ŽAMBERSKÉ
Žamberské LISTY
www.zamberk.cz
ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA
1
15. dubna 2013
Více na str. 7
DNES V LISTECH:
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELŮ MĚSTA
UZAVŘENÍ MASARYKOVA NÁMĚSTÍ
ZMĚNA MÍSTA PLATBY POPLATKU
STRATEGICKÝ PLÁN MĚSTA ŽAMBERKA
Foto archiv redakce
č.7
2
www.zamberk.cz
Žamberské LISTY
Informace z radnice a městského úřadu
VYHLÁŠENÍ DRAŽBY
Město Žamberk na základě usnesení Rady města Žamberka č.
75/2013-RADA/3423 ze dne 14.03.2013
vyhlašuje dražbu
neobsazené bytové jednotky
ve vlastnictví města Žamberka
na středu 15. 5. 2013 od 9:00 hod. v zasedací místnosti
Městského úřadu Žamberk, Nádražní ul.čp. 833,
s povinností složení dražební jistiny v částce 30.000,-Kč.
Jedná se o bytovou jednotku č. 823/5, 2+1 s podlahovou plochou
s příslušenstvím 55,00 m2 ve 3. NP bytového domu č.p. 822, 823 se
spoluvlastnickým podílem 550/9101 na společných částech budovy,
se spoluvlastnickým podílem 550/9101 pozemků parc.č. 3921, 3920
v obci a k.ú. Žamberk za vyvolávací cenu 550.000,-Kč
s možností prohlídky bytu dne 7. 5. 2013 od 13:00 do 13:30 hod.
Informace:
Ing. Jiří Šmok – 465670331, Bc. Ivana Hečková – 465670330.
Beseda s občany z penzionu pro důchodce
Město Žamberk, jako vlastník
budovy penzionu v ul. Albertova
357, uspořádalo dne 6.3.2013 pro
nájemníky z 90 bytových jednotek
přednášku s besedou, jak se připravit a zachovat v případě vzniku
požáru, povodně a jiné havárie
v tomto domě. Město si je vědomo
skladby a možností jednotlivých
nájemníků v této budově se zvýšeným požárním nebezpečím a touto
akcí navázalo na požární nácvik
z 4.10.2012 s cílem připravit tyto
občany na ochranu svého zdraví a
majetku. Besedu za přítomnosti zástupců Centra sociální péče zahájil
starosta města Jiří Dytrt a vlastní přednášku provedl s názornou
prezentací Ing. Vladimír Fikejs,
ved. odboru obrany MěÚ. Důraz
byl položen na chování a sebeochranu nájemníků při vzniku požáru
v domě, na vzájemné varování,
pomoc, ohleduplnost a rovněž na
rizika při používání tepelných elektrických spotřebičů. Doporučeno
bylo pojištění bytu a pořízení při-
Zveme Vás
měřených protipožárních prostředků. Byly připomenuty i 2 tragické
události z poč. roku (požár v domě
s pečovatelskou službou v Příboru a
výbuch plynu v byt. domě ve Frenštátě p. Rad.) a poznatky převedeny
na chování osob v našem penzionu,
včetně postojů k možným problémovým nájemníkům. Tento dům
již v minulosti postihly 2 povodně
(r. 1997, 2000) a několik zahoření
v bytech. Přestože je tato nemovitost města protipožárně zabezpečena dle příslušné legislativy, ochranu proti vzniku daných rizik nelze
podceňovat. V rámci besedy, které
se zúčastnil za správce domu také
Ing. Stanislav Tajbr (ředitel správy
budov), proběhlo řešení otázek k
pojištění bytů, protipožárním hlásičům, protipovodňové ochraně města i dalším běžným otázkám života
v této budově. Akce se zúčastnilo
více jak třetina z 93 ubytovaných.
Ing.Vladimír Fikejs,
vedoucí odboru obrany
a krizového řízení MěÚ
na zasedání zastupitelů
města Žamberka,
které se uskuteční
16. dubna 2013 od 15:00 hod.
v zasedacím sále MěÚ III. poschodí,
Nádražní ul.833
Na programu jednání:
Prezentace organizací
KD FIDIKA, MUZEA, KNIHOVNY
l finance l majetek l různé l
Podrobnosti najdete na plakátech
a na úřední desce.
Poslanecký den Ing. Květy Matušovské v Žamberku
Dne 14.března 2013 navštívila
naše město poslankyně Parlamentu ČR za KSČM, členka výboru pro
dopravu našeho kraje, Ing.Květa
Matušovská. Po přijetí na radnici
starostou města Jiřím Dytrtem a
1.místostarostou Ing.Petrem Novotným byla v doprovodu Jaroslava Kláštereckého, předsedy OV
KSČM, a zastupitele města Jaroslava Bajta, seznámena se situací
týkající se dokončení rekonstrukce
silnice 1/11 ve směru od benzinové
čerpací stanice k městskému muzeu. Na nedokončenou část opěrné
zdi, zábradlí chodníku a rozšíření
vozovky chybí asi 25 mil.Kč.
Dále pan starosta návštěvu seznámil se stavem prací na opravě
nádraží ČD a jeho modernizaci.
Předal paní poslankyni kopii korespondence. Ta přislíbila pomoc při
jednání na ústředních orgánech
i v Parlamentu ČR. Dále se zajímala o situaci v místní dopravní
obslužnosti a dosud nevyřízených
požadavcích v dopravě. Besedovali
jsme o práci našeho zastupitelstva
a rozpočtu města. Projednali jsme
také možnosti další spolupráce a
předání potřebných podkladů pro
jednání.
Za střediskovou radu KSČMJaroslav Bajt, zastupitel
Zpráva o uzavření Masarykova náměstí v Žamberku
ve dnech 20. - 21. 4. 2013 ( nebo 27. -28. 4. 2013 ).
Vážení spoluobčané,
vážení podnikatelé, vážení obchodníci,
dne 15. dubna 2013
budou zahájeny Ředitelstvím silnic a dálnic
ČR na Masarykově náměstí v Žamberku stavební práce na úpravě
obou přechodů pro
chodce přes silnici č.
I/11. Stavební práce
bude provádět firma
STRABAG, a.s. Nejprve dojde k omezení
pohybu chodců u obou přechodů
a následně bude v termínu 20. 21. 4.2013 uzavřena silnice č. I/11
(v případě nepříznivého počasí je
zvolen termín 27. - 28. 4. 2013).
Objízdná trasa pro tranzitní dopravu je navržena objížďkou přes
Rokytnici v Orlických horách.
Chtěli bychom Vás touto cestou
informovat o plánovaných dopravních omezeních a zároveň požádat
o shovívavost k těmto omezením
pohybu v centru města v uvedeném
čase. Děkujeme za pochopení a věříme, že dokončená investice povede na těchto frekventovaných přechodech pro chodce k bezpečnému
přecházení.
Jiří Dytrt , starosta města
Žamberské LISTY
www.zamberk.cz
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
POZOR - OD 1. 5. 2013
ZMĚNA MÍSTA PLATBY POPLATKU
V souvislosti se změnou Organizačního řádu Městského úřadu
Žamberk, kterou schválila Rada
města Žamberka svým usnesením
číslo 76/2013-RADA/3510 – 76.
Rada města, bude od 01.05.2013
správcem poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů odbor životního prostředí a
zemědělství Městského úřadu
Žamberk. Od 01.05.2013 se budou poplatky hradit v hotovosti
na Městském úřadě, Nádražní
833, Žamberk, na odboru životního prostředí a zemědělství (3.
patro), u paní Marcely Pokorné,
číslo dveří 46, a to v úřední dny:
Pracovní doba:
Po 8:00 – 11:00 12:00 – 17:00 hod.
St 8:00 – 11:00 12:00 – 17:00 hod.
Čt 8:00 – 11:00 hod.
V jednotlivých případech je možno předem domluvit i jiný den na
tel. č. 465 670 262.
Splatnost poplatku: ½ poplatku
do 30.4., ½ poplatku do 31.8.
Na finančním odboru Městského úřadu – budova radnice,
Masarykovo náměstí čp. 166,
Žamberk, NEBUDE MOŽNÉ
od 01.05.2013 hradit v hotovosti poplatek za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Ing. Eva Janotová,
vedoucí finančního odboru
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Městský úřad Žamberk oznamuje v souladu s ustanovením § 50 zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění
ZVEŘEJNĚNÍ Návrhu územního plánu ŽamberkA
Návrh zadání územního plánu je vystaven k veřejnému nahlédnutí v kanceláři oddělení územního plánování Městského úřadu v Žamberku - budova radnice, Masarykovo nám. čp. 166, I. patro, č. dv. 207.
Doporučujeme využít úřední hodiny:
pondělí a středa 8:00 – 11:00 a 12:00 – 17:00 a čtvrtek 8:00 – 11:00 hodin,
příp. telefonickou dohodu na č. tel. 465 670 333.
Návrh územního plánu je vystaven také na internetové adrese www.zamberk.cz (odkaz „Úřední deska“, sekce „Projednávání územních plánů a
změn“), a to od 17.4.2013 do 5.6.2013.
Do 5.6.2013 může každý uplatnit u pořizovatele své písemné připomínky k návrhu územního plánu.
K připomínkám uplatněným po uvedené lhůtě se nepřihlíží.
Martin Mimra, vedoucí oddělení územního plánování
l
l
l
Vážení spoluobčané,
město Žamberk pořizuje v současné době nový územní plán pro celé
území města. Vás, široké veřejnosti, se územní plán dotýká vždy, když se
rozhodujete např. o koupi a prodeji pozemku, o koupi a prodeji domu a
dalších budov. Samozřejmě se to týká i záměru jakékoliv stavby, tedy stavby pro bydlení, stavby hospodářské i podnikatelské. Protože územní plán
stanovuje využití každého pozemku v katastru města, řeší i hospodaření
na zemědělské půdě, zalesňování nebo cestní síť. Ustanovení a regulativy územního plánu jsou závazné a udělování výjimek z nich není možné.
Při neznalosti těchto ustanovení se tedy občan vystavuje nebezpečí, že
nezíská pro svůj záměr územní rozhodnutí a stavební povolení dle svých
představ, nebude moci pro svůj záměr použít zakoupený pozemek, bude
muset přistoupit k rozsáhlým úpravám připravené projektové dokumentace, podnikatelského záměru apod. Z výše uvedeného je zřejmé, že nový
územní plán se přímo dotkne nejen téměř každého občana Žamberka, ale
i všech vlastníků nemovitostí na území města.
Proto věnujte pozornost návrhu nového územního plánu, který bude
ve dnech 17.4. - 5.6.2012 zveřejněn na elektronické úřední desce a v kanceláři oddělení územního plánování MěÚ Žamberk, tak jak je uvedeno ve
veřejné vyhlášce
3
Strategický plán města Žamberka
prosperující brány Orlických hor
V závěru loňského roku schválilo
zastupitelstvo města Strategický
plán Žamberka. Díky Strategickému plánu může město lépe plánovat a hospodařit s finančními
prostředky a efektivněji využívat finance z dotací a grantů. Strategický
plán stanovuje vizi (motto), záměry
a cíle města a je dohodou občanů a
zastupitelů o budoucnosti města.
Na tento Strategický plán navazují
další, dílčí dokumenty (akční plán,
rozpočtový výhled, plán velkých
a malých investic) a samozřejmě
z něho vychází každoroční rozpočet
města. Tento Strategický plán plně
nahrazuje časově omezený původní
Strategický plán města a není časově omezen. Bude věcí a rozhodnutím současných a budoucích zastupitelů města, jak tento pro město
důležitý dokument budou doplňovat, či aktualizovat. Město má omezené zdroje na to, co vše bychom
ve městě potřebovali řešit. Proto
musíme určovat priority a analyzovat situaci města, abychom zvolili
správnou cestu napříč politickým
spektrem a především s ohledem
na reálnost jednotlivých priorit.
Díky podpoře a realizaci strategie
města považujeme v Žamberku za
úspěšné zejména:
-Dokončení rekonstrukce vedlejší
komunikace ulice Lukavská;
-Uvolnění areálu Českých vinařských závodů se záměrem vybudovat domov pro seniory a kulturně společenské centrum;
-Zahájení výstavby zimního stadionu;
-Rekonstrukce škol – ZŠ 28. října
a ZŠ Nádražní 743
-Výstavbu bytů developerem ve
Velkém Hájku (cca 50 nových
bytů);
-Pěší zónu s možností letního kina
a dalších spolkových aktivit;
-Areál aktivní turistiky - sportovní
areál pod Černým lesem, aquapark
s parkovištěm, tenisovou halu;
-Vznik nových pracovních míst –
podpořen prodejem městských
pozemků k podnikání;
- Revitalizaci dětských hřišť na území města, zejména u Polikliniky,
sportovní areál a dopravní dětské
hřiště u Penny Marketu;
-Vybudování jednodenní chirurgie
na Poliklinice v Žamberku;
- Rekonstrukci Divišova divadla po
37 letech - sedadla, interiér, zvuk,
kino, divadlo 3D;
-Zateplení MŠ Sluníčko, MŠ Čtyřlístek a ZŠ Nádražní 743;
-Zlepšení stavu místních komunikací;
-Vybudování sběrného dvora a
Centra nakládání s odpady v
Dlouhoňovicích;
-Vytvoření lokality pro výstavbu
rodinných domů za Albertinem;
- Rekonstrukci a přípravu podnikatelské zóny v bývalých Orlických
kasárnách;
-Vybudování kanalizace Polsko –
Betlém s opravou povrchu a přípravou pro VO;
-Vyhodnocení jako nejbezpečnější
město Pardubického kraje s oceněním v soutěži Město pro byznys
podle týdeníku Ekonom.
