Základní škola praktická, Základní škola speciální a Základní umělecká škola Habartov,
okres Sokolov, Komenského 312; 357 09 Habartov; tel.: 359 807 447; 725 729 549; 728
158 901;
email: [email protected]; [email protected] IČ
75006472
Základní škola praktická, Základní škola speciální a Základní umělecká škola Habartov, okres
Sokolov, Komenského 312, Habartov
ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY
ŠKOLNÍ ŘÁD
Č.j.: 51-1/2014/OŘ
1 /2014
Vypracoval:
Mgr. Květa Svatošová, ředitelka školy
Schválil:
Mgr. Květa Svatošová, ředitelka školy
Pedagogická rada projednala dne
25. 8. 2014
Směrnice nabývá platnosti dne:
1. 9. 2014
Směrnice nabývá účinnosti dne:
1. 9. 2014
Obecná ustanovení
Na základě ustanovení § 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydávám jako
statutární orgán školy tuto směrnici.
I. Práva a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti
o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky,
A . PRÁVA ŽÁKŮ
1. Na vzdělávání a školské služby podle školského zákona.
2. Být informován o průběhu a výsledcích svého vzdělávání.
3. Vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich
vzdělávání, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jejich
věku a stupni vývoje.
4. Na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdělávání.
5. Na základní umělecké vzdělávání dle podmínek uvedených ve vyhlášce č.71/2005Sb.o
základním uměleckém vzdělávání.
6. Pro žáky se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním se při přijímání ke
vzdělávání a při ukončování stanoví vhodné podmínky odpovídající jejich potřebám.
7. Při hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami se přihlíží k povaze postižení
nebo znevýhodnění.
Školní řád
Stránka 1
Základní škola praktická, Základní škola speciální a Základní umělecká škola Habartov,
okres Sokolov, Komenského 312; 357 09 Habartov; tel.: 359 807 447; 725 729 549; 728
158 901;
email: [email protected]; [email protected] IČ
75006472
8. Má právo na ochranu před jakoukoli formou diskriminace a násilí, má právo vzdělání a na
svobodu myšlení, projevu, shromažďování, náboženství, na odpočinek a dodržování
základních psychohygienických podmínek, má právo být seznámen se všemi předpisy se
vztahem k jeho pobytu a činnosti ve škole. Každý úraz nebo vznik škody, ke kterému
došlo v souvislosti s činností školy, hlásí bez zbytečného odkladu vyučujícímu, třídnímu
učiteli nebo jinému zaměstnanci školy.
9. Žák má právo užívat a používat zařízení školy, pomůcky a učebnice v souvislosti
s výukou, avšak je povinen při jejich používání řídit se pokyny učitelů a jiných
oprávněných osob.
B. POVINNOSTI ŽÁKŮ
1. Řádně docházet do školy nebo školského zařízení a řádně se vzdělávat.
2. Dodržuje zásady kulturního chování, být slušný a ohleduplný k dospělým i jiným žákům
školy, dbá pokynů pedagogických i provozních pracovníků, dodržuje školní řád, předpisy a
pokyny školy a odborných učeben, s nimiž byli seznámeni. Chová se tak, aby neohrozil
zdraví svoje, ani jiných osob.
3. Řádně a systematicky se připravovat na vyučování.
4. Chodit do školy vhodně a čistě upraven a oblečen.
5. Žákům jsou zakázány všechny činnosti, které jsou zdraví škodlivé (např. kouření, pití
alkoholických nápojů, zneužívání návykových a zdraví škodlivých látek).
6. Během vyučovací hodiny mají žáci vypnuté mobilní telefony a není dovoleno je během
hodiny používat. Používání mobilního telefonu při vyučovací hodině je považováno za
projev nezdvořilého a neslušného chování a za svévolné narušování vyučovací hodiny.
Za mobilní telefon nese zodpovědnost sám žák.
7. V budově, areálu školy a při všech akcích mají žáci přísný zákaz pořizovat bez předchozího
svolení vedení školy fotografický, audio či videozáznam z vyučovací hodiny, záznam
vyučujících, zaměstnanců školy ani spolužáků.
8. Zachází s učebnicemi a školními potřebami šetrně, udržuje své místo, třídu i ostatní školní
prostory v čistotě a pořádku, chrání majetek před poškozením; nosí do školy učebnice a
školní potřeby podle rozvrhu hodin a pokynů učitelů.
