ODBORNÝ PROGRAM
7:30 Prezence, 8:30 Přednášky,
cca 11:00 Přestávka, tombola, 14:00 Závěr

Ing. Miroslav Záloha - SÚIP Opava
 Pracovní úrazy na EZ- rozbor úrazů
z posledních let. Z činnosti SÚIP.

Ing. František Grossmann - SET Ostrava
 Aktuální informace z oboru.
 Problémová ustanovení předpisů – nová
stanoviska a shrnutí dosavadních z
předchozích konferencí.
 Odpovědi na dotazy.

Jiří Hemerka dpt. - SET Olomouc, člen TNK 22
ÚNMZ
 Nové a připravované normy v roce 2015.
 Správná formulace závad zjištěných při
revizích. Co nesmí chybět v revizní zprávě.
 Ing. Michal Kříž - IN-EL s.r.o, člen TNK 22
ÚNMZ
 Uplatnění elektrických přístrojů a zařízení pro
ochranu, odpojování, spínání a řízení
v instalacích (vč. nové ČSN 33 200-5-57).

Ing. Karel Dvořáček – ČKAIT Praha, předseda
TNK 22, člen TNK 76 ÚNMZ
 Topné kabely a jejich využití. Vytápění podle
nové ČSN 33 2000-7-753 ed.2. vč. chodníků,
schodů, vjezdů apod.
 Ing. Petr Létal Ph.D.-Solid Team s.r.o. Olomouc
 Jak a co měřit v IT sítích nízkého napětí za
provozu a při revizích v různých odvětvích.
 Prezentace vystavovatelů mezi přednáškami
 Novinky v měřící elektrotechnice.
Na konferenci jsou pozváni i zástupci kontrolních
orgánů a organizace dozoru
INFORMACE K PŘIHLÁŠCE
A PLATBĚ
 Závazné přihlášky zašlete na adresu :
ELPROM spol s r.o.,
Dobešov 11, 742 35 Odry
Přihlášku se všemi vyplněnými údaji lze zaslat
i elektronicky na: [email protected]
 Uzávěrka přihlášek a plateb hrazených předem :
2. 3. 2015
 Vložné - 777,- Kč (+21% DPH 163,- Kč)….940,- Kč
uhrazené předem platebním příkazem nebo
složenkou
 Slevu pro člena ČKAIT 50,- Kč lze uplatnit pouze
v případě doložení členství a uvedení čl. č. v přihlášce.
 Doklad o zaplacení (resp. i doklad o členství v ČKAIT)
je nutno předložit u prezence.
Upozornění : V případě úhrady vložného na
místě Vám bude připočten poplatek ve výši 50 Kč.
 V ceně jsou zahrnuty náklady spojené s akcí, sborník
přednášek a odpovědí k dotazům.
 Účastníkům je vydáno osvědčení o absolvování semináře,
občerstvení, slosovatelná vstupenka (tombola) .
 Sborníky jsou vytištěny s malou rezervou na počet
přihlášených účastníků, kteří předem uhradili vložné. Pokud
všechny sborníky budou vydány, ostatním účastníkům bude
sborník zaslán dodatečně poštou. V případě, že přihlášený
účastník se konference nezúčastní, lze vyslat náhradníka.
Vložné se nevrací, sborník však bude dodatečně zaslán.
 Plátce DPH upozorňujeme, že jim na základě úhrady
vložného bude vystaven daňový doklad. Věnujte pozornost
při vyplňování přihlášky, poněvadž údaje uvedené v závazné
přihlášce jsou využity také pro vystavení daňového dokladu
a osvědčení. Vzhledem ke zpracování údajů pro osvědčení je
vhodné, aby na přihlášce byl uveden pouze jeden účastník.
Pro další účastníky zašlete kopie přihlášky.
 Platbu proveďte :
- příkazem k úhradě na účet u KB Ostrava,
číslo účtu 56441761/0100, konstantní symbol 0308,
variabilní symbol 150310
- nebo složenkou jen na výše uvedenou adresu firmy
ELPROM spol. s r.o. IČ : 18051600 DIČ : CZ18051600
ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA
50. KONFERENCE RT ELEKTRO
10. března 2015
----------------------------------------------Jméno, příjmení, titul :
Bydliště (adresa vč. PSČ) :
(Členské číslo ČKAIT):
-----------------------------------------------------------------Adresa plátce (firmy) nebo OSVČ :
IČ (DIČ):
Tel.(fax, e-mail) :
Podpis účastníka :
Svým podpisem souhlasím se zařazením údajů do databáze SET
Ostrava a ELPROM spol. s r.o. za účelem zaslání pozvánek na
akce.
------------------------------------------------------------------
OZNÁMENÍ O PLATBĚ
Potvrzujeme, že dne ……………………………..
jsme uhradili (uhradíme) částku 940 ,- Kč
z účtu č. ................................................……………
u peněžního ústavu ..............................…………
ve prospěch účtu KB Ostrava č. 56441761/ 0100
konst. symbol 0308 var. symbol : 150310
za
………………………………………………………………
………….…………………………………………………
………………………………………………………………
(jméno účastníka-ů)
(v případě společné úhrady za více účastníků, musí být účastníci
jmenovitě uvedeni např. i v příloze).
Tím vyjadřujeme souhlas se smluvní cenou a podmínkami
uvedenými v pokynech k akci.
--------------------------------------------------------------------Razítko a podpis plátce (firmy) :
ORGANIZAČNÍ POKYNY

