PARKIET
2013-05-07
ożywka w tarapatach.
Czeka nas fala przejęć?
Żywność > Wyceny akcji przedstawicieli branży topnieją. Drogie surowce i agresywna polityka sieci
handlowych szkodzą wynikom spółek. Część z nich może w tym roku zmienić właściciela.
Katarzyna Kucharczyk
katarzyna.kucharczykiiiparkiet.com
Beata Drewnowska
beata.drewnowskaiiiparkiet.com
Akcje większości spółek
spożywczych notowanych na
GPW radzą sobie gorzej niż ry­
nek. W kolejnych miesiącach
na dynamiczne zwyżki nie na­
leży liczyć, bo sytuacj a w bran­
ży wciąż jest trudna. Wpraw­
dzie ceny surowców nie rosną
już tak szybko jak w 2012 r.,
ale wciąż są na wysokim po­
ziomie. Tymczasem firmom
jest trudno przerzucać wyższe
koszty na odbiorców ze wzglę­
du na dużą presję ze strony
dyskontów. Zęby wykorzystać
efekty skali i obniżać koszty
muszą konsolidować rynek.
Problematyczne wyceny
Zdaniem ekspertów w tym
roku będziemy świadkami
wielu transakcji, ale na praw­
dziwą falę konsolidacji trzeba
jeszcze poczekać.
- Teoretycznie okres słab­
szej koniunktury może być do­
bry dla fuzji i przejęć. Praktyka
jednak pokazuje, że bardzo
często postrzeganie makro­
ekonomicznej i biznesowej
rzeczywistości przez kupują­
cych i sprzedających jest dia­
metralnie różne, co czasem
prowadzi do potężnych roz­
bieżności w zakresie wyceny
biznesu. Nie można oczeki­
wać, że 2013 r. będzie wtej kwe­
stii inny niż lata poprzednie
- mówi Krzysztof Badowski,
partner zarządzający Roland
Berger Strategy Consultants.
Z kolei Monika Kalwasińska, analityk DM PKO BP, pod­
kreśla, że na trudnym rynku
przejęcie firmy z problemami
generuje ryzyko niewypracowania zakładanych efektów
synergii oraz pogorszenia sy­
tuacji finansowej całej grupy.
- Dlatego też będą poszuki­
wane spółki ze zdefiniowaną
strategią, przewagami konku­
rencyjnymi i umiarkowanym
zadłużeniem. Problem polega
na tym, że takie spółki mogą
być niechętne do zaakcepto-
Szansa dla funduszy PE
Piotr
Grauer,
ekspert
KPMG, zwraca uwagę, że już
od paru lat widać rosnącą
skłonność właścicieli firm do
rozmów na temat przyszłości
ich przedsiębiorstw i ewen­
tualnego pozyskania nowego
partnera. - Wynika to ze spo­
wolnienia gospodarczego oraz
z faktu, że wielu właścicieli
zbliża się do wieku emerytal­
nego i nie widzą potomków w
rodzinie, mogących z sukce­
sem dalej poprowadzić firmę
-mówi.
Zakłady Mięsne Henryk Kania, których prezesem jest Henryk Kania (od lewej), zamierzają konsolidować branżę. Zdaniem
analityków przejmować konkurentów może też rybny Graal, któremu szefuje Bogusław Kowalski. Natomiast PKM Duda,
Zdaniem
ekspertów
w
najbliższych miesiącach bę­
na czele którego stoi Dariusz Formela, oraz Seko zarządzane przez Kazimierza Kustrę, w najbliższych miesiącach mogą
dziemy obserwować rosnącą
zarówno kupować, jak i stać się celem przejęcia. Strategiczny inwestor może się też pojawić w Makaronach Polskich.
aktywność funduszy private
equity. Ubiegłoroczna rywa­
MAKAHONY POLSKIE
PKM DUDA
lizacja Adventu i Mid Euro­
KURS (ZŁ)
KURS (ZŁ)
py o Eko Holding pokazała,
że są inwestorzy finansowi
mocno zdeterminowani, żeby
realizować swoje plany. - W
portfelach funduszy pozosta­
ją wciąż gracze z branży spo­
żywczej, na przykład Kofola
czy Hortex. Fundusze będą z
nich wychodzić prędzej czy
później lub podejmowały już
takie próby - mówi Badowski.
