KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY TYPU SPLIT
VNITŘNÍ JEDNOTKA
MSZ-SF25VE
MSZ-SF35VE
MSZ-SF42VE
MSZ-SF50VE
Pro uživatele
PROVOZNÍÍ MANUÁ
ÁL
• Před uvedením jednotky do provozu si důkladně přečtěte tento manuál.
Česky
● PROVOZNÍ MANUÁL ●
OBSAH
BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ
POKYNY K LIKVIDACI
STRUČNÝ POPIS ZAŘÍZENÍ
PŘÍPRAVA PŘED SPUŠTĚNÍM
VÝBĚR PROVOZNÍCH REŽIMŮ
STUPEŇ OTÁČEK VENTILÁTORU A SMĚR PROUDĚNÍ VZDUCHU
I-SAVE REŽIM
REŽIM ECONO COOL
FUNKCE ČASOVAČ (ZAP/VYP) (ON/OFF TIMER)
FUNKCE TÝDENNÍ ČASOVAČ (WEEKLY TIMER)
ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ ZAŘÍZENÍ
KDYŽ SE DOMNÍVÁTE, ŽE DOŠLO K PORUŠE
KDYŽ NEBUDETE KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKU DELŠÍ DOBU POUŽÍVAT
UMÍSTĚNÍ JEDNOTKY A ELEKTRICKÁ INSTALACE
SPECIFIKACE
2
3
4
4
5
6
7
7
7
8
9
10
11
11
11
BEZPEČČNOSTNÍÍ OPATŘŘENÍÍ
• Zařízení se skládá z rotujících a elektrických součástí, které mohou
způsobit zásah elektrickým proudem nebo jiná zranění
• Dodržujte, prosím, níže uvedená bezpečnostní opatření. Je to velice
důležité z důvodu vašeho zdraví a správného provozu zařízení
• Po přečtení tohoto manuálu ho společně s instalačním manuálem uložte
na vhodné, dostupné místo.
Značčeníí a jeho význam
VAROVÁNÍ :
VÝSTRAHA :
Označuje stav nebo činnost jejíž nesprávné provedení
může mít za následek vážný úraz nebo smrt.
Označuje stav nebo činnost, jejíž nesprávné provedení
může mít za následek tělesný úraz nebo poškození
majetku.
VAROVÁ
ÁNÍÍ
Nepřřipojujte síťťový
ý kabel k nevhodný
ým přřípojkám, použ
žijte
prodluovací kabel, nebo přřipojte více zařřízení k jedinému
vý
ýstupu.
• Toto může způsobit přehřátí, požár nebo zásah proudem.
Zkontrolujte, zda není zástrka zneč
čiš
ště
ěná a správně
ě ji
zasuň
ňte do zásuvky.
• Špinavá zástrčka může způsobit požár nebo zranění.
Nesvazujte, netahejte, nenič
č te nebo jinak neupravujte
napájecí kabel, také na ně
ěj nepokládejte tě
ěžké přředmě
ě ty.
• Toto může způsobit zásah elektrickým proudem.
Nevypínejte/nezapínejte hlavní vypínač nebo nepřřipojujte/
neodpojujte napájení přři provozu zařřízení.
• Toto může způsobit jiskření a následný požár
• Nejprve vypněte jednotku pomocí dálkového ovládání, poté
vypněte hlavní vypínač elektrického napájení, nebo odpojte
jednotku od elektrické sítě vytažením zásuvky.
Nevystavujte své tě
ě lo přřímému vlivu chladného vzduchu po
dlouhou dobu.
• Toto může negativně působit na váš zdravotní stav.
Jednotka by nemě
ě la bý
ý t instalovaná, přř emísťťovaná,
demontovaná nebo opravovaná bě
ěž ný
ý m už
ž ivatelem.
• Neodborné zacházení s tímto zařízením může způsobit požár,
zásah elektrickým proudem, zranění nebo únik vody.
• Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být nahrazen výrobcem nebo jeho servisním technikem tak, aby nedošlo k úrazu.
Přři instalaci, přřemisťťování nebo servisu zařřízení se ujistě
ě te, ž e
žádná jiná látka než
ž specifikované chladivo (R410A)
nevstupuje do chladícího okruhu.
• Jakákoliv přítomnost cizí látky (např. vzduch) může způsobit
abnormální zvýšení tlaku a může způsobit zranění nebo výbuch.