9. Před ukončením vyučování žáci z bezpečnostních důvodů neopouštějí školní budovu bez
vědomí vyučujících. V době mimo vyučování žáci zůstávají ve škole jen se svolením
vyučujících a pod jejich dohledem.
10. Při porušení povinností stanovených tímto školním řádem lze podle závažnosti porušení
žákovi uložit:
- napomenutí třídního učitele,
- důtku třídního učitele,
- důtku ředitele školy,
- sníženou známku z chování
11. Žák je povinen všechny své svěřené věci udržovat pořádku a nepoškozovat věci, které tvoří
zařízení školy nebo jsou majetkem jeho spolužáků či zaměstnanců školy.
12. Za škodu na majetku, kterou způsobí žák svévolně nebo z nedbalosti či nešťastnou
náhodou, bude vyžadována odpovídající náhrada.
13. Pokud žáci ukončí vzdělávání, odevzdají svému učiteli všechny zapůjčené školní
pomůcky.
Školní řád
Stránka 2
Základní škola praktická, Základní škola speciální a Základní umělecká škola Habartov,
okres Sokolov, Komenského 312; 357 09 Habartov; tel.: 359 807 447; 725 729 549; 728
158 901;
email: [email protected]; [email protected] IČ
75006472
D. ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI ŽÁKŮ MAJÍ PRÁVO
1. Informovat se o průběhu a vzdělávání dítěte ve škole.
2. Nahlížet do výroční zprávy, pořizovat si z ní opisy a výpisy.
3. Nahlášení každého úrazu nebo vzniku škody, ke kterému došlo v souvislosti s činností
školy, hlásí bez zbytečného odkladu vyučujícímu, třídnímu učiteli nebo jinému
zaměstnanci školy.
4. U dětí se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo na vzdělávání, jehož obsah,
formy a metody odpovídají jejich vzdělávacím potřebám a možnostem, na vytvoření
nezbytných podmínek, které toto vzdělávání umožní, a na poradenskou pomoc školy a
školského poradenského zařízení.
5. Volit a být voleni do školské rady.
6. Vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání žáka.
7. Požádat o přezkoumání výsledků hodnocení žáka.
E. ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI ŽÁKŮ MAJÍ POVINNOSTI
1. Zajistit, aby dítě a žák docházel řádně do školy nebo školského zařízení.
2. Na vyzvání ředitele školy nebo školského zařízení se osobně zúčastnit projednání
závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte nebo žáka.
3. Informovat školu a školské zařízení o zdravotní způsobilosti žáka ke vzdělávání a
případných změnách způsobilosti, o zdravotních obtížích nebo jiných závažných
skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání, údaje o tom, zda je dítě
nebo žák zdravotně postižen, včetně údaje o druhu postižení, nebo zdravotně
znevýhodněn.
4. Doložit důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování nejpozději do 3 kalendářních dnů od
počátku nepřítomnosti žáka - písemně nebo telefonicky. Po návratu žáka do školy
písemně v žákovské knížce. Omluvu podepisuje jeden ze zákonných zástupců žáka.
Omluvenku předloží žák třídnímu bez zbytečného odkladu po návratu do školy. Absenci
žáka omlouvají zákonní zástupci žáka. Z jedné vyučovací hodiny uvolňuje příslušný
vyučující, na delší dobu uvolňuje třídní učitel.
5. Oznamovat škole a školskému zařízení údaje podle § 28 odst. 2 a 3 a školského zákona
č. 561/2004 Sb. další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost
dítěte a žáka, a změny v těchto údajích.
Školní řád
Stránka 3
Základní škola praktická, Základní škola speciální a Základní umělecká škola Habartov,
okres Sokolov, Komenského 312; 357 09 Habartov; tel.: 359 807 447; 725 729 549; 728
158 901;
email: [email protected]; [email protected] IČ
75006472
II. Provoz a vnitřní režim školy
A. REŽIM ČINNOSTÍ VE ŠKOLE
1. Vyučování začíná v 8.00 hodin. Vyučování probíhá podle časového rozvržení
vyučovacích hodin a přestávek, které je přílohou tohoto řádu. Tyto údaje mají žáci
zapsány v žákovských knížkách. Vyučovací hodina trvá 45 minut. Rámcový vzdělávací
program školy může pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami stanovit odlišnou
délku vyučovací hodiny. V odůvodněných případech lze vyučovací hodiny dělit
a spojovat, v tomto případě je odlišná doba ukončení vyučování oznámena rodičům.
