazy. Výběrem souboru se
zapíše cesta a název souboru do příslušného pole.
Obrázek 15 – Stránka pro vložení externí dávky s jedním externím podpisem
Obrázek 16 - Stránka pro vložení externí dávky se dvěma externími podpisy
ABO-K kontroluje pravost podpisu až po odeslání dávky ke zpracování.
Po stisku tlačítka Vložit je dávka zobrazena v přehledu dávek, viz Obrázek 17 respektive Obrázek
18
26.3.2014
16 z 49
Česká národní banka
Příručka ABO-K Internetové bankovnictví
4.2.2. Přehled dávek – předání dávky ke zpracování
Po stisknutí volby Přehled dávek – předání dávky ke zpracování se zobrazí přehled dávek, viz
Obrázek 17, pro klienta s jedním podpisem. Pro klienta se dvěma podpisy je seznam uveden na
Obrázek 18.
Obrázek 17 – Stránka Přehled dávek – předání dávky (klient s jedním podpisem)
Obrázek 18 – Stránka Přehled dávek – předání dávky (klient se dvěma podpisy)
26.3.2014
17 z 49
Příručka ABO-K Internetové bankovnictví
Česká národní banka
#
Typ
dávky
Dávka s
V ABO-K jsou následující typy dávek, z nichž kromě EXD a EXW jsou všechny vytvářeny ručně:
Název dávky
Vyžadován
podpis
Ano/Ne
PTT
Příkazy tuzemské typované
Ano
2
PET
Příkazy euroúhrady typované
Ano
3
PZT
Příkazy do zahraničí typované
Ano
4
EXD
Externí dávky s příkazy
Ano
5
EXW
Externí dávky pro službu ABOKWS
Ano
6
KTP
Trvalé příkazy k úhradě
Ano
7
KPI
Povolení k inkasu
Ano
8
KSP
Změna limitu SIPO
Ano
9
VK1
Odvolání transakcí před splatností
Ano
10
VK2
Odvolání transakcí odložených
Ano
11
KPK
Platební karty – zadání kontaktního telefonu
Ano
12
KIK
Změna kontaktních údajů disponenta
Ano
13
EMP
Emailová pravidla pro příkazy
Ne
14
EMV
Emailová pravidla pro výpisy
Ne
Emailovými
pravidly
Instrukcemi
Příkazy
1
Dávky jsou v přehledu rozděleny do dvou skupin – dávky před a dávky po předání ke zpracování.
Nejdříve je v seznamu zobrazována množina dávek před předáním a je sestupně tříděna podle
údaje ve sloupci Datum dávky.
Množina dávek po předání ke zpracování je zobrazována až za dávkami čekajícími na předání a je
tříděna sestupně podle údaje ve sloupci Čas přijetí.
Dávka je jednoznačně identifikována kódem klienta, datem vytvoření dávky a číslem dávky.
4.2.2.1.
4.2.2.1.1.
Podpis dávky v rámci ABO-K
Podepsání dávky ručně pořízených dávek
Po stisku ikony
ve sloupci Podpis na stránce Přehled dávek – předání dávky u ručně
vytvořených dávek se buď může zobrazit oko pro výběre certifikátu k podepsání nebo rovnou okno
Upozornění viz Obrázek 19, které v textové formě zobrazí obsah dávky a vedle tlačítka Změnit…je
modře napsáno, jaký certifikát je vybrán k podpisu. Vždy to musí být kvalifikovaný certifikát.
Tlačítko Změnit složí k výběru z certifikátů, které má disponent na svém počítači k dispozici.
26.3.2014
18 z 49
Česká národní banka
Příručka ABO-K Internetové bankovnictví
Obrázek 19 – Okno zobrazené při podpisu dávky s ručně pořízenými příkazy ABO-K
Po stisknutí tlačítka Ano se dávka podepíše. Tím je proces podepisování dávky ukončen a uživatel
je přesměrován na stránku přehledu dávek, viz Obrázek 17 resp. Obrázek 18, odkud může dávku
předat ke zpracování.
4.2.2.2.
4.2.2.2.1.
Předání dávky ke zpracování
Předání dávky ke zpracování disponentem bez SMS
Ke zpracování lze dávku předat, jen když byla elektronicky podepsána, a to podle nastavených
pravidel jedním nebo dvěma podpisy. Po úspěšném podepsání dávky se u dávky v přehledu dávek
pro předání dávky ke zpracování (viz Obrázek 17 respektive Obrázek
ve sloupci P objeví ikona
18).