Máme jasnou strategii pro naše
město Žamberk, kterou shrnuji
do čtyř základních bodů:
1.
Vytvářet dobré podmínky pro
podnikání a bydlení;
2.Pracovat na zlepšení stavu služeb a majetku města;
3.Chceme být i nadále přitažlivé
výletní místo;
4.Novou infrastrukturu města
chceme podporovat především ve
spolupráci s podnikatelským prostředím tak, abychom se pouštěli
pouze do projektů, které si město
může dlouhodobě dovolit a které
podpoří prosperitu města.
Chceme splatit dluhy města, zaujmout zodpovědný přístup k lidem a majetku města. Snižujeme
výdajové položky a šetříme na provoze. Chceme, aby byl Žamberk
prosperující město a aby se zde
dobře žilo. Přál bych si, abychom
na tom pracovali společně.
Jiří Dytrt
Město Žamberk podpořilo projekt cyklopůjčovny ČD
Od 1.dubna 2013 je možné využívat síť půjčoven kol na nádražích Pardubického kraje. V r.2010 zahájily České dráhy, a.s., s podporou města
Žamberka a dalších měst našeho regionu a za přispění Pardubického
kraje projekt, jehož hlavním cílem bylo zvýšení atraktivity a dostupnosti
regionu pro jeho návštěvníky.
Od 1.4.2013 do 31.10. si zájemci o pobyt v našem regionu mohou opětovně zapůjčit jízdní kola a nově i koloběžky za výhodné ceny pronájmu.
Jízdní kolo si bez předchozího objednání můžete půjčit v Letohradě a České Třebové, při objednání 24 hodin předem navíc v Žamberku, Jablonném
n.O., Ústí n.O. a Králíkách. Vrátit ho můžete v kterékoli z této stanic a
navíc v Chocni. Vnímám tento projekt jako velmi užitečný a podporující
Za pořizovatele ÚP: Martin Mimra cestovní ruch - říká starosta města Žamberk Jiří Dytrt.
4
www.zamberk.cz
Z pracovního kalendáře 1. místostarosty
18.3. prohlídka areálu vinařských
závodů s posouzením použití
střešních konstrukcí pro účely
města
20.3. účast na členské schůzi
Svazu postižených civilizačními
chorobami
21.3. schůzka k přípravě návštěvy
hejtmana Pardubického kraje
22.3. právní porada ve věci
oprávněnosti výplaty mimořádné
odměny ve výši 50.000,-Kč z prostředků města
25.3. účast na jednání komise pro
mládežnické projekty, rozdělování
finančních dotací od města
26.3. jednání se zástupcem vinařských závodů o možnostech odkupu střešního pláště nové jízdárny
27.3. zastupování města na valné
hromadě společnosti Vodovody a
kanalizace Žamberk v.o.s
28.3. zastupování města na jednání dozorčí rady společnosti Ekola
České Libchavy, s.r.o., účast na
zasedání rady města.
Ing. Petr Novotný
Slovo zastupitele
Ještě k příspěvku paní PhDr. Chvátilové
Že nechápe kauzu „Pěší zóna“,
možná ani nechce. Dovedu ji pochopit. Na obranu Ing.Prchala mohu napsat: Je to člověk, který
dal do pořádku Městský úřad.Vytvořil tým lidí, který dobře pracuje.
Přeměnil Městský úřad na pověřený a přestěhoval ho.To vše svědčí
o vysoké organizační schopnosti.
Dosáhl certifikace dle ISO, a to
nelze, dokud s vámi těch 80 lidí nespolupracuje. 5 lidí můžete zastrašit, ale 80 ne. Ty musíte přesvědčit,
že to, co děláte, umíte, a to, co po
nich chcete, je dobré. A to se panu
Prchalovi podařilo. Byl klasifikován jako jeden z nejlepších tajemníků a město jako nejlepší bylo, už
to není pravda. Za dobrou práci
pana Prchala ho někteří zastupitelé dehonestují a snaží se ho vyhnat z města. Teď k té Pěší zóně.V
r.2010, kdy bylo jasné, kdo výběrové řízení vyhrál, na ZM Mgr. Kalous
upozornil na střed zájmů mezi Ing.
Strnadem a p.Pospíšilem, majitelem Testy, za a) spolu podnikají, b)
jsou přátelé.
Na to tehdejší a nynější starosta
pan Dytrt reagoval tím, že podnikají v něčem jiném, a dále se tím
nezabýval. Toto vše je na zvukovém
záznamu. Dalo se to ještě zastavit
a město by o peníze z EU nepřišlo.
Že se stal trestný čin, o tom rozhodl
v letošním roce soud udělením jednoho nepodmíněného a čtyř podmínečných trestů. Kdy a jak se o
tom mluvilo na RM, to si musí paní
Chvátilová vyžádat přesný přepis
RM. Právníka obeznámeného tou-
to kauzou by se měla zeptat: „Podle
Vás je normální krást,jen se nesmíte nechat chytit?“. Je to o charakteru a morálce.V žádné rozvojové
agentuře dotace z EU pro Žamberk není, městu byla odebrána a
dostalo pokutu 250 tisíc od ÚHOS.
RM si objednala adv.kancelář MT
LEGAL za 750 tisíc a podala žalobu na ÚHOS k brněnskému soudu.
Tehdy jsem se zeptala, zda je adekvátní vyhazovat přes 700 tisíc za
vrácení částky 250 tisíc? MUDr. Jirešová tvrdila, že se soudí o 20mil.
Na to jsem ji upozornila, že dotace
je soudně nevymahatelná. Opět se
to dá zjistit na zvukovém záznamu.
Větší část zastupitelstva další peníze na soud odsouhlasila.
Koncem roku nám MUDr. Jirešová oznámila, že město u brněnského soudu uspělo a dostane zpět
250tisíc.O milionech už řeč nebyla.Za týden již bylo všechno jinak.
Na radu MT LEGAL město podalo
proti rozhodnutí brněnského soudu kasační stížnost k nejvyššímu
soudu. To už nám nikdo nesděloval. V nedávné době jsme doslova
v poslední chvíli zabránili podvodu s mandátní smlouvou, kterou
podepsal starosta s člověkem bez
jakékoliv identifikace, pouze jméno se shodovalo. Město by přišlo
o více jak 1 milion Kč. Paní Chvátilová by se měla podívat, jak hlasovala a na koho přitom myslela.
Na Žamberk a jeho občany určitě
ne. Město má dva právníky a deset
dalších externích, kteří je stojí skoO. Ballová
ro už 2 miliony.
Demagogie
Demagogie je využívání zkreslených zjednodušených argumentů, působících zejména na city
a předsudky, k ovlivňování jednotlivců a skupin
(Slovník cizích slov). Jiný výklad tohoto slova říká, že demagog je
člověk, který záměrně překrucuje skutečnost užíváním zdánlivě logických argumentů k ovlivňování a manipulování jedinců a zejména
mas (Encyklopedie Diderot). Pane Merganci, jste demagog.
Miloslav Chvátil
Žamberské LISTY
Svaz diabetiků v Žamberku oznamuje všem členům i ostatním zájemcům, že
rekondiční pobyt
se uskuteční v Orlickém Záhoří na chatě
Bedřichovka od 21.června do 28. června 2013.
Tato chata je umístěna v krásném prostředí Orlických hor s možností výletů do okolí i do sousedního Polska. Cena týdenního pobytu pro členy
je 2.500,-Kč. Přihlášky a bližší informace podá Miroslav Vondřich na adrese, ul. Hluboká čp. 98 Žamberk, případně na čísle telefonu 721 150 585
Miroslav Vondřich, předseda organizace
nebo 465 614 843.
ZO SPCCH v Žamberku informuje
Na členské schůzi 20.března 2013 v sále restaurace Na Kopečku byl zvolen nový výbor. Členové výboru se poté sešli na své
schůzi, kde, předem domluveným tajným hlasováním, si volili předsedu
organizace a obsazení jednotlivých pozic.
Výsledek hlasování:
Pavlousková Vlasta
Rybár Marek
Vondřich Miroslav
Lengwinatová D.
Jirčiková Irena
Topičová Dagmar, Ing. Keprtová Marie
Kratochvílová Jiřina
Šimková Václava
Machálek Miroslav
Trejtnar Josef Dudek Václav
předsedkyně organizace
místopředseda, zabezpečuje kulturní a rekondiční činnost
místopředseda, člen OV SPCCH
jednatelka, zabezpečuje kulturní a sportovní činnost
matrikářka
zastupující matrikářka, sportovní a kulturní činnost
pokladní, spolupracuje při sportovní činnosti
zabezpečuje vývěsní skříňky, spolupráci s medii, sport
předsedkyně revizní komise ZO
člen revizní komise a člen Okresní revizní komise
člen revizní komise, zabezpečuje sportovní činnost
člen výboru, sportovní činnost
Svou činnost ve výboru organizace na vlastní žádost ukončila paní Marie
Volmutová. Výbor jí poděkoval za dlouholetou spolupráci a její nabídka
kdykoli pomoci jistě bude využita. Dlouholetý předseda pan Miroslav
Vondřich bude pracovat ve výboru organizace na pozici místopředsedy,
jeho zkušenosti a lety nabyté poznatky budou pro nás přínosem i do příštího období. Za jeho vstřícný postoj proto velmi děkuji a děkuji také členům
výboru, kteří mi vyjádřili ve volbě důvěru a podporu.
Funkce předsedy jedné z největších organizací (co do počtu členů) je zavazující a je volena na pět let. Věřím, že za pomoci členů výboru a finanční
podpory města Žamberka, případně dalších sponzorů, společně dokážeme zabezpečit činnost organizace ke spokojenosti všech členů.
Vlasta Pavlousková
A to je cílem našeho snažení.
NEPŘEHLÉDNĚTE Na členské schůzi došlo k nedorozumění týkajícího se
dovýběru 30,-Kč za sjezdovou známku. Žádáme všechny, kteří ještě nezaplatili nejen členskou známku, ale i těch 30,-Kč, aby se přihlásili paní
Jirčikové nebo paní Topičové. Úhradu obou známek bude možné provést ve středu 24.dubna a 22.května 2013 od 9:00 do 11:00 hod. na
Děkujeme za pochopení.
podatelně Městského úřadu (Nádražní ulice ).
Obec Pastviny PRODÁ za obvyklé ceny
tato vybavení školní jídelny:
l Dvoudřez nerezový + baterie............................................5.500,- Kč
l Dřez jednodílný ................................................................. 500,- Kč
l Elektrický ohřívač vody 80 l............................................. 700,- Kč
l Hrnec INOX IS průměr 40 cm.........................................3.000,- Kč
l Nerezové pekáče velké 5 ks..............................................9.000,- Kč
l Škrabku na brambory SKBZ 12 lak.................................9.500,- Kč
lVáhy.................................................................................1.000,- Kč
Info na tel.: 721 484 212.
JUDr. Josef Koubík, starosta obce Pastviny
)
SBĚR ŽELEZNÉHO ŠROTU
pořádá SDH Žamberk
v sobotu 20.4. 2013 od 7:00 hod.
Žamberské LISTY
www.zamberk.cz
5
Informace o příspěvku na péči, průběhu řízení, jeho výši a výplatě
ření pro účely přiznání příspěvku na péči, dále má povinnost písemně
ohlásit do 8 dnů všechny změny, které mohou mít vliv na nárok, výši
nebo výplatu příspěvku na péči. K další povinnosti patří prokázání, že
dávka byla využita k zajištění pomoci - péče, dokladem o vyplacení
příspěvku fyzickým nebo právnickým osobám, které poskytují pomoc
při zvládání základních životních potřeb, popřípadě dalším osvědčením
využívání příspěvku. V případě nesplnění povinností může být výplata
příspěvku po předchozím upozornění zastavena. Výše příspěvku na
péči vzhledem k věku a vyhodnoceným stupňům závislosti osoby.
Příspěvek na péči je určen osobám, které se při zvládání základních životních potřeb neobejdou bez pomoci jiných osob. Prostřednictvím příspěvku na péči si tyto osoby hradí pomoc, kterou jim může podle jejich
uvážení poskytovat buď osoba blízká, asistent sociální péče, registrovaný poskytovatel sociálních služeb, dětský domov nebo speciální lůžkové
zdravotnické zařízení hospicového typu. Právní úprava příspěvku na
péči je obsažena v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve
znění pozdějších předpisů a dále ve vyhlášce č. 505/2006 Sb., kterou
se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění
pozdějších předpisů.