• Použití jakéhokoli jiného druhu chladiva než toho, které je
určeno pro systém, může zapříčinit mechanickou poruchu, systémové závady nebo zničení jednotky. V nejhorším případě by
to mohlo vést k vážnému narušení bezpečnosti výrobků.
Vý
ýznam symb
bolů
ů použ
žitý
ých v tomto manuá
ále
: Toto rozhodně nedělejte.
:
Důsledně dodržujte následující pokyny.
:
Nikdy nestrkejte prsty a jiné předměty do zařízení.
:
Nikdy nestoupejte na venkovní/vnitřní jednotku a nic na ně nepokládejte.
:
Nebezpečí zásahu elektrickým proudem. Buďte opatrní!
:
Ujistěte se, že jste zařízení odpojili od elektrické sítě.
:
Ujistěte se, že jste vypnuly hlavní přívod elektrického napájení.
Toto zařřízení není urč
č ené pro už
ž ívání osobami (nevyjímaje
dě
ě ti) s omezený
ý mi psychický
ý mi, smyslový
ý mi nebo mentálními
schopnostmi, nebo s nedostatkem zkuš
š eností a znalostí bez
dohledu a proš
š kolení odpově
ě dnou osobou, z dů
ů vodu zajiš
š tě
ě ní
jejich bezpeč
č nosti.
Dohlédně
ě te, aby k zařřízení nemě
ě li přřístup dě
ě ti bez dozoru
dospě
ě lý
ý ch.
Do prostoru sání a vý
ý fuku nestrkejte prsty, tyč
č e a ostatní
přředmě
ě ty.
• Protože se ventilátor při provozu otáčí vysokou rychlostí, mohlo
by dojít ke zranění.
V přřípadě
ě neobvyklého stavu (jako napřř. zápachu kouřře) , vypně
ěte
kliamtizač
č ní zařřízení a odpojte ho z elektrické sítě
ě, nebo vypně
ě te
hlavní vypínač
č elektrického napájení (jistič
č ).
• Kontinuální provoz při tomto neobvyklém stavu může způsobit poruchu,
požár, nebo zásah elektrickým proudem. Konzultujte s dodavatelem.
Pokud klimatizač
č ní zařř ízení nechladí nebo netopí, je zde
mož
ž nost, ž e dochází k úniku chladiva. V tomto přřípadě
ě
informujte vaš
š eho dodavatele. Pokud oprava vyž
ž aduje
doplně
ě ní chladiva, zajistě
ě te si technický
ý servis.
• Chladivo použité v tomto zařízení je bezpečné. Normálně k
jeho úniku nedochází. Avšak pokud chladivo uniká a dostane
se do kontaktu se zdrojem tepla, může dojít ke vzniku škodlivých plynů.
Uživatel by se nikdy neměl pokoušet sám mýt vnitřek vnitřní
jednotky. V případě, že vnitřek vnitřní jednotky vyžaduje
vyčištění, obraťte se na svého dodavatele.
• Nevhodně zvolený čistící prostředek může zapříčinit poškození
plastových materiálů uvnitř jednotky, což může vést k úniku
kapalin. Čistící prostředek ve styku s elektrickými částmi nebo
motorem může mít za následek poruchu, kouř, nebo oheň.
VÝ
ÝSTRAHA
Nedotý
ýkejte se oblasti sání vzduchu nebo hliníkový
ých lamel
na vnitřřní/venkovní jednotce.
• Mohlo by dojít ke zranění.
Na jednotku nepouž
žívejte insekticidy nebo hořřlavé spreje.
• Může způsobit požár, nebo deformaci zařízení.
Str-2
BEZPEČČNOSTNÍÍ OPATŘŘENÍÍ
VÝ
ÝSTRAHA
Nevystavujte zvířřata a rostliny přřímému proudě
ění vzduchu.
• Mohlo by jim to ublížit.
Pod venkovní / vnitřřní jednotku neumisťťujte dalš
ší elektrické
spotřřebič
če nebo jiná vybavení domácnosti.
• Z jednotky může stékat voda, která by mohla tyto ostatní
spotřebiče a vybavení poškodit, případně i zničit
Nenechávejte jednotku stát na poš
škozeném podkladu.
