verze leden 2015
prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D.
Adresa zaměstnání
Adresa privat
Slezská univerzita
Obchodně podnikatelská fakulta
Katedra financí a účetnictví
Univerzitní nám. 1934/3
733 40 Karviná
tel: 596 398 335
fax: 596 312 069
e-mail: [email protected]
http://kfi.rs.opf.slu.cz/kdo-jsme/clenove-katedry/stavarek-daniel
Datyňská 623
739 34 Václavovice
tel: 603 911 903
Osobní údaje
datum narození:
stav:
státní příslušnost:
jazyky:
18.05.1978
ženatý
Česká republika
angličtina (plynně), španělština (pracovní úroveň), polština (pracovní
úroveň)
Vzdělání
1992 - 1996
Gymnázium Ostrava - Hrabůvka
1996 - 2001
Slezská univerzita, Obchodně podnikatelská fakulta Karviná
program Hospodářská politika a správa, obor Bankovnictví
Státní bakalářská zkouška v programu Finance a oboru Bankovnictví,
titul: bakalář, ve zkratce Bc.
Státní magisterská zkouška s vyznamenáním v programu Hospodářská
politika a správa, oboru Bankovnictví a vedlejším oboru Poradenství,
titul: inženýr, ve zkratce Ing.
červenec 1999
červen 2001
2001 - 2004
prosinec 2004
2007
září 2007
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Ekonomická
fakulta, program Hospodářská politika a správa, obor Finance
Obhajoba disertační práce „Efektivnost bank v zemích Visegrádské
skupiny“.
titul: doktor, ve zkratce Ph.D.
Ekonomická univerzita Bratislava, Národohospodárska fakulta
Habilitační řízení v oboru Finance, bankovnictví a investování
Obhajoba habilitační práce „Vývoj devizových kurzů v zemích EU4:
Empirická analýza v kontextu kritéria stability devizového kurzu“
titul: docent, ve zkratce doc. (jmenování od 01/12/2007)
Curriculum Vitae – Daniel Stavárek
strana 1 ze 6
verze leden 2015
2013
Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta
Jmenovací profesorské řízení v oboru Ekonomika a management.
titul: profesor, ve zkratce prof. (jmenování prezidentem ČR od
11/06/2013)
Absolvované odborné kurzy, semináře
2006
Systém dalšího vzdělávání pracovníků výzkumu a vývoje
v Moravskoslezském kraji a jeho realizace: projekt ESF OP RLZ 3.2
(CZ.04.1.03/3.215.1/0103)
- kurz „Anglické standardy při psaní projektu“
- kurz „Informační zdroje. Nástroje informatiky pro získávání informací
a jejich zpracování. Informační systémy knihoven a elektronických
publikací.“
- kurz „Příprava projektů“
- kurz „Finanční a ekonomická analýza projektů“
- kurz „Rozpočet a plánování tvorby projektů a jejich následná
realizace“
2005
Kurz pro pracovníky distančního vzdělávání organizovaný Národním
centrem distančního vzdělávání v Praze.
2002
Seminář „Měnová politika Evropské centrální banky“ uspořádaný
Bayerisches Zentrum für Ost – West Managementtraining München
v Mnichově.
2001
Intenzivní kurz „Banking Firms and Financial Markets“ pod vedením
prof. Marka J. Flanneryho z Univerzity of Florida uspořádaný na
Handelshojskolen i Aarhus v Aarhusu v Dánsku.
2001
Kurz anglického jazyka „Oxford Advanced“ pořádaný ve spolupráci
Student Travel School a Oxford University v Oxfordu.
Minulá zaměstnání, praxe
2011 – nyní
Slezská univerzita - Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Proděkan pro zahraniční styky
2008 – nyní
Slezská univerzita - Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Vedoucí katedry financí a účetnictví
2007 – 2008
Slezská univerzita - Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Zástupce vedoucího katedry financí
2000 – 2007
Slezská univerzita - Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Odborný asistent katedry financí
2000 – 2001
Komerční banka, a.s. - oblastní pobočka Ostrava.
1999
Ekonomix - Rádce pro rodinné finance
Externí redaktor.
