EXEKUTORSKÝ ÚŘAD KARVINÁ
se sídlem Komorní 4, 737 01 Český Těšín
JUDr. Juraj POLÁK, soudní exekutor
IČ: 66 22 00 25, DIČ: CZ 450 712 105, ID - 258g8vc
č. j. 068 EX 00158/14-077
Vyřizuje: JUDr. Liboslav Nahodil
Tel.: 552 532 415
Usnesení
o nařízení dražebního jednání - elektronická dražba
Soudní exekutor JUDr. Juraj Polák, Exekutorský úřad Karviná, se sídlem Český Těšín,
Komorní 4, PSČ 737 01 pověřený provedením exekuce pověřením Okresního soudu v Ostravě
ze dne 28.2.2014, č.j. 52 EXE 10498/2014-11, které nabylo právní moci dne 31.5.2014,
vydaným podle vykonatelného usnesení Okresního soudu v Ostravě č.j. 27 C 159/2012-23 ze dne
1.7.2013, který nabyl právní moci dne 21.8.2013, vykonatelného dne 6.9.2013
proti povinné:
Lada Žatkovičová, nar. 21.7.1972, Výškovická čp.2572 / čo.111, 700 30
Ostrava - Zábřeh,
na návrh oprávněného:
Komerční banka a.s., IČ: 45317054, Na příkopě čp.969 / čo.33,
110 00 Praha - Staré Město,
o nařízení exekuce k vymožení povinnosti zaplatit pohledávku ve výši 1 553 685,39 Kč, úrok
6,19 % ročně z částky 1 345 081,67 Kč od 6.11.2012 do zaplacení, úrok z prodlení 7,75% ročně
z částky 1 345 081,67 Kč od 6.11.2012 do zaplacení, kdy celková částka úroků k datu vydání
tohoto rozhodnutí činí 380 738,07 Kč, náklady soudního řízení ve výši 12 192,70 Kč, a náklady
této exekuce ve výši včetně 21% DPH 370 702,86 Kč
rozhodl takto:
Usnesení o nařízení dražebního jednání ze dne 02.11.2014, č.j. 068 EX
00158/14-76 se ve výroku II. opravuje tak, že předmětem dražby jsou následující
nemovité věci povinné: zapsané na LV č. 7972, vedené u Katastrálního úřadu pro
Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Ostrava, pro obec Ostrava, kat.
území Zábřeh nad Odrou, a to:
Byt č.p/č.jednotky 1586/8
Vymezeno v:
budova Zábřeh, č.p. 1586, byt.dům, LV 7971 na parcele St. 1944, LV 7971
parcela St. 1944 – zastavěná plocha a nádvoří
-
Podíl na společných částech domu 4787/38296
včetně jejich součástí a příslušenství
výrok V. se opravuje tak, že výsledná cena dražených nemovitých věcí a jejich
příslušenství činí částku ve výši 540.000,- Kč (slovy: pětsetčtyřicet tisíc korun
českých)
výrok VI. se opravuje tak, nejnižší podání se stanoví ve smyslu § 336e odst. 1 o.s.ř. ve výši
dvou třetin výsledné ceny nemovitých věcí a jejich příslušenství, tj. ve výši 360 000,- Kč
(slovy:třistašedesátisíc korun českých)
Tel.: +420 552 532 411
Fax: +420 552 532 410
e-mail: [email protected]
www.exekutor-polak.cz
bankovní spojení: Raiffeisenbank, a. s.
č. účtu: 1015030426/5500
EXEKUTORSKÝ ÚŘAD KARVINÁ
se sídlem Komorní 4, 737 01 Český Těšín
JUDr. Juraj POLÁK, soudní exekutor
IČ: 66 22 00 25, DIČ: CZ 450 712 105, ID - 258g8vc
P o u č e n í : Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení
prostřednictvím podepsaného soudního exekutora ke Krajskému soudu v Ostravě,
ve dvojím vyhotovení, písemně.
Odvolání mohou podat jen oprávněný, ti, kdo do řízení přistoupili jako další
oprávnění, povinný a osoby, které mají k nemovitostem předkupní právo, věcné
právo nebo nájemní právo.
V Českém Těšíně dne 6.11.2014
JUDr. Liboslav Nahodil
exekutorský kandidát
za správnost vyhotovení
JUDr. Juraj Polák v.r.
soudní exekutor
elektronicky
podepsáno
Tel.: +420 552 532 411
Fax: +420 552 532 410
e-mail: [email protected]
www.exekutor-polak.cz
bankovní spojení: Raiffeisenbank, a. s.
č. účtu: 1015030426/5500
Download

č. j. 068 EX 00158/14-077