Přehled poplatků
za bankovní služby
Platný od 1. ledna 2014
ING Commercial Banking
ING je jedním z největších poskytovatelů finančních produktů v
Evropě. ING nabízí klientům finanční produkty v bankovních
službách, poskytuje úvěry, hypotéky a nabízí investice. ING navíc
vystupuje jako zprostředkovatel pro produkty pojištění a penzijní
produkty.
Tento „Přehled poplatků za bankovní služby” je platný od 1. ledna
2014.
Poplatky a podmínky uvedené v tomto dokumentu se vztahují na
platební služby nabízené ING Bank N.V., pobočkou Praha.
Statutární informace
ING Bank N.V., akciová společnost založená podle právního řádu
Nizozemska se sídlem Bijlmerplein 888, 1102 MG Amsterdam,
Nizozemí a registrovaná v Obchodním rejstříku Obchodní komory
v Amsterdamu pod číslem spisu 33031431 a jednající
prostřednictvím své pobočky v Praze se sídlem na adrese
Plzeňská 345/5, 150 00 Praha 5, IČ: 49279866, zapsána v
obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v
oddílu A, vložce 7930
Přehled poplatků za bankovní služby Leden 2014
2
Definice
Termíny a výrazy definované v Podmínkách pro platební služby ING nabývají stejného významu, jako termíny a výrazy
uvedené v tomto „Přehledu poplatků za bankovní služby”, pakliže není uvedeno jinak. Dále následující termíny
nabývají následujícího významu.
BIC znamená Bank Identifier Code (bankovní
identifikační kód), jedinečný alfanumerický identifikační
kód příslušné banky nezbytný pro převody peněz mezi
státy.
CET znamená Central European Time (středoevropský
čas), který je 1 hodinu před Coordinated Universal Time
(UTC; světovým koordinovaným časem) a je používán
na většině území Evropské unie.
Domácí platba znamená platební transakci, která není
SEPA platbou, v domácí měně mezi dvěma účty
vedenými poskytovateli platebního styku („PPS“)
ve stejném státě.
DPH znamená daň z přidané hodnoty
Euro platba znamená platební transakci v EUR mezi
dvěma účty, které nejsou vedeny PPS ve stejném státě
nebo platební transakci mezi dvěma účty vedenými PPS
ve stejném státě provedenou v EUR. Euro platba není
zpracována na základě “SEPA Credit Transfer
Rulebook”.
ING interní platba znamená platební transakci mezi
dvěma účty vedenými v Bance. ING interní platba je
zpracována ve stejný den.
Intracompany znamená platební transakci mezi
dvěma nebo více účty subjektů v rámci stejné právní
skupiny Zákazníka a kde alespoň jeden účet je veden
Třetí bankou.
Mezinárodní platba znamená platební transakci mezi
dvěma účty, které nejsou vedeny PPS ve stejném státě
nebo platební transakci mezi dvěma účty vedenými PPS
ve stejném státě, která není provedena v domácí měně
nebo EUR.
Odchozí platba znamená platební transakci, která je
zaslána Bankou, jež vede účet Zákazníka iniciujícího tuto
platební transakci (tento účet Zákazníka je debetován).
Platba znamená platební transakci, která není inkasem.
Příchozí platba znamená platební transakci, která je
přijata Bankou, která vede účet příjemce.
SEPA znamená Single Euro Payments Area (SEPA),
iniciativa Evropské unie pro sjednocení, zjednodušení
a harmonizaci plateb. K červenci 2013 se SEPA skládala
z 28 členských států Evropské unie, tří členů EEA
(Island, Lichtenštejnsko a Norsko), Monaka and
Švýcarska.
SEPA platba znamená platební transakci zpracovanou
na základě “SEPA Credit Transfer Rulebook” mezi
dvěma účty vedenými PPS v členských státech SEPA.
Služba vzdáleného přístupu znamená službu, která
umožňuje Zákazníkovi iniciovat platební transakci z účtu,
který je veden jinou pobočkou Banky nebo jiným PPS.
SWIFT MT 101 znamená žádost o platbu
v mezinárodně standardizovaném formátu zprávy
SWIFT MT 101.
SWIFT MT 103 znamená klientskou platbu
v mezinárodně standardizovaném formátu zprávy
SWIFT MT 103.
SWIFT MT 202 znamená platbu mezi finančními
institucemi (platbu mezi bankami) v mezinárodně
standardizovaném formátu zprávy SWIFT MT 202.
SWIFT MT 940 znamená elektornický výpis z účtu
s uvedením zůstatků a pohybů za dané období
v mezinárodně standardizovaném formátu zprávy
SWIFT MT 940.
SWIFT MT 942 znamená elektronický výpis z účtu
s uvedením pohybů v rámci dne v mezinárodně
standardizovaném formátu zprávy SWIFT MT 942.
TARGET2 znamená “Trans-European Automated Realtime Gross settlement Express Transfer 2“,
mezibankovní platební systém zpracování
mezinárodních a domácích mezibankovních plateb,
stejně jako ostatních vysokoobjemových plateb v euro
v rámci Evropské unie v reálném čase.
Trvalý příkaz znamená opakující se Domácí, Euro,
SEPA nebo Mezinárodní platební transakci
zpracovávanou v pravidelných intervalech s pevnou
částkou.
Třetí banka znamená jakoukoliv jinou banku nebo PPS
než je Banka.
Zrušení znamená žádost o zrušení platební transakce
před jejím provedením.