• Jednotky by mohla spadnout a způsobit zranění.
Nedobíjejte nebo nerozebírejte baterie a nevhazujte je do ohně
ě.
• Toto může způsobit jejich netěsnost, požár anebo explozi..
Netahejte za napájecí kabel.
• Mohli byste tím způsobit jeho poškození a následkem toho
zapříčinit přehřání a požár.
Pokud je jednotka v provozu již
ž ně
ěkolik sezón, porveď
ďte údrž
žbu a servisní kontrolu vč
četně
ě bě
ěžného oč
čiš
ště
ění a umytí zařřízení.
• Špína a prach v jednotce může způsobit nepříjemný zápach,
přispět k tvorbě plísní nebo ucpat vedení pro odvod kondenzátu
a tím způsobit únit vody z vnitřní jednotky. Konzultujte s vaším
dodavatelem možnost servisní prohlídky a provedení údržby,
která vyžaduje patřičné znalosti.
Nesahejte na přřepínač
če vlhký
ýma rukama.
• Mohlo by dojít k zásahu elektrickým proudem.
Neomý
ývejte klimatizač
ční jednotku vodou a neumisťťujte na ni
přředmě
ěty, které jsou naplně
ěny vodou (vázy apod.).
• Může dojít k požáru nebo k zásahu elektrickým proudem.
Nestoupejte nebo nedávejte přředmě
ěty na venkovní jednotku.
• Pokud by předměty spadly, mohly by vás zranit.
Nestoupejte na nestabilní přředně
ěty za úč
čelem obsluhy nebo
čiš
ště
ění jednotky.
• Mohli byste spanout a zranit se
Neprovozujte jednotku déle než
ž po dobu čtyřř hodin, přři
vysoké vlhkosti (80% nebo vyš
šš í), nebo pokud máte
dlouhodobě
ě otevřřená okna anebo dveřře.
• Mohlo by dojít ke kondenzaci vlhkosti v klimatizačním zařízení,
která by mohla stékat a zvlhčit nebo zničit nábytek.
• Kondenzace vlhkosti v klimatizačním zařízení může přispět k
tvorbě plísní..
Nepouž
žívejte jednotku pro speciální využ
žití, jako napřř. k
uskladně
ě-ní potravin, chovu zvířřat, pě
ěstování rostlin,
nebo k uskladně
ění zařřízení a umě
ělecký
ých přředmě
ětů
ů.
• Mohlo by dojít ke zhoršení kvality daných předmětů, k ublížení
zvířatům a rostinám.
Nevystavujte spalovací zařřízení přřímému proudu vzduchu.
• Mohlo by způsobit nedokonalé spalování.
Nikdy za žádný
ých okolností nedávejte baterie do úst, aby
nedoš
šlo k jejich náhodnému spolknutí
• Spolknutí baterie může způsobyt udušení a(nebo) otravu.
Přřed čiš
ště
ěním jednotky ji vypně
ěte a odpojte od elektrické
energie, nebo vypně
ěte hlavní napájení jednotky (jistič
č).
• Vzhledem k tomu, že se při provozu ventilátor jednotky otáčí
vysokou rychlostí, mohlo by dojít ke zranění.
Pokud nebudete jednotku delš
ší dobu použ
žívat, odpojte ji z
elektrické sítě
ě nebo vypně
ěte hlavní vypínač
č napájení (jistič
č).
• V(na) jednotce by se mohla nahmomadit načistota, která by
mohla způsobit přehřátí, případně požár.
Vž
ždy vymě
ěň te vš
šechny baterie v dálkovém ovladač
či za nové,
stejného typu
• Použití nových baterií v kombinaci se starými může způsobit
přehřívání, vytečení nebo explozi.
Pokud se náplň
ň z baterií dostane do kontaktu s podlož
žkou
nebo s obleč
čením, dů
ůkladně
ě je omyjte čistou vodou.
• Pokud se náplň baterií dostane do kontaktu s vašema očima,
okamžitě si je vypláchněte proudem čisté vody a co nejdříve
vyhledejte lékařskou pomoc.
DŮ
ŮLEŽ
ŽITÉ
É
Zneč
čiš
ště
ěné filtry způ
ůsobují kondenzaci v klimatizač
ční jednotce, která způ
ůsobuje vznik plísní. Z tohoto dů
ůvodu je třřeba čistit vzduchové filtry kaž
ždé dva
tý
ýdny.
