TECHNICKÉ ÚDAJE
Vlastnost
Specifikace
Barva
Šedá
Hmotnost volně sypaného kameniva
150-170 kg/m3
Zrnitost
32-63 mm
Součinitel tepelné vodivosti λ
0,078 W/mK
Vnitřní nasákavost zrna
0%
Koeficient zhutnění
1 : 1,3
Tlakové napětí při 10% stlačení
627 kPa
Tlakové napětí při 22% stlačení
1 011 kPa
Sedání při tlakovém napětí 500 kPa
2-7 mm
Sedání při tlakovém napětí 250 kPa
1-3 mm
Modul přetvárnosti
od 45 MPa
Mrazuvzdornost
Ano
Nízká vzlínavost
Ano
Inertní stavební látka
Ano
Recyklovatelnost
100 %
Třída hořlavosti
A1 – nehořlavé
Tvorba kapek a dýmu
Vyhovuje TZÚS
Bod tavení zrna – tepelná odolnost
700 0C
Zvuková pohltivost vrstvy
0,65 MH
Zvuková pohltivost clony (pro gabiony)
7 dB
Součinitel prostupu tepla U pro 15 cm
0,52 W/m2K
zhutněnou vrstvu
Součinitel prostupu tepla U pro 20 cm
0,39 W/m2K
zhutněnou vrstvu
Součinitel prostupu tepla U pro 25 cm
0,31 W/m2K
zhutněnou vrstvu
Pěnové sklo REFAGLASS je ekologický a znovu 100% recyklovatelný tepelně izolační materiál.
Surovina z českého skla + jediný výrobce v ČR = pěnové sklo REFAGLASS
www.refaglass.cz
VLASTNOSTI
Pěnové sklo REFAGLASS má mnoho vynikajících vlastností, které
umožňují široké využití materiálu ve stavebnictví. V plném rozsahu
nahrazuje zažité materiály jako je polystyren, skelná a minerální vata
nebo keramzit. Díky svým vlastnostem se pěnové sklo stává
materiálem, který umožňuje jednodušší a především levnější řešení.
TEPELNÁ IZOLACE
Vnitřní stavba pěnového skla
REFAGLASS se skládá z malých
uzavřených buněk, které pevně drží
u sebe. Díky této struktuře dokonale
zabraňuje prostupnosti chladného,
či teplého vzduchu.
PEVNOST V TLAKU
RECYKLOVATELNOST/
NÁSOBNÉ VYUŽITÍ
Pěnové sklo REFAGLASS je vyrobeno
z recyklovaného skla a dá se kdykoli
opakovaně použít nebo recyklovat.
ODOLNOST VŮČI VNĚJŠÍM
VLIVŮM
Díky velkému množství skleněných
můstků v pěnovém skle je zaručena
vysoká pevnost v tlaku. V zabudovaném
stavu se pěnové sklo vzájemně propojí a
tím dosáhne tvarové stability.
Pěnové sklo REFAGLASS nepřijímá ani
nevylučuje žádné škodlivé látky nebo
pachy. Je odolné vůči chemickým i
mechanickým vlivům (povětrnostní
podmínky, organické i anorganické
chemikálie, hmyz, hlodavci apod.)
MRAZUVZDORNOST,
NENASÁKAVOST A NÍZKÁ
VZLÍNAVOST
NEHOŘLAVOST
Uzavřené buňky zajišťují nulovou
vnitřní nasákavost zrna,
mrazuvzdornost a nízkou vzlínavost.
NÍZKÁ OBJEMOVÁ
HMOTNOST
Pěnové sklo REFAGLASS má objemovou
hmotnost jen 150-170 kg/m3. Je to 1/10
až 1/20 váhy kamenného štěrku.
Dodává se volně sypaný nebo v balení
BIG BAG různé velikosti.
Pěnové sklo REFAGLASS je nehořlavé,
je zařazeno do třídy hořlavosti
stavebního
materiálu
A1
dle
ustanovení EN 13 055-1. Bod měknutí
zrna (teplotní odolnost) je 700oC.
ZDRAVOTNÍ NEZÁVADNOST
Pěnové sklo REFAGLASS je zdravotně
nezávadné.
TRVANLIVOST
Pěnové sklo REFAGLASS nepodléhá
zkáze, je odolné vůči stárnutí a je
možné jej opakovaně použít.
Pěnové sklo REFAGLASS je ekologický a znovu 100% recyklovatelný tepelně izolační materiál.