Z kolei Kaptur zwraca uwagę
6.O5.2D10
O.D5.2D1D
ć.05.2013
Ó.D5.2013
że jeśli chodzi o spółki z GPW
ŹRÓDŁO: GPW
ŹRÓDŁO: GPW
to pojawia się pytanie, czy
dominujący udziałowcy będą
skłonni sprzedawać akcje po
obecnych wycenach. - Chyba
że przejmujący, np. fundusz
wania niskich wycen, co bę­ akwizycji - mówi Adam Kap­ jest też wspomniany już PKM należy raczej się spodziewać
private equity, zapłaciłby bar­
Duda. Analitycy przypomi­ dużych zmian właścicielskich
dzie utrzymywało stagnację w tur, analityk Millennium DM.
dzo dużą premię - mówi.
nają,
że
prezes
tej
spółki
nie­
W gronie firm, których pa­
w najbliższym czasie - mówi
zakresie przejęć i fuzji na ryn­
piery w ostatnich latach do­ dawno wspominał, że może Zych. Podobnego zdania jest
ku spożywczym - mówi.
Ostatnio daje się zauważyć,
tknęła mocna przecena, są ona zarówno przejmować, jak Kaptur. - Colian zajmuje się że firmy coraz częściej mówią
Makarony Polskie. Zdaniem i zostać przejęta. Właściciela teraz akwizycją Solidarności, o nawiązywaniu współpracy z
Roszady w branży mięsnej ekspertów to właśnie ta fir­ może też zmienić rybne Wil- trwa integracja grupy Miesz­ innymi podmiotami lub przej­
Przejęcia zapowiada gros ma może być celem przejęcia. bo, które stara się o układ z ko po ostatnich przejęciach, a mowaniu rynku po spółkach w
Wawel tradycyjnie koncentru­ słabszej kondycji. - Współpra­
firm notowanych na warszaw­ - Spółka w ostatnim czasie wierzycielami.
je się na rozwoju organicznym ca na poziomie operacyjnym
skim parkiecie. - O możli­ miała rentowność, która była
-wymienia.
czy też przejmowanie rynku
wości akwizycji wielokrotnie niższa niż wcześniej zapowia­
Ważna struktura
mówili już przedstawiciele dano. Wraz z tym spadała cena
Tymczasem kilka tygodni to bezpieczniejsza strategia.
akcjonariatu
PKM Duda i ZM Kania, ale nie­ akcji. Firmie przydałby się
temu pojawiły się spekulacje, Dlatego też takich przykładów
wykluczone, że ich zarządy strategiczny inwestor, który
Łakomym kąskiem
dla że właściciela może zmienić może być coraz więcej - uważa
czekają na obniżenie ocze­ mógłby wspomóc ten biznes potencjalnych
inwestorów większościowy pakiet rybnej Kalwasińska.
kiwań sprzedających. Graal i podnieść jego rentowność mogłyby być systematycznie spółki Seko. Zniesiono bo­
wycofał się z transakcji sprze­ - mówi Wojciech Zych, za­ poprawiające wyniki spółki wiem uprzywilejowanie tych
daży Superfisha z powodu rządzający z Quercus TFI. Od cukiernicze. Jednak zdaniem akcji. Kazimierz Kustra, pre­
nie satysfakcjonującej
wyce­ początku stycznia kurs Maka­ ekspertów tam roszad wła­ zes i pośrednio wiodący udzia­
o godz. 10
ny, jednak niewykluczone są ronów Polskich odrobił część ścicielskich nie będzie. Dla­ łowiec Seko, zapewnił wtedy,
o branży
kolejne próby sprzedaży tej strat, co pokazuje, że zaintere­ czego? - Producenci słodyczy że nie zamierza wychodzić z
spożywczej
firmy. Gotówka ze sprzedaży sowanie spółką rośnie.
mają znaczących akcjonariu­ inwestycji, ale chce jedynie
opowie
Superfisha mogłaby posłużyć
Katarzyna
Wśród firm z GPW, któ­ szy, którzy realizują założone otworzyć drogę do potencjal­
P
O
L
S
A
T
do sfinansowania następnych re mogą zmienić właściciela, strategie. W tych firmach nie nych zmianwprzyszłości.
