Vakuovací zařízení Victor VAC260
POSTUP PŘED INSTALACÍ
1. Vyjměte z dřevěné přepravky a odejměte vrchní a jeden boční kryt.
2. Vyjměte veškeré příslušenství z vakuovací komory. Vlijte olej do dávkovače na olej.
3. Odšroubujte zadní část vakuovačky, dotáhněte šroub „14“, který najdete pod pumpou, dotáhněte
šroub ve spodní části pumpy a vlijte asi polovinu oleje z dávkovače tak, jak vidíte na obrázcích.
4. Pokud bylo vakuovací zařízení dříve vystaveno teplotám nižším než 5°C, nechte ji při pokojové
teplotě stát alespoň hodinu.
5. Připojte kabel
6. Nastavte jistič (na zadní části) na pozici ON (zapnuto)
INSTALACE
7. Před zapnutím si , prosím, přečtěte instrukce k obsluze a bezpečnostní pokyny
8. Zkontrolujte hladinu oleje, ta musí být nejméně v 1 /2 nebo 1 /3 výšky okénka. Pokud je stroj
zapnut, hladina oleje nesmí být níže než v 1/3 výšky okénka. Nenaplňujte nadměrně, hrozí přelití
oleje.
9. Přistroj postavte do horizontální polohy do dobře větrané a světlé místnosti , kde nejsou toxické
plyny a silná prašnost
10. Ujistěte se, zda je přístroj uzemněn
11. Vždy se ujistěte, zda je před zapnutím přístroje horní kryt otevřen
SPUŠTĚNÍ
1. Přístroj zapněte – čímž rožnete diodu ZAHŘÍVÁNÍ (toto trvá několik sekund). Po tuto dobu není
možno provádět změny v nastavení přístroje.
2. Stiskněte tlačítko NASTAVENÍ , čímž se rozsvítí dioda signalizující nastavení výše vakua. Zadejte
požadovanou velikost pomocí tlačítek ZVĚTŠIT či ZMENŠIT. Časový rozsah je 0-99 sekund.
3. Stiskněte tlačítko NASTAVENÍ , čímž se rozsvítí dioda signalizující nastavení svárování (zatavení).
Zadejte požadovanou velikost pomocí tlačítek ZVĚTŠIT či ZMENŠIT. Časový rozsah je 0-3,5 sekund.
Čas zahřívání by se měl postupně zvedat v době uzavírání obalu.
4. Stiskněte tlačítko NASTAVENÍ , čímž se rozsvítí dioda signalizující chlazení. Zadejte požadovanou
velikost pomocí tlačítek ZVĚTŠIT či ZMENŠIT. Časový rozsah je 0-9,9 sekund.
5. Stiskněte tlačítko NASTAVENÍ , čímž se zhasne původní dioda na displeji se objeví nápis ED
6. Stiskněte tlačítko TEPLOTA SVÁRU, čímž se nastaví výkon , jakým má přístroj zatavit vakuové sačky
(silně/ středně/slabě)
POZNÁMKA:
Aby začal celý proces sváření, musíte zavřít víko přístroje a stlačit tlačítko NASTAVENÍ.
musí objevit nápis ED.
Na displeji se
DOPLŇUJÍCÍ POZNÁMKA:
Aby jste rychleji vytvořili vakuum v případě užití malého sáčku, položte vyplňující blok do vnitřní komory,
čímž vyplníte nevyužité místo. Tím i zkrátíte čas svařovacího procesu.
Pro zakoupení tohoto bloku, kontaktujte svého dodavatele.
POZNÁMKA:
Nezakrývejte otvory vzduchu v komoře
POKYNY K PROCESU VAKUOVÉHO BALENÍ:
1. Zapněte napájení a připravte si vakuové sáčky
2. Nastavte parametry procesu a teplotu (body 8-11.části INSTALACE)
3. Vložte vakuový sáček zároveň s jeho obsahem, který má být zalisován do lisovací komory tak, že jeho
část, která má být zalisovaná musí být položena na zahřívací lištu. Uzavřete kovovou přezkou.
Ujistěte se, že celá část vakuového sáčku je správně položena na zahřívací liště a folie není položena
křivě.
4. Zavřete akrylové víko a proces se začne automaticky sám. Víko můžete ještě zablokovat
bezpečnostní přezkou.
5. Během procesu se vytvoří v komoře podtlak, takže není možno víko otevřít. Veškeré procesy
probíhají ve vakuu, na displeji a hodinách můžete vidět okamžitý stav. ( čas. úsek , který zbývá do
vytvoření vakua, čas. úsek zahřívání a poté čas. úsek ochlazování)
6. Po ukončení cyklu se automaticky vrací vzduch do komory a víko se otevře automaticky. Víko se
automaticky neotevře, pokud jste použili blokovací bezpečnostní přezku. Tu musíte zavčasu
odstranit.
7. Při chybném zadání, stiskněte tlačítko STOP, čímž se pozastaví celý proces , komora se naplní
vzduchem a víko se automaticky otevře.
UPOZORNĚNÍ
1. Přístroj se nesmí zapínat pokud vevnitř nejsou vakuovací sáčky. Pokud se toto stane, topné těleso
se tímto dříve zničí.
2. Pokud přístroj nebudete delší čas používat, vypněte jej a vytáhněte kábel.
3. Indikátor vakua může pracovat jinak v různých podmínkách, např. pokud je ve vysoké nadmořské
výšce, ukazuje nižší hodnoty.
4. Pro vakuovací procesy se nesmí používat vakuovací sáčky, které během zahřívání uvolňují jedovaté
výpary, používejte výhradně sáčky k tomu určené značky Victor Vacuum Bags.
5. Přístroj musí být transportován ve vodorovné poloze, v souladu s návodem na obalu.
6. Zařízení musí být přechováváno na suchém, větraném místě a pokojové teplotě.
7. Zachovejte zvýšenou pozornost po dobu automatického otevírání víka – možnost úrazu.
8. Neopravujte přístroj sami bez porady s profesionálním servisem.
9. Je třeba použít pouze náhradních dílů k přístroji dodaných dodavatelem.
TECHNICKÉ SPECIFIKACE:
Model:
VAC260
Rozměry přístroje (v mm):
480x330x320
Rozměry komory (v mm):
385x280x50(40)
Rozměry sváru (mm):
260x8
Výkon čerpadla (m3/h):
10
Proud (Kw):
0,37
Napětí (V):
110/220/240
Frekvence (Hz):
50/60
Váha brutto (kg):
44
Váha netto (kg):
36
Rozměry balení (mm):
570x440x460
NÁHRADNÍ DÍLY ZAHRUNUTY V CENĚ PŘÍSTROJE:
Olej, dávkovač na olej, přezka, skelná tkanina impregnovaná teflonem (samolepící)
ZÁRUKA:
Firma Victor Buczel International poskytuje kupujícím 12-ti měsíční záruku. Vady či skryté vady na zboží
budou odstraněny dodavatelem bezplatně po odeslání reklamace. Záruka se nevztahuje na škody vzniklé
v důsledku nesprávného zacházení či v rozporu s návodem k obsluze, dále na škody vzniklé neodborným
zásahem (opravy bez profes. servisu) do přístroje či poškození mechanické části rychlým opotřebením
v důsledku nesprávného zacházení (opotřebení tavící lišty, teflonové lišty, špatné kontroly množství oleje,
nalití nesprávného oleje apod.)
Download

Vakuovací zařízení Victor VAC260