Surovina z českého skla + jediný výrobce v ČR = pěnové sklo REFAGLASS
www.refaglass.cz
Štěrk z pěnového skla TEPELNÁ IZOLACE
REFAGLASS
PĚNOVÉ SKLO
•
Pěnové sklo je tepelně izolační materiál vyrobený ze
separovaného skelného odpadu. Má výborné vlastnosti k využití
v mnoha oblastech stavebnictví. Pěnové sklo REAGLASS zároveň
splňuje požadavky norem EN 13 055-1 a EN 13 055–2. Tyto
normy garantují správný postup výroby a požadovanou kvalitu
materiálu.
•
Výrobní technologie spočívá ve zpracování odpadových střepů z
obalového skla, mezistupněm výroby je skleněná moučka a
konečným výrobkem právě pěnové sklo. Při výrobě se používají
chemická činidla, která nepředstavují žádnou ekologickou zátěž
pro životní prostředí.
•
Výrobou pěnového skla REFAGLASS se zabývá společnost RECIFA
a.s. jako jedna z mála v Evropě se řadí mezi výrobce, kteří
maximálně využívají potenciál odpadového skleněného střepu
jako výrobní suroviny. V České republice je společnost RECIFA
a.s. jediným českým výrobcem tohoto materiálu.
•
Pěnové sklo REFAGLASS bylo oceněno zlatou cenou České
Stavební Akademie pro své vynikající ekologické, ekonomické a
technické vlastnosti.
Pěnové sklo REFAGLASS je ekologický a znovu 100% recyklovatelný tepelně izolační materiál.
Surovina z českého skla + jediný výrobce v ČR = pěnové sklo REFAGLASS
www.refaglass.cz
VYUŽITÍ
POZEMNÍ STAVBY
INŽENÝRSKÉ STAVBY
•
•
•
•
•
•
Tepelná izolace základových desek
Tepelně izolační a drenážní obsypy
staveb
Tepelně izolační násypy na stropech
a střechách
Plošná izolace vyhřívaných, či
ochlazovaných ploch (fotbalová
hřiště, hokejová hřiště, sportoviště,
bazény apod.)
Komunikace a chodníky
•
•
Konstrukce mostních pilířů – lehký
násypový materiál
Stabilizace a odlehčení povrchů
Speciální stavby, letiště – tepelně
izolační odlehčený materiál
PŘESTAVBY
•
•
•
Tepelná izolace na stropech a klenbách
Rekonstrukce historických objektů –
podlah na terénu i stropů a střech
Vhodnější náhrada škváry a keramzitu
DOPRAVNÍ STAVBY
•
•
•
•
•
Silniční a železniční stavitelství –
lehký násyp i v méně únosných
zeminách
Mrazuvzdorné a drenážní násypy
Odlehčení násypových vrstev
Tepelná izolace potrubí –
mrazuvzdorné krytí
Komunikace a chodníky s vyhříváním
STŘEŠNÍ SYSTÉMY
Lehká tepelná izolace
• Zelené střechy
• Pojížděné střechy
• Pochozí střechy
Pěnové sklo REFAGLASS je ekologický a znovu 100% recyklovatelný tepelně izolační materiál.
Surovina z českého skla + jediný výrobce v ČR = pěnové sklo REFAGLASS
www.refaglass.cz
VYUŽITÍ
Výkop stavební jámy
jednoduchého tvaru,
položení drenáže, úprava
základové spáry.
•
•
•
Lehkou vibrační deskou
o váze 80 – 120 kg
hutnit vrstvu do 20 cm
Těžší vibrační deskou
300 kg, hutnit vrstvu
max. 25cm
Lehkým válcem o váze
5t (bez vibrace) hutnit
násyp tl. 30 cm
Položení geotextilie
(od150 g/m2) s přesahem
přes okraj výkopu.
Pěnové sklo se dováží
volně ložené, nebo v
balení BIG BAG.
Dovezené pěnové sklo se
rozprostře na ploše
hráběmi nebo pomocí
nakladače.
Na zhutněnou plochu se
položí geotextilie (od
150g/m2) pro zabránění
zatečení betonu do tepelné
izolace REFAGLASS.
Na připravenou plochu se
provede bednění a
následná betonáž základů.
TIP: Hutnění se provádí po vrstvách pro lepší
zhutnitelnost ploch
Pěnové sklo REFAGLASS je ekologický a znovu 100% recyklovatelný tepelně izolační materiál.