Přřed spuš
ště
ění provozu klimatizač
čního zařřízení se ujistě
ěte že horizontální žaluzuje jsou v poloze zavřřeno. Pokud dojde ke spuš
ště
ění provozu když
ž budou hozitontální žaluzie v pozici otevřřeno, nemusí se vrátit do správné pozice.
Pro instalaci
VAROVÁNÍÍ
Konzultujte s vaš
ším dodavatelem instalaci zařřízení.
• Toto zařízení by mělo být instalováno pouze kvalifikovanou
osobou. Nesprávná instalace může mít za následek požár, úraz
elektrickým proudem nebo jinou vážnou nehodu.
Zajistě
ěte, aby zařřízení bylo napájeno pož
žadovaný
ým zdrojem.
• Nevhodný zdroj napájení může způsobit přehřátí nebopožár.
Neumísťťujte jednotku tam, kde se vyskytují hořřlavé plyny.
• V případě úniku plynu pak jeho akumulace v okolí jednotky může
způsobit explozi.
Jednotku dů
ůkladně
ě uzemně
ěte!!
• Nepřipojujte zemnící kabel k plynovému potrubí, vodovodnímu
potrubí nebo k telefonnímu zemnícímu kabelu. Nesprávné uzemnění
může způsobit zranění elektrickým proudem.
VÝ
ÝSTRAHA
Zajist ě te dostate č nou ventilaci prostoru, pokud jednotka
pracuje společ
čně
ě se spalovacím zařřízením.
• Nedostatečná ventilace může způsobit nedostatek kyslíku.
Instalujte zemnící vypínač
č v souvislosti k místu instalace klimatizač
ční jednotky (jako napřříklad prostřředí s vysokou vlhkostí).
• Pokud tento vypínač nenainstalujete, mohlo by dojít ke zranění
způsobenému elektrickým proudem.
Vypně
ěte hlavní vypínač
č, pokud slyš
šíte rachot a pokud je zde
mož
žnost nevynuceného zablokování.
• Pokud by došlo k zablokování jednotky, mohla by se poškodit.
Ujistě
ěte se, že je kondenzát řádně
ě odveden.
• Pokud odvod kondenzátu není řádně zajištěn, voda může z vnitřní / venkovní jednotky stékat a poškodit jiné předměty.
V přřípadě
ě vý
ýskytu známek abnormálního chování zařřízení
Neprodleně jednotku vypněte a kontaktujte vašeho dodavatele.
POKYNY K LIKVIDACI
Způsob likvidace starého zařízení konzultujte s vaším dodavatelem.
Pozn:
Tento symbol platí pouze v rámci zemí EU
Tento symblol je v souladu s nařízeními 2002/96/EC
článek 10. Informace pro uživatele a doložka IV,a/
nebo s nařízeními 2006/66/EC článek 20. Informace
pro konečné zákazníky a doložka II.
Obr. 1
Vaše zařízení MITSUBISHI ELECTRIC je navrženo a vyrobeno z vysoce
kvalitních materiálů a komponentů, které mohou být recyklovány a/nebo opět
použity. tento symbol vyjadřuje, že elektrická zařízení a elektronické
součástky, baterie a akumulátory na konci své životnosti by měly být
zlikvidovány odděleně od vašeho komunálního odpadu.
Pokud je vedle symbolu (Obr.1) naznačen také chemický symbol, tento
chemický symblo vyjadřuje, že baterie nebo akumulátory obsahují těžké kovy
o určité koncentraci Toto je indikováno následovně :
Hg: rtuť (0,0005%), Cd: kadmium (0,002%), Pb: olovo (0,004%)
V zemích evropské unie existuje systém sběren použitých elektrických a
elektronických produktů bateriíí a akumulátorů
Prosím, nakládejte s tímto zařízením, bateriemi a akumulátory správně a
ukládejte je do sběrných dvorů
Prosím, pomožte nám uchovat životní prostředí, ve kterém žijeme!