1998 – 2000
InnoVatio - Media Monitor.
Mediální analytik
Curriculum Vitae – Daniel Stavárek
strana 2 ze 6
verze leden 2015
1998 – 1999
Česká národní banka, pobočka Ostrava.
Vědecká činnost
a) výzkumná činnost
2013 – 2015
Bankovní sektor a měnová politika: Zkušenosti z nových členských
zemí EU po desíti letech členství
grant GAČR 13-03783S
člen týmu
2013 – 2015
Vliv devizových kurzů na firmy a ekonomické prostředí v malých
otevřených ekonomikách
grant SGS/07/2013
hlavní řešitel
2011 – 2013
Procykličnost finančních trhů, bubliny v cenách aktiv a makroprudenční
regulace
grant GAČR 403/11/2073
spoluřešitel
2010 – 2012
Finanční integrace v EU a její dopady na podnikový sektor
grant SGS SU 25/2010
hlavní řešitel
2008 – 2010
Finanční integrace nových členských zemí EU s eurozónou
grant GAČR 402/08/0067
hlavní řešitel
2005 – 2007
Integrace finančního sektoru nových členských zemí EU do EMU
grant GAČR 402/05/2758
člen týmu (efektivnost bank, devizové trhy)
2006
Výzkum tlaků na devizovém trhu v nových členských a kandidátských
zemích EU
grant IGS SU 19/2006
hlavní řešitel
2005
Vývoj a efektivnost bankovních sektorů v zemích Visegrádské skupiny
grant IGS SU 16/2005
hlavní řešitel
2004
Zpracování učebnic pro anglické kurzy z oblasti mezinárodních financí
grant FRVŠ 843/2004
zodpovědný řešitel
2004
Podpora vědecké činnosti mladých pracovníků katedry financí
grant IGS SU 26/2004
hlavní řešitel
2003
Obsahová a metodická inovace kurzů z oblasti mezinárodních financí
grant FRVŠ 1973/2003
zodpovědný řešitel
Curriculum Vitae – Daniel Stavárek
strana 3 ze 6
verze leden 2015
2003
Podpora kvalifikačního růstu a publikační činnosti mladých pracovníků
katedry financí prostřednictvím aktivní účasti na mezinárodních
vědeckých konferencích a publikací v celostátním odborném tisku
grant IGS SU 24/2003
hlavní řešitel
2002 – 2004
Komparace vývoje finančních trhů v České republice a zemích EU grant
GAČR 402/02/1408
člen týmu (přímé zahraniční investice a devizové trhy)
2001 – 2002
Komparace vývoje bankovního sektoru ve světě a v České republice
v 90. letech
grant GAČR 402/00/0312
člen týmu (transformace bankovního sektoru a jeho efektivnost)
2001
Výzkum rozvoje podmínek malého a středního podnikání
grant MSM 19520007
řešitel (vliv restrukturalizace bankovního sektoru na MSP)
b) členství v edičních radách časopisů a vydavatelství
2012 – nyní
člen Mezinárodního poradního výboru ediční rady vědeckého časopisu
Socioeconomics - The Scientific Journal for Theory and Practice of
Socio-economic Development (ISSN 2217-7558)
2011 – nyní
člen Programové rady Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły
Bankowości i Finansów w Bielsku - Białej
2010 – nyní
člen Redakční rady vědeckého časopisu Acta Universitatis Bohemiae
Meridionales: The Scientific Journal for Economics,
Management and Trade (ISSN 1212-3285)
2010 – nyní
člen Redakční rady vědeckého časopisu Economics Working Papers
(ISSN 1804-5618)
2010 – nyní
člen Poradního výboru ediční rady vědeckého časopisu Journal of
Advanced Studies in Finance (ISSN 2068-8393)
2010 – nyní
člen Rady poradců vědeckého časopisu Banks and Bank Systems
(ISSN 1816-7403)
2009 – nyní
člen Ediční rady vědeckého časopisu Scientific Annals of the
“Alexandru Ioan Cuza” University of Iasi – Economic Sciences Section
(ISSN 0379-7864)
2007 – nyní
člen Akademické rady vědeckého časopisu MIBES Transaction Online
(ISSN 1790-9899)
2006 – nyní
spolueditor a člen Ediční rady vědeckého časopisu International Journal
of Economic Perspectives (ISSN 1307-1637)
2006 – nyní