Surovina z českého skla + jediný výrobce v ČR = pěnové sklo REFAGLASS
www.refaglass.cz
POZEMNÍ Zakládání na základových deskách
STAVBY
Nízká objemová hmotnost
štěrku z pěnového skla
Odolnost
vlivům
vůči
Konstrukce podlahy na
základové betonové desce
a tepelně izolačním násypu
štěrku z pěnového skla
REFAGLASS
vnějším
Nenasákavý materiál
Vysoká únosnost v tlaku
•
Rychlá a snadná manipulace, doprava a
ukládání štěrku z pěnového skla REFAGLASS.
•
Při zakládání na základové desce s použitím
štěrku z pěnového skla REFAGLASS není
potřeba budovat tak hluboký základ, jako při
použití klasického kameniva, což znamená
méně práce a nižší náklady na stavební
techniku a objem výkopů.
•
Štěrk z pěnového skla REFAGLASS je možné
použít jako náhradu tepelné izolace v
podlahách, dále jako náhradu extrudovaného
polystyrenu a kamenného
štěrku v
konstrukcích základových desek.
•
Pěnové sklo REFAGLASS funguje nejen jako
tepelná izolace, ale má současně funkci
drenážní – odvádí vodu z prostoru pod
základy.
V okrajové části stavby dochází i k odvětrání
radonu z podloží.
•
DOPORUČENÉ TYPOVÉ SKLADBY NA VYŽÁDÁNÍ NA
WWW.REFAGLASS.CZ
Pěnové sklo REFAGLASS je ekologický a znovu 100% recyklovatelný tepelně izolační materiál.
Surovina z českého skla + jediný výrobce v ČR = pěnové sklo REFAGLASS
Ukázka
realizace
www.refaglass.cz
POZEMNÍ Zakládání na základových pasech
STAVBY
Nízká objemová hmotnost
štěrku z pěnového skla
Odolnost
vlivům
vůči
vnějším
Nenasákavý materiál
Vnější zateplení
- tepelně
izolační a
drenážní obsyp
z pěnového
skla REFAGLASS
Konstrukce podlahy na
podkladním betonu a tepelně
izolačním násypu štěrku
z pěnového skla REFAGLASS
Vysoká únosnost v tlaku
•
Rychlá a snadná manipulace, doprava a
ukládání štěrku z pěnového skla REFAGLASS.
•
Při zakládání na základových pasech je možné
použít štěrk z pěnového skla REFAGLASS jako
náhradu tepelné izolace (např. extrudovaného
polystyrenu) v podlahách a také násypu
kamenného štěrku pod podkladními betony.
•
Pěnové sklo REFAGLASS se používá i na obsypy
okolo domů, kde funguje násyp nejen jako
tepelná izolace, ale má současně funkci
drenážní – odvádí vodu z prostoru pod
základy.
•
Velmi vhodné je použití štěrku z pěnového
skla REFAGLASS i při rekonstrukcích starých
podlah – provedení nové vnitřní izolace
podlah.
•
Štěrk REFAGLASS má velmi malou vzlínavost a
nasákavost, nenapadají jej plísně ani hlodavci.
DOPORUČENÉ TYPOVÉ SKLADBY NA VYŽÁDÁNÍ NA
WWW.REFAGLASS.CZ
Ukázka realizace
Pěnové sklo REFAGLASS je ekologický a znovu 100% recyklovatelný tepelně izolační materiál.
Surovina z českého skla + jediný výrobce v ČR = pěnové sklo REFAGLASS
www.refaglass.cz
POZEMNÍ Rekonstrukce podlah a izolace vnějších stěn
STAVBY
Nízká objemová hmotnost
štěrku z pěnového skla
Odolnost
vlivům
vůči
vnějším
Nenasákavý materiál
Vysoká únosnost v tlaku
•
Při rekonstrukcích starých podlah je možné
použít štěrk z pěnového skla REFAGLASS jako
náhradu násypu škváry nebo kamenného
štěrku pod dřevěné podlahy, nebo pod
podkladní betony podlah.
•
Štěrk REFAGLASS má velmi malou vzlínavost a
nasákavost, nenapadají jej plísně ani hlodavci.
•
Rychlá a snadná manipulace, doprava
a ukládání štěrku z pěnového skla REFAGLASS.
•
Pěnové sklo REFAGLASS se používá i na obsypy
okolo domů, kde funguje násyp nejen jako
tepelná izolace, ale má současně funkci
drenážní – odvádí vodu z prostoru okolo
domu.
