Nový občanský zákoník
Glosář vybraných termínů
New Civil Code
Glossary of Selected Terms
Nový občanský zákoník
Glosář vybraných termínů
New Civil Code
Glossary of Selected Terms
beneficiary
beneficient
pretium affectionis
cena zvláštní obliby
member's action
členská žaloba
will contract
dědická smlouva
partial meeting of members
dílčí členské schůze
bill of debt
dlužní úpis
iintrusive advertising
obtěž
dotěrné obtěžování
codicil
dovětek
co-operative member share
družstevní podíl
annuity
důchod
financial guarantee
finanční záruka
foundation
fundace
master association
hlavní spolek
cooperative's noticeboard
in
informační
deska
inventory
inventář
one-time deposit
jednorázový vklad
ordinary share certificate
kmenový list
limited partner's liability
komanditní suma
cumulative voting
kumulativní hlasování
NPV (no par value) share
kusová akcie
liquidated ass
assets
likvidační podstata
small cooperative
malé družstvo
exceptional price
mimořádná cena věci
duplicate insurance coverage
množné pojištění
gestational surrogacy
náhradní mateřství
substitute heirship
náhradnictví
substitute legateeship
náhradnictví při odkazech
commercial lease
p
nájem prostoru
sloužícího podnikání
assistant guardianship
nápomoc při rozhodování
laesio enormis
neúměrné zkrácení
prudent investment
obezřetná investice
commercial establishment
obchodní závod
beneficiary
obmyšlený
fixed sum insurance
obnosové pojištění
bu
burdening with the execution of bequest
obtížení odkazem
family household standard amenities
obvyklé vybavení rodinné domácnosti
one-time settlement
odbytné
division of co-ownership / partition of co-ownership interests
oddělení ze spoluvlastnictví
bequest / legacy, devise
odkaz
bequest to children and relatives
odkaz dětem a příbuzným
legacy of claim/release of indebtedness
odkaz pohledávky
specific bequest
odkaz věcí určitého druhu
1
Nový občanský zákoník
Glosář vybraných termínů
New Civil Code
Glossary of Selected Terms
legatee / devisee
deferred division of co-ownership
deferred partition of co-ownership interests
(cash) surrender value
odkupné
branch
odštěpný závod
derived legal personality
odvozená právní osobnost
unjustly imp
impoverished
ochuzený
servitude of support / oneris ferendi
opora cizí stavby
st
adoption of an adult
osvojení zletilého
controllable forces of nature
ovladatelné přírodní síly
usufructuary lease
pacht
usufructuary lease of an enterprise
pacht závodu
usufructuary rent
pachtovné
usufructuary lease year
pachtovní rok
usufructuary lessee
pachtýř
care of a qualified professional
péče řádného odborníka
payment account
platební účet
subsidiary association
pobočný spolek
sub-bequest
pododkaz
underinsurance / condition of average
podpojištění
gua
guardian / assistant guardian
podpůrce
underground structure with
st
podzemní stavba
se samostatným účelovým určením
autonomous purpose
insurable interest
pojistný zájem
installment into office (CORPORATIONS - § 155 et. seq.)
povolání do funkce
appointment (WILL EXECUTOR - § 1153 et. seq.)
