Mateřská škola Sluníčko Šumperk, Evaldova 25,
příspěvková organizace
Evaldova 25, 787 01 Šumperk
Školní vzdělávací program
Putujeme se Sluníčkem po celý rok
Mateřská škola Sluníčko Šumperk,
Evaldova 25, příspěvková organizace
Odloučené pracoviště : Šumavská 15
Bankovní spojení 101401081/0300
IČ 60801085
DIČ CZ60801085
 583 214 570
www.sumperkmsslunicko.cz
e-mail: [email protected]
Mateřská škola Sluníčko Šumperk, Evaldova 25,
příspěvková organizace
Evaldova 25, 787 01 Šumperk
1. Integrovaný blok: Seznámení se Sluníčkem
Doporučená témata:




První kroky bez slziček
Já a moji kamarádi
Cestou z domu do školky
Léto, milé léto, cos nám přineslo
Charakteristika IB:









radostný vstup do mateřské školy,
adaptace dětí s rodiči,
seznamování s novými kamarády, navazování dětských přátelství,
seznamování se s personálem,
seznamování se prostorami MŠ, zahrady a okolí, značkou, kam si ukládat věci,
jak se jmenuji, osvojení si jmen kamarádů,
slušné chování – naučit se základním požadavkům slušného chování,
respektování děti i dospělých,
vytváření si vlastních školních pravidel, abychom si mohli vycházet vstříc, tolerovat se, respektovat, aby nám bylo v MŠ dobře
Bankovní spojení 101401081/0300
IČ 60801085
DIČ CZ60801085
 583 214 570
www.sumperkmsslunicko.cz
e-mail: [email protected]
Mateřská škola Sluníčko Šumperk, Evaldova 25,
příspěvková organizace
Evaldova 25, 787 01 Šumperk
 pochopení základního chodu MŠ, - sebe-obslužné činnosti, stravování, odpočinek, půjčování a úklid hraček, zacházení s hračkami, knihami, manipulace s
předměty,
 uvědomění si významu rodiny,
 vytvoření si citových vazeb a pozitivních vztahů k místu a prostředí doma a v mateřské škole,
 seznámení se s prvními znaky podzimu: odlet vlaštovek, zpěvného ptactva, babí léto, znaky počasí, podnebí
Obsah vzdělávání:
Dílčí vzdělávací cíle
Co učitelka u dítěte podporuje:
Očekávané výstupy
Co dítě zpravidla dokáže:
Osvojení si poznatků a dovedností
Zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou KkU
důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, orientaci, běžné způsoby pohybu v různém prostředí
Soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje,
osobní pohody i pohody prostředí
všímá si souvislostí
Dítě a jeho tělo
Zvládat jednoduchou obsluhu a pracovní
úkony(postarat se o hračky, pomůcky, uklidit po sobě,
udržovat pořádek, zvládat jednoduché úklidové práce)
Dítě a jeho psychika
Jazyk a řeč
Poznávací schopnosti
a funkce, představivost
a fantazie, myšlenkové
operace
Sebepojetí, city, vůle
Rozvoj řečových schopností a
jazykových dovedností receptivních
(vnímání, naslouchání, porozumění.)
Posilování přirozených poznávacích
citů (zvídavosti, zájmu, radosti
z objevování apod.)
Domluvit se slovy i gesty, improvizovat
Pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno
Poznat a pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno
Získání relativní citové samostatnosti Odloučit se na určitou dobu od rodičů a blízkých, být
aktivní i bez jejich opory
Prožívat radost ze zvládnutého a poznaného
Bankovní spojení 101401081/0300
IČ 60801085
DIČ CZ60801085
Směřování ke klíčovým kompetencím
 583 214 570
www.sumperkmsslunicko.cz
e-mail: [email protected]
KkŘP
Všímat si dění i problémů v bezprostředním
okolí: přirozenou motivací k řešení dalších
problémů a situací je pro něj pozitivní
odezva na aktivní zájem
KK
Domlouvá se gesty i slovy, rozlišuje některé
symboly
SaPK
Napodobuje modely prosocionálního
chování a mezilidských vztahů, které nachází
ve svém okolí
ČaOK
Zajímá se o druhé i o to, co se kolem děje: je
otevřené aktuálnímu dění
Mateřská škola Sluníčko Šumperk, Evaldova 25,
příspěvková organizace
Evaldova 25, 787 01 Šumperk
Spoluvytváří pravidla společného soužití
mezi vrstevníky, rozumí jejich smyslu a chápe
potřebu je zachovávat
Seznamování s pravidly chování ve
vztahu k druhému
Dítě a ten druhý
Navazovat kontakty s dospělým, kterému je svěřeno do KkU
péče, překonat stud, komunikovat s ním vhodným
Soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje,
způsobem, respektovat ho
všímá si souvislostí
Respektovat potřeby jiného dítěte, dělit se s ním o
hračky, pomůcky, apod)
Dítě a společnost
Dítě a svět
Poznávání pravidel
společenského soužití a jejich
spoluvytváření v rámci
přirozeného sociokulturního
prostředí, porozumění základním
projevům neverbální komunikace
obvyklým v tomto prostředí
Začlenit se do třídy a zařadit se mezi své vrstevníky,
respektovat jejich rozdílné vlastnosti, schopnosti a
dovednosti
Seznamování s místem
a prostředím, ve kterém dítě žije
a vytváření pozitivního vztahu k
němu
Orientovat se bezpečně ve známém prostředí i v životě
tohoto prostředí (doma, v budově MŠ, v blízkém okolí)
Adaptovat se na život ve škole,aktivně zvládat
požadavky plynoucí z prostředí školy (vnímat základní
pravidla jednání ve skupině, podílet se na nich a řídit se
jimi, podřídit se rozhodnutí skupiny, přizpůsobit se
společnému programu, spolupracovat, přijímat
autoritu) a spoluvytvářet v tomto společenství
prostředí pohody
Mít povědomí o širším společenském prostředí i jeho
dění v rozsahu praktických zkušeností a dostupných
praktických ukázek v okolí dítěte
Bankovní spojení 101401081/0300
IČ 60801085
DIČ CZ60801085
 583 214 570
www.sumperkmsslunicko.cz
e-mail: [email protected]
KkŘP
Všímat si dění i problémů v bezprostředním
okolí: přirozenou motivací k řešení dalších
problémů a situací je pro něj pozitivní
odezva na aktivní zájem
KK
Domlouvá se gesty i slovy, rozlišuje některé
symboly
SaPK
Napodobuje modely prosocionálního
chování a mezilidských vztahů, které nachází
ve svém okolí
ČaOK
Zajímá se o druhé i o to, co se kolem děje: je
otevřené aktuálnímu dění
Spoluvytváří pravidla společného soužití
mezi vrstevníky, rozumí jejich smyslu a chápe
potřebu je zachovávat
Mateřská škola Sluníčko Šumperk, Evaldova 25,
příspěvková organizace
Evaldova 25, 787 01 Šumperk
Vzdělávací nabídka
 manipulační činnosti a jednoduché úkony s předměty, pomůckami, nástroji, náčiním, materiálem, činnosti
seznamující děti s věcmi, které je obklopují a jejich praktickým používáním
 příležitosti a činnosti směřující k ochraně zdraví, osobního bezpečí a vytváření zdravých životních návyků
 artikulační, řečové, sluchové a rytmické hry, hry se slovy, slovní hádanky, vokální činnosti
 společné rozhovory a skupinová konverzace (vyprávění zážitků, příběhů), sdělování slyšeného druhým
 poslech čtených či vyprávěných pohádek a příběhů, sledování filmových a divadelních pohádek a příběhů
přednes, recitace, dramatizace, zpěv
 spontánní hra, volné hry a experimenty s materiálem a předměty
 námětové hry a činnosti
 hry a praktické úkony procvičující orientaci v prostoru i v rovině
 činnosti zajišťující spokojenost a radost, činnosti vyvolávající veselí a pohodu
 estetické a tvůrčí aktivity (slovesné, výtvarné, dramatické, literární, hudební, pohybové a další ...)
 sledování pohádek a příběhů obohacujících citový život dítěte
 hry na téma rodiny, přátelství
 výlety do okolí (do přírody, návštěvy kulturních dětských akcí apod.)
 běžné verbální i neverbální komunikační aktivity dítěte s druhým dítětem i s dospělým
 společná setkávání, povídání, sdílení a aktivní naslouchání druhému
 aktivity podporující sbližování dětí
 aktivity podporující uvědomování si vztahů mezi lidmi (kamarádství, přátelství, vztahy mezi oběma
pohlavími, úcta ke stáří apod.)
Bankovní spojení 101401081/0300
IČ 60801085
DIČ CZ60801085
 583 214 570
www.sumperkmsslunicko.cz
e-mail: [email protected]
Mateřská škola Sluníčko Šumperk, Evaldova 25,
příspěvková organizace
Evaldova 25, 787 01 Šumperk
 činnosti zaměřené na porozumění pravidlům vzájemného soužití a chování, spolupodílení se na jejich
tvorbě
 běžné každodenní setkávání s pozitivními vzory vztahů a chování
 aktivity vhodné pro přirozenou adaptaci dítěte v prostředí MŠ
 spoluvytváření přiměřeného množství jasných a smysluplných pravidel soužití ve třídě
 receptivní slovesné, literární, výtvarné či dramatické činnosti (poslech pohádek, příběhů, veršů, hudebních
skladeb a písní, sledování dramatizací, divadelních scének)
aktivity přibližující dítěti pravidla vzájemného styku (zdvořilost, ohleduplnost, tolerance, spolupráce)
a mravní hodnoty (dobro, zlo, spravedlnost, pravda apod.) v jednání lidí
Rizika
 denní režim nevyhovující fyziologickým dětským potřebám a zásadám zdravého životního stylu
 nedostatečný respekt k individuálním potřebám dětí (potřebě pohybu, spánku, k odpočinku, látkové výměny, osobního tempa a tepelné pohody, k
potřebě soukromí, apod.)
 prostředí komunikačně chudé, omezující běžnou komunikaci mezi dětmi i s dospělými, špatný jazykový vzor
 nedostatek příležitostí k poznávacím činnostem založeným na vlastní zkušenosti
 málo vlídné, nevstřícné, strohé, nelaskavé a málo přátelské prostředí, kde dítě nenalézá dostatek lásky a porozumění
 nedostatek pozitivních příkladů a vzorů prosociálního chování, málo vstřícné postoje dospělých k dítěti i k sobě navzájem
 nedostatečně psychosociálně “bezpečné“ prostředí, neautentické, s nedostatkem porozumění a tolerance
 přítomnost nevhodných, podbízivých a nevkusných podnětů
 nevhodný mravní vzor okolí (děti jsou svědky nespravedlivého, nezdvořilého, hrubého, ironického, popř. agresivního chování, netolerantních,
necitlivých či nevšímavých postojů apod.) včetně nevhodných vzorů v médiích
jednotvárná, málo rozmanitá nabídka činností, málo podnětné, málo pestré a málo obměňované prostředí, nebo prostředí nepřehledné, neupravené,
neuspořádané, s nadbytkem hraček a věcí
Bankovní spojení 101401081/0300
IČ 60801085
DIČ CZ60801085
 583 214 570
www.sumperkmsslunicko.cz
e-mail: [email protected]
Mateřská škola Sluníčko Šumperk, Evaldova 25,
příspěvková organizace
Evaldova 25, 787 01 Šumperk
2. Integrovaný blok: Podzimní kouzlení se Sluníčkem
Doporučená témata:
 Co vyčaruje vítr a déšť
 Tajemství zahrady, lesa, pole a života v nich
 Jak chutná podzim
Charakteristika IB:









poznávání přírody, vytváření si pozitivních vztahů k přírodě
jak se chováme v přírodě – význam životního prostředí pro člověka, péče o něj
rozvoj pocitu sounáležitosti s přírodou,
seznamování s listnatými, ovocnými stromy
seznámení s jehličnatými stromy, keři, čištění lesa – ekosystém
poznávání druhů ovoce, zeleniny, sklizeň, význam pro zdraví lidí, úpravy a využití
změny počasí,
co se děje na poli, v zahradě, v lese,
podzimní práce – význam, technické přístroje – význam,
Bankovní spojení 101401081/0300
IČ 60801085
DIČ CZ60801085
 583 214 570
www.sumperkmsslunicko.cz
e-mail: [email protected]
Mateřská škola Sluníčko Šumperk, Evaldova 25,
příspěvková organizace
Evaldova 25, 787 01 Šumperk
 zvířata na podzim, barvy podzimu,
 drakiáda
Obsah vzdělávání:
Dítě a jeho tělo
Dítě a jeho psychika
Jazyk a řeč
Dílčí vzdělávací cíle
Očekávané výstupy
Co učitelka u dítěte podporuje
Co dítě pravidla dokáže:
Rozvoj pohybových schopností
zdokonalování dovedností v oblasti
hrubé a jemné motoriky (koordinace
a rozsahu pohybu, dýchání,
koordinace ruky a oka apod.),
ovládání pohybového aparátu
a tělesných funkcí
Koordinovat lokomoci a další polohy a pohyby těla
Rozvoj a užívání všech smyslů
Vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů, sluchově rozlišovat zvuky
a tóny, zrakově rozlišovat tvary předmětů a jiné specifické znaky,
rozlišovat vůně, chutě, vnímat hmatem apod.)
Rozvoj řečových schopností a
jazykových dovedností receptivních,
(vnímání, naslouchání, porozumění)
Zvládnout sebeobsluhu, uplatňovat základní kulturně hygienické a
zdravotně preventivní návyky (starat se o osobní hygienu, přijímat
stravu a tekutinu, umět stolovat, postarat se o sebe a své osobní
věci, oblékat se, svlékat, obouvat apod.)
Učit se nová slova a aktivně je používat (ptát se na slova, kterým
nerozumí.
Směřování ke klíčovým kompetencím
KkU
Klade otázky a hledá na ně odpovědi, aktivně si
všímá, co se kolem něho děje: chce porozumět
věcem, jevům a dějům, které kolem sebe
vidí.poznává, že se může mnohému naučit,
raduje se z toho, co samo dokázalo a zvládlo.
Má elementární poznatky o světě přírody, která
dítě obklopuje, o jeho rozmanitostech
a proměnách
KkŘP
Řeší problémy, na které stačí:známé a opakující
se situace se snaží řešit samostatně (na základě
nápodoby či opakování), náročnější s oporou
a pomoci dospělého
Záměrně se soustředit na činnost a udržet pozornost
KK
Domlouvá se gesty i slovy, rozlišuje některé
symboly, rozumí jejich významu i jejich funkci
Poznávací schopnosti
Rozvoj paměti a pozornosti
Bankovní spojení 101401081/0300
IČ 60801085
DIČ CZ60801085
 583 214 570
www.sumperkmsslunicko.cz
e-mail: [email protected]
Vnímat, že je zajímavé dozvídat se nové věci, využívat zkušeností
k učení
SaPK
Mateřská škola Sluníčko Šumperk, Evaldova 25,
příspěvková organizace
Evaldova 25, 787 01 Šumperk
a funkce, představivost
a fantazie, myšlenkové
operace
Sebepojetí, city, vůle
Poznávání sebe sama, rozvoj
pozitivních citů ve vztahu k sobě
(uvědomění si vlastní identity,
získání sebevědomí, sebedůvěry,
osobní spokojenosti)
Rozlišovat některé obrazné symboly (piktogramy) a porozumět
jejich významu i jejich komunikativní funkci
Dětským způsobem projevuje citlivost a
ohleduplnost k druhým, pomoc slabším,
rozpozná nevhodné chování: Vnímá
Uvědomovat si svou samostatnost, zaujímat vlastní názory a
postoje a vyjadřovat je
nespravedlnost, ubližování, agresivitu
a lhostejnost.
Respektovat předem vyjasněná a pochopená pravidla, přijímat
vyjasněné a zdůvodněné povinnosti
ČaOK
Spoluvytváří pravidla společného soužití mezi
vrstevníky, rozumí jejich smyslu a chápe
Přirozeně a bez zábran komunikovat s druhým dítětem, navazovat a potřebu je zachovávat
udržovat dětská přátelství
Spolupracovat s ostatními
Dítě a ten druhý
Osvojení si elementárních poznatků,
schopností a dovedností důležitých
pro navazování a rozvíjení vztahů
dítěte k druhým lidem
Dítě a společnost
Rozvoj schopností žít ve společenství
ostatních lidí (spolupracovat,
spolupodílet se), přináležet k tomuto
společenství (ke třídě, k rodině,
k ostatním dětem) a vnímat
a přijímat základní hodnoty v tomto
společenství uznávané
Uplatňovat návyky v základních formách společenského chování ve
styku s dospělými i s dětmi (zdravit známé děti i dospělé, rozloučit
se, poprosit, poděkovat, vzít si slovo až když druhý domluví,
požádat o pomoc, vyslechnout sdělení, uposlechnout pokyn apod.)
Vytváření elementárního povědomí
o širším přírodním prostředí, o jejich
rozmanitosti, vývoji a neustálých
proměnách
Mít povědomí o širším věcném, přírodním prostředí i jeho dění
v rozsahu praktických zkušeností a dostupných praktických ukázek
v okolí dítěte
Dítě a svět
Bankovní spojení 101401081/0300
IČ 60801085
DIČ CZ60801085
 583 214 570
www.sumperkmsslunicko.cz
e-mail: [email protected]
Pochopit, že každý má ve společenství(v rodině, ve třídě, v herní
skupině)svou roli, podle které je třeba se chovat
Mateřská škola Sluníčko Šumperk, Evaldova 25,
příspěvková organizace
Evaldova 25, 787 01 Šumperk
Rozvoj schopností přizpůsobovat se Pomáhat pečovat o okolní životní prostředí (dbát o pořádek a
podmínkám vnějšího prostředí i jeho čistotu, nakládat vhodným způsobem s odpady, starat se o rostliny,
změnám
spoluvytvářet pohodu prostředí, chránit přírodu v okolí, živé tvory
apod.)
Vzdělávací nabídka
 lokomoční pohybové činnosti (chůze, běh, skoky a poskoky, lezení),
 nelokomoční pohybové činnosti (změny poloh a pohybů těla na místě) a jiné činnosti (základní gymnastika, turistika, sezónní činnosti,
míčové hry apod.)
 manipulační činnosti a jednoduché úkony s předměty, pomůckami, nástroji, náčiním, materiálem,
 činnosti seznamující děti s věcmi, které je obklopují a jejich praktickým používáním
 smyslové a psychomotorické hry
 konstruktivní a grafické činnosti
 artikulační, řečové, sluchové a rytmické hry, hry se slovy, slovní hádanky, vokální činnosti
 poslech čtených či vyprávěných pohádek a příběhů, sledování filmových divadelních pohádek a příběhů
 přednes, recitace, dramatizace, zpěv
 prohlížení a čtení knížek
 záměrné pozorování běžných objektů a předmětů, určování a pojmenovávání jejich vlastností (velikost, barva, tvar, materiál, dotek, chuť, vůně, zvuky),
jejich charakteristických znaků
 konkrétní operace s materiálem (třídění, přiřazování, uspořádání, odhad, porovnávání apod.)
 hry a činnosti zaměřené ke cvičení různých forem paměti mechanické a logické, obrazné a pojmové)
 spontánní hra
Bankovní spojení 101401081/0300
IČ 60801085
DIČ CZ60801085
 583 214 570
www.sumperkmsslunicko.cz
e-mail: [email protected]
Mateřská škola Sluníčko Šumperk, Evaldova 25,
příspěvková organizace
Evaldova 25, 787 01 Šumperk


















činnosti nejrůznějšího zaměření vyžadující samostatné vystupování, vyjadřování, obhajování vlastních názorů, rozhodování a sebehodnocení
estetické a tvůrčí aktivity (slovesné, výtvarné, dramatické, literární, hudební, pohybové a další)
hry na téma rodiny, přátelství apod.
výlety do okolí (do přírody, návštěvy dětských kulturních akcí apod.)
kooperativní činnosti ve dvojicích, ve skupinkách
společná setkávání, povídání, sdílení a aktivní naslouchání druhému
aktivity podporující sbližování dětí
hry, přirozené i modelové situace, při nichž se dítě učí přijímat a respektovat druhého
hry a činnosti, které vedou děti k ohleduplnosti k druhému, k ochotě rozdělit se s ním, půjčit hračku,
schopnost vyřešit vzájemný spor apod.
běžné každodenní setkávání s pozitivními vzory vztahů a chování
různorodé společné hry a skupinové aktivity (námětové hry, dramatizace, konstruktivní a výtvarné projekty apod.)
hry a praktické činnosti uvádějící děti do světa lidí, jejich občanského života a práce (využití praktických ukázek z okolí dítěte)
přirozené i zprostředkované poznávání přírodního okolí, sledování rozmanitostí a změn v přírodě (příroda živá a neživá, přírodní jevy a děje, rostliny, ¨
živočichové, krajina a její ráz, podnebí, počasí, ovzduší, roční období)
práce s literárními texty, s obrazovým materiálem, využívání encyklopedií a dalších médií
praktické činnosti, na jejichž základě se dítě seznamuje s různými přírodními i umělými látkami a materiály ve svém okolí a jejichž prostřednictvím
získává zkušenosti s jejich vlastnostmi (praktické pokusy, zkoumání, manipulace s různými materiály a surovinami)
pozorování životních podmínek a stavu životního prostředí, poznávání ekosystémů (les, louka, rybník, apod.)
smysluplné činnosti přispívající k péči o životní prostředí a okolní krajinu, pracovní činnosti, pěstitelské a chovatelské činnosti
činnosti zaměřené k péči o školní prostředí, školní zahradu a blízké okolí
Bankovní spojení 101401081/0300
IČ 60801085
DIČ CZ60801085
 583 214 570
www.sumperkmsslunicko.cz
e-mail: [email protected]
Mateřská škola Sluníčko Šumperk, Evaldova 25,
příspěvková organizace
Evaldova 25, 787 01 Šumperk
Rizika









neznalost zdravotního stavu a zdravotních problémů dítěte
nevhodné vzory chování dospělých v prostředí mateřské školy
málo příležitostí k samostatným řečovým projevům dítěte (spontánním i řízeným) a slabá motivace k nim
převaha předávání hotových poznatků slovním poučováním a vysvětlováním
nedostatečná motivace dětí k jejich sebevyjádření a sebeuplatnění
nedostatek empatie, neposkytování emfatické odezvy na problémy dítěte
příliš ochranářské či příliš nevšímavé prostředí
příliš mnoho nefunkčních pravidel ve skupině, děti se nepodílejí na jejich vytváření, ne všichni je dodržují
schématické mravní hodnocení bez možností dítěte vyjádřit vlastní úsudek
nedostatek příležitostí vidět a vnímat svět v jeho pestrosti a změně, v jeho dění a řádu
Bankovní spojení 101401081/0300
IČ 60801085
DIČ CZ60801085
 583 214 570
www.sumperkmsslunicko.cz
e-mail: [email protected]
Mateřská škola Sluníčko Šumperk, Evaldova 25,
příspěvková organizace
Evaldova 25, 787 01 Šumperk
3. Integrovaný blok: Když sluníčko stůně
Doporučená témata:
 Společně za záhadami lidského těla
 Jak je to se zdravím a jak vyzrát na nemoci
 Naše smysly a co ještě nevíme
Charakteristika IB:




uvědomování si ceny a ochrany svého zdraví – otužování
vhodná strava s dostatkem vitamínů – ovoce, zelenina
předcházení nemocem, úrazům
vhodné oblečení
důležitost jednotlivých lidských orgánů a smyslů v životě člověka
Bankovní spojení 101401081/0300
IČ 60801085
DIČ CZ60801085
 583 214 570
www.sumperkmsslunicko.cz
e-mail: [email protected]
Mateřská škola Sluníčko Šumperk, Evaldova 25,
příspěvková organizace
Evaldova 25, 787 01 Šumperk
Obsah vzdělávání:
Dílčí vzdělávací cíle
Co učitelka u dítěte podporuje:
Rozvoj a užívání všech smyslů
Dítě a jeho tělo
Osvojení si poznatků
o těle a jeho zdraví,
o pohybových činnostech
a jejich kvalitě
Vytváření zdravých životních
návyků a postojů jako základu
zdravého životního stylu
Dítě a jeho psychika
Jazyk a řeč
Poznávací schopnosti
a funkce,
představivost
a fantazie, myšlen.
operace
Rozvoj komunikativních
dovedností (verbálních
i neverbálních)
a kultivovaného projevu
Rozvoj, zpřesňování a kultivace
smyslového vnímání, přechod
od konkrétně názorného
myšlení k myšlení slovnělogickému (pojmovému.)
Bankovní spojení 101401081/0300
IČ 60801085
DIČ CZ60801085
 583 214 570
www.sumperkmsslunicko.cz
e-mail: [email protected]
Očekávané výstupy
Směřování ke klíčovým kompetencím
Co dítě zpravidla dokáže:
Vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů, sluchově rozlišovat
zvuky a tóny, zrakově rozlišovat tvary předmětů a jiné
specifické znaky, rozlišovat vůně, chutě, vnímat hmatem
apod.)
Pojmenovat části těla, některé orgány včetně pohlavních),
znát jejich funkce, mít povědomí
o těle a jeho vývoji,
(o narození, růstu těla
a jeho proměnách), znát základní pojmy užívané
ve spojení se zdravím, s pohybem, sportem
Rozlišovat, co prospívá zdraví a co mu škodí, chovat se tak,
aby v situacích pro dítě běžných a jemu známých
neohrožovalo zdraví, bezpečí a pohodu svou ani druhých
Mít povědomí o významu péče o čistotu a zdraví, o významu
aktivního pohybu a zdravé výživy
Vést rozhovor (naslouchat druhým, vyčkat, až druhý dokončí
myšlenku, sledovat řečníka i obsah, ptát se
Popsat situaci (skutečnou, podle obrázku)
Vědomě využívat všech smyslů, záměrně pozorovat,
postřehovat, všímat si (nového, změněného, chybějícího)
Chápat prostorové pojmy (vpravo, vlevo, nahoře, uprostřed,
za, pod, nad, u, vedle, mezi apod.)
KkU
Získanou zkušenost uplatňuje v praktických
situacích a v dalším učení
KkŘP
Při řešení myšlenkových i praktických
problémů užívá logických postupů
KK
Ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných
větách, samostatně vyjadřuje své myšlenky,
sdělení, otázky i odpovědi, rozumí slyšenému,
slovně reaguje a vede smysluplný dialog
SaPK
Spolupodílí se na společných rozhodnutích:
přijímá vyjasněné a zdůvodněné povinnosti:
dodržuje dohodnutá a pochopená pravidla
a přizpůsobí se jim
Mateřská škola Sluníčko Šumperk, Evaldova 25,
příspěvková organizace
Evaldova 25, 787 01 Šumperk
Sebepojetí, city, vůle
Rozvoj schopností
sebeovládání
Prožívat a dětským způsobem projevovat, co cítí (soucit,
radost, náklonnost), snažit se ovládat své afektivní chování
(odložit splnění svých osobních přání, zklidnit se, tlumit vztek,
zlost, agresivitu, apod.)
Být citlivé ve vztahu k živým bytostem, k přírodě i k věcem
Dítě a ten druhý
Posilování prosociálního
chování ve vztahu k ostatním
lidem (v rodině, v mat. škole v
dětské herní skupině apod.)
Dítě a společnost
Vytvoření povědomí
o mezilidských morálních
hodnotách
Dítě a svět
Rozvoj úcty k životu
ve všech jeho formách
Bankovní spojení 101401081/0300
IČ 60801085
DIČ CZ60801085
 583 214 570
www.sumperkmsslunicko.cz
e-mail: [email protected]
Uplatňovat své individuální potřeby, přání a práva s ohledem
na druhého (obhajovat svůj postoj nebo názor, respektovat
jiný postoj či názor), přijímat a uzavírat kompromisy, řešit
konflikt dohodou
Vnímat, co si druhý přeje či potřebuje, vycházet mu vstříc
(chovat se citlivě a ohleduplně k slabšímu či postiženému
dítěti, mít ohled na druhého a soucítit s ním, nabídnout mu
pomoc apod.)
Bránit se projevům násilí jiného dítěte, ubližování, ponižování
apod.
Chovat se, a jednat na základě vlastních pohnutek a zároveň
s ohledem na druhé
Zacházet šetrně s vlastními i cizími pomůckami, hračkami,
věcmi denní potřeby, s knížkami apod.
Mít povědomí o významu životního prostředí (přírody
i společnosti) pro člověka, uvědomovat si, že způsobem, jakým
se dítě i ostatní v jeho okolí chovají, ovlivňují vlastní zdraví i
životní prostředí
Rozlišovat aktivity, které mohou zdraví okolního prostředí
podporovat
a které je mohou poškozovat, všímat si nepořádků a škod,
upozornit na ně
ČaOK
Svoje činnosti a hry se učí plánovat,
organizovat, řídit a vyhodnocovat.
Dbá na osobní zdraví a bezpečí svoje i druhých,
chová se odpovědně s ohledem na zdravé
a bezpečné okolní prostředí (přírodní
i společenské)
Mateřská škola Sluníčko Šumperk, Evaldova 25,
příspěvková organizace
Evaldova 25, 787 01 Šumperk
Vzdělávací nabídka
 smyslové a psychomotorické hry
 činnosti zaměřené k poznávání lidského těla a jeho částí
 příležitosti a činnosti směřující k prevenci úrazů (hrozících při hrách, pohybových činnostech a dopravních situacích, při setkávání s cizími lidmi), k
prevenci nemoci, nezdravých návyků a závislostí)
 artikulační, řečové, sluchové a rytmické hry, hry se slovy, slovní hádanky, vokální činnosti
 samostatný slovní projev na určité téma
 poslech čtených či vyprávěných pohádek a příběhů,
 sledování filmových a divadelních pohádek a příběhů vyprávění toho, co dítě slyšelo nebo co shlédlo
 přednes, recitace, dramatizace, zpěv
 hry a činnosti zaměřené k poznávání a rozlišování zvuků, užívání gest
 smyslové hry, nejrůznější činnosti zaměřené na rozvoj a cvičení postřehů a vnímání, zrakové a sluchové paměti, koncentrace pozornosti apod.
 námětové hry a činnosti
 řešení myšlenkových i praktických problémů, hledání různých možností a variant činnosti zaměřené k vytváření pojmů a osvojování poznatků
(vysvětlování, objasňování, odpovědi na
otázky
 práce s knihou, s obrazovým materiálem, s médii apod.)
 spontánní hra - příležitosti a hry pro rozvoj vůle, vytrvalosti sebeovládání
 estetické a tvůrčí aktivity (slovesné, výtvarné, dramatické, literární, hudební, pohybové ad.)
 cvičení v projevování citů (zvláště kladných), v sebekontrole a v sebeovládání (zvláště emocí záporných, např. hněvu, zlosti, úzkosti)
 hry na téma rodiny, přátelství apod.
 výlety do okolí (do přírody, návštěvy dětských kulturních akcí apod.)
 činnosti zaměřené k poznávání různých lidských vlastností, záměrné pozorování, čím se lidé mezi s sebou liší (fyzické i psychické vlastnosti, dovednosti,
schopnosti, city, vlastnosti dané pohlavními rozdíly, věkem, zeměpisným místem narození, jazykem) a v čem jsou si podobní
Bankovní spojení 101401081/0300
IČ 60801085
DIČ CZ60801085
 583 214 570
www.sumperkmsslunicko.cz
e-mail: [email protected]
Mateřská škola Sluníčko Šumperk, Evaldova 25,
příspěvková organizace
Evaldova 25, 787 01 Šumperk
 dramatické činnosti (předvádění a napodobování různých tipů chování člověka v různých situacích), mimické vyjadřování nálad (úsměv, pláč, hněv,
zlobu, údiv, vážnost apod.)
 společná setkávání, povídání, sdílení a aktivní naslouchání druhému
 aktivity podporující uvědomování si vztahů mezi lidmi (kamarádství, přátelství, vztahů mezi oběma pohlavími, úcta ke stáří
 hry a činnosti, které vedou děti k ohleduplnosti k druhému, k ochotě rozdělit se s ním, půjčit hračku, střídat se pomoci mu, ke schopnosti vyřešit
vzájemný spor apod.
 činnosti zaměřené na poznávání sociálního prostředí, v němž dítě žije- rodina (funkce rodiny, členové rodiny a vztahy mezi nimi, život v rodině)
 hry a situace, kde se dítě učí chránit soukromí a bezpečí své i druhých
 běžné každodenní setkávání s pozitivními vzory vztahů a chování
 hry zaměřené k poznávání a rozlišování různých společenských rolí (dítě, dospělý, rodič, učitelka, žák)
 role dané pohlavím, profesní role, herní role a osvojování si rolí, do nichž se dítě přirozeně dostává
 aktivity přibližující dítěti pravidla vzájemného styku (zdvořilost, ohleduplnost, tolerance, spolupráce) a mravní hodnoty (dobro, zlo, spravedlnost, pravda
apod.) v jednání lidí
 poučení o možných nebezpečných situacích a dítěti dostupných způsobech, jak se chránit (dopravní situace, manipulace s některými předměty a
přístroji, kontakt se zvířaty), využívání praktických ukázek varujících dítě před nebezpečím
 práce s literárními texty, s obrazovým materiálem, využívání encyklopedií a dalších médií
 pěstitelské činnosti, činnosti zaměřené k péči o školní prostředí, školní zahradu a blízké prostředí
Bankovní spojení 101401081/0300
IČ 60801085
DIČ CZ60801085
 583 214 570
www.sumperkmsslunicko.cz
e-mail: [email protected]
Mateřská škola Sluníčko Šumperk, Evaldova 25,
příspěvková organizace
Evaldova 25, 787 01 Šumperk
Rizika
 nedostatek, či zkreslení elementárních informací o lidském těle, o jeho růstu a o funkcích některých částí a orgánů, o zdraví i možnostech jeho ohrožení,
způsobech ochrany zdraví a bezpečí
 málo příležitostí k samostatným řečovým projevům dítěte (spontánním i řízeným) a slabá motivace k nim
 nedostatek času a prostředků pro spontánní hru, k jejímu rozvinutí a dokončení
 spěch a nervozita, omezování možností dítěte dokončovat činnost v individuálním tempu, nevhodné
 zásahy a přerušování činností dětí dospělými
 nedostatečná pozornost tomu, jak dítě řeší své spory a konflikty s druhým dítětem
 soustředění pozornosti pouze na verbální formy komunikace
 zvýhodňování a znevýhodňování některých dětí ve skupině
 nedostatečné a nepřiměřené informace, nedostatečné, nepravdivé nebo žádné odpovědi
nedodržování pravidel péče o zdravé prostředí v provozu mateřské školy
Bankovní spojení 101401081/0300
IČ 60801085
DIČ CZ60801085
 583 214 570
www.sumperkmsslunicko.cz
e-mail: [email protected]
Mateřská škola Sluníčko Šumperk, Evaldova 25,
příspěvková organizace
Evaldova 25, 787 01 Šumperk
4. Integrovaný blok: Kouzelné vánoce se Sluníčkem
Doporučená témata:
 Proč čerti nikdy nespí a jak je to s Mikulášem
 Pohádkové Vánoce
 Vánoční cinkání
Charakteristika IB:




Vedení dětí k poznání, co vše může udělat radost nám i jinému,
pěstování a vytváření citové vazby ke svým blízkým, mezilidské vztahy,
udržování tradic, kouzla, vánočních svátků (advent, sv. Barbora, Mikuláš, Lucie, vánoční zvyky),
seznámení se s pohádkami v nejrůznějších formách a podobách, pomocí nich poznávat lidské povahové a osobnostní rysy,
při hrách se o hračku domlouvat, vědět kam patří – úklid, péče o hračky
Bankovní spojení 101401081/0300
IČ 60801085
DIČ CZ60801085
 583 214 570
www.sumperkmsslunicko.cz
e-mail: [email protected]
Mateřská škola Sluníčko Šumperk, Evaldova 25,
příspěvková organizace
Evaldova 25, 787 01 Šumperk
Dílčí vzdělávací cíle
Co učitelka u dítěte podporuje
Dítě a jeho
tělo
Dítě a jeho
psychika
Jazyk a řeč
Poznávací
schopnosti
a funkce,
představivost
a fantazie,
myšlenkové
operace
Osvojení si poznatků
a dovedností důležitých
k podpoře bezpečí, osobní pohody
i pohody prostředí
Rozvoj řečových schopností a
jazykových dovedností
receptivních, (vnímání,
naslouchání, porozumění)
i produktivních (výslovnosti,
vytváření pojmů, mluvního
projevu, vyjadřování)
Rozvoj tvořivosti (tvořivého
myšlení, řešení problémů,
tvořivého sebevyjádření)
DIČ CZ60801085
 583 214 570
www.sumperkmsslunicko.cz
e-mail: [email protected]
Směřování ke klíčovým kompetencím
Ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku
(zacházet s předměty denní potřeby, s drobnými
pomůckami, s nástroji, náčiním a materiálem, zacházet
s grafickým a výtvarným materiálem, např.: s tužkami,
barvami apod., s jednoduchými hudebními nástroji)
KkU
Má elementární poznatky o světě lidí,
kultury
Správně vyslovovat, ovládat dech, tempo i intonaci řeči
KkŘP
Nebojí se chybovat, pokud nachází pozitivní
ocenění nejen za úspěch, ale také za snahu
Naučit se z paměti krátké texty (reprodukovat říkanky,
písničky, pohádky, zvládnout jednoduchou dramatickou
úlohu apod.)
Sledovat a vyprávět příběh, pohádku
Projevovat zájem o knížky, soustředěně poslouchat četbu,
hudbu, sledovat divadlo, film
Naučit se nazpaměť krátké texty, úmyslně si je zapamatovat
a vybavit si je
Vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých
činnostech (konstruktivních, výtvarných, hudebních,
pohybových či dramatických) i ve slovních výpovědích k nim
Bankovní spojení 101401081/0300
IČ 60801085
Obsah vzdělávání
Očekávané výstupy
Co dítě zpravidla dokáže:
Pokud se mu dostává uznání a ocení, učí
se s chutí
KK
Dokáže se vyjadřovat a sdělovat své
prožitky, pocity
SaPK
Ve skupině se dokáže prosadit, ale i
podřídit, při společných činnostech se
domlouvá a spolupracuje
ČaOK
Má základní dětskou představu o tom, co je
v souladu se základními lidskými hodnotami
a normami, i co je s nimi v rozporu, a snaží
se podle toho chovat
Mateřská škola Sluníčko Šumperk, Evaldova 25,
příspěvková organizace
Evaldova 25, 787 01 Šumperk
Sebepojetí,
city, vůle
Rozvoj schopností citové vztahy
vytvářet, rozvíjet je a city plně
prožívat
Uvědomovat si příjemné nepříjemné citové prožitky
(lásku,soucítění, radost, spokojenost i strach, smutek,
odmítání), rozlišovat citové projevy v důvěrném a cizím
prostředí
Těšit se z hezkých a příjemných zážitků, z přírodních i
kulturních krás i setkávání se s uměním
KkŘP
Nebojí se chybovat, pokud nachází pozitivní
ocenění nejen za úspěch, ale také za snahu
Utvořit si základní dětskou představu o pravidlech chování a
společenských normách, co je v souladu
s nimi a co proti nim a ve vývojově odpovídajících situacích
se podle této představy chovat (doma,
v MŠ i na veřejnosti)
Chovat se zdvořile, přistupovat k druhým lidem, k dospělým i
k dětem, bez předsudků, s úctou k jejich osobě, vážit si jejich
práce a úsilí
SaPK
Ve skupině se dokáže prosadit, ale i
podřídit, při společných činnostech se
domlouvá a spolupracuje
Vytváření prosociálních postojů
(rozvoj sociální citlivosti, tolerance,
Uvědomovat si svá práva ve vztahu k druhému, přiznávat
respektu, přizpůsobivosti apod.)
stejná práva druhým a respektovat je
Dítě a
společnost
Rozvoj společenského
i estetického vkusu
Vnímat umělecké a kulturní podněty, pozorně poslouchat,
sledovat se zájmem literární, dramatické či hudební
představení a hodnotit svoje zážitky (říci, co bylo zajímavé,
co je zaujalo)
Vytváření elementárního
povědomí o širším kulturním
prostředí, o jeho rozmanitosti,
vývoji a neustálých proměnách
Bankovní spojení 101401081/0300
IČ 60801085
DIČ CZ60801085
 583 214 570
www.sumperkmsslunicko.cz
e-mail: [email protected]
Pokud se mu dostává uznání a ocení, učí
se s chutí
Zachytit a vyjádřit své prožitky (slovně, výtvarně, pomocí
hudby, hudebně pohybovou či dramatickou improvizací
apod.)
Porozumět běžným projevům vyjádření emocí a nálad
Dítě a ten
druhý
Dítě a svět
KkU
Má elementární poznatky o světě lidí,
kultury
Zvládat běžné činnosti a požadavky na dítě kladené
i jednoduché praktické situace, které se doma a v MŠ
opakují, chovat se přiměřeně a bezpečně doma i na
veřejnosti
KK
Dokáže se vyjadřovat a sdělovat své
prožitky, pocity
ČaOK
Má základní dětskou představu o tom, co je
v souladu se základními lidskými hodnotami
a normami, i co je s nimi v rozporu, a snaží
se podle toho chovat
Mateřská škola Sluníčko Šumperk, Evaldova 25,
příspěvková organizace
Evaldova 25, 787 01 Šumperk
Všímat si změn a dění
v nejbližším okolí
Vzdělávací nabídka

















činnosti relaxační a odpočinkové, zajišťující zdravou atmosféru a pohodu prostředí
činnosti artikulační, řečové, sluchové a rytmické hry, hry se slovy, slovní hádanky,
poslech čtených či vyprávěných pohádek a příběhů, sledování filmových a divadelních pohádek a příběhů,
přednes, recitace, dramatizace, zpěv
prohlížení a „čtení“ knížek
činnosti a příležitosti seznamující děti s různými sdělovacími prostředky (noviny, časopisy, knihy, audiovizuální technika)
námětové hry a činnosti
hry nejrůznějšího zaměření podporující tvořivost, představivost a fantazii (kognitivní, imaginativní, výtvarné, konstruktivní, hudební, taneční či
dramatické aktivity)
spontánní hra
sledování pohádek a příběhů obohacujících citový život dítěte
hry na téma rodiny, přátelství apod.
výlety do okolí (do přírody, návštěvy dětských kulturních akcí apod.)
společenské hry, společné aktivity nejrůznějšího zaměření
společná setkávání, povídání, sdílení a aktivní naslouchání druhému
činnosti zaměřené na poznávání sociálního prostředí, v němž dítě žije rodina (funkce rodiny)
členové rodiny a vztahy mezi nimi, život v rodině)
četba, vyprávění a poslech pohádek a příběhů s estetickým obsahem a poučením
Bankovní spojení 101401081/0300
IČ 60801085
DIČ CZ60801085
 583 214 570
www.sumperkmsslunicko.cz
e-mail: [email protected]
Mateřská škola Sluníčko Šumperk, Evaldova 25,
příspěvková organizace
Evaldova 25, 787 01 Šumperk
 běžné každodenní setkávání s pozitivními vzory vztahů a chování
 přípravy a realizace společenských zábav a slavností (slavnosti v rámci zvyků a tradic, kulturní programy ...)
 estetické a tvůrčí činnosti, literární, dramatické, výtvarné, hudební, hudebně pohybové, dramatické apod. podněcující tvořivost a nápaditost dítěte,
estetické vnímání i vyjadřování a tříbení vkusu
 setkávání se s literárním, dramatickým, výtvarným, hudebním uměním mimo mateřskou školu,
 návštěvy kulturních a uměleckých míst a akcí zajímavých pro předškolní dítě
 aktivity přibližující dítěti svět kultury a umění a umožňující mu poznat rozmanitost kult (výtvarné, hudební, dramatické činnosti)
 návštěvy výstav, divadelních a filmových představení,
využívání příležitostí seznamující dítě přirozeným způsobem s různými tradicemi a zvyky běžnými v jeho kulturním prostředí
Rizika










dlouhodobé statické zatěžování bez pohybu
uplatňování nevhodných cviků a činností
nevhodné oblečení při pohybových činnostech
vytváření komunikativních zábran (necitlivé donucování dítěte k hovoru, nerespektování dětského ostychu vedoucí k úzkosti a strachu)
omezený prostor pro vyjádření a uplatnění představivosti a mimo racionálního poznávání
nedostatek možností projevovat vlastní city, sdělovat citové dojmy a prožitky a hovořit o nich
autoritativní vedení, direktivní zacházení s dítětem
nemožnost spolupodílet se na volbě činností a témat, které se v mateřské škole realizují
nedostatek estetických podnětů a příležitostí k jejich kultivovanému prožívání a vyjádření
výběr a nabídka témat, která jsou životu dítěte příliš vzdálená, pro jeho vnímání a chápání náročná, která přesahují přirozenou zkušenost dítěte a nejsou
pro dítě prakticky využitelná
Bankovní spojení 101401081/0300
IČ 60801085
DIČ CZ60801085
 583 214 570
www.sumperkmsslunicko.cz
e-mail: [email protected]
Mateřská škola Sluníčko Šumperk, Evaldova 25,
příspěvková organizace
Evaldova 25, 787 01 Šumperk
5. Integrovaný blok: Zimní čarování se Sluníčkem
Doporučená témata:




Cestování za sněhovou vločkou
Stopy ve sněhu – kam se podělí ptáci a zvířata
Holá, škola volá
Zimní radovánky
Charakteristika IB







Seznamování se s charakteristickými znaky zimy
Seznamování se se změnami v přírodě přírodními úkazy, podnebím, počasím
poznávání a provozování zimních sportů, hry na sněhu
seznamování se s životem volně žijících zvířat a ptáků, péče o ně
příprava dětí 6tiletých na zápis do první třídy
posilování sebedůvěry dětí
rozšiřují si vědomostí a dovedností dětí 6tioletých potřebných pro dobrý start do školy
Bankovní spojení 101401081/0300
IČ 60801085
DIČ CZ60801085
 583 214 570
www.sumperkmsslunicko.cz
e-mail: [email protected]
Mateřská škola Sluníčko Šumperk, Evaldova 25,
příspěvková organizace
Evaldova 25, 787 01 Šumperk
Dílčí vzdělávací cíle
Co učitelka u dítěte podporuje:
Dítě a jeho tělo Uvědomění si vlastního těla
Dítě a jeho
psychika
Jazyk a řeč
Osvojení si některých poznatků a
dovedností, které předcházejí čtení
i psaní, rozvoj zájmu o psanou
podobu jazyka
Obsah vzdělávání
Očekávané výstupy
Co dítě zpravidla dokáže:
Zachovávat správné držení těla
Rozlišovat, co prospívá zdraví a co mu škodí, chovat se tak, aby v
situacích pro dítě běžných a jemu známých neohrožovalo zdraví,
bezpečí a pohodu svou ani druhých
KkU
Učí se nejen spontánně, ale i vědomě, vyvine
úsilí, soustředí se na činnost a záměrně si
zapamatuje
Zacházet s běžnými předměty denní potřeby, hračkami,
pomůckami, sportovním náčiním
a nářadím
KkŘP
Zpřesňuje si početní představy, užívá
číselných a matematických pojmů, vnímá
elementární matematické souvislosti
Porozumět slyšenému (zachytit hlavní myšlenku příběhu,
sledovat děj a zopakovat jej ve správných větách)
SaPK
Uvědomuje si, že za sebe i svoje jednání
odpovídá a nese důsledky
Sledovat očima zleva doprava
ČaOK
Dokáže rozpoznat a využívat vlastní silné
stránky, poznávat svoje slabé stránky
Poznat napsané své jméno
IČ 60801085
DIČ CZ60801085
 583 214 570
www.sumperkmsslunicko.cz
e-mail: [email protected]
KK
Ovládá dovednosti předcházející čtení a psaní
Sluchově rozlišovat začáteční a koncové slabiky a hlásky ve
slovech
Poznat a vymyslet jednoduchá synonyma, homonyma antonyma
Poznat některá písmena a číslice, popř. slova
Bankovní spojení 101401081/0300
Směřování ke klíčovým kompetencím
Mateřská škola Sluníčko Šumperk, Evaldova 25,
příspěvková organizace
Evaldova 25, 787 01 Šumperk
Poznávací
schopnosti
a funkce,
představivost
a fantazie,
myšlenkové
operace
Vytváření pozitivního vztahu k
intelektuálním činnostem a k učení,
podpora a rozvoj zájmu
o učení
Zaměřovat se na to, co je z poznávacího hlediska důležité
(odhalovat podstatné znaky, vlastnosti předmětů, nacházet
společné znaky, podobu a rozdíl, charakteristické rysy předmětů
či jevů a vzájemné souvislosti mezi nimi)
Chápat základní číselné a matematické pojmy, elementární
matematické souvislosti a podle potřeby je prakticky využívat
(porovnávat, uspořádávat a třídit soubory předmětů podle
určitého pravidla, orientovat se v elementárním počtu cca do 6,
chápat číselnou řadu v rozsahu první desítky, poznat více, stejně,
méně, první, poslední apod.)
Sebepojetí, city, Rozvoj poznatků, schopností a
dovedností umožňujících pocity,
vůle
Dítě a ten
druhý
získané dojmy a prožitky vyjádřit
Přijímat pozitivní ocenění
i svůj případný neúspěch
a vyrovnat se s ním, učit se hodnotit svoje osobní pokroky
Rozvoj kooperativních dovedností
Vyvinout volní úsilí, soustředit se na činnost
a její dokončení
Odmítnout komunikaci, která je mu nepříjemná
Chovat se obezřetně při setkání s neznámými dětmi, staršími i
dospělými jedinci, v případě potřeby požádat druhého o pomoc
(pro sebe i pro jiné dítě)
Dítě a
společnost
Rozvoj schopností projevovat se
autenticky, chovat se
autonomně,prosocionálně a aktivně
Bankovní spojení 101401081/0300
IČ 60801085
DIČ CZ60801085
 583 214 570
www.sumperkmsslunicko.cz
e-mail: [email protected]
Vyjednávat s dětmi i dospělými ve svém okolí, domluvit se na
společném řešení (v jednoduchých situacích samostatně, jinak
s pomocí)
KkU
Učí se nejen spontánně, ale i vědomě, vyvine
úsilí, soustředí se na činnost a záměrně si
zapamatuje
KkŘP
Zpřesňuje si početní představy, užívá
číselných a matematických pojmů, vnímá
elementární matematické souvislosti
KK
Ovládá dovednosti předcházející čtení a psaní
SaPK
Uvědomuje si, že za sebe i svoje jednání
odpovídá a nese důsledky
ČaOK
Dokáže rozpoznat a využívat vlastní silné
stránky, poznávat svoje slabé stránky
Mateřská škola Sluníčko Šumperk, Evaldova 25,
příspěvková organizace
Evaldova 25, 787 01 Šumperk
Dítě a svět
se přizpůsobovat společenskému
prostředí a zvládat jeho změny
Dodržovat pravidla her
a jiných činností, jednat spravedlivě, hrát fair play
Rozvoj úcty k životu ve všech jeho
formách
Osvojit si elementární poznatky o okolním prostředí, které jsou
dítěti blízké, pro ně smysluplné a přínosné, zajímavé a jemu
pochopitelné a využitelné pro další učení a životní praxi
Rozlišovat aktivity, které mohou zdraví okolního prostředí
podporovat
a které je mohou poškozovat, všímat si nepořádků a škod,
upozornit na ně
Bankovní spojení 101401081/0300
IČ 60801085
DIČ CZ60801085
 583 214 570
www.sumperkmsslunicko.cz
e-mail: [email protected]
Mateřská škola Sluníčko Šumperk, Evaldova 25,
příspěvková organizace
Evaldova 25, 787 01 Šumperk
Vzdělávací nabídka





















zdravotně zaměřené činnosti (vyrovnávací, protahovací, uvolňovací, dechová, relaxační cvičení)
příležitosti a činnosti směřující k prevenci úrazů (hrozících při hrách, pohybových činnostech a dopravních situacích, při setkávání s cizími lidmi)
příležitosti a činnosti směřující k prevenci nemoci, nezdravých návyků a závislostí
artikulační, řečové, sluchové a rytmické hry, hry se slovy, slovní hádanky, vokální činnosti
komentování zážitků a aktivit, vyřizování vzkazů a zpráv
poslouchání čtených či vyprávěných pohádek a příběhů, sledování filmových a divadelních pohádek a příběhů
vyprávění toho, co dítě slyšelo nebo co shlédlo
přednes, recitace, dramatizace, zpěv
grafické napodobování symbolů, tvarů, čísel, písmen
činnosti zaměřené na poznávání jednoduchých obrazně znakových systémů (písmena, číslice, piktogramy, značky, symboly, obrazce)
činnosti zaměřené k seznamování se s elementárními číselnými a matematickými pojmy a jejich symbolikou (číselná řada, číslice, základní geometrické
tvary, množství apod.) a jejich smysluplné praktické aplikace
spontánní hra
činnosti přiměřené silám a schopnostem dítěte a úkoly s viditelným cílem a výsledkem, v nichž může být dítě úspěšné
estetické a tvůrčí aktivity (slovesné, výtvarné, dramatické, literární, hudební, pohybové a další)
výlety do okolí (do přírody, návštěvy dětských kulturních akcí apod.)
kooperativní činnosti ve dvojicích, ve skupinkách
společná setkávání, povídání, sdílení a aktivní naslouchání druhému
hry a situace, kde se dítě učí chránit soukromí a bezpečí své i druhých
běžné, každodenní setkávání s pozitivními vzory vztahů a chování
aktivity přibližující dítěti pravidla vzájemného styku (zdvořilost, ohleduplnost, tolerance, spolupráce) a mravní hodnoty (dobro, zlo, spravedlnost,
pravda, upřímnost, otevřenost apod.) v jednání lidí
poučení o možných nebezpečných situacích a dítěti dostupných způsobech, jak se chránit (dopravní situace, manipulace s některými předměty a
přístroji, kontakt se zvířaty a dalšími nepříznivými přírodními a povětrnostními jevy
Bankovní spojení 101401081/0300
IČ 60801085
DIČ CZ60801085
 583 214 570
www.sumperkmsslunicko.cz
e-mail: [email protected]
Mateřská škola Sluníčko Šumperk, Evaldova 25,
příspěvková organizace
Evaldova 25, 787 01 Šumperk
 přirozené i zprostředkované poznávání přírodního okolí, sledování rozmanitostí a změn v přírodě (příroda živá i neživá, přírodní jevy a děje, rostliny,
živočichové, krajina a její ráz, podnebí, počasí, ovzduší, roční období)
práce s literárními texty, s obrazovým materiálem, využívání encyklopedií a dalších médií
Rizika








užívání abstraktních pojmů, předávání „hotových“ poznatků
nevhodné prostory pro pohybové činnosti a nevhodná organizace z hlediska bezpečnosti dětí
nedostatečná pozornost k rozvoji dovedností předcházejících čtení a psaní
převažující důraz na pamětní učení a mechanickou reprodukci, málo názornosti i prostoru pro rozvoj fantazie
nepřiměřené nároky na dítě, časté negativní hodnocení, kdy dítě opakovaně prožívá pocit selhání
prostředí, které nabízí málo možností ke spolupráci a komunikaci s druhým
nedostatek příležitostí k nápravě jednání, které bylo proti pravidlům
chybějící informace o tom, jak se chránit před nebezpečím hrozícím od neznámých lidí
Bankovní spojení 101401081/0300
IČ 60801085
DIČ CZ60801085
 583 214 570
www.sumperkmsslunicko.cz
e-mail: [email protected]
Mateřská škola Sluníčko Šumperk, Evaldova 25,
příspěvková organizace
Evaldova 25, 787 01 Šumperk
6. Integrovaný blok: Sluníčko objevuje
Doporučená témata:
 Čím budu
 Co by se stalo kdyby…….
 Masopust
Charakteristika IB





vytváření u dětí povědomí o morálních hodnotách lidské práce a jejích rozmanitostech
poznávání různých profesí
poznávání různých materiálů, jejich vlastností a využití (měření, vážení, tvary, barvy)
rozvíjení schopností dětí zaujmout postoj v rozmanitých situacích
vytváření radostné atmosféry při přípravě a realizaci karnevalu
Bankovní spojení 101401081/0300
IČ 60801085
DIČ CZ60801085
 583 214 570
www.sumperkmsslunicko.cz
e-mail: [email protected]
Mateřská škola Sluníčko Šumperk, Evaldova 25,
příspěvková organizace
Evaldova 25, 787 01 Šumperk
Dílčí vzdělávací cíle
Co učitelka u dítěte podporuje:
Dítě a jeho tělo
Osvojení si věku přiměřených
praktických dovedností
Obsah vzdělávání:
Očekávané výstupy
Co dítě zpravidla dokáže:
Ovládat dechové svalstvo, sladit pohyb se zpěvem
Zacházet s běžnými předměty denní potřeby, hračkami,
pomůckami, sportovním náčiním a nářadím, drobnými
nástroji, výtvarnými pomůckami a materiály
Dítě a jeho
psychika
Jazyk a řeč
Poznávací
schopnosti
a funkce,
představivost
a fantazie,
myšlenkové
operace
Rozvoj komunikativních dovedností
(verbálních
i neverbálních) a kultivovaného
projevu
Vytváření základů pro práci s
informacemi
Vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, nápady,
pocity, mínění a úsudky ve vhodně zformulovaných
větách
Formulovat otázky, odpovídat, hodnotit slovní výkony,
slovně reagovat
Poznat a vymyslet jednoduchá synonyma, homonyma a
antonyma
Zaměřovat se na to, co je z poznávacího hlediska důležité
(odhalovat podstatné znaky, vlastnosti předmětů,
nacházet společné znaky, podobu a rozdíl,
charakteristické rysy předmětů či jevů a vzájemné
souvislosti mezi nimi)
Nalézat nová řešení nebo alternativní k běžným
Sebepojetí, city, Rozvoj a kultivace mravního i
estetického vnímání, cítění a
vůle
prožívání
Bankovní spojení 101401081/0300
IČ 60801085
DIČ CZ60801085
 583 214 570
www.sumperkmsslunicko.cz
e-mail: [email protected]
Směřování ke klíčovým kompetencím
KkU
Má elementární poznatky o světě techniky,
orientuje se v řádu a dění prostředí ve kterém
žije
KkŘP
Spontánně vymýšlí nová řešení problémů
a situací: hledá různé možnosti a varianty (má
vlastní originální nápady), využívá přitom
dosavadních zkušeností, fantazii a představivost
KK
Průběžně rozšiřuje svou slovní zásobu a aktivně
ji používá k dokonalejší komunikaci s okolím
SaPK
Při setkání s neznámými lidmi, či v neznámých
situacích se chová obezřetně, nevhodné chování
i komunikací, je mu nepříjemná, umí odmítnout
ČaOK
Odhaduje rizika svých nápadů, jde za svým
záměrem, ale také dokáže měnit cesty
a přizpůsobovat se daným okolnostem
Ve známých a opakujících se situacích a v situacích,
KkU
kterým rozumí, ovládat svoje city a přizpůsobovat jim své Má elementární poznatky o světě techniky,
chování
orientuje se v řádu a dění prostředí ve kterém
Mateřská škola Sluníčko Šumperk, Evaldova 25,
příspěvková organizace
Evaldova 25, 787 01 Šumperk
Dítě a ten druhý Rozvoj interaktivních
a komunikativních dovedností
verbálních i neverbálních
Dítě a
společnost
Dítě a svět
Rozvoj základních kulturně
společenských postojů, návyků
a dovedností dítěte
Pochopení, že změny způsobené
lidskou činností mohou prostředí
chránit a zlepšovat, ale také
poškozovat a ničit
Bankovní spojení 101401081/0300
IČ 60801085
DIČ CZ60801085
 583 214 570
www.sumperkmsslunicko.cz
e-mail: [email protected]
Vyjádřit souhlas i nesouhlas, říci „ne“ v situacích, které to žije
vyžadují (v ohrožujících, nebezpečných či neznámých
situacích), odmítnout se podílet na nedovolených či
KkŘP
zakázaných činnostech
Spontánně vymýšlí nová řešení problémů
a situací: hledá různé možnosti a varianty (má
vlastní originální nápady), využívá přitom
Spolupracovat s ostatními
dosavadních zkušeností, fantazii a představivost
Porozumět běžným neverbálním projevům citových
prožitků a nálad druhých
Chovat se zdvořile, přistupovat k druhým lidem,
k dospělým i k dětem, bez předsudků, s úctou k jejich
osobě, vážit si jejich práce a úsilí
KK
Průběžně rozšiřuje svou slovní zásobu a aktivně
ji používá k dokonalejší komunikaci s okolím
SaPK
Při setkání s neznámými lidmi, či v neznámých
situacích se chová obezřetně, nevhodné chování
i komunikací, je mu nepříjemná, umí odmítnout
Porozumět, že změny jsou přirozené a samozřejmé
(všechno kolem se mění, vyvíjí, pohybuje a proměňuje a
ČaOK
že s těmito změnami je třeba v životě počítat),
Odhaduje rizika svých nápadů, jde za svým
přizpůsobovat se běžně proměnlivým okolnostem doma i
záměrem, ale také dokáže měnit cesty
v MŠ
a přizpůsobovat se daným okolnostem
Mateřská škola Sluníčko Šumperk, Evaldova 25,
příspěvková organizace
Evaldova 25, 787 01 Šumperk
Vzdělávací nabídka
 manipulační činnosti a jednoduché úkony s předměty, pomůckami, nástroji, náčiním, materiálem, činnosti seznamující děti s věcmi, které je obklopují a
jejich praktickým používáním
 jednoduché pracovní a sebe-obslužné činnosti v oblasti osobní hygieny, stolování, oblékání, úklidu, úpravy prostředí apod.
 hudební a hudebně pohybové hry a činnosti
 artikulační, řečové, sluchové a rytmické hry, hry se slovy, slovní hádanky, vokální činnosti
 poslech čtených či vyprávěných pohádek a příběhů, sledování filmových a divadelních pohádek a příběhů
 přednes, recitace, dramatizace, zpěv
 společné diskuse, rozhovory, individuální a skupinová konverzace (vyprávění zážitků, příběhu, vyprávění
 podle skutečnosti i podle obrazového materiálu, podle vlastní fantazie, sdělování slyšeného druhým apod.)
 samostatný slovní projev na určité téma
 motivovaná manipulace s předměty, zkoumání jejích vlastností
 konkrétní operace s materiálem (třídění, přiřazování, uspořádání, odhad, porovnávání apod.)
 spontánní hra, volné hry a experimenty s materiálem a předměty
 řešení myšlenkových i praktických problémů, hledání různých možností a variant
 činnosti nejrůznějšího zaměření vyžadující samostatné vystupování, vyjadřování, obhajování vlastních
 názorů, rozhodování a sebehodnocení
 estetické a tvůrčí aktivity (slovesné, výtvarné, dramatické, literární, hudební, pohybové a další)
 výlety do okolí (do přírody, návštěvy dětských kulturních akcí apod.)
 sociální a interaktivní hry, hraní rolí, dramatické činnosti, hudební a hudebně pohybové hry, výtvarné hra a etudy
 společenské hry, společné aktivity nejrůznějšího zaměření
 společná setkávání, povídání, sdílení a aktivní naslouchání druhému
 běžné každodenní setkávání s pozitivními vzory vztahů a chování
 hry zaměřené k poznávání a rozlišování různých společenských rolí (dítě, dospělý, rodič, učitelka, žák, role dané pohlavím, profesní role, herní role) a
osvojování si rolí, do nichž se dítě přirozeně dostává
Bankovní spojení 101401081/0300
IČ 60801085
DIČ CZ60801085
 583 214 570
www.sumperkmsslunicko.cz
e-mail: [email protected]
Mateřská škola Sluníčko Šumperk, Evaldova 25,
příspěvková organizace
Evaldova 25, 787 01 Šumperk
 hry a praktické činnosti uvádějící dítě do světa lidí, jejich občanského života a práce, tematické hry seznamující dítě s různými druhy zaměstnání,
řemesel a povolání
 provádění jednoduchých pracovních úkonů a činností
 hry a aktivity na téma dopravy, cvičení bezpečného chování v dopravních situacích, kterých se dítě běžně účastní, praktický nácvik bezpečného chování
v některých dalších situacích, které mohou nastat
 praktické užívání technických přístrojů, hraček a dalších předmětů a pomůcek, se kterými se dítě běžně setkává
Rizika
 nedostatečně připravené prostředí, nedostatečné vybavení náčiním, nářadím, popř. nedostatečné využívání vybavení a dalších možností
 časově a obsahově nepřiměřené využívání audiovizuální, počítačové techniky, nabídka nevhodných programů (nevhodná volba či časté a dlouhodobé
sledování pořadů televize, videa apod.)
 nedostatek porozumění a ocenění úspěchu či úsilí
 málo podnětů a aktivit podporujících estetické vnímání, cítění, prožívání a vyjadřování
 příliš časté vystupování pedagoga v roli soudce
 ironizování a znevažování úsilí dítěte
uzavřenost školy a jejího vzdělávacího programu vůči existujícím problémům a aktuálnímu dění
Bankovní spojení 101401081/0300
IČ 60801085
DIČ CZ60801085
 583 214 570
www.sumperkmsslunicko.cz
e-mail: [email protected]
Mateřská škola Sluníčko Šumperk, Evaldova 25,
příspěvková organizace
Evaldova 25, 787 01 Šumperk
7. Integrovaný blok: Probuď se Sluníčko, zahřej jen maličko
Doporučená témata:
 Jak plyne čas
 Když jaro zaťuká
 Kniha – můj kamarád
Charakteristika IB







Uvědomování si pocitu sounáležitosti s živou a neživou přírodou (experimenty, pokusy, klíčení, přesazování)
objevování rozmanitostí v přírodě, počasí, jeho vliv na přírodu
vnímání změn v souvislosti s časovými vztahy a pojmy (roční období, měsíce, den x noc, dny v týdnu, ráno, poledne, večer, kalendář)
vytváření si pozitivního vztahu ke knize
rozlišování dobra a zla
hledání rozdílů mezi prózou a poezií, pohádkami, bajkami, poznávat známé dětské spisovatele a ilustrátory
seznámení se se zvyky a tradicemi (Morana, Velikonoce)
Bankovní spojení 101401081/0300
IČ 60801085
DIČ CZ60801085
 583 214 570
www.sumperkmsslunicko.cz
e-mail: [email protected]
Mateřská škola Sluníčko Šumperk, Evaldova 25,
příspěvková organizace
Evaldova 25, 787 01 Šumperk
Dílčí vzdělávací cíle
Co učitelka u dítěte podporuje
Dítě a jeho tělo
Dítě a jeho
psychika
Jazyk a řeč
Poznávací
schopnosti
a funkce,
představivost
a fantazie,
myšlenkové
operace
Rozvoj pohybových schopností
zdokonalování dovedností v oblasti
hrubé a jemné motoriky
(koordinace a rozsahu pohybu,
dýchání, koordinace ruky a oka
apod.), ovládání pohybového
aparátu
a tělesných funkcí
Rozvoj řečových schopností a
jazykových dovedností (vnímání,
naslouchání, porozumění) a
dovedností produktivních (mluvního
projevu, vyjadřování)
DIČ CZ60801085
Vědomě napodobit jednoduchý pohyb podle vzoru a
přizpůsobit jej podle pokynu
Zvládat jednoduchou obsluhu a pracovní úkony (postarat
se o hračky, pomůcky, uklidit po sobě, udržovat pořádek,
zvládat jednoduché úklidové práce, práce na zahradě
apod.)
Sledovat a vyprávět příběh, pohádku
Chápat slovní vtip a humor
Utvořit jednoduchý rým
Osvojení si elementárních poznatků Poznat a pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno
o znakových systémech a jejich
funkci (abeceda, čísla)
Chápat časové pojmy (teď, dnes, včera, zítra, ráno, večer,
jaro, léto, podzim, zima, rok) a částečně se orientovat v
čase
Bankovní spojení 101401081/0300
IČ 60801085
Obsah vzdělávání
Očekávané výstupy
Co dítě zpravidla dokáže:
 583 214 570
www.sumperkmsslunicko.cz
e-mail: [email protected]
Směřování ke klíčovým kompetencím
KkU
Experimentuje a užívá při tom jednoduchých
pojmů, znaků a symbolů a má elementární
poznatky
o světě přírody
KkŘP
Problémy řeší na základě bezprostřední
zkušenosti, postupuje cestou pokusu
a omylu, zkouší, experimentuje
KK
Dovede využít informativní a komunikativní
prostředky, se kterými se běžně setkává (knížky,
encyklopedie, počítač, audiovizuální technika,
telefon, atp.)
SaPK
Samostatně rozhoduje o svých činnostech, umí si
vytvořit svůj názor a vyjádřit jej
Mateřská škola Sluníčko Šumperk, Evaldova 25,
příspěvková organizace
Evaldova 25, 787 01 Šumperk
Sebepojetí, city, Rozvoj poznatků, schopností a
dovedností umožňujících pocity,
vůle
získané dojmy a pro
Být citlivé ve vztahu k živým bytostem, k přírodě i k věcem
Zachytit a vyjádřit své prožitky (slovně, výtvarně, pomocí
hudby, hudebně pohybovou či dramatickou improvizací
apod.
Dítě a ten druhý Posilování prosociálního chování ve Porozumět běžným projevům, vyjádření emocí a nálad
vztahu k ostatním lidem (v rodině, v
mateřské škole, v dětské herní
skupině)
Dítě a
společnost
Dítě a svět
Dodržovat dohodnutá a pochopená pravidla vzájemného
soužití a chování doma, v mateřské škole, na veřejnosti,
dodržovat herní pravidla
Vytvoření základů aktivních postojů Zachycovat skutečnosti ze svého okolí a vyjadřovat své
ke světu, k životu, rozvoj dovedností představy pomocí různých výtvarných dovedností a technik
umožňujících tyto vztahy a postoje (kreslit, používat barvy, modelovat, konstruovat, tvořit z
vyjadřovat a projevovat
papíru, tvořit a vyrábět z různých jiných materiálů, z
přírodnin aj.)
Rozvoj schopností přizpůsobovat se
podmínkám vnějšího prostředí i
jeho změnám
Vytvoření povědomí o vlastní
sounáležitosti se světem,s živou a
neživou přírodou
Bankovní spojení 101401081/0300
IČ 60801085
DIČ CZ60801085
 583 214 570
www.sumperkmsslunicko.cz
e-mail: [email protected]
Vnímat, že svět má svůj řád, že je rozmanitý a
pozoruhodný, nekonečně pestrý a různorodý – jak svět
přírody, tak lidí
Mít povědomí o významu životního prostředí (přírody
i společnosti) pro člověka, uvědomovat si, že způsobem, v
jakým se dítě i ostatní v jeho okolí chovají, ovlivňují vlastní
zdraví i životní prostředí
ČaOK
Chápe, že zájem o to co se kolem děje,
činorodost, pracovitost a podnikavost jsou
přínosem
Ví, že není jedno, v jakém prostředí žije,
uvědomuje si, že se svým chováním na něm
podílí a že je může ovlivnit
Mateřská škola Sluníčko Šumperk, Evaldova 25,
příspěvková organizace
Evaldova 25, 787 01 Šumperk
Porozumět, že změny jsou přirozené a samozřejmé
(všechno kolem se mění, vyvíjí, pohybuje a proměňuje a že
s těmito změnami je třeba v životě počítat), přizpůsobovat
se běžně proměnlivým okolnostem doma i v MŠ
Vzdělávací nabídka
 manipulační činnosti a jednoduché úkony s předměty, pomůckami, nástroji, náčiním, materiálem, činnosti seznamující děti s věcmi, které je obklopují a
jejich praktickým používáním
 konstruktivní a grafické činnosti
 hudební a hudebně pohybové hry a činnosti
 artikulační, řečové, sluchové a rytmické hry, hry se slovy, slovní hádanky, vokální činnosti
 poslech čtených či vyprávěných pohádek a příběhů, sledování filmových a divadelních pohádek a příběhů, přednes, recitace, dramat.
 prohlížení a čtení knížek
 činnosti zaměřené k vytváření pojmů a osvojování poznatků (vysvětlování, objasňování, odpovědi na otázky, práce s knihou, s obrazovým materiálem, s
médii apod.)
 činnosti zaměřené na poznávání jednoduchých obrazně znakových systémů (písmena, číslice, piktogramy, značky, symboly, obrazce)
 činnosti zasvěcující dítě do časových pojmů a vztahů souvisejících s denním řádem, běžnými proměnami a vývojem a přibližující dítěti přirozené časové i
logické posloupnosti dějů, příběhů, událostí apod.
 spontánní hra
 estetické a tvůrčí aktivity (slovesné, výtvarné, dramatické, literární, hudební, pohybové a další)
 cvičení v projevování citů (zvláště kladných) v sebekontrole a v sebeovládání (zvláště emocí záporných)
 výlety do okolí (do přírody, návštěvy dětských kulturních akcí apod.)
 společná setkávání, povídání, sdílení a aktivní naslouchání druhému
Bankovní spojení 101401081/0300
IČ 60801085
DIČ CZ60801085
 583 214 570
www.sumperkmsslunicko.cz
e-mail: [email protected]
Mateřská škola Sluníčko Šumperk, Evaldova 25,
příspěvková organizace
Evaldova 25, 787 01 Šumperk








aktivity podporující sbližování dětí
činnosti zaměřené na poznávání sociálního prostředí, v němž dítě žije – mateřská škola (prostředí, vztahy mezi dětmi i dospělými…)
přípravy a realizace společných zábav a slavností (oslavy výročí, slavnosti v rámci zvyků a tradic)
tvůrčí činnosti slovesné, literární, dramatické, výtvarné, hudební, hudebně pohybové, dramatické apod. podněcující tvořivost a nápaditost dítěte,
estetické vnímání i vyjadřování a tříbení vkusu
aktivity přibližující dítěti svět kultury a umění, využívání příležitostí seznamující dítě přirozeným způsobem s různými tradicemi a zvyky běžnými v jeho
kulturním prostředí apod.
přirozené i zprostředkované poznávání přírodního okolí, sledování rozmanitostí a změn v přírodě (příroda živá i neživá, přírodní jevy a děje, rostliny,
živočichové, krajina a její ráz, podnebí, počasí, ovzduší, roční období)
práce s literárními texty, s obrazovým materiálem, využívání encyklopedií a dalších médií
ekologicky motivované hrové aktivity (ekohry)
smysluplné činnosti přispívající k péči o životní prostředí a okolní krajinu, pracovní činnosti, pěstitelské a chovatelské činnosti, činnosti zaměřené k péči o
školní prostředí, školní zahradu a blízké okolí
Rizika







omezování spontánních pohybových aktivit, nepravidelná, málo rozmanitá či jednostranná nabídka pohybových činností
omezený přístup ke knížkám
omezený prostor pro vyjádření a uplatnění představivosti a mimo racionálního poznávání
málo příležitosti a prostoru k experimentaci a exploraci a samostatnému řešení konkrétních poznávacích situací
nevhodné vzory a modely chování (netaktní komunikace, nedostatek nocionálního cítění, ohleduplnosti a tolerance, necitlivé vztahy a postoje okolí)
nedostatečný respekt k vzájemným sympatiím dětí a malá podpora dětských přátelství
potlačování autonomního chování dítěte v zájmu zkratkovitého dosažení vnější disciplíny a poslušnosti
nedostatek příležitostí vidět a vnímat svět v jeho pestrosti a změně, v jeho dění a řádu
Bankovní spojení 101401081/0300
IČ 60801085
DIČ CZ60801085
 583 214 570
www.sumperkmsslunicko.cz
e-mail: [email protected]
Mateřská škola Sluníčko Šumperk, Evaldova 25,
příspěvková organizace
Evaldova 25, 787 01 Šumperk
8. Integrovaný blok: Na cestě se sluníčkem
Doporučená témata:
 Jak se rodí život
 Voda a jiné živly
 Děti pozor, červená
Charakteristika IB






Budování vřelého vztahu k životu ve všech formách
poznávání dráhy nového života – jak jsme přišli na svět
poznávání domácích, hospodářských zvířat a jejich mláďata
uvědomování si potřeby vody pro život, voda jako pomocník, jako nepřítel, koloběh vody, ochrana vody, rozlišení vodních toků a života kolem nich
rozlišování dopravních prostředků
uvědomování si dodržování pravidel bezpečnosti a dopravní kázně, značení
seznamování se s orientací v prostoru
Bankovní spojení 101401081/0300
IČ 60801085
DIČ CZ60801085
 583 214 570
www.sumperkmsslunicko.cz
e-mail: [email protected]
Mateřská škola Sluníčko Šumperk, Evaldova 25,
příspěvková organizace
Evaldova 25, 787 01 Šumperk
Dílčí vzdělávací cíle
Co učitelka u dítěte podporuje
Dítě a jeho tělo
Dítě a jeho
psychika
Jazyk a řeč
Poznávací
schopnosti
a funkce,
představivost
a fantazie,
myšlenkové
operace
Rozvoj fyzické i psychické zdatnosti
Osvojení si některých poznatků a
dovedností, které předcházejí čtení
i psaní, rozvoj zájmu
o psanou podobu jazyka
i další formy sdělení verbální i
neverbální (výtvarné, hudební,
pohybové, dramatické)
Přechod od konkrétně názorného
myšlení k myšlení slovně logickému
(pojmovému) rozvoj paměti a
pozornosti, přechod od bezděčných
forem těchto funkcí k úmyslným, rozvoj
a kultivace představivosti
a fantazie
Bankovní spojení 101401081/0300
IČ 60801085
DIČ CZ60801085
 583 214 570
www.sumperkmsslunicko.cz
e-mail: [email protected]
Obsah vzdělávání
Očekávané výstupy
Co dítě zpravidla dokáže:
Mít povědomí o některých způsobech ochrany
osobního zdraví a bezpečí a o tom, kde v případě
potřeby hledat pomoc (kam se obrátit, koho přivolat,
jakým způsobem apod.)
Popsat situaci (skutečnou, podle obrázku)
Rozlišovat některé obrazné symboly (orientační
a dopravní značky, označení nebezpečí, apod.)
a porozumět jejich významu i jejich komunikativní
funkci
Projevovat zájem o knížky, soustředěně poslouchat
četbu, hudbu, sledovat divadlo, film, užívat telefon
Postupovat a učit se podle pokynů a instrukcí
Řešit problémy, úkoly a situace, myslet kreativně,
předkládat „nápady“
Směřování ke klíčovým kompetencím
KkU
Odhaduje své síly, učí se hodnotit svoje osobní
pokroky i oceňovat výkony druhých
KkŘP
Uvědomuje si, že svou aktivitou a iniciativou
může situaci ovlivnit
KK
V běžných situacích komunikuje bez zábran
a ostychu s dětmi i s dospělými, chápe, že být
komunikativní, vstřícné, iniciativní a aktivní je
výhodou
SaPK
Chápe, že nespravedlnost, ubližování,
ponižování, lhostejnost, agresivita a násilí se
nevyplácí a že vzniklé konflikty je lépe řešit
dohodou:
Mateřská škola Sluníčko Šumperk, Evaldova 25,
příspěvková organizace
Evaldova 25, 787 01 Šumperk
Sebepojetí, city,
vůle
Získání schopností záměrně řídit svoje
chování a ovlivňovat vlastní situaci
Dítě a ten druhý
Ochrana osobního soukromí a bezpečí Porozumět běžným projevům vyjádření emocí a nálad
ve vztazích s druhými dětmi i dospělými
Chovat se obezřetně při setkání s neznámými dětmi,
staršími i dospělými jedinci, v případě potřeby požádat
druhého o pomoc (pro sebe i pro jiné dítě)
Dítě a společnost
Vytvoření základů aktivních postojů ke
světu, k životu, rozvoj dovedností
umožňujících tyto vztahy a postoje
vyjadřovat a projevovat
Bankovní spojení 101401081/0300
IČ 60801085
DIČ CZ60801085
 583 214 570
www.sumperkmsslunicko.cz
e-mail: [email protected]
Uvědomovat si svoje možnosti i limity (své silné i slabé
stránky) a zorganizovat hru
Být citlivé ve vztahu k živým bytostem, k přírodě i k
věcem
Uvědomovat si, že ne všichni lidé respektují pravidla
chování, že se mohou chovat neočekávaně, proti
pravidlům, a tím ohrožovat pohodu i bezpečí druhých:
odmítat společensky nežádoucí chování (např. lež,
nespravedlnost, ubližování, lhostejnost či agresivitu),
chránit se před ním a v rámci svých možností se bránit
jeho důsledkům (vyhýbat se komunikaci s lidmi, kteří
se takto chovají)
Dokáže se bránit projevům násilí jiného dítěte,
ponižování a ubližování
ČaOK
Chápe,že se může o tom, co udělá rozhodovat
svobodně, ale že za svá rozhodnutí také
odpovídá
Mateřská škola Sluníčko Šumperk, Evaldova 25,
příspěvková organizace
Evaldova 25, 787 01 Šumperk
Dítě a svět
Osvojení si poznatků a dovedností
potřebných k vykonávání jednoduchých
činností v péči o okolí při spoluvytváření
zdravého a bezpečného prostředí a k
ochraně dítěte před jeho nebezpečnými
vlivy
Uvědomovat si nebezpečí, se kterým se může ve svém
okolí setkat, a mít povědomí o tom, jak se prakticky
chránit (vědět, jak se nebezpečí vyhnout, kam se v
případě potřeby obrátit o pomoc)
Mít povědomí o širším, společenském, technickém
prostředí i jeho dění v rozsahu praktických zkušeností a
dostupných praktických ukázek v okolí dítěte
Vzdělávací nabídka
 lokomoční pohybové činnosti (chůze, běh, skoky a poskoky, lezení), nelokomoční pohybové činnosti (změny poloh a pohybů těla na místě) a jiné
činnosti (základní gymnastika, turistika, sezónní činnosti, míčové hry apod.)
 příležitosti a činnosti směřující k ochraně zdraví, osobního bezpečí
 příležitosti a činnosti směřující k prevenci úrazů (hrozících při hrách pohybových činnostech a dopravních situacích
 artikulační, řečové, sluchové a rytmické hry, hry se slovy, slovní hádanky, vokální činnosti
 společné diskuse, rozhovory, individuální a skupinová konverzace (vyprávění zážitků, příběhů, vyprávění podle skutečnosti i podle obrazového
materiálu, podle vlastní fantazie, sdělování slyšeného druhým apod.)
 činnosti zaměřené na poznávání sociálního prostředí, v němž dítě žije, rodina ve světě zvířat
 grafické napodobování symbolů, tvarů, čísel, písmen
 poslech čtených či vyprávěných pohádek a příběhů, sledování filmových divadelních pohádek a příběhů
 přednes, recitace, dramatizace, zpěv
Bankovní spojení 101401081/0300
IČ 60801085
DIČ CZ60801085
 583 214 570
www.sumperkmsslunicko.cz
e-mail: [email protected]
Mateřská škola Sluníčko Šumperk, Evaldova 25,
příspěvková organizace
Evaldova 25, 787 01 Šumperk
 přímé pozorování přírodních, kulturních i technických objektů i jevů v okolí dítěte, rozhovor o výsledku pozorování
 spontánní hra, volné hry a experimenty s materiálem
 hry nejrůznějšího zaměření podporující tvořivost, představivost a fantazii (kognitivní, imaginativní, výtvarné, konstruktivní, hudební, taneční či
dramatické aktivity)
 činnosti zaměřené na poznávání jednoduchých obrazně znakových systémů (písmena, číslice, piktogramy, značky, symboly, obrazce)
 cvičení organizačních dovedností
 estetické a tvůrčí aktivity (slovesné, výtvarné, dramatické, literární, hudební, pohybové a další)
 výlety do okolí (do přírody, návštěvy dětských kulturních akcí apod.)
 dramatické činnosti (předvádění a napodobování různých typů chování člověka v různých situacích),
 mimické vyjadřování nálad (úsměv, pláč, hněv, zlobu, údiv, vážnost apod.)
 běžné verbální i neverbální komunikační aktivity dítěte s druhým dítětem i dospělým
 společná setkávání, povídání, sdílení a aktivity nejrůznějšího zaměření
 četba, vyprávění a poslech pohádek a příběhů s estetickým obsahem a poučením
 běžné každodenní setkávání s pozitivními vzory vztahů a chování
 různorodé společenské hry a skupinové aktivity (námětové hry, dramatizace, konstruktivní a výtvarné projekty apod. umožňující dětem spolupodílet se
na jejich průběhu i výsledcích
 receptivní slovesné, literární, výtvarné či dramatické činnosti (poslech pohádek, příběhů, veršů, hudebních skladeb a písní, sledování dramatizací,
divadelních scének)
 přirozené pozorování blízkého prostředí a života v něm, okolní přírody, kulturních i technických objektů, vycházky do okolí, výlety
 poučení o možných nebezpečných situacích a dítěti dostupných způsobech, jak se chránit (dopravní situace, kontakt se zvířaty, jedovatými rostlinami,
technickými přístroji, požár, povodeň a jiné nebezpečné situace a další nepříznivé přírodní a povětrnostní jevy)
 využívání praktických ukázek varujících dítě před nebezpečím
 hry a aktivity na téma dopravy, cvičení bezpečného chování v dopravních situacích, kterých se dítě běžně účastní, praktický nácvik bezpečného chování
v některých dalších situacích, které mohou nastat
 praktické užívání technických přístrojů, hraček a dalších předmětů a pomůcek, se kterými se setkává
 práce s literárními texty, s obrazovým materiálem, využívání encyklopedií a dalších médií
Bankovní spojení 101401081/0300
IČ 60801085
DIČ CZ60801085
 583 214 570
www.sumperkmsslunicko.cz
e-mail: [email protected]
Mateřská škola Sluníčko Šumperk, Evaldova 25,
příspěvková organizace
Evaldova 25, 787 01 Šumperk
 praktické činnosti, na jejichž základě se dítě seznamuje s různými přírodními i umělými látkami a materiály ve svém okolí a jejichž prostřednictvím
získává zkušenosti s jejich vlastnostmi (praktické pokusy, zkoumání, manipulace s různými materiály a surovinami)
pozorování životních podmínek a stavu životního prostředí, poznávání ekosystémů (les, louka, rybník, apod.)
Rizika









omezování samostatnosti dítěte při pohybových činnostech
málo příležitosti k pracovním úkonům
časově a obsahově nepřiměřené využívání audiovizuální, počítačové techniky
nabídka nevhodných programů (nevhodná volba či časté a dlouhodobé sledování pořadů televize, videa apod.)
zahlcování podněty a informacemi bez rozvíjení schopností s nimi samostatně pracovat
stresy a napětí, nejistota, nedostatek ochrany a osobního soukromí
nejednoznačně formulovaná pravidla chování ve vztahu k druhému, nedodržování přijatých pravidel, špatný vzor
nevšímavost k nevhodné komunikaci a jednání mezi dětmi, přehlížení nežádoucího chování některých dětí,
schematické řešení konfliktů bez zajišťování příčin jejich vzniku
 nedostatek pozornosti prevenci vlivů prostředí, které mohou být pro dítě nezdravé a nebezpečné
Bankovní spojení 101401081/0300
IČ 60801085
DIČ CZ60801085
 583 214 570
www.sumperkmsslunicko.cz
e-mail: [email protected]
Mateřská škola Sluníčko Šumperk, Evaldova 25,
příspěvková organizace
Evaldova 25, 787 01 Šumperk
9. Integrovaný blok: Sluníčková radost
Doporučená témata:
 Schovávaná v trávě
 Maminka má svátek
 Děti celého světa
Charakteristika IB






poznávání různých druhů hmyzu a drobných živočichů
poznávání rostlin, stromů, keřů
vytváření si citových vztahů k matce, rodině
uvědomování si svého postavení v rodině, pozitivní vztah k domovu
navazování dětských přátelství
poznávání života a kultury dětí z jiných zemí
Bankovní spojení 101401081/0300
IČ 60801085
DIČ CZ60801085
 583 214 570
www.sumperkmsslunicko.cz
e-mail: [email protected]
Mateřská škola Sluníčko Šumperk, Evaldova 25,
příspěvková organizace
Evaldova 25, 787 01 Šumperk
Obsah vzdělávání
Dítě a jeho tělo
Dítě a jeho
psychika
Jazyk a řeč
Poznávací
schopnosti
a funkce,
představivost
a fantazie,
myšlenkové o
Sebepojetí, city,
vůle
Dílčí vzdělávací cíle
Co učitelka u dítěte podporuje:
Osvojení si věku přiměřených
praktických dovedností
Rozvoj komunikativních dovedností
(verbálních i neverbálních)
a kultivovaného projevu
Zacházet s jednoduchými hudebními nástroji, běžnými
pracovními pomůckami
Naučit se zpaměti krátké texty (reprodukovat říkanky,
písničky,
pohádky, zvládnout jednoduchou dramatickou úlohu apod.)
Posilování přirozených poznávacích
citů (zvídavosti, zájmu, radosti z
objevování apod.)
Vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých
činnostech (konstruktivních, výtvarných, hudebních,
pohybových či dramatických) i ve slovních výpovědích k nim
Rozvoj a kultivace mravního i
estetického vnímání, cítění a
prožívání
Uvědomovat si příjemné a nepříjemné citové prožitky (lásku,
soucítění, radost, spokojenost i strach, smutek, odmítání),
rozlišovat citové projevy, v důvěrném (rodinném) a cizím
prostředí
Bankovní spojení 101401081/0300
IČ 60801085
Očekávané výstupy
Co dítě zpravidla dokáže:
Ovládat dechové svalstvo, sladit pohyb se zpěvem
DIČ CZ60801085
 583 214 570
www.sumperkmsslunicko.cz
e-mail: [email protected]
Směřování ke klíčovým kompetencím
KkU
Chce porozumět věcem, jevům a dějům, které
kolem sebe vidí, poznává, že se může mnohému
naučit, raduje se z toho, co samo dokázalo
a zvládlo
KkŘP
Rozlišuje řešení, která jsou funkční (vedoucí
k cíli), a řešení, která funkční nejsou: dokáže mezi
nimi volit
KK
Ví, že lidé se dorozumívají i jinými jazyky a že je
možno se jim učit, má vytvořeny elementární
předpoklady k učení se cizímu jazyku
SaPK
Je schopno chápat, že lidé se různí a umí být
tolerantní k jejich odlišnostem a jedinečnostem
ČaOK
Uvědomuje si svá práva i práva druhých, učí se je
hájit a respektovat, chápe,že všichni lidé mají
stejnou hodnotu
Mateřská škola Sluníčko Šumperk, Evaldova 25,
příspěvková organizace
Evaldova 25, 787 01 Šumperk
Dítě a ten druhý Vytváření pro-sociálních postojů
(rozvoj sociální citlivosti, tolerance,
respektu, přizpůsobivosti apod.)
Dítě a
společnost
Rozvoj schopností žít ve společenství Pochopit, že každý má ve společenství svou roli
ostatních lidí (spolupracovat,
spolupodílet se), přináležet k tomuto
společenství (ke třídě, k rodině, k
ostatním dětem) a vnímat a přijímat
základní hodnoty v tomto
společenství uznávané
Vytváření povědomí o existenci
ostatních kultur a národností
Dítě a svět
Poznávání jiných kultur
Bankovní spojení 101401081/0300
IČ 60801085
Chápat, že všichni lidé (děti) mají stejnou hodnotu, přestože je
každý jiný (jinak vypadá, jinak se chová, něco jiného umí či
neumí apod.), že osobní, resp. osobnostní odlišnosti jsou
přirozené
DIČ CZ60801085
 583 214 570
www.sumperkmsslunicko.cz
e-mail: [email protected]
Vyjadřovat se prostřednictvím hudebních a hudebně
pohybových činností, zvládat základní hudební dovednosti,
vokální i instrumentální (zazpívat píseň, zacházet
s jednoduchými hudebními nástroji, sledovat a rozlišovat
rytmus)
Mít povědomí o širším, společenském, kulturním prostředí i
jeho dění v rozsahu praktických zkušeností
KkU
Chce porozumět věcem, jevům a dějům, které
kolem sebe vidí, poznává, že se může mnohému
naučit, raduje se z toho, co samo dokázalo
a zvládlo
KkŘP
Rozlišuje řešení, která jsou funkční (vedoucí
k cíli), a řešení, která funkční nejsou: dokáže mezi
nimi volit
KK
Ví, že lidé se dorozumívají i jinými jazyky a že je
možno se jim učit, má vytvořeny elementární
předpoklady k učení se cizímu jazyku
SaPK
Je schopno chápat, že lidé se různí a umí být
tolerantní k jejich odlišnostem a jedinečnostem
ČaOK
Uvědomuje si svá práva i práva druhých, učí se je
hájit a respektovat, chápe,že všichni lidé mají
stejnou hodnotu
Mateřská škola Sluníčko Šumperk, Evaldova 25,
příspěvková organizace
Evaldova 25, 787 01 Šumperk
Vzdělávací nabídka





















konstruktivní a grafické činnosti
hudební a hudebně pohybové hry a činnosti
vyprávění toho, co dítě slyšelo nebo co shlédlo
přednes, recitace, dramatizace, zpěv
činnosti a příležitosti seznamující děti s různými sdělovacími prostředky (noviny, časopisy, knihy, audiovizuální technika)
hry nejrůznějšího zaměření podporující tvořivost, představivost a fantazii (kognitivní, výtvarné, konstruktivní, hudební, taneční či dramatické aktivity)
hry a praktické úkony procvičující orientaci v prostoru i v rovině
činnosti zajišťující spokojenost a radost, činnosti vyvolávající veselí a pohodu
hry na téma rodiny, přátelství apod.
výlety do okolí (do přírody, návštěvy dětských kulturních akcí apod.)
činnosti zaměřené k poznávání různých lidských vlastností; záměrné pozorování, čím se lidé mezi s sebou liší (fyzické i psychické vlastnosti, dovednosti,
schopnosti, city, vlastnosti dané pohlavními rozdíly, věkem, zeměpisným místem narození, jazykem) a v čem jsou si podobní
činnosti vedoucí dítě k identifikaci sebe sama a k odlišení od ostatních
sociální a interaktivní hry, hraní rolí, dramatické činnosti, hudební a hudebně pohybové hry, výtvarné hry a etudy
společná setkávání, povídání, sdílení a aktivní naslouchání druhému
činnosti zaměřené na poznávání sociálního prostředí, v němž dítě žije – rodina (funkce rodiny, členové rodiny, a vztahy mezi nimi, život v rodině)mateřská škola, vztahy mezi dětmi
běžné každodenní setkávání s pozitivními vzory vztahů a chování
přípravy a realizace společných zábav a slavností (slavnosti v rámci zvyků, kulturní akce)
tvůrčí činnosti slovesné, literární, dramatické, výtvarné, hudební, hudebně pohybové, dramatické apod.
podněcující tvořivost a nápaditost dítěte, estetické vnímání i vyjadřování a tříbení vkusu
receptivní, slovesné, literární, výtvarné či dramatické činnosti (poslech pohádek, příběhů, veršů, hudebních skladeb a písní, sledování dramatizací,
divadelních scének)
aktivity přibližující dítěti svět kultury a umění
Bankovní spojení 101401081/0300
IČ 60801085
DIČ CZ60801085
 583 214 570
www.sumperkmsslunicko.cz
e-mail: [email protected]
Mateřská škola Sluníčko Šumperk, Evaldova 25,
příspěvková organizace
Evaldova 25, 787 01 Šumperk
 využívání příležitostí seznamující dítě přirozeným způsobem s různými tradicemi a zvyky běžnými v jeho kulturním prostředí (účast dětí na kulturních
akcích)
 výtvarné, hudební a dramatické činnosti
 přirozené i zprostředkované poznávání přírodního okolí, sledování rozmanitostí a změn v přírodě (příroda živá i neživá, přírodní jevy a děje, rostliny,
živočichové, krajina a její ráz, podnebí, počasí, ovzduší, roční období)
 práce s literárními texty, s obrazovým materiálem, využívání encyklopedií a dalších médií
 kognitivní činnosti (kladení otázek a hledání odpovědí, diskuse nad problémem, vyprávění, poslech, objevování)
 pozorování životních podmínek a stavu životního prostředí, poznávání ekosystémů (les, louka, rybník, apod.)
ekologicky motivované hrové aktivity (ekohry)
Rizika








absence či nedostatek řízených pohybových aktivit vedoucích k osvojení nových pohybových dovedností
vytváření komunikativních zábran (necitlivé donucování dítěte k hovoru, nerespektování dětského ostychu
vedoucí k úzkosti a strachu dítěte)
rozvoj a kultivace mravního i estetického vnímání, cítění a prožívání
jednání, které dítě pociťuje jako křivdu a vnímá jako násilí
manipulace dítěte tzv. pozitivními prostředky (citovými prostředky, chválením bez opodstatnění)
časté organizování soutěživých činností a podporování nezdravé soutěživosti
nedostatek příležitosti k rozvoji uměleckých dovedností dítěte a k vytváření jeho estetického vztahu k prostředí, ke kultuře a umění
Bankovní spojení 101401081/0300
IČ 60801085
DIČ CZ60801085
 583 214 570
www.sumperkmsslunicko.cz
e-mail: [email protected]
Mateřská škola Sluníčko Šumperk, Evaldova 25,
příspěvková organizace
Evaldova 25, 787 01 Šumperk
10. Integrovaný blok: Rozloučení se Sluníčkem
Doporučená témata:
 Naše modrá planeta
 Za zvířátky do ZOO
 Hurá na prázdniny
Charakteristika IB







vytváření si pozitivních vztahů k zeměkouli, Vesmíru, Zemi, ke své vlasti, k hlavnímu městu
uvědomování si místa domova, kde žijeme
vedení dětí naučit orientovat v nejbližším okolí
poznávání rozdílů mezi vesnicí, městem
seznamování se s názvy a životem exotických zvířat
loučení se školáky, zakončení školního roku
vytváření pozitivního vztahu k cestování, poznávání cizího prostředí, cizích krajů
Bankovní spojení 101401081/0300
IČ 60801085
DIČ CZ60801085
 583 214 570
www.sumperkmsslunicko.cz
e-mail: [email protected]
Mateřská škola Sluníčko Šumperk, Evaldova 25,
příspěvková organizace
Evaldova 25, 787 01 Šumperk
Obsah vzdělávání
Dítě a jeho tělo
Dítě a jeho
psychika
Dílčí vzdělávací cíle
Očekávané výstupy
Co učitelka u dítěte podporuje
Co dítě zpravidla dokáže
Rozvoj fyzické i psychické zdatnosti
Ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku
(zacházet s předměty denní potřeby, s drobnými
pomůckami, s nástroji, náčiním a materiálem, zacházet
s grafickým a výtvarným materiálem, např. s tužkami,
barvami…apod., s jednoduchými hud. nástroji)
KkU
Při zadané práci dokončí, co započalo:dovede
postupovat podle instrukcí a pokynů, je schopno
dobrat se k výsledkům
Vést rozhovor, naslouchat druhým, vyčkat, až druhý
dokončí myšlenku, sledovat řečníka i obsah, ptát se
KkŘP
Při řešení myšlenkových i praktických problémů
Osvojení si některých poznatků a
dovedností, které předcházejí čtení
Bankovní spojení 101401081/0300
IČ 60801085
DIČ CZ60801085
 583 214 570
www.sumperkmsslunicko.cz
e-mail: [email protected]
Směřování ke klíčovým kompetencím
Mateřská škola Sluníčko Šumperk, Evaldova 25,
příspěvková organizace
Evaldova 25, 787 01 Šumperk
Jazyk a řeč
Poznávací
schopnosti
a funkce,
představivost
a fantazie,
myšlenkové
operace
i psaní, rozvoj zájmu o psanou
podobu jazyka i další formy sdělení
verbální i neverbální (výtvarné,
hudební, pohybové, dramatické)
Vytváření základů pro práci
s informacemi
Rozvoj schopnosti citové vztahy
vytvářet, rozvíjet je a city plně
prožívat
Sebepojetí, city,
vůle
Rozvoj interaktivních
a komunikativních dovedností
verbálních
Dítě a ten druhý i neverbálních
Dítě a
DIČ CZ60801085
Rozhodovat o svých činnostech
Prožívat radost ze zvládnutého a poznaného
---------------------------------------------------------------Mít ohled na druhého a soucítit s ním, nabídnout mu
pomoc apod.
Chovat se obezřetně při setkání s neznámými dětmi,
staršími i dospělými jedinci, v případě potřeby požádat
druhého o pomoc (pro sebe i pro jiné dítě)
Zacházet šetrně s vlastními i cizími pomůckami, hračkami,
věcmi denní potřeby, s knížkami apod.
Seznamování se světem lidí, kultury, a
Zachycovat skutečnosti ze svého okolí a vyjadřovat své
umění, osvojení si základních
představy pomocí různých výtvarných dovedností
poznatků o prostředí, v němž dítě žije
a technik (kreslit, používat barvy, modelovat, konstruovat,
tvořit z papíru, tvořit a vyrábět z různých jiných materiálů,
Bankovní spojení 101401081/0300
IČ 60801085
Chápat základní matematické a číselné pojmy,
elementární matematické souvislosti a podle potřeby je
prakticky využívat (porovnávat, uspořádat, třídit podle
určitého pravidla, orientovat se v elementárním počtu do
6, chápat číselnou řadu v rozsahu první 10, poznat více,
méně, stejně, první, poslední….)
Přemýšlet, vést jednoduché úvahy a to o čem přemýšlí a
uvažuje, také vyjádřit
 583 214 570
www.sumperkmsslunicko.cz
e-mail: [email protected]
užívá logických, matematických i empirických
(doporučených) postupů, pochopí jednoduché
algoritmy, řešení různých úloh a situací a využívá
je v dalších situacích
Chápe, že vyhýbat se řešení problémů nevede k
cíli, ale že jejich včasné a uvážlivé řešení je
naopak výhodou
KK
Ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných
větách, samostatně vyjadřuje své myšlenky,
sdělení, otázky i odpovědi, rozumí slyšenému,
slovně reaguje a vede smysluplný dialog
SaPK
V běžných situacích uplatňuje základní
společenské návyky a pravidla společenského
styku, je schopné respektovat druhé, vyjednávat,
přijímat a uzavírat kompromisy
ČaOK
Má smysl pro povinnost ve hře, práci i učení, k
úkolům a povinnostem přistupuje odpovědně,
váží si práce i úsilí druhých
Mateřská škola Sluníčko Šumperk, Evaldova 25,
příspěvková organizace
Evaldova 25, 787 01 Šumperk
společnost
Vytvoření povědomí o vlastní
sounáležitosti se světem, s živou a
neživou přírodou, lidmi, společností,
planetou Zemí
Dítě a svět
Bankovní spojení 101401081/0300
IČ 60801085
DIČ CZ60801085
 583 214 570
www.sumperkmsslunicko.cz
e-mail: [email protected]
z přírodnin aj.)
Vnímat, že svět má svůj řád, že je rozmanitý
a pozoruhodný, nekonečně pestrý a různorodý – jak svět
přírody, tak i svět lidí (mít elementární povědomí
o existenci různých národů a kultur, různých zemích,
o planetě Zemi, Vesmíru apod.
Mateřská škola Sluníčko Šumperk, Evaldova 25,
příspěvková organizace
Evaldova 25, 787 01 Šumperk
Vzdělávací nabídka





















manipulační činnosti a jednoduché úkony s předměty, pomůckami, nástroji, náčiním, materiálem
činnosti seznamující děti s věcmi, které je obklopují a jejich praktickým používáním
konstruktivní a grafické činnosti
artikulační, řečové, sluchové a rytmické hry, hry se slovy, slovní hádanky, vokální činnosti
společné diskuse, rozhovory, individuální i skupinové konverzace
komentování zážitků, aktivit, vyřizování vzkazů, zpráv
samostatný slovní projev na určité téma
poslech čtených či vyprávěných pohádek a příběhů, sledování filmových a divadelních pohádek a příběhů
přednes, recitace, dramatizace, zpěv
hry a činnosti zaměřené k poznávání a rozlišování zvuků, užívání gest
činnosti a příležitosti seznamující děti s různými sdělovacími prostředky (noviny, časopisy, knihy, audiovizuální technika)
přímé pozorování přírodních, kulturních i technických objektů i jevů v okolí dítěte, rozhovor o výsledku
pozorování- záměrné pozorování běžných objektů a předmětů, určování a pojmenovávání jejich vlastností (velikost, barva, tvar, materiál, dotek, chuť,
vůně, zvuky), jejich charakteristických znaků
činnosti zaměřené k vytváření pojmů a osvojování poznatků (vysvětlování, objasňování, odpovědi na otázky, práce s knihou, s obrazovým materiálem, s
médii apod.
činnosti zaměřené k seznamování se s elementárními číselnými a matematickými pojmy a jejich symbolikou (číselná řada, číslice) základní geometrické
tvary, množství apod.) a jejich smysluplné
spontánní hra
činnosti zajišťující spokojenost, radost, činnosti vyvolávající veselí pohodu
příležitosti a hry pro rozvoj vůle, vytrvalosti a sebeovládání
cvičení organizačních dovedností
estetické a tvůrčí aktivity (slovesné, výtvarné, dramatické, literární, hudební, pohybové a další)
výlety do okolí (do přírody, návštěvy dětských kulturních akcí apod.)
Bankovní spojení 101401081/0300
IČ 60801085
DIČ CZ60801085
 583 214 570
www.sumperkmsslunicko.cz
e-mail: [email protected]
Mateřská škola Sluníčko Šumperk, Evaldova 25,
příspěvková organizace
Evaldova 25, 787 01 Šumperk
 činnosti zaměřené k poznávání různých lidských vlastností, záměrné pozorování, čím se lidé mezi s sebou liší (fyzické i psychické vlastnosti, dovednosti,
schopnosti, city, vlastnosti dané pohlavními rozdíly, věkem, zeměpisným místem narození, jazykem) a v čem jsou si podobní
 činnosti vedoucí dítě k identifikaci sebe sama a k odlišení od ostatních
 společná setkávání, povídání, sdílení a aktivní naslouchání druhému
 aktivity podporující uvědomování si vztahů mezi lidmi (kamarádství, přátelství, vztahů mezi oběma pohlavími, úcta ke stáří apod.)
 hry a situace, kde se dítě učí chránit soukromí a bezpečí své i druhých
 běžné každodenní setkávání s pozitivními vzory vztahů a chování
 přípravy a realizace společných zábav a slavností (slavnosti v rámci zvyků, sportovní akce, kulturní programy)
 setkávání se s literárním, dramatickým, výtvarným a hudebním uměním mimo mateřskou školu, návštěvy
 kulturních a uměleckých míst a akcí zajímavých pro předškolní dítě
 aktivity přibližující dítěti svět kultury a umění, využívání příležitostí seznamující dítě přirozeným způsobem s různými tradicemi a zvyky běžnými v jeho
kulturním prostředí apod. (účast dětí na kulturních akcích)
 výtvarné, hudební a dramatické činnosti
 tvůrčí činnosti slovesné, literární, dramatické, výtvarné, hudební, hudebně pohybové, dramatické apod. podněcující tvořivost a nápaditost dítěte,
estetické vnímání i vyjadřování a tříbení vkusu
 receptivní slovesné, literární, výtvarné či dramatické činnosti (poslech pohádek, příběhů, veršů, hudebních skladeb a písní, sledování dramatizací,
divadelních scének)
 přirozené pozorování blízkého prostředí a života v něm, okolní přírody, kulturních objektů, vycházky do okolí, výlety
 aktivity zaměřené k získávání praktické orientace v obci (vycházky do ulic, návštěvy obchodů, institucí a budov atp.)
 sledování událostí v obci a účast na akcích, které jsou pro dítě zajímavé
 práce s literárními texty, s obrazovým materiálem, využívání encyklopedií a dalších médii
 kognitivní činnosti (kladení otázek a hledání odpovědí, diskuse nad problémem, vyprávění, poslech,
využívání přirozených podnětů, situací a praktických ukázek v životě a okolí dítěte k seznamování, dítěte s elementárními dítěti srozumitelnými reáliemi
o naší republice
Bankovní spojení 101401081/0300
IČ 60801085
DIČ CZ60801085
 583 214 570
www.sumperkmsslunicko.cz
e-mail: [email protected]
Mateřská škola Sluníčko Šumperk, Evaldova 25,
příspěvková organizace
Evaldova 25, 787 01 Šumperk
Rizika







nerespektování rozdílných smyslových a tělesných předpokladů a pohybových možností jednotlivých dětí
komunikačně chudé prostředí, omezující běžnou komunikaci mezi dětmi a dospělými
příliš racionální, hotový a uzavřený výklad světa
nedostatečné uznání a oceňované úsilí, či úspěch dítěte
nedůstojné jednání, zesměšňování, ponižování
chybějící informace o tom, jak se chránit před nebezpečím hrozícím od neznámých lidí
převaha zprostředkovaného poznání světa /obraz, film/
Vysvětlivky




KkU
KkŘP
Kk
SaPk
ČaOk
Kompetence a učení
Kompetence a řešení problému
Komunikativní kompetence
Sociální a personální kompetence
Činnostní a občanská kompetence
Bankovní spojení 101401081/0300
IČ 60801085
DIČ CZ60801085
 583 214 570
www.sumperkmsslunicko.cz
e-mail: [email protected]
Download

Nová příloha k ŠVP - Mateřská škola Sluníčko Šumperk