V případě, by se obsyp do otevřeného výkopu
prováděl obtížně, je možné štěrk uložit jako
rovnaninu s naplněných děrovaných pytlů na
požadovanou výšku.
•
•
Vnější
zateplení
- tepelně
izolační a
drenážní
obsyp z
pěnového
skla
REFAGLA
SS
Konstrukce podlahy na
podkladním betonu
a tepelně izolačním
násypu štěrku
z pěnového skla
REFAGLASS
Konstrukce
podlahy na
dřevěných
trámech
a tepelně
izolačním
násypu štěrku
z pěnového skla
REFAGLASS
Vnější
zateplení tepelně
izolační
obklad
stěn ze
štěrku v
pytlích
DOPORUČENÉ TYPOVÉ SKLADBY NA VYŽÁDÁNÍ NA
WWW.REFAGLASS.CZ
Ukázka realizace
Použitím štěrku z pěnového skla REFAGLASS
při rekonstrukcích se nahradí nopové drenážní
folie i tepelná izolace např. extrudovaného
polystyrenu.
Pěnové sklo REFAGLASS je ekologický a znovu 100% recyklovatelný tepelně izolační materiál.
Surovina z českého skla + jediný výrobce v ČR = pěnové sklo REFAGLASS
www.refaglass.cz
POZEMNÍ Izolace vodorovných povrchů
STAVBY
Nepromrzající a tepelně
izolační násyp
Vysoká únosnost v tlaku
Nízká objemová hmotnost
štěrku z pěnového skla
Odolnost
vlivům
vůči
vnějším
Konstrukce s betonovým nebo
asfaltovým
povrchem
na
násypu štěrku z pěnového skla
REFAGLASS
Konstrukce ze zámkové dlažby
na násypu štěrku z pěnového
skla REFAGLASS
•
Rychlá a snadná manipulace, doprava a
ukládání štěrku z pěnového skla
REFAGLASS.
•
Po zhutněném násypu z pěnového skla
je možné přejíždět technikou bez
propadů hutněných povrchů.
•
Pěnové sklo REFAGLASS má využití i jako
tepelně
izolační
materiál
v
problémových místech, kde hrozí
promrzání, které způsobuje deformace a
trhliny.
•
Štěrk REFAGLASS má velmi malou
vzlínavost a nasákavost.
•
Nepodléhá vnějším vlivům, nenapadají
jej plísně ani hlodavci.
Konstrukce se zatravněným
povrchem na násypu štěrku z
pěnového skla REFAGLASS
DOPORUČENÉ TYPOVÉ SKLADBY NA VYŽÁDÁNÍ NA
WWW.REFAGLASS.CZ
Pěnové sklo REFAGLASS je ekologický a znovu 100% recyklovatelný tepelně izolační materiál.
materiál
Surovina z českého skla + jediný výrobce v ČR = pěnové sklo REFAGLASS
www.refaglass.cz
POZEMNÍ STAVBY Tepelná izolace kleneb a stropů
- PŘESTAVBY
Tepelně izolační násyp
Nehořlavý materiál, vhodný
i do prostor se zvýšeným
rizikem požáru
Nízká objemová hmotnost
štěrku z pěnového skla
Lehký a tepelně izolační násyp na stropy:
- Dřevěné trámové (i povalové) – násyp se provádí
shora i mezi trámy
- Klenby do ocelových nebo jiných nosníků – lehký
nenasákavý a vyrovnávací násyp z pěnového skla
REFAGLASS
- Betonové nebo filigránové stropy – lehký tepelně
izolační násyp různých zrnitostí
Nenasákavý materiál
•
•
•
•
•
Násyp vyrovná nerovnosti stropu pro
realizaci pochozí vrstvy z betonu, či z
dřevěných desek. Stabilizuje nadložní
vrstvu kleneb.
Vrstva štěrku REFAGLASS je odolná
proti nasákavosti.
Násyp REFAGLASS má velmi nízkou
sypnou objemovou hmotnost
150 – 170 kg/m3.
Násyp je odolný vůči hlodavcům a
plísním.
Je vynikající náhradou za škváru nebo
keramzit. Štěrk REFAGLASS má nižší
objemovou hmotnost a není náchylný k
nasáknutí vodou a nemění tedy svůj
objem.
DOPORUČENÉ TYPOVÉ SKLADBY NA VYŽÁDÁNÍ NA
WWW.REFAGLASS.CZ
Ukázka realizace
Pěnové sklo REFAGLASS je ekologický a znovu 100% recyklovatelný tepelně izolační materiál.
Surovina z českého skla + jediný výrobce v ČR = pěnové sklo REFAGLASS
www.refaglass.cz
POZEMNÍ Tepelná izolace bazénů, jímek
STAVBY sportovních a jiných ploch s výhřevem
Tepelně izolační a
akumulační obsyp ze
štěrku z pěnového skla
REFAGLASS
Tepelně izolační a nenasákavý
materiál
Vysoká únosnost v tlaku
Nízká objemová hmotnost
štěrku z pěnového skla
•
•
•
•
•
•
•
Pěnové sklo REFAGLASS nahrazuje
kombinaci klasických materiálů, jako je
polystyren s kamenným štěrkem
a pískem.
Třída hořlavosti A1 (nehořlavé)
zaručuje,
že materiál může být
zabudován i v konstrukcích
s požadavkem na požární odolnost.
(např. nádrží).
Násyp je po uložení stabilní - nemění
svůj objem, proto nehrozí deformace
nádrží nebo bazénů ani při vypuštění
nebo při opětovném napuštění.
Tepelně izolační obsyp bazénů sníží
tepelné ztráty o 20-40% a pomůže
zvýšit teplotu o 5-6oC.
Násyp REFAGLASS má velmi nízkou
objemovou hmotnost.
Násyp je odolný vůči hlodavcům
a plísním.
Pěnové sklo REFAGLASS je vhodným
tepelným izolantem pro vyhřívané
plochy. Materiál lze zahřívat až na
teplotu 700oC.
Chodník,
komunikace
Zatravněné plochy –
např. hřiště
Tepelně izolační a
akumulační podsyp ze
štěrku z pěnového skla
REFAGLASS s topným
roštem
DOPORUČENÉ TYPOVÉ SKLADBY NA VYŽÁDÁNÍ NA
WWW.REFAGLASS.CZ
Ukázka realizace
Pěnové sklo REFAGLASS je ekologický a znovu 100% recyklovatelný tepelně izolační materiál.
Surovina z českého skla + jediný výrobce v ČR = pěnové sklo REFAGLASS
www.refaglass.cz
DOPRAVNÍ Stabilizace terénu a zakládání mostů
STAVBY
Nízká objemová hmotnost
štěrku z pěnového skla
Konstrukce mostu s opěrnou zdí
Zásyp mostních podpěr
nebo násyp na svahy ze
štěrku z pěnového skla
REFAGLASS
- zamezí sedání
- nenasákne
- nesesouvá se
Odolnost vůči vnějším vlivům
Nenasákavý materiál
Vysoká únosnost v tlaku
DOPORUČENÉ TYPOVÉ SKLADBY NA VYŽÁDÁNÍ NA
WWW.REFAGLASS.CZ
Ukázka realizace
Pěnové sklo REFAGLASS je ekologický a znovu 100% recyklovatelný tepelně izolační materiál.
Surovina z českého skla + jediný výrobce v ČR = pěnové sklo REFAGLASS
www.refaglass.cz
STŘEŠNÍ Zelené střechy, terasy, terénní úpravy
SYSTÉMY
Tepelně izolační a nenasákavý
materiál
Konstrukce
zatravněné
střechy s tepelnou izolací ze
štěrku
z pěnového skla
REFAGLASS
Nízká objemová hmotnost
štěrku z pěnového skla
REFAGLASS
Odolnost vůči vnějším vlivům
DOPORUČENÉ TYPOVÉ SKLADBY NA VYŽÁDÁNÍ NA
WWW.REFAGLASS.CZ
Ukázka realizace
•
•
•
•
•
•
•
Vhodné řešení pro zelené střechy
a terasy.
Pěnové sklo REFAGLASS umožňuje
neomezené tvarování terénu i pro
technicky náročné záměry.
Díky velké třecí síle zabraňuje sesuvům.
Materiál je nenasákavý a na rozdíl od
jiných násypů nemění svůj objem ani při
opakovaném nasáknutí.
Nahrazuje klasické materiály jako je
polystyren, minerální vata apod.
Třída hořlavosti A1 (nehořlavé) zaručuje,
že materiál může být zabudován i v
konstrukcích s požadavkem na požární
odolnost.
Násyp REFAGLASS má velmi nízkou
objemovou hmotnost a je odolný
hlodavcům a plísním.