Nárok na příspěvek se posuzuje u osob starších 1 roku. Řízení o přiznání příspěvku na péči se zahajuje na základě písemné žádosti „Žádost o příspěvek na péči“, která je předepsaná ministerstvem práce a
sociálních věcí (dále jen MPSV) a našim klientům je k dispozici na kontaktním pracovišti úřadu práce, kde se také žádost podává podle místa
trvalého pobytu žadatele – osoby závislé na pomoci jiné osoby. Žádost
je také přístupná na Integrovaném portále MPSV www.mpsv.cz v sekci
„Elektronické formuláře“. Pokud není osoba schopna jednat samostatně a nemá zástupce, zahajuje kontaktní pracoviště řízení z úřední moci.
Sociální pracovnice místně příslušného kontaktního pracoviště provádí sociální šetření, při kterém zjišťuje schopnost samostatného života osoby v jejím přirozeném sociálním prostředí. Konkrétně se jedná
o zákonem stanovené zvládání základních životních potřeb v rámci:
mobility (zvládání vstávání, usedání, chůze), orientace (orientování se
zrakem, sluchem, pomocí psychických funkcí), komunikace (schopnost dorozumět se a porozumět – mluvenou řečí a psanou zprávou),
stravování (naporcování stravy, najedení se a napití se, dodržování dietního režimu), oblékání a obouvání (schopnost vybrat si oblečení a
obutí, oblékat se, obouvat se, svlékat se a zouvat se), tělesné hygieny
(umývání si obličeje, rukou, nohou a celého těla, česání, péče o ústní hygienu), výkonu fyziologické potřeby (používání WC, vyprázdnění se,
provedení očisty, používání hygienických pomůcek), péče o zdraví (dodržování stanoveného léčebného režimu, ošetřovatelských opatření),
osobních aktivit (schopnost stanovit si a dodržet denní režim, zapojit
se do aktivit odpovídajících věku…) a péče o domácnost (nakládání s
penězi, obstarání si nákupu potravin, nošení běžných předmětů…).
Následně je vyhotoven záznam o provedeném sociálním šetření, který
je zaslán jako jeden z podkladů spolu s žádostí o posouzení stupně závislosti žadatele lékařské posudkové službě okresní správy sociálního
zabezpečení (dále jen OSSZ). Při posuzování stupně závislosti vychází
lékaři lékařské posudkové služby OSSZ ze zdravotního stavu osoby, z
doložených nálezů vydaných ošetřujícími lékaři, dále také údajů uvedených poskytovateli zdravotních a sociálních služeb. Na základě vydaného posudku je rozhodnuto o přiznání příspěvku na péči s uvedením
stupně závislosti a příslušným vyhodnocením nároku na výplatu dávky
nebo o nepřiznání příspěvku se zdůvodněním. Proti rozhodnutím je
možné se odvolat. Odvolání se podává na příslušném kontaktním pracovišti a rozhoduje o něm MPSV.
Příjemce příspěvku na péči je povinen podrobit se sociálnímu šet-
Osoba do 18 let věku
Osoba starší 18 let věku
3.000 Kč ve stupni I. (lehká závislost),
jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu není schopna
zvládat tři základní životní potřeby.
800 Kč ve stupni I. (lehká závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého
zdravotního stavu není schopna zvládat
tři nebo čtyři základní životní potřeby.
6.000 Kč ve stupni II. (středně těžká
závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu
není schopna zvládat čtyři nebo pět
základních životních potřeb.
4.000 Kč ve stupni II. (středně těžká
závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu není
schopna zvládat pět nebo šest základních
životních potřeb.
9.000 Kč ve stupni III. (těžká závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě
nepříznivého zdravotního stavu není
schopna zvládat šest nebo sedm základních životních potřeb.
8.000 Kč ve stupni III. (těžká závislost),
jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu není schopna zvládat sedm nebo osm základních životních
potřeb.
12.000 Kč ve stupni IV. (úplná závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě
nepříznivého zdravotního stavu není
schopna zvládat osm nebo devět základních životních potřeb a vyžaduje
každodenní mimořádnou péči jiné fyzické osoby.
12.000 Kč ve stupni IV. (úplná závislost),
jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu není schopna zvládat devět nebo deset základních životních
potřeb, a vyžaduje každodenní pomoc,
dohled nebo péči jiné fyzické osoby.
Příspěvek na péči se vyplácí měsíčně, a to v kalendářním měsíci, za
který náleží. Pokud se zhorší zdravotní stav oprávněné osoby, které
příspěvek na péči náleží, a toto zhoršení trvá po dobu alespoň šesti měsíců až jednoho roku, lze podat písemně „Návrh na změnu výše přiznaného příspěvku na péči“. Poté dojde k novému posouzení stupně
závislosti a k novému vyhodnocení nároku na dávku.
Příspěvek na péči může být zvýšen o částku 2.000,- Kč měsíčně prostřednictvím podané „Žádosti o zvýšení příspěvku na péči“ z níže uvedených důvodů:
Z důvodu nízkého příjmu oprávněné osoby a osob s ní společně posuzovaných nezaopatřenému dítěti do 18 let věku, kterému náleží
(výjimkou je dítě v plném přímém zaopatření zařízení pro péči o děti
nebo mládež) nebo rodiči, kterému náleží příspěvek na péči a který
pečuje o nezaopatřené dítě do 18 let věku, jestliže rozhodný příjem
oprávněné osoby a osob s ní společně posuzovaných je nižší než dvojnásobek částky životního minima oprávněné osoby a osob s ní společně
posuzovaných podle zákona o životním a existenčním minimu.
Zvýšení příspěvku na péči pro dítě ve věku od 4 do 7 let náleží také
v případě, že má nárok na příspěvek na péči ve stupni III. nebo stupni IV. (výjimkou je dítě v plném přímém zaopatření zařízení pro péči o
děti nebo mládež).
Podrobnější informace o uplatnění nároku na nepojistnou sociální
dávku příspěvek na péči a možnostech jejího využití Vám v mikroregionech Žamberka, Letohradu a Jablonného nad Orlicí podají sociální
pracovnice, které vykonávají agendu příspěvku na péči a spadají pod
Úřad práce ČR, krajskou pobočku v Pardubicích, kontaktní pracoviště
Žamberk:
Lic. Petra Bečková, tel. 950 172 287
Bc. Alena Frimlová, tel. 950 172 324
Mgr. Ilona Stejskalová, tel. 950 172 226
Od ledna 2013 je z kontaktního pracoviště v Žamberku vypláceno průměrně měsíčně 990 příspěvků na péči. Průměrný měsíční počet posuzovaných žádostí činí 40. V r.2013 bude provedeno 100 kontrol využívání
příspěvku na péči.
Mgr. Jiřina Matějíčková, vedoucí kontaktního pracoviště
Úřad práce ČR, kontaktní pracoviště Žamberk, Nádražní 833.
6
www.zamberk.cz
Městská policie
informuje
Kuriózní dopravní nehoda byla nahlášena v ranních hodinách dne 20.března, kdy na parkovišti u polikliniky při
parkování lehce narazila řidička vozidla
Fiat do zaparkovaného vozidla Citroën.
To se samovolně rozjelo a nabouralo do
vedle stojícího auta škoda Fabia. Šetření nehody si převzali policisté z dopravního oddělení. V březnu řešili strážníci
dvě krádeže v obchodech. Při jedné
z nich se 20.března v odpoledních hodinách v Penny Marketu pokusili odcizit
dva školáci ve věku sedm a osm let čokoládová kinder vajíčka. Domluvili se,
že si je vezmou bez placení Jeden z nich
si je uschoval do kapsy bundy a pokusil
se projít nepozorovaně přes pokladnu.
Městská policie informovala zákonné
zástupce obou školáků a sociální odbor
městského úřadu.
27.března v poledních hodinách řešili
strážníci krádež v prodejně Billy, kde
26letý muž z Rokytnice v Orlických horách ukradl čtyři čokolády. Jelikož muž
nebyl schopen prokázat svoji totožnost,
byl strážníky předveden na místní oddělení Policie ČR ke zjištění totožnosti. Zde se ukázalo, že jmenovaný má
za sebou pestrou kriminální minulost
a nedávno se vrátil z výkonu trestu na
základě amnestie vyhlášené prezidentem republiky. Mladík do Žamberka
původně nepřijel krást, ale vyrazil za
nákupem ředidel, jelikož dle svých slov
vše v místě bydliště již vykoupil a neměl
co čichat…Za přestupek proti majetku, kterého se dopustil krádeží zboží
v obchodě, mu byla uložena bloková
pokuta.
Dne 12.3. před sedmou hodinou ranní
si chtěla jedna žena vybrat hotovost
z bankomatu v Nádražní ulici. Ve vestibulu banky narazila na nežádoucí
společnost v podobě ležícího špinavého
muže obklopeného taškami. Jelikož ji
tato společnost nebyla příliš milá, požádala strážníky, aby tohoto muže zkontrolovali a vykázali. Hlídka strážníků
zjistila, že se jedná o 59letého bezdomovce z Havířova, který mrazivou noc
strávil na lavičce v autobusové zastávce
a k ránu se šel do banky pouze ohřát.
Dne 27.3. nahlásil na služebně MP občan ze Žamberka, že jeho synovi kdosi
odcizil v čekárně u lékaře odloženou
tašku s věcmi. Zloděj se zřejmě domníval, že v ní nalezne něco hodnotnějšího
než jen oblečení. Způsobená škoda je
sice malá, ale zloděj prokázal notnou
dávku drzosti, neboť mu nevadili pacienti v čekárně. Přišel, vzal si ,co chtěl,
a odešel. A to před zraky nic netušících
Za MP: Kamil Luňáček
lidí.
Sdružení obcí Orlicko
Žamberské LISTY
Z historie pošty Kyšperk – Orličné – Letohrad,
která v letošním roce slaví 150 let svého trvání. (pokračování)
V říjnu 1886 byl při poštovním úřadě zřízen i úřad telegrafický, na jehož
zřízení přispělo město částkou 70 zlatých.Měsíčně se přijímalo průměrně
sedmdesát telegramů, stejně tolik se jich odesílalo.
Když 3. ledna 1905 Alois Liebich ml. zemřel, byl poštmistrem ustaven
žamberský rodák Antonín Charfreitag, který v Kyšperku působil až do
svého odchodu do důchodu v roce 1923.
V roce 1905 poštovní úřad přesídlil z náměstí do čp. 44 v Komenského
ulici, kde byly pro neustále vzrůstající poštovní provoz vhodnější prostory.
V září roku 1908 se konaly první pokusné telefonní hovory, telefonní centrála se šesti abonenty byla uvedena do provozu v lednu 1909.
Po odchodu poštmistra A.Charfreitaga do důchodu v březnu 1923 řídila poštovní úřad v zastoupení
Vlasta Dostálová. Až v prosinci
1924 byla do funkce poštmistrové jmenována Emilie Mikysková. V té době poštovní
agenda značně vzrostla, proto
byly poštovní provozy rozšířeny o první patro domu, kam
byl umístěn telegraf a telefon.
Počet úřednických sil se zvýšil
na čtyři. V srpnu 1936 byl poštmistrem jmenován Adolf Chvátil, dosavadní poštovní revident v Žamberku,
který na kyšperské poště působil až do června 1944, kdy odešel do důchodu.
V červenci 1944 byl do funkce poštmistra (od roku 1948 vedoucího poštovního úřadu) jmenován Jan Havlíček, úředník pošty v Žamberku.
V roce 1950 došlo ke sloučení obcí Kyšperk, Kunčice, Orlice a Rotnek a
k následnému přejmenování města na Orličné (pošta používala razítka a
nálepky s názvem Orličné od 1. 6. do 31. 7. 1950) a od 1. 8. 1950 na Letohrad. Od poloviny roku 1951 působil jako vedoucí pošty v Letohradě
František Veselý, dosavadní poštovní revident v Lichkově. S rozšiřujícími se službami a zvyšujícím se počtem zásilek přibýval počet poštovních
zaměstnanců, jak pracovníků u přepážek, tak listonošů – doručovatelů.
Po odchodu F. Veselého nastoupil v roce 1961 do vedoucí funkce Jaroslav
Čtvrtečka z Jablonného nad Orlicí.
V roce 1970 proběhla generální oprava celého objektu pošty včetně rekonstrukce stávající manuální telefonní ústředny na automatickou. Po
odchodu J. Čtvrtečky do důchodu v srpnu 1971 zastával místo vedoucího
pošty do roku 1976 Ladislav Filip z Lichkova, po jeho odchodu působili
na místě vedoucího Ing. Josef Ficner (1976 – 1978), Vlasta Tomanová
(1978 – 1983) a Marie Hubálková (1983 – 2007). V květnu 1999 začala
na sídlišti U Dvora výstavba budovy nové pošty, která byla pro veřejnost
slavnostně otevřena 15. listopadu téhož roku. V současné době je vedoucí
letohradské pošty Vlasta Sauerová.