Disponentovi, který nemá v podpisových vzorech vyplněno pravidlo pro předání dávky s
potvrzovací SMS (dále jen "disponent bez SMS"), se po stisku ikony
pro předání dávky ke
zpracování zobrazí okno viz Obrázek 20. Dávku ke zpracování disponent odešle stiskem tlačítka
Předat ke zpracování.
26.3.2014
19 z 49
Česká národní banka
Příručka ABO-K Internetové bankovnictví
Obrázek 20 – Okno pro předání ručně pořízené dávky pro disponenta bez SMS
4.2.2.2.2.
Předání dávky ke zpracování disponentem se SMS
Disponentovi, který má v podpisových vzorech vyplněno pravidlo pro předání dávky s potvrzovací
SMS (dále jen "disponent se SMS"), se po stisku ikony
pro předání dávky ke zpracování a se
zobrazí okno Předání dávky ke zpracování a po stisku tlačítka Zaslat SMS se v okně doplní
informační text viz Obrázek 21.
Obrázek 21 – Okno pro předání dávky s tuzemským příkazem k úhradě pro disponenta se SMS
Na celý proces předání dávky je vymezen interval 5 minut. Během procesu předávání je disponent
průběžně informován o stavech, ve kterých se proces nachází a v případě výskytu chyby
informován o dalším postupu v části okna "Co dělat".
Úspěšné předání dávky ke zpracování je podmíněno vložením správného šestimístného
potvrzovacího kódu do pole Potvrzovací kód.
26.3.2014
20 z 49
Česká národní banka
Příručka ABO-K Internetové bankovnictví
Po stisku tlačítka Zaslat SMS aplikace ABO-K vygeneruje SMS kód a pošle ho na mobilní telefon
přihlášeného disponenta a začne odpočítávat po vteřinách čas (5 minut) určený pro zaslání dané
SMS, vložení kódu a předání dávky ke zpracování.
Disponent z mobilu obdržený kód zapíše do pole Potvrzovací kód. Po vyplnění tohoto pole se
zpřístupní tlačítko Předat ke zpracování. Jeho stiskem disponent předá dávku ke zpracování, zavře
okno pro předání dávky a vrátí disponenta na stránku s přehledem dávek.
ABO-K povoluje k jedné dávce zaslat maximálně 3 SMS a u každé SMS se může disponent třikrát
pokusit zadat správný kód. Po vyčerpání všech možností zaslání SMS daný disponent již nemůže
dávku předat.
Poznámka: Disponent se SMS (má povoleno předávat dávky jen s potvrzovacím kódem) může žádat
o zaslání SMS jen když na danou dávku nebyly vyčerpány tři možnosti zaslání SMS nehledě na to,
který disponent se SMS před ním o zaslání SMS žádal. Naproti tomu disponent bez SMS může
dávky předávat nehledě na to, zda-li již byly na danou dávku tři SMS zaslány.
4.2.2.3.
Odvolání dávky ze zpracování
Po úspěšném předání dávky ke zpracování se ve sloupci P objeví ikona , po jejímž stisku se
ABO-K zeptá uživatele, zde chce dávku odvolat ze zpracování. Podle volby pak ABO-K dávku
odvolá a zobrazí ji znovu v přehledu dávek nebo je zpracována. Při zeleném semaforu, tedy když
ABO-K dávky realizuje i v centrálním systému, se čas, kdy je možné dávku odvolat, pohybuje od 3
do 15 vteřin, v závislosti na rychlosti přenosů a zpracování vlastním ABO-K. Na odvolání dávky
ze zpracování při zeleném semaforu je tedy velmi krátká doba, proto doporučujeme vždy správnost
dávky pečlivě zkontrolovat.
Po zpracování dávky dávku nelze odvolat. Rozpadne se na jednotlivé transakce, se kterými lze
ještě dále pracovat viz 4.5
4.2.2.4.
Protokol o zpracování dávky
Po dokončení zpracování dávky v centrálním systému je stav dávky „zpracována“ (jsou-li
příkazy, alespoň některé, přijaty) spolu s informací kolik příkazů bylo odmítnuto.
Kliknutím na text ve sloupci Stav se zobrazí protokol o zpracování dávky, viz Obrázek 22 a
Obrázek 23.
26.3.2014
21 z 49
Česká národní banka
Příručka ABO-K Internetové bankovnictví
Obrázek 22 – Protokol o zpracování dávky
V horní části protokolu je možné kliknutím na odkaz TXT získat protokol v textovém formátu nebo
kliknutím na odkaz CSV ve formátu pro výměnu tabulkových dat, ve kterých jsou jednotlivé
položky v řádku tabulky odděleny čárkou.
