HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
MALİYE ANABİLİM DALI
BOLOGNA SÜRECİ
2013-2014 ÖĞRETİM YILI
TÜRKÇE
TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
2013
Ankara
1
a. Program Hakkında Genel Bilgi
Hacettepe Üniversitesi İİBF Maliye Bölümü 1982 yılında kurulmuştur ve 1983-1984
akademik yılında lisans programına başlamıştır. Maliye Bölümü, hem kamu hem de
özel sektörün ihtiyaç duyduğu eğitimli işgücünü sağlama amacını taşımaktadır.
Programın öğretim dili Türkçe’dir. Maliye Bölümü; Maliye Teorisi, Mali İktisat,
Mali Hukuk, Bütçe ve Mali Planlama olmak üzere dört Anabilim Dalı’ndan
oluşmaktadır.
b. Kazanılan Derece
Maliye Yüksek Lisans Derecesi
c. Öğrenim Düzeyi
Yüksek Lisans
d. Kayıt Kabul Şartları
Yüksek lisans programına başvurabilmek lisans diplomasına sahip adayların;
1) Yabancı Dil Sınavı (YDS)’den en az 70 puan veya Üniversitelerarası Kurulca
kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmaları (yabancı
uyruklu adayların ise bir Türkçe yeterlik belgesine sahip olmaları)
2) Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı (ALES) Eşit Ağırlık
(EA) puan türünden 70 almış olmaları gerekmektedir.
Ayrıca ders sorumlusu, ilgili anabilim dalının uygun görüşü ve enstitü yönetim
kurulunun onayı ile özel öğrenci olarak belirlenen derslere devam edilebilir.
http://www.sosyalbilimler.hacettepe.edu.tr/yonetmelik.pdf
2
e. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar
Maliye yüksek lisans derecesi alabilmek için öğrencilerin, zorunlu ve seçmeli dersler
ile HÜ Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ve HÜ Tez Yazım
Yönergesi’ne uygun olarak hazırlanan tezin jüri önünde savunularak başarılı
bulunması gerekmektedir. Maliye Tezli Yüksek Lisans programı 60 AKTS’lik ders
ile 60 AKTS’lik tez yazımından oluşmaktadır. Öğrencinin almış olduğu derslerde
başarılı sayılabilmesi için, HÜ Lisansüstü Eğitim- Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde
belirtilen puan sınıflamalarına göre en az C1notu alması gerekmektedir. Tez yazım
aşamasına geçilebilmesi için öğrencinin genel akademik ortalamasının 2,50 olması
gerekmektedir.
http://www.sosyalbilimler.hacettepe.edu.tr/hulisansustuogrvesinavyonetmelik.pdf
f. Önceki Öğrenmenin Tanınması
Hacettepe Üniversitesi’nin veya başka bir yüksek öğretim kurumunun lisansüstü
programlarında en az bir yarıyıl eğitim almış olan başarılı öğrenciler, programa
yatay geçiş yapmak için başvurabilirler. Başvuruların kabul edilebilmesi için;
programın yüksek lisans yatay geçiş kontenjanı ilan etmesi, adayın programın
öğrenci kabul koşullarını karşılaması ve en az bir yarıyıl almış olduğu
derslerden, yönetmelikte belirtilen puan sınıflamasına göre başarılı sayılabilecek
notu almış olması gerekmektedir. Anabilim dalı kurulu tarafından yatay geçişi
uygun görülen öğrencilerin kabulü ve intibakları enstitü yönetim kurulu kararıyla
kesinleşir.
http://www.sosyalbilimler.hacettepe.edu.tr/hulisansustuogrvesinavyonetmelik.pdf
g. Program Amacı
Kamu sektörü ve özel sektörde uzman düzeyinde çalışacak kişilere maliye
alanında ileri düzey bilgi ve beceri kazandırmayı, alana ilişkin edinmiş olduğu
3
bilgileri analiz ederek farklı alanlardan edinmiş olduğu bilgilerle yorumlayabilmeyi,
değerlendirme ve çözüm önerisi getirebilmeyi amaçlamaktadır.
h. Öğretim Programı
Hacettepe Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Maliye Bölümü
Tezli Yüksek Lisans Programı
GÜZ
DERSİN KODU VE ADI
BAHAR
T
P
K
AKTS
DERSİN KODU VE ADI
T
P
K
AKTS
MAB652 Makro Ekonomik Analiz
3
0
3
6.0
MAB612 Seminer
2
2
3
8.0
1. YARIYIL
2. YARIYIL
ZORUNLU DERSLER LİSTESİ
ZORUNLU DERSLER LİSTESİ
MAB651 Mikro Ekonomik Analiz
3
0
3
TOPLAM ZORUNLU DERS
7.0
7
SEÇMELİ DERSLER LİSTESİ
2
3
6.0
MAB627 Kamu Harcamaları Analizi
MAB655 Avrupa Birliği Maliyesi ve
Bütçesi
3
0
3
8.0
3
0
3
4.0
MAB661 Vergi Hukuku Uygulamaları
2
2
3
6.0
3
0
3
6.0
3
0
3
7.0
3
0
3
6.0
3
0
3
5.0
MAB629 Vergi Usul ve İcra Hukuku
MAB653 Kamu Tercihi Teorisi
MAB657 Kamu Mali Yönetim ve
Denetimi
MAB625 Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve
Özelleştirme
TOPLAM SEÇMELİ DERS
YARIYIL TOPLAM
12
MAB658 Vergileme İlkeleri ve
Politikaları
3
0
3
6.0
MAB626 Regülâsyon Ekonomisi
MAB654 Avrupa Birliği'nde
Vergilendirme
3
0
3
6.0
3
0
3
4.0
MAB660 Maliye Politikası Analizi