Pěnové sklo REFAGLASS je ekologický a znovu 100% recyklovatelný tepelně izolační materiál.
Surovina z českého skla + jediný výrobce v ČR = pěnové sklo REFAGLASS
www.refaglass.cz
DOPRAVNÍ Podzemní prostory - garáže, tunely,
STAVBY sklípky
Nízká objemová hmotnost
štěrku z pěnového skla
REFAGLASS
Tepelně izolační materiál
Odolnost vůči vnějším vlivům
Typy konstrukcí střech s tepelnou izolací ze štěrku
z pěnového skla REFAGLASS
Konstrukce se
Konstrukce s
Konstrukce ze
zatravněným
asfaltovým či
zámkové dlažby
povrchem na
betonovým
na násypu
násypu štěrku
povrchem na
štěrku z
z pěnového
násypu štěrku
pěnového skla
skla REFAGLASS
z pěnového
REFAGLASS
skla REFAGLASS
Materiál nenasákne vodou
•
•
•
•
•
Na upraveném povrchu z pěnového skla
REFAGLASS je možné díky jeho vysoké
únosnosti vybudovat např. pojezdovou
plochu.
Pěnové sklo REFAGLASS umožňuje
dokonalé
zaizolování
podzemních
prostor.
Materiál je nenasákavý a na rozdíl od
jiných násypů nemění svůj objem ani při
opakovaném nasáknutí.
Pěnové sklo je ekologický materiál, který
nevypouští žádné škodlivé látky a
neohrožuje nás ani životní prostředí.
Třída hořlavosti A1 (nehořlavé) zaručuje,
že materiál může být zabudován i v
konstrukcích s požadavkem na požární
odolnost. Násyp REFAGLASS má velmi
nízkou objemovou hmotnost a je odolný
vůči hlodavcům a plísním.
DOPORUČENÉ TYPOVÉ SKLADBY NA VYŽÁDÁNÍ NA
WWW.REFAGLASS.CZ
Ukázka realizace
Pěnové sklo REFAGLASS je ekologický a znovu 100% recyklovatelný tepelně izolační materiál.
Surovina z českého skla + jediný výrobce v ČR = pěnové sklo REFAGLASS
www.refaglass.cz
DOPRAVNÍ Tepelná izolace potrubí a teplovodů
STAVBY
Vysoká únosnost v tlaku
Chodník,
komunikace
Zatravněná
plocha
Tepelně izolační a
ochranný násyp např.
na dálkovém teplovodu,
vodovodní přípojky na
štěrku z pěnového skla
REFAGLASS
Tepelně izolační materiál
Odolnost vůči vnějším vlivům,
možnost
několikanásobného
použití
Chodník,
komunikace
Zatravněná
plocha
Protimrazová
zábrana vrstvou
štěrku z pěnového
skla REFAGLASS
•
•
Pěnové sklo slouží jako ochrana před
mrazem i přehřátím podzemních vedení
potrubí nebo podzemních komor.
Při použití štěrku REFAGLASS
se
dosahuje výrazně nižších nákladů na
výstavbu i v obtížném terénu.
•
Pěnové sklo nepoškozuje vnější stěny
potrubí, při hutnění se tvarově
přizpůsobí.
•
Pěnovým sklem se velmi snadno nahradí
kombinace polystyrenu a betonu při
izolaci potrubí v kritických místech, kde
není možné uložení pod hranicí zámrazu.
•
Při opravách potrubí je možné pěnové
sklo REFAGLASS vyjmout ze stavebního
prostoru a po opravě znovu instalovat
jako izolační prvek.
DOPORUČENÉ TYPOVÉ SKLADBY NA VYŽÁDÁNÍ NA
WWW.REFAGLASS.CZ
Ukázka realizace
Pěnové sklo REFAGLASS je ekologický a znovu 100% recyklovatelný tepelně izolační materiál.
Surovina z českého skla + jediný výrobce v ČR = pěnové sklo REFAGLASS
www.refaglass.cz
PĚNOVÉ SKLO - Technické údaje
DESKY
PĚNOVÉ SKLO - Výrobní rozměry
DESKY
Pěnové sklo REFAGLASS je ekologický a znovu 100% recyklovatelný tepelně izolační materiál.
Surovina z českého skla + jediný výrobce v ČR = pěnové sklo REFAGLASS
www.refaglass.cz
Download

Pěnové sklo REFAGLASS