Hydroizolační fólie FATRAFOL P 922-W
Technický list č.: TL 5-1027-14
Vydání č.: 1
Účinnost od: 17.3.2014
Popis výrobku
FATRAFOL P 922-W je varianta hydroizolační fólie FATRAFOL P 922 vyhovující hygienickým požadavkům kladeným na výrobky
určené k přímému trvalému styku s pitnou vodou.
FATRAFOL P 922-W je hydroizolační fólie na bázi termoplastických polyolefinů (TPO) se zabudovaným skleněným rounem, typ T
podle ČSN EN 13967. Fólie je vyrobena vícenásobnou extruzí.
Použití
FATRAFOL P 922-W je určen především k hydroizolacím rezervoárů, nádrží a jiných staveb přicházejících do přímého styku s
pitnou vodou.
Pro opracování detailů je určená homogenní bílá fólie FATRAFOL P 922 tloušťky 2,00 mm (stejné materiálové složení jako
FATRAFOL P 922-W).
V případě lícových izolací musí být hydroizolační povlak připevněn k podkladu pomocí TPO povlakovaných plechů takovým
způsobem, který zajistí jeho stabilizaci vůči rozměrovým změnám.
Fólie není dlouhodobě odolná UV záření, nelze ji proto použít pro venkovní nezakryté aplikace.
Aplikace
Pokládání FATRAFOLu P 922-W na stavbách mohou provádět pouze specializované a k tomu účelu vyškolené stavební firmy.
FATRAFOL P 922-W se aplikuje v souladu se zásadami stanovenými a popsanými v Konstrukčním a technologickém předpisu
výrobce platném v době provádění hydroizolace.
Fólii lze vzájemně spojovat svařováním horkým vzduchem nebo topným klínem, přístroji s automatickou regulací teploty. Nastavení
teploty a rychlosti svařování musí vycházet ze zkoušek provedených přímo v daných podmínkách na stavbě. Provedení dokonalého
spoje nevyžaduje ošetření fólie rozpouštědly. Aplikaci fólie lze provádět za teplot nad 0 °C.
Údaje o výrobku
FATRAFOL P 922-W splňuje požadavky ČSN EN 13967.
Rozměry:
Tloušťka [mm]
(ČSN EN 1849-2)
1,50 (-0,07; +0,15)
Šířka [mm]
(ČSN EN 1848-2)
2050 (-10; +20)
Délka [m]
(ČSN EN 1848-2)
20 (-0, +1,0)
Množství [m2]
41
Barva:
FATRAFOL P 922-W se vyrábí v barvě bílé.
Balení, doprava, skladování:
FATRAFOL P 922-W je zabalen v rolích, role jsou uloženy na dřevěných paletách a fixovány PE
obalovou fólií. FATRAFOL P 922-W musí být přepravován v krytých dopravních prostředcích a
skladován v originálních uzavřených obalech. Doporučená teplota skladování je -5 °C až +30 °C. Na
staveništi je nutno chránit výrobek před znečištěním a do doby zpracování se doporučuje chránit jej
před vlivy povětrnosti.
Technické parametry:
Zkušební norma
Vlastnost
Zjevné vady
Přímost
Pevnost v tahu
Tažnost
Odolnost proti protrhávání
Ohebnost za nízkých teplot
Odolnost proti odlupování ve spoji
Pevnost spoje
Vodotěsnost pro vodu v kapalném
skupenství, 400 kPa
Vliv chemikálií na vodotěsnost
(Ca (OH)2; 10% NaCl)
Odolnost proti statickému zatížení
Reakce na oheň
Odolnost proti nárazu
Vystavení UV záření, zvýšené
teplotě a vodě
Propustnost vodní páry - faktor
difuzního odporu µ
Plošná hmotnost - informativní hodnota
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
ČSN EN 1850-2
ČSN EN 1848-2
ČSN EN 12311-2
metoda A
ČSN EN 12310-2
ČSN EN 495-5
ČSN EN 12316-2
ČSN EN 12317-2
ČSN EN 1928
metoda B
ČSN EN 1847
ČSN EN 1928
ČSN EN 12730
metoda B
ČSN EN 13501-1
ČSN EN 12691
metoda A
ČSN EN 12691
metoda B
ČSN EN 1297
ČSN EN 1931
ČSN EN 1849-2
Hodnota
vyhovuje
≤ 30 mm
≥ 400 N/50 mm
≥ 400 N/50 mm
≥ 500 %
≥ 500 %
≥ 150 N
≥ 150 N
≤ -40 °C
≥ 300 N/50 mm
≥ 300 N/50 mm
≥ 400 N/50 mm
≥ 400 N/50 mm
vyhovuje
vyhovuje
vyhovuje 20 kg
třída E
vyhovuje 800 mm
vyhovuje 1000 mm
vyhovuje
stupeň 0
240000 ± 35000
1,35 kg/m2
P - podél, N – napříč
Bezpečnostní předpis
Odstraňování odpadů
FATRAFOL P 922-W odstraňovat v souladu s platnými právními předpisy. Čistý odpad lze recyklovat či energeticky využívat, odpad
nevhodný k recyklaci skládkovat. Odpad znečistěný nebezpečnými látkami je třeba odstranit spálením ve spalovně nebezpečných
odpadů.
Bezpečnost při práci a ochrana zdraví
Při pokládání a spojování fólií je třeba dodržovat všechny v té době platné bezpečnostní, hygienické a požární předpisy.
Související dokumentace


Konstrukční a technologický předpis zemního hydroizolačního systému FATRAFOL-H
Certifikát systému řízení výroby č. 1390-CPD-011/11/Z pro hydroizolační fólii FATRAFOL P 922 dle ČSN EN
13967:2005/A1:2007 vydaný CSI, a. s., Praha, pracoviště Zlín
 Atest č. 472105896 pro hydroizolační fólii FATRAFOL P 922-W bílé barvy (přímý trvalý styk s pitnou vodou), vydaný ITC,
a. s., Zlín
Výrobce
Fatra, a.s., třída Tomáše Bati 1541, 763 61 Napajedla, Česká republika
tel.: +420 577 50 3323 (1111)
fax: +420 577 50 2253 (3001)
e-mail: [email protected]
http://www.fatrafol.cz
Download

Hydroizolační fólie FATRAFOL P 922-W