Dne 26.3.2013 se v obci Těchonín konala letošní první Valná hromada Sdružení obcí Orlicko. Předseda v úvodu informoval členy VH o naplňování jím avizovaných změn, když tou zásadní byla změna systému servisu sdružení, kdy došlo k centralizaci výkonu těchto činností pod jednu střechu. Manažera sdružení
RNDr. Antonína Fialu doplnila účetní a administrativní pracovnice paní Simona
Dudková. Valná hromada projednala řadu důležitých bodů a především schválila
rozpočet Orlicka na rok 2013 v celkové výši přes 11 mil.Kč. Rozpočet Orlicka je
pokryt vedle dotačních prostředků na realizaci některých projektů zejména řádnými a mimořádnými příspěvky členských obcí. Valná hromada Orlicka schválila
a projednala zcela nový systém příspěvků členským obcím na pořádání různých
kulturních, sportovních a jiných společenských akcí při významných výročích v K připomenutí výročí bude v prostorách letohradského zámku dne
obci. Orlicko na tyto aktivity každoročně vyčlení z rozpočtu částku 50 tis.Kč. V ne- 3. května 2013 v 17 hodin otevřena výstava o historii místní pošty,
poslední řadě se valná hromada seznámila s řadou projektů, které bude Orlicko
která potrvá do 15. června.
realizovat v tomto roce. K nejzajímavějším patří :
Návštěvníci budou moci
1)Provoz lyžařské běžecké oblasti Buková hora – Suchý vrch spočívající ve strojozhlédnout historické dové úpravě lyžařských stop včetně provozu Informačního centra na Červenovodklady z oblasti poštovních
ském sedle
razítek,
doporučených
2)Projekt Malé památky Orlicka, jehož předmětem je již deset let postupná oprava
zásilek a vlakových pošt.
malých památek - kapliček, soch, křížků atd. v regionu Orlicka.
K vidění budou i exponáty
3)Studie protipovodňových a protierozních opatření v regionu Orlicka, jejímž cíz pražského Poštovního
lem je stanovení konkrétních ohrožení sídel Orlicka vlivem povodní a záplav a
muzea. K zakoupení bunavržení způsobu odstranění těchto hrozeb.
dou nabídnuty publikace o
4)Dovybavení cyklotras a cyklostezek Orlicka, když obsahem projektu je vybudohistorii pošty, dopisnice a
vání cykloodpočívadla v Letohradě na Václavském náměstí a vybudování odpoobálky s přítisky, které bude
čívadla a zahradnické úpravy u cyklostezky Králíky – Červená Voda.
možno orazítkovat pamět5)Společný nákup elektrické energie a plynu ve spolupráci s regionem Lanšním kašetem a ofrankovat
krounsko na komoditní burze.
známkami s potištěnými
Orlicko nezapomíná ani na svou propagaci a v letošním roce spatří světlo svěkupony. V den slavnostta nové DVD o Orlicku a jeho obcích a DVD zaměřené na turistiku na koních.
ního otevření 3. května
Významnou aktivitou je hledání společných úspor (připravovaný společný nákup
v době od 17 do 19 hodin
elektrické energie a plynu na komoditní burze), ale také např. rozšíření servisu a
bude na výstavě poštovní
pomoci starostům, kdy své prezentace v rámci Valné hromady uskutečnily a své
přepážka s denním razítslužby nabídly firmy zabývající se mapovými portály a zástupce pojišťovacího
kem a příležitostnou rekomakléře, který přítomným nabídl možnost prověření stávajících pojistných smluv
mandační nálepkou.
Petr Fiala, předseda Orlicka
Ing. Vladimír Chládek
obcí s vyhodnocením případných rizik a nedostatků.
Žamberské LISTY
www.zamberk.cz
Centrum sociální péče
Městské muzeum Žamberk
Vás zve na výstavu
města Žamberk
Turistické informační
středisko Žamberk · jste senior a potřebujete pomoc?
· jste zdravotně znevýhodněn ?
· jste blízký či rodinný příslušník seniora či zdravotně postiženého ?
· bydlíte v Žamberku ?
· potřebujete radu nebo pomoc ?
jsme tu pro vás !!!
Kontakty
na terénní pečovatelskou službu:
pečovatelky
604 444 150, 605 018 876
pevná linka
465 617 111
vedoucí pečovatelek
465 617 103, 734 255 100
sociální pracovnice 465 617 105
[email protected]
ředitelka Mgr. Miroslava Krajčírová
tel. 465 617 101
email: [email protected]
CENTRUM SOCIÁLNÍ PÉČE MĚSTA
ŽAMBERKA, p.o.
PEČOVATELSKÁ SLUŽBA
564 01 Žamberk, Albertova 357
Zahájení prodeje vstupenek v síti
TICKETSTREAM
Od 15. dubna 2013 nabízíme prodej vstupenek sítě Ticketstream na
kulturní a sportovní akce v ČR i
zahraničí. Na webových stránkách
www.ticketstream.cz a www.ts1.cz
najdete širokou nabídku vstupenek.
Nové propagační materiály
Pro návštěvníky inTyršova
formačního středisrozhledna
v Žamberku
ka jsme připravili
brožurky Památky
a turisticky zajímavá místa v Žamberku, letáčky o
Tyršově rozhledně,
kapesní kalendáříky a vizitky informačního střediska.
Všechny uvedené
propagační materiály jsou k dispozici
zdarma.
Na Vaši návštěvu se těší
kolektiv informačního střediska.
Kontakt:
Kostelní 446, 564 01 Žamberk,
tel.: 465 612 946,email: [email protected]
Otevírací doba:
Praha
Žamberk
15. 6. – 15. 9.
denně 10 – 17 h.
Kateřina Šípková, vedoucí IS
Vernisáž v sobotu 27. dubna v 15:00 hodin.
Vystoupení žáků ZUŠ Petra Ebena.
Představíme vám podoby zámku na obrazech,
starých fotografiích a pohlednicích, projdete se
zákoutími zámeckého parku a seznámíte se
s genealogickou tabulí rodů Parishů a Bubnů.
Autorské fotografie
Slávky Hrdinové, Viléma Křečana
a Pavla Morávka ze Žamberka.
Otevřeno: Út – Pá 9:oo – 12:oo
So – Ne 14:oo – 17:oo
Vstupné:
2013
STREET PAINTING
Doprovodný program:
TANEČNÍ SKUPINA NEON
(Žamberk a Ústí nad Orlicí)
DEEP SKILLZ CREW
APORT SUPPORT CREW
ArtDance
Indonéský tanec z ostrova Bali
– tančí Nataliya Kalenska
GRAFFITY EXHIBICE
SKATE+BMX
+FREESTYLE SCOOTER EXHIBICE
LIVE REP
DJ LIPO A SPEEDY
Bronislava Halbrštátová st.
moderátorka
Stánky, překvapení pro děti
a občerstvení zajištěno
AKCE SE KONÁ ZA PŘÍZNIVÉHO POČASÍ!
29. 4.
hřiště u Penny Marketu v Žamberku
15.00 - 21.00
vstupné dobrovolné
16.00
workshop pro všechny na flash mob 2013
17.00
společný flash mob – a tančí celý svět
Apo rt Suppo rt .c z
info sleduj na www.aportsupport.cz, www.neon.zamberk.cz a http://www.facebook.com/events/383084711709556/?fref=ts
13:oo – 16:oo
15,- Kč
17. května možnost prohlídky výstavy v rámci Muzejní noci ve večerních hodinách.
www.muzeumzamberk.cz
Z městského muzea
Městské muzeum vyhlašuje
u příležitosti XIII. ročníku
Svátků dřeva
VÝTVARNOU SOUTĚŽ
A FOTOSOUTĚŽ
pro děti i dospělé
ANDĚLSKÉ ZASTAVENÍ
Rádi fotografujete?
Nebo Vás baví malovat nebo vyrábět?
ve spolupráci
s Taneční skupinou NEON
a SVČ Animo Žamberk
Z historie
žamberského zámku
a rodu Parishů
27. dubna – 22. května 2013
CZ
1. 5. – 14. 6. a 16. 9. – 30. 10.
víkendy 10 – 17 h.
7
Očekáváme:
- Výkresy formátu A5 – A3 na dané téma
(technika libovolná – kresba pastelkou,
malba, koláž z barevného papíru…).
-Vyšívané obrázky, vitráže, mozaiky,
práce z modelovací hmoty, papíru,
textilu, nebo ze slaného či vizovického těsta…, ale upřednostníme práce
ze dřeva .
- Fotografie andělů barevné i černobílé
většího formátu.
Kategorie: jednotlivci (předškoláci,
školáci, mládež, dospělí) a skupinové
práce.
Nezapomeňte uvést název práce či fotografie, jméno a příjmení autora, rok narození, kontaktní adresu a telefon nebo
e-mail, případně třídu a školu. Nejlepší
výtvarné práce budou vystaveny v
rámci Svátků dřeva v Žamberku na
zámku 21. – 23. června 2013, vyhodnocení s předáním cen proběhne v neděli
23. června ve 14 hodin.
KALENDÁŘ AKCÍ V MUZEU
Plánované výstavy, besedy
a akce na rok 2013:
20. 04.
Četníci a Četnické humoresky
(výstavka uniforem a dokumentů,
14:00 vyšetřování dopravní nehody, 15:00 beseda s JUDr. M. Dlouhým, PhD.)
27.04. – 22.05 Z historie žamberského zámku a rodu Parishů
17. 05. VII. žamberská muzejní
noc – Ztracené podkovy
18. 05. Den muzeí
26. 05. – 14. 06. Podorlicko ve fotografiích Josefa Kvíčery
21. 06. – 23. 06. XIII. ročník Svátků dřeva. v sobotu řemeslný jarmark
a hudební festiválek „Fošna fest“
21.06. – 01. 09. Za pověstmi Českého ráje (kouzelné bytosti J. Haldové)
4.09. – 25.09. Reklama a děti
(ze sbírek Muzea obchodu v Bratislavě)
29.09. – 20. 10. Výstava obrazů
(z rakouského partnerského města
Senftenberg)
09. 10. Austrálie – země mnoha
kontrastů (beseda a promítání Ing.
Petra Musílka)
30. 11. – 18. 12. XIV. vánoční výstava – Přiletěl k nám anděl…
Nejbližší akce, která odstartuje
muzejní sezónu, je celodenní program s názvem Četníci a Četnické
humoresky připravený na sobotu
20. dubna 2013. Jedná se o besedu s JUDr. Michalem Dlouhým,
PhD., který je autorem Četnických
humoresek (v 15 hodin), dále proběhne vyšetřování dopravní nehody četnictvem na křižovatce HusoUzávěrka soutěže je 31. května 2013. va nábřeží a Havlenovy ulice (v 14
Případné dotazy a informace:
hodin). Po celý den (9:00 – 15:00)
Vlaďka Šulcová, muzeum Žamberk
bude den otevřených dveří na Obe-mail: [email protected], vodním oddělení Policie ČR v Žammob. 734 839 674 .
berku na Husově nábřeží a prezenPráce budou následně použity i na vá- tace vozidla a techniky Městské
noční výstavě. Ceny soutěžícím věnují policie Žamberk.
Lucie Raliková
vystavovatelé Svátků dřeva.
Čs. armády 472, 564 01 Žamberk,tel. 465 611 678, 734 839 674 [email protected]
8
www.zamberk.cz
Žamberské LISTY
DIVADLO
17. dubna – středa v 19:30 hod. DS Zdobničan Vamberk
Manželka se nepůjčuje
titulky 83 min. oCd 12 let 130,- Kč
3D kino - program duben 2013
Ochotnický divadelní soubor Zdobničan Vamberk uvádí novou komedii o tom, co
18. dubna – čtvrtek ve 20:00 hod.
27.dubna – sobota ve 20:00
může způsobit jediná malá lež. Režie Miroslava Sojková.
Vstupné 80,-Kč
Scary Movie 5
Ve stínu
2D – USA – komedie
2D – ČR, Slovensko – krim. drama
MĚSTSKÝ KULTURNÍ PODNIK FIDIKO VE SPOLUPRÁCI SE SPOLKEM DIVIŠ VÁS SRDEČNĚ ZVE
Co může být vtipnějšího, potrhlejšího Ivan Trojan v hlavní roli veleúspěšné dea urážlivějšího než Scary Movie 4? No tektivky, která obdržela 9 Českých lvů.
česky 101 min. přístupný 70,-Kč
přece Scary Movie 5! Nejnovější pokračování téhle legendární filmové série
28. dubna – neděle v 17:00 hod.
si dělá nevázanou legraci ze všeho a
Abel Znorko
Zambezia
všech. titulky 85 min. přístupný 100,-Kč
nositel
Nobelovy ceny
3D – Jižní Afrika – animovaná komedie
za literaturu
20. dubna – sobota ve 20:00 hod.
