Střední škola a Základní škola, Havířov - Šumbark
příspěvková organizace
Školní 2/601, 736 01 Havířov – Šumbark
ŠKOLNÍ ŘÁD
Školní řád vydává Střední škola a Základní škola, Havířov – Šumbark na
základě povinnosti stanovené § 30 zákona č.561/04Sb. Jeho ustanovení jsou
v souladu s obecně platnými právními předpisy ČR a rovněž musí být
v souladu s nimi používán. Je důležitým prostředkem k organizaci života školy.
Dodržování školního řádu je pro žáka jedním z předpokladů dosažení hlavního
cíle vzdělávání - úspěšného absolvování školy, a tím získání reálné možnosti
dobrého pracovního uplatnění v životě.
Žák by měl v době studia řádně chodit do školy, osvojovat si znalosti
stanovené školním vzdělávacím programem a plnit všechny povinnosti
stanovené tímto školním řádem.
S jednotlivými částmi školního řádu jsou žáci seznamování v třídnických
hodinách a v průběhu celého školního roku, zákonní zástupci nezletilých žáků
na začátku školního roku, při přijímacím řízení, v době třídních schůzek a při
návštěvě školy během konzultací s rodiči.
Školní řád je k dispozici na sekretariátu školy a webových stránkách na adrese
www.ssazs-havirov.cz
V Havířově 3. září 2012.
Mgr. Vojtěch Kolařík v. r.
ředitel školy
1.
ZÁSADY PRÁV A POVINNOSTÍ
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
Základní práva a povinnosti školy
Základní práva a povinnosti zákonných zástupců nezletilých žáků
Základní práva a povinnosti žáků
Stanovení opatření při nedodržení vymezených povinností
2.
INFORMACE SMĚREM K ŽÁKŮM
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
Pravidla chování a jednání žáků v teoretické výuce
Pravidla chování a jednání žáků v praktickém vyučování
Pravidla hodnocení klasifikace a chování žáků
Pracovní, organizační a bezpečnostní řád pro výuku tělesné výchovy
Třídní služba
Zvonění
Školní družina
Školní klub
Školní stravování
3.
INFORMACE SMĚREM K ŽÁKŮM A ZÁKONNÝM ZÁSTUPCŮM
3.1.
Docházka do školy, způsob uvolňování z výuky a omlouvání absence
4.
VNITŘNÍ REŽIM A PROVOZ ŠKOLY
4.1.
4.2.
4.3.
Obecná pravidla
Podmínky výuky
Kontaktní osoby
5.
ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ ŽÁKŮ A JEJICH OCHRANY PŘED
SPOLEČENSKY NEŽÁDOUCÍMI JEVY
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
Pravidla jednání a chování žáků při činnostech organizovaných školou
Postup při hlášení, šetření a projednávání zpráv o školních úrazech
Podávání léků a léčebných prostředků
Ochrana před rizikovým chováním
Mimořádné události
Kontakty na pedagogické pracovníky
6.
6.1.
ZACHÁZENÍ S MAJETKEM ŠKOLY
6.2.
Kamerový systém
Řešení škody způsobené na majetku školy
7.
PRAVIDLA VZÁJEMNÝCH VZTAHŮ MEZI PRACOVNÍKY ŠKOLY
7.1.
Komunikace a vzájemná informovanost
Přílohy
Klasifikační řád střední školy
Slovní hodnocení žáků střední školy praktické
Organizační řád školní družiny
Organizační řád školního klubu
Pravidla školního klubu
Příchody a odchody žáků základní školy a praktické školy
Postup školy při výskytu záškoláctví
Šikanování a doporučený postup řešení
2
1.
ZÁSADY PRÁV A POVINNOSTÍ
Ředitel Střední školy a Základní školy Havířov - Šumbark (dále jen škola), po projednání s pracovníky
školy, s vědomím odpovědnosti školy za úroveň vzdělání a výchovy, za vytvoření rovnocenného
partnerského vztahu mezi školou na jedné straně, žákem a jeho zákonným zástupcem na straně
druhé, stanovuje zásady vymezující práva a povinnosti obou stran.
1.1.
Základní práva a povinnosti školy
a)
Povinností školy je poskytnout povinné vzdělání nebo žákům, kteří byli přijati na základě
přijímacího řízení, odbornou přípravu pro výkon povolání. Příprava na střední škole se
ukončuje úspěšným vykonáním závěrečné zkoušky.
Právem školy je vyžadovat školního poradenského pracoviště ke zdravotní způsobilosti žáka
a oprávněnosti k zařazení žáka do daného studijního programu – zdravotně postižený žák,
specifické výukové potřeby, projevy obtížné výchovné zvladatelnosti – prostřednictvím
rodičů i odborný posudek, vyjadřující se k možnosti vzdělání a výchovy žáka v daném
učebním oboru.
b)
Povinností každého pedagogického pracovníka je respektovat práva žáků a jeho zákonného
zástupce v rozsahu, které vymezují základní ústavní listiny a další právní normy.
Právem pedagogického pracovníka je požadovat od žáka a jeho zákonného zástupce, aby
tato práva uplatňovali způsobem, který by neohrožoval jeho lidskou a profesionální
důstojnost a čest.
c)
Povinností školy je zajistit školní stravování a fungování školní družiny a školního klubu.
Aby škola mohla dostát této své povinnosti, je jejím právem určit pravidla chování žáků, vést
je k jejich dodržování a stanovit opatření při jejich nedodržení.
d)
Povinností školy je přebírat odpovědnost za celkovou bezpečnost žáka a jeho osobních věcí
a řešit účinně všechny problémy s touto bezpečností spojené, mající bezprostřední vztah
k plnění školních povinností během vyučování, odborného výcviku a na školních akcích.
Aby škola mohla dostát této své povinnosti, je jejím právem určit pravidla chování žáků, vést
je k jejich dodržování a stanovit výchovná opatření za jejich nedodržení.
e)
Povinností školy ze zákona je její oznamovací povinnost vůči orgánům sociálně–právní
ochrany dětí eventuálně Policie ČR a to zejména v těchto případech:
nedodržování rodičovské zodpovědnosti,
trestné činnosti, která je páchána na dětech a podezření na ni,
záškoláctví nad stanovenou hranici,
dealerství a zneužívání všech návykových látek žákem a podezření na ně,
šikany,
činnosti, páchané žákem, která vykazuje znaky přestupku nebo trestného činu.
Právem školy je v nezbytně nutném rozsahu, prostřednictvím zákonného zástupce nebo pracovníků
sociálně–právní ochrany dětí, znát výsledky sociálně–právního nebo trestního šetření, či soudního
rozhodnutí, mající vztah k plnění školní docházky a k dalšímu výchovnému působení na žáka. Tím není
dotčena povinnost školy a dalších orgánů chránit osobní údaje žáka.
1.2.
Základní práva a povinnosti zákonných zástupců nezletilých žáků
a)
Právem zákonného zástupce nezletilého žáka je požadovat pro žáka vzdělání v rozsahu
stanoveném platnými předpisy podle příslušného školního vzdělávacího programu,
respektující individualitu jeho dítěte.
Jeho povinností je dbát na řádnou a pravidelnou docházku žáka do školy. Jeho nepřítomnost
omluvit předem nebo nejpozději do 72 hodin a v odůvodněných případech ji na žádost školy
doložit lékařským potvrzením. Zajistit podmínky na potřebnou přípravu žáka na vyučování,
poučit jej o vhodném chování ve škole.
3
b)
Právem zákonného zástupce nezletilého žáka v oblasti speciálního vzdělávání je žádat na
škole respektování doporučení školského poradenského zařízení nebo žádat vypracování
individuálního vzdělávacího programu nebo výchovného programu.
Jejich povinností je doložit tento požadavek odborným posudkem školského poradenského
zařízení, který bude stanovovat doporučení pro školu. Kromě dvouletých oborů vzdělání je
každoroční zpráva školského poradenského zařízení nezbytnou podmínkou studia na škole,
proto je povinností zákonných zástupců a zletilých žáků tuto zprávu škole předložit, a to
v termínu stanoveném školským poradenským zařízením.
c)
Zákonný zástupce nezletilého žáka má právo se vyjadřovat ke všem výukovým a vzdělávacím
aspektům působení školy.
Jejich povinností je uplatňovat toto právo občansky slušným způsobem.
d)
Zákonný zástupce nezletilého žáka má právo být včas a prokazatelně informován o výukových
a výchovných výsledcích žáka. Rodič, popřípadě osoba, která vůči zletilému žáku plní
vyživovací povinnost, má právo na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání.
Jeho povinností je spolupracovat se školou, stanovit po dohodě s třídním učitelem způsob
a četnost vzájemného kontaktu jako je účast na třídních schůzkách, písemný kontakt, apod.
Za chování žáka mimo školu plně odpovídají rodiče.
1.3.
Základní práva a povinnosti žáků
a)
Každý žák má práva, která mu zaručuje Úmluva o právech dítěte.
Ve škole je jeho povinností využívat těchto svých práv slušným způsobem, respektovat práva
spolužáků a pedagogických pracovníků, které nesmí v jejich právech omezovat.
b)
Každý žák má právo na kvalitní vzdělání a odbornou přípravu na výkon budoucí profese,
zaručující optimální rozvoj jeho schopností a osobnosti.
Jeho povinností je docházet do školy pravidelně, včas, připraven na vyučování, pracovat
a chovat se v souladu s platným vnitřním řádem školy.
c)
Každý žák má právo na všechny dostupné formy poradenství v oblasti vzdělání, výchovy
a profesní přípravy.
d)
Každý žák má právo ve škole na fyzicky i psychicky bezpečné prostředí.
Je proto i jeho povinností chránit majetek školy, chovat se tak, aby nepoškozoval fyzické či
psychické zdraví své, svých spolužáků a pracovníků školy a respektoval nedotknutelnost
majetku jiných fyzických či právnických osob.
e)
Žák má ve škole povinnost dodržovat zákaz:
distribuovat a užívat jakékoliv návykové látky,
dopouštět se jakékoliv formy násilí,
mít u sebe nebezpečné předměty a zbraně, které mohou ohrožovat zdraví
a bezpečnost vlastní i ostatních.
Žák má ve škole právo hlásit nedodržování těchto zákazů ostatními pedagogickým
pracovníkům (výchovnému poradci, školnímu metodikovi prevence, třídnímu učiteli, učiteli
odborného výcviku, vedení školy).
1.4.
Stanovení opatření při nedodržení vymezených povinností
a)
Poruší-li své povinnosti škola, má žák nebo jeho zákonný zástupce právo dovolat se pomoci
u ředitele školy, případně u orgánů sociálně–právní ochrany dětí, zřizovatele školy
či prostřednictvím orgánů školní inspekce.
b)
Poruší–li své povinnosti zákonný zástupce, má škola právo dovolat se pomoci u orgánů
sociálně–právní ochrany dětí, policie či soudu.
c)
Poruší – li své povinnosti žák, má škola právo uplatnit tato svá výchovná opatření:
napomenutí či důtka třídního učitele nebo učitele odborného výcviku za drobné
přestupky proti platnému vnitřnímu řádu školy a pravidlům chování,
4
d)
důtka ředitele školy za závažné nebo opakované přestupky proti platnému vnitřnímu
řádu školy a pravidlům chování.
Při neúčinnosti těchto opatření nebo při hrubém porušení školního řádu lze uplatnit dále:
doporučení zákonnému zástupci žáka ambulantní návštěvu nebo dobrovolné
pobytové umístění dítěte na odborném pracovišti,
řešení před školní výchovnou komisí,
podmíněné vyloučení ze školy – na základě řízení zahájeného ředitelem školy podle
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (pouze SŠ),
vyloučení ze školy – na základě řízení zahájeného ředitelem školy podle zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád (pouze SŠ).
2. INFORMACE SMĚREM K ŽÁKŮM
2.1.
Pravidla chování a jednání žáků v teoretické výuce
Žák:
a)
Přichází do školy čistě oblečen. Přezouvá se a odkládá svrchní oděv v šatně. Zde obdrží
známku, kterou si řádně uschová. Jen v tomto případě škola zodpovídá za poškození nebo
ztrátu uložených věcí žáka. V případě ztráty známky je žák povinen uhradit 50, - Kč jako
náhradu za pořízení nové známky. Žáci základní školy speciální a střední školy praktické
využívají za asistence pedagogů a asistentů pedagoga samostatných šaten.
Peníze a cenné věci nenechává v šatně, ale vezme si je s sebou do vyučování. Ve výjimečných
případech lze cenné věci uschovat u třídního učitele nebo vyučujícího, který třídního učitele
zastupuje v době jeho nepřítomnosti. Pokud to není nezbytně nutné, doporučuje se cenné
věci do školy nenosit vůbec.
b)
Chodí do školy připraven na výuku a snaží se plnit všechny úkoly uložené vyučujícím.
Domnívá – li se, že pokyn nebo příkaz pedagogického pracovníka je v rozporu se školním
řádem, je oprávněn si stěžovat řediteli školy nebo jeho zástupcům.
c)
Nesmí během vyučování opouštět školní budovu bez souhlasu pedagogického pracovníka.
V době povinné přestávky pro žáky s odpoledním vyučováním žák na základě souhlasu
zákonného zástupce musí opustit budovu a areál školy s tím, že škola nenese zodpovědnost za
jeho chování a bezpečnost.
d)
V průběhu vyučovací hodiny musí mít mobilní telefon vypnutý. K jeho používání slouží
přestávky mezi jednotlivými vyučovacími hodinami. Telefony, tablety, notebooky,
fotoaparáty a jiná podobná elektronická zařízení mohou žáci nabíjet pouze se souhlasem a za
přítomnosti pedagoga.
e)
Po zvonění na vyučovací hodinu sedí na svém místě a čeká na příchod vyučujícího, kterého
zdraví tím, že se postaví.
f)
Při přechodu na výuku do jiné učebny a na tělesnou výchovu si s sebou bere všechny své věci.
g)
Zjistí–li ztrátu některé ze svých osobních věcí, neprodleně tuto skutečnost nahlásí třídnímu
učiteli, učiteli v dané vyučovací hodině nebo pedagogovi konajícímu dohled nad žáky
o přestávce.
V areálu školy bude krádež posuzována jako hrubé porušení školního řádu se všemi důsledky,
včetně případné trestní odpovědnosti.
h)
Dbá o to, aby neohrožoval zdraví a bezpečnost vlastní i ostatních spolužáků. Je povinen
dodržovat zásady bezpečnosti a ochrany zdraví a protipožární opatření. Jakákoliv, i drobná
zranění hlásí třídnímu učiteli, učiteli v dané vyučovací hodině nebo pedagogovi konajícímu
dohled nad žáky o přestávce.