26.3.2014
22 z 49
Česká národní banka
Příručka ABO-K Internetové bankovnictví
Obrázek 23 – Protokol o zpracování externí dávky ve formátu FS5 se dvěma odmítnutými příkazy
26.3.2014
23 z 49
Česká národní banka
4.2.2.5.
Příručka ABO-K Internetové bankovnictví
Odstranění dávky
Ikona pro odstranění dávky
se zobrazí ve sloupci X jen u dávek, které jsou ve stavu
zaregistrována nebo odmítnuta. Při ostatních stavech nelze dávku odstranit. Pokud byla dávka
vytvořena z ručně pořízených příkazů, je disponent při odstraňování dávky dotázán, zda se mají
příkazy ponechat v ABO-K, viz Obrázek 24.
Obrázek 24 – Dotaz po stisku ikony odstranění dávky z ručně pořízených příkazů
Při stisku tlačítka Ano jsou příkazy (transakce) dávky nenávratně z ABO-K smazány. Při stisku
tlačítka Ne jsou transakce dávky v ABO-K ponechány a zobrazí se v přehledu příkazů k registraci
(viz 4.1.1.1) a je možné je opět zabalit do dávky a připravit k předání ke zpracování.
26.3.2014
24 z 49
Česká národní banka
Příručka ABO-K Internetové bankovnictví
4.3. Trvalé příkazy a Povolená inkasa
V přehledu trvalých příkazů, viz Obrázek 25, se zobrazují jednotlivé atributy trvalého příkazu.
Obdobně jako na stránce „Přehled povolených inkas“, viz Obrázek 26. Kliknutím na ikonu se
zobrazí historie trvalých příkazů nebo povolených inkas.
Obrázek 25 – Přehled trvalých příkazů
Obrázek 26 – Přehled povolených inkas
– ikonami na pravé straně stránky lze editovat, vymazat a zobrazit historii příkazů k
úhradě respektive povolených inkas.
26.3.2014
25 z 49
Česká národní banka
Příručka ABO-K Internetové bankovnictví
Stránky pro nový trvalý příkaz a nové povolení inkasa viz Obrázek 27 a Obrázek 29.
Změny u trvalých příkazů a povolení inkas (nové, zrušení, změna) se realizují dávkou, kterou je
nutné elektronicky podepsat.
Obrázek 27 – Zadání nového typu trvalého příkazu
Pokud je příkaz vystaven k tíži účtu státního rozpočtu, který podléhá rezervačnímu systému
Ministerstva financí IISSP-RISRE, objeví se dole ve formuláři dvě pole určená pro vložení
rezervačních údajů – viz Obrázek 28.
Obrázek 28 – dolní část formuláře nového trvalého příkazu s rezervačními poli
26.3.2014
26 z 49
Česká národní banka
Příručka ABO-K Internetové bankovnictví
Obrázek 29 – Zadání nového povolení inkasa
26.3.2014
27 z 49
Česká národní banka
Příručka ABO-K Internetové bankovnictví
4.4. Účty
4.4.1. Přehled účtů
Stiskem odkazu Přehled účtů se zobrazí stránka se seznamem účtů, ke kterým má disponent v
ABO-K práva přístupu (viz Obrázek 30).
Obrázek 30 – Přehled účtů vedených v ABO-K
Disponent kliknutím na aktivní údaje ve sloupcích získává další informace k účtu:
ve sloupci Účet je odkaz na informace o účtu viz Obrázek 31.
ve sloupci Aktuální zůstatek je odkaz s přesměrováním do transakční historie viz Obrázek 42.
ve sloupci Výpisy je odkaz na výpisy z účtu ve formátu PDF viz Obrázek 32.
U termínovaných vkladů se po kliknutí na odkaz ve sloupci Typ účtu zobrazí detailní údaje o
termínovaných vkladech.
Obrázek 31 – Informace o účtu
26.3.2014
28 z 49
Příručka ABO-K Internetové bankovnictví
Česká národní banka
Obrázek 32 - Seznam výpisů z účtů ve formátu PDF s elektronickým podpisem ČNB
Počet uchovávaných výpisů klienta ve formátu PDF k danému účtu je nastavován administrátorem
ABO-K a je odvozen od množství a mohutnosti výpisů, které se pro daný účet v ABO-K pořizují.
Disponent je o tomto počtu informován pod seznamem výpisů, viz Obrázek 32.
