Zápis z výborové schůze, konané ve čtvrtek 3.1.3013 v KD od 18.00.hodin.
Přítomni: Vavruška,Hlídek,Končel,Krčík,Šťastný,ing. Dangel,Jelínková,Pavlík,
Novotný,
Hájek P., předseda KRR
P r o g r a m :1. Zahájení
2. Kontrola usnesení a písemnosti SDH
3. Příprava „Hasičského plesu“
4. Příprava a informace k oslavám 130 let SDH
5. Různé
6. Závěr
Bod 1.Schůzi zahájil starosta sboru Vavruška Michal a přivítal přítomné členy.
Bod 2: Končel provedl kontrolu usnesení z VVH.
Splněn bod uspořádat pro MH turnaj „Člověče nezlob se“- splněno,účast 30
soutěžících a 27 diváků.
Splněn bod uspořádat společně s OÚ, Sokolem Kačina, 28.ročník
„Silvestrovského běhu“. Kat.do 6.let 13 běžců, kat do 10.let 10 běžců, kat do
15.let 2 běžci,kat do 35.let 25.běžců, nad 35.let 14 běžců, kat. žen 3 běžkyně.
Na běhu bylo mnoho diváků.Můžeme říci, že tohoto ročníku se zúčastnilo
nejvíce běžců i diváků.
Splněný bod usnesení z minulé výborové schůze pro Končela, aby předložil
návrh plakátu,pozvánek a vstupenek na ples. Ostatní body usnesení zůstávají.
Dále seznámil výbor s ročním hlášením pro OSH a také, že budou z evidence
odhlášeni tito členové:
jméno a příjmení
rodné číslo
( věk )
ukončil členství
Veronika Jandová
8.12.2005
31.12.2012
Kateřina Kočková
26.4.2001
31.12.2012
Ladislav Nasadoš
6.4.1955
31.12.2012
Josefína Pazderová
30.7.2004
31.12.2012
Dále doporučil naopak rozdat přihlášky členům, kteří budou zaregistrováni na
OSH. Přihlášky rozdá Končel.Bude záležet na vytipovaných členech zda
přihlášku budou chtít podepsat nebo zůstat jako přispívající členové. Informaci
podá na příští výborové schůzi.
-2Bod 3. Vavruška -příprava „Hasičského plesu“
Tombola: Organizovat jednak jako ruličková á 20 Kč los. Budou se prodávat
při pokladně. Ceny se budou vydávat v šatně od 22.00 do 23.00 hod.
Losy pro losování ve 24.00 hodin se budou prodávat za 10 Kč v sále.
Ceny do tomboly předat doma Daně Jelínkové.Pro získání cen do ruličkové
tomboly je třeba udělat nábor mezi členy, podnikatele .Úkol pro členy pověřené
tombolou a všechny ostatní členy výboru. Za tombolu zodpovídá skupina
určená na minulém výboru.
Zajistit natištění plakátů 40 ks,pozvánek 300 ks, vstupenek 200 ks. O natištění
požádat p.Ledeckého / zdarma/ Zajistí Končel.
Zvaní zajistí:Dvojice:Šťastný - Hájek P.,Hlídek- Krčíková,Heřmánek- Končel
ml.
Zvaní ve Svaté Kateřině- bude požádán p. Ledecký/ zajistí Hlídek/
Pokladna na ples: Krčík – Hlídek, prodávání ruliček-Ledecká-Krčíková
Úklid sálu: 25.1.2013 v 18.00 hodin- všichni členové/uklidit bude možné sál a
přísálí,pokladna, zasedací místnost OÚ až po volbách v sobotu cca.v 15.00,
pokud bude uskutečněno 2.kolo voleb.
Úklid po plese 27.1 2013 hodina se dohodne při přípravě sálu.
Topení : Končel 26.1 od rána do 14.00 hodin. Potom další členové
Hlavní pořadatel: Vavruška Michal –zároveň zajistí občerstvení hudbě.
Šatna: nabídne se Ivě Nasadošové- projedná Pavlík- šatna bude v její režii.
Bod 4.Příprava oslav 130. let SDH-Vavruška
Navržený předběžný program: 28.6- pátek Slavnostní schůze v tan. Sále OÚ.
Hudba- Vavruška požádá Viktoru.
Pozvání- všech členů, občanů a zvlášť starých hasičů a hasiček.-seznam-Končel
Vyznamenání. Byl dohodnut seznam-Požádat OSH-Končel
Odsouhlasen seznam oceněných sborem plaketou cca 28-30 ks,
požádat o kalkulaci firmu „Gladiátor“
Graf. návrh čestného uznání provede-Vavruška
29.6.-sobota- 11.45 sraz účastníků u čekárny
12.00 průvod od čekárny okolo školky k pomníku –položení
věnce.
Mažoretky skupina SRDÍČKO- dohodne Vavruška
zakončení průvodu na hřišti S. Kačina
13.15-13.30-zahájení okrskové soutěže+ další soutěže
20.00 Taneční zábava v tanečním sále OÚ
hudbu zajistí -Vavruška
-3Záchranku –prezentaci při oslavách na hřišti i zajištění zdrav. služby –Pavlík
Požádat o kontakt na hudbu do průvodu -/Jeřábek/- starostku-zajistí- Končel
Poslat dopis.Ředitel územního Odboru HZS K. Hora, BESIP- Středočský kraj.
V dubnu poslat dopis sousedním SDH se žádostí o zapůjčení techniky na
výstavu.zajistí Končel,
V dubnu oslovit sponzory.
Bod 5, Různé- Vavruška
VVH SDH Záboří n/L dne 4.1.od 18.00 hod se zúčastní starosta sboru Michal
Vavruška a Veronika Šťastná
VVH okrsku č.1 dne 3.2.2013 se zúčastní – Vavruška, Hlídek,Šťastný, Končel
Schůze skončena v 19.30 h.
Zapsal Končel
Download

Zápis z výborové schůze, konané ve čtvrtek 3