5
i)
Dodržuje pravidla společenského chování. Svým jednáním nesmí omezovat práva druhých
a snižovat jejich důstojnost nevhodnými slovními projevy nebo dokonce fyzickým zásahem.
j)
V prostorách školy má zakázáno kouřit cigarety včetně cigaret elektronických, požívat
a donášet alkohol, jiné omamné a psychotropní látky nebo být pod jejich vlivem. Při porušení
tohoto zákazu mohou pedagogičtí pracovníci jeho jednání v souladu s platnými zákony
oznámit Policii ČR.
k)
Udržuje pořádek a nepoškozuje zařízení školy a věcí, které mu byly svěřeny k užívání. Škodu,
kterou způsobí na majetku školy, případně spolužáků, je povinen podle občanského zákoníku
nahradit. U nezletilého žáka tato povinnost přechází na zákonného zástupce žáka.
l)
Veškerá výše uvedená pravidla chování a jednání žáků platí rovněž při všech činnostech
souvisejících s teoretickou výukou.
2.2.
Pravidla chování a jednání žáků v praktickém vyučování
a)
Žák dodržuje řád pracoviště praktického vyučování a školní řád a vzorně reprezentuje školu.
b)
Žák na pracoviště praktického vyučování nastupuje řádně a čistě oblečen, vždy nosí pouze
předepsanou pracovní obuv a předepsaný pracovní oděv. Pokud tak neučiní, je poslán domů.
Směna je žákovi vykazována jako neomluvená. Pokud to provoz dovoluje a se souhlasem
učitele odborného výcviku nebo instruktora, v případě, že se vrátí na pracoviště praktického
vyučování v předepsaném oděvu a předepsané pracovní obuvi, nabíhá mu směna od doby,
kdy se vrátil. Pokud to provoz dovoluje, žák si odpracuje pracovní směnu v náhradním
termínu se souhlasem učitele odborného výcviku nebo instruktora.
c)
Odborný výcvik se uskutečňuje v souladu s učební osnovou a spočívá ve zhotovení výrobků,
ve výkonu služeb nebo ve výkonu prací, které mají materiální hodnotu.
V odborném výcviku je vyučovací jednotkou vyučovací den. Pro žáky prvních ročníků nesmí
být delší než šest vyučovacích hodin, pro žáky druhých a třetích ročníků delší než sedm
vyučovacích hodin. Vyučovací hodina v odborném výcviku trvá 60 minut. Dopolední
vyučování ve vyučovacím dnu začíná nejdříve v 700 hodin a odpolední vyučování ve
vyučovacím dnu končí nejpozději ve 2000 hodin. Týdenní rozvrh vyučování žáků se upraví
tak, aby mezi koncem jednoho vyučovacího dne a začátkem následujícího vyučovacího dne
měli žáci odpočinek alespoň 12 hodin. Vyučování ve vyučovacím dni na odborném výcviku je
rozvrženo tak, že je brán ohled na fyzickou a psychickou náročnost v jednotlivých učebních
oborech. Žáci mají po třech hodinách odborného výcviku přestávku v délce třiceti minut. Žáci,
kteří konají odborný výcvik v organizacích, mají přestávku shodně s přestávkami platnými
pro pracovníky organizace. Doba přestávek se při odborném výcviku nezapočítává do doby
trvání vyučovacího dne.
d)
Žák dbá o to, aby neohrožoval zdraví a bezpečnost vlastní i ostatních spolužáků
a zaměstnanců. Během pracovní doby má žák zakázáno nosit šperky jako jsou prsteny,
náramky, řetízky, náušnice a další předměty ohrožující zdraví a bezpečnost jeho a ostatních
spolužáků.
e)
Žák nastupuje na pracoviště praktického vyučování vždy 15 minut před zahájením směny.
f)
Žák je vždy povinen dodržovat zásady bezpečnosti práce a ochrany zdraví a protipožární
opatření.
Se specifickými podmínkami bezpečnosti práce jsou žáci dle jednotlivých oborů
prokazatelným způsobem seznamováni učiteli odborného výcviku.
g)
Žák provádí činnosti na strojích pouze s vědomím učitele odborného výcviku nebo instruktora
tehdy, byl-li s tímto strojem řádně seznámen a prokazatelně proškolen o bezpečnosti
a ochraně zdraví při práci na daném stroji.
h)
Žák vždy dodržuje pravidla společenského chování. Svým jednáním nesmí omezovat práva
druhých a snižovat jejich důstojnost nevhodnými slovními projevy nebo dokonce fyzickým
zásahem.
6
i)
Žák nikdy nebude vykonávat práce přesčas, bude dodržovat pracovní dobu (viz bod c).
j)
Žák má zakázáno v prostorách pracoviště praktického vyučování a v prostorách, které s ním
úzce souvisí kouřit cigarety včetně elektronických cigaret, požívat alkohol a jiné návykové
látky a manipulovat s otevřeným ohněm. Žák nesmí nastupovat na směnu pod vlivem
alkoholu a ani pod vlivem jiné návykové látky, při porušení tohoto zákazu mohou výchovní
pracovníci jeho jednání v souladu s platnými zákony oznámit Policii ČR.
k)
Žák na pracoviště nenosí cenné věci a větší finanční částky. Pokud tak neučiní, je si sám za
cenné věci a větší finanční částky zodpovědný. Cenné věci odkládá žák před zahájením
pracovní doby u učitele odborného výcviku nebo instruktora.
l)
Žák se bez vědomí učitele odborného výcviku nebo instruktora nevzdaluje z místa pracoviště
praktického vyučování. Odchod k lékaři projedná s učitelem odborného výcviku nebo osobou,
která ho v době jeho nepřítomnosti zastupuje. Návštěvy odborných lékařů žák plánuje na
začátek nebo na konec pracovní směny.
m)
Žák vždy udržuje pořádek na pracovišti a záměrně nepoškozuje zařízení a věci, které mu byly
svěřeny k užívání nebo věci a zařízení svých spolužáků a zaměstnanců. Škodu, kterou způsobí
na majetku pracoviště praktického vyučování, případně na majetku spolužáků nebo
zaměstnanců je povinen podle občanského zákoníku nahradit. U žáka nezletilého tato
povinnost přechází na zákonného zástupce žáka.
n)
Veškerá výše uvedená pravidla chování a jednání žáků na odborném výcviku platí rovněž při
všech činnostech pořádaných praktickým vyučováním.
o)
Na pracovištích individuální a skupinové výuky a v dílnách školní budovy bude krádež
posuzována jako hrubé porušení školního řádu se všemi důsledky, včetně případné trestní
odpovědnosti.
p)
Žáci mají povinnost v rámci odborného výcviku provést po jeho skončení úklid pracoviště
a přilehlých prostorů. Řídí se pokyny instruktorů a učitelů odborného výcviku.
2.3.
Pravidla hodnocení klasifikace a chování žáků
Hodnocení výsledků vzdělávání žáků na vysvědčení je vyjádřeno klasifikačním stupněm nebo
slovně.
a)
Prospěch žáka v jednotlivých vyučovacích předmětech je klasifikován těmito stupni:
1 – výborný,
2 – chvalitebný,
3 – dobrý,
4 – dostatečný,
5 – nedostatečný.
Není-li možné žáka hodnotit z některého předmětu, uvede se na vysvědčení u příslušného
předmětu místo stupně prospěchu slovo „nehodnocen(a)“.
Pokud je žák z vyučování některého předmětu zcela uvolněn, uvede se na vysvědčení
u příslušného předmětu místo stupně prospěchu slovo „uvolněn(a)“.
b)
Klasifikační řád střední školy je v Příloze č. 1, slovní hodnocení žáků střední školy praktické
odpovídající jednotlivým klasifikačním stupňům v Příloze č. 2. Žáci základní školy speciální jsou
hodnoceni na základě Metodického pokynu ke slovnímu hodnocení žáků základní školy
speciální schváleného 15. 1. 2013 ředitelem školy.
c)
Chování žáka se klasifikuje těmito stupni:
1 - velmi dobré,
2 – uspokojivé,
3 - neuspokojivé.
Sníženým stupněm z chování může být ohodnoceno hrubé porušení školního řádu, a to
zejména:
7
-
soustavné neplnění základních povinností žáka,
nošení, držení, distribuce a zneužívání návykových látek a zbraní,
projevy agresivity, brutality a šikany vůči spolužákům a pracovníkům školy,
činy, které mají charakter úmyslného přestupku nebo trestného činu (krádež apod.).
Řešení kázeňských přestupků žáků základní školy je v Příloze č. 3. Kritéria k udělení
výchovných opatření a ke klasifikaci chování žáků střední školy je v Příloze č. 4.
Celkové hodnocení žáka
a)
Celkové hodnocení žáka na konci 1. a 2. pololetí vyjadřuje výsledky klasifikace ve vyučovacích
předmětech a klasifikace chování. Nezahrnuje klasifikaci v nepovinných předmětech.
b)
Žák je na konci 1. a 2. pololetí hodnocen takto:
prospěl s vyznamenáním – nemá-li v žádném vyučovacím předmětu prospěch horší
než chvalitebný, průměrný prospěch z povinných předmětů nemá horší než 1,50
a jeho chování je velmi dobré,
prospěl – nemá-li v žádném vyučovacím předmětu prospěch nedostatečný,
neprospěl – má-li z některého vyučovacího předmětu prospěch nedostatečný nebo
není-li hodnocen na konci 2. pololetí z některého předmětu,
nehodnocen – není-li ho možné hodnotit z některého předmětu na konci 1. pololetí
ani v náhradním termínu.
Zkoušky v náhradním termínu
a)
Nelze-li žáka hodnotit na konci prvního pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní
termín, a to tak, aby hodnocení za první pololetí bylo provedeno nejpozději do dvou měsíců po
skončení prvního pololetí. Není-li možné žáka hodnotit ani v náhradním termínu, žák se za
první pololetí nehodnotí.
b)
Nelze-li žáka hodnotit na konci druhého pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení
náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za druhé pololetí bylo provedeno nejpozději do
konce září následujícího školního roku. Do doby hodnocení navštěvuje žák nejbližší vyšší
ročník. Není-li žák hodnocen ani v tomto termínu, neprospěl.
Opravné zkoušky
a)
Žák, který na konci druhého pololetí neprospěl nejvýše ze dvou povinných předmětů, koná
z těchto předmětů opravnou zkoušku nejpozději do konce příslušného školního roku. Opravné
zkoušky jsou komisionální.
b)
Termín opravné zkoušky a složení komise stanoví ředitel školy.
c)
Žák, který nevykoná opravnou zkoušku úspěšně, neprospěl. Jestliže se žák ze závažných
důvodů nedostaví k opravné zkoušce, může ředitel školy stanovit náhradní termín opravné
zkoušky, nejpozději do konce září následujícího školního roku. Žák, který se bez vážných
důvodů k vykonání opravné zkoušky nedostaví, je klasifikován v tomto předmětu známkou
nedostatečný.
Komisionální zkoušky
a)
Komisionální zkoušku koná žák v těchto případech:
požádá-li žák nebo zákonný zástupce žáka o jeho přezkoušení nebo koná-li se
přezkoušení z podnětu ředitele školy,
koná-li opravnou zkoušku,
koná-li rozdílovou zkoušku,
je – li žák osvobozen od povinnosti docházet do školy.
b)
Komisionální zkoušku může žák ve 2. pololetí konat nejdříve v měsíci srpnu příslušného
školního roku, pokud zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka nedohodne
8
s ředitelem školy dřívější termín. V případě žáka posledního ročníku vzdělávání vyhoví ředitel
školy žádosti o dřívější termín vždy.
c)
Komise pro komisionální zkoušky je nejméně tříčlenná. Jejím předsedou je ředitel školy nebo
jím pověřený učitel, zkoušející učitel a přísedící, který má aprobaci pro týž nebo příbuzný
vyučovací předmět. Výsledek zkoušky vyhlásí předseda v den konání zkoušky.
d)
Komisionální zkoušku může žák konat v jednom dni nejvýše jednu.
2.4.
Pracovní, bezpečnostní a organizační řád pro výuku tělesné výchovy
a)
Žáci, kteří mají tělesnou výchovu (dále jen TV), se shromáždí ve třídě a jsou odvedeni
vyučujícím do cvičebních prostor. Při přesunech jsou povinni dodržovat pokyny vydané
vyučujícím a řídit se vyhláškou o pravidlech silničního provozu. Žáci se pohybují pouze po
předem určené trase. Výjimkou je první vyučovací hodina, na kterou žáci přicházejí přímo
z domova.
b)
V hodinách TV je zakázáno kouřit i mimo prostory školy.
c)
Žáci, kteří žádají uvolnění z TV, předloží potvrzení od lékaře (vyjádření praktického lékaře).
Lékařská zpráva by měla obsahovat razítko s telefonním číslem lékaře, datum vydání a dobu,
pro kterou byla vydána. Žák zároveň s lékařskou zprávou předloží písemnou žádost
zákonného zástupce (není-li zletilý) o uvolnění z TV. Na základě této žádosti je žák
rozhodnutím ředitele školy uvolněn z výuky TV. Pokud je TV na začátku nebo na konci
vyučování, mohou zákonní zástupci nebo zletilý žák rovněž požádat o to, aby uvolněný žák
nemusel být ve výuce přítomen. Pokud je TV uprostřed výuky, uvolněný žák je přítomen ve
výuce, i když necvičí.
Žáci, kteří mají omezení v TV, předloží lékařskou zprávu s datem vystavení a druhem
omezení. Toto omezení musí být vyučujícím respektováno.
d)
Žák, který v dané hodině necvičí, je povinen přinést písemné potvrzení od lékaře nebo od
rodičů s uvedením doby a důvodu, proč necvičí. Ve výuce musí být přítomen.
e)
Povinností žáka je opatřit si odpovídající sportovní oděv podle požadavků vyučujícího TV.
f)
V hodině TV nelze z bezpečnostních důvodů žvýkat, nosit prstýnky, spony, náhrdelníky,
talismany na řetízcích, náramkové hodinky a jiné předměty, kterými by mohlo být způsobeno
zranění.
g)
Mobilní telefony, hodinky, peníze a jiné cenné věci si žáci před zahájením TV uschovají
k vyučujícímu. Pouze tehdy jim bude nahrazena škoda v případě ztráty těchto věcí.