Exotická perla na závěr měsíce, nádFlamenco Hoy de Carlos Saura
herný 3D animák původem až z daleké
3D – USA – hudební
Afriky. Zambezia vypráví příběh malého
Flamenco – úchvatný tanec, hudba sokola Kaie, který se přes zákazy svého
nabitá energií a zpěv, při kterém se otce vydá na dobrodružnou výpravu .
česky 83 min. přístupný 130,-Kč
tají dech. Diváci proniknou do světa
současného flamenca díky dvaceti nej28. dubna – neděle ve 20:00 hod.
talentovanějším španělským umělcům
Vedlejší účinky
nové generace.
titulky 100 min. přístupný 150,-Kč
2D – USA – thriller
Emily a Martin mají téměř perfektní
21. dubna – neděle v 17:00 hod.
manželství. Jenže Emily se zničehonic
Jurský park
začne utápět v těžkých depresích, na
NA INSCENACI ERICA EMMANUELA SCHMITTA
3D – USA – dobrodružný
které jí psychiatr předepíše nové léky.
česky 127 min. přístupný 150,-Kč
Tyhle pilulky však způsobují děsivé vedlejší účinky – mají moc zničit manžel21. dubna – neděle ve 20:00 hod.
ství, pověst do té doby respektovaného
Jako za starejch časů
lékaře, mohou dokonce zabíjet...
titulky 106 min. od 15 let 100,-Kč
2D – USA – krimi komedie
Michal Belobrad
Starý gangster Val (Al Pacino) se po
Inspice: Jana Bednářová
Nápověda: Alena Prchalová
FILMOVÝ KLUB
dlouhých 28 letech vrací z vězení.
Světla: Pepa Suchodol
Belobrad
Toncr
Hrají:
19. dubna – pátek v 19:30 hod.
titulky 95 min. přístupný 100,-Kč
Tenkrát na Západě 2D
25.4.2013 od 19:30 hodin Divišovo divadlo Žamberk
24. dubna – středa v 17:00 hod.
USA, Itálie – western
vstupné 80,- Kč
Šmejdi
Drsní pistolníci, legendární soundTajemství jsou nebezpečná, myslíme si, že je chceme znát, jenže také odhalíme i něco o sobě.
ČR – dokumentární
track, parádní herecké výkony. To je
česky 166 min.
Naprosto výjimečný film, který záměr- Tenkrát na Západě!
ně zařazujeme mimo naše klasické od 12 let pro členy FK 70,-Kč, ostatní 90,-Kč
promítací schéma. Tento snímek byste
si rozhodně neměli nechat ujít (a ještě lépe: měli byste jej doporučit svým
Málkové, Miluše Bittnerové a MarObnovené Divadelní předplatné a další novinky z FIDIKA tiny
prarodičům). Nový šokující dokument
Hudečkové byl nezapomenutelrežisérky Silvie Dymákové pomocí V pátek 29.3.2013 bylo vyprodaným na koncert cimbálové muziky Hra- ný. Neustálé výbuchy smíchu z hleskrytých kamer odhaluje drsné pozadí představením Pohleď a budeš udiven po dišťan s Jiřím Pavlicou.
diště, spontánní potlesky během hry
předváděcích akcí pro seniory. Co se mnoha letech obnoveno Divadelní před- V trvalém provozu je od čtvrtka do ne- i „děkovačka“, při níž si publikum
opravdu děje na populárních zájezdech platné v Divišově divadle v Žamberku. děle 3D kino Žamberk. Běží příprava vytleskalo herce před oponu snad
s obědem zdarma? Manipulace, nátlak, „Jsem velmi potěšen a zavázán důvěrou dalších mimoabonentních programů v pětkrát, hovořily za vše. Během
ponižování, agrese. Vedle autentických všech, kteří si zakoupili 195 abonentek divadle i festivalu Orlická brána 2013. přestávky samozřejmě nechyběla
záběrů z předváděcích akcí a výpovědí na rok 2013, a za celé FIDIKO bych Vstupenky si můžete rezervovat také možnost občerstvit se ve foyer (za
poškozených seniorů přináší dokument rád ještě jednou poděkoval. Pilně při- online na našem webu www.kinozam- bezchybný servis v této oblasti děkui pohled psycholožky, právníka a dal- pravujeme předplatné na sezónu 2014, berk.cz a komunikovat též na faceboo- jeme Divadelní kavárně Mathys´s).
česky 74 min. 70,-Kč jež začneme prodávat letos na podzim, kových profilech FIDIKO, Orlická brá- Děkujeme všem abonentům i ostatších odborníků.
diváci nad 65 let ZDARMA!!! pravděpodobně koncem listopadu. Sna- na a Filmový klub Prokop.
ním divákům za úžasnou atmosféru
Za FIDIKO Bc. D. Kubelka, ředitel a těšíme se na další představení v
žíme o to, abychom opět přinesli něco
26. dubna – pátek ve 20:00 hod.
nového a zajímavého a důvěru abonenrámci Divadelního předplatného
5 pravidel
tů si podrželi, případně zvýšili jejich po- První představení Divadelního
2013. To nese název Dveře, aneb
2D – ČR – dokumentární
čet, a uspokojili i diváky, kteří mají stále předplatného 2013 je za námi...
Pane, vy jste náhoda (v hlavních roDokument mapující neobvyklý pokus. možnost zakoupit si i vstupenky na jed- Věděli jsme, že Žamberané mají di- lích Jan Hartl a Jitka Smutná) a pro50 lidí souhlasilo s účastí v unikátní ex- notlivá představení ve volném prodeji.“ vadlo rádi, ale v takový úspěch jsme běhne už v neděli 12.května.
Filip Jedlička, MKP FIDIKO Žamberk
perimentální hře.
A jak budeme letos pokračovat? nedoufali ani ve svých nejodvážnějčesky 80 min. přístupný 80,-Kč 12.5.2013 uvedeme herecký koncert Ji- ších snech. V pátek 29. března večer
tky Smutné a Jana Hartla - Dveře, aneb se Divišovo divadlo zaplnilo do po- MKP FIDIKO informuje:
Zahájen předprodej vstupenek
NOČNÍ KINO
Pane, vy jste náhoda, v září pak Divadlo sledního místečka (dokonce jsme
26. dubna - pátek ve 22:00 hod.
Járy Cimrmana. Vrcholem divadelní museli přidávat židle!) a přes 310 na koncert Jakuba Smolíka, který
Jeníček a Mařenka:
proběhne v Divišově divadle v
sezóny bude 10.10. komedie Moje hra nadšených diváků zhlédlo komedii
Lovci čarodějnic
v režii Jana Kačera, v níž uvidíte Jiřího Pohleď a budeš udiven. Herecký pátek 17.května 2013 od 19 hod.
3D – USA, Německo - akční horor
Vstupné v předprodeji: 260,-Kč.
Bartošku, Zuzanu Bydžovskou, Ninu koncert Jiřího a Lukáše LangmaSourozenci Jeníček a Mařenka. Jako Divíškovou a další. V prosineci zveme jerových, Davida Suchařípy, Máši
malé děti je potkala děsivá příhoda. Reprízujeme na přání diváků.
Režie:
Michal
generální
sponzor:
PETR
MA L BY
MALEČEK
N ÁT ĚRY
FA S Á DY
& Libor
Žamberské LISTY
Společenská rubrika
VÍTÁME…
Je to jako pohádka,
když se začne život děťátka.
Přinese lásku, radost i smích,
stane se pokladem rodičů svých.
Ať děťátko má všeho dost,
v životě jen pro radost.
Zdraví, štěstí, veselosti,
jak v dětství, tak v dospělosti.
www.zamberk.cz
VZPOMÍNÁME
VZPOMÍNÁME
„Kdo s Tebou žil, ten ví, co ztratil.
Už nepohladíš, neporadíš. Pustý je
domov, smutno je v něm, vzpomínky bolné zůstaly jen.“
Dne 12.dubna 2013 vzpomeneme
první výročí úmrtí mého manžela
pana Josefa Lota.
Kdo jste ho měli rádi, vzpomeňte,
prosím, s námi.
Děkuje manželka Věra
a děti a vnoučata s rodinami.
23. března 2013 jsme přivítali v obřadní síni radnice mezi občany našeho města tyto děti:
Martina Lauterbacha, Sandru Miu
Šmídlovou, Teu Dvořáčkovou, Dominiku Matouškovou, Elu Benešovou, Karolínu Rose Ruferovou, Matyáše Suchánka, Tomáše Koudelku,
Františka Mikuleckého, Beátu Novákovou, Evu Brožkovou a Denise
Navrátila.
Malým občánkům přejeme šťastný
a spokojený život plný zdraví, lásky
a radosti.
Za SPOZ Zuzana Žváčková
PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme starostovi města panu Jiřímu Dytrtovi a zástupkyní SPOZ, kteří nás u příležitosti naší zlaté svatby
v pátek 29.března navštívili. Bylo to
pro nás příjemné setkání.
Manželé Kuszovi
9
„Jen svíci hořící
a hezkou kytici
Ti na hrob můžeme dát,
chvíli postát a s láskou
na Tebe vzpomínat.“
Dne 22.dubna si připomínáme
3. smutné výročí, kdy nás navždy
opustila paní Marta Jansová ze
Žamberka. Kdo jste ji znali, věnujte jí
společně s námi, tichou vzpomínku.
Děkuje dcera Alena s rodinou
Jak jsme letos soutěžili
Ministerstvo školství vypsalo tento rok soutěž pro žáky
ZUŠ celé republiky v atraktivních disciplínách i pro nás. V sólové a komorní hře akordeonů a v komorní hře s převahou smyčcových a dechových nástrojů. To dávalo možnosti ve společné souhře hráčů na různé
nástroje. Protože nejúspěšnější zástupce ve hře na akordeon a v komorní
hře s převahou smyčců čeká ještě ústřední kolo, budeme se dnes věnovat
jen třetí skupině.
Komorní hra s převahou dechových nástrojů.
Ve školním kole nastoupilo 6 souborů, které postoupily rovnou do kola
krajského (okresní se nekonalo). Soubory odjely do Vysokého Mýta, kde
získaly tato ocenění:
1) Trio Notičky (Nela Ševčíková, Justýnka Všetičková – příčné flétny,
Zdeněk Železo – kytara) - 3. místo.
2) Flétnové trio (Zuzka Haufová, Pavlínka Nastoupilová a Klára Tomanová) - 2. místo.
3) Flétnové QuartettoAffabile (Denisa Janatová, Veronika Pálková,
Lukáš Sourada, Jakub Stejskal) - 2. místo.
4) Žesťové kvarteto (Láďa Dostál, Václav Rendl, Vráťa Rusz, Kurt Steffek) - 2.místo.
5) Duo flétna – klarinet (Zuzka a Jan Haufovi) - 1. místo.
6) Duo lesních rohů (Andrea Rusnáková, Lukáš Veselý) - 1. místo
Dne 20. dubna vzpomeneme nedožitých
90. narozenin našeho
tatínka, dědečka a
pradědečka
Jiřího Sedloně. Děkuji všem hráčům za kvalitní výkony, za reprezentaci školy a města a
Vzpomínají synové Jiří a Petr jejich učitelům za svědomitou přípravu často i mimo vyučovací dobu.
PhDr. Hana Chvátilová, ředitelka školy se svými rodinami. Zahrádkáři Bohousová, Litice
nad Orlicí a Záchlumí
ve spolupráci
s Lady clubem Záchlumí
a Obecním úřadem Záchlumí
Vás zvou na
STAVĚNÍ MÁJE
na chatě SDH u Fontány v
Záchlumí
v úterý 30. dubna 2013
od 18:00 hod.
Kulturní program:
taneční vystoupení
ANIMO Žamberk,
aerobic Záchlumí
Hudba: Song Kostelec n. Orl.
Občerstvení zajištěno
10
www.zamberk.cz
Žamberské LISTY
Oznámení o vyhlášení
výběrového řízení
Ředitel Gymnázia, Žamberk, Nádražní 48, příspěvkové organizace vyhlašuje
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA PRACOVNÍ MÍSTO
zástupce/zástupkyně ředitele
Požadavky:
vzdělání ve smyslu § 9 odst. 1 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických
pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění, praxe ve školství minimálně 5 let, znalost školské
problematiky a předpisů (vč. RVP ZV
a RVP G), organizační, řídící a komunikační schopnosti, uživatelská znalost
MS Office a softwaru Bakaláři, bezúhonnost, dobrý zdravotní stav.
K přihlášce přiložte:
- kopie dokladů o dosaženém vzdělání ve smyslu § 9 odst. 1 zákona
č. 563/2004 Sb., o pedagogických
pracovnících a o změně některých
zákonů, v platném znění,
-doklad o průběhu zaměstnání a
délce pedagogické praxe včetně
pracovního zařazení (např. pracovní
smlouvy, potvrzení zaměstnavatelů),
- strukturovaný profesní životopis vč.
fotografie,
- výpis z rejstříku trestů (ne starší 3
měsíců),
- lékařské potvrzení o zdravotní způ-
sobilosti pro dané pracovní místo (ne
starší 2 měsíců),
-písemný souhlas se zpracováním
osobních údajů pro účely tohoto výběrového řízení ve smyslu zákona č.