Přehled poplatků za bankovní služby Leden 2014
3
Podmínky
Pracovní dny
Informace týkající se pracovních dnů a vypořádání platebního styku naleznete na:
http://www.cnb.cz/cs/verejnost/pro_media/harmonogramy/svatky.html
Informace týkající se pracovních dnů TARGET naleznete na: http://www.ecb.int/home/html/holidays.en.html
Debetní a kreditní úrokové sazby
Pokud z jakéhokoliv důvodu vykazuje účet Zákazníka vedený ING negativní (debetní) zůstatek, nebo v případě
smluvené možnosti přečerpání účtu mezi ING a Zákazníkem překročí přečerpání na daném účtu povolený limit
schválený Zákazníkovi, úrok z prodlení bude aplikován na výši tohoto debetního zůstatku, nebo v případě překročení
na přečerpanou částku. Úrokové sazby, dle nichž jsou stanovovány úroky placené za kreditní zůstatky na běžných
účtech stanoví ING dle své úvahy a budou poskytnuty na vyžádání.
Směnné kurzy
Pokud není dohodnuto jinak, přepočty cizích měn u mezinárodních plateb jsou prováděny dle kurzovního lístku
ING Bank N.V., pobočky Praha, jak je definováno ve „Všeobecných obchodních podmínkách ING Bank N.V., pobočky
Praha”. Tento směnný poměr se odvíjí od tržních sazeb platných v den směny. Zákazníci mohou kontaktovat ING pro
další informace o směnných kurzech, najít přesný směnný poměr aplikovaný pro danou platbu na svých bankovních
výpisech nebo se mohou posléze obrátit na ING. ING neúčtuje Zákazníkům žádné další směnné poplatky.
Aktuální kurzovní lístek ING Bank N.V., pobočky Praha je publikován prostřednictvím systému ING Online.
Následující měny jsou kotovány Bankou:
USD, EUR, CHF, GBP, JPY, AUD, BGN, CAD, DKK, NOK, SEK, HUF, PLN, RON, RUB, TRY.
Směnné kurzy pro peněžní operace jsou kotovány v následujících měnách:
USD, EUR, CHF, GBP.
V případě transakcí na korporátních debetních kartách provedených v cizích měnách, jsou uplatněny příslušné
směnné kurzy společnosti ČSOB určené pro transakce VISA kartami.
Oprava
Banka si vyhrazuje právo v jednotlivých odůvodněných případech provést automatické nebo ruční opravy platebních
příkazů. Takovéto opravy jsou zpoplatněny dle tohoto Přehledu poplatků.
Odvolání
Zákazník je povinen zasílat instrukce s podpisy zmocněných osob. Banka přijímá pouze originály dokumentů.
Doručování v papírové formě
Banka má právo prodloužit čas provedení odchozích platebních příkazů o jeden pracovní den, pokud jsou
•
platební příkazy podány v papírové formě.
V případě neopakujícího se platebního příkazu v papírové formě, je možné uvést instrukci ohledně data
•
provedení platby.
Domácí / Euro / Mezinárodní platby mohou být podány v papírové formě.
•
Nastavení, změny nebo zrušení Trvalých příkazů v papírové formě musí Banka obdržet alespoň 5 pracovních dní
•
před datem provedení.
DPH
Všechny poplatky uvedené v tomto dokumentu nezahrnují DPH, pokud není výslovně uvedeno zmíněním „včetně
DPH“. Pokud se k danému produktu vztahuje daňová povinnost a Zákazník je povinen zaplatit DPH, je užit termín
„+ DPH“.
Poplatky
Poplatky a odměny, které se mohou vztahovat ke službám neuvedeným v tomto Přehledu poplatků jsou
předmětem zvláštních dohod.
Účty
Běžný účet (v domácí nebo cizí měně)
Otevření
CZK
0,00
Vedení
Zavření
CZK
CZK
275,00
0,00
CZK
CZK
CZK
CZK
540,00
110,00
1.000,00
550,00
za společnost
za provedení, za uživatele
měsíčně, za společnost
za položku
CZK
CZK
CZK
1.000,00
100,00
1.000,00
za položku
za provedení
za provedení
CZK
CZK
CZK
200,00
200,00
3.300,00
za provedení
za provedení, za uživatele
za provedení
CZK
6.600,00
za provedení
CZK
1.100,00
za společnost
Zahrnuje otevření
poplatkového účtu pro
zúčtování poplatků
za bankovní operace
měsíčně, za účet
za provedení, za účet
Interaktivní kanály
ING Online Local Site
Registrační poplatek Zákazníka
Registrační poplatek Uživatele
Správa
Čipová karta
Čtečka čipové karty
Změna nastavení přístupových práv a limitů
Dočasná změna nastavení přístupových práv
a limitů
Odblokování PINu
Odblokování hesla
Instalace, nastavení, školení, odblokování
PINu, údržba nebo oprava provedená
zaměstnancem Banky v prostorách
Zákazníka
V případě nové i
obnovené čipové karty
+ DPH
Např. na den nebo
týden
V prostorách Banky
V rámci Prahy; úvodní
školení není
zpoplatněno
Mimo Prahu; úvodní
školení není
zpoplatněno
Všechny dopisy, dokumenty a balíčky zasílané Zákazníkovi jsou zpoplatněny dodatečným poplatkem ve výši platných
poplatků účtovaných kurýrem/DHL. Podmínky využívání ING Online jsou předmětem zvláštní dohody.
