Centrum stavebního inţenýrství a.s.
Poţárně technická laboratoř
AUTORIZOVANÁ
OSOBA AO 212
NOTIFIKOVANÁ
OSOBA NB 1390
KLASIFIKACE REAKCE NA OHEŇ
V SOULADU S ČSN EN 13501-1+A1:2010
Objednatel:
Fatra, a.s.
tř. T. Bati 1541
763 61 Napajedla
Zpracovatel:
Centrum stavebního inženýrství a.s.
Pražská 16
102 21 Praha 10
Název výrobku:
FATRAFOL P 916 / FATRAFOL P922 /
FATRAFOL P 923
Číslo protokolu
o klasifikaci:
PK-11-066
Číslo výtisku:
1/2
Datum vydání:
18. 7. 2011
Tento protokol o klasifikaci obsahuje 4 strany a může být
používán nebo reprodukován pouze jako celek.
PRAŽSKÁ 16, PRAHA 10 – HOSTIVAŘ, PSČ 102 21, E mail: [email protected], http://www.csias.cz
IČO 45274860, DIČ CZ45274860. CSI, a.s. je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 1595.
Požárně technická laboratoř, E-mail: [email protected]
Telefon: 281 017 111, Fax: 281 017 455
PROTOKOL O KLASIFIKACI č. PK-11-066 PODLE REAKCE NA OHEŇ
Strana 2
1. INFORMACE O KLASIFIKOVANÉM VÝROBKU
Původ a pouţití v praxi:
Výrobek FATRAFOL P 916 / FATRAFOL P922 / FATRAFOL P 923 je určen
jako „klasifikovaný výrobek typu“. Jeho klasifikace je platná pro následující použití
v praxi:
Hydroizolační fólie dle ČSN EN 13967
Hydroizolační fólie dle ČSN EN 13956
Popis:
 FATRAFOL P 916 - Hydroizolační fólie na bázi termoplastických
polyolefinů (TPO) vyztužená kombinovanou výztuží na bázi PES mřížky
a skleněného rouna. ČSN EN 13956
 FATRAFOL P922 - Nevyztužená hydroizolační fólie na bázi
termoplastických polyolefinů. ČSN EN 13967
 FATRAFOL P923 - Nevyztužená hydroizolační fólie na bázi
termoplastických polyolefinů. ČSN EN 13967
Výrobky FATRAFOL P 916 / FATRAFOL P922 / FATRAFOL P 923 jsou úplně
popsán v protokole o zkoušce uvedeném v článku 2.
2. PROTOKOLY O ZKOUŠCE A VÝSLEDKY ZKOUŠEK VYUŢITÉ
PRO TUTO KLASIFIKACI
Zkušební protokol
Název laboratoře
Název zadavatele
Protokol o zkoušce č.
Zkušební metoda
CSI a.s., PTL
Fatra, a.s.
15472
15473
15474
ČSN EN ISO 11925-2
PROTOKOL O KLASIFIKACI č. PK-11-066 PODLE REAKCE NA OHEŇ
Strana 3
Naměřené hodnoty
Parametr
Počet
zkoušek
Fs  150 mm
zapálení filtračního papíru
6
6
(-)
(-)
ano
ne
Fs  150 mm
zapálení filtračního papíru
6
6
(-)
(-)
ano
ne
Fs  150 mm
zapálení filtračního papíru
6
6
(-)
(-)
ano
ne
Zkušební metoda
(1)
ČSN EN ISO 11925-2
vystavení = 15 s
vystavení plochy
(2)
ČSN EN ISO 11925-2
vystavení = 15 s
vystavení plochy
(3)
ČSN EN ISO 11925-2
vystavení = 15 s
vystavení plochy
(-):
(1):
(2):
(3):
Výsledky
Průměrný
kontinuální
Parametr
parametr
splnění
(m)
nevztahuje se
FATRAFOL P 916
FATRAFOL P 922
FATRAFOL P 923
Výsledky zkoušek
Zkušební postup
Parametr
Parametr splnění
Splnění kritéria
ČSN EN ISO
11925-2
Fs  150 mm (1)
ano
ano (E)
zapálení filtračního papíru
ne
ne
(1):
do 20. sekund od začátku expozice
3. KLASIFIKACE A OBLAST PŘÍMÉ APLIKACE
Odkaz a oblast přímé klasifikace
Tato klasifikace byla provedena v souladu s článkem 11.3
normy ČSN EN 13501-1+A1: 2010.
Klasifikace
Výrobek FATRAFOL P 916 / FATRAFOL P922 / FATRAFOL P 923 je
v souladu s jeho reakcí na oheň klasifikován:
E
Jeho doplňková klasifikace podle vývinu kouře je:
ţádná klasifikace
Jeho doplňková klasifikace podle plamenně hořících kapek/částic je:
ţádná klasifikace
PROTOKOL O KLASIFIKACI č. PK-11-066 PODLE REAKCE NA OHEŇ
Strana 4
Úprava klasifikace reakce na oheň výrobku FATRAFOL P 916 / FATRAFOL
P922 / FATRAFOL P 923:
chování při hoření
E
odpadávající hořící
částice
vývin kouře
-
s
žádná
klasifikace
,
d
žádná
klasifikace
Klasifikace reakce na oheň: E
Oblast pouţití
Tato klasifikace je platná pro následující aplikace konečného použití:
bez podložení, nebo přímo položené na podkladech odpovídajících
standardním podkladům uvedeným v ČSN EN 13238, Tabulce 1.
-
Tato klasifikace je platná pro následující PARAMETRY VÝROBKU:
tloušťka:
 FATRAFOL P 916: tloušťka ≥ 1,2 mm
 FATRAFOL P 922: tloušťka ≥ 1,0 mm
 FATRAFOL P 923: tloušťka ≥ 1,0 mm
-
4. USTANOVENÍ O VYUŢITELNOSTI
Omezení
Tento protokol o klasifikaci má platnost do 18. 7. 2016, pokud nenastane
změna v technických specifikacích výrobku.
Upozornění
Tento dokument nemůže nahrazovat schválení typu ani certifikát výrobku.
Vypracoval:
Schválil:
........................................
Jiří Socha
........................................
Vít Slaboch
vedoucí AZL 1007.7
Download

fatrafol p 922