101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů a o změně některých zákonů,
v platném znění.
Náležitosti písemné přihlášky:
Název výběrového řízení, jméno, příjmení, titul, datum a místo narození,
státní příslušnost, místo trvalého pobytu (příp. korespondenční adresa), kontaktní spojení (telefonní číslo a e-mail)
a podpis.
Předpokládaný nástup na pracovní
místo zástupce/zástupkyně ředitele: 1.
8. 2013.
Obálku označte slovy: „Zástupce ředitele - neotvírat“.
Přihlášky s uvedenými doklady doručte
do 30. 4. 2013 do 14:00 hodin na adresu: Gymnázium, Žamberk, Nádražní
48, Nádražní 48, 564 01 Žamberk.
Mgr. Ing. Jaroslav Kvapil, ředitel školy
NOVÝ KRÁL PRO ŽAMBERSKÉ GYMNÁZIUM!
Dne 27. března oficiálně skončila
vláda Milana I. Udatného, jeho
chotě Veroniky II. Vznešené a jejich ratolestí – Leony Bílé a Filipa Krejčího, kteří celý rok drželi
ochrannou ruku nad královstvím
našeho gymnázia. A proto jsme se
v tento den všichni sešli, abychom
zvolili jejich nástupce. V 10 h dopoledne se sál královského paláce
zaplnil všemi poddanými, spoustou kejklířů a bavičů. Samotná
volba byla svěřena do rukou královské rady, ve které mimo profesorů a zástupců z řad studentů
zasedla ředitelka městského muzea Lucie Raliková, starosta města Žamberka Jiří Dytrt, předseda
školské rady Gymnázia Žamberk
Eduard Dvořák a místostarostka
města Žamberka Jiřina Jirešová.
Celé klání začínalo tradičně módní přehlídkou, která se tentokrát
nesla v duchu českých svátků a
tradic. Soutěžící dokázali skvěle
ztvárnit své originální nápady,
takže jsme mohli vidět modely
znázorňující upálení Mistra Jana
Husa, zabijačku, Boží Hod nebo
rozpad Československa.
Další disciplínou, která taktéž
rozhodovala o postupu do finále,
byla disciplína volná. Každá třída
dostala za úkol připravit si vystoupení na libovolné téma, libovolného charakteru a v plné parádě ho předvést publiku a porotě.
Všechna čísla byla alespoň zčásti
taneční a netančili jen studenti,
ale dokonce i profesoři – ať už
doopravdy, nebo jen zdánlivě. Do
finále postoupilo celkem 5 soutěžních párů. Z řad nižší šlechty
(třídy nižšího gymnázia) to byla
2.A a 4.A, z řad šlechty vyšší (třídy vyššího gymnázia) postoupila
5.A, 2.B a 3.B.
Finálová disciplína zahrnovala 3
části. V té první musely páry uká-
zat, jak dobře se navzájem znají,
ve druhé bylo zapotřebí zručnosti
a vynalézavosti, to když dostali
soutěžící za úkol převézt na sáňkách co nejrychleji kupu dárků
nebo přemístit vajíčko z místa na
místo držením mezi svými čely.
Poslední část finále byla ryze vědomostní. Otázky pro ni připravila Mgr. Lucie Raliková a jejich
téma bylo shodné s tím pro módní
přehlídku – týkalo se tedy rozličných svátků a tradic. Soutěžící
tak měli možnost prokázat své
znalosti i důvtip.
Po finálových disciplínách následovalo sčítání hlasů, doprovázené
napjatým očekáváním výsledku, a
pár minut poté, co hodiny na královské věži odbyly poledne, roznesla se celým královstvím zpráva o zvolení nového královského
páru. Stali se jím Veronika Drhlíková s Jakubem Halíkem, zástupci třídy 3.B, a v roli princezny a prince usedli po jejich boku
Vendula Hulcová a Vratislav Rusz
ze 4.A. Doufejme tedy, že budou
vládnout stejně moudře a zodpovědně jako jejich předchůdci, a že
království našeho gymnázia bude
pod jejich rukama vzkvétat.
Pavlína Šmajzrová
PS Kunvald připravuje 16. ročník
pochodu pro malé i velké
Z POHÁDKY
DO POHÁDKY
Čekáme Vás ve
středu 1. května 2013.
Start mezi 9:00 až 10:30 hod.
před školou v Kunvaldě.
V případě špatného počasí
se akce bude konat v sokolovně.
Žamberské LISTY
www.zamberk.cz
Občanské sdružení CEMA Žamberk, Nádražní 22, 564 01 Žamberk,
E-mail: [email protected] Web: www.cema-nno.cz
Facebook: www.facebook.com/ObcanskeSdruzeniCemaZamberk,
Telefon: 465 614 555
KACHLIČKOVÁ
MOZAIKA
tvořivé odpoledne a dopoledne pro mládež a dospělé
ve středu 17. dubna 2013
od 16:00 hodin
ve čtvrtek 18. dubna 2013
od 09:00 hod.
S sebou si přineste vlastní
podložku, květináč či zrcátko… apod. (v RC jsou Vám
k dispozici pouze sololitové
podložky různých tvarů).
Vstupné: 70,- Kč
ČEKÁTE DĚŤÁTKO
A CO ČEKÁ VÁS
celodenní inspirativní
a zážitkový seminář
Setkání je určeno pro všechny
budoucí maminky i tatínky, kteří se
potřebují vědomě a aktivně připravit na přivítání svého děťátka a následně na vše, co začátek mateřství
a rodičovství přináší. Vítáni jsou
také ti, kteří již rodiči jsou a potřebují doplnit či prohloubit zkušenosti s dalším těhotenstvím.
sobota 27. dubna 2013
9:00 až 16:00
polední pauza 13:00 -14:00 hod.
Cena: 490,- Kč; odpoledne partner
zdarma
Na semináři pro Vás budou připraveny k ochutnání bylinné čaje
zn. Apotheke zdarma!
Na akce Centra pro rodinu se můžete hlásit osobně v Centru nebo
tel. 465 614 555, 608 621 301,
e-mailem [email protected]
přes web www.cema-nno.cz (v sekci RC Pohoda/Akce).
Za Občanské sdružení CEMA Žamberk
Ing. Gabriela Šelongová
MATEŘSKÁ ŠKOLA ČTYŘLÍSTEK, ŽAMBERK….
11
Několik odlišností ze života v Rice Laku
Zdravím čtenáře ŽL a posílám svůj poslední článek z Rice Laku. Tentokrát
jsem se rozhodla podělit se s Vámi o několik kulturních rozdílů. Začnu
naší školou, která je jedinou střední školou v RL a navštěvuje ji přes 800
studentů. První odlišností je to, že celou školu obklopuje veliké parkoviště, které se během rána naplní studentskými auty. Věk pro řízení vozidla je
16 let a auta v tomto věku studenti již vlastní, přičemž většina finančních
prostředků za koupi auta je dar od rodičů, zbytek si doplácí sami. Denní výuka je složena pouze ze čtyř 90 min. předmětů, které se mění až po
čtvrtletí. Pravidelně každý den před druhou vyučovací hodinou se zde hlásí oznámení a na závěr všichni studenti slibují věrnost vlajce - všichni se
postaví a otočí se čelem k americké vlajce, která pochopitelně visí v každé
třídě, a odříkají naučený slib. Na americkou vlajku tu jsou všichni pyšní a
dokonce tu mají i přísná pravidla, jak s vlajkou zacházet - např. vlajka se
nesmí dotknout země, je zakázáno ji vyhodit do odpadkového koše, pouze je dovoleno ji donést na úřad, kde bude řádně podle dalších instrukcí
„pochována“. Odpoledne se studenti zapojují do celé řady mimoškolních
aktivit, na výběr jsou nejrůznější druhy sportu podle ročního období,
nebo celoroční kluby se zajímavým zaměřením. Například na podzim se
tu hraje americký fotbal, volejbal, tenis a v zimě basketbal, gymnastika
nebo hokej. Nejpopulárnějším sportem je ovšem chlapecký basketbal, kde
na tyto zápasy dochází (nebo až 2 hod. jízdy autem dojíždí !) pravidelně
kolem 1000 fanoušků z obou týmů. Mezi těmito návštěvníky je hodně důchodců, kteří se rádi přijdou podívat a stráví tu páteční či sobotní večer,
dále rodiny s dětmi, učitelé a spousta kamarádů. Nesmí zde samozřejmě
chybět orchestr a roztleskávačky. Taková podpora basketbalového týmu
mě velice překvapila. Rice Lake má dokonce svoje vlastní rádio, které vysílá online dění hry pro fanoušky, kteří nemohli přijet. Také titulní stránka
místních novin zabírá fotky s nejúspěšnějšími sportovci. Studenti se snaží
být aktivní ve sportech i v klubech, jak jim to volný čas dovolí, protože
všechny tyto aktivity jim pomáhají při žádání stipendia na další univerzitní vzdělání. Studium na VŠ si studenti musí platit sami, což za průměrnou
univerzitu činí 200.000 - 400.000 Kč ročně. Proto převážná část studentů
má po škole nebo o víkendu brigádu, kde se snaží vydělat alespoň část peněz na svoje univerzitní studium. I taková návštěva restaurace je poněkud
odlišná. Každého hosta při vstupu mile uvítá servírka, která ho přivede ke
stolu a během jídla se přijde ujistit, zda je jídlo v pořádku. Pokud v ten den
máte narozeniny, je tu milým zvykem, že celá obsluha Vám zadarmo přinese zmrzlinový pohár a vzbudí pozornost ostatních návštěvníků, aby se
k nim připojili ke zpívání písničky Happy Birthday. Nebuďte tu pak však
překvapení, že se od Vás očekává 15-20% spropitného z ceny celé večeře.
Na závěr už jen několik rozdílných faktů: mateřská dovolená tu je pouze
průměrně 3 měsíce a je po celou dobu neplacená, pak si většinou rodina
zajistí chůvu. Když si chcete v obchodě koupit mléko, tak musíte koupit
„kanystr“ s obsahem téměř 4 litrů mléka, nebo třeba pro milovníky arašídového másla je běžné balení k dispozici ve 2 kg.
Čas tu v RL velmi rychle plyne a zbývá nám do odjezdu už jen pár týdnů.
Celý dosavadní pobyt mohu zhodnotit za velice prospěšnou životní zkušenost a každému, kdo má příležitost jet studovat do zahraničí, to vřele
doporučuji. Upřímně tímto děkuji organizaci ŽIFA a městu Žamberku za
jedinečnou příležitost stát se exchange studentem v Rice Laku.
Martina Liebichová, Rice Lake
…. Vás zve srdečně na návštěvu a prohlídku naší školky. Můžete se přijít podívat kdykoliv,
malé děti si mohou pohrát se staršími kamarády. Za příznivého počasí využíváme naší
rozlehlou krásnou zahradu s mnoha herními prvky a několika pískovišti, lesopark i dopravní
hřiště, vše si můžete vyzkoušet na vlastní kůži ☺
Na Vaši návštěvu se těší děti i paní učitelky ze tříd žabek, šnečků, veverek i berušek a celý
kolektiv mateřské školy.
SVČ
ŽAMBERK
Mezinárodní setkání mládeže
partnerských měst
Vezsprém, Maďarsko
28. 7. – 7. 8. 2013
Společné setkání účastníků z Francie, SRN, Rakouska, Polska, Itálie,
Maďarska a ČR - rozvoj jazykových
dovedností, workshopy, kulaté stoly,
výlety, sportovní a společenské hry, …
Pro: mládež od 15 let Cena: 2.450 ,- Kč.
Přihlášky a podrobné informace:
SVČ ANIMO, 28.října 713.
Otevřeno: PO – PÁ 8:00 – 11:30
a 12:30 – 17:00 hodin.
Tel. 465 611 666 nebo 603 876 667.
E-mail: [email protected]
Za SVČ ANIMO Bc. Lucie Kluková
12
www.zamberk.cz
Žamberské LISTY
Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk
Budoucí instalatéři ze SŠ OŘS Žamberk
opět soupeřili ve znalostech a dovednostech.
Dne 19. března tohoto roku byl významným dnem pro nejlepší učně třetích
ročníků učebního oboru instalatér z Pardubického a Královéhradeckého kraje.