MultiCash
Správa
Zahrnuje Domácí, Euro
a Mezinárodní platby,
informace o zůstatcích
a pohybech na účtu
+ DPH
Čipová karta
CZK
1.100,00 za položku
Čtečka čipové karty
CZK
550,00 za položku
Všechny dopisy, dokumenty a balíčky zasílané Zákazníkovi jsou zpoplatněny dodatečným poplatkem ve výši platných
poplatků účtovaných kurýrem/DHL. Podmínky využívání MultiCash jsou předmětem zvláštní dohody.
Přehled poplatků za bankovní služby Leden 2014
5
Platební služby
Služba vzdáleného přístupu
Mandát pro přijímání MT 101 od ostatních
PPS
Změna/zrušení mandátu pro přijímání
MT 101
Mandát pro přijímání žádosti o inkaso
Změna/zrušení mandátu pro přijímání
žádosti o inkaso
CZK
150,00
CZK
75,00
CZK
CZK
150,00
75,00
měsíčně, za účet
za provedení
měsíčně, za účet
za provedení
Výkaznictví účtů, pohybů a poplatků
Elektronické výkaznictví
V rámci dne
ING běžný účet
CZK
0,00
Třetí bance
CZK
550,00
Od Třetí banky
CZK
0,00
měsíčně, za SWIFT
adresu
měsíčně, za účet
Za dané období
ING běžný účet
CZK
0,00
měsíčně, za účet
Třetí bance
CZK
550,00
Od Třetí banky
CZK
0,00
CZK
CZK
CZK
550,00
550,00
550,00
měsíčně, za SWIFT adresu
měsíčně, za SWIFT adresu
měsíčně, za SWIFT adresu
CZK
110,00
čtvrtletně, za účet
CZK
110,00
čtvrtletně, za účet
CZK
110,00
měsíčně, za účet
CZK
110,00
měsíčně, za účet
CZK
165,00
měsíčně, za účet
CZK
165,00
měsíčně, za účet
CZK
440,00
měsíčně, za účet
CZK
440,00
měsíčně, za účet
CZK
CZK
110,00
220,00
za položku
za položku
CZK
550,00
měsíčně
Konfirmace
Debetní
Kreditní
Kreditní a debetní
Výkaznictví v papírové nebo PDF formě
Papírový nebo PDF čtvrtletní výpis z účtu
na jednu adresu
Papírový nebo PDF čtvrtletní výpis z účtu
na jakoukoliv další adresu
Papírový nebo PDF měsíční výpis z účtu
na jednu adresu
Papírový nebo PDF měsíční výpis z účtu
na jakoukoliv další adresu
Papírový nebo PDF týdenní výpis z účtu
na jednu adresu
Papírový nebo PDF týdenní výpis z účtu
na jakoukoliv další adresu
Papírový nebo PDF denní výpis z účtu
na jednu adresu
Papírový nebo PDF denní výpis z účtu
na jakoukoliv další adresu
Dodatečný papírový nebo PDF výpis z účtu
Výpis úroků z účtu
Přehled poplatků za bankovní služby Leden 2014
měsíčně, za účet
měsíčně, za SWIFT
adresu
měsíčně, za účet
V elektronickém
bankovnictví
Výpis z účtu SWIFT
MT 942
Služba dostupná
v ING Regional Site
V elektronickém
bankovnictví
Výpis z účtu SWIFT
MT 940 nebo MT 950
Služba dostupná
v ING Regional Site
MT 900
MT 910
MT 900 a MT 910
Z běžného roku
Starší než z běžného
roku
6
Typy odchozích plateb
Pro určení typu odchozí platby, prosím, použijte schéma znázorněné níže.¹
SEPA státy: Belgie (EUR), Bulharsko (BGN), Česká republika (CZK), Dánsko (DKK), Estonsko (EUR), Finsko (EUR),
Francie (EUR), Chorvatsko (HRK), Irsko (EUR), Itálie (EUR), Kypr (EUR), Litva (LTL), Lotyšsko (LVL), Lucembursko
(EUR), Maďarsko (HUF), Malta (EUR), Německo (EUR), Nizozemsko (EUR), Polsko (PLN), Portugalsko(EUR), Rakousko
(EUR), Rumunsko (RON), Řecko (EUR), Slovensko (EUR), Slovinsko (EUR), Spojené království (GBP), Španělsko (EUR),
Švédsko (SEK), stejně tak tři EEA státy: Island (ISK), Lichtenštejnsko (CHF) a Norsko (NOK), dále Monako (EUR)
a Švýcarsko (CHF).
¹ Do 31. prosince 2014 neplatí pro Estonsko, dále neplatí pro holandské expresní platby.
Přehled poplatků za bankovní služby Leden 2014
7
Odchozí platby
Standardní (datum vypořádání přípisu platby korespondenční bankou je jeden den po dni platby)
CZK
6,00 za transakci
Domácí platba
Žádost o inkaso
CZK
6,00
Euro platba
Mezinárodní platba
CZK
CZK
330,00
330,00
za žádost
Platí také po provedení
platby jako odpovědi na
žádost o inkaso nebo pro
platbu na základě
Trvalého příkazu
Prostřednictvím
elektronického
bankovnictví
za transakci
za transakci
Expresní (urgentní; datum vypořádání přípisu platby korespondenční bankou je stejné jako den platby)
CZK
Domácí platba
1.000,00 za transakci
CZK
83,00 za transakci
CZK
Euro platba
1.000,00 za transakci
CZK
83,00 za transakci
CZK
Mezinárodní platba
1.000,00 za transakci
CZK
83,00 za transakci
CZK
Platba v exotické měně
1.000,00
Pouze pro MT 202
Pouze pro MT 202
Pouze pro MT 202
Částka platby v exotické
měně je konvertována
do USD v návaznosti
na denní směnný kurz
Mezi exotické měny patří měny jiné než kotované Bankou. Pro více informací týkajících se zpracovávání plateb v daných
exotických měnách, prosím, kontaktujte Banku.