spolueditor a člen Ediční rady vědeckého časopisu International Journal
of Management Perspectives (ISSN 1307-1629)
Curriculum Vitae – Daniel Stavárek
strana 4 ze 6
verze leden 2015
2006 – nyní
člen Poradního výboru ediční rady vědeckého časopisu Studia
Universitatis Babes Bolyai – Oeconomica (ISSN 1220-0506)
2005 – nyní
člen Vědecké ediční rady vědeckého časopisu Amfiteatru Economic
(ISSN 1582-9146)
2005 – nyní
člen Akademické recenzní rady vědeckého časopisu Revista Tinerilor
Economişti (ISSN 1583-9982)
c) recenzní činnost
Banks and Bank Systems, Finance a úvěr – Czech Journal of Economics and Finance, Eastern
European Economics, Ekonomický časopis, E+M Ekonomie a Management, Economic
Research - Ekonomska Istaživanja, Journal of Advanced Studies in Finance, Acta
Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, Acta Academica
Karviniensia, Prague Economic Papers, Národohospodářský obzor
Pedagogická činnost v zahraničí
Lake Superior College, Duluth, MN, USA
leden – květen 2008 International Business Practices
London Metropolitan University, Velká Británie
květen 2006
Banking Sector in Central Europe
North Karelia University of Applied Sciences in Joensuu, Finsko
květen 2009
Transformation Process in Central and Eastern European Countries
září 2006
Transformation Process in Central and Eastern European Countries
září 2004
Financial Sector Transformation in Central and Eastern European
září 2002
Transition Countries
Oulu University of Applied Sciences in Oulu, Finsko
duben 2012
září 2009
prosinec 2008
listopad 2007
listopad 2005
listopad 2003
listopad 2001
International Finance
International Finance
International Finance
International Finance
International Finance
Transformation Process in Central European Transition Countries
Transformation Process in Central European Transition Countries
Členství v statutárních orgánech a odborných společnostech
2014 – nyní
Vědecká rada, Mendelova univerzita v Brně, Provozně-ekonomická
fakulta
2011 – nyní
Vědecká rada, Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská
fakulta v Karviné
2010 – 2013
Komise pro vědu a výzkum, Slezská univerzita v Opavě, Obchodně
podnikatelská fakulta v Karviné
Curriculum Vitae – Daniel Stavárek
strana 5 ze 6
verze leden 2015
2009 – 2013
Grantová agentura České republiky, Hodnotící panel P 403 – Podnikové
vědy, finance, administrativa, správa
2009 – 2013
Finanční akademie Zlatá koruna
2008 – 2012
Rada Interní grantové soutěže Slezské univerzity v Opavě
2007 – nyní
International Economic Society
2006 – 2011
Akademický senát Obchodně podnikatelské fakulty Slezské univerzity v
Karviné (předseda Akademického senátu od roku 2009)
2002 – 2007
Výkonný výbor regionální pobočky České společnosti ekonomické
v Ostravě
2000 – nyní
Česká společnost ekonomická
2002 – 2006
Zastupitelstvo obce Paskov
1999 – 2001
Akademický senát Slezské univerzity v Opavě
Ceny a ocenění
2013
Ocenění za nejlepší prezentaci na 3rd International Conference on
Financial Management and Economics - ICFME 2013, Barcelona, 1011 August 2013
2012
Fulbright Honorary Ambassador
2007
Stipendium Fulbright Scholar in Residence
Lake Superior College, Duluth, MN, USA
2006
Ocenění pro jeden z nejlepších příspěvků prezentovaných na konferenci
Management of International Business and Economic Systems,
Technical Educational Institute Larissa, Řecko
2003
Ocenění pro jeden z nejlepších příspěvků prezentovaných na 2nd CIEF
Workshop, Technical University in Lisbon, ISEG (CIEF)
Curriculum Vitae – Daniel Stavárek
strana 6 ze 6
Download

Kompletní CV - Katedra financí SU OPF