2. Školní budova se pro žáky otevírá v 7.40 hodin ráno. Žákům je umožněn vstup do budovy
nejméně 20 minut před začátkem dopoledního vyučování a 15 minut před začátkem
odpoledního vyučování. V jinou dobu vstupují žáci do školy pouze na vyzvání
zaměstnanců školy, kteří nad nimi zajišťují pedagogický dohled.
3. Přestávky mezi vyučovacími hodinami jsou desetiminutové. Po druhé vyučovací hodině
se zařazuje přestávka v délce 20 minut. Přestávka mezi dopoledním a odpoledním
vyučováním trvá 50 minut.
4. Po příchodu do budovy si žáci odkládají obuv a svršky na místa k tomu určená - v šatnách
a ihned odcházejí do učeben. V průběhu vyučování je žákům vstup do šaten povolen
pouze se svolením vyučujícího.
5. Otevírat okna, používat žaluzie, obsluhovat magnetofony a další přístroje je možné pouze
se souhlasem a za přítomnosti příslušného učitele.
6. Bezpečnost a ochranu zdraví žáků ve škole zajišťuje škola svými zaměstnanci,
pedagogickými i nepedagogickými. Zaměstnance, který není pedagogickým pracovníkem,
může ředitel školy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků určit pouze, pokud je
zletilý a způsobilý k právním úkonům.
7. Škola vede evidenci úrazů dětí a žáků. Vyhotovuje a zasílá záznam o úrazu stanoveným
orgánům a institucím.
8. Po ukončení vyučování uvedou žáci svá pracoviště do pořádku, odcházejí za dohledu
vyučujícího do šatny.
9. Škola může v souladu se školním vzdělávacím programem organizovat koncerty, výstavy
a vystoupení, zájezdy do zahraničí a další akce související s výchovně vzdělávací
činností.
10. Frekvence střídání pracovních míst ve výuce je dána rozvrhem hodin. Pracovními místy
mohou být: kmenová třída, učebna PC, koncertní sál, třída hudební nauky apod.
11. Nejnižší počet žáků ve třídě je 6 na ZŠP a ZŠS. Počet žáků v ZUŠ se řídí podle ŠVP.
12. Ředitel školy může ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů uvolnit žáka na žádost
jeho zákonného zástupce zcela nebo zčásti z vyučování některého předmětu; zároveň určí
náhradní způsob vzdělávání žáka v době vyučování tohoto předmětu.
Školní řád
Stránka 4
Základní škola praktická, Základní škola speciální a Základní umělecká škola Habartov,
okres Sokolov, Komenského 312; 357 09 Habartov; tel.: 359 807 447; 725 729 549; 728
158 901;
email: [email protected]; [email protected] IČ
75006472
B. REŽIM PŘI AKCÍCH MIMO ŠKOLU
1. Bezpečnost a ochranu zdraví žáků při akcích a vzdělávání mimo místo, kde se
uskutečňuje vzdělávání, zajišťuje škola vždy nejméně jedním zaměstnancem školy pedagogickým pracovníkem. Společně s ním může akci zajišťovat i zaměstnanec, který
není pedagogickým pracovníkem, pokud je zletilý a způsobilý k právním úkonům.
2. Při akcích konaných mimo místo, kde škola uskutečňuje vzdělávání, nesmí na jednu
osobu zajišťující bezpečnost a ochranu zdraví žáků připadnout více než 25 žáků.
3. Při akcích konaných mimo místo, kde škola uskutečňuje vzdělávání, kdy místem pro
shromáždění žáků není místo, kde škola uskutečňuje vzdělávání, zajišťuje organizující
pedagog bezpečnost a ochranu zdraví žáků na předem určeném místě 15 minut před
dobou shromáždění. Po skončení akce končí zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví
žáků na předem určeném místě a v předem určeném čase. Místo a čas shromáždění žáků a
skončení akce oznámí organizující pedagog nejméně 2 dny předem zákonným zástupcům
žáků a to zápisem do žákovské knížky, nebo jinou písemnou informací.