MAB664 Türk Vergi Sistemi
Uygulamalar
3
0
3
6.0
2
2
3
6.0
MAB622 Kamu Gelirleri Analizi
3
0
3
8.0
3
0
3
7.0
3
0
3
6.0
MAB656 Ekonomi ve Hukuk
MAB662 Vergi Yargılama Hukuku
23
TOPLAM SEÇMELİ DERS
30
YARIYIL TOPLAM
3. YARIYIL
4. YARIYIL
ZORUNLU DERSLER LİSTESİ
ZORUNLU DERSLER LİSTESİ
MAB600 Özel Konular
TOPLAM ZORUNLU DERS
14
SEÇMELİ DERSLER LİSTESİ
2
MAB659 Ekonometrik Yöntemler
TOPLAM ZORUNLU DERS
4
0
0
30.0
30
SEÇMELİ DERSLER LİSTESİ
MAB600 Özel Konular
TOPLAM ZORUNLU DERS
SEÇMELİ DERSLER LİSTESİ
4
16
4
0
12
30
0
30.0
30
TOPLAM SEÇMELİ DERS
0
TOPLAM SEÇMELİ DERS
0
YARIYIL TOPLAM
30
YARIYIL TOPLAM
30
GENEL TOPLAM
120
ZORUNLU DERS KREDİ MİKTARI
81
SEÇMELİ DERS KREDİ MİKTARI
39
ZORUNLU DERS KREDİ YÜZDESİ
67,5%
SEÇMELİ DERS KREDİ YÜZDESİ
32,5%
5
PY2
PY3
PY4
Toplumların geçirdiği iktisadî ve malî evreler ile toplumlararası ilişkiler
hakkında bilgi ve yorumlama yetisine sahiptir
Alanının gerektirdiği araştırmaları yapma, planlama ve uygulama becerisine
sahiptir
Veri işleyerek ulaşması gereken bilgilere kuramsal ve uygulama düzeyinde
sahiptir
6
PY7
PY8
PY9
Alanı ile ilgili olarak tespit ettiği sorunlar için araştırma yöntemleri kullanarak
çözüm önerisi getirir ve/ya çözümler
Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir
mesleğe yönlendirir
PY11
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre
koruma iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir
PY10
Alanı ile ilgili edindiği temel bilgileri yazılı ve sözlü olarak ilgililere aktarır
Eğitim ve öğretimin sürekliliğinin bilincindedir. Değişime ve yeniliğe karşı
açık bir tutuma sahiptir
PY6
Alanı ile ilgili olarak edinmiş olduğu bilgiler ışığında çalışma hayatında rapor
hazırlama, akademik kurallara uygun eser hazırlama bilgisine sahiptir
PY5
Alanı ile ilgili bir sorunu gerek bireysel olarak gerekse ekip içerisinde, liderlik
sorumluluğunun bilincinde olarak çözer
Alana ilişkin edinmiş olduğu bilgileri analiz etme, farklı alanlardan edinmiş
olduğu bilgilerle yorumlama, değerlendirme ve çözüm önerisi getirebilme,
eleştirel yaklaşımları değerlendirebilme becerisine sahiptir. Bu süreç
içerisinde kültürel, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eder
PY1
Lisans düzeyinde edinmiş olduğu kendi alanı ya da farklı bir alandaki bilgileri
derinleştirir, alanlar arasındaki etkileşimi açıklar
i. Ders-Program Yeterlilikleri Matrisi
Dersin Adı ve Kodu
Program yeterlilikleri
PY12
MAB 600 Özel
Konular
2
2
4
3
3
2
5
3
4
2
4
1
MAB 612 Seminer
2
2
4
3
3
2
5
3
4
2
4
1
MAB 622 Kamu
Gelirleri Analizi
3
4
3
4
4
3
4
4
4
4
3
4
MAB 625 Kitler ve
Özelleştirme
5
5
4
3
4
4
4
3
3
4
4
4
MAB 626 Regülasyon
Ekonomisi
5
4
3
4
4
4
4
4
3
4
5
MAB 627 Kamu
Harcamaları Analizi
4
3
5
3
4
4
4
3
4
4
4
4
MAB 629 Vergi Usul
ve İcra Hukuku
3
4
4
4
3
3
3
3
3
3
2
2
MAB 651 Mikro
Ekonomik Analiz
MAB 652 Makro
Ekonomik Analiz
MAB
653
Kamu
Tercihi Teorisi
MAB 654 Avrupa
Birliği’nde
Vergilendirme
MAB 655 AB Maliyesi
ve Bütçesi
MAB 656 Ekonomi ve
Hukuk
5
5
5
4
4
4
5
4
4
4
5
4
5
3
5
3
4
3
3
5
4
4
5
5
5
4
4
3
4
3
4
3
4
4
4
4
5
3
5
2
5
4
5
5
4
5
1
5
5
3
5
2
5
4
5
4
5
4
1
5
5
4
4
3
4
3
4
3
4
4
4
4
MAB 657 Kamu Mali
Yönetimi ve Denetimi
MAB 658 Vergileme
İlkeleri ve Politikaları
MAB 659 Ekonometrik
Yöntemler
MAB
660
Maliye
Politikası Analizi
MAB 661 Vergi
Hukuku Uygulamaları
MAB 662 Vergi
Yargılama Hukuku
MAB 664 Türk Vergi
Sistemi Uygulamaları
5
4
4
3
4
3
4
3
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
3
5
3
4
3
3
5
4
4
5
5
5
5
5
4
4
4
3
4
4
3
1
1
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
1 En düşük, 2 Düşük, 3 Orta, 4 Yüksek, 5 Çok yüksek
j. Program Yeterlilikleri
1- Lisans düzeyinde edinmiş olduğu kendi alanı ya da farklı bir alandaki
bilgileri derinleştirir, alanlar arasındaki etkileşimi açıklar
2- Toplumların geçirdiği iktisadî ve malî evreler ile toplumlararası ilişkiler
hakkında bilgi ve yorumlama yetisine sahiptir
3- Alanının gerektirdiği araştırmaları yapma, planlama ve uygulama
becerisine sahiptir
4- Veri işleyerek ulaşması gereken bilgilere kuramsal ve uygulama
düzeyinde sahiptir
5- Alana ilişkin edinmiş olduğu bilgileri analiz etme, farklı alanlardan
edinmiş olduğu bilgilerle yorumlama, değerlendirme ve çözüm önerisi
getirebilme, eleştirel yaklaşımları değerlendirebilme becerisine sahiptir.