named heir
povolaný dědic
usufruct
požívací právo
legal personality
právní osobnost
stillicide (right of)
právo na svod dešťové vody
right of pasture
pr
právo
pastvy
superficies (right of)
právo stavby
loser (note: in the law of wagers, gaming and lotteries)
prohrávající strana (při sázce/loterii)
usufructuary lease (object)
propachtovaná věc
usufructuary lessor
propachtovatel
anticipatory declaration
předběžné prohlášení
preemptor
předkupník
prelegacy
přednostní odkaz
over-insurance
přepojištění
encroachment of building (on just terms)
přestavek
property transfer acceptance
převzetí majetku
a
accessory
co-ownership
přídatné spoluvlastnictví
odkazovník
odklad oddělení ze spoluvlastnictví
2
Nový občanský zákoník
Glosář vybraných termínů
New Civil Code
Glossary of Selected Terms
testamentary condition subsequent
příkaz
accession - natural, mixed, artificial
přírůstek - přirozený, smíšený, umělý
public promise of reward
příslib odměny
promisor
přislibující
separate property regime
režim oddělených jmění
community property regime by court injunction
režim založený rozhodnutím soudu
famil
family-owned
business
rodinný závod
equal distribution (of an estate share / probate law)
rovné podělení
arbitration committee
rozhodčí komise
common boundary
rozhrada
reproduction
rozmnoženina
meeting of delegates
shromáždění delegátů
weaker party
slabší strana
servitude (cf. "reálné břemeno" - profit)
služebnost
estate reservation servitude
služebnost bytu
utility servitude (utility easement)
služebnost inženýrské sítě
(servitude of) stillicide
služebnost okapu
servitude of pasture
služebnost pastvy
servitude of waterworks emplacement and flow of floodwater
služebnost rozlivu
servitude of footpath/
služebnost stezky/průhonu/cesty
servitude of driving cattle (('servitus actus')/servitude of way
assistant guardianship agreement
smlou
smlouva o nápomoci
community property regime by contract
smluvený režim
social cooperative
sociální družstvo
estate inventory
soupis
co-insurance
soupojištění
Administrative Board
správní rada
community of common property
společenství jmění
association
spolek
trustee
správce cizího majetku
co-ownership property representative
správce společné věci
public benefit status
status veřejné prospěšnosti
statutory director
statutární ředitel
compensation for right of superficies (regular)
stavební plat
gully
strž
(legal) capacity
svéprávnost
(fideicommissary) substitution
svěřenské nástupnictví
trust fund
svěřenský fond
wantonness
svévole
malice
škodolibost
in-law relationship
švagrovství
institute
ústav
3
New Civil Code
Glossary of Selected Terms
Nový občanský zákoník
Glosář vybraných termínů
ustavení právnické osoby
ustavující schůze
utvrzení dluhu
úvěrovaný
úvěrující
uvolněný odkaz
uvolněný podíl
veřejná prospěšnost
veřejný rejstřík
veřejný statek
vícenásobné pojištění
vkladní list
vstupní vklad
vydlužitel
vyhrávající strana (při sázce/loterii)
výměnek
výměnkář
výprosa
výprosník
vypsání ceny
výpůjčka
vytěžené plody a užitky
zachraňovací náklady
zakladatelské právní jednání
základní členský vklad
zapůjčitel
zápůjčka
zast
zastavení
zastupitelná věc
závazky z právního jednání jedné osoby
závdavek
zcizení dědictví
zdánlivé právní jednání
zemědělský pacht
zřeknutí se dědického práva
zuživatelná věc
incorporation
founding/constitutive meeting
debt reaffirmation
borrower
creditor
legatee-less bequest/legacy/devise
heirless estate sha
share
public benefit
public register
public good
multiple insurance
certificate of deposit
subscription share
bor
borrower
winner (note: in the law of wagers, gaming and lotteries)
life estate reservation
life tenant
precarium / gratuitous bailment
bailee
prize offer
loan for use / commodatum
obtained fruits and enjoyed uses
mitigation costs
founding legal act
minimum membership contribution
lender
loan for consumption / mutuum
pledge
(res) fungible(s) (note: mostly used in plural)
obligations from unilateral legal acts
earnest money
alienation of estate
legal act void ab initio
agricultural usufructuary lease
waiver of a right of inheritance
usable goods
Tento dokument byl připraven pouze pro informační účely.
This document is for information purposes only.
Autoři byli vedeni snahou poskytnout právníkům a překladatelům
praktickou pomůcku při překladu nových termínů zaváděných novým
občanským zákoníkem.
The authors made an effort to provide lawyers and legal translators
with a practical aid for translation of challenging terms introduced by
the Czech New Civil Code.
4
Download

Nový občanský zákoník - Glosář vybraných termínů