ASI-MILOVANÍ, o.s.
tel: +420 602 317 920
e-mail: [email protected]
Výchova k aktivnímu občanství a extremismus
akreditace č.j. 3150/ 10-25-13
Navazuje na seminář Extremismus a škola – Úvod do tématu. Obsah
semináře se zaměřuje na získání dalších informací k tématu
extremismu, o protiextremistických akcích a jejich účinnosti a
praktické informace do výuky. Důraz klade na osobní postoje
účastníků semináře, dovednosti v předávání hodnot důležitých pro
aktivní občanství, komunikační techniky se zaměřením na řešení
konfliktů ovlivněných extremistickými postoji některých studentů a
rozvoj kritického myšlení a občanských kompetencí pedagogů samotných
i jejich žáků.
Je rozdělený do šesti na sebe navazujících bloků kombinujících
výklad, interaktivní a aktivizační metody.
Využívá postupů pedagogického konstruktivismu, důraz klade na
vnitřní motivaci účastníků a zařazení nově nabytých vědomostí a
dovedností do širšího kontextu.
Obsah semináře koresponduje s průřezovými tématy multikulturní
výchova, osobnostní a sociální výchova, výchova ke vztahu ke
globálním a evropským souvislostem, výchova demokratického občana,
mediální výchova.
Podmínkou účasti na seminářích je základní informovanost o
extremismu předchozím absolvováním semináře nebo samostudiem.
Program semináře:
1. Forma: Prezenční forma; seminář a dílna.
Program je tvořen dvěma samostatnými čtyřhodinovými bloky (1 a
2) realizovanými jako celodenní program nebo ve dvou
odpoledních blocích a navazující víkendový kurz: 4 hod v pátek
+ 8 hod v sobotu + 4 hod v neděli.
2. Hodinová dotace: 24 hodin
3. Počet účastníků: 15-20
4. Obsah: Výchova k aktivnímu občanství a extremismus
Výchova k aktivnímu občanství a extremismus
Tematický blok
1
Hodinová
dotace
Občanská angažovanost a extremismus – základní
informace
Zahájení semináře, představení účastníků a
programu semináře, shrnutí předchozího semináře.
Účastníci se seznámí s obsahem semináře,
filozofií tvůrců, obsahem doporučených
1 4
1
ASI-MILOVANÍ, o.s.
tel: +420 602 317 920
e-mail: [email protected]
vzdělávacích materiálů. Seznámení účastníků
semináře a definice pravidel pro seminář. Shrnutí
základních informací o podobách extremismu v ČR.
Přednáška Současné aktivity extremistů a občanská
angažovanost.
Přednáška o současných aktivitách extremistů ve
veřejném prostoru, v médiích, na internetu, na
školách a v komunální a parlamentní politice.
Občanské aktivity, které účinně bojují proti
projevům extremismu a mapují aktivity extremistů.
Přednáška a beseda se zástupcem policie
Zástupci policie seznámí účastníky s aktivitami
policie v oblasti boje proti extremismu v oblasti
činnosti preventivní, pořádkové i kriminální.
Představí profesionální i osobní postoje.
2
3
4
1
Diagnostika školy
4
Obsah bude zaměřen na téma sociálního klima ve
škole, možnosti diagnostických metod
aplikovatelných ve škole, autoevaluaci a
komunitní pedagogiku jako možný prostředek
prevence patologických jevů, šikany a
extremistických projevů na škole.
Diagnostické metody používané ve školním
prostředí - teorie
Diagnostika školy – praktická cvičení s modelovým
řešením
Role pedagogicko-psychologických poraden při
řešení problémů se žáky projevujícími
extremistické postoje
1
2
1
Předsudky, konflikty, agrese – aplikace na oblast
extremismu
4
Tvorba hodnotových orientací.
Hodnoty, postoje, komunikační dovednosti.
Kombinuje výkladovou a interaktivní část.
Práce s předsudky, konflikty a agresí. Nácvik
některé z argumentačních technik a vedení dialogu
na konkrétních příkladech z praxe.
4
Techniky komunikace a změna postojů
8
Úzce navazuje na předchozí blok a ve své podstatě
je nejtěžší částí celého semináře. Průběžný
výklad je doplňován praktickou částí, na které je
těžiště aktivit tohoto bloku. Využívá
sebezkušenostní techniky a účastník pracuje
především se svými vlastními postoji, obavami,
skrze expresivní přístupy se dostává blíže své
vlastní motivaci k práci s tématem extremismu.