Str-3
● PROVOZNÍ MANUÁL ●
STRUČČNÝÝ POPIS ZAŘŘÍZENÍÍ
Vnitřřníí jednotk
ka
Dáálk
kovéé ovláádááníí
Část pro přenos
signálu
Dosah signálu:
přibližně 6 m
Přední panel
Vzduchový fltr
(Nano platinum
filtr)
Sání vzduchu
Vzduchový filtr
(Elektrostatický
anti-alergenní
enzymový filtr,
volitelný)
Když vnitřní jednotka
obdrží signál, uslyšíte
zvukovou signalizaci
(pípnutí).
Zobrazení
na displeji
Talčítko ON/OFF
(zap/vyp)
Tlačítko pro
teplotu Str - 5
Tlačítko pro nastavení
otáček ventilátoru Str - 6
Tlačítko pro
výběr režimu
Str - 5
Horizontální žaluzie
Přepínač
nouzového
režimu Str - 5
Tepelný výměník
Výfuk vzduchu
Indikátor
provozu
Přijímač signálu
dálkového ovládání
Tlačítko pro nastavení
horizontální žaluzie Str - 6
Tlačítko
ECONO COOL
Str - 7
Tlačítka pro nastavení času a
časovače Str - 4,7
Zvyšování hodnoty
Snižování hodnoty
I-save tlačítko
Str - 7
Tlačítka týdenního
časovače Str - 8
Tlačítko CLOCK
Tlačítko RESET
Str - 4
Venkovníí jednotka
Kryt
Kryt otevřete jeho posunutím
směrem dolů. Posunem krytu
dále směrem dolů zpřístupníte
tlačítka týdenního časovače .
Sání vzduchu (zezadu a ze strany)
Vedení chladiva
Svod kondenzátu (z vnitřní jednotky)
I
Výfuk vzduchu
Str - 4
Držžák dálkového ovládáníí
• Umístěte držák pro
dálkové ovládání na
místo, které zajistí
dosah signálu pro
vnitřní jednotku
Vývod kondenzátu
(z venkovní jednotky)
• Když nebudete dálkové
ovládání používat,
umístěte ho do držáku.
Venkovní jednotky se mohou lišit v závislosti na typu zařízení.
Používejte pouze dálkové ovládání
určené pro danou jednotku.
Nepoužívejte jiná dálková ovládání.
I
Pokud jsou dvě nebo více vnitřních
jednotek umístěny ve vzájemné
blízkosti, může vnitřní jednotka,
kterou nemáte v úmyslu spustit,
také reagovat na signál z
dálkového ovladače.
PŘÍPRAVA PŘŘED SPUŠŠTĚĚNÍÍM
Před spušště
ěním provozu: Zasuňte zastrčku do zásuvky a/nebo zapněte hlavní vypínač zdroje napájení (jistič).
Vloženíí baterííí do dálového ovládáníí
Nastaveníí času
4.Stiskněte RESET.
1.
1.Sundejte kryt.
3.
Nastavení dne proveďte
stisknutím tlačítka DAY
Stiskněte CLOCK.
2. Vložte AAA alkalické
3.
baterie - záporný pól
(-) jako první.
Ujistěte se, že jsou baterie správně umístěné (s ohledem na polaritu).
Nepoužívejte nevhodný typ baterií Dálkové ovládání by se mohlo poškodit.
Nepoužívejte dobíjecí baterie.
Vždy vyměňujte všechny baterie za nové (vždy jednoho typu).
Baterie mohou být použity nejdéle 1 rok. Samozřejmě i kratší dobu,
v souvislosti s jejich kvalitou.
• Opatrně stisněte RESET vhodným tenkým předmětem.
Pokud nestisknete tlačítko RESET, dálkové ovládání nemusí důsledkem
toho pracovat správně.
•
•
•
•
•
Str-4
2.
Vraťte kryt na své místo.
4.
Stiskněte opět
CLOCK
Nastavení času proveďte buď
stisknutím tlačítka TIME,
nebo stisknutím tlačítek TIMER.
Každé stisknutí zvyšuje / snižuje
hodnotu času o 1 minutu.
(delším přidržením o 10 minut)
• Opatrně stisněte CLOCK vhodným tenkým předmětem.