Bu süreç içerisinde kültürel, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eder
6- Alanı ile ilgili bir sorunu gerek bireysel olarak gerekse ekip içerisinde,
liderlik sorumluluğunun bilincinde olarak çözer
7- Alanı ile ilgili olarak edinmiş olduğu bilgiler ışığında çalışma hayatında
rapor hazırlama, akademik kurallara uygun eser hazırlama bilgisine
sahiptir
8- Alanı ile ilgili olarak tespit ettiği sorunlar için araştırma yöntemleri
kullanarak çözüm önerisi getirir ve/ya çözümler
9- Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir
mesleğe yönlendirir
7
10- Eğitim ve öğretimin sürekliliğinin bilincindedir. Değişime ve yeniliğe
karşı açık bir tutuma sahiptir
11- Alanı ile ilgili edindiği temel bilgileri yazılı ve sözlü olarak ilgililere
aktarır
12- Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile
çevre koruma iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir
k. Mezunların Mesleki Profili
Bölümümüz mezunları kamu ve özel kuruluşlarda çeşitli pozisyonlarda görev
alabilirler. Giriş sınavlarında başarılı oldukları takdirde mali müşavir, idari hâkim,
müfettiş, uzman, denetmen ve kontrolör gibi birçok alanda çalışabilirler.
l. Bir Üst Öğrenime Geçiş
Lisansüstü eğitimini başarı ile tamamlayan öğrenciler Hacettepe Üniversitesi
Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nde belirtilen şartları yerine
getirerek
doktora
öğrenimlerine
devam
edebilirler.
http://www.hacettepe.edu.tr/Eklenti/1235,hulisansustuogrvesinavyonetmelik231
112.pdf?0
m. Öğretim Programının Yapısı
Zorunlu derslerin program içerisindeki oranı % 67,5 iken seçmeli derslerin oranı
%32,5’dur. Programın ders aşaması öğrenciye alan ile ilgili ileri düzeyde bilgi verir
sunmakta, tez aşamasında ise özel alanlara ilişkin bilgi, beceri ve yetkinlikleri
kazandırılması hedeflenmektedir.
8
n. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim
üyesi/leri tarafından hazırlanan ve bilgi paketinde yer alan “Ders Öğretim
Planı”nda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak H.Ü.
Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ilgili maddeleri uygulanır.
http://www.hacettepe.edu.tr/Eklenti/1235,hulisansustuogrvesinavyonetmelik2311
12.pdf?0
o. Mezuniyet Koşulları
Bu programdan mezun olabilmek için öğrenciler,
-
Yüksek lisans için 120 AKTS,
-
H.Ü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Madde 31 ile
belirlenen 4.00 üzerinden en az 2.75 Genel Not Ortalamasına sahip olmak,
-
Bir yüksek lisans tezi hazırlayıp savunmakla yükümlüdürler.
p. Eğitim Türü
Tam zamanlı
q. Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Necmiddin Bağdadioğlu
9
DERS BİLGİLERİ
Dersin Adı
Özel Konular
Kodu
MAB 600
Teori
Uygulama
Laboratuar
Yerel
(saat/hafta)
(saat/hafta)
(saat/hafta)
Kredi
4
-
-
0
Yarıyılı
Bahar
AKTS
Önkoşul
Yok
Dersin dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin verilme şekli
Yüz yüze
Dersin öğrenme ve
öğretme teknikleri
Tez danışmanının yönetiminde öğrenci tez araştırmasını tamamlar.
Dersin sorumlusu
Bölüm Öğretim Üyesi
Dersin amacı
Başarılı bir Yüksek Lisans tezi yazmaktır.
Dersin öğrenme
Tez
çıktıları
Dersin içeriği
Yüksek Lisans tezini yazmakta olan öğrenciler bu dersi kodlamaktadır.
Kaynaklar
Yüksek Lisans tez konusuna göre ilgili literatür.
10
30
Dersin Adı
Kodu
Teori
Uygulama
Laboratuar
Yerel
(saat/hafta)
(saat/hafta)
(saat/hafta)
Kredi
2
2
-
3
Yarıyılı
AKTS
Seminer
MAB 612
Önkoşul
Yok
Dersin dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin verilme şekli
Yüz yüze
Dersin öğrenme ve
öğretme teknikleri
Anlatım, Rapor Hazırlama ve Sunma
Dersin sorumlusu
Dr. Pelin VAROL İYİDOĞAN
Dersin amacı
Seminer hazırlamayı ve sunmayı öğretmek
Dersin öğrenme
çıktıları
Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenci; çeşitli dergilerde yayınlanmış olan makalelerin
nasıl okunması, yorumlanması gerektiğini öğrenir, maliye ve ekonomi alanındaki güncel
konuları araştırır, araştırılan verileri bir rapor halinde hazırlar, sunum hazırlamayı öğrenir.
Dersin içeriği
Seminer sorumlusu öğretim elemanı ile birlikte seçilen bir konuda araştırma yapılarak,
sunulması

Kaynaklar


Bahar
8
http://www.sosyalbilimler.hacettepe.edu.tr/tr/index.php?option=com_content&ta
sk=view&id=347&Itemid=380 (örnek tez şablonu)
American Psychological Association (2001). The publication manual of the
American Psychological Association (5th ed.). Washington, DC: APA. (APA stili
tez yazım kuralları)
Halil Seyidoğlu, Bilimsel Araştırma ve Yazma El Kitabı.
11
Dersin Adı
Kamu Gelirleri Analizi
Kodu
MAB 622
Yarıyılı
Teori
(saat/hafta)
Uygulama
Laboratuar
Yerel
(saat/hafta)
(saat/hafta)
Kredi
3
-
-
3
Bahar
AKTS
Önkoşul
Yok
Dersin dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin verilme şekli
Yüz yüze
Dersin öğrenme ve
öğretme teknikleri
Anlatım, Tartışma
Dersin sorumlusu
Prof. Dr. Mehmet Cahit GÜRAN
Dersin amacı
Bu ders; kamu kesiminin gelir tarafıyla ilgili temel kavramların ve ilişkilerini
ele alınmasını amaçlamaktadır.
Öğrenci bu dersin sonunda;
Dersin öğrenme çıktıları
Dersin içeriği
Kaynaklar





Kamu gelirleriyle ilgili temel kavramları öğrenir,
İyi bir vergi sisteminin nasıl olması gerektiği konusunda bilgi sahibi olur,
Etkin ve optimal vergilerin özelliklerinin neler olduğunu anlar,
Vergi yansımasını etkileyen değişkenlerin neler olduğunu anlar,
Vergi reform alternatifleri hakkında bilgi sahibi olarak, bu konuda analizler
yapabilir.
 Vergi teorisi ve temel kavramlar
 Etkin ve optimal vergileme
 Vergi yansıması ve gelir dağılımı
 Kayıt dışı ekonomi
 Vergi reform alternatifleri
Rosen, H. and T. Gayer. (9th Ed., 2011) Public Finance, Mc Graw Hill Company.
Stiglitz, J. (3rd Ed., 2000) Economics of the Public Sector, W.W.Norton&Company.
12
8
Dersin Adı
KİT’ler ve
Özelleştirme
Kodu
MAB
625
Yarıyılı
Güz
Teori
(saat/hafta)
Uygulama
Laboratuar
(saat/hafta)
(saat/hafta)
-
-
3
Önkoşul
Yok
Dersin dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin verilme
şekli
Yüz yüze
Dersin öğrenme ve
öğretme teknikleri
Anlatım, Tartışma
Dersin sorumlusu
Prof. Dr. Necmiddin BAĞDADİOĞLU
Dersin amacı
Dersin öğrenme
çıktıları
Dersin içeriği
Kaynaklar
Yerel
Kredi
AKTS
3
5

Kamu iktisadi teşebbüslerinin kurulmasının ardındaki dinamiklerin
tartışılması,
 Türkiye’de kamu iktisadi teşebbüslerinin kuruluş, işleyiş ve
özelleştirilmesinin amaç, araç ve sonuçlarının değerlendirilmesi.
Dersin sonunda öğrenci kamu girişimciliğinin ardındaki dinamiklere dair teorik
dayanaklar ve özelleştirme süreci hakkında gerekli bilgilere sahip olur. Türkiye
ve diğer ülkelerdeki özelleştirme uygulamalarını kritik bir şekilde
değerlendirebilecek hale gelir.






1.
2.
3.
Kamu iktisadi teşebbüslerinin kuruluş nedenleri
Kamu iktisadi teşebbüslerinin amaç fonksiyonları ve performansları
Kamu iktisadi teşebbüslerinin fiyatlandırma ve yatırım kuralları
Kamu iktisadi teşebbüs reformları
Özelleştirme, serbestleştirme uygulamaları
Türkiye’de kamu girişimciliği ve özelleştirme uygulamaları
Sugden, R. (1989). ‘Spontaneous Order’
Hayek,F. (1945). ‘The Use of Knowledge in Society’
Alchian,A. (1972). ‘Production, İnformation Costs and Economic
Organization’
4. Kornai, J. (1990). ‘The Affinity Between Ownership Forms and
Mechanisms: The Common Exprience of Reform in Socialist
Countries’
5. Shepherd, W. (1984). ‘Contestability and Competition’
6. Kikeri, S, J. Nellis, W. Shirley. (1992). ‘Privatization: The Lesson of
Experience –World Bank, Washington D.C.’
7. Ramamurti, R. (1992). ‘Why are Developing Countries Privatizing?’
8. Filatotchev, I, M. Wright, Klaus Uhlenbruck, Laszlo Tihanyi, Robert
E. Hoskisson. (2003). ‘Governance, Organizational Capabilities and
Restructing in Transition Economies’
9. Boubakri, N, J. Cosset, O. Guedhami. (2004). ‘Liberalization,
Corporate Governance and the Performance of Privatized Firms in
Developing Countries’
10. D’Souza, J., W. Megginson, R. Nash. (2005). ‘The Effect of
13
Institutional and Firm-Spesific Characteristics on Post-Privatization
Performance: Evidence from Developed Countries’
11. Aivazian, V., Y. Ge, J. Qiu. (2005). ‘Can Corporation Improve the
Performance of State-Owned Enterprises Even Without Privatization?’
12. D’Souza, J., W. Megginson, R. Nash. (2007). ‘The Effects of Changes
in Corporate Governance and Restructurings on Operating
Performance: Evidence from Privatizations’
14
Dersin Adı
Regülasyon
Ekonomisi
Kodu
MAB
626
Yarıyılı
Bahar
Teori
(saat/hafta)
Uygulama
Laboratuar
(saat/hafta)
(saat/hafta)
-
-
3
Önkoşul
Yok
Dersin dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin verilme
şekli
Yüz yüze
Dersin öğrenme ve
öğretme teknikleri
Anlatım, Tartışma
Dersin sorumlusu
Prof. Dr. Necmiddin BAĞDADİOĞLU
Dersin amacı
Dersin öğrenme
çıktıları
Dersin içeriği
Kaynaklar
Yerel
Kredi
AKTS
3
6
Derste, regülasyon ekonomisinin analizi yapılmaya çalışılarak, ekonomide
regülasyonun yeri ve önemi tartışılmaktadır.




Regülasyon ekonomisinin içeriğinin kavranması
Etkinlik ve verimlilik kavramlarının anlaşılması
Doğal tekel piyasalarında regülasyonun öneminin anlaşılması
Regülasyon konusunda ekonomik ve siyasi karar alma sürecinin ele
alınması
Regülasyon ekonomisinin gelişimi, özelleştirme-deregülasyon ve regülasyon
ilişkisi, regülasyonun tanımları ve kapsamı, regülasyon araçları, regülasyon
süreci, rekabet hukuku, regülasyon teorisi, elegeçirme sorunu, doğal tekel
teorisi, çeşitli doğal tekel sektörlerinde regülasyon uygulamaları, sağlık,
güvenlik ve çevre regülasyonları.
W. Kip Viscusi, John M. Vernon, Joseph E. Harrington, Jr. (2005) Economics
of Regulation and Antitrust Fourth Edition, The MIT Press, Cambridge,
Massachusetts London , England
15
Dersin Adı
Kamu
Harcamaları
Analizi
Kodu
MAB
627
Yarıyılı
Güz
Teori
(saat/hafta)
3
Uygulama
Laboratuar
(saat/hafta)
(saat/hafta)
-
-
Yerel
Kredi
AKTS
3
8
Önkoşul
Yok
Dersin dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin verilme
şekli
Yüz yüze
Dersin öğrenme ve
öğretme teknikleri
Anlatım, Tartışma
Dersin sorumlusu
Prof. Dr. Mehmet Cahit GÜRAN
Dersin amacı
Bu ders; kamu kesiminin genel olarak harcama politikalarının ve özel olarak
çeşitli
hizmet alanlarına yönelen harcamalarının ekonomik analizini amaçlamaktadır.