4.4.2. E-mailová pravidla
Disponent, který má podle podpisových vzorů oprávnění k nastavení e-mailových pravidel, může
vkládat, upravovat a mazat e-mailová pravidla. Na základě e-mailových pravidel systém ABO-K
automaticky zasílá klientovi informace o transakcích na účtech a výpisy z účtů.
Disponent zvolí typ e-mailového pravidla pomocí přepínacích tlačítek pro transakce a pro výpisy,
viz Obrázek 33.
4.4.2.1.
E-maiĺová pravidla pro transakce
Obrázek 33 – Seznam e-mailových pravidel pro transakce
Stiskem ikony
35.
26.3.2014
u daného pravidla lze jeho nastavení měnit prostřednictvím stránky viz Obrázek
29 z 49
Česká národní banka
Příručka ABO-K Internetové bankovnictví
Stiskem tlačítka Nové pravidlo uživatel na zobrazené stránce může definovat pravidla pro posílání
informačních mailů viz Obrázek 34.
Obrázek 34 – Stránka pro zadání nového e-mailového pravidla pro transakce
Obrázek 35 – Změna emailového pravidla pro transakce
26.3.2014
30 z 49
Česká národní banka
Příručka ABO-K Internetové bankovnictví
V poli Seznam e-mailových adres se e-mailové adresy oddělují středníkem. Dávkami, které
nevyžadují elektronický podpis, se požadavky na nové e-mailové pravidlo nebo změnu stávajícího
e-mailového pravidla realizují.
4.4.2.2.
E-mailová pravidla pro výpisy
Seznam e-mailových pravidel pro výpisy se zobrazí stiskem přepínacího tlačítka pro výpisy, viz
Obrázek 36. Disponent zde může upravit a smazat stará a definovat nová pravidla a zrušit zasílání
výpisů na mail.
Obrázek 36 – Stránka se seznamem e-mailových pravidel pro výpisy
Podobně jako u pravidel pro transakce se zde pro výpisy prostřednictvím stránek viz Obrázek 37 a
Obrázek 38 definují nová pravidla (stiskem tlačítka Nové pravidlo) respektive mění stávající
). Dávkami, které nevyžadují elektronický podpis, se pak realizují
pravidla (stiskem ikony
požadavky disponenta.
Obrázek 37 – Stránka pro zadání nového e-mailového pravidla pro výpisy
26.3.2014
31 z 49
Česká národní banka
Příručka ABO-K Internetové bankovnictví
Obrázek 38 – Stránka pro provedení změn v pravidlech pro výpisy
K jednomu účtu je možné vytvořit jen jedno pravidlo pro výpisy. Účty, jež mají definovaná
pravidla pro výpisy, se při vytváření nového pravidla nezobrazují v nabídce seznamu účtů, k nimž
má disponent přístup.
4.4.3. SIPO
Volbou SIPO v hlavním menu se zobrazí stránka (viz Obrázek 39) určená pro "Soustředěné inkaso
plateb obyvatelstva". Tato stránka je určena jen pro majitele bankokont a zobrazuje číslo účtu, ze
kterého je prováděna platba SIPO, spojovací číslo SIPO a limit částky, který definuje maximální
částku, do níž může být platba provedena. Změna se týká jen výše limitu. Založit nové SIPO
pomocí ABO-K nelze.
Obrázek 39 – Soustředěné inkaso plateb obyvatelstva
4.4.4. Karty
Stiskem odkazu Karty se otevře stránka s údaji k vydané platební kartě – viz Obrázek 40. Změna je
povolena jen u pole Telefon a stránka je přístupná jen majitelům bankokont.
Obrázek 40 – Údaje k platební kartě majitele bankokonta
26.3.2014
32 z 49
Česká národní banka
Příručka ABO-K Internetové bankovnictví
4.4.5. Termínované vklady
Stiskem odkazu Termínované vklady v hlavním menu se vypíše seznam termínovaných vkladů a na
nich účetních pohybů viz Obrázek 41. Stránka je určena jen pro majitele bankokont a neumožňuje
založit nový termínovaný vklad a ani ho měnit.
Obrázek 41 – výpis termínovaných vkladů
26.3.2014
33 z 49
Česká národní banka
Příručka ABO-K Internetové bankovnictví
4.5. Transakce
Volba Transakce v hlavním menu zobrazí stránku s funkcemi, které umožňují disponentovi
odvolat transakce již připravené ke zpracování v centrálním systému, zobrazení odmítnutých
transakcí a transakční historii.
