Udržitelný rozvoj, udržitelné město a
územní plánování
Územní plánování 1 / 15
Cíl = udržitelný rozvoj
Cíl územního plánování =
vytvářet předpoklady pro
udržitelný rozvoj v území
pilíře / rozměry udržitelnosti:
sociální
hospodárné využití
zastavěného území
ochrana nezastavěného
území
konkretizace a koordinace
veřejného zájmu při
rozhodování o změnách
funkčního využití v území a
prostorového uspořádání a
o stavbách a opatřeních v
území
rozvoj přírodního a
kulturního dědictví
civilizační hodnoty
ekologický
ekonomický
2
Udržitelná Evropa
Polycentrický rozvoj hospodářská, sociální a územní soudržnost
„modrý banán“ 1989
„hrozen vína“ – prof. Kunzmann
3
Prostorové uspořádání Evropy – hustota zalidnění a dostupnost
4
Evropské jádro („Pentagon“)
5
Umělé (zpevněné) povrchy a HDP regionů
6
Fragmentace krajiny
7
Dostupnost silniční dopravou
8
„Smršťující se“ Evropa
source: Spiekermann & Wagner 1994, 2009
9
EU – strategie soudržnosti a konkurenceschopnosti
Lisabonská strategie 2000
• make Europe a world centre of
knowledge economy in the 21st century
Göteborg 2001
• sustainable development as another
key dimension of EU competitiveness
Lisabonská smlouva 2009
• territorial cohesion as a shared
responsibility of EU and EU Member
States
Územní agenda EU 2007
ekonomická krize 2009
Evropa 2020
10
Územní agenda EU národní strategie
Priority rozvoje EU
• posílení polycentrického rozvoje, sítě měst a regionů
• nové formy partnerství měst a venkova
• podpora ekonomických clusterů konkurenceschopnosti a inovací Evropy
• posílení a rozšíření transevropských sítí
• snížení rizik / lepší rizikový management včetně vlivů klimatických změn
• posílení ekologických struktur a kulturního bohatství jako přidaná
hodnota rozvoje
11
Evropa 2020
inteligentní růst
•
digitalizace
•
inovace
•
mobilita mladých
The 5 targets for the EU in 2020
1. employment
•
75% of the 20-64 year-olds to be employed
2. R&D
•
3% of the EU's GDP to be invested in R&D
3. climate change and energy sustainability
udržitelný růst
•
méně náročný na zdroje
•
odvětví pro éru globalizace
•
•
•
greenhouse gas emissions 20% (or even 30%, if the
conditions are right) lower than 1990
20% of energy from renewables
20% increase in energy efficiency
4. education
růst podporující
začlenění
•
•
nové dovednosti, nová
pracovní místa
boj proti chudobě a
vyloučení
•
•
reducing the rates of early school leaving below
10%
at least 40% of 30-34–year-olds completing third
level education
5. fighting poverty and social exclusion
•
at least 20 million fewer people in or at risk of
poverty and social exclusion
12
Alternativní scénáře Evropy 2030
www.et2050.eu
A – deregulace trhu a
privatizace veřejných
služeb růst metropolí
zdroj: ESPON ET 2050
B – veřejné politiky
podporují sítě
sekundárních center
C – rozšířená
redistribuce v
evropském měřítku
území růstu ekonomiky nad průměrem EU
13
Model(y) města pro 21. století
přestavěné „re-designed“ město
• snížený urbánní metabolismus
o
o
kompaktní
energeticky úsporné
vyžaduje změnu životního stylu a hodnot lidí, změny v chování podnikatelů
externě závislé město
• „koupíme si“ další únosnou kapacitu
o
rozlehlé zázemí pomáhá uspokojit všechny potřeby města – energetické zdroje,
ukládání odpadů, rekreace
způsobuje růst protikladů a disparit, ohrožuje sociální soudržnost asi není udržitelné
samozásobitelské „self-reliant“ město
• nezávislé na okolí
• uzavřený metabolismus
o
recyklace odpadů na zdroje
vlastně už by to nebylo město, neumožňuje ekonomický růst těžko by získalo
politickou podporu
Haugton 1997: Developing Sustainable Urban Development Models. In: Cities 14(4)
14
Model(y) města pro 21. století
přestavěné „re-designed“ město
• snížený urbánní metabolismus
o
o
kompaktní
energeticky úsporné
vyžaduje změnu životního stylu a hodnot lidí, změny v chování podnikatelů
externě závislé město
• „koupíme si“ další únosnou kapacitu
o
rozlehlé zázemí pomáhá uspokojit všechny potřeby města – energetické zdroje,
ukládání odpadů, rekreace
způsobuje růst protikladů a disparit, ohrožuje sociální soudržnost asi není udržitelné
samozásobitelské „self-reliant“ město
• nezávislé na okolí
• uzavřený metabolismus
o
recyklace odpadů na zdroje
vlastně už by to nebylo město, neumožňuje ekonomický růst těžko by získalo
politickou podporu
Haugton 1997: Developing Sustainable Urban Development Models. In: Cities 14(4)
15
Teorie udržitelného („ekologického“) města
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
vyváženost obytné a pracovištní funkce a jejich vzájemné přiblížení vyšší produktivita a
efektivita činností, nižší spotřeba času
promísení funkcí ve městě příležitost setkávat se a spolupracovat a nižší dopravní
náklady
užití místních obnovitelných energetických zdrojů zátěž životního prostředí
nepřesahuje jeho únosnost a schopnost obnovy, menší závislost na vnějších zdrojích
budovy a zástavba energeticky úsporné a šetrné vůči přírodním zdrojům – v celém
cyklu od pořízení přes užívání až po odstranění a náhradu, možnost recyklace stavebních
materiálů.
dostupnost pracovišť, vybavení a volnočasových aktivit nemotorovou dopravou menší
náklady na dopravu, menší nároky dopravních infrastruktur na území, menší znečišťování
emisemi, lepší zdraví lidí
dostupnost přiměřeného bydlení pro všechny sociální skupiny obyvatel chrání proti
ztrátě soudržnosti komunity jako celku
různé formy, typy a vlastnické druhy bydlení lépe vyhoví různým požadavkům,
nárokům, potřebám a možnostem jednotlivých skupin obyvatel.
„kompaktní“ formy bydlení úspora pozemků pro výstavbu, menší tlak na ekosystémy a
na zemědělskou půdu jako zdroj potravin, lepší dostupnost vybavení
ochrana přírodních funkcí a přírodních zdrojů
účast občanů a jejich podíl na rozhodování a zodpovědnosti za vývoj území
kvalitní veřejná prostranství příležitost pro kontakty mezi obyvateli
identita místa pocit přináležitosti posiluje schopnost komunity organizovat se a reagovat
na měnící se podmínky
propojení aktivit dopravou kontakt mezi jednotlivci a společenstvími
propojení mezi různými dopravními systémy snazší a častější styk mezi příslušníky
společenství
(Jepson a Edwards 2010:421-422)
16
Kompaktní město X urban sprawl
(Urban Task Force: Towards an Urban Renaissance, Crown Copyright 1999)
17
Co může ovlivnit územní plánování:
Suburbanizace: sprawl X řád
(Urban Task Force: Towards an Urban Renaissance, Crown Copyright 1999)
18
Co může ovlivnit územní plánování:
Polycentrické uspořádání městských aglomerací
19
(Urban Task Force: Towards an Urban Renaissance, Crown Copyright 1999)
Co může ovlivnit územní plánování:
Vzájemné vazby prostorového uspořádání a dopravy
(Urban Task Force: Towards an Urban Renaissance, Crown Copyright 1999)
20
Co může ovlivnit územní plánování:
systém veřejných prostranství a zeleně
(Urban Task Force: Towards an Urban Renaissance, Crown Copyright 1999)
21
Co může ovlivnit územní plánování:
„Město krátkých / pěších vzdáleností“
mateřská škola?
mateřská škola
mateřská škola
obchod?
základní škola?
základní škola
místní centrum
mateřská škola
základní škola
silné místní centrum
mateřská škola
pošta?
hospoda
brutto obytná hustota 50 obyv./ha
cca 60% obyvatel bydlí ve
vzdálenosti > 500m od zastávky
MHD
používají auta pro cesty za
prací
neefektivní obsluha MHD
používají se auta pro cesty za
vybavením a službami
zařízení vybavení a služeb jsou
rozptýlená nebo se soustřeďují
u dopravních komunikací
brutto obytná hustota 100 obyv./ha
cca 30% obyvatel bydlí ve
vzdálenosti > 500m od zastávky
MHD a základní školy
používají auta pro cesty za prací
základní obsluha MHD na hranici
efektivnosti
zařízení vybavení a služeb mohou
být soustředěna v místním centru
u zastávky MHD
(Urban Task Force: Towards an Urban Renaissance, Crown Copyright 1999)
brutto obytná hustota 150 obyv./ha
cca 12% obyvatel bydlí ve
vzdálenosti > 500m od zastávky
MHD a základní školy
velmi dobrá pěší dostupnost
mateřských škol
plně efektivní obsluha MHD
umožňuje vysokou četnost spojů
zařízení vybavení a služeb jsou
soustředěna v centru na pěší
dostupnosti a díky dobrému
napojení MHD mohou obsluhovat
i ostatní místa ve městě
Co může ovlivnit územní plánování:
„Nový urbanismus“ – hledání ztraceného města
(Urban Task Force: Towards an Urban Renaissance, Crown Copyright 1999)
23
Kdo bydlí ekologicky?
lokalita
velikost
pozemku
druh domu
zdroj energie pro pracoviště
vytápění
samota u lesa
80 km od města
1500 m2
bývalá hájovna
dřevní odpad
ve městě – nutno
dojíždět autem
obytný satelit
25 km od města
800 m2
nový rodinný
dům,
dřevostavba
izolovaná
slámovými
balíky,
pasivní dům s
geotermálním
vrtem a kolektory
ve městě – nutno
dojíždět autem
sídliště na okraji
města
byt 68 m2
8 podlaží
centrální zdroj
tepla a TUV,
zateplený dům s
měřiči spotřeby
v centru města –
nejvýhodnější je
jezdit MHD
bloková
zástavba na
okraji centra
byt 90 m2
6 podlaží
plyn – lokální
ohřev, dům nelze
zateplit
v centru města –
dá se jezdit na kole
nebo MHD
24
25
Download

Udržitelný rozvoj, udržitelné město a územní plánování