VÝBĚR PROVOZNÍCH REŽIMŮ
AUTO režim (Automatické přepínání)
Jednotka vybere provozní režim v závislosti na diferencimezi teplotou
v místnosti a nastavenou teplotouV průběhu$872režimu změní jednotka provozní režim&hlazeníļTopení, když se teplota v místnostiliší od
nastavené teploty o 2°C po dobu delší nežPLQXW
Pozn.:
Auto režim se nedoporučuje, pokud je tato vnitřní jednotka připojená k venkovní jednotce W\SuMXZPokud je provozováno více jednotek současně
jednotka nebude schopná přepínat provozní režimmezi Chlazeníma TopenímV tomto případě přejde tato jednotka do VWDQGE\režimupopsáno
v tabulce o Provozním indikátoru
Režim chlazení
Užívejte si chladný vzduch o Vámi nestavené teplotě.
Pozn.:
Neprovozujte režim Chlazení při velmi nízkých teplotách venkovního vzdu-
chu (méně než ƒ&Zkondenzovaná voda v jednotcemůže odkapávat
a navlhčit nebo dokonce poškodit okolní předměty atd
Režim odvlhčování
Zbavte vaši místnost přebytečné vlhkostiMístnost může být mírně vychlazovaná. V průběhu režimu Odvlhčování nelze nastavit teplotu
Režim topení
1
2
Užívejte si teplý vzduch o Vámi nestavené teplotě..
Stiskněte tlačítko
Režim ventilátoru
Nechte vzduch ve Vaší místnosti cirkulovat.
Provozní režim vyberete stisknutím tlačítka
Jednotlivá
stisknutí mění režim dle následujícího schématu:
( AUTO)
3
pro spuštění zařízení.
(CHLAZENÍ)
(ODVLHČENÍ)
(TOPENÍ).
Pozn.:
Po spuštěném režimu chlazení / odvlhčování je doporučeno spustit režim
ventilátoru, aby došlo k vysušení vnitřních prostor vnitřní jednotky.
(VENTILÁTOR)
Pohotovostní režim
Teplotu nastavíte stisknutím
nebo
.
Každé stisknutí zvyšuje / snižuje hodnotu o 1°C.
Stiskněte tlačítko
pro vypnutí zařízení.
Když nelze použít dálkové ovládání...
Pohotovostní režim můžete aktivovat stisknutím tlačítka pro pohotovostní režim
(26:na vnitřní jednotce
Pokaždé když stisknete(26:provoz se změní dle
následujícího pořadí
Provozní indikátor
Provozní indikátor
Pohotovostní chlazení
Provozní indikátor ukazuje, v jakém stavu je jednotka.
Indikace
Pohotovostní topení
Provozní stav
Teplota v místnosti
Jednotka je v provozu a pracuje na
dosažení nastavené teploty
Rozdíl teplot (nastavená a aktuální) je
2°C nebo vyšší.
Teplota v místnosti dosáhla hodnoty nastavené teploty
1°C až 2°C okolo
nastavené teploty.
Standby režim (pouze při provozu Multi-systému )
—
Rozsvíceno
Bliká
Nesvítí
Pozn:
Provoz Multi-systému
S jednou venkovní jednotkou mohou být provozovány dvě nebo více vnitřních
jednotek. Je-li několik vnitřních jednotek v provozu současně, chladící mód/
mód ventilátoru a ohřívací mód nemůže být spuštěn současně. Pokud je pro
jednu jednotku vybrán chladící mód/ mód ventilátoru a ohřívací mód pro
jinou jednotku (nebo naopak), jednotka vybraná jako poslední přejde do
standby režimu.
Stop
Nast. teplota : 24°C
St. otáček ventilátoru: střední
Horizontální žaluzie : Auto
Pozn.:
• Prvních 30 minut provozu běží testovací provoz (test run)
Řízení teploty nefunguje a stupeň otáček ventilátoru je
nastaven na vysoké otáčky.
• V pohotovostním režimu topení otáčky ventilátoru
postupně stoupají.
• V pohotovostní režimu chlazení bude cca 1 minutu
probíhat resetováni pozice hozizontální žaluzie,
poté bude provoz jednotky zahájen.
Funkce Auto restart
Pokud se při provozu vyskytne porucha zdroje napájení nebo se zdroj napájení
vypne,IXQkce “Auto restart´DXWRPDWLFky spustí provoz v tom samém režimu,
který byl nastaven na dálkovém ovládáníprávě před vypnutím zdroje
napájení. Pokud byl nastaven časovačnastavení časovače je zrušeno a
jednotka se spustí Ve spuštěním napájení a bude pokračovat v provozu
Pokud nