Oznámení o protinávrhu
představenstvo
obchodní společnosti KOVOIIUTň rrOr-nnvG DT, a.s.
se sídlem na adrese Čelákovice,
Křižíkova 270, PSČ 25088
IČ 4$57033,
zapsanév obchodním rejstříku vedené Městs§m soudem v Praze, spisová znaékaB 2395,
(dále j en j ako,,Spoleěnost")
oznamuje tímto v souladu s ustanovením § 362 z.é.90l20I2 Sb., o obchodních spOlečnostech a
družstvěch (dále jen ,,ZOK') akcionářům zrění podání, označenéhojako protinávrh, pŤed,loŽeného
akcioniářem DEMONTA Trade SE, se sídlem na adrese Brno, Železná 16, é.p, 492, PSC 619 00,
lčo: az+g+67l,kbodu 2. pořadu
řádné valné hromady Společnosti, kterii je svolána na 30.
prosince 2014 oď 9,00 hodin v sídle společnosti SD KOVOŠROT s.r.o., Železná 16, č. p. 492,Btno,
PSČ 619 00 (učebna ve II. NP):
znění protinávrhu:
Valná hromada společnosti KoVoHUTĚ HOLDlNG DT, a.s. schvaluje dle ustanovení § 42]odst. 2 písm. m) ZoK ( převod podstatné části závodu) převod nemovitostí ve vlastnictví SPoleČnosti,
a sice všech nemovitostí zapsaných v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním Úřadem Pro
Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Jablonec nad Nisou, na LV Č. 7268 pro k.Ú. MŠenonad Nisou a
1.
obec Jablonec nad Nisou, tj.:
.
.
.
.
.
5192 rn2,
stavba stojí na Pozemku
obj.,
čp/čerprum.
bez
součástí pozemku ie stávba
p.č.1428/2
p.č. I428/12,ostatní plocha, manipulačníplocha o qýměře 605m2,
p.č. t428 /13, zastavénáplocha a nádvořío výměře 26 rn2,
součástí pozemku je stavba bez čp/če,ptům. obi., stavba stoií na Pozemku
p.č. L428/lj
p.č. 1428/14,ostatní plocha, manipulačníplocha o výměře 2437rn2
p.č. 1428/15, ostatní plocha, manipulačníplocha o wým§ře 908m2.
p.č. 1428/2, zastavénáplocha a náďvoíio výměře
PSČ 619 O0, lČO:
Nabyvate|em bude společnost HE|M Trade SE, se sídlem Brno, VÍdeň ská 2&4lt2ob,
realizován uzavřením kupní smlouvy o převodu vlastnického práva
269 7o8o5. Převod bude
dle dohodY smluvních
k nemovitostem (ve znění předloženémvalné hromadě), kupní cena bude
560 tis, KČ,
stran, vychá ze]ícízestanovení obvyklé ceny (hodnoty) posudkem znalce, Činit 35
zdůvodnění:
ph.D, _ GEFIS,
Akcionáři je známo, že geometrický plán vyhotovený lng. Tomášem švábem,
kterým byly rozděleny
Karafiátova 13].3, ValašskéMeziřící, lČ:B278688, pod číslem2o53-L65l2014,
vedeném Katastrálním
některé pozemky Ve Vlastnictví Společnosti, zapsané v katastru nemovitostí
Č, 7268 Pro k,Ú, MŠeno
úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Jablonec nad Nisou, na LV
oddělené
nad Nisou a obec Jablonec nad Nisou (jedná se o část trafostanice), za ÚČelem Prodeje
Části jinému zájemci, nebyl dosud schválen příslušným stavebním
úřadem. Proto navrhuje prodat
sPoleČnosti HE|M Trade SE všechny nemovitosti zapsané na LV 7268 pro k.ú. Mšeno nad Nisou a
obec Jablonec nad Nisou, samozřejmě za cenu zvýšenou o hodnotu předmětných nemovitostí
stanovenou posudkem znalce. SpoleČnost HElM Trade SE, zabývajícíse správou nemovitostí, bude
poté jiŽ sama řeŠit příslušnérozdělení nemovitostí a prodej dané části dle dohody se společností
UNITHERM, s.r.o.. V předloženém návrhu kupní smlouvy zůstávají zachovány všechny původně
Představenstvem navrženépodmínky prodeje, dochází pouze ke změně předmětu prodeje a kupní
ceny.
Stanovisko představenstva:
Představenstvo spoleěnosti KOVOHUTĚ HOLDING DT a.s. ponechává na roáodnutí akcionářů
SpoleČnosti, zda se vysloví pro schválení protinávrhu předloženého akcionářem DEMONTA Trade
SE. Nicméně dle informací, které má představenstvo k dispozici, je v tuto chvíli rozdělení pozemků
tak, jak bylo navrženo GP vypracovaným pod číslem2053-1651201,4, nerealizovatelné z důvodu
nesouhlasu stavebního úřadu. Pokud má společnost FIEIM Trade SE jako budoucí nabyvatel zájem
odkoupit veškerénemovitosti ve vlastnictví Společnosti,ležiciv k.ú. Mšeno nad Nisou, obec Jablonec
n. Nisou, je dle názoru představenstva pro Společnost ýhodnější prodat tomuto nab}yateli všechny
nemovitosti bez nutnosti dále řešit dělení pozemků. Neboť pro případ, že by oddělená část pozemků,
která bude po úspěšnérealrizaci rozdělení prodána společnosti UNITIIERM, s.r.o., lČo: t+868ep,
byla prodán a za ýhodněj šícenu, ztlstává ve smlouvě ustanovení o povinnosti doplatku kupní ceny ve
prospěch KOVOHUTĚ
HoronvG DT
a.s..
Upozornění na práva akcionářů:
Akcionáři mohou od 22.12.2014 do dne konárrí valné hromacly
.i,ěetně:
- získat na internetové adrese společnosti www.klr,c.cz v elektronické podobě
toto oznámení včetně
návrlru srnlouvy k bodu č,2,píedlaženéhokvalifikovaným akcionářerrrjako součástjeho protinávrhu
V Čelákovicíchdne 22. prosince 2014
i,;i}lí[Bt{tJTÉ Ftfi l",J}ls;fi
Představenstvo obchodní společnosti
KOVOHUTĚ HoronqG DT,
a.s.
sT, a.s,
,;. n,iizikova 270
/Íll'lB Čelir'<o,,i,
ač OZ+ó3l103a t11)
tť;: +6s 57 033
Download

bez čp/čerprum. obj., stavba stojí na Pozemku p.č. L428/lj ph.D, _