Intracompany
Domácí platba
Euro platba
Mezinárodní platba
CZK
CZK
CZK
330,00
330,00
330,00
za transakci
za transakci
za transakci
Pouze Třetím bankám
Pouze Třetím bankám
Pouze Třetím bankám
ING interní platba
Domácí platba
Euro platba
Mezinárodní platba
CZK
CZK
CZK
0,00
0,00
0,00
za transakci
za transakci
za transakci
Bez ohledu na konverzi
Bez ohledu na konverzi
Bez ohledu na konverzi
Příchozí platby
Domácí platba
Euro platba
Mezinárodní platba
ING interní platba
CZK
CZK
CZK
CZK
5,00
150,00
150,00
0,00
za transakci
za transakci
za transakci
za transakci
Bez ohledu na konverzi
Přehled poplatků za bankovní služby Leden 2014
8
Domácí inkaso (mimo SEPA)
Domácí inkaso
Odpověď na žádost o inkaso (účet je
debetován)
Přijetí inkasa (účet je kreditován)
CZK
6,00
za transakci
CZK
CZK
0,00
6,00
za dávku
za transakci v dávce
CZK
6,00
za transakci v dávce
CZK
880,00
CZK
50,00
CZK
200,00
za provedení
CZK
700,00
za transakci
CZK
980,00
za transakci
CZK
CZK
350,00
350,00
za provedení
za provedení
CZK
500,00
za provedení
CZK
1.000,00
za provedení
CZK
2.000,00
za provedení
Poplatky OUR
EUR
10,00
Oprava platby
EUR
8,00
Přijetí ING interního inkasa
Účtováno měsíčně dle
počtu transakcí
Účtováno měsíčně dle
počtu transakcí
Šeky
Bankovní šek
Přijetí šeku (účet je kreditován)
za transakci
Plus platné poplatky
DHL; pouze šeky
s nominální hodnotou
min. 150 EUR nebo
ekvivalent (šeky v USD
nejsou přijímány)
Další služby
Zřízení a používání Trvalého příkazu
v papírové formě
Zrušení nebo změna Trvalého příkazu
v papírové formě
Manuálně iniciovaná platba na formuláři
Banky
Manuálně iniciovaná platba na jiném
než formuláři Banky
Modifikace platby
Zrušení platby
Šetření a investigace
Přehled poplatků za bankovní služby Leden 2014
měsíčně
za transakci
za provedení
Plus poplatek za odchozí
platbu
Plus poplatek za odchozí
platbu
Před provedením platby
Před provedením platby;
pro jiné než finanční
instituce
Před provedením platby;
pro finanční instituce
Ne starší než 3 měsíce;
plus poplatky
za investigace účtované
třetí stranou
Starší než 3 měsíce; plus
poplatky za investigace
účtované třetí stranou
Týká se pouze
odchozích transakcí
označených jako OUR
Také v případě
chybějícího IBAN a/nebo
BIC kódu, nesprávného
čísla účtu příjemce nebo
platby odložené v rámci
3 pracovních dní (poté je
odchozí platba zrušena
bez oznámení)
9
Přesměrování Domácích plateb na jiný účet
Přípis zpětnou valutou
CZK
CZK
5.000,00
1.500,00
měsíčně
za transakci
Výjimka z valutace
Potvrzení o provedení – kreditní
Potvrzení o provedení – debetní
Zpráva pro účely auditu
Bankovní reference
Další bankovní úkony
Osobní výběr pošty
Zpráva odeslaná faxem
CZK
CZK
CZK
CZK
CZK
CZK
CZK
CZK
CZK
CZK
CZK
1.000,00
550,00
550,00
1.100,00
550,00
1.000,00
1.650,00
65,00
110,00
220,00
-
měsíčně, za účet
za provedení
za provedení
za položku
za položku
za provedení
měsíčně
za stranu
za stranu
za stranu
za provedení
CZK
100,00
Používání identifikačního zařízení
Odblokování identifikačního zařízení
Náhrada identifikačního zařízení
CZK
CZK
CZK
CZK
300,00
100,00
500,00
2.000,00
za stranu
měsíčně
za provedení
za položku
Ztráta identifikačního zařízení bez náhrady
CZK
1.000,00
za položku
Zpráva odeslaná kurýrem/DHL
Kopie SWIFT zprávy odeslané
faxem/e-mailem
za stranu
Plus individuální sazba
(odpovídající úrokové
sazbě platné v období
odpovídajícímu
požadované zpětné
valutaci); po provedení
platby
Do České republiky
Do Evropy
Jinam
Poplatky účtované
kurýrem/DHL
Do České republiky
Jinam
5x nesprávné zadání PIN
Z důvodu jeho ztráty
nebo poškození
Tuzemské řízení likvidity
Poplatky a odměny za tuzemské řízení likvidity (domácí cash pooling) v rámci Banky jsou předmětem zvláštní dohody.
Mezinárodní řízení likvidity
Poplatky a odměny za mezinárodní řízení likvidity (cross-border cash balancing) jsou předmětem zvláštní dohody.