Dersin öğrenme
çıktıları
Dersin içeriği
Kaynaklar
Öğrenci bu dersin sonunda;


Kamu harcamaları alanında üretilmiş temel teorik bilgilere sahip olur,
Kamu harcamalarının analizinde kullanılabilecek alternatif yöntemler
ve çeşitli harcama türlerinin taşımış olduğu özellikler hakkında bilgi
sahibi olarak analiz yapar,
 Kamu harcamalarında etkinliğin sağlanabilmesi için alınabilecek
tedbirler ve politikalar hakkında yeterli bilgi düzeyine ulaşır.
 Devletin Müdahalesinin İktisadi Rasyoneli
 Kamu Harcamaları ve Karar Alma Süreci
 Kamusal Üretim ve Bürokrasi
 Kamu Harcamalarının Analizi
 Eğitim, Sağlık, Sosyal Güvenlik Harcamalarının Analizi
Rosen, H. and T. Gayer. (9th Ed., 2011) Public Finance, Mc Graw Hill
Company.
Stiglitz, J. (3rd Ed., 2000) Economics of the Public Sector,
W.W.Norton&Company.
16
Dersin Adı
Vergi Usul ve
İcra Hukuku
Kodu
Yarıyılı
MAB
629
Güz
Teori
(saat/hafta)
Uygulama
Laboratuar
(saat/hafta)
3
-
Önkoşul
Yok
Dersin dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin verilme
şekli
Yüz yüze
Dersin öğrenme
ve öğretme
teknikleri
Anlatım, Tartışma
Dersin sorumlusu
Yrd. Doç. Dr. İdris Hakan FURTUN
Dersin amacı
Dersin öğrenme
çıktıları
Dersin içeriği
AKTS
(saat/hafta)
Yerel
Kredi
-
3
6
Bu ders, öğrencilerin vergi hukukunun alt dalları olarak vergi usul ve icra
hukuklarına dair temelleri kavramalarını amaçlamaktadır.
Öğrenci bu dersin sonunda:




Vergi usul ve icra hukuklarını tanır
Vergi usul ve icra hukuklarının temel esaslarını öğrenir
Vergi Usul Hukuku
Vergi İcra Hukuku
Kaynaklar
17
Dersin Adı
Mikro Ekonomik
Analiz
Kodu
MAB
651
Teori
Uygulama
Laboratuar
(saat/hafta)
(saat/hafta)
3
-
AKTS
(saat/hafta)
Yerel
Kredi
-
3
7
Yarıyılı
Güz
Önkoşul
Yok
Dersin dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin verilme
şekli
Yüz yüze
Dersin öğrenme ve
öğretme teknikleri
Anlatım, Tartışma
Dersin sorumlusu
Doç. Dr. M.Umur TOSUN
Dersin amacı
Dersin amacı, mikro ekonomi teorileri çerçevesinde devletin ekonomik hayata
müdahalelerini analiz etmektir.
Dersin sonunda öğrenci;
Dersin öğrenme
çıktıları
Tüketici ve üretici davranışları konusunda bilgiye,
Piyasalar ve malların fiyatlandırılması hakkında bilgiye,
Devletin müdahalelerinin sonuçları hakkında bilgiye sahip olur.
Dersin içeriği
Dersin kapsamında; tüketici ve üretici teorisi, faktör piyasası, piyasalar ve
fiyatlandırma, devlet müdahale araçları, refah iktisadı konuları ele alınmaktadır.
W. Nicholson, Intermediate Microeconomics and Its Applications 9/e,
Thomson, 2004.
Kaynaklar
W. Nicholson,Microeconomic Theory: Basic Principles and Extensions 9/e,
South-Western College Pub, 2004.
G. A. Jehle, P. J. Reny, Advanced Microeconomic Theory 2/e, Addison
Wesley, 2000.
18
Dersin Adı
Kodu
Teori
Uygulama
Laboratuar
Yerel
(saat/hafta)
(saat/hafta)
(saat/hafta)
Kredi
3
-
-
3
Yarıyılı
AKTS
Makro Ekonomik
Analiz
MAB
652
Önkoşul
Yok
Dersin dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin verilme şekli
Yüz yüze
Dersin öğrenme ve
öğretme teknikleri
Anlatım, Rapor Hazırlama ve Sunma
Dersin sorumlusu
Doç. Dr.Tarkan ÇAVUŞOĞLU
Dersin amacı
Dersin amacı, makro ekonomik konuların temelini oluşturan model ve
kuramların kronolojik olarak iktisat okullarının farklarını gösterir şekilde
öğretilmesi; güncel makro ekonomik olayların bu model ve kuramlar
çerçevesinde tartışılması.
Dersin öğrenme
çıktıları
Bahar
6
Makro ekonominin temel konularının Klasik, Keynesgil, Parasalcı, Yeni
Klasik ve Yeni Keynesgil okulların ortaya koydukları iktisadi kuramlar
çerçevesinde karşılaştırmalı olarak anlaşılmasını sağlar.
Dersin içeriği
Klasik sistemde üretim ve istihdam, para, fiyatlar ve faiz oranı; ekonomik
büyüme; Keynesgil sistemde toplam talep, para, faiz oranı ve gelir, IS-LM
modelinde politika etkileri, toplam arz ve toplam talep; parasalcı yaklaşım
ve paranın miktar kuramı; doğal işsizlik oranı, üretim ve enflasyon ilişkisine
parasalcı ve Keynesgil bakış; yeni Klasikler ve rasyonel beklentiler kuramı;
reel iş döngüsü ve yeni Keynesyen yaklaşımlar; ödemeler dengesi bilançosu
ve döviz kuru; Mundell-Fleming modeli; para arzı ve bankacılık sistemi;
para ve maliye politikaları; tüketim ve yatırım kuramları; para talebi.
Kaynaklar
Froyen R. T. (2005), Macroeconomics: Theories and Policies, Eight
Edition, Pearson-Prentice Hall.
19
Dersin Adı
Kodu
Yarıyılı
Teori
(saat/hafta)
Uygulama
Laboratuar
(saat/hafta)
(saat/hafta)
3
-
-
Kamu Tercihi
Teorisi
MAB 653
Önkoşul
Yok
Dersin dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin verilme
şekli
Yüz Yüze
Dersin öğrenme
ve öğretme
teknikleri
Anlatım, Tartışma, Soru-Yanıt
Dersin sorumlusu
Prof. Dr. Ahmet Burçin YERELİ
Dersin amacı
Dersin öğrenme
çıktıları
Dersin içeriği
Güz
Yerel
Kredi
3
AKTS
7
Öğrencilerin, politik süreçte alınan karar ve uygulamaları iktisat biliminin
kullandığı araç, yöntem ve varsayımlar rehberliğinde kavramasını temin etmektir.
1)
2)
3)
4)
5)
Kamu tercihi teorisinin temel ilkelerini tanıyacaktır,
Kamu ekonomisinde karar süreçlerinin işleyişini kavrayacaktır,
Kamu ekonomisinin başarısızlığını tartışacaktır,
Devletin büyümesinin sosyal maliyetini analiz edecektir,
Kamu müdahalesinin sınırlandırılmasına ilişkin gerekçelerini
değerlendirecektir,
6) Kamu tercihi teorisinin pratikteki izdüşümünü değerlendirecek ve
sonuçları analiz etme yeteneğine sahip olacaktır.
Metodolojik bireyselcilik, rasyonalite ve maximand ilkesi ve politik mübadele
gibi temel ilkeler incelenecek; kamu ekonomisinin başarısızlığı, rasyonel
seçmenlerin bilgisizliği ve ilgisizliği, rant kollama, oy ticareti, politik miyopluk,
oy birliği ilkesinin gerçekleştirilememesi, kamusal mal ve hizmetlerin demet
şeklinde sunulması ve ortanca seçmen teorisi çerçevesinden ele alınacak ve
devletin büyümesinin sosyal maliyeti analiz edilecektir.
“Kamu Tercihi İktisadına Giriş”, (D. Dileyici ile birlikte), Modern Politik İktisat:
Kamu Tercihi, Coşkun C. Aktan ve Dilek Dileyici, Seçkin Yayıncılık, Ankara,
2007, ss. 9-38
Kaynaklar
“Bürokratik Davranışların Ekonomik Teorisi: Kamu Tercihi Açısından Bir
Değerlendirme” (M. Sakal ve D. Dileyici ile birlikte), Modern Politik İktisat:
Kamu Tercihi, Coşkun C. Aktan ve Dilek Dileyici, Seçkin Yayıncılık, Ankara,
2007, ss. 187-209
Modern Politik İktisat: Kamu Tercihi, (D. Dileyici ile birlikte), Seçkin
Yayıncılık, Ankara, 2007
20
Dersin Adı
Türkiye-AB Malî
İlişkileri
Kodu
MAB
654
Yarıyılı
Güz
Teori
(saat/hafta)
Uygulama
Laboratuar
(saat/hafta)
3
-
Önkoşul
Yok
Dersin dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin verilme şekli
Yüz yüze
Dersin öğrenme ve
öğretme teknikleri
Anlatım, Tartışma
Dersin sorumlusu
Prof. Dr. Nurettin BİLİCİ
AKTS
(saat/hafta)
Yerel
Kredi
-
3
4
Dersin amacı
Türkiye ve Avrupa Birliği vergilendirme sistemlerinin harmonizasyonu
Dersin öğrenme
çıktıları
Bütçe prosedürü, vergi uyumlaştırılması ve ekonomik yardımların analiz
edilmesi
Dersin içeriği
Türkiye-AB İlişkileri, Türkiye-AB İlişkilerinin Ekonomik Boyutu, Türkiye–
AB İlişkilerinin Sosyal Boyutu, AB Vergi Uyumlaştırılması ve Türkiye.
Kaynaklar
Prof.Dr. Nurettin Bilici, (2012), Avrupa Birliği ve Türkiye, Seçkin Kitabevi,
Ankara.
21
Dersin Adı
Kodu
Teori
Uygulama
Laboratuar
Yerel
(saat/hafta)
(saat/hafta)
(saat/hafta)
Kredi
3
-
-
3
Yarıyılı
AKTS
Avrupa Birliği
Maliyesi ve Bütçesi
MAB
655
Önkoşul
Yok
Dersin dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin verilme şekli
Yüz yüze
Dersin öğrenme ve
öğretme teknikleri
Anlatım, Tartışma
Dersin sorumlusu
Prof. Dr. Nurettin BİLİCİ
Dersin amacı
Güz
4
Türkiye ve Avrupa Birliği arasında bütçe ilişkileri, devlet yardımları ve kamu
maliyesi uygulama sürecinin incelenmesi.
Dersin öğrenme
çıktıları
Bütçe prosedürü, vergi uyumlaştırılması ve ekonomik yardımların analiz
edilmesi
Dersin içeriği
Türkiye- AB İlişkileri, Türkiye-AB İlişkilerinin Ekonomik Boyutu, Türkiye –
AB İlişkilerinin Sosyal Boyutu, AB’de Kamu Maliyesi ve Türkiye
Kaynaklar
Prof.Dr. Nurettin Bilici, (2012), Avrupa Birliği ve Türkiye, Seçkin Kitabevi,
Ankara.
22
Dersin Adı
Kodu
Yarıyılı
Teori
(saat/hafta)
Uygulama
Laboratuar
(saat/hafta)
(saat/hafta)
3
-
-
Yerel
Kredi
AKTS
Ekonomi ve Hukuk
MAB
656
Önkoşul
Yok
Dersin dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin verilme şekli
Yüz yüze
Dersin öğrenme ve
öğretme teknikleri
Anlatım, Tartışma Rapor Hazırlama ve Sunma
Dersin sorumlusu
Prof. Dr. Ahmet Burçin YERELİ
Dersin amacı
Hukuk ve iktisat ilişkisini tüm yönleriyle analiz ederek bu yönde kapsamlı
bilgi donanımını elde edilmesini sağlamaktır.
Dersin öğrenme
çıktıları
Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler hukuk kurallarının etkinlik
sonuçlarını, sosyal etkilerini ve normatif açılımlarını görmeyi öğrenirler. Etkin
kuralları sağlayan teşvik mekanizmalarının gerçek hayatta nasıl oluştuğunu
analiz edebilirler.