V tento den se sešli ve VOŠ a SŠ stavební Vysoké Mýto, aby při vzájemném soupeření prokázali, kdo v průběhu studia nasbíral více vědomostí
i praktických dovedností. Teoretické znalosti se ověřovali formou testu,
praktické montáží rozvodů vody a výseče otopné soustavy, a to dle zadané výkresové dokumentace. Nejlépe si vedli, a tak i postupujícími do finále soutěže jsou: Aleš Košťál, Tomáš Tesař, Roman Sedláček a Ladislav
Břicháč. Vítězům blahopřejeme a doufáme, že nás budou stejně dobře
reprezentovat i ve finále této soutěže. Soutěžící i přítomné pedagogické
pracovníky poctil svou návštěvou nově zvolený prezident Cechu topenářů a instalatérů pan Bohuslav Hamrozi. Byl zde nejen z důvodu soutěže,
kterou cech organizuje. V jednotlivých krajích jsou ustanovena regionální
vzdělávací centra instalatérů a bylo třeba rozhodnout, která ze škol bude
v dalším období tuto funkci plnit. Závěr jednání byl takový, že v Pardubickém kraji bude touto koordinační činností pověřena Střední škola
obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Pan Hamrozi využil své návštěvy,
aby informoval přítomné o záměrech cechu pro nadcházející období, a se
zájmem též vyslechl připomínky a náměty které při setkání zazněly.
Mgr. Jaroslav Douda
Úspěch v matematice
31. ročník Matematické soutěže na
Střední automobilní škole v Ústí n. O.,
kde v řešení matematických úloh každoročně soutěží studenti středních
škol Pardubického, Královéhradeckého
kraje a Kraje Vysočina, přinesl žákům
Střední školy obchodu, řemesel a služeb
v Žamberku nečekaný úspěch. Soutěž
se konala 19. března 2013 a každý student měl vyřešit 5 úloh, na které měl 90
min. Tomáš Zářecký zvítězil a Denisa
Seidlmanová obsadila 3. místo ve své
kategorii, velmi dobří byli všichni naši zástupci. Adéla Karlová 8. místo,
Jan Rybka a Dominik Dostál v úspěšnější polovině soutěžících.
Mgr. Miroslav Vohník
Druhý ročník kuchařské soutěže patřil studentkám Střední školy obchodu, řemesel a služeb v Žamberku.
Dne 21. 3. 2013 se v Kroměříži uskutečnil již druhý ročník kuchařské soutěže Tescoma Cup 2013. Záštitu nad celou soutěží převzali ministr školství
České republiky prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M., hejtman Zlínského
kraje MVDr. Stanislav Mišák, prezident Asociace kuchařů a cukrářů České
republiky a WACS CONTINENTAL DIRECTOR CENTRAL EUROPE –
Bc. Miroslav Kubec. Střední školu obchodu, řemesel a služeb reprezentovaly Lucie Cinková (2. ročník) a Dominika Horáková (1. ročník). Lucie Cinková připravila v časovém limitu 45 minut marinovanou vepřovou krkovičku
s rozmarýnem v kombinaci s krepinetkou a křenovým krémem, bramborovo-špenátové pyré s houbovo-šalotkovým závinem a jarní zeleninou. Lucie
získala celkově 1. místo a tím opět obhájila vítězství z loňského roku a
získala titul absolutního vítěze. Dominika Horáková připravila vepřovou
krkovici plněnou fáší a zelenými fazolkami, kotouč z schwarzwaldské šunky, houbový krém, karlovarský knedlík a vinnou
redukci. Získala celkově
8. místo a stříbrné ocenění. Současně také získala
ocenění pro nejmladšího
účastníka soutěže. Srdečně gratulujeme a přejeme
hodně úspěchů v dalších
soutěžích.
Mgr. Ilona Středová, učitelka OV
Florbalisté SK Orlice
krůček od postupu na mistrovství republiky
V letošním roce měli florbalisté SK
Orlice při Speciální střední a základní škole velmi kvalitně sestavené mužstvo a tím pádem i ambice
prolomit smůlu třetích míst a tak být
vždy prvním nepostupujícím družstvem na mistrovství republiky. Věřili jsme, že to letos konečně vyjde.
Do Hradce Králové odjela sestava
žáků: J. Šlechta, J. Mušuka, M. Sanitrák, R. Petřík, F. Kalousek, O. Kocúr, P. Mižikár a M. Dvořák. Celkem
nás v regionální kvalifikaci čekalo
pět zápasů, což znamená minimální
zaváhání. Osudnou se nám nakonec stala remíza s Ústím nad Orlicí.
Ta rozhodla o našem již tradičním
třetím místě, a tedy nepostupu na
MČR, díky horšímu vzájemnému
skóre. V prvním zápase jsme zcela
jasně přehrávali soupeře ze Skutče,
kterého jsme nakonec porazili díky
gólům Petříka 2:0. S Ústím nad Orlicí jsme ztratili již zmíněný bod za
remízu 2:2. Potom jsme sice porazili
Turnov 2:1 a Chlumec nad Cidlinou
3:2, ale soupeř z Ústí tím, že nastřílel více branek, skončil před námi na
2. postupovém místě. V posledním
zápase nám suverénní domácí tým
z H. Králové uštědřil porážku 0:5.
I tak se dá letošní účast zhodnotit
kladně.
Branky našeho družstva celkem: Petřík 6, Mušuka 2, Šlechta 1.
Konečné pořadí: 1. Hradec Králové
15b., 2. Ústí n. O. 10b. (16:13), 3.
Žamberk 10b. (9:10), 4. Turnov, 5.
Chlumec n. C., 6. Skuteč.
Za SK Orlici a Spec.zákl.školu
Petr Skulbaševský
FOTBAL
Zimní turnaj přípravek ve V.Mýtě:
Naši nejmenší fotbalisté obsadili
6.místo s těmito výsledky:
1.FC Žamberk - Vam. 0:1 l 1.FC Žamberk- Litomyšl 0:1l 1.FC Žamberk Lanškroun 0:3l 1.FC Žamberk - V.Mýto 0:2l 1.FC Žamberk - Solnice 0:2
Zimní turnaj v Lanškrouně:
Lanškroun A -1.FC Žamberk 3:1(Javůrek) l 1.FC Žamberk - Svitavy 0:4
l Jablonné -1.FC Žamberk 3:1(Javůrek) l Polička -1.FC Žamberk 7:1(Javůrek) l 1.FC Žamberk - Rokytnice
3:1(Javůrek 2,Bartoš) l Lanškroun
B -1.FC Žamberk 2:1(Bartoš). Naše
přípravka se umístila na 6.místě.
Zimní turnaj v Jablonném n.O.
Jablonné -1.FC Žamberk 3:2 l
Lanškroun -1.FC Žamberk 1:0 l
1.FC Žamberk - Č.Voda 1:0 l 1.FC
Žamberk -Verměřovice 2:1 l Na
turnaji jsme obsadili 3.místo. Střelci našich branek: Javůrek3, Bartoš2
Mistrovská utkání mužů
l Lanškroun - 1.FC Žamberk A 3:2
(Ulvr,Dvořák)
l 1.FC Žamberk A - Moravany 2:3
(kor)
(V.Huška,Ulvr).
Líšnický puchýř 2013
TJ Sokol Líšnice pořádá v sobotu
TJ Sokol Líšnice pořádá v sobotu 20. 4. 2013
20. 4.
2013
pochod:
Turistickýturistický
pochod: Líšnický puchýř
XII. ročník: Pastvinami přes Čihák do Ameriky
Trasy: 4-8-16-32 km pěšky i na kolech, 44-66 km asfalt-kola
Start: sokolovna Líšnice 8:00-11:00
Cíl: tamtéž do 18:00, startovné 30 Kč
Každý účastník obdrží oplatek a čaj
U sokolovny bude připraveno posezení s možností občerstvení
Na malé i velké turisty se těší pořadatelé
Líšnický puchýř
XII. ročník:
Pastvinami přesInformace
Čihák do Ameriky
Trasy:www.pochody.cz
4-8-16-32www.obeclisnice.cz
km pěšky i na
Orlické hory tady
máme
Přes
Čertovy kameny jdem
kolech,
44-66
km
asfalt-kola
krajem rádi chodíváme
až tam kde končí Česká zem
s radostí a bez nudy Start:
Na chatě v osadě Čihák
každým rokem jinudy
mýval svatbu kdejaký švihák
sokolovna Líšnice 8:00-11:00 hod.
Cíl:
tamtéž do 18:00, startovné 30,- Kč
Každý účastník obdrží oplatek a čaj.
U sokolovny bude připraveno posezení s možností občerstvení
Na malé i velké turisty se těší pořadatelé
Informace:
www.pochody.cz www.obeclisnice.cz
Žamberské LISTY
www.zamberk.cz
JARNÍ SETKÁNÍ ASTRONOMŮ
RALLYE ŠMÍDL
NA HRADĚ V LITICÍCH
Po roce je tu opět jaro a s ním přichází již tradičně jarní setkání astronomů na hradě v Liticích n.O.
Tak, jako i v minulých letech, je toto
setkání pod záštitou České astronomické společnosti a občanského
sdružení MAČ. Tohoto roku se na
hradním kopci obtékaném dokola
Divokou Orlicí setkají astronomové z Čech i Slovenska již posedmé.
Stejně jako v ročnících minulých bude toto setkání v sobotu
4.5.2013 přístupné i pro zájemce
z řad veřejnosti a opět budou k vidění desítky dalekohledů a dalších
přístrojů, určených k pozorování
Slunce, planet i hlubokého ves-
míru. Současně budou opět v prostorách hradu probíhat přednášky
týkající se astronomie a kosmonautiky pro veřejnost. Pokud nám bude
přát počasí, bude v sobotu možné
pozorovat Slunce, nacházející se
v okolí svého maxima slunečního
cyklu, takže se můžeme těšit na sluneční skvrny. V podvečer pak bude
pozorování rozšířeno o planety a
nakonec se dostaneme i k nočnímu pozorování, které pro veřejnost
končí ve 22 hodin. Pokud se nám
„povede“ počasí, budou k vidění
i velké dalekohledy o průměru až
0,5m. Nezbývá, než si popřát čisté
nebe a těšit se na setkání v Liticích.
JB
Středisko volného času ANIMO,
Žamberk společně s generálním
partnerem firmou Šmídl, s.r.o., a
městem Žamberkem zvou všechny automobilové fanoušky na
2. ročník Rallye Šmídl, který se
koná v sobotu 27. dubna 2013.
13
ke stažení na www.smidl.cz nebo
na www.animo.zamberk.cz v sekcích věnovaných soutěži. Nudit se
však nebudou ani malí závodníci,
pro které bude připravena speciální
zábava.
Na trase organizátoři připravili
několik novinek. „Posádkám bude
během závodu umožněno navštívit
Velikonoční turnaj O pohár města Žamberka
V sobotu 30.3.2013 se v Žamberku uskutečnil turnaj ve stolním tenisu o
Pohár města Žamberka registrovaných hráčů, kterého se zúčastnilo 19
stolních tenistů z Brna, Králík, Lanškrouna, Ústí n.O., Sedlece, Orlice,
Dlouhoňovic a Žamberka. Bylo sehráno 66 zápasů, nejprve ve skupinách
a pak systémem play-off.
Konečné výsledky: 1.Lukáš Lohynský (Králíky), 2.Michael Suchomel
(Žamberk), 3.Tomáš Pospíšil (Králíky), 4.Lukáš Adamec (Ústí nad Orlicí),
5.Jiří Novotný (Sedlec), 6.Josef Kladivo (Žamberk), 7.Josef Duben (Žamberk), 8.Jan Týče (Brno), 9.Adam Stejskal (Lanškroun), 10.Milan LohynIng.Břetislav Havel, oddíl stolního tenisu TJ Sokol Žamberk
ský starší (Králíky).
TENIS
Výsledky posledních dvou turnajů
halové sezóny 2013:
Turnaj mladších žákyň – C
Žamberk 2.-4.3.2013, 19 hráček –
4.kat.
Semifinále: A.Moravcová (TOSK)
– D.Jelínková (TC HK) 7:6,2:6,6:0
N.Procházková (ANK Blansko) –
K.Šafránková (TOSK) 6:3,6:1
Finále: Adéla Moravcová – N.Procházková 6:1,6:1
Finále čtyřhry: Z.Kmínková (Perš.
Pa), Šafránková - Moravcová, Jindrová (TOSK) 6:3,6:4
Turnaj mladších žáků – C
Žamberk 30.-31.3.2013, 17 hráčů,
4 kat.
Semifinále: L.Zavřel (Agrofert
Prost.) – P.Ptáček (Olymp Pha)
6:2,6:2; D.Čížek (Třebechovice) –
A.Melichar (Peršt.Pard.) 6:1,6:0
Finále: Lukáš Zavřel – D.Čížek
6:3,3:6,6:0
Čtyřhra semif.: Čížek,D.Neugebauer (TOSK) – Ptáček,Horálek
(TOSK) 6:1,6:1
F.Horák (Peršt.Pa),Melichar – K.
Maňour (LTC Modřany), P.Horák
(TC HK) 6:1,6:0
Finále: Čížek, D.Neugebauer –
F.Horák, Melichar 6:1,6:2.
M.Chvátil
Přijďte si znovu otestovat své navigační schopnosti a zručnost za
volantem v orientačním závodě,
kde si na své přijdou jak nadšení
řidiči, tak rodiny s dětmi.