Kucharczyk
\Mt
OPINIE
Marcin Ste baków
Witold Hruzewicz
Krzysztof Kozieł
analityk Domu Maklerskiego Banku BPS
partner w firmie Azimutus
analityk Biura Maklerskiego BGŻ
Rynek f u z j i i przejęć w n a j b l i ż s z y m czasie m o ż e się ożywić
ze w z g l ę d u na spadające w y c e n y s p ó ł e k . Ciężko w y t y p o ­
wać k o n k r e t n e s e g m e n t y branży spożywczej, j e d n a k presja
wynikająca ze znacznego r o z d r o b n i e n i a p r o d u c e n t ó w przy
rosnącej sile p r z e t a r g o w e j o d b i o r c ó w (sieci h a n d l o w e )
sprawi, iż proces konsolidacji m o ż e przyspieszyć. Polski
rynek z liczbą 3 8 m l n k o n s u m e n t ó w i dogodną pozycją w
Europie o d dawna z n a j d u j e się na c e l o w n i k u k o n c e r n ó w
zagranicznych ( S m i t h f i e l d Foods, L o t t e Group, Eva Grupę).
Konsolidacja p o d m i o t ó w j e s t nieunikniona, a przy m o c n o
r o z d r o b n i o n y m r y n k u o osiągnięciu pozycji d o m i n u j ą c e j ,
k t ó r a m o g ł a b y być e w e n t u a l n i e z a b l o k o w a n a przez UOKiK,
nie b ę d z i e m o w y .
KMK
W 2 0 1 2 r. m i a ł o miejsce o k . 4 0 t r a n s a k c j i k a p i t a ł o w y c h w
s e k t o r z e s p o ż y w c z y m . W t y m r o k u m o ż n a się s p o d z i e w a ć
k o n t y n u a c j i t a k i e j a k t y w n o ś c i . Wiele s e g m e n t ó w znalazło
się p o d dużą presją. W y m u s z a t o k o n s o l i d a c j ę , k t ó r a b ę ­
dzie szczególnie w i d o c z n a w p r z e t w ó r s t w i e m i ę s n y m oraz
k o n t y n u o w a n a w s e k t o r z e m l e c z a r s k i m . W branży m i ę s n e j
walka o konsolidację s e k t o r a i p r z e t r w a n i e na r y n k u roze­
gra się m i ę d z y g r a c z a m i o rocznych p r z y c h o d a c h powyżej
3 0 0 m l n zł. Właściciel Z M H e n r y k Kania ogłosił właśnie
plan przyłączenia d w ó c h d u ż y c h z a k ł a d ó w m i ę s n y c h . Z
kolei o s t a t n i a rywalizacja f u n d u s z y A d v e n t i M i d Europa o
z a k u p Eko Holdingu pokazuje, że s e k t o r d y s t r y b u c j i spo­
żywczej t a k ż e m a d u ż y potencjał t r a n s a k c y j n y .
B.D.
Słaba sytuacja g o s p o d a r c z a p r o w a d z i d o s p a d k u w y c e n
f i r m i m n i e j s z e j a k t y w n o ś c i na r y n k u przejęć. Ze w z g l ę d u
na j e s z c z e gorsze p e r s p e k t y w y na bieżący r o k nie w y d a j e
m i się, że coś się w t e j k w e s t i i z m i e n i . Zwłaszcza że o b n i ­
żenie s t ó p p r o c e n t o w y c h pozwala złapać o d d e c h s ł a b s z y m
lub b a r d z i e j z a d ł u ż o n y m p o d m i o t o m . Ze w z g l ę d u na b r a k
o f e r t s p r z e d a ż y ze s t r o n y właścicieli d u ż y c h f i r m a k t y w ­
ność zagranicznych k o n c e r n ó w m o ż e być o g r a n i c z o n a .
Ewentualne przejęcia będą inicjowane przez graczy krajo­
w y c h l u b zagranicznych, k t ó r z y są j u ż o b e c n i na naszym
r y n k u . Największej a k t y w n o ś c i s p o d z i e w a m się w branżach,
w k t ó r y c h dzieje się najgorzej, a r y n e k j e s t r o z d r o b n i o n y czyli p r o d u k c j i mięsa i p r z e t w ó r s t w a r y b n e g o .
KMK
Download

Spożywka w tarapatach. Czeka nas fala przejęć?