4
2 2
ASI-MILOVANÍ, o.s.
tel: +420 602 317 920
e-mail: [email protected]
5
6
Spolu s lektory hledá možnosti změny a to zejména
v osobním přístupu nejen k tématu, ale i v práci
s cílovou skupinou žáků a studentů. Praktický
nácvik řešení konfliktů s extremistickým obsahem
či podtextem.
Techniky komunikace a změna postojů – praktický
nácvik
Pokračování předchozího bloku, které je zaměřeno
na praktický nácvik řešení konfliktů a hry
v roli. V závěru reflektuje možnosti využití ve
školním prostřed. Možnosti, přednosti a rizika
využití rolových her v práci s žáky a studenty.
Řešení konkrétních kauzistik na základě získaných
dovedností
Představení a analýza konkrétních kauzistik,
řešení modelových situací na základě nabytých
dovedností.
Návrhy možností řešení vybraných kauzistik.
Přednosti a rizika navrhovaných řešení.
Závěrečná reflexe. Zhodnocení semináře
z pedagogického a odborného pohledu. Zadání
domácí práce, určení kritérií.
4
4
1,5
1,5
1
5. Cílová skupina:
-
učitelé společenskovědných předmětů druhého stupně základních
škol(dějepis, občanská nauka, jazyky, výtvarná a hudební
výchova)
-
učitelé společenskovědných předmětů všech typů středních škol
(dějepis, občanská nauka, jazyky, výtvarná a hudební výchova)
-
třídní učitelé
-
školní metodici prevence
-
školní metodici
-
vedoucí školních zájmových kroužků a klubů
-
výchovní poradci
-
metodici pedagogicko-psychologických poraden
-
ředitelé škol a zástupci vedení škol
- pedagogové volného času
6. Způsob certifikace: Certifikát na základě odevzdané závěrečné
práce.
7. Lektoři:
Bc. Miroslav Brož
Působí jako expert na extremismus Úřadu vlády ČR. Působil jako
mediální pracovník společnosti Člověk v tísni, o.p.s. pro
severní Čechy, lektor DVPP, lektor pro státní správu a NNO.
Spoluzakladatel iniciativy V Ústí neonacisty nechceme.
3 ASI-MILOVANÍ, o.s.
tel: +420 602 317 920
e-mail: [email protected]
Absolvent Fakulty sociálně-ekonomické, UJEP v Ústí nad Labem;
nebo:
Bc. David Lebeda/ Sedmnáct let působil u policie ČR, naposledy
jako vrchní komisař protiextremistického oddělení. Na MČ Praha
7 působil jako koordinátor prevence patologických jevů a
vedoucí oddělení krizového řízení, lektor JABOK. Absolvoval HTF
UK.
Ing. arch. Dana Gabaľová Koordinátor vzdělávacích programů,
Asi-milovaní, o.s., lektorka. Hlavními oblastmi zájmu jsou
holocaust, extremismus, religionistika. Editovala publikaci
„Dovedu to pochopit? – Hrozby neonacismu“. Absolventka STU
v Bratislavě.
Mgr. Pavel Košák Koordinátor vzdělávání programu Varianty,
Člověk v tísni, o.p.s., lektor a trenér IKV pro pedagogy a
úředníky, vede tréninky v ČR a na Slovensku. Absolvoval CMTF UP
v Olomouci.
Dis. Ilona Labuťová Dramaterapeutka, lektorka IKV, do roku 2008
působila jako ředitelka vzdělávacího programu Varianty, Člověk
v tísni, o.p.s.
Mgr. Štěpán Smolík Psycholog, dramaterapeut. Externě vyučuje
dramaterapii na Pedagogické fakultě UP v Olomouci. Absolvoval
FF UF v Praze, katedru psychologie.
Mgr. Václav Šneberger Mentor a kouč, lektor dalšího vzdělávání
pedagogických pracovníků, metodik programů AISIS. Má praxi jako
učitel ZŠ, vychovatel ve VÚ. V letech 200-2003 působil jako
ředitel Step by Step. Absolvoval PedF UK v Praze, speciální
pedagogika.
Pověření zástupci policie
Kontakt na koordinátorku projektu
Dana Gabaľová
[email protected]
Tel.: 602 317 920
4 
Download

Výchova k aktivnímu občanství a extremismus