4. Mezi účastníky výjezdu do zahraničí zařadí škola pouze ty žáky, kteří mají uzavřené
pojištění odpovědnosti za škodu platné na území příslušného státu a pojištění léčebných
výloh v zahraničí nebo v případě výjezdu do členského státu Evropské unie mají
Evropský průkaz zdravotního pojištění nebo Potvrzení tento průkaz nahrazující. Dále
musí mít škola písemné potvrzení povolení souhlasu výjezdu žáka do zahraničí svým
zákonným zástupcem.
III. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany
před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství
nebo násilí
1. Žák má právo na ochranu před fyzickým a psychickým násilím, před nedbalým
zacházením, na ochranu svého zdraví, ochranu před sociálně patologickými jevy a před
jakoukoliv formou zneužívání, diskriminace či ohrožování. Má právo využít
preventivních programů a možností, které mu škola nabízí k poskytnutí potřebné podpory
ve zmíněných oblastech.
2. Žáci mají zakázáno nosit, držet, používat nebo rozšiřovat mezi spolužáky alkoholické
nápoje, cigarety či ostatní návykové látky v areálu školy i při školních akcích mimo
budovu, poškozovat sebe nebo ostatní, týrat zvířata.
3. Žáci nesmí řešit svá nedorozumění fyzickým napadáním ostatních, urážením vulgárními
výrazy, psychickým nátlakem, šikanováním, urážkami na původ či barvu pleti (projevy
rasismu), krádežemi apod. Tyto záležitosti neprodleně hlásí a řeší prostřednictvím
pedagogických pracovníků školy.
4. Při poranění sebe nebo spolužáka je žák povinen ihned vše nahlásit vyučujícímu či
jinému zaměstnanci školy a to nejpozději ten den, kdy se poranění nebo úraz staly.
5. Žáci mají za povinnost chovat se tak, aby předcházeli možnosti úrazů a zranění sebe i
druhých a dodržovat pravidla, se kterými byli seznámeni v rámci bezpečnosti a ochrany
zdraví.
6. Všichni žáci se chovají při pobytu ve škole i mimo školu tak, aby neohrozili zdraví a
majetek svůj i jiných osob.
Školní řád
Stránka 5
Základní škola praktická, Základní škola speciální a Základní umělecká škola Habartov,
okres Sokolov, Komenského 312; 357 09 Habartov; tel.: 359 807 447; 725 729 549; 728
158 901;
email: [email protected]; [email protected] IČ
75006472
7. Při výuce v tělocvičně, ve výtvarné třídě a na zahradě, zachovávají žáci specifické
bezpečnostní předpisy pro tyto učebny, dané řádem odborné učebny. Vyučující daného
předmětu provedou prokazatelné poučení žáků v první vyučovací hodině školního roku a
dodatečné poučení žáků, kteří při první hodině chyběli. O poučení žáků provede vyučující
záznam do třídní knihy. Poučení o BOZP a PO se provádí rovněž před každou akcí mimo
školu.
8. Pedagogičtí zaměstnanci dodržují předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci a protipožární předpisy; pokud zjistí závady a nedostatky, ohrožující zdraví a
bezpečnost osob, nebo jiné závady technického rázu, nebo nedostatečné zajištění budovy,
je jejich povinností informovat o těchto skutečnostech nadřízeného a v rámci svých
schopností a možností zabránit vzniku škody. Sledují zdravotní stav žáků a v případě
náhlého onemocnění žáka informují bez zbytečných průtahů vedení školy a rodiče
postiženého žáka. Nemocný žák může být odeslán k lékařskému vyšetření či ošetření jen
v doprovodu dospělé osoby. Třídní učitelé zajistí, aby každý žák měl zapsány v žákovské
knížce tyto údaje: rodné číslo, adresu, telefonní čísla rodičů do zaměstnání a domů,
adresu a jméno ošetřujícího lékaře.
9. Při úrazu poskytnou žákovi nebo jiné osobě první pomoc, zajistí ošetření žáka lékařem.
Úraz ihned hlásí vedení školy a vyplní záznam do knihy úrazů, případně vyplní
předepsané formuláře. Ošetření a vyplnění záznamů zajišťuje ten pracovník, který byl
jeho svědkem nebo který se o něm dověděl první.