4.5.1. Před splatností
Transakce před splatností lze zobrazit pomocí volby Před splatností. Nejdříve se nabídne
disponentovi stránka, na které je možné nastavit filtry výběru a pak tlačítkem Vyhledat daný filtr
aplikovat – viz Obrázek 42.
Obrázek 42 – stránka pro zadání parametrů filtru výběru transakcí před zpracováním
Hlavním atributem výběru je pole Datum splatnosti. Transakce vyhovující filtru se zobrazí pod
tlačítkem Vyhledat viz Obrázek 43.
Obrázek 43 – Seznam vybraných transakcí před splatností po aplikovaném filtru
26.3.2014
34 z 49
Česká národní banka
Příručka ABO-K Internetové bankovnictví
se zobrazí detail transakce, stiskem R se zobrazí v novém okně položky
Stiskem ikony
rezervace pro systém MF IISSP-RISRE.
Odvolání transakcí (příkazů) se realizuje prostřednictvím dávky, která se vytvoří tlačítkem Vložit
dávku s pokyny k odvolání příkazů a která musí být elektronicky podepsána. Do dávky jsou
zahrnuty transakce, které mají zaškrtávací okénko vyplněné „fajfkou“ .
4.5.2. Odložené
Transakce vyloučené ze zpracování v centrálním systému, u kterých je zpracování odložené, lze
zobrazit kliknutím na odkaz Odložené. Nejdříve se nabídne disponentovi stránka, na které je
možné nastavit filtry výběru a pak tlačítkem Vyhledat daný filtr aplikovat. Transakce vyhovující
filtru se zobrazí pod tlačítkem Vyhledat viz Obrázek 44. Zde je hlavním atributem výběru pole
Datum odložení.
Obrázek 44 – Stránka se seznamem odložených transakcí s filtrem
Důvody odložení, které ABO-K respektuje, jsou uvedeny na stránce dole v legendě ke sloupci
"Důvod odložení"
26.3.2014
35 z 49
Česká národní banka
Příručka ABO-K Internetové bankovnictví
se zobrazí detail transakce, stiskem R se zobrazí v novém okně položky
Stiskem ikony
rezervace pro systém MF IISSP-RISRE.
Odvolání odložených transakcí (příkazů) se realizuje prostřednictvím dávky, která se vytvoří
tlačítkem Vložit dávku s pokyny k odvolání příkazů a která musí být elektronicky podepsána. Do
dávky jsou zahrnuty transakce, které mají zaškrtávací okénko vyplněné „fajfkou“
4.5.3. Odmítnuté transakce
Odmítnuté transakce jsou transakce, které byly během zpracování v centrálním systému odmítnuty
k realizaci. Stiskem odkazu Odmítnuté transakce se zobrazí všechny odmítnuté transakce viz
Obrázek 45.
Obrázek 45 – Stránka s položkami filtru a seznamem odmítnutých transakcí
Stiskem ikony
se zobrazí detail transakce, stiskem R se zobrazí v novém okně položky
rezervace pro systém MF IISSP-RISRE.
Ve sloupci Stav je v podobě kódu O,S a Z uvedeno, zda byla transakce odmítnutá, odvolaná před
splatností nebo odložená. Odmítnuté transakce maže ABO-K po určité době, disponent nemá
v ABO-K prostředky na výmaz odmítnutých transakcí.
26.3.2014
36 z 49
Česká národní banka
Příručka ABO-K Internetové bankovnictví
4.5.4. Zaúčtované – transakční historie
Stránka, jež umožňuje disponentovi aplikovat výběrové filtry na množinu úspěšně předaných
příkazů a poté zpracovaných transakcí, je v odkazu Zaúčtované – transakční historie. Jednoduchý
filtr transakční historie je určen pro zadání čísla účtu, období nebo konkrétně data od-do, viz
Obrázek 46. Podrobnější kritéria výběru umožňuje zadat tzv. filtr rozšířený, viz Obrázek 47.
Obrázek 46 – Jednoduchý filtr pro dotazy do historie transakcí
Obrázek 47 – Rozšířený filtr pro dotazy do historie transakcí
Poznámka: Důsledkem možnosti předdefinování skupiny typů transakcí, na něž se filtr aplikuje
pomocí přepínacích tlačítek je, že záporná znaménka se do polí Částka od: do: nedají zadat.
Hledání v debetech (záporných částkách na účtech) se provádí po zapnutí přepínacího tlačítka
debet.