Doporučujeme tyto věci do školy nenosit, pokud to není nezbytně nutné.
h)
Bez svolení nemají cvičenci přístup do nářaďovny, nesmí sami používat žádné nářadí ani
náčiní. Nářadí a náčiní ukládají vždy na vyhrazené místo.
i)
Je zakázáno používat vadné nářadí a náčiní. Případné poškození je nutno hned hlásit
vyučujícímu.
j)
Žáci jsou povinni šetřit inventář tělocvičny a školy. Svévolné poškození musí původce uhradit.
k)
Při cvičení je nutno dodržovat pravidla dopomoci a záchrany. Žáci dbají pokynů učitele, aby
nedocházelo ke zbytečným úrazům a zraněním. Veškeré úrazy hlásí ihned vyučujícímu.
l)
Pro případné poskytnutí první pomoci musí být v tělocvičně lékárnička, která je neustále
přístupná a dostatečně vybavena. Na lékárničce je uvedeno telefonní číslo nejbližší záchranné
služby.
m)
Při výuce plavání je nutno dodržovat pravidla bezpečnosti platící pro plavecký výcvik: neběhat
kolem vody, neskákat z bočních stran bazénu, nepotápět spolužáky, do vody vstupovat pouze
na pokyn vyučujícího. Na bazén mohou žáci pouze v plavkách. Před vstupem do vody se musí
osprchovat. Žák, který neplave, sedí v prostoru bazénu a musí mít na sobě z hygienických
důvodů čistý cvičební oděv.
9
n)
Vyučovací hodina je ukončena 10 minut před zvoněním. Žáci se převléknou, shromáždí
v šatně a jsou odvedeni do školy. Pokud je TV poslední vyučovací hodinu, odcházejí
z cvičebních prostor domů.
2.5.
Třídní služba
a)
Třídní službu určuje třídní učitel zápisem do třídní knihy.
b)
Konají ji vždy dva žáci, pokud třídní učitel neurčí jinak.
c)
Třídní služba:
před každou vyučovací hodinou utírá tabuli, v průběhu vyučování utírá tabuli na
pokyn vyučujícího,
po zvonění na hodinu zavírá dveře třídy,
přináší a odnáší pomůcky potřebné k výuce,
hlásí chybějící a příchozí žáky vyučujícímu,
spolupracuje s vyučujícím při úklidu třídy na konci výuky,
hlásí zjištěné závady na zařízení třídy třídnímu učiteli,
nepřijde-li vyučující po zvonění do 5 minut do třídy, vyhledá jej nebo hlásí jeho
nepřítomnost zástupci ředitele.
10
2.6.
Zvonění
ZÁKLADNÍ ŠKOLA
hodina
1. hodina
2. hodina
3. hodina
4. hodina
5. hodina
6. hodina
7. hodina
od
8.30
9.25
10.30
11.25
12.20
13.15
14.30
do
9.15
10.10
11.15
12.10
13.05
14.00
15.15
přestávka
10 minut
20 minut
10 minut
10 minut
10 minut
30 minut
STŘEDNÍ ŠKOLA
hodina
0. hodina
1. hodina
2. hodina
3. hodina
4. hodina
5. hodina
6. hodina
7. hodina
od
7.00
7.55
8.45
9.50
10.40
11.30
12.45
13.35
do
7.45
8.40
9.30
10.35
11.25
12.15
13.30
14.20
11
přestávka
10 minut
5 minut
20 minut
5 minut
5 minut
30 minut
5 minut
2.7.
Školní družina
a)
Školní družina zajišťuje žákům na prvním stupni základní a speciální školy náplň volného času
v době před a po vyučování. Organizuje zájmové aktivity, umožňuje odpočinkové činnosti
a přípravu na vyučování. Kromě výchovně vzdělávací funkce plní také funkci sociální,
tj. zajišťuje dohled nad dětmi v době, kdy jsou rodiče v zaměstnání, nebo z jiných důvodů se
nemohou svým dětem věnovat.
b)
Provoz školní družiny je v ranních hodinách od 7.00 hodin do 8.15 hodin a v odpoledních
hodinách od 12.15 hodin do 15.30 hodin.
c)
V současné době má školní družina jedno oddělení, jehož kapacita je 12 dětí.
d)
Organizační řád školní družiny je v Příloze č. 5.
2.8.
Školní klub
a)
Školní klub zajišťuje žákům na druhém stupni základní náplň volného času v době po
vyučování. Děti se věnují zájmovým aktivitám. Jsou pro ně organizovány výlety, exkurze,
sportovní akce, filmová představení apod.
b)
Provoz školního klubu je od 13.00 hodin do 16.00 hodin.
c)
V současné době má školní klub jedno oddělení, jehož kapacita je 12 dětí.
d)
Organizační řád školního klubu je v Příloze č. 6, Pravidla školního klubu v Příloze č. 7.
2.9.
Školní stravování
a)
Škola zajišťuje stravování v době oběda pro žáky, zaměstnance a veřejnost.
b)
Zájemcům o stravování je k dispozici jídelna na budově A a jídelna na budově B (pouze pro
žáky a zaměstnance základní školy).
c)
Provozní doba je upřesněna v jídelnách a v průběhu roku se může měnit v závislosti na počtu
zájemců o stravování.
3.
INFORMACE SMĚREM K ŽÁKŮM A ZÁKONNÝM ZÁSTUPCŮM
3.1.
Docházka do školy, způsob uvolňování z výuky a omlouvání absence
a)
Základní povinností žáka je docházet do školy pravidelně a včas, podle stanoveného rozvrhu
hodin.
b)
Nemůže–li se žák zúčastnit vyučování z důvodů předem známých, předloží třídnímu učiteli
nebo učiteli odborného výcviku žádost o uvolnění z vyučování v písemné podobě v žákovské
knížce. O uvolnění nezletilého žáka žádá jeho zákonný zástupce. Jednodenní a kratší absenci
omlouvá třídní učitel nebo učitel odborného výcviku, dvoudenní zástupce ředitele
a vícedenní ředitel školy na základě žádosti zákonného zástupce nebo zletilého žáka.
c)
Nemůže – li se žák zúčastnit vyučování z nepředvídaného důvodu, je povinen nejpozději do
tří vyučovacích dnů oznámit prokazatelným způsobem (telefonicky, písemně nebo osobně)
třídnímu učiteli nebo učiteli odborného výcviku důvod své nepřítomnosti. Omluvenku
předkládá žák první den po ukončení absence třídnímu učiteli nebo učiteli odborného
výcviku. Nezletilého žáka omlouvá jeho zákonný zástupce. Škola si vymiňuje právo vyžadovat
při časté absenci žáka z důvodu nemoci potvrzení ošetřujícího lékaře.
d)
Když je žák dlouhodobě nemocen, tj. déle jak 14 dnů (2 týdny), je žák nebo jeho zákonný
zástupce povinen po uplynutí každých 14 dnů (2 týdnů) nemoci doručit třídnímu učiteli
písemnou omluvenku.
12
e)
Pokud je žák nemocen déle jak tři dny, je povinen navštívit lékaře.
f)
Onemocní–li žák nebo některá z osob, s nimiž žije ve společné domácnosti, infekční
chorobou, oznámí tuto skutečnost neprodleně žák nebo jeho zákonný zástupce třídnímu
učiteli nebo učiteli odborného výcviku. Vyučování se může žák zúčastnit jen se souhlasem
ošetřujícího lékaře.
g)
V případě porušení některého z výše uvedených pravidel, může být nepřítomnost žáka ve
vyučování považována za neomluvenou.
4.
VNITŘNÍ REŽIM A PROVOZ ŠKOLY
4. 1.
Obecná pravidla
a) Organizace školního roku je dána pokyny MŠMT ČR, zřizovatelem a příkazy ředitele školy.
b)
Školní rok je rozdělen na dvě pololetí. Výuka probíhá na základní škole podle týdenního
rozvrhu, na střední škole je rozvržena do dvou opakujících se týdnů, sudého a lichého.
c)
Schůzky s rodiči se konají v průběhu školního roku čtyřikrát pro základní školu (září, listopad,
leden, duben) a dvakrát pro střední školu (listopad, duben).
d) Každé třídě je přidělen třídní učitel, v době jeho nepřítomnosti vykonává tuto funkci
zastupující učitel.
e)
f)
V hodinách teoretické výuky zapisují vyučující v prvních deseti minutách do třídní knihy
aktuálně nepřítomné žáky. Zápis v třídní knize je určující pro evidenci absence žáků.
V průběhu vyučování je ve školní budově dodržován klid.
g)
Během vyučování není povoleno pořizovat fotografie a videonahrávky zaměstnanců školy
nebo žáků na mobilní telefon, fotoaparát, kameru a jiné přístroje a zveřejňovat je. Lze tak
učinit jen se souhlasem zúčastněných osob.
h) Ve škole není povolena činnost politických stran a hnutí, církevních organizací a sekt.
i)
Další informace týkající se režimu a provozu školy jsou obsaženy v kapitole Informace
směrem k žákům.
4.2.
Podmínky výuky
a)
Výuka probíhá podle stanoveného rozvrhu, který visí ve sborovně školy.
b)
Vstup žákům do budovy školy je umožněn nejpozději 15 minut před zahájením výuky podle
rozvrhu, a to vždy přes šatnu. Přes šatnu žáci rovněž školu opouštějí po ukončení výuky,
nejpozději však v 14.30 hodin na budově A a v 16.00 hodin na budově B.
Příchody a odchody žáků základní školy a praktické školy jsou upřesněny v Příloze č. 6.
c)
Při přesunech žáků do jiných učeben v rámci budovy se žáci pohybují samostatně, při
přesunech do učebních prostorů mimo budovu jsou odváděni vyučujícím.
d)
Vstup do školy, odchod z vyučování a přesun žáků v rámci výuky tělesné výchovy jsou
upřesněny v Pracovním, organizačním a bezpečnostním řádu pro výuku tělesné výchovy.
e)
Odměny žáků za produktivní práci jsou vypláceny v prvním celém týdnu po 10. dni
v kalendářním měsíci na sekretariátu školy. Při výplatě odměn je žák povinen dodržovat
zásady bezpečnosti, slušného chování a řídit se pokyny pedagogického dozoru. Je povinen
předložit doklad totožnosti.
13
4.3.
Kontaktní osoby
Veškeré kontaktní údaje jsou uvedeny na webových stránkách školy www.ssazs-havirov.cz
Hlavní kontaktní údaje
NÁZEV
Spojovatel
Sekretariát školy
Ředitel školy – Mgr. Vojtěch Kolařík
Zástupce ředitele pro střední školu – Ing. Václav Smékal
Zástupce ředitele pro základní školu – Mgr. Jan Bierza
Zástupce ředitele pro provozně technický úsek – Ing. Milan Kovalčík
Výchovný poradce pro střední školu – Mgr. Jiří Rektořík
Výchovný poradce pro základní školu – Mgr. Jana Lojšková
Pracovník pro přijímací řízení – Daniel Regel
Vedoucí školní jídelny – Marcela Golová
Vedoucí bazénu a správce budov – Jaroslav Mucek
TELEFONNÍ ČÍSLO
596 809 111
596 809 102
596 809 101
596 809 120
596 809 160
596 809 103
596 809 143
596 809 175
596 809 124
596 809 112
596 884 323
Ostatní údaje
NÁZEV
SOS – tísňové volání
Záchranná služba
Městská nemocnice s poliklinikou Havířov
TELEFONNÍ ČÍSLO
112
155
596 491 111
Hasiči
Policie ČR
Městská policie
Policie ČR Havířov-Šumbark
Městská policie Havířov-Šumbark
150
158
156
596 884 863
596 884 774
14
5.
ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ ŽÁKŮ A JEJICH OCHRANY
PŘED SPOLEČENSKY NEŽÁDOUCÍMI JEVY
5.1.
Pravidla jednání a chování žáků při činnostech organizovaných školou
Informace, týkající se pravidel jednání a chování žáků při činnostech organizovaných školou, jsou
obsaženy v kapitole Informace ve směru k žákům, a to v těchto částech:
Pravidla chování a jednání žáků v teoretické výuce
Pravidla chování a jednání žáků v praktickém vyučování
Pracovní, bezpečnostní a organizační řád pro výuku tělesné výchovy
5.2.
Postup při hlášení, šetření a projednávání zpráv o školních úrazech
Škola je povinna vést evidenci úrazů žáků, k nimž došlo při vzdělávání a s ním přímo souvisejících
činnostech a při poskytování školských služeb a poskytuje žákům nezbytné informace k zajištění
bezpečnosti a ochrany zdraví.
a)
Postižený žák, svědek
Postižený žák, pokud je toho schopen, nebo svědek podá
neodkladnou informaci o úrazu vedoucímu zaměstnanci
(třídnímu učiteli, učiteli odborného výcviku, vyučujícímu).
b)
Vedoucí zaměstnanec
O úrazu žáka podá vedoucí zaměstnanec bez zbytečného
odkladu informaci řediteli školy a v případě nezletilého žáka
zákonnému zástupci.
Vedoucí zaměstnanec úraz vyšetří a zaeviduje jej do knihy
úrazů, a to nejpozději do 24 hodin od okamžiku, kdy se
o úrazu dozví (kniha úrazů je uložena na vrátnici školy).
V knize úrazů se uvede:
pořadové číslo úrazu,
jméno, příjmení a datum narození zraněného,
popis úrazu,
popis události, při které k úrazu došlo, včetně údaje
o datu a místě události,
zda a kým byl úraz ošetřen,
podpis zaměstnance právnické osoby vykonávající
činnost školy, který provedl zápis do knihy úrazů,
další údaje, potřebné k sepsání záznamu o úrazu.
Záznam o úrazu (na předepsaný formulář) vyhotovuje
vedoucí zaměstnanec, jde-li o:
úraz, jehož důsledkem byla nepřítomnost žáka ve
škole,
na žádost zákonného zástupce žáka nebo zletilého
žáka i o úraz, který nezpůsobí nepřítomnost žáka ve
škole,
smrtelný úraz.
Vyplněný záznam o školním úrazu odevzdá vedoucí
zaměstnanec na personální útvar nebo bezpečnostnímu
technikovi.
c)
Ředitel
Ředitel stanoví opatření k odstranění příčin vzniku školního
úrazu.
Nasvědčují-li zjištěné skutečnosti tomu, že v souvislosti
s úrazem byl spáchán trestný čin nebo přestupek, nebo
15
jedná-li se o smrtelný úraz, podá hlášení místně příslušnému
útvaru Policie ČR.
d)
Bezpečnostní technik
Bezpečností technik zajistí rozeslání „Záznamu o školním
úrazu“ bez zbytečného odkladu, nejpozději do 5. dne
následujícího měsíce na:
Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor školství,
mládeže a sportu,
zákonnému zástupci postiženého žáka,
postiženému žákovi, je–li zletilý,
pojišťovně, u které je škola pojištěna pro případ své
odpovědnosti za škodu vzniklou na životě a zdraví
žáků,
zdravotní pojišťovně žáka,
příslušnému inspektorátu České školní inspekce.
e)
Personální útvar
Personální útvar založí spis do dokumentace BOZP.
5.3.
Podávání léků a léčebných prostředků
Podávání léků a léčebných prostředků (léky, kapky, masti) je ve škole zakázáno. Jejich podání musí
zajistit rodiče sami.
Nemají-li tuto možnost, může zaměstnanec školy, a to pouze ve výjimečných případech kdy je
ohroženo zdraví nebo život dítěte, lék podat (§9 odst. 4 písm. b) zákona č. 20/1966 Sb., o péči
o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů).
V případech nepřetržitého podávání léků (epilepsie, diabetes apod.) lze lék dítěti podat pouze na
základě písemné dohody o podávání léků. Lék musí být předán rodičem pověřené osobě
v originálním obalu s přiloženým příbalovým letáčkem a vyznačeným dávkováním. V některých
případech může být po rodičích požadováno doplnění dohody písemným lékařským potvrzením.
Žádost o podání léku dítěti pověřenou osobou
SŠ a ZŠ Havířov – Šumbark, příspěvková organizace, Školní 2/601
Žádost o podání léku dítěti pověřenou osobou
Jako zákonný zástupce dítěte žádám o podání léku dítěti pověřenou osobou v době školního
vyučování. Lék předávám v originálním obalu s přiloženým příbalovým letáčkem a vyznačeným
dávkováním.
Jméno dítěte:
Datum narození:
Třída / ročník:
Název léku:
Způsob užívání (jak často, v jakém množství):
Lék předepsal:
Datum/platnost:
Jméno a podpis zákonného zástupce:
Jméno a podpis pověřené osoby:
5.4.
Ochrana před rizikovým chováním
a)
V oblasti ochrany a prevence před rizikovým chováním je činnost školy v souladu se Školní
preventivní strategií a Minimálním preventivním programem, které jsou samostatnými
dokumenty schválenými ředitelem školy.
b)
Důraz je kladen na záškoláctví (Příloha č. 8), zneužívání alkoholu a jiných omamných
a psychotropních látek, projevy násilí, rasismu a xenofobie, s cílem vést žáky ke zdravému
životnímu stylu a zvyšovat a posilovat jejich sociální kompetence a motivaci.
16
c)
Všem osobám je v prostorách školy zakázáno užívat návykové látky a ve škole s nimi
manipulovat. To neplatí pro případy, kdy osoba užívá návykové látky v rámci léčebného
procesu. Návykovou látkou se rozumí alkohol, omamné látky, psychotropní látky a ostatní
látky způsobilé nepříznivě ovlivnit psychiku člověka, jeho ovládací a rozpoznávací schopnosti
nebo sociální chování. Manipulací se rozumí přinášení, nabízení, zprostředkování, prodej
a přechovávání.
d)
Zneužívání omamných a psychotropních látek osobami mladšími 18 let je v České republice
považováno za nebezpečné chování. Každý, kdo se ho dopouští, má nárok na pomoc orgánů
sociálně-právní ochrany dětí a mládeže.
1) V případě, kdy se škola o takovém chování dozví, bude o této skutečnosti informovat
zákonného zástupce nezletilého žáka.
2) Škola je povinna oznámit orgánu sociálně-právní ochrany dětí a mládeže skutečnosti,
které nasvědčují tomu, že žák zneužívá návykové látky.
3) Distribuce a šíření omamných a psychotropních látek jsou dle trestního zákona
v České republice zakázány. Škola je v takovém případě povinna takové jednání
překazit a učiní tak včasným oznámením věci policejnímu orgánu.
4) V případě výskytu látky, u které je podezření, že se jedná o omamnou a psychotropní
látku, nebo v případě přechovávání takové látky žákem, bude škola postupovat stejně
jako v bodu 3).
e)
Šikanování je považováno za mimořádně nebezpečnou formu násilí. Jedná se o jakékoliv
chování, jehož záměrem je ublížit, ohrozit nebo zastrašovat žáka, případně skupinu žáků.
Spočívá v cílených a opakovaných fyzických a psychických útocích jedincem nebo skupinou
vůči jedinci či skupině žáků, kteří se neumějí nebo z nejrůznějších důvodů nemohou bránit.
Činnost školy v oblasti šikanování vychází z Metodického pokynu MŠMT k prevenci a řešení
šikanování mezi žáky škol a školských zařízení, č.j. 24 246/2008-6. Prevence šikanování je
součástí Minimálního preventivního programu. Při výskytu šikanování postupují pedagogičtí
pracovníci v souladu s doporučeným postupem pro řešení šikanování schváleným ředitelem
školy (Příloha č. 9).
5.5.
Mimořádné události
a)
Mimořádnou událostí se rozumí zejména požár, havárie, výhružný telefonát.
b)
Mimořádná událost bude žákům sdělena pracovníky školy, v případě požáru voláním „Hoří“.
c)
Žáci podle pokynů zaměstnanců školy a za jejich doprovodu opustí prostory školy nejbližším
vhodným východem a shromáždí se ve stanoveném prostoru.
5.6.
Kontakty na pedagogické pracovníky
a)
Telefonicky lze pedagogické pracovníky kontaktovat telefonním číslem 596 809 111 přes
vrátnici školy.
b)
Při osobní návštěvě lze pedagogické pracovníky kontaktovat dotazem na vrátnici školy.
c)
Informace o telefonních číslech pedagogických pracovníků a jejich adresách elektronické
pošty jsou k dispozici na webových stránkách školy.
d)
Výchovný poradce a školní metodik prevence jsou osobně k dispozici v době vypsaných
konzultačních hodin.
6.
ZACHÁZENÍ S MAJETKEM ŠKOLY
6.1.
Kamerový systém
17
Škola provozuje vnitřní kamerový systém. Kamery jsou umístěny ve vstupní hale u vrátnice,
ve spojovacích chodbách budov A a B, ve venkovním areálu. Účelem je snížit nebezpečí
krádeží vloupáním, ochrana osob a majetku. Záznamy jsou archivovány po dobu jednoho
týdne. Všechny prostory v zorném úhlu kamer jsou označeny nápisem „Objekt hlídán
kamerou se záznamem“. V případě zákonného důvodu mohou být kamerové záznamy
předány Policii ČR.
Skutečnost, že škola provozuje kamerový systém, byla v zákonné lhůtě oznámena Úřadu na
ochranu osobních údajů. Škola pak vystupuje jako správce osobních údajů.
6.2.
Řešení škody způsobené na majetku školy
a)
Dojde–li ke škodě na majetku školy, je žák, který zjistil tuto skutečnost, povinen informovat
pedagogického pracovníka, který přichází do vyučování.
b)
Pedagogický pracovník informuje správce učebny nebo pověřeného pedagogického
pracovníka podle charakteru způsobené škody na majetku školy.
c)
Jestliže pedagogický pracovník zjistí způsobenou škodu na majetku školy nezávisle na
informaci žáka, postupuje stejným způsobem, jaký je uveden v bodě b).
d)
Správce učebny nebo pověřený pedagogický pracovník ve spolupráci s třídními učiteli
šetřením zjistí rozsah škody a pokusí se zjistit, kdo škodu na majetku školy způsobil. Na
předepsaný tiskopis provede zápis o šetření předmětné události. Pověřený pedagogický
pracovník převezme zápis.
e)
Pověřený pedagogický pracovník ve spolupráci se správcem budov vyčíslí způsobenou škodu
na majetku školy a tuto skutečnost zanese do zápisu.
f)
Pověřený pedagogický pracovník ve spolupráci s třídním učitelem žáka nebo žáků, kteří
způsobili škodu, rozhodnou, kdo se bude a jakým dílem a formou podílet na odstranění
škody na majetku školy. Toto rozhodnutí se zaznamená do zápisu.
g)
Vyplněný záznam o způsobené škodě zletilý žák podepíše a za nezletilého žáka podepíše jeho
zákonný zástupce.
h)
Žák, který způsobil škodu na majetku školy, předá podepsaný zápis třídnímu učiteli nebo
pověřenému pedagogickému pracovníkovi.
i)
Způsobí-li škodu na majetku školy více žáků, odpovídají za ni společně a nerozdílně. Hradí se
jen skutečná škoda. Škoda se hradí v penězích, ale je-li to možné a účelné, hradí se škoda
uvedením do předešlého stavu.
j)
Náhrada škody v peněžním nebo nepeněžním plnění musí být splněna žákem bez zbytečného
prodlení.
7.
PRAVIDLA VZÁJEMNÝCH VZTAHŮ MEZI PRACOVNÍKY ŠKOLY
7.1.
Komunikace a vzájemná informovanost
a)
Komunikace a vzájemná informovanost mezi pedagogickými pracovníky napomáhá
efektivnějšímu řešení problémů žáků. Cílem je zlepšení školní úspěšnosti žáků a předcházení
rizikovému chování.
b)
Komunikace a vzájemná informovanost mezi pedagogickými a nepedagogickými pracovníky
má funkci podpůrné vazby, která ovlivňuje kvalitu prostředí ve škole.
Školní řád byl projednán školní radou 15. října 2012.
18
Příloha č. 1
Klasifikační řád střední školy
Hodnocení a klasifikace žáků je součástí výchovy a vzdělávání žáků.
Účelem hodnocení a klasifikace je přispívat k odpovědnému vztahu žáka k výchově a vzdělání
v souladu se školskou legislativou.
Ve výchovně vzdělávacím procesu se uskutečňuje klasifikace průběžná a celková.
 Průběžná klasifikace se uplatňuje při hodnocení dílčích výsledků žáka v teoretické výuce.
 Celková klasifikace žáka v teoretické výuce se uskutečňuje na konci prvního a druhého
pololetí.
Prospěch žáka se určuje podle pravidel hodnocení a klasifikace žáků v souladu se školním řádem
školy.
Prospěch žáka v teoretické výuce se klasifikuje těmito stupni:
1 – výborný,
2 – chvalitebný,
3 – dobrý,
4 – dostatečný,
5 – nedostatečný.
Stupeň prospěchu určuje vyučující, který vyučuje teoretickou výuku (daný předmět) nebo učitel
vyučující odborný výcvik. Žák, který vykonává odborný výcvik na „provozním pracovišti“ pod vedením
instruktora, je hodnocen po dohodě učitele odborného výcviku s instruktorem.
Celkový stupeň hodnocení odborného výcviku předává vyučující odborného výcviku nejpozději 3 dny
před klasifikační poradou písemně třídním učitelům.
Získávání podkladů pro klasifikaci a hodnocení:
soustavné sledování žáka v průběhu vyučování,
různé způsoby prověřování získaných dovedností a návyků žáka,
analýza výsledků aktivit a samostatných prací žáka,
konzultace získaných poznatků s ostatními pedagogickými pracovníky.
Při klasifikaci odborného výcviku se hodnotí:
vztah k práci a k praktickým činnostem, jednání a vystupování žáků,
osvojení praktických dovedností a návyků, zvládnutí technologických postupů práce,
využití získaných teoretických vědomostí v praktických činnostech,
aktivita, samostatnost, tvořivost, iniciativa v praktických činnostech,
kvalita výsledků činnosti,
organizace vlastní práce a pracoviště, udržování pořádku na pracovišti,
dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a péče o životní prostředí,
hospodárné využívání surovin a materiálů, energie, překonávání překážek v práci,
obsluha a údržba výrobních nebo laboratorních zařízení a pomůcek, nástrojů, nářadí
a měřidel.
Podklady pro klasifikaci:
Klasifikace v jednotlivých předmětech je výsledkem průběžného sledování a hodnocení žáka za
příslušné klasifikační období. Chování nemá přímý vliv na klasifikaci ve vyučovacích předmětech.
Nároky kladené na žáka jsou přiměřené učebním osnovám a profilu absolventa školy. O klasifikaci si
učitel vede soustavný a přehledný záznam.
19
Učitel sleduje a hodnotí žáka rovnoměrně po celé klasifikační období. To vylučuje možnost výrazných
změn v hodnocení nárazově, na konci klasifikačního období. V předmětech teoretických nebo
s převahou teorie učitel hodnotí proporcionálně jak ústní, tak písemný projev a výkony žáka.
Výchovně vzdělávací výsledky se klasifikují takto:
Stupeň 1 (výborný)
Teoretická výuka
Bezpečné zvládnutí poznatků, pochopení vazeb, vztahů mezi nimi, pohotové a samostatné řešení
navozených přiměřených problémů, tvořivé uplatnění získaných poznatků. Ústní a písemný projev
správný, přesný a výstižný. Písemný a grafický projev přesný a estetický. Schopnost samostatného
studia. Chyb se dopouští zřídka. Příprava je systematická. V odborných učebnách bývá na cvičení
připraven, ovládá principy a postupy práce, pracoviště má v pořádku, pracuje se zájmem, dodržuje
bezpečnostní opatření, ve výsledcích se dopouští jen malých chyb.
Odborný výcvik
Žák soustavně projevuje kladný vztah k práci a k praktickým činnostem. Pohotově, samostatně
a tvořivě využívá získaných teoretických poznatků v praktické činnosti. Praktické činnosti vykonává
pohotově, samostatně uplatňuje získané dovednosti a návyky. Bezpečně ovládá postupy a způsoby
práce; dopouští se jen menších chyb, výsledky jeho práce jsou bez závažných nedostatků. Účelně si
organizuje vlastní práci, udržuje pracoviště v pořádku. Uvědoměle dodržuje předpisy o bezpečnosti
a ochraně zdraví při práci a aktivně se stará o životní prostředí. Hospodárně využívá surovin,
materiálů a energie. Vzorně obsluhuje a udržuje výrobní zařízení a pomůcky, nástroje, nářadí
a měřidla. Aktivně překonává vyskytující se překážky.
Stupeň 2 (chvalitebný)
Teoretická výuka
Podobně jako výborný. Je méně samostatný v aplikaci poznatků, potřebuje občasný podnět učitele.
Menší nedostatky v ústním a písemném projevu. Grafický projev je estetický a formulace bez větších
nepřesností. Je schopen samostatně nebo s menší pomocí studovat vhodné texty. Při cvičeních se
dopouští drobných chyb a potřebuje občas pomoc učitele. Na cvičení je dobře připraven, pracoviště
udržuje v pořádku. Pracuje se zájmem. Ve výsledcích mívá malé chyby. Průběžně dokáže vést
přehledný záznam v pracovním sešitu.
Odborný výcvik
Žák projevuje kladný vztah k práci a k pracovním činnostem. Samostatně, ale méně tvořivě a s menší
jistotou využívá získaných teoretických poznatků v praktické činnosti. Praktické činnosti vykonává
samostatně, v postupech a způsobech práce se nevyskytují podstatné chyby. Výsledky jeho práce
mají drobné nedostatky. Účelně si organizuje vlastní práci, pracoviště udržuje v pořádku. Uvědoměle
dodržuje předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a aktivně se stará o životní prostředí. Při
hospodárném využívání surovin, materiálů a energie se dopouští malých chyb. Výrobní nebo
laboratorní zařízení a pomůcky, nástroje, nářadí a měřidla obsluhuje a udržuje s drobnými
nedostatky. Překážky v práci překonává s občasnou pomocí.
Stupeň 3 (dobrý)
Teoretická výuka
Bez podstatných mezer v uceleném osvojení problematiky předmětu. Požadované intelektuální
a motorické činnosti nevykonává vždy přesně a rychle. Podstatnější chyby dokáže s pomocí učitele
korigovat. S pomocí učitele uplatňuje své poznatky při řešení úkolu. Myslí vcelku správně, ne vždy
tvořivě. Ústní a písemný projev není vždy správný, přesný a výstižný, grafický projev je méně
estetický. Častější nedostatky jsou ve výsledcích činnosti žáka. Je schopen samostatně studovat podle
návodu učitele. Občas potřebuje učitele, je méně samostatný. Ve vztahu k práci má výkyvy. Svou
práci nedokáže účelně zorganizovat.
Odborný výcvik
Žákův vztah k práci a k praktickým činnostem je převážně kladný, s menšími výkyvy. Za pomoci
vyučujícího odborného výcviku uplatňuje teoretické poznatky v praktické činnosti. V praktických
činnostech se dopouští chyb a při postupech a způsobech práce potřebuje občasnou pomoc
vyučujícího odborného výcviku. Výsledky práce mají drobné nedostatky žák je pomalejší. Vlastní práci
20
organizuje méně účelně, udržuje pracoviště v pořádku. Dodržuje předpisy o bezpečnosti a ochraně
zdraví při práci a v malé míře přispívá k tvorbě životního prostředí. Na podněty vyučujícího
odborného výcviku je schopen hospodárně využívat surovin, materiálů a energie. K obsluze a údržbě
výrobních zařízení a pomůcek, přístrojů, nářadí, nástrojů a měřidel musí být častěji podněcován.
Překážky v práci překonává s pomocí vyučujícího odborného výcviku.
Stupeň 4 (dostatečný)
Teoretická výuka
Závažné mezery v ucelenosti vědomostí. V intelektuálních a motorických činnostech je málo
pohotový a má v nich nedostatky. V ústním projevu není samostatný. V ústním a písemném projevu
se vyskytují závažné nedostatky. Grafický projev je málo estetický. Chyby dokáže žák s větší pomocí
učitele opravit. Má obtíže při samostatném studiu. Pracuje bez dostatečného zájmu, na cvičení se
připravuje nepravidelně. Práci si nedokáže účelně zorganizovat a vyžaduje soustavný dohled učitele.
Má problém s pořádkem na pracovišti. Často dospívá k chybným výsledkům, z nichž nedokáže vyvodit
závěry. Nemá žádoucí vztah k hodnotám. Záznamy do sešitu jsou nepřehledné, neúplné a nepřesné.
Odborný výcvik
Žák pracuje bez zájmu a žádoucího vztahu k práci a k praktickým činnostem. Získaných teoretických
poznatků dovede využít při praktické činnosti jen za soustavné pomoci vyučujícího odborného
výcviku. V praktických činnostech, dovednostech a návycích se dopouští větších chyb. Při volbě
postupů a způsobů práce potřebuje soustavnou pomoc vyučujícího odborného výcviku. Ve výsledcích
práce má závažné nedostatky žák je pomalý. Práci dovede organizovat za soustavné pomoci
vyučujícího odborného výcviku, méně dbá o pořádek na pracovišti a na dodržování předpisů
o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a také o životní prostředí. Porušuje zásady hospodárnosti
využívání surovin, materiálů a energie. V obsluze a údržbě výrobních a laboratorních zařízení
a pomůcek, přístrojů, nářadí, nástrojů a měřidel má závažné nedostatky. Překážky v práci překonává
jen s pomocí vyučujícího odborného výcviku.
Stupeň 5 (nedostatečný)
Teoretická výuka
Závažné mezery v ucelenosti poznatků, podstatné nedostatky v intelektuální a motorické činnosti.
Velmi závažné chyby při řešení úkolů, které ani s vydatnou pomocí učitele nedokáže odstranit. Vážné
nedostatky v logickém uvažování, ústním i písemném projevu. Nedovede samostatně studovat. Na
cvičení chodí nepřipraven. Přes vydatnou pomoc učitele není schopen dodržovat stanovené pracovní
postupy. Není připraven na vyučování. V záznamech do sešitu má závažné nedostatky, práce jsou
zatížené hrubými chybami.
Odborný výcvik
Žák neprojevuje zájem o práci, jeho vztah k ní a praktickým činnostem není na potřebné úrovni.
Nedokáže ani s pomocí vyučujícího odborného výcviku uplatnit získané teoretické poznatky při
praktické činnosti. V praktických činnostech, dovednostech a návycích má podstatné nedostatky.
Pracovní postupy nezvládá ani s pomocí vyučujícího odborného výcviku. Výsledky jeho práce jsou
nedokončené, neúplné, nepřesné, nedosahují ani dolní hranice předepsaných ukazatelů. Práci na
pracovišti si nedokáže organizovat, nedbá na pořádek na pracovišti. Neovládá předpisy o bezpečnosti
a ochraně zdraví při práci a nedbá na ochranu životního prostředí. Nevyužívá hospodárně surovin,
materiálů a energie. V obsluze a údržbě výrobních a laboratorních zařízení a pomůcek, přístrojů,
nářadí, nástrojů a měřidel má závažné nedostatky.
Žák může být nehodnocený v případě když:
U celkové absence za pololetí příslušného školního roku, která činí více než 50% zameškaných
vyučovacích hodin za pololetí u dvouletého oboru vzdělání a více než 30% zameškaných hodin za
pololetí u tříletého oboru vzdělání a po zvážení všech skutečností.
Mgr. Vojtěch Kolařík – ředitel školy
Ing. Václav Smékal – zástupce ředitele pro SŠ
21
Příloha č. 2
PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ
SLOVNÍ HODNOCENÍ
Předmět
Známka
1
Čte samostatně (plynule, s porozuměním)
Píše samostatně (čitelně, úhledně)
2
Čte s pomocí (a částečným porozuměním)
Píše úhledně (čitelně)
3
Čte a píše s pomocí
4
Čte a píše pouze s trvalou pomocí
5
Učivo dosud (ještě, zatím) nezvládá
Český jazyk
a literatura
Předmět
Občanská výchova
Předmět
Matematika
Předmět
Výtvarná výchova
Známce odpovídající slovní hodnocení
Známka
Známce odpovídající slovní hodnocení
1
Učivo chápe a správně reprodukuje
2
Učivu rozumí (na otázky správně odpovídá)
3
Učivo částečně zvládá
4
Učivo zvládá je s trvalou pomocí
5
Učivo dosud nezvládá
Známka
Známce odpovídající slovní hodnocení
1
Počítá přesně a pohotově
2
Počítá s drobnými chybami
3
Počítá s pomocí
4
Počítá je s trvalou pomocí
5
Učivo dosud (ještě, zatím) nezvládá
Známka
Známce odpovídající slovní hodnocení
1
Pracuje s malou pomocí
2
Při práci potřebuje pomoc
3
Při práci potřebuje pomoc a vedení
4
Při práci se snaží
5
Práce se nedaří
22
Předmět
Hudební
výchova
Předmět
Známka
Známce odpovídající slovní hodnocení
1
Má kladný vztah k hudbě a zpěvu
2
Se zájmem poslouchá hudbu
3
Poslouchá hudbu
4
Má částečný vztah k hudbě
5
Dosud nemá vztah k hudbě
Známka
Známce odpovídající slovní hodnocení
1
Učivo chápe a správně reprodukuje
Rodinná
2
Učivu rozumí (na otázky správně odpovídá)
a zdravotní
3
Učivo částečně zvládá
výchova
4
Učivo zvládá je s trvalou pomocí
5
Učivo dosud nezvládá
Předmět
Ruční
práce
Předmět
Příprava pokrmů
Předmět
Praktická cvičení
Známka
Známce odpovídající slovní hodnocení
1
Pracuje s malou pomocí
2
Při práci potřebuje pomoc
3
Při práci potřebuje pomoc a vedení
4
Při práci se snaží
5
Práce se nedaří
Známka
Známce odpovídající slovní hodnocení
1
Pracuje s malou pomocí
2
Při práci potřebuje pomoc
3
Při práci potřebuje pomoc a vedení
4
Při práci se snaží
5
Práce se nedaří
Známka
Známce odpovídající slovní hodnocení
1
Pracuje s malou pomocí
2
Při práci potřebuje pomoc
3
Při práci potřebuje pomoc a vedení
4
Při práci se snaží
5
Práce se nedaří
23
Předmět
Známka
1
2
3
4
5
Známce odpovídající slovní hodnocení
Učivo chápe a správně reprodukuje
Učivu rozumí (na otázky správně odpovídá)
Učivo částečně zvládá
Učivo zvládá jen s trvalou pomocí
Učivo dosud nezvládá
Známka
1
2
3
4
5
Známce odpovídající slovní hodnocení
Učivo chápe a pracuje s malou pomocí
Učivu rozumí a při práci potřebuje pomoc
Při práci potřebuje pomoc a vedení
Při práci se snaží, učivo zvládá jen s trvalou pomocí
Práce se nedaří, učivo dosud nezvládl
Známka
1
2
3
4
5
Známce odpovídající slovní hodnocení
Učivu rozumí, pracuje samostatně
Učivu rozumí, pracuje s malou pomocí
Pracuje s pomocí
Při práci potřebuje stálý dohled a vedení
Práce se nedaří, učivo dosud nezvládá
Známka
1
2
3
4
5
Známce odpovídající slovní hodnocení
Pracuje s malou pomocí
Při práci potřebuje pomoc
Při práci potřebuje pomoc a vedení
Při práci se snaží
Práce se nedaří
Známka
1
2
3
4
Výpočetní technika
5
Známce odpovídající slovní hodnocení
Pracuje přesně a pohotově
Pracuje s drobnými chybami
Pracuje s pomocí
Pracuje jen s trvalou pomocí
Práci zatím nezvládá
Výchova ke zdraví
Předmět
Dramatická
výchova
Předmět
Pěstitelské práce
Předmět
Péče o domácnost
Předmět
Předmět
Nauka o
společnosti
Známka
1
2
3
4
5
Známce odpovídající slovní hodnocení
Učivo chápe a správně reprodukuje
Učivu rozumí (na otázky správně odpovídá)
Učivo částečně zvládá
Učivo zvládá jen s trvalou pomocí
Učivo dosud nezvládá
24
Předmět
Nauka o přírodě
Známka
1
2
3
4
5
Známce odpovídající slovní hodnocení
Učivo chápe a správně reprodukuje
Učivu rozumí (na otázky správně odpovídá)
Učivo částečně zvládá
Učivo zvládá jen s trvalou pomocí
Učivo dosud nezvládá
Předmět
Známka
Známce odpovídající slovní hodnocení
Anglický jazyk
1
2
3
4
5
Používá některá anglická slova samostatně. Základním
pokynům v cizím jazyce rozumí.
Používá některá anglická slova s malou dopomocí.
Dokáže opakovat anglická slova.
Opakuje (přiřazuje) anglická slova s trvalou pomocí.
Učivo dosud nezvládá.
Mgr. Vojtěch Kolařík – ředitel školy
Mgr. Josef Maloň
Mgr. Dana Podvojská
25
Příloha č. 3
Organizační řád školní družiny
Řád je určen dětem ve školní družině (dále jen ŠD), pedagogům a zákonným zástupcům dětí.
Provozní doba
Provoz ŠD je zajištěn v odpoledních hodinách, a to od 12.10 hod. do 15.30 hodin, v pátek do 15.00
hodin.
Užívané místnosti
Provoz probíhá v jednom oddělení v přízemí, budova B.
Užívání dalších prostor
Školní jídelna, tělocvična školy, šatny, chodby, WC, snoezelen (relaxační místnost sloužící ke stimulaci
smyslů), relaxační místnosti, počítačová učebna, cvičná kuchyňka.
Přihlašování a odhlašování dětí
Umístění dítěte do ŠD není nárokové, o zařazení rozhoduje ředitel školy.
Zákonný zástupce přihlásí dítě do ŠD řádně vyplněným zápisovým lístkem, kde určí způsob a čas
odchodu dítěte. Odhlášení dítěte ze ŠD se provádí pouze písemně.
Ze ŠD lze dítě vyloučit, pokud soustavně nebo nějakým výrazným projevem porušilo kázeň a pořádek,
ohrožuje zdraví a bezpečnost ostatních, dlouhodobě svévolně nenavštěvuje ŠD, zákonný zástupce
neplatí poplatek ŠD nebo z jiných zvlášť závažných důvodů.
Oddělení je naplněno nejvýše do počtu dvanácti dětí.
Z toho :
maximálně pět dětí s PAS,
maximálně jedno dítě z rehabilitační třídy,
ze všech dětí bude přijato pouze jedno imobilní.
Toto opatření je z důvodu zajištění bezpečnosti a zdraví všech svěřených dětí.
Kritéria pro zařazení dětí do ŠD
Kapacita oddělení je 12 dětí.
Děti budou přijímány dle těchto kritérií:
- děti 1. stupně, které mají zaměstnány oba rodiče nebo je rodič zaměstnaný samoživitel,
- přednostně mohou být přijímány děti, které mají znevýhodněné sociální podmínky (nutné
potvrzení soc. úřadu města Havířov),
- pokud je volné místo ve ŠD, mohou být přijímány děti, které nemají zaměstnány rodiče, a to
v následujícím pořadí:
osamocený rodič,
mladší před staršími,
rodiče pečující o více sourozenců (pěstounská péče),
rodič na MD.
Vstup do ŠD
Dítě nastupuje do ŠD tím, že ihned po skončení vyučování jej odvede TU, učitel vyučující poslední
hodinu, vychovatel nebo asistent pedagoga do šatny ŠD a ohlásí se vychovatelce. Docházka do ŠD je
evidována, a pokud je dítě přítomno ve škole na výuku, ale nejde do družiny, TU, AP nebo vychovatel
přijde nahlásit tuto nepřítomnost vychovatelkám ŠD. Za dítě, které do družiny nenastoupí nebo není
řádně předáno, nenesou vychovatelky ŠD odpovědnost.
26
Zájmové kroužky ve škole
Dítě, které navštěvuje zájmový kroužek v rámci školy, si bude vyzvedávat učitel, vychovatel nebo
asistent pedagoga, který kroužek vede (u šatny ŠD, místnosti ŠD nebo ve školní jídelně). Po ukončení
kroužku je dítě opět osobně předáno vychovatelkám ŠD.
Úplata za pobyt dítěte v ŠD
V září je provedena úplata za 4 měsíce (září - prosinec) ve výši 200 Kč.
Další úplaty se vybírají v prosinci, a to na celé druhé pololetí, tj. 300,- Kč. V případě nezaplacení
úplaty, nebude moci dítě školní družinu navštěvovat.
Peníze za úplatu vybírají vychovatelky a odevzdávají je sekretářce ŘŠ.
Podmínky docházky do ŠD
Pravidelná docházka přihlášených dětí je povinná. Zákonný zástupce dítěte sdělí na zápisním lístku
rozsah docházky a způsob odchodu. Omluvu nepřítomnosti dítěte, odchylky od docházky nebo
způsobu odchodu, sdělí družině písemně. Odchody dětí jsou zapsány v zápisním lístku a třídní knize.
Mimořádný odchod ze ŠD oznámí rodiče písemně na předepsaném formuláři s konkrétním datem
a hodinou.
Předem známou nepřítomnost dítěte ve ŠD omluví zákonný zástupce písemně, osobně nebo
telefonicky nejpozději den předem. Za dítě, které mělo být ve ŠD a nedostavilo se, vychovatelka
nezodpovídá.
Podmínky odchodu a vyzvedávání dětí
Děti, které odcházejí samostatně, se řídí časem uvedeným na zápisovém lístku.
Odchylky od dohodnutého způsobu docházky zapsané na zápisovém lístku jsou možné jen po
předchozí písemné žádosti zákonných zástupců. Žádost je zapsána do určeného formuláře a musí
obsahovat datum a podpis zákonných zástupců. Bez splnění tohoto požadavku nelze dítě ze školní
družiny uvolnit. Pokud zákonný zástupce, vyzvedává dítě ze školní družiny ve 13:00, 14:00, 14:30,
15:00 zazvoní na zvonek ŠD a dítě mu vychovatelka přivede do šatny. V době od 13:15 – 13:45 jsou
děti ve školní jídelně.
Bezpečnost a ochrana zdraví dětí ŠD
Děti jsou povinny řídit se školním řádem, organizačním řádem ŠD a pokyny vychovatelky, se kterými
jsou seznámeny začátkem školního roku.
Nesmí bez vědomí vychovatelky opouštět oddělení, zdržovat se na chodbách, v šatně, na WC, nesmí
otevírat okna. Vychovatelky zodpovídají při standardní činnosti nejvýše za 12 dětí.
Při rekreačních a zájmových činnostech mimo školu se dítě bez vědomí vychovatelky nevzdaluje
z určeného prostoru.
Na chodbách není dovoleno běhání, klouzání, sjíždění po zábradlí, skákání ze schodů.
Děti ve ŠD jsou povinné chránit majetek ŠD. Svévolně poškozený majetek zákonný zástupce dítěte
nahradí nebo zajistí opravu.
Oblečení, obuv a pomůcky do ŠD musí mít děti podepsány, aby nedošlo k záměně. Případnou ztrátu
ihned nahlásí vychovatelce. Dojde-li k úmyslnému poškození nebo znečištění oblečení, obuvi nebo
pomůcek jiným dítětem, hradí škodu jeho zákonný zástupce.
Pitný režim
V době oběda mají děti pití v jídelně. Pitný režim je ve ŠD zajištěn.
Nevyzvednutí dítěte
Čtvrt hodiny po ukončení provozu ŠD čeká vychovatelka s nevyzvednutým dítětem. Jestliže se rodiče
do té doby neobjeví ani netelefonují, volá vychovatelka nejprve zákonné zástupce, v nutném případě
27
Policii ČR, která zajistí spojení se zákonnými zástupci a jeho dočasnou ochranu, případně zajistí
azylové lůžko. Opakované nevyzvednutí dítěte může být důvodem vyloučení ze ŠD.
Pravidla styku se zákonnými zástupci
Rodiče se mohou na chování svých dětí informovat denně při vyzvedávání. Výchovné problémy řeší
vychovatelka ve spolupráci s rodiči osobně, popřípadě zápisem do notýsku. Problémy většího rázu se
řeší s vedením školy.
Úrazy
Dítě je povinno každý úraz okamžitě hlásit vychovatelce. Ta seznámí se situací rodiče, poskytne první
pomoc, a pokud je to nutné, vyhledá odborné lékařské ošetření.
Poplatek za ošetření platí zákonný zástupce zdravotnickému zařízení dodatečně, škola poplatky
nehradí.
Chování dětí
Dítě bez vědomí vychovatelky ŠD neopouští. Doba pobytu dítěte ve ŠD se řídí údaji na zápisním lístku.
Ve ŠD se dítě řídí pokyny vychovatelek, školním řádem a řádem školní družiny. Na hodnocení
a klasifikaci chování dítěte ve školní družině se vztahují ustanovení vyhlášky o ZŠ, tj. udělování
napomenutí, důtky třídního učitele, důtky ředitele školy, klasifikace sníženou známkou z chování na
vysvědčení. Pokud dítě narušuje soustavně školní řád a činnost školní družiny, může být rozhodnutím
ředitele z družiny vyloučeno.
Stravování
Vychovatelky přicházejí se svým oddělením na oběd a zajistí správnou kulturu stolování. Pouze při
celoškolních akcích přichází ŠD na oběd po domluvě později. Rodiče zajistí včasné zaplacení obědů.
Mobilní telefony, cenné věci, větší obnosy peněz
Doporučujeme dětem do družiny nenosit cenné věci, mobilní telefony a větší obnos peněz.
Mobilní telefony mají děti uloženy po celou dobu pobytu ve ŠD v uzavřené školní tašce. Za jejich
případnou ztrátu, krádež nebo poškození nenese škola odpovědnost a nelze požadovat žádnou
náhradu.
Práva dětí
Dítě má právo na vlídné zacházení ze strany vychovatelky i spolužáků.
Je mu umožněno navštěvovat zájmové kroužky v rámci ŠD.
Děti mají právo na individuální přístup ze strany vychovatelky.
Mohou kdykoli požádat vychovatelku o pomoc při řešení problémů školních i osobních.
Děti se mohou podle své fantazie podílet na výzdobě školy a ŠD.
Povinnosti dětí
Docházet do ŠD dle zápisního lístku a nesmí svévolně družinu opustit.
Dodržovat vnitřní řád ŠD, předpisy a pokyny školy a školského zařízení k ochraně zdraví
a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni.
Chovat se slušně k dospělým i dětem a tak, aby neohrozil zdraví svoje ani jiných osob.
Dodržovat základní pravidla hygieny, pravidla slušného chování a chránit své zdraví i zdraví svých
spolužáků.
Jakýkoli úraz ihned oznámit vychovatelce nebo jiné dospělé osobě z řad pracovníků školy.
Přezouvat se po vstupu do budovy do vhodných přezůvek (sportovní obuv není považována za
přezůvky)
Udržovat v pořádku všechny věci, které tvoří zařízení třídy a školy a také ty, které byly dětem svěřeny
v souvislosti s pobytem v ŠD.
28
Práva zákonných zástupců
Právo na bezodkladné jednání, které se týká jeho dítěte.
Právo nesouhlasit se zveřejňováním fotografií či prací svých dětí v médiích nebo ve školních
prezentačních materiálech. Využití tohoto práva sdělí zákonný zástupce škole písemně. V opačném
případě má škola nárok zveřejňovat fotografie či práce dětí v médiích nebo školních prezentačních
materiálech.
Povinnosti zákonných zástupců
Zajistit, aby dítě docházelo řádně do školní družiny.
Dodržovat časy odchodů ze ŠD uvedené na zápisním lístku.
Dodržovat provozní dobu ŠD.
Na vyzvání se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se dítěte.
Informovat o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo jiných závažných
skutečnostech týkajících se dítěte.
Odpovědnost za škodu
Nezletilý odpovídá za škodu jím způsobenou, je-li schopen ovládat své jednání a posoudit jeho
následky. Škodu způsobenou nezletilým hradí zákonný zástupce.
Zpracováno k 3. 9. 2012.
Mgr. Vojtěch Kolařík – ředitel školy
Blanka Čelko – vychovatelka
Helena Vrbová – vychovatelka
29
Příloha č. 4
Organizační řád školního klubu
Řád je určen pedagogům, žákům ve školním klubu (dále jen ŠK) a jejich zákonným zástupcům.
Provozní doba
Provoz ŠK je zajištěn v dny školního vyučování, a to v pondělí až čtvrtek od 13:00 do 16:00 hodin
a v pátek od 13:00 do 15:00 hodin
Užívané místnosti
Provoz probíhá v jednom oddělení v přízemí školy. Dále: keramická dílna, kuchyňka, relaxační
a počítačová místnost.
Užívání dalších prostor
Školní jídelna, šatny, chodby, WC, tělocvična, zahrada, hřiště.
Přihlašování a odhlašování žáků
Umístění dítěte do ŠK není nárokové, o zařazení rozhoduje ředitel školy. Zákonný zástupce přihlásí
žáka do ŠK řádně vyplněným zápisovým lístkem, kde určí způsob a čas odchodu žáka. Odhlášení žáka
se provádí písemně. Ze ŠK lze žáka vyloučit, pokud soustavně nebo nějakým výrazným projevem
porušil kázeň a pořádek, ohrožuje zdraví a bezpečnost ostatních, dlouhodobě svévolně nenavštěvuje
ŠK, zákonný zástupce neplatí poplatek ŠK nebo z jiných zvlášť závažných důvodů.
Oddělení je naplněno nejvýše do počtu deseti žáků.
Docházka do ŠK
Dítě nastupuje do ŠK po skončení vyučování. TU jej přivede do šatny ŠK kde si jej převezme
vychovatelka. Docházka je evidována. Pokud je dítě ve škole ale nejde do ŠK, je nutné jej omluvit
zákonným zástupcem. Za dítě které do klubu nenastoupí, nenesou vychovatelé odpovědnost.
Platba za pobyt dítěte v ŠK
V průběhu září je provedena platba za 4 měsíce (září – prosinec) ve výši 200Kč. Další platby ve výši
300Kč se vybírají v průběhu ledna, a to na celé druhé pololetí. V případě nezaplacení školného
nebude moci žák ŠK navštěvovat.
Peníze vybírají vychovatelé proti podpisu a odevzdají je paní sekretářce.
Podmínky docházky do ŠK
Docházka přihlášených dětí je povinná. Zákonný zástupce žáka sdělí na zápisním lístku rozsah
docházky a způsob odchodu. Předem známou nepřítomnost žáka, odchylky od docházky nebo
způsobu odchodu omluví zákonný zástupce osobně. Za žáka, který měl být ve ŠK a nedostavil se,
vychovatelé nezodpovídají.
Podmínky odchodu a vyzvedávaní žáků
Žáci, kteří odcházejí bez doprovodu, se řídí časem uvedeným na zápisovém lístku. Osobní vyzvednutí
je možné kdykoliv po dohodě s vychovateli. Odchylky od dohodnutého způsobu docházky zapsané na
zápisovém lístku jsou možné jen po předchozí písemné žádosti zákonných zástupců. Žádost je
zapsána na list papíru, který je zakládán. Musí obsahovat datum a podpis zákonných zástupců. Bez
splnění tohoto požadavku nelze dítě ze ŠK uvolnit.
30
Přechod žáků ze školy do ŠK
Za příchod žáků po vyučování do šatny ŠK zodpovídá pedagog, který vyučoval poslední hodinu ve
třídě.
Bezpečnost a ochrana zdraví žáků ŠK
Žák je povinen řídit se školním řádem, organizačním řádem ŠK a pokyny vychovatelů, se kterými je
seznámen začátkem školního roku.
Nesmí bez vědomí vychovatelů opouštět oddělení, zdržovat se na chodbách, v šatně, na WC, nesmí
otevírat okna. Vychovatelé zodpovídají při standardní činnosti nejvýše za 10 žáků. Při rekreačních
a zájmových činnostech mimo školu se žák bez vědomí vychovatelů nevzdaluje z určeného prostoru.
Na chodbách není dovoleno běhání, klouzání, sjíždění po zábradlí, skákání ze schodů.
Děti ve ŠK jsou povinné chránit jeho majetek. Úmyslné poškozený majetek zákonný zástupce dítěte
uhradí nebo zajistí opravu.
Oblečení, obuv a pomůcky do školy musí mít žáci podepsané, aby nedošlo k záměně. Případnou
ztrátu ihned nahlásí vychovatelům. Dojde-li k úmyslnému poškození nebo znečištění oblečení, obuvi
nebo pomůcek jiným žákem, hradí škodu jeho zákonný zástupce.
Pitný režim
V době oběda mají děti pití v jídelně. Pitný režim mimo jídelnu lze zajistit po dohodě s rodiči.
Nevyzvednutí žáka
Do 16:15 (15:15) čeká vychovatel/ka s nevyzvednutým dítětem v prostorách šatny. Jestli se rodič
v tomto čase neobjeví ani nekontaktuje telefonicky, volá vychovatel/ka nejprve zákonného zástupce,
v nutném případě Policii ČR. Opakované nevyzvednutí žáka může být důvodem vyloučení ze ŠK.
Pravidla styku se zákonnými zástupci
Rodiče se mohou na chování svých dětí informovat denně při vyzvedávání žáka. Výchovné problémy
žáků řeší vychovatelka ve spolupráci s rodiči osobně, popřípadě zápisem do notýsku. Problémy
většího rázu se řeší s vedením školy.
Úrazy
Žák je povinen každý úraz okamžitě hlásit vychovatelce. Ta seznámí se situací rodiče, poskytne první
pomoc, a pokud je to nutné, vyhledá odborné lékařské ošetření. Poplatek za ošetření platí zákonný
zástupce zdravotnickému zařízení dodatečně, škola poplatky nehradí.
Chování žáků
Žák bez vědomí vychovatelky ŠK neopouští. Doba pobytu žáka ve ŠK se řídí údaji na zápisním lístku.
Ve ŠK se žák řídí pokyny vychovatelek, školním řádem a řádem školního klubu. Na hodnocení
a klasifikaci chování žáka ve školním klubu se vztahují ustanovení vyhlášky o ZŠ, tj. udělování
napomenutí, důtky třídního učitele, důtky ředitele školy, klasifikace sníženou známkou z chování na
vysvědčení. Pokud žák narušuje soustavně školní řád ŠK, může být rozhodnutím ředitele z klubu
vyloučen.
Stravování
Vychovatelka přichází se svým oddělením na oběd a zajistí správnou kulturu stolování. Pouze při
celoškolních akcích přichází ŠK na oběd po domluvě později. Rodiče zajistí včasné zaplacení obědů.
31
Mobilní telefony, cenné věci, větší obnosy peněz
Doporučujeme žákům, aby do klubu nenosili cenné věci, mobilní telefony a větší obnosy peněz.
Mobilní telefony mají žáci uloženy po celou dobu pobytu v klubu v uzavřené školní tašce. Za jejich
případnou ztrátu, krádež nebo poškození nenese škola odpovědnost a nelze požadovat žádnou
náhradu.
Práva žáků
Dítě má právo na vlídné zacházení ze strany vychovatelů i spolužáků.
Je mu umožněno rozvíjet své zájmy.
Děti mají právo na individuální přístup ze strany vychovatelů.
Mohou kdykoli požádat vychovatele o pomoc při řešení problémů školních i osobních.
Děti se mohou podle své fantazie podílet na výzdobě klubu.
Povinnosti žáků
Nesmí svévolně klub opustit, musí dodržovat pravidelnou docházku dle zápisního lístku.
Dodržovat vnitřní řád ŠK, předpisy a pokyny školy a školského zařízení k ochraně zdraví a bezpečnosti,
s nimiž byli seznámeni.
Dodržovat pravidla slušného chování. Dodržovat základní pravidla hygieny, chránit zdraví své i zdraví
svých spolužáků.
Jakýkoli úraz ihned oznámit vychovatelce nebo jiné dospělé osobě z řad zaměstnanců školy.
Přezouvat se po vstupu do budovy do vhodných přezůvek (sportovní obuv není považována za
přezůvky).
Udržovat v pořádku všechny věci, které byly žákům svěřeny v souvislosti s pobytem v ŠK.
Práva zákonných zástupců
Právo na bezodkladné jednání, které se týká jejich dítěte.
Právo nesouhlasit se zveřejňováním fotografií či prací svých dětí v médiích nebo ve školních
prezentačních materiálech. Využití tohoto práva sdělí zákonný zástupce škole písemně. V opačném
případě má škola nárok zveřejňovat fotografie či práce dětí v médiích nebo školních prezentačních
materiálech.
Povinnosti zákonných zástupců
Zajistit, aby žák docházel řádně do školního klubu.
Dodržovat časy odchodů ze ŠK uvedené na zápisním lístku.
Dodržovat provozní dobu ŠK.
Na vyzvání se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se dítěte.
Informovat o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo jiných závažných
skutečnostech týkajících se dítěte.
Odpovědnost za škodu
Nezletilý odpovídá za škodu jim způsobenou, je-li schopen ovládat své jednání a posoudit jeho
následky. Škodu způsobenou nezletilým hradí zákonný zástupce.
Zpracováno k 3. 9. 2012.
Mgr. Vojtěch Kolařík – ředitel školy
Věra Štětinová – vychovatelka
Bc. Sylva Muroňová – vychovatelka
32
Příloha č. 5
Pravidla školního klubu (dále jen ŠK)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Ve všech prostorách, které bude ŠK využívat, udržujeme pořádek a čistotu.
Používáme přezůvky.
Mluvíme spolu slušně, nekřičíme, používáme oslovení.
Používáme slůvka „prosím“ a „děkuji“.
Žáci se oslovují křestními jmény.
Vypůjčené hračky nebo hry nerozhazujeme, vždy je po sobě uklidíme na dané místo.
Po použití WC, před jídlem a po vycházce si vždy umyjeme ruce mýdlem.
Zdravíme všechny zaměstnance školy.
Katedra neslouží dětem, pouze vychovatelům.
Televizi, video, CD přehrávač obsluhují vychovatelé, ne žáci.
Ve školní jídelně se chováme slušně, tiše, dbáme pokynů vychovatele, dbáme na čistotu
stolování.
Všechno oblečení (bundy, boty, aktovka) bude uloženo v uzamčené šatně.
Zpraciváno k 3. 9. 2012.
Mgr. Vojtěch Kolařík – ředitel školy
Bc. Sylva Muroňová – vychovatelka
Věra Štětinová - vychovatelka
33
Příloha č. 6
Příchody a odchody žáků základní školy
Školní budova se otevírá pro žáky v 8.10 hodin.
Žáci mohou vstupovat do budovy hlavním vchodem do vestibulu z ulice Opletalova nebo
bezbariérovým přístupem - vchodem z nádvoří školy do budovy B 1.
Žáci vstupují do školy samostatně nebo v doprovodu rodičů/zákonných zástupců/opatrovníků (dále
jen rodičů). V prostorách šatny je předávají pedagogickým pracovníkům, kteří vykonávají pedagogický
dozor.
Pak žáci odcházejí do tříd a čekají na zahájení výuky dle rozvrhu hodin. Zahájení výuky je v 8,30 hodin.
Ukončení dle rozvrhu hodin.
Během výuky mohou žáci opustit školu jen s předchozím souhlasem rodičů. (Např. návštěvy lékaře,
o kterých je písemně nebo ústně učitel informován rodiči).
Nevolnost a jiné důvody, které vzniknou během vyučování, se řeší po konzultací vyučujícího a rodiče
samostatným odchodem žáka ze školy nebo v doprovodu rodiče.
Zvláštní ustanovení pro žáky, kteří docházejí a odcházejí do školy v doprovodu rodičů.
Rodiče žáků, kteří z různých důvodů nedocházejí do školy samostatně, se řídí následujícími
ustanoveními.
Rodiče dohodnou písemně s třídním učitelem způsob docházky a doprovodu žáku do školy.
(Formulář o „způsobu docházky žáka do školy“).
Rodič předá dítě pracovníkovi školy zpravidla u vchodu do budovy, v šatně nebo ve třídě.
Poté přebírá zodpovědnost za dítě škola.
Při odchodu žáka ze školy předává pedagogický pracovník žáka opět rodiči dle dohody u šatny, ve
třídě a pak přebírá za žáka zodpovědnost.
Jestliže žák bude opouštět budovu v jinou dobu, než je stanoveno rozvrhem hodin, rodič tuto
skutečnost oznámí písemně učiteli (deníček, žákovská knížka).
Pokud žáka do školy doprovází jiné osoby, než zákonní zástupci (Benjamín p.o, DD Havířov, DC
Čtyřlístek p.o.) řídí se docházka dohodou mezi školou a danou organizací.
Příchody a odchody žáků praktické školy
Školní budova se pro žáky otevírá v 7.30 hodin.
Žáci mohou vstupovat do budovy školy bezbariérovým vchodem (vedle vrátnice) nebo vchodem
z parkoviště areálu školy (budova A – šatna).
Žáci vstupují do školy samostatně nebo v doprovodu rodičů, zákonných zástupců, opatrovníků aj.
(dále jen rodičů).
Na chodbách a v prostorách šatny pedagogičtí pracovníci vykonávají dozor a dohlíží na žáky.
Z šatny žáci odcházejí do tříd a čekají na zahájení výuky. První vyučovací hodina začíná v 7.55 hodin.
Ukončení vyučování je dle rozvrhu hodin, nejpozději v 14.20 hodin.
V případě účasti na mimoškolních akcích (např. kulturních nebo sportovních) lze dohodnout, na
základě písemného sdělení rodičů třídnímu učiteli, žákův mimořádný příchod (např. na místo určení)
nebo odchod.
Během výuky mohou žáci opustit školu jen s předchozím souhlasem rodičů (např. návštěvy lékaře,
o kterých je písemně nebo ústně třídní učitel informován rodiči).
34
Nevolnost a jiné důvody, které vzniknou během vyučování, se řeší individuálně, po konzultaci
vyučujícího a rodiče samostatným odchodem žáka ze školy nebo v doprovodu rodiče.
Zvláštní ustanovení pro žáky, kteří docházejí a odcházejí do školy s doprovodem.
Rodiče žáků, kteří z různých důvodů nedocházejí do školy samostatně, se řídí následujícími
ustanoveními.
Rodiče dohodnou písemně s třídním učitelem způsob docházky a doprovodu žáka do školy
(formulář „Způsob docházky žáka do školy“).
Rodič předá dítě určenému pedagogickému pracovníkovi školy, zpravidla u vchodu do budovy,
v šatně nebo ve třídě (dle sepsané dohody).
Poté přebírá zodpovědnost za svěřenou osobu škola.
Při odchodu ze školy předává pedagogický pracovník žáka rodiči, dle sepsané dohody a ten pak zpět
přebírá za žáka zodpovědnost.
Jestliže žák bude opouštět budovu v jinou dobu, než je stanoveno rozvrhem hodin, rodič tuto
skutečnost oznámí písemně třídnímu učiteli (deníček, žákovská knížka).
Mgr. Vojtěch Kolařík – ředitel školy
Mgr. Jan Bierza – zástupce ředitele pro ZŠ
35
Příloha č. 7
Postup školy při výskytu záškoláctví u žáka
(dokument vychází z Metodického pokynu MŠMT k jednotnému postupu
při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu
záškoláctví č.j. 10 194/2002-14)
1. Prevence záškoláctví
a)
b)
c)
d)
Dobu a způsob uvolnění žáka z vyučování stanoví školní řád.
Školní docházku žáka eviduje třídní učitel.
Na prevenci záškoláctví se podílí třídní učitel, učitel odborného výcviku, výchovný poradce,
školní metodik prevence. Dále prevence probíhá ve spolupráci s ostatními pedagogy
a zákonnými zástupci žáka.
Součásti prevence je:
- pravidelné zpracovávání dokumentace o absenci žáků,
- součinnost se zákonnými zástupci žáků,
- analýza příčin záškoláctví žáků, včetně přijetí příslušných opatření,
- výchovné pohovory s žáky,
- spolupráce s institucemi pedagogicko–psychologického poradenství,
- konání výchovných komisí ve škole,
- spolupráce s orgány sociálně–právní ochrany dětí.
2. Způsob omlouvání nepřítomnosti žáka ve škole, řešení neomluvené absence a postup
zúčastněných subjektů
Nepřítomnost nezletilého žáka ve škole omlouvá v souladu s platnými právními předpisy zákonný
zástupce nezletilého žáka, zletilý žák omlouvá svou nepřítomnost sám.
Škola, pokud to považuje za nezbytně nutné, může požadovat lékařské potvrzení o nepřítomnosti
žáka z důvodu nemoci, a to pouze jako součást omluvenky vystavené zákonným zástupcem
nezletilého žáka, a to v případě, že nepřítomnost žáka ve škole přesáhne 3 dny školního vyučování.
Lékařské potvrzení je možné vyžadovat i u zletilého žáka.
Na dobu nepřítomnosti žáka ve škole, která předchází jeho návštěvě u lékaře, není tento lékař
oprávněn vydat potvrzení o nemoci, neboť nelze jednoznačně a zodpovědně posoudit zdravotní stav
žáka.
Ve zcela výjimečných, individuálně stanovených případech (především v případě časté nepřítomnosti
žáka nasvědčující zanedbávání školní docházky) může škola požadovat jako součást omluvenky
potvrzení lékaře i v případě nepřítomnosti, která nedosahuje délky delší než 3 dny.
Školy a zdravotnická zařízení jsou v souladu s § 10 odst. 4 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní
ochraně dětí, povinni oznamovat skutečnosti nasvědčující tomu, že se v konkrétních případech jedná
o děti, na něž se sociálně-právní ochrana zaměřuje.
2.1. Základní škola
Pokud zákonný zástupce neoznámil nebo nedoložil důvody nepřítomnosti žáka a absence trvá déle
jak 3 dny:
a)
Třídní učitel informuje o zvýšené neomluvené absenci výchovného poradce, který údaje
vyhodnocuje.
b)
Do součtu 10 neomluvených hodin je zákonný zástupce pozván (telefonicky, písemně)
k osobnímu jednání s třídním učitelem, který ho seznámí s možnými důsledky plynoucími
z případného nárůstu neomluvené absence žáka. Z jednání zpracuje zápis s podpisy
36
zúčastněných osob, v němž je uveden způsob nápravy, doporučení školy (např. zavedení
deníčku s docházkou, monitorování žáka – telefonické ověřování přítomnosti žáka rodičem)
a výchovné opatření.
c)
Při počtu větším než 10 neomluvených hodin svolá výchovný poradce z pověření ředitele
školy jednání výchovné komise, které se účastní zákonný zástupce žáka, třídní učitel,
výchovný poradce a osoby výchovným poradcem delegované a pozvané (ředitel školy,
zástupce ředitele, další pedagogičtí pracovníci, žák, zástupce orgánu sociálně právní ochrany
dětí). O průběhu a závěrech výchovné komise je vyhotoven zápis podepsaný všemi
zúčastněnými. O doporučeních výchovné komise je výchovným poradcem informován
zástupce ředitele pro základní školu.
d)
Pokud neomluvená absence žáka přesáhne 25 hodin, zašle výchovný poradce z pověření
ředitele školy oznámení o pokračujícím záškoláctví s náležitou dokumentací příslušnému
orgánu sociálně právní ochrany dětí a obecnímu úřadu. Podklady připravuje třídní učitel.
e)
Pokud již zákonní zástupci byli postiženi rozhodnutím správního orgánu a záškoláctví se
opakuje, je potřeba postoupit druhé hlášení pro zanedbání školní docházky Policii ČR, kde
bude případ řešen pro podezření z ohrožení mravní výchovy mládeže. Kopie hlášení bude
zaslána příslušnému obecnímu úřadu.
2.2. Střední škola
a)
U celkové absence, která činí více jak 50% zameškaných vyučovacích hodin za pololetí
u dvouletého oboru vzdělání a více jak 30% zameškaných vyučovacích hodin za pololetí
u tříletého oboru vzdělání v jednotlivých předmětech a po zvážení všech skutečností, může
vyučující navrhnout náhradní termín pro vyzkoušení žáka v daném předmětu.
b)
Neomluvenou absenci žáka ve výuce řeší třídní učitel ve spolupráci s učitelem odborného
výcviku.
Není-li žák ve škole 14 dnů (2 týdny) a škola nemá o jeho nepřítomnosti žádné informace,
informuje třídní učitel zákonné zástupce žáka.
c)
Vymezení povinností třídního učitele a učitele odborného výcviku při řešení neomluvené
absence:
Třídní učitel – vede korespondenci se zákonnými zástupci žáka, ukládá kopie dopisů v osobní
kartě žáka a eviduje telefonické rozhovory s rodiči v příloze třídní knihy. Korespondence je
schvalována zástupcem ředitele pro střední školu, v jehož kompetenci je upravit postup ve
způsobu řešení absence v závislosti na konkrétní situaci.
Učitel odborného výcviku – informuje třídního učitele, pokud neomluvená absence žáka trvá
na odborném výcviku nepřetržitě 14 dnů (2 týdny) nebo přerušovaná neomluvená absence
dosáhne 50 hodin.
d)
Doporučený postup pro komunikaci se zákonným zástupcem žáka nebo zletilým žákem
obsahuje příloha.
Zpracováno k 3. 9. 2012.
Vojtěch Kolařík – ředitel školy
Mgr. Zuzana Proboszová – vých. poradce a met. prevence pro ZŠ
Mgr. Jiří Rektořík – vých. poradce a met. prevence pro SŠ
37
Příloha č. 8
Šikanování a doporučený postup řešení
(dokument vychází z Metodického pokynu MŠMT k řešení
šikanování ve školách a školských zařízeních č. j. 22 294/2013-1)
1. Charakteristika šikanování
Šikanování je mimořádně nebezpečná forma násilí, která ohrožuje základní výchovné a vzdělávací cíle
školy. Nebezpečí spočívá zejména v závažnosti, dlouhodobosti a mnohdy v celoživotních následcích
na zdraví oběti.
Jedná se o jakékoliv chování, jehož záměrem je ublížit, ohrozit nebo zastrašovat žáka, případně
skupinu žáků. Spočívá v cílených a opakovaných fyzických a psychických útocích jedincem nebo
skupinou vůči jedinci nebo skupině, kteří se neumí nebo z nejrůznějších důvodů nemohou bránit.
Zahrnuje jak fyzické útoky v podobě bití, vydírání, poškozování věcí, tak i útoky slovní v podobě
nadávek, pomluv, vyhrožování či ponižování. Rovněž se může realizovat prostřednictvím elektronické
komunikace - kyberšikany (útoky pomocí sms zpráv, elektronické pošty, sociálních sítí, zveřejňováním
urážlivých materiálů na internetových stránkách apod.). Šikanování se projevuje i v nepřímé podobě
jako demonstrativní přehlížení a ignorování žáka či žáků třídní nebo jinou skupinou spolužáků.
Pro šikanování jsou charakteristické záměrnost, cílenost, opakování, nepoměr sil, bezmocnost oběti,
samoúčelnost.
Za šikanování se nepovažuje škádlení a agrese (jednorázový fyzický konflikt).
2. Znaky šikanování (příklady)
Nepřímé (varovné) znaky:
 Žák je o přestávkách často osamocený, ostatní o něj nejeví zájem, nemá kamarády.
 Vyhledává blízkost učitelů.
 Při rozdělování žáků do skupin bývá jedinec volen mezi posledními.
 Má-li promluvit před třídou, je nejistý, ustrašený.
 Působí smutně, nešťastně, stísněně, mívá blízko k pláči.
 Jeho školní prospěch se někdy náhle a nevysvětlitelně zhoršuje.
 Jeho věci jsou poškozené, znečištěné, případně rozházené.
 Stále postrádá nějaké věci.
 Odmítá vysvětlit poškození a ztráty věcí nebo používá nepravděpodobné výmluvy.
 Začíná vyhledávat důvody pro absenci ve škole.
 Mívá odřeniny, modřiny, škrábance.
Přímé znaky:
 Posměšné poznámky na adresu žáka, pokořující přezdívky, nadávky, ponižování, hrubé žerty.
 Kritika žáka, zejména pronášená nepřátelským nebo pohrdavým tónem.
 Nátlak na žáka, aby dával věcné nebo peněžní dary nebo aby šikanujícímu zaplatil.
 Příkazy, které žák dostává od spolužáků, většinou pronášené panovačným tónem.
Skutečnost, že se jim podřizuje.
 Strkání, rány, kopání, které sice nejsou moc silné, ale je nápadné, že je oběť neoplácí a
nebrání se jim.
 Rvačky, v nichž jeden z účastníků je zřetelně slabší a snaží se uniknout.
Rodiče žáků se doporučuje upozornit zejména na to, aby si všímali těchto možných příznaků, kdy
žák:
 Nemá kamaráda, s nímž by trávil volný čas, s nímž by si telefonoval apod.
 Nechuť jít ráno do školy (zvláště když dříve do školy chodil pravidelně).
38





Při cestě do školy a ze školy střídá různé cesty, prosí o doprovod, dovoz a odvoz autem.
Bývá doma smutný, apatický, objevují se výkyvy nálad. Odmítá se svěřit, co ho trápí.
Žádá o peníze, přičemž udává nevěrohodné důvody (např. opakovaně tvrdí, že je ztratil),
případně doma peníze krade.
Nápadně často hlásí ztrátu osobních věcí.
Stěžuje si na neurčité bolesti břicha nebo hlavy, ráno zvrací nebo mu bývá špatně, snaží se
zůstat doma. Své zdravotní potíže může přehánět, případně i simulovat.
3. Odpovědnost školy
Škola je povinna zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví žáků a studentů v průběhu všech
vzdělávacích a souvisejících aktivit. Proto musí předcházet všem náznakům násilí a šikanování.
Samotní pedagogičtí pracovníci projevy šikanování neprodleně řeší a každé jeho oběti poskytnou
okamžitou pomoc. Nesmí svým jednáním s některými žáky a chováním vůči nim podněcovat
zhoršování vztahů směřující k šikanování těchto žáků jejich spolužáky.
Škola má ohlašovací nebo informační povinnost v následujících případech:
- dojde-li k jednání, které by mohlo naplňovat znaky přestupku nebo trestného činu, obrací se
na Policii ČR.
Z hlediska trestního zákona může šikanování žáků naplňovat skutkovou podstatu trestných
činů či provinění vydírání, omezování osobní svobody, útisku, ublížení na zdraví, loupeže,
násilí proti skupině obyvatel a jednotlivci, poškozování cizí věci apod.
- dojde-li k šikanování v souvislosti s poskytováním školských služeb, má škola povinnost
informovat zákonné zástupce žáka (jak útočníka, tak oběti). Šikanování lze chápat jako
významnou skutečnost, která v průběhu vzdělávání nastala.
- škola ohlašuje orgánu sociálně právní ochrany dětí takové skutečnosti, které nasvědčují
tomu, že dítě je v ohrožení proto, že ho ohrožuje někdo jiný nebo proto, že se ohrožuje svým
chováním samo.
Pedagogický pracovník, kterému je znám případ šikanování a nepřijme v tomto ohledu žádné
opatření, se vystavuje riziku trestního postihu pro neoznámení nebo nepřekažení trestného činu,
nadržování či schvalování trestného činu, v krajním případě i podněcování. Skutkovou podstatu účasti
na trestném činu může jednání pedagogického pracovníka naplňovat v případě, že o chování žáků
věděl a nezabránil spáchání trestného činu například tím, že ponechal šikanovaného samotného mezi
šikanujícími žáky apod.
4. Škola a řešení šikanování
Při zjištění šikanování nebo podezření na možnost výskytu je vždy informován školní metodik
prevence, který:
- informuje vedení školy (zástupce ředitele pro základní nebo střední školu, ředitele školy)
- spolupracuje s ostatními pedagogickými pracovníky (zejména třídními učiteli) při řešení,
- koordinuje a doporučuje postup řešení,
- rozhoduje (po konzultaci se zástupcem ředitele a ředitelem školy), zda je škola schopna
situace zvládnout sama,
- v případě potřeby spolupracuje s PPP, SVP a dalšími organizacemi a institucemi (při
poskytování poradenských služeb včetně intervenčních programů je nutné žáky a jejich
zákonné zástupce předem informovat o charakteru poradenské služby),
- vede dokumentaci k jednotlivým případům,
- podílí se na komunikaci a spolupráci se zákonnými zástupci žáků.
Na řešení šikanování spolupracuje užší realizační tým, který je tvořen zástupcem ředitele, metodikem
prevence a třídním učitelem, případně učitelem odborného výcviku. Ti spolupracují s vyučujícími
jednotlivých předmětů a ostatními zainteresovanými pedagogickými i nepedagogickými pracovníky.
39
4.1. Postup při řešení šikanování
Při řešení šikanování bychom se měli snažit najít odpovědi na následující otázky:
- Kdo je obětí, popřípadě kolik je obětí?
- Kdo je agresorem, popřípadě kolik je agresorů? Kdo z nich je iniciátor, kdo je aktivní účastník
šikanování a kdo je obětí i agresorem?
- Co, kdy, kde a jak dělali agresoři konkrétním obětem?
- K jak závažným agresivní a manipulativním projevům došlo?
- Jak dlouho šikanování trvá?
Výpovědi k jednotlivým otázkám je nutné důkladně zapsat a uspořádat (každou výpověď vždy na
samostatný papír).
Rozhovor s oběťmi a těmi, kdo na šikanování upozornili
Nalezení vhodných svědků
Zaměříme se na členy skupiny, kteří budou ochotni pravdivě vypovídat. Ve spolupráci
s informátory nebo oběťmi vytipujeme žáky, kteří s obětí sympatizují, kamarádí s ní, nebo ji
alespoň neodmítají, žáky nezávislé na agresorech.
Individuální, případně i konfrontační rozhovory se svědky (ne konfrontace obětí a agresorů!!!)
Většinou postačí, když mluvíme s jednotlivými žáky. Vyskytnou-li se nesrovnalosti, lze uskutečnit
konfrontaci dvou svědků.
Zajištění ochrany obětem
Pořadí čtvrtého kroku není pevně dáno. U počátečních stadií šikanování nejsou většinou mimořádná
bezpečnostní opatření zapotřebí. Vždy je nutné zajistit bezpečnost obětem. Oběť se nikdy nesmí
ponechat svému osudu.
Rozhovor s agresory, případně konfrontace mezi nimi
Je to vždy poslední krok vyšetřování. Bez dobré přípravy je to ztráta času. Dokud neznáme vnější
obraz šikanování a nejsou shromážděny konkrétní informace, nemá smysl s agresory mluvit.
Hlavní význam rozhovoru spočívá v paralyzování jejich agrese. Důležitost rozhovoru pro odhalování
pravdy je většinou zanedbatelná. Pouze někdy ho lze využít pro doplnění a potvrzení informací.
HLAVNÍ CHYBA – přímá konfrontace agresora a oběti!
Rozhovor se zákonnými zástupci žáků a jejich informování
Musí být informování zákonní zástupci oběti i agresora. Škola by měla mít při jednání dostatek
nezpochybnitelných informací. Obsahem jednání není jen seznámení se situací, ale také objasnění
a vysvětlení toho, jak škola postupovala a bude postupovat.
Při jednání s rodiči žáka dbají pedagogičtí pracovníci na taktní přístup a zejména na zachování
důvěrnosti informací.
Volba vhodné metody a její realizace
Volí se mezi metodou vzájemného usmíření nebo metodou vnějšího nátlaku (výchovný pohovor,
výchovné opatření, snížení stupně z chování apod.). Následuje třídnická hodina, ve které je
realizována metoda vzájemného usmíření nebo oznámeno potrestání agresorů.
Práce se třídou
Při další výchovně vzdělávací činnosti ve třídě je kladen zvýšený důraz na skutečnost, že se v ní
vyskytlo šikanování (zvýšený dohled nad žáky, intenzivnější preventivní působení).
4.2. Krizový scénář u pokročilého šikanování – tzv. školní lynčování (Kolář,2011)
Bezprostřední záchrana oběti
U pokročilého stadia šikanování (výbuch skupinového násilí vůči oběti, brutální způsob šikanování) je
nutné před vlastním vyšetřováním ve škole zajistit bezpečí oběti, případně zastavit skupinové násilí.
40
Příprava podmínek pro vyšetřování
- upozornit ostatní pedagogy a informovat vedení školy
- zabránit domluvě na křivé skupinové výpovědi
- pokračovat v pomoci oběti
- oznámit událost Policii ČR, informovat zákonné zástupce
Vyšetřování a řešení
Další postup je shodný s postupem v kapitole 4.1. Postup při řešení šikanování.
5. Nápravná opatření
Škola má k dispozici tato nápravná opatření:
- výchovná opatření
- snížení známky z chování
- převedení do jiné třídy nebo pracovní skupiny
- doporučení zákonným zástupcům k dobrovolnému umístění do pobytového oddělení
střediska výchovné péče nebo doporučení dobrovolného diagnostického pobytu
v diagnostickém ústavu
- podání návrhu orgánu sociálně právní ochrany dítěte k zahájení práce s rodinou
- umožnění individuálního výchovného plánu agresorovi
- doporučení zákonným zástupcům péči v PPP, SVP.
Pro nápravu situace ve skupině je potřeba pracovat s celou skupinou.
6. Škola a prevence šikanování
Základem prevence šikanování a násilí ve škole je podpora pozitivních vzájemných vztahů mezi žáky
a mezi žáky a učiteli (podpora tolerance, sounáležitosti, vytváření podmínek pro zapojení všech žáků
do aktivit třídy, rozvíjení respektu a povědomí o právních normách).
Všichni pedagogičtí pracovníci pomáhají rozvíjet pozitivní mezilidské vztahy. Měli by vnímat vztahy
mezi žáky a atmosféru tříd, kde působí, jako nedílnou a velmi důležitou součást své práce. Aktivity
školy nelze spojovat jen s určitým vyučovacím předmětem nebo skupinou předmětů. Vztahy
a chování pedagogických i nepedagogických pracovníků vůči sobě a vůči žákům ovlivňují chování
žáků.
V souladu s pracovním řádem je zajištěn dohled nad žáky ve škole před vyučováním, o přestávkách
a při přecházení žáků mezi budovami školy.
Pedagogickým pracovníkům jsou nabízeny v rámci jejich dalšího vzdělávání akreditované kurzy
k problematice šikanování a rozvíjející jejich odborné dovednosti (vedení třídnických hodin,
ovlivňování chování žáka a třídy apod.).
Při preventivní práci je klíčová role třídního učitele a učitele odborného výcviku.
Na minimalizaci šikanování se podílejí všichni pedagogičtí pracovníci, a to v rámci primární prevence
ve výuce.
Ve školním řádu jsou specifikovány způsoby nepřípustného chování, upozornění na jejich závažnost,
včetně možných sankcí. Obsahuje také zákaz pořizování a zveřejňování zvukových a obrazových
záznamů bez souhlasu dotyčných osob.
Jsou zpracována pravidla používání informačních a komunikačních technologií (řád počítačové
učebny), se kterými jsou žáci seznamováni.
Škola spolupracuje a komunikuje s rodiči žáků a pravidelně je informuje – osobně, telefonicky,
písemně, prostřednictvím webových stránek. Většina komunikace probíhá z iniciativy školy.
41
7. Doporučená literatura z oblasti školního šikanování
KOLÁŘ, M. Nová cesta k léčbě šikany.. Praha: Portál. 2011 (k zapůjčení ve školní knihovně)
KOLÁŘ, M. Bolest šikanování. Praha: Portál. 2001 a 2005 (k zapůjčení ve školní knihovně)
KOLÁŘ, M. Skrytý svět šikanování ve školách, Praha: Portál. 1997 a 2000
ŘÍČAN, P. Agresivita a šikana mezi dětmi, Praha: Portál. 1995
VÁGNEROVÁ, K. a kol. Minimalizace šikany, Praha: Portál. 2009 (k zapůjčení ve školní knihovně – SŠ)
časopis Prevence (k zapůjčení u metodika prevence)
Tento dokument je zveřejněn na webových stránkách školy www.ssazs-havirov.cz, a to formou
přílohy, která je součástí školního řádu.
Zpracováno k 25. 10. 2013.
Mgr. Vojtěch Kolařík – ředitel školy
Mgr. Zuzana Proboszová – metodik prevence pro ZŠ
Mgr. Jiří Rektořík – metodik prevence pro SŠ
42
Download

Školní řád (pdf) - Střední škola a základní škola, Havířov