Stejně jako v minulém ročníku
budou na trase v okolí Žamberka
připravena stanoviště, na kterých
budou řidiči ve vlastních autech
plnit zadané úkoly. Cílem závodu
je otestovat navigační schopnosti a
týmovou spolupráci posádek. Soutěžící budou mít možnost ověřit
si také znalost pravidel silničního
provozu a bezpečnosti na silnicích.
Chybět nebude ani oblíbená jízda
zručnosti.
Závodníci budou rozděleni do dvou
kategorií. Do kategorie „Hobby“
se mohou přihlásit automobiloví
nadšenci, pro které je řízení hlavně koníčkem, zatímco kategorie
„Family“ je určena pro pobavení
rodin s dětmi. Před startem budou
všichni účastníci seznámeni s průběhem rallye a základními pravidly.
Pořadatelé doporučují k přečtení
jednoduchou příručku – Rady pro
začátečníky 1. a 2., které budou
ZALOŽENÍ
BILIÁROVÉHO KLUBU
Za účelem založení biliárového
klubu (sekce karambol) hledám
zájemce o členství a tento sport. V
jednání je umístění herny v Žamberku, či jeho nejbližším okolí
(Dlouhoňovice, Helvíkovice).
V rámci klubu možnost výuky pro
začátečníky i pokročilé hráče.
Kontakt:
Ivo Jirout, tel. 603 525 975,
e-mail: [email protected]
nové moderní logistické centrum
firmy Šmídl ve Vysokém Mýtě, které
je pro veřejnost běžně nepřístupné,“
odtajnila ředitelka závodu Martina
Šmídlová.
V cíli se mohou týmy těšit na občerstvení a doprovodný program,
v rámci kterého nebude chybět ani
taneční vystoupení a soutěže pro
děti i dospělé. Zájemci budou mít
také možnost svézt se v jednom
z kamionů firmy Šmídl, s.r.o.
Loňského ročníku se zúčastnilo 25
posádek, z nichž většina absolvovala
podobný závod poprvé. Přijďte si i Vy
otestovat své řidičské schopnosti a
aktivně strávit jarní sobotu. Pro účast
v závodě je třeba vyplnit přihlášku
uvedenou na www.smidl.cz nebo
www.animo.zamberk.cz a zaslat na
adresu [email protected]
Uzávěrka přihlášek 24. 4.,
počet účastníků je omezen na 35
posádek, proto neváhejte dlouho!
Fotografie a více informací z 1.
ročníku Rallye Šmídl najdete na:
http://www.smidl.cz/cs/1-rocnik-rallye-smidl.
Ing.Vladimír Fabián
14
www.zamberk.cz
Přivítejte jaro v novém stylu
Jarní fotoproměny
v Kadeřnickém salonu
STYL
Vrchlického 161, Žamberk
(vedle bývalé restaurace Rubín)
24.4.2013
od 8:00 – 18:00 hodin
Čeká Vás:
lPoradenství a diagnostika vlasů
lMytí, střih, variace úpravy jednoho střihu
lBarvení a melírování vlasů podle nové kolekce jaro-léto 2013
l Závěrečný styling
l Úprava pleti
l Denní líčení „natura styl“ nebo
dle trendů jaro-léto 2013
l Fotografie před a po proměně
Objednávky a informace
telefonicky nebo osobně:
Kadeřnice:
Věra Schreiberová 723 676 936
Daniela Kacálková 731 873 175
Vizážistka:
Alena Vrbická 604 494 025
Fotografka:
Tereza Pohlová
Každá zákaznice obdrží
malý dárek.
Těšíme se na Vás.
Rehabilitační ústav Brandýs n.O.
nabízí volnou pozici
PROVOZNĚ-TECHNICKÝ
NÁMĚSTEK
Požadujeme:
l VŠ nebo ÚSO vzdělání s maturitou
lpraxi v technicko-hospodářském a ekonomickém oboru l znalost práce na PC (MS Word,
MS Excel, MS Outlook)
l komunikační schopnosti
lflexibilita
Výhodou:
lzkušenosti s vedením pracovního týmu
l znalosti v oblasti veřejných zakázek, skladového hospodářství, stravování, BOZP a PO
Nabízíme:
l práci v perspektivním zařízení
lvelmi dobré platové ohodnocení
l příspěvek na stravování
Strukturované životopisy spolu
s motivačním dopisem a kontaktním telefonem nebo e-mailem zasílejte, prosím, nejpozději
do 23.4.2013 na adresu: RÚ
Brandýs nad Orlicí, Lázeňská 58,
561 12 Brandýs n.O.
Bližší informace podá:
Radka Kutnarová
tel. 465 544 206.
TJ SOKOL KUNVALD
pořádá 30. ročník turistického
pochodu
MUFLONÍ STOPOU
ve středu 8. května 2013
start v Sokolovně Kunvald
mezi 8:00 až 9:30 hod.
Připraveny jsou pěší trasy
o délce 7, 15 a 25 km
a cyklotrasa o délce cca 50 km.
PŘIJĎTE VŠICHNI
NA JARNÍ PROCHÁZKU!
SOUKROMÁ PEČOVATELKA
NABÍZÍ SVÉ SLUŽBY
Pro důstojný a doma strávený podzim života
nabízím:
l péči o seniory v domácím prostředí , která zahrnuje osobní hygienu, oblékání, obstarání nákupů, doprovod k lékaři, psychickou podporu a
běžné domácí práce.
l pomohu i s komunikací s úřady při vyplňování
formulářů.
Maminkám s dětmi nabízím :
lhlídání dětí, doprovod dětí do školy nebo na
kroužky, pomoc v domácnosti např. se žehlením prádla, úklidem.
Akreditovaný kurz pracovníka sociální péče
vlastním. Mám osobní automobil pro případnou
dopravu seniorů k lékaři i dětskou sedačku pro
malé pasažéry.
Dle dohody mohu přijet i v sobotu nebo v neděli.
Adriana Kočová, České Petrovice 143,
telefon: 736 665 327
e-mail: [email protected]
Žamberské LISTY
Máte doma jízdní kola nebo
jejich náhradní díly, které již
nepoužíváte? Chcete, aby ještě
sloužily potřebným? Máte možnost se zúčastnit charitativní akce
A tato kola darovat pro potřeby
dětí v Africe. Kola (nejlépe širokoplášťová, ale mohou být jakákoliv) budou shromažďována ve
sběrném místě, pro nás
v areálu Technických služeb
v Žamberku.
Odtud budou dopravena do centrálního skladu v Ostravě, kde
budou opravena, případně použita na náhradní díly. Následně
pak budou dopravena do Gambie
v Africe. Tam budou rozdělena
mezi místní děti, kterým umožní
přístup ke vzdělání a ulehčí normální život.
Darované dobro se vrací.
Sběrné místo v areálu Technických služeb v Žamberku otevřeno
v sobotu 20.4. a 27.4. 2013 od
8:00 do 12:00 hod.
Bližší informace
na tel.604 308 552.
Václav Dudek, MO KDU ČSL Žamberk
Žamberské LISTY
www.zamberk.cz
15
Z E L E N Á E N E R G I E. . .
Wellness centrum - v hotelu Tvrz Orlice - Letohrad
Dopřejte svému tělu oddech a přijďte si k nám odpočinout nebo
strávit příjemné odpoledne s rodinou, či kamarády v našem wellness
centru, které je vybavené hydromasážní vanou, finskou saunou,
masážním parním boxem a ochlazující sprchou. Pokud nebudete
chtít trávit čas pouze odpočinkem, můžete protáhnout své tělo na
veslovacím a eliptickém trenažéru. Návštěvu wellness můžete spojit
s prohlídkou historických expozic a zakončit příjemným posezením
v naší restauraci.
Otevřeno máme každý den
od 10:00 - 21:30.
Objednávky wellness přijímáme
denně na recepci hotelu:
Tel. 465 677 720
email: [email protected]
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
B I O P LYN OV É S TA N I C E S P O L E Č N O S T I K AV E MA , s. r. o.
v a re á l u Ve m a s a . s. , N a D ra h á c h 4 4 4 , 5 6 4 0 1 Ž a m b e r k
v sobotu 27.4.2013 od 10 hodin
moderuje Jan Čenský
Program:
Doprovodný program:
11:00 hod. Zahájení
11:30 hod. Dechová hudba při ZUŠ Petra Ebena
12:00 hod. Lidová muzika Jana Dostála z Lukavice
12:30 hod. Ukázka drezury koní a westernová jízda
14:00 hod. Losování tomboly
Prvních 300 účastníků obdrží dárek
Ukázka bioplynové stanice
o výkonu 1 MW
K poslechu hraje hudba
Miroslava Tomana z Kunvaldu
Výstava zahradní, komunální
a zemědělské techniky
Jízda zručnosti zahradním
traktorem
Projížďky koňským povozem
Slosovatelné vstupenky:
1. cena: vykrmené prase
z produkce VEMAS a.s.
Přijďte ochutnat potraviny z našeho regionu, bramborové speciality,
masné výroky, pečivo, mléčné výrobky, nealko a pivo. Vstup zdarma
Zákaz vstupu psů.
Partneři:
Střední škola obchodu,
řemesel a služeb Žamberk
VIKA
Kameničná
16
www.zamberk.cz
Do nově budované expozice o přírodě
Orlických hor v Muzeu v Rokytnici v O. h.
sháníme uhynulé ptactvo z přírody
a lesní savce vhodné k preparaci.
grafika
tisk
signmaking
reklamní předměty
razítka
608 949 123
Helvíkovice 113, 564 01 Žamberk tel.: 465 612 774, 777 624 680, e-mail: [email protected]
Žamberské LISTY
PROVÁDÍ
veškeré malířské
a natěračské práce
tel.: 737 164 272
Pronajmu byt 3+1
v centru Žamberka, po kompletní rekonstrukci, nová koupelna, WC, linka, sporák, elektro, voda, odpady. Zděná bytovka,
přízemí, 75m2, 2x sklep, ústřední topení
elektrokotlem, lze i krbovky, Možné spolubydlení - rozdělit na dvougarsonku se společnou kuchyní, koupelnou a WC. Škola,
školka, lékař, lékárna, bus, market, kino,
divadlo, restaurace -vše 2-5 min. chůze.
Za domem hřiště, před domem parkování.
Možnost prodeje.
Informace: 773 905 743 nebo
[email protected]
ŘÁDKOVÁ INZERCE
l PRODÁM stavební pozemek v Helvíkovicích
(u Žamberka) o ploše 1.452 m2. Inženýrské
sítě na hranici pozemku.
Kontakt: tel. 737 160 107
l NABÍZÍM
doučování angličtiny pro začátečníky. Cena 70,-Kč/hod.
Kontakt: tel. 777 955 756
l PRODÁM staročeskou chalupu s pozemkem
1.400 m2 v centru Mistrovic. Možno geometricky oddělit.
Kontakt: tel. 774 288 088
LGD Technika, TS ŽAMBERK s.r.o. a partneři pořádají
PŘEDVÁDĚCÍ AKCI
30. 4. – 1. 5. 2013,
v Žamberku
Albertinum,
odborný léčebný ústav, Žamberk
Za Kopečkem 353, 564 01 Žamberk
nabízí k podnájmu
v areálu odborného léčebného ústavu prodejnu potravin a dalšího spotřebního zboží
nabízíme:
- prodejní plochu o výměře 52,50 m2, přípravnu, sklad a příslušenství o výměře
70,50 m2
- umístění prodejny v centru areálu ústavu
- klientelu z řad pacientů, klientů a jejich
návštěv, zaměstnanců
- velmi zajímavé podnájemní podmínky vč.
nájemného
prodejna není vybavena nábytkem,
zařizovacími předměty.
Podnájem možný ihned,
nejpozději od 1. 7. 2013
Zájemci o podnájem, příp. o bližší
informace kontaktujte správce ústavu
Ing. Rudolfa Bulíčka osobně,
telefonicky na
tel. č. 465 677 814, 723 902 541,
příp. e-mail: [email protected]
9 - 17 hod.
 zahradní technika
 komunální technika
 prodej okrasných rostlin a realizace zahrad
 zakázkové truhlářství
 spojovací a upevňovací materiál
 ukázka vozů Renault Logan…
 jízdní kola
 produkty z medu
 zoo koutek
ZIMNÍ STADION
 jízdy zručnosti
 program pro rodiny s dětmi
AKCE! Sleva na zahradní techniku 10%
Vítání prvního MÁJE
Uzávěrka ŽL č. 8/2013
18.4. do 10:00 hod., vyjdou 30. 4. 2013
ŽAMBERSKÉ LISTY - čtrnáctideník, řídí Redakční rada, šéfredaktorka Vlasta Pavlousková, povoleno MK ČR E 12836.
Vydavatel: Město Žamberk, Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk, IČO: 00279846. Náklad 1.100 ks, cena 15,- Kč.
Redakce e-mail: [email protected] cz, tel. 465 670 305, 777 497 870. Tiskárna Kerschbaum, tel. 465 613 578.
Download

0516b9fb0d15b6.pdf