Bahar
3
7
-Hukuk ve iktisada giriş ve temel kavramlar
Dersin içeriği
-mülkiyet hakları, sözleşme, haksız fiil kavramları ile yasal süreçler ve suç ve
cezanın ekonomi teorisi
-kamu tercihi teorisi ve hukuk iktisat ilişkisi
Robert Cooter, Thomas Ulen- Law and Economics
Kaynaklar
Yardımcı Kaynaklar: Fuat Oğuz- Devlet ve Piyasa: Regülâsyon Ekonomisine
Giriş
Ahmet Burçin Yereli- Ekonomik Özgürlükler ve Türkiye’de Devlet Birey
İlişkisi
23
Dersin Adı
Kamu Mali
Yönetimi ve Denetim
Kodu
MAB
657
Teori
Uygulama
Laboratuar
Yerel
(saat/hafta)
(saat/hafta)
(saat/hafta)
Kredi
3
-
-
3
Yarıyıl
Güz
AKTS
6
Önkoşullar
Yok
Dersin dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin öğrenme ve
öğretme teknikleri
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Grup Çalışması
Dersin sorumlusu
Doç. Dr. M. Umur TOSUN
Dersin amacı
Bu derste, öğrencilerin kamu mali yönetim kavramı, performans esaslı
bütçeleme sistemi ve orta vadeli harcama planı, Türkiye’de kamu mali
yönetimi ve denetiminin gelişimi, kamu mali sisteminde yeniden yapılanma
hareketi konularında bilgi sahibi olmalarının sağlanması amaçlanmaktadır.
Dersin öğrenme
çıktıları
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Dersin içeriği
Kaynaklar
Kamu mali yönetimi ve denetimi ile ilgili kavramları tanımlar
Kamu mali yönetiminde yapılan değişiklikleri karşılaştırır
Kamu mali Yönetiminde yapılan temel değişiklikleri ve etkilerini
analiz eder
Mali saydamlık, şeffaflık ve hesap verme sorumluluğunu tanımlar
ve etkilerini değerlendirir
Stratejik planlama ve performans esaslı bütçeyi unsurları ile
tanımlar ve kamu mali yönetimine etkilerini tartışır
İç denetim unsurlarını tanımlar
Dış denetim unsurlarını tanımlar
İç denetim ve dış denetimin kamu kesiminde etkinlik açısından
etkilerini analiz eder
Bu derste kamu mali yönetim kavramı tanıtılacak, Türkiye’de ve
dünyada kamu mali yönetimi uygulamalarına değinilecek, kamuda
iç ve dış denetim kavramları incelenecek ve kamu mali
yönetimindeki reformlar ile getirdiği düzenlemeler gibi konulara
değinilecektir.
1.
Bovaird Tony, Löffler Elke, Public Management and Governance,
2009;
2.
Temel Gürdal, Metin Küçük, Nurullah Altun ve Nevran
Karaca,Yerel Yönetimlerin Mali Yönetimi, Denetimi ve Tahakkuk
Esaslı Muhasebe, 2006, Denizyıldızı Matbaacılık.
3.
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Kanunu
24
Dersin Adı
Vergileme İlkeleri
Ve Politikaları
Kodu
MAB
658
Yarıyılı
Bahar
Teori
(saat/hafta)
Uygulama
Laboratuar
(saat/hafta)
3
-
AKTS
(saat/hafta)
Yerel
Kredi
-
3
6
Önkoşul
Yok
Dersin dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin verilme şekli
Anlatım, Tartışma, Sunum
Dersin öğrenme ve
öğretme teknikleri
Ders ile ilgili kaynakların okunması ve özümsenmesi gerekmektedir.
Öğrencinin kendisine verilen ödev konusunda detaylı bir araştırma yapması
gereklidir.
Dersin sorumlusu
Yrd. Doç. Dr. Ayşe Nil TOSUN
Dersin amacı
Vergilendirme ilkelerini analiz edip yorumlamak ve vergi politikalarını
değerlendirmek
Bu dersin sonunda öğrenci
1-Vergileme ilkelerini öğrenir ve analiz edebilir
Dersin öğrenme
çıktıları
2-Vergi oranlarına ilişkin analiz yapabilir
3-Türkiye açısından vergilerin değerlendirilmesini yapabilir
4-Vergi politikalarını açıklayabilir ve yorumlayabilir
Dersin içeriği
Vergileme İlkeleri, Vergi Politikaları
Kaynaklar
Salih Turhan, Vergi Teorisi Ve Politikası
Nurettin Bilici Vergi Hukuku
Konu ile ilgili yazılmış makaleler
25
Dersin Adı
Ekonometrik
Yöntemler
Kodu
MAB
659
Teori
Uygulama
Laboratuar
(saat/hafta)
(saat/hafta)
3
-
AKTS
(saat/hafta)
Yerel
Kredi
-
3
6
Yarıyılı
Güz
Önkoşul
Yok
Dersin dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin verilme
şekli
Yüz yüze
Dersin öğrenme
ve öğretme
teknikleri
Anlatım, Uygulama-Alıştırma
Dersin
sorumlusu
Doç. Dr. Tarkan ÇAVUŞOĞLU
Dersin amacı
Dersin amacı regresyon analizini teorik açıdan ele almak ve bir bilgisayar yazılımı
kullanarak iktisadi modellere uygulamak; öğrencileri, iktisadi hipotezlerin ampirik
olarak sınanmasında kullanılan yöntemlerle ilgili bilgilendirmektir.
Dersin öğrenme
çıktıları
İktisadi hipotezlerin sınanmasında kullanılabilecek yaklaşımları öğretir; sosyal
bilimler alanında sayısal analiz becerisi kazandırır; ekonometrik analizler içeren
bilimsel çalışmaların bulgularının anlaşılmasını sağlar; ileri düzeydeki ekonometrik
analizlerin anlaşılabilmesi için temel oluşturur
Dersin içeriği
Regresyon modellerinin oluşturulması ve tahmini, regresyon katsayısı üzerine
koyulan kısıtlar ve önsav sınamaları, gölge değişkenlerle modelleme ve regresyon
tahmini, regresyon modellerinde çoklu doğrusallık, değişen varyans ve içsel
bağımlılık sorunlarının incelenmesi, dinamik modeller.
Kaynaklar
Gujarati D. N. (Çeviri: Şenesen Ü. ve Şenesen G. G.) (2012), Temel Ekonometri,
Literatür Yayıncılık.
26
Dersin Adı
Kodu
Yarıyılı
Teori
(saat/hafta)
Uygulama
Laboratuar
(saat/hafta)
(saat/hafta)
3
-
-
Maliye Politikası
Analizi
MAB
660
Önkoşul
Yok
Dersin dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin verilme şekli
Yüz yüze
Dersin öğrenme ve
öğretme teknikleri
Anlatım, Tartışma
Dersin sorumlusu
Öğr. Gör. Dr. Alparslan A. BAŞARAN
Dersin amacı
Güz
Yerel
Kredi
3
AKTS
6
Maliye politikası ile ilgili temel teorik yaklaşımlar ve uygulamalara ilişkin
genel bir çerçeve çizmek
Dersin öğrenme
çıktıları
Maliye politikası araçları, kamu harcamaları ve gelirleri ile ilgili yapılan
düzenlemeler, kamu kesiminin ekonomik etkileri
Dersin içeriği
Yüksek bir büyüme ve kalkınma hızının adil bir gelir dağılımı ile
gerçekleştirilmesi, fiyatlar genel düzeyinde ve istihdam miktarında meydana
gelen dalgalanmaların giderilmesi gibi ekonomik hedeflere ulaşmak için kamu
harcamaları ve kamu gelirlerinin büyüklük ve bileşiminde yapılması gereken
düzenlemeler.
Kaynaklar
Jonathan Gruber (2010) Public Finance and Public Policy
Prof.Dr. Beyhan ATAÇ (2012), Maliye Politikası, Turhan Kitabevi, Ankara.
27
Dersin Adı
Kodu
Yarıyılı
Teori
(saat/hafta)
Uygulama
Laboratuar
(saat/hafta)
3
-
Vergi Hukuku
Uygulamaları
MAB
661
Önkoşul
Yok
Dersin dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin verilme şekli
Yüz yüze
Dersin öğrenme ve
öğretme teknikleri
Anlatım, Tartışma
Dersin sorumlusu
Yrd. Doç. Dr. Ayşe Nil TOSUN
Dersin amacı
Güz
AKTS
(saat/hafta)
Yerel
Kredi
-
3
6
Dersin amacı çeşitli vergisel sorunları analiz etmeye yönelik bilgi ve becerileri
kazandırmak, güncel vergi sorunlarını yorumlama yeteneği ile geliştirmek,
uluslararası vergi sorunlarının uygulanması ile ilgili muhakeme gücü
edindirmektir.
Dersin öğrenme
çıktıları
1) Vergi idaresi ile mükellef arasındaki ilişkileri ve yaşanan sorunları
karşılaştırmalı olarak açıklayabilir.
2) Vergi idaresi ve denetiminin yeniden yapılandırılmasına yönelik
çıkarsamalar yapılabilir.
3) Vergi yargısına ilişkin süreci değerlendirebilir.
4) Mevcut vergi sistemine yönelik reform önerileri getirebilir.
Dersin içeriği
Vergi uyuşmazlıkları ve vergi mevzuatı konularında güncel sorunlar
incelenmektedir.
Kaynaklar
Bu derste vergi hukuku ile ilgili yazılmış tüm kitapların yanı sıra, ilgili konuda
çıkmış yargı kararları incelenmektedir
28
Dersin Adı
Kodu
Yarıyılı
Teori
(saat/hafta)
Uygulama
Laboratuar
(saat/hafta)
3
-
Vergi Yargılama
Hukuku
MAB
662
Önkoşul
Yok
Dersin dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin verilme şekli
Yüz yüze
Dersin öğrenme ve
öğretme teknikleri
Anlatım, Rapor hazırlama ve Sunum
Dersin sorumlusu
Yrd. Doç. Dr.Ayşe Nil TOSUN
Dersin amacı
Bahar
AKTS
(saat/hafta)
Yerel
Kredi
-
3
6
Türkiye’de yaşanan vergi uyuşmazlıklarını örnek olaylar ile incelemek. Vergi
yargısı açısından içinde bulunduğu durumu anlamak. Vergi yargısı sistemimiz
ve vergi uyuşmazlıklarında başvurulabilecek yargı yolları hakkında
yorumlama yeteneği kazandırmak.
Bu dersin sonunda öğrenci
1-Türk vergi sisteminin temel özelliklerini ve ilkelerini açıklayabilir
Dersin öğrenme
çıktıları
2-Vergi yargı organlarının görevlerini değerlendirebilir
3-Vergi davası ile ilgili izlenmesi gereken süreci açıklayabilir ve analiz
edebilir
4-Vergi davalarının özelliklerini ve türlerini sınıflandırabilir
Dersin içeriği
Vergi yargılama hukukunun kuramsal temelleri, vergi uyuşmazlıkları, örnek
olaylar
Vergı Yargılama Hukukunun Kuramsal Temelleri, Ahmet G.KUMRULU
Kaynaklar
Vergi Ceza Hukuku, Doğan ŞENYÜZ
Vergi Hukuku, Nurettin BİLİCİ
29
Dersin Adı
Türk Vergi Sistemi
Uygulamaları
Kodu
MAB
664
Teori
Uygulama
Laboratuar
Yerel
(saat/hafta)
(saat/hafta)
(saat/hafta)
Kredi
3
-
-
3
Yarıyılı
Bahar
AKTS
6
Önkoşul
Yok
Dersin dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin verilme şekli
Yüzyüze
Dersin öğrenme ve
öğretme teknikleri
Anlatım, Rapor hazırlama ve Sunum
Dersin sorumlusu
Yrd. Doç. Dr. Ayşe Nil TOSUN
Dersin amacı
Bu dersin amacı öğrenciye Türk vergi sisteminin yapısını, işleyişini tanıtmak
ve uygulama yeterlilikleri kazandırmaktır
Bu dersin sonunda öğrenci;
Dersin öğrenme
çıktıları
Dersin içeriği
Kaynaklar
1. Türk vergi sistemini tanıyacaktır.
2. Türk vergi sistemi ile ilgili sorunları analiz edebilecektir.
3. Türk vergi sistemi ile ilgili yargı kararlarını analiz edecektir
Türk vergi sisteminin ve mevcut vergi türlerinin incelenmesi
Bu dersde vergi hukuku ile ilgili yazılmış tüm kitapların yanı sıra, ilgili
konuda çıkmış yargı kararları incelenmektedir.
30
Download

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