26.3.2014
37 z 49
Česká národní banka
Příručka ABO-K Internetové bankovnictví
Po provedení dotazu se zobrazí filtru vyhovující transakce, viz Obrázek 48.
Obrázek 48 – Přehled transakcí po aplikaci daného filtru (po provedení dotazu)
Stiskem ikony
se zobrazí detail transakce. Jedná-li se o účet státního rozpočtu, který podléhá
rezervačnímu systému Ministerstva financí IISSP-RISRE, vedle ikony s detailem transakce se
zobrazí R, jehož stiskem se v novém okně zobrazí položky rezervace pro systém MF IISSPRISRE.
26.3.2014
38 z 49
Česká národní banka
Příručka ABO-K Internetové bankovnictví
4.6. Výpisy z účtů
Výpisy se vyhotovují v periodicitě stanovené v jednotlivých smlouvách o účtu 2, a to pouze tehdy,
byl-li za dané období na účtu pohyb.
Důležité: Důvěryhodné výpisy z účtu klienta jsou jen ty, které je možné ověřit proti
elektronické značce ČNB. Jiné formy výpisů z účtů, které ABO-K Internetové bankovnictví
nabízí, slouží jen k operativní a rychlé informaci o pohybech na účtu klienta.
Menu Výpisy z účtů zobrazí stránku s přehledem výpisů určených pro zpracování v ekonomických
systémech klienta, a to ze všech účtů klienta, viz Obrázek 49. Jsou ve formátu, který klient sdělil
pobočce ČNB a se kterou má podepsánu Smlouvu o používání služby ABO-K.
Obrázek 49 – Přehled výpisů ze všech účtů, ke kterým má disponent přístup
Výpisy pro konkrétní účet se zobrazí volbou daného účtu v rozbalovací nabídce Číslo účtu.
Zobrazí se seznam výpisů pro zvolený účet s odkazem na výpis ve formátu PDF s elektronickou
značkou ČNB, viz Obrázek 50.
Ve sloupci Jednotlivé výpisy, viz Obrázek 49, jsou ikony s odkazy na zobrazení seznamu účtů, ke
kterým byl daný den výpis vyhotoven, viz Obrázek 51.
Důležité: Operativní, rychle přístupné výpisy, jsou dostupné z odkazu ve sloupci Číslo účtu a
nelze je považovat za důvěryhodné výpisy z účtu klienta.
Důvěryhodné výpisy z účtů:
a) Datový soubor s výpisem a k němu příslušný soubor s elektronickou značkou ČNB – Ve
sloupci Soubor, viz Obrázek 49, jsou odkazy na datové soubory s výpisy pro všechny účty
klienta, pro něž byl v daném dni výpis vyhotoven a k nim jsou ve sloupci Značka/podpis
odkazy na příslušnou elektronickou značku ČNB, podle které musí disponent ověřit
důvěryhodnost výpisu.
Má-li klient přes ABO-K přístupné např. dva účty, účet „A“ s měsíční periodicitou výpisu a účet „B“ s denní
periodicitou, obdrží v průběhu měsíce ve dnech, kdy byl pohyb na účtu „B“, výpis z účtu „B“ a v poslední den měsíce
(byl-li během měsíce pohyb na účtu „A“ a v posledním dni měsíce pohyb na účtu „B“) bude datový soubor s výpisy
obsahovat výpis z účtu „A“ i výpis z účtu „B“.
2
26.3.2014
39 z 49
Česká národní banka
Příručka ABO-K Internetové bankovnictví
b) Soubor ve formátu PDF s elektronickou značkou ČNB – Ve sloupci PDF jsou odkazy na
výpisy z účtu klienta, které jsou vždy ve formátu PDF opatřeny elektronickou značkou ČNB.
Obrázek 50 – Seznam výpisů ve formátu PDF k danému účtu
Obrázek 51 – Seznam účtů s výpisy ve formátu PDF v daném dni.
Počet uchovávaných výpisů klienta ve formátu PDF k danému účtu je nastavován administrátorem
ABO-K a je odvozen od množství a mohutnosti výpisů, které se pro daný účet v ABO-K pořizují.
Disponent je o tomto počtu informován pod seznamem výpisů, viz Obrázek 51
26.3.2014
40 z 49
Česká národní banka
Příručka ABO-K Internetové bankovnictví
Má-li klient dohodnutý formát výpisu FV4 nebo FV5, lze kliknutím na datum výpisu zobrazit
informativní výpis, který má tiskový formát (viz Obrázek 52), ale při použití volby Tisk z menu
internetového prohlížeče tiskárna vytiskne následující zprávu:
Obrázek 52 – Orientační přehled obratů
26.3.2014
41 z 49
Česká národní banka
Příručka ABO-K Internetové bankovnictví
4.7. Různé – další funkce ABO-K
4.7.1. Kurzovní lístek
Po stisku Kurzovní lístek se uživateli ABO-K zobrazí kurzovní lístek vybraných měn, viz Obrázek
53, a historie vývoje kurzu pro vybrané měny až dva roky zpět od aktuálního účetního dne. Pomocí
rozbalovacích menu Datum a Měna je možné volit stav kursů k danému dni a vybrat konkrétní
měnu. Některé funkce stránky Kurzovní lístek dokumentují Obrázek 53 a Obrázek 54.
Obrázek 53 – Kurzovní lístek pro dané měny k vybranému datu
Obrázek 54 – Kurzovní lístek vývoj kurzu pro USD-dolar
26.3.2014
42 z 49
Česká národní banka
Příručka ABO-K Internetové bankovnictví
4.7.2. Zprávy pro klienty
Stiskem odkazu Zprávy pro klienty ABO-K zobrazí seznam zpráv určených pro disponenta ABOK, viz Obrázek 55. Jediná nepřečtená zpráva v seznamu zpráv způsobí, že po přihlášení disponenta
do aplikace ABO-K se otevře stránka Zprávy pro klienty.
Kliknutím na odkaz ve sloupci Název zprávy se na stránce vypíše textový obsah zprávy.
Obrázek 55 – Seznam zpráv pro klienty
4.7.3. Log klienta
Do logu se zapisují informace o přihlášení, případně odhlášení disponentů a informace o akcích
týkajících se dávek. Log je řazen sestupně podle času akce, viz Obrázek 56.
V případě, že uživatel při odhlášení a tím ukončení aplikace ABO-K zavře okno IE jinak než
tlačítkem Odhlásit, které se nachází vlevo pod hlavním menu, do logu klienta se odhlášení
nezapíše. Proto doporučujeme pro odhlášení (zavření, ukončení) z aplikace používat tlačítko
Odhlásit
Obrázek 56 – Log klienta
4.7.4. Ověření podpisu
Funkce na stránce Ověření podpisu, viz Obrázek 57, umožňuje ověřit uživateli, zda nějaký datový
soubor je správně podepsán. Nelze však ověřit elektronickou značku ČNB u souborů s výpisy z
účtu. Tu musí klienti ověřovat jinými prostředky vně ABO-K.
Do pole Soubor a Podpis uživatel tlačítkem Procházet vybere datový soubor a příslušný soubor s
elektronickou značkou (elektronickým podpisem) a tlačítkem Ověření externího podpisu se
provede ověření.
Při úspěšném ověření se zobrazí informační okno (viz Obrázek 58) a po stisku tlačítka OK je
uživateli zobrazen certifikát toho, kdo daný soubor podepsal (viz Obrázek 59).
26.3.2014
43 z 49
Česká národní banka
Příručka ABO-K Internetové bankovnictví
Obrázek 57 – Stránka pro ověření podpisu k danému souboru
Obrázek 58 – Informační okno o ověření elektronického podpisu
Obrázek 59 – Detail certifikátu
26.3.2014
44 z 49
Česká národní banka
Příručka ABO-K Internetové bankovnictví
4.7.5. Informace o klientovi
Stránka Informace o klientovi poskytuje přehled o atributech, které jsou uvedené v ABO-K, viz
Obrázek 60.
Obrázek 60 – Zobrazení informací ke klientovi se seznamem disponentů (zde dva disponenti)
Po stisku tlačítka Změnit kontaktní údaje disponenta se otevře stránka, na které lze změnit
telefonní číslo a e-mail adresu. Změna údajů se realizuje dávkou, která se zapíše do seznamu dávek
na stránce Přehled dávek - předání dávek (viz Obrázek 17 respektive Obrázek 18) a je připravena k
podpisu a dále předání ke zpracování.
26.3.2014
45 z 49
Česká národní banka
Příručka ABO-K Internetové bankovnictví
4.7.6. Osobní nastavení
Stránka Osobní nastavení, viz Obrázek 61, nabízí uživateli možnosti nastavení některých
parametrů chování ABO-K.
Pole Úvodní stránka při přihlášení umožňuje z rozbalovacího menu nadefinovat několik možností
zobrazení úvodních stránek po přihlášení do ABO-K. V odstavci Stránkování lze nastavit kolik
řádků má ABO-K zobrazovat na stránce. Tento údaj se dá též nastavit na konkrétní stránce.
Obrázek 61 – Stránka pro osobní nastavení
4.7.7. Nápověda, dokumenty, kontakty
Na stránce Nápověda, dokumenty, kontakty je pouze odkaz 1. Popis instalace podpory pro práci s
certifikáty (viz Obrázek 62).
Obrázek 62 – Stránka s odkazy na dokumentaci ABO-K
26.3.2014
46 z 49
Česká národní banka
4.7.7.1.
Příručka ABO-K Internetové bankovnictví
Instalace podpory pro práci s certifikáty
Obrázek 63 ukazuje stránku, na které je popsáno, jak nastavit důvěryhodnost serveru abok.cnb.cz a
umožňuje instalovat tzv. podporu pro práci s certifikáty. Instalace podpory je nutná pro
podepisování dávek uvnitř ABO-K a umožňuje, tak jak ukládá zákon o elektronickém podpisu,
podepisujícímu vizuálně zkontrolovat to, co podepisuje (viz Obrázek 19).
Obrázek 63 – Stránka pro nastavení důvěryhodnosti serveru abok.cnb.cz a instalaci podpory pro
práci s certifikáty
Instalaci je možné provést po stáhnutí souboru SignerSetup5.2Cz.msi respektive
SignerSetup5.2Cz64.msi a nebo po jejich spuštění interaktivně. Jaký soubor vybrat záleží na
Internet Exploreru a ne na OS Windows. V drtivé většině mají 64 bitové OS Windows
nainstalovaný 32 bitový Internet Explorer.
Instalace interaktivní:
1. Klikněte na SignerSetup5.2Cz.msi a dejte Spustit. Začnou se stahovat soubory a potom
znovu dejte povel spustit.
2. Spustí se průvodce instalací. Nechte vše přednastavené a použijte tlačítko Další
3. Konec instalace je oznámen zprávou, že byl modul úspěšně nainstalován
4. Zavřete Internet Explorer, znovu ho spusťte, přihlaste se do ABO-K a zkuste podepsat
dávku. Nepůjde-li to, zkontrolujte nastavení Internet Exploreru podle dokumentu
technicke_podminky_pro_pouzivani_ABO_K.pdf
26.3.2014
47 z 49
Česká národní banka
Příručka ABO-K Internetové bankovnictví
4.8. Kontakty
ABO-K – Kontakty České národní banky
Na stránce jsou uvedené kontaktní údaje pro případ problémů, dotazů, námětů a připomínek
disponentů k aplikaci ABO-K internetové bankovnictví a pro případ žádostí o spěšné zúčtování
příkazů na vrub účtů státní pokladny. V mailových zprávách vždy uveďte kód klienta.
[email protected] -> zde posílejte zprávy týkající se provozu ABO-K, např.: provozní výpadky
ABO-K, neúspěšné navázání spojení apod. V mailu uveďte stručný popis problému, otisk chybové
hlášky, čas, kdy k výpadku došlo a IP adresu vašeho serveru, který komunikuje se serverem ABOK.
[email protected] -> zde uvádějte problémy uživatelského charakteru, např.: nemožnost podepsání
dávky, problém při podepisování dávky, odmítnutí dávky, problém s certifikáty apod.
[email protected] -> adresa slouží jen pro žádosti o povolení transakce dnes na dnes na účtu
podléhající státní pokladně.
26.3.2014
48 z 49
Česká národní banka
Příručka ABO-K Internetové bankovnictví
Ukončení ABO-K
4.9. Odhlášení z ABO-K
Stiskem tlačítka Odhlásit v hlavním menu uživatel provede odhlášení z aplikace ABO-K.
Odhlášení ze systému je rovněž provedeno automaticky v případě, že uživatel aktivně nepracoval
s aplikací ABO-K déle než 15 minut. Po odhlášení se zobrazí stránka viz Obrázek 63.
Při opětném přihlášení ABO-K kontroluje, zda není v počítači spuštěn internetový prohlížeč.
Jestliže ano, oznámí disponentovi:
V tomto okně jste se již dříve odhlásil.
Pokud chcete pokračovat v práci s ABO-K musíte se znovu přihlásit v novém okně Internet
Exploreru.
Disponent musí zavřít všechna okna, ve kterých Internet Explorer běží a teprve potom spustit
ABO-K a přihlásit se.
Obrázek 64 – Stránka po odhlášení z ABO-K
26.3.2014
49 z 49
Download

Příručka ABO-K - ABO-K Internetový portál České národní banky