ŠÁRECKÉ ÚDOLÍ, OBČANSKÉ SDRUŽENÍ , IČ: 22886052, MLÝNSKÁ 60/2, 160 00 PRAHA 6
Ing. Dana Charvátová
Odbor dopravy a životního prostředí
Městská část Praha 6
Československé armády 23
160 52 Praha 6
V Praze dne 27.10.2011
Vážená paní inženýrko,
Věc: podnět k údržbě chodníků v Šáreckém údolí
v návaznosti na setkání našeho občanského sdružení se zástupci MČP6 v kanceláři paní starostky dne 14.9.2011
jsme vypracovali seznam nejkritičtějších míst v Šáreckém údolí, kde zanedbaná údržba zeleně brání bezpečnému
používání chodníků chodci a často i průjezdu a bezpečnému rozhledu motorovým vozidlům.
V přiložené fotodokumentaci jsou všechna místa zmapována podle katastru nemovitostí a spárována
s konkrétními vlastníky a čísly parcel.
Parcely č. 2206/2, 2216, 2235, 2236 jsou ve vlastnictví státu nebo HMP.
Zde by měla TSK zasáhnout ihned, na pokyn MČP6.
Ostatní parcely patří soukromým vlastníkům. Vzhledem ke kritickému a silniční provoz ohrožujícímu stavu
se domníváme, že by MČP6 měla vyzvat vlastníky k nápravě. Pokud vlastníci výzvy neuposlechnou,
navrhujeme,aby údržbu i v tomto případě provedla TSK, v režii MČP6 nebo vlastní.
TSK nebo MČP6 by následně náklady vymáhala na vlastnících pozemků soudní cestou.
Zajisté existuje povinnost správce komunikace udržovat ji bezpečnou pro všechny účastníky provozu,
bez ohledu na to, komu patří pozemky souběžné s komunikací.
Děkujeme za včasné vyřízení našeho podnětu
David Ptáček
předseda
Šárecké údolí, o.s.
Na vědomí:
Ing. Marie Kousalíková, starostka MČP6
Ing. Jan Holický, MBA, tajemník MČP6
Bc. Jan Záruba, radní pro dopravu a ŽP
e-mail: [email protected]
WWW.SARECKE-UDOLI.CZ
1
tel: 420 602205520, fax: 220380241
ŠÁRECKÉ ÚDOLÍ, OBČANSKÉ SDRUŽENÍ , IČ: 22886052, MLÝNSKÁ 60/2, 160 00 PRAHA 6
OBRAZOVÁ PŘÍLOHA – NÁVRH NA PROŘEZÁNÍ KŘOVIN PODÉL CHODNÍKŮ
V ŠÁRECKÉM ÚDOLÍ
Fotografie byly pořízeny 24.9.2011
A) POZEMKY KTERÉ ZNEČIŠŤUJÍ CHODNÍK A SILNICI, JEJICHŽ MAJITELEM
JE HLAVNÍ MĚSTO PRAHA NEBO ČESKÁ REPUBLIKA:
1. Pozemek p.č.2216 - před autobusovou stanicí „Šatovka“
Vlastník MHMP
Jedná se o pozemek v majetku HMP, nikým neobhospodařovaný. Křoviny zasahují do komunikace a tím
snižují její průjezdnost. Pozemek je z části využívaný jako zahrada obyvateli objektu Šatovka.
Pohled od rozcestí značených turistických cest do Lysolají a k Matěji (p.č. 2216 je na fotografii vlevo )
e-mail: [email protected]
WWW.SARECKE-UDOLI.CZ
2
tel: 420 602205520, fax: 220380241
ŠÁRECKÉ ÚDOLÍ, OBČANSKÉ SDRUŽENÍ , IČ: 22886052, MLÝNSKÁ 60/2, 160 00 PRAHA 6
2. Pozemek p.č. 2236 „ zahrada u objektu Šatovka“
Vlastník MHMP
Pozemek využívaný z části jako zahrada obyvateli objektu Šatovka.
Plot nikdo neopravuje, podezdívka je rozbořena ,chodník zarostlý.
Pro pěší chůzi je chodník nebezpečný až nemožný. Nutno chodit po vozovce !!!
Pohled od rozcestí s turistickoustezkou do Lysolají ( p.č.2236 je vpravo)
Ostrá, nepřehledná zatáčka, chodník je neschůdný!!!
e-mail: [email protected]
WWW.SARECKE-UDOLI.CZ
3
tel: 420 602205520, fax: 220380241
ŠÁRECKÉ ÚDOLÍ, OBČANSKÉ SDRUŽENÍ , IČ: 22886052, MLÝNSKÁ 60/2, 160 00 PRAHA 6
3. Pozemek u objektu Šatovka p.č. 2235
Vlastník MHMP
Jedná se o pozemek patřící k objektu Šatovka. Před 40 lety zde bylo dětské hřiště .
V současné době je pozemek zdevastovaný, křoviny prorostlé na chodník brání bezpečnému pohybu
chodců.
Pohled od objektu Šatovka (p.č. 2235 je po pravé straně)
e-mail: [email protected]
WWW.SARECKE-UDOLI.CZ
4
tel: 420 602205520, fax: 220380241
ŠÁRECKÉ ÚDOLÍ, OBČANSKÉ SDRUŽENÍ , IČ: 22886052, MLÝNSKÁ 60/2, 160 00 PRAHA 6
4.Pozemek 2206/2 ( areál bývalého koupaliště)
Pozemek je v majetku Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,Rašínovo nábřeží 390/42 , Praha 2
Pohled od vstupních vrat do areálu koupaliště ( p.č, 2206/2 po pravé straně )
Pohled opačným směrem ( p.č. 2206/2 je vlevo)
Jedná se o pozemek patřící k bývalému areálu koupaliště „ Tichá Šárka“, kde při jeho rekonstrukci v 80 tých
letech byly směrem k silnici vysazeny křoviny, o které se nyní po zrušení provozu koupaliště nikdo nestará.
Křoviny plně prorostly až na chodník a úplně znemožňují chůzi po něm.
Křoviny též zasahují až do silnice a zužují její průjezdný profil.
Jedná se o jedno z nejkritičtějších míst komunikace v Šáreckém údolí!!!
e-mail: [email protected]
WWW.SARECKE-UDOLI.CZ
5
tel: 420 602205520, fax: 220380241
ŠÁRECKÉ ÚDOLÍ, OBČANSKÉ SDRUŽENÍ , IČ: 22886052, MLÝNSKÁ 60/2, 160 00 PRAHA 6
B) POZEMKY KTERÉ ZNEČIŠŤUJÍ CHODNÍK A SILNICI, JEJICHŽ MAJITELI
JSOU SOUKROMÉ OSOBY:
1. Pozemky u koupaliště Tichá Šárka a usedlosti Rakařka - p.č. 2206/1 , 2233,
Pozemky typované jako zahrada nejsou obhospodařovány a jsou ponechány ladem .
Křoviny na hranici pozemku prorůstají až do chodníku , zcela brání pohybu chodců a ztěžují výhled řidičům.
Zde se v r. 2010 stala i smrtelná dopravní nehoda.
Místo smrtelné nehody Dary Rolins a Jaroslava Rotrekla
e-mail: [email protected]
WWW.SARECKE-UDOLI.CZ
6
tel: 420 602205520, fax: 220380241
ŠÁRECKÉ ÚDOLÍ, OBČANSKÉ SDRUŽENÍ , IČ: 22886052, MLÝNSKÁ 60/2, 160 00 PRAHA 6
Pohled na pozemek pč.2206/1 –ve směru od Podbaby, pozemek leží vpravo
Pohled na pozemek z protisměru od Jenerálky, pozemek leží vlevo
e-mail: [email protected]
WWW.SARECKE-UDOLI.CZ
7
tel: 420 602205520, fax: 220380241
ŠÁRECKÉ ÚDOLÍ, OBČANSKÉ SDRUŽENÍ , IČ: 22886052, MLÝNSKÁ 60/2, 160 00 PRAHA 6
2.Pozemek u Žežulky p.č. 2327/1
Majitelem pozemku je p.Martin Pulkrábek – Staré nám. 10/6 , Praha 6 Ruzyně
Jedná se o pozemek před objektem Žežulka ( proti dětskému hřišti). Objekt není majitelem řádně
obhospodařován. Převislé křoviny brání bezpečnému pohybu chodců.
Pozemek p.č. 2327/1 je vpravo
e-mail: [email protected]
WWW.SARECKE-UDOLI.CZ
8
tel: 420 602205520, fax: 220380241
ŠÁRECKÉ ÚDOLÍ, OBČANSKÉ SDRUŽENÍ , IČ: 22886052, MLÝNSKÁ 60/2, 160 00 PRAHA 6
3. Pozemek před školou ( za Purkrabkou) p.č.2348
Majiteli pozemku jsou pí. Jitka Šenová Rýznerová 44/20 Unětice, 25262
A pí. Věra Volfová Dubečská 1766/16 Praha 10 10000 (duplicitní vlastnictví)
Pozemek p.č.2348 je na fotografiích vpravo
Větve křovin zasahují do chodníku a brání pohybu chodců.
e-mail: [email protected]
WWW.SARECKE-UDOLI.CZ
9
tel: 420 602205520, fax: 220380241
ŠÁRECKÉ ÚDOLÍ, OBČANSKÉ SDRUŽENÍ , IČ: 22886052, MLÝNSKÁ 60/2, 160 00 PRAHA 6
4. Pozemky p.č. 2337/1 a 2337/2 na straně k potoku před Purkrábkou a Základní
uměleckou školou
Vlastníci pozemků:
pí Hana Hrubá , Káranská 596/31, Praha Malešice 10800 (p.č. 2337/1)
JUDr Vladimír Koval , Štěchovická 1906/15, Praha 10, 10000 (p.č. 2337/2)
Na pozemcích byla původně místní kanalizační sběrná nádrž a rozlivové území.
Vzrostlé křoviny podél silnice byly naposled ořezány asi před 30-ti lety – a to spontánně samotnými
řidiči autobusu linky 116!!!
Pozemky jsou na fotografii vpravo
e-mail: [email protected]
WWW.SARECKE-UDOLI.CZ
10
tel: 420 602205520, fax: 220380241
ŠÁRECKÉ ÚDOLÍ, OBČANSKÉ SDRUŽENÍ , IČ: 22886052, MLÝNSKÁ 60/2, 160 00 PRAHA 6
5. Pozemky p.č. 2255 a 2256( č.p. 261) před Šatovkou.
Pozemky vlastní Chritopher a Renata Bucle , Nad Královskou oborou 27. Praha 7
Vlastníci se o objekt ani zahradu nestarají, ani jej nenavštěvují.
Pohled na pozemek p.č.2255 ( vpravo)
e-mail: [email protected]
WWW.SARECKE-UDOLI.CZ
11
tel: 420 602205520, fax: 220380241
ŠÁRECKÉ ÚDOLÍ, OBČANSKÉ SDRUŽENÍ , IČ: 22886052, MLÝNSKÁ 60/2, 160 00 PRAHA 6
6. Pozemek za tenisovými kurty TJ REPUBLIKÁN – parcela č. 2172/1
Pozemek je ve vlastnictví pí. Kašubové Zdenky, Koulova 1593/4. Praha 6, 16000
Mezi hranicí pozemku a silnicí není žádný chodník. Chodci musí jít tento úsek po vozovce
( v zatáčce špatně přehledné), vozovka je vtěchto místech též úzká.
Pohled na pozemek ze zatáčky od tenisových kurtů
e-mail: [email protected]
WWW.SARECKE-UDOLI.CZ
12
tel: 420 602205520, fax: 220380241
ŠÁRECKÉ ÚDOLÍ, OBČANSKÉ SDRUŽENÍ , IČ: 22886052, MLÝNSKÁ 60/2, 160 00 PRAHA 6
Pohled na protější stranu vozovky od p.č. 2172/1 ( parcela č. 2207)
Zpracovali:
Jitka a Jan Bláhovi
Ing. Knotek
David Ptáček,
Šárecké údolí,o.s., Mlýnská 2, 160 00 Praha 6
e-mail: [email protected]
WWW.SARECKE-UDOLI.CZ
13
tel: 420 602205520, fax: 220380241
Download

navrh na upravu zelene v Sareckem udoli.pdf