IV. Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků §30 odst.2,
zákona
školského
A. ZÁSADY HODNOCENÍ PRŮBĚHU A VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ
Obecné zásady hodnocení
Cílem je poskytnout žákovi zpětnou vazbu, pozitivní vyjadřování, uplatňovat pedagogický takt a
přiměřenou náročnost vzhledem k individuálním schopnostem dětí, soustředit se na individuální
pokrok žáka, nesrovnávat ho s ostatními a rozdělovat žáky na úspěšné a neúspěšné, pro celkové
hodnocení používáme klasifikaci. Vedeme žáky k sebehodnocení, sebekontrole a učíme je práci
s chybou.
Základní škola praktická
Hodnocení žáka je součástí výchovně vzdělávacího procesu. Je komplexním posouzením
prospěchu a chování žáka. Klasifikace je jednou z forem hodnocení, provádí se průběžně a
celkově na konci každého pololetí. Předmětem klasifikace jsou výsledky, jichž žák dosáhl ve
vyučovacích předmětech v souladu s požadavky učebních osnov nebo individuálního
vzdělávacího plánu. Při klasifikaci a hodnocení zohledňuje učitel druh a stupeň postižení,
zdravotní stav, individuální a věkové zvláštnosti žáka a přihlíží ke kvalitě jeho výchovného
prostředí.
Školní řád
Stránka 6
Základní škola praktická, Základní škola speciální a Základní umělecká škola Habartov,
okres Sokolov, Komenského 312; 357 09 Habartov; tel.: 359 807 447; 725 729 549; 728
158 901;
email: [email protected]; [email protected] IČ
75006472
Základní škola speciální
Hodnocení žáka je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu, provádí se průběžně, na
konci každého pololetí se vydává vysvědčení. Předmětem hodnocení jsou výsledky, kterých žák
dosáhl ve vyučovacích předmětech v souladu s požadavky individuálních vzdělávacích plánů. Při
hodnocení učitel zohledňuje druh a stupeň mentálního postižení žáka, jeho zdravotní stav a jeho
individuální a věkové zvláštnost, s akcentem na kultivaci žáka a rozvoj jeho schopností.
Základní umělecká škola
Při hodnocení uplatňovat přiměřenou náročnost a pedagogický takt, zohledňovat věk a osobnost
žáka. Pozitivním vyjádřením motivovat k vytrvalosti a samostatnosti. Přihlížet k individuálním
pokrokům, celkovým dispozicím žáka. Vést žáky k sebehodnocení a k sebekontrole.
Stupně hodnocení prospěchu a chování
Hodnocení výsledků vzdělávání žáků je vyjádřeno klasifikací, slovně nebo kombinací obou
způsobů.
Úplata za vzdělávání v ZUŠ
1. Úplata za vzdělávání žáků se řídí vyhláškou č.71/2005 Sb., o základním uměleckém
vzdělávání.
2. Ředitelka stanoví výši úplaty na období školního roku. Úplatu lze uhradit pololetně nebo
čtvrtletně. Úplata za stanovené období je splatná do 15. Dne prvního měsíce příslušného
období.
VI. Závěrečná ustanovení
1. Zaměstnanci školy byli s tímto řádem seznámeni na poradě.
2. Žáci školy byli s tímto řádem seznámeni třídním učitelem na začátku školního roku.
Seznámení je zapsáno v třídní knize.
3. Řád školy je zveřejněn a zpřístupněn v hale školy a na webových stránkách školy.
V Habartově dne 1. 9. 2014
Školní řád
Mgr. Květa Svatošová
ředitelka školy
Stránka 7
Základní škola praktická, Základní škola speciální a Základní umělecká škola Habartov,
okres Sokolov, Komenského 312; 357 09 Habartov; tel.: 359 807 447; 725 729 549; 728
158 901;
email: [email protected]; [email protected] IČ
75006472
Byl/a jsem seznámen/a se školním řádem:
Jméno a příjmení
Podpis
Mgr. Lenka Hroncová
Pavlína Žáčková
Leona Macháčková
Marie Demeterová
Jana Aubrechtová
Petra Dudášová
Veronika Čejtejová
Jiří Janata
Jan Štěpánek
Radka Králová
Petra Krčková
Školní řád
Stránka 8
Download

Školní řád - Základní škola praktická, Základní škola speciální a