Konference se koná dne 10. března 2015 v Domě
kultury Akord Ostrava-Zábřeh, s.r.o. v O.– Zábřehu,
nám. SNP 1.

Doprava - DPO : Bus 27, 31, 41, 48 .Tram. 2, 6, 7, 11 směr Výškovice (zastávka Kotva) + přestup na Bus.
Tram.12, 17,18 - směr Dubina (zast. ÚMOb Jih) +
přestup
Parkování za Domem kultury zdarma.

Akce je doplněna
 Prezentací a prodejem výrobků měřící techniky vč.
doplňků k měřícím přístrojům, jistících a instalačních
přístrojů, elektromateriálů, a dalších pomůcek pro
elektrotechniku přizvaných 15 firem.
 Prezentací vydavatelství odborných časopisů elektro
s gratis nabídkou vydaných čísel
ELPROM spol. s r.o.
Dobešov 11
742 35 Odry
 Prodejem příruček, sborníků, odborných knih např.
- Firmy Solid Team s.r.o – příručky Elektro v praxi 1-8
díl, Základní normy, Slaboproud a hromosvody,
Vysoké napětí a výbuchy, Doprava, Nářadí a spotřebiče,
Projekce, Speciální zař., Pracovní stroje, Báňská
správa, Vnější vlivy, prostředí a prostory.
- Firmy IN-EL – El.instalace v dřevostavbách, El. zařízení
v prostorách s nebezpečím výbuchu, Příručky pro
zkoušky elektrotechniků a vedoucích pracovníků elektro,
- Firmy BEN - El. schémata a zapojení 1 díl, 2 díl,
El. motory a pohony,
- Firmy IRIS Havířov –Nový lexikon RT, Soubory nových
norem A,B,C,Ex. Sborníky obsahují m. j. normy souboru
ČSN 33 2000, normy pro ochranu před bleskem, pro
prostory s nebezpečím výbuchu, pracovní stroje,
osvětlení, vysoké napětí vč. komentářů
- První pomoc při úrazu el. energií EP ESČ 00.01.12
- K dispozici jsou i zajímavé publikace jako např. Neviditelná hrozba elektromagnetická pole kolem nás … a
další


Informace k organizaci konference:
Mgr. Ivana Jungmannová, Ing. František Grossmann
Tel., 732645912, 731040360, 731332614, 604742858,
596950475
Informace k registraci a platbě :
Lenka Horutová tel. 604213520
Kateřina Ondrová tel. 605941050
e-mail : [email protected]
Odborní garanti
Ing. František Grossmann
Ing. Petr Létal, Ph.D.
Vás zvou na tradiční jarní
KONFERENCI
RT ELEKTRO
2015
ZAMĚŘENOU NA SEZNÁMENÍ
REVIZNÍCH TECHNIKŮ, PODNIKATELŮ
A PŘÍZNIVCŮ BEZPEČNÉ ELEKTROTECHNIKY
S AKTUÁLNÍMI INFORMACEMI
V ELEKTROTECHNICE
Datum a místo konání:
10. 3. 2015
Dům kultury AKORD
Ostrava-Zábřeh, s.r.o.
Organizační zajištění:
ELPROM spol. s r.o.
IČ : 18051600 DIČ : CZ 18051600
Mgr. Ivana Jungmannová
vzdělávací agentura
IČ :67322361 DIČ : CZ - 7859155546
www.elektro-konference.cz
Download

Pozvánka, odborný program ke stažení (PDF) - elektro