Úložky
Jednodenní vklady
Termínované vklady
Přehled poplatků za bankovní služby Leden 2014
%
%
úroková sazba stanovená Finančními trhy
úroková sazba stanovená Finančními trhy
10
Vydávání korporátních karet
Korporátní debetní karta
Správa VISA Business Silver
Správa VISA Business Gold
Vedení karetního účtu
Výpis z karetního účtu
CZK
CZK
CZK
CZK
2.750,00
4.950,00
275,00
65,00
Pojištění
Cestovní
DAS pojištění
VISA Gold Classic
CZK
CZK
CZK
0,00
0,00
0,00
ročně
ročně
ročně
VISA Silver Basic
CZK
135,00
ročně
VISA Silver Classic
CZK
390,00
ročně
VISA Silver Extra
CZK
800,00
ročně
CZK
CZK
0,00
9,00
za provedení
za provedení
CZK
CZK
0,00
6,00
za transakci
za transakci
CZK
35,00
za transakci
CZK
80,00
za transakci
CZK
100,00
za transakci
CZK
180,00
za transakci
Dodatečný výpis z karetního účtu
Z běžného roku
Starší než z běžného roku
CZK
CZK
110,00
220,00
za položku
za položku
Další služby
Opětovné vydání PINu
Neoprávněná reklamace
Náhrada karty
CZK
CZK
CZK
220,00
220,00
550,00
za provedení
za provedení
za provedení
Expresní náhrada karty
CZK
CZK
Změna transakčního limitu karty
Poskytnutí náhradní hotovosti v zahraničí
CZK
CZK
550,00
5.000,00
110,00
3.300,00
za provedení
za provedení
za provedení
za provedení
Karetní transakce
Kontrola zůstatku v bankomatu ČSOB
Kontrola zůstatku v jiném než ČSOB
bankomatu
Bezhotovostní transakce
Výběr hotovosti z ČSOB bankomatu v České
republice a na Slovensku
Výběr hotovosti z jiného než ČSOB
bankomatu v České republice
Výběr hotovosti z bankomatu v zahraničí
Výběr hotovosti na pokladně pobočky jiné
banky v České republice
Výběr hotovosti na pokladně pobočky
v zahraničí
Přehled poplatků za bankovní služby Leden 2014
ročně
ročně
měsíčně
měsíčně
Zneužití
ztracené/ukradené karty
Zneužití
ztracené/ukradené karty
(do 20.000 CZK)
Zneužití
ztracené/ukradené karty
(do 100.000 CZK)
Zneužití
ztracené/ukradené karty
(do 500.000 CZK)
Plus 0,50 % z částky
transakce
Plus 0,50 % z částky
transakce
Plus 0,50 % z částky
transakce
Ztráta, zcizení, zničení
plastu, změna jména atd.
V České republice
Jinde
11
Hotovost
Vklady a výběry bankovek a mincí prostřednictvím Cash in Transit (“CIT”; jedná se o svozy a dotace
hotovosti)
Poplatky a odměny za vklady a výběry bankovek prostřednictvím CIT jsou předmětem zvláštních dohod.
Vklady bankovek a mincí na pokladně pobočky
Vklad CZK na CZK účet
Vklad CZK na účet v cizí měně
Vklad cizí měny
CZK
Přijetí mincí nad 1 000 kusů
Výběry bankovek a mincí na pokladně pobočky
Výběr CZK z CZK účtu
Výběr CZK z účtu v cizí měně
Výběr cizí měny
CZK
Penále za objednanou a nevyzvednutou
hotovost
0,30%
1,00%
1,00%
550,00
0,30%
1,00%
1,00%
1.100,00
za transakci
za transakci
za transakci
za provedení
Minimum 55,00 CZK
za transakci
za transakci
za transakci
za transakci
Minimum 55,00 CZK
Mince musí být
zabaleny dle své
nominální hodnoty
Bankovky a mince jsou přijímány v následujících měnách: CZK, USD, CHF, EUR a GBP.
Výběry hotovosti nad 1 000 000 CZK nebo 10 000 USD či ekvivalentu této částky v jiných měnách je nutno oznámit
s dvoudenním předstihem.
Úrokové sazby
Platné kreditní úrokové sazby (ING Prague Credit Base Rate) a sazby úroků z prodlení jsou dostupné na internetových
stránkách Banky(www.ingcommercialbanking.cz).
Přehled poplatků za bankovní služby Leden 2014
12
Časové limity a dny splatnosti
Standardní odchozí
platba
Měna
Časový
limit
(CET)
Elektronické bankovnictví (ING Online, Payment Factory)
Standardní
Domácí platba
CZK
16:00
Mezinárodní platba
PLN, HUF, RON,
BGN, NOK, SEK,
DKK, CHF, TRY,
KZT, RUB
EUR, GBP, USD,
CAD
JPY, AUD
Poznámka
Clearingová
platba
Doručování v papírové formě
Platby iniciované v papírové
formě
D
D+1
14:00
D
D
D+1
15:30
D
D
D+1
14:00
D+1
D+1
D+2
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D+1
D+1
D+1
D
D
D
Jakákoliv kotovaná
Bankou
16:00
Jakákoliv kotovaná
Bankou
10:00
Přehled poplatků za bankovní služby Leden 2014
Datum
kreditu
D
Expresní (v elektronickém bankovnictví je nutno označit jako expresní)
Domácí platba
CZK
12:00
Nebo v jiné měně
převáděné
do CZK
clearingové
platby
Mezinárodní platba
EUR, USD, GBP,
14:30
Instruovaná jako
CAD
MT 103 SDVA
CHF, PLN, HUF,
9:00
Instruovaná jako
RON, BGN, NOK,
MT 103 SDVA;
SEK, DKK
pro DKK a SEK
nelze zaručit
připsání na účet
příjemce v rámci
stejného dne
KZT, RUB, TRY
10:00
Instruovaná jako
MT 103 SDVA
JPY, AUD
12:00
Instruovaná jako
MT 103 SDVA
ING interní platba
ING interní platba
ZúčtoDatum
vací
debetu
den
Bez ohledu
na konverzi
13
Standardní odchozí
platba
SWIFT spojení
Standardní (MT 103)
Domácí platba
Mezinárodní platba
Měna
Časový
limit
(CET)
Zúčtovací
den
Datum
debetu
Datum
kreditu
CZK
16:00
D
D
D+1
PLN, HUF, RON,
BGN, NOK, SEK,
DKK, CHF, TRY,
KZT, RUB
EUR, GBP, USD,
CAD
JPY, AUD
14:00
D
D
D+1
15:30
D
D
D+1
14:00
D+1
D+1
D+2
D
D
D
Expresní (MT 103; kódové slovo 23E: SDVA nebo INTC)
Domácí platba
CZK
10:30
Mezinárodní platba
Expresní (MT 202)
Domácí platba
Mezinárodní platba
Zahraniční avízo
Do Třetí banky
prostřednictvím
clearingu
Do Třetí banky
prostřednictvím
clearingu
EUR, USD, GBP,
CAD
CHF, PLN, HUF,
RON, BGN, NOK,
SEK, DKK
KZT, RUB, TRY
JPY, AUD
14:30
D
D
D
9:00
D
D
D
10:00
12:00
D
D+1
D
D+1
D
D+1
CZK
RON, DKK
TRY, KZT, RUB
CHF, PLN, HUF,
BGN, NOK, SEK
EUR, USD, GBP,
CAD
10:30
9:00
10:00
12:00
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
15:00
D
D
D
16:00
D
D
D
ING interní platba (MT 103, MT 202)
ING interní platba
Jakákoliv kotovaná
Bankou
Kreditní avízo (MT 210) 1
Domácí avízo
Poznámka
CZK
Jakákoliv kotovaná
Bankou vyjma
CZK
Přes clearing
10:30
Pro příchozí CZK platby; je nutné označit
stranu/banku odesílatele
COT jsou v souladu s COT příslušného typu platby v dané cizí
měně
1
Požadováno pro částky vyšší než 10.000.000 CZK nebo ekvivalent této částky v jiné měně. Banka si vyhrazuje
právo provést změny výše uvedeného v souladu s místními podmínkami.
Přehled poplatků za bankovní služby Leden 2014
14
Standardní příchozí
platba
Domácí příchozí platba
Mezinárodní příchozí platba
Časový
limit
(CET)
Měna
CZK
EUR, GBP
USD, CAD
CHF, DKK, HUF,
PLN, BGN, RON,
SEK, NOK
AUD, JPY
KZT, TRY, RUB
Expresní příchozí
platba
Měna
16:00
15:00
15:00
12:00
Poznámka
Přijatá z clearingu
14:00
14:00
Časový
limit
(CET
Poznámka
Kreditováno
Bance
Datum
kreditu
D
D
D
D
D
D
D+1
D
D+1
D
D+2
D+1
Kreditováno
Bance
Datum
kreditu
D
D
CZK
16:00
Přijatá z clearingu
D
D
EUR, GBP, USD,
15:00
CAD
D
D
CHF, DKK, HUF,
12:00
PLN, BGN, RON,
SEK, NOK
D
D
TRY, RUB, KZT
11:30
D
D+1
AUD, JPY
14:00
Expresní platby zahrnují mezibankovní platby MT 200, MT 202, klientské platby MT 103 s kódovým slovem SDVA nebo
INTC v poli 23E, klientské platby na základě MT 101 s kódovým slovem URGP nebo INTC v poli 23E.
Domácí platba
Mezinárodní platba
Banka si vyhrazuje právo měnit výše uvedené časové limity bez předchozího oznámení, jelikož časové limity jsou odvislé
od domácího trhu měny a poskytovale služeb.
Výkaznictví
zůstatků a pohybů
na účtu
Frekvence
Časová dostupnost (CET)
V rámci dne
ING běžný účet
Třetí bance
Od Třetí banky
Každých 10 minut
Dle transakcí
Dle Třetí banky
Od 09:00 do 18:00
Od 09:00 do 18:00
Dle Třetí banky
Za dané období
ING běžný účet
Třetí bance
Od Třetí banky
Jedenkrát denně
Jedenkrát denně
Dle Třetí banky
08:00 D+1
08:00 D+1
Dle Třetí banky
Přehled poplatků za bankovní služby Leden 2014
15
Dokumentární akreditivy
Vývoz
Předběžné avízo
Oznámení akreditivu
Potvrzení akreditivu
Předkontrola dokumentů
Výplata a kontrola dokladů
Změna podmínek akreditivu
Potvrzení o navýšení akreditivu
Odložená platba u potvrzeného akreditivu
Výlohy při nesrovnalosti v dokladech
Rušení akreditivu, vyvedení z evidence
při nečerpání
Převod akreditivu
Dovoz
Předběžné avízo
Otevření akreditivu
Výplata a kontrola dokladů
Změna podmínek akreditivu
Odložená platba
Výlohy při nesrovnalosti v dokladech
Rušení akreditivu, vyvedení z evidence
při nečerpání
CZK
CZK
CZK
CZK
CZK
500,00
0,20% paušálně
Bude stanoven individuálně
0,05% paušálně
0,30% paušálně
1.000,00
Minimum 1.000,00 CZK
Minimum 1.000,00 CZK
Plus avizovací poplatky
za navýšení
1.000,00
Bude stanoven individuálně
1.000,00
1.000,00
0,20%
paušálně
měsíčně
paušálně
CZK
500,00
0,10%
0,30%
1.000,00
0,20%
1.000,00
1.000,00
měsíčně
CZK
CZK
0,20%
paušálně
0,30%
paušálně
CZK
Minimum 1.000,00 CZK
Minimum 1.000,00 CZK
Minimum 1.500,00 CZK
Minimum 1.000,00 CZK
Plus otevírací poplatek
za prodloužení a/nebo navýšení
Minimum 1.000,00 CZK
Dokumentární inkasa
Vývoz
Zpracování
Změna inkasních podmínek
Opětovné reklamace
CZK
CZK
1.000,00
500,00
Vydávání dokladů bez placení
0,30%
paušálně
Dovoz
Zpracování
0,20%
paušálně
0,30%
paušálně
Změna inkasních podmínek
Opětovné reklamace
CZK
CZK
1.000,00
500,00
Vydávání dokladů bez placení
Uvolnění zboží zaslaného k dispozici Bance
Zřízení protestu pro neplacení
CZK
CZK
CZK
500,00
500,00
500,00
Přehled poplatků za bankovní služby Leden 2014
Pro Zákazníky; minimum
1.500,00 CZK; maximum
20.000,00 CZK
Pro ostatní; minimum 3.000,00 CZK;
maximum 30.000,00 CZK
Účtuje se za druhou a další
opětovnou reklamaci
Minimum 1.000,00 CZK
Pro Zákazníky; minimum
1.500,00 CZK; maximum
20.000,00 CZK
Pro ostatní; minimum 3.000,00 CZK;
maximum 30.000,00 CZK
Účtuje se za druhou a další
opětovnou reklamaci
Plus notářské poplatky
16
Směnky
Vývoz
Inkaso vývozní směnky
Změna inkasních podmínek
Opětovné reklamace
0,30%
CZK
CZK
1.000,00
500,00
Dovoz
Úhrada dovozní směnky
Změna inkasních podmínek
Opětovné reklamace
Aval
Odkup vývozních směnek
Zpracování
Poplatek za odkup směnky
paušálně
Minimum 1.500,00 CZK; maximum
20.000,00 CZK
Účtuje se za druhou a další
opětovnou reklamaci
0,30%
paušálně
0,40%
paušálně
CZK
CZK
1.000,00
500,00
Bude stanoven individuálně
CZK
3.000,00
Bude stanoven individuálně
Pro Zákazníky; minimum
1.500,00 CZK; maximum
20.000,00 CZK
Pro ostatní; minimum
3.000,00 CZK; maximum
30.000,00 CZK
Záruky
Přijaté
Avizování přijaté záruky
Změna podmínek záruky
Poplatek za uplatnění přijaté záruky
CZK
CZK
Poplatek za potvrzení přijaté záruky
1.500,00
1.000,00
0,10%
paušálně
CZK
Bude stanoven
individuálně
450,00
Zpracování a vyhodnocení žádosti o vydání
bankovní záruky
Nestandardní text
Změna podmínek záruky
Příslib vystavení bankovní záruky
CZK
Bude stanoven
individuálně
500,00
Výplata
Vyhotovení dokumentace spojené
se změnou bankovní záruky
Příplatek za vystavení záruky do příštího
pracovního dne
CZK
CZK
2.500,00
1.000,00
Bude stanoven
individuálně
450,00
3.000,00
CZK
5.000,00
Výplata
Vydané
Vydání
Přehled poplatků za bankovní služby Leden 2014
CZK
CZK
Minimum 1.000,00 CZK; maximum
5.000,00 CZK
17
SWIFT/fax ve spojení s dokumentárními akreditivy/dokumentárními
inkasy/směnkami a zárukami
Doručení zprávy SWIFT
Doručení zprávy faxem
Přehled poplatků za bankovní služby Leden 2014
CZK
CZK
CZK
CZK
150,00
50,00
100,00
200,00
za zprávu
za stranu
za stranu
za stranu
Do České republiky
Do Evropy
Jinam
18
Ustanovení o ochraně osobních údajů
Toto ustanovení o ochraně osobních údajů obsahuje informace o tom, jak ING Bank N.V., pobočka Praha (“Banka“)
nakládá s osobními údaji v rozsahu nutném pro naplnění účelů uvedených níže. Banka zpracovává osobní údaje
fyzických osob, které jsou (potenciálními) zákazníky, obchodními partnery nebo dodavateli, nebo jsou oprávněné
jednat za zákazníka, jednatele či jejich zástupce, nebo návštěvníky webových stránek ING. V rámci zpracování
finančních transakcí Banka také zpracovává osobní údaje a nakládá s osobními údaji fyzických osob, k nimž Banka
nemá žádný vztah. Banka zpracovává a uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k naplnění účelu zpracování údajů a
po jejím ukončení po dobu nezbytnou s ohledem na povinnosti stanovené právními předpisy.
Zákazníci, obchodní partneři a dodavatelé mohou využít toto ustanovení o ochraně osobních údajů k informování
fyzických osob o předávání jejich osobních údajů Bance a následném zpracování.
1.
Účely zpracování dat
Banka zpracovává osobní údaje pro následující účely:
posouzení a akceptace, plnění a vstupování do dohod se zákazníky, obchodními partnery a dodavateli,
•
jakož i provádění plateb a jiných finančních transakcí, zaznamenávání a finanční vypořádávání služeb,
produktů a materiálů doručených Bance a Bankou, včetně komunikace s fyzickými osobami zahrnutými
ve smlouvách (např. pojištěné osoby, příjemci, zprostředkovatelé) a řešení sporů a pří;
řízení vztahů se zákazníky, (cílenému) marketingu k navázání a/nebo udržení či prodloužení vztahu
•
se zákazníkem;
analýzy osobních údajů pro statistické a vědecké účely, včetně analýz pro rozvoj a zlepšování produktů
•
Banky a/nebo svých služeb, správy účtů a zákaznických služeb;
provádění podnikových procesů, (interního) manažerského výkaznictví a analýzy včetně činností jako jsou
•
řízení aktiv společnosti, provádění interních auditů a šetření, finančnictví a účetnictví, zavádění podnikových
kontrol, zavádění zařízení centrální správy pro účely zefektivnění, řízení fúzí, akvizic a odprodejů;
bezpečnosti a zdraví včetně ochrany majetku ING a zákazníka, dodavatele a obchodního partnera
•
a prokázání identity a přístupových práv zákazníka, dodavatele nebo obchodního partnera;
dodržování souladu se zákony a předpisy, jakož i speciálními regulatorními směrnicemi daného odvětví
•
a předpisů týkajících se praní špinavých peněz a předpisů proti financování terorismu;
ochrany, bezpečnosti a integrity ING a/nebo finančního sektoru. To zahrnuje (1) rozpoznání, prevenci,
•
prošetření a boj proti (pokusům o) protiprávní nebo nežádoucí činnosti nebo cíleným aktivitám proti Bance,
skupině společností ING Bank N.V., klientům a zaměstnancům nebo jiným finančním institucím a (2) použití
a účast varovných systémů (jako jsou vnitřní nebo vnější registry podvodů).
2.
Sdílení osobních údajů v rámci skupiny ING Bank N.V.
Banka může poskytovat osobní údaje v rámci skupiny ING Bank N.V. pro účely uvedené výše.
3.
Sdílení osobních údajů se třetími stranami
Pro účely uvedené výše může ING poskytovat osobní údaje v nezbytném rozsahu třetím stranám mimo skupinu
ING Bank N.V. jako jsou obchodní partneři, ostatní finanční instituce, dodavatelé nebo další poskytovatelé služeb,
zprostředkovatelé, příjemci transakcí, soudy, regulatorní orgány, varovné systémy nebo další třetí strany
zapojené do výše uvedených činností zpracování osobních údajů.
4.
Předávání osobních údajů do států mimo Evropský hospodářský prostor (EHP)
ING Bank N.V. a společnosti této skupiny působí po celém světě. To znamená, že ING může předávat osobní
údaje stranám ve státech mimo EHP. Banka bude předávat osobní údaje těmto stranám pouze pro účely výše
uvedené a po splnění povinností stanovených právními předpisy.
5.
Zaznamenávání telefonních hovorů a elektronické komunikace
Banka může monitorovat, nahrávat, uchovávat a používat libovolné telefonní hovory, e-maily nebo jiné formy
elektronické komunikace pro následující účely:
dodržování souladu se zákony a předpisy;
•
schopnosti poskytnout důkazní materiál;
•
rozpoznání, prevenci, prošetření podvodu či zločinu;
•
zlepšení kvality služeb ING; a
•
školení, vedení a hodnocení ING zaměstnanců.
•
ING může poskytnout záznamy telefonních hovorů a elektronické komunikace příslušným orgánům v souladu
se zákony a předpisy a pobočce ING, která má na starosti bezpečnostní záležitosti a/nebo zaměstnancům ING
odpovědným za monitorování souladu s korporátními pravidly a předpisy.
Přehled poplatků za bankovní služby Leden 2014
19
6.
Právo na přístup/úpravu a právo námitky
Fyzické osoby mohou
požádat o přehled nebo úpravu svých osobních údajů zpracovávaných ING;
•
vyslovit nesouhlas se zpracováním svých osobních údajů ING;
•
vyslovit nesouhlas se zpracováním svých osobních údajů ING pro marketingové účely;
•
vyslovit nesouhlas s předáním svých osobních údajů jinému správci údajů;
•
zasláním dopisu na:
ING Bank N.V., pobočka Praha
Plzeňská 345/5
150 00 Praha 5
Česká republika
K písemné žádosti musí být přiložena kopie platného dokladu totožnosti.
7.
Změna ustanovení o ochraně osobních údajů
Banka si vyhrazuje právo kdykoliv měnit obsah tohoto ustanovení.
Přehled poplatků za bankovní služby Leden 2014
20
Stížnosti zákazníků
Jakékoliv stížnosti týkající se platebních transakcí, které chce Zákazník podat Bance, musí být doručeny na Zákaznické
oddělení Banky, jehož kontaktní údaje jsou uvedeny níže.
Přehled poplatků za bankovní služby Leden 2014
21
Zákaznické oddělení
Pracovní doba
09:00 – 16:30 CET
Pracovní dny
pondělí až pátek
Kontaktní údaje
ING Bank N.V., pobočka Praha
Plzeňská 345/5
150 00 Praha 5
Česká republika
SWIFT BIC
INGBCZPPXXX
Zákaznické oddělení
Telefonní číslo
Fax
E-mailová adresa
+420 257 47 44 47
+420 257 47 45 82
[email protected]
Přehled poplatků za bankovní služby Leden 2014
22
Chcete se o ING dozvědět více?
Navštivte www.ingcommercialbanking.com
nebo kontaktujte Vaši Banku
Přehled poplatků za bankovní služby Leden 2014
23
Download

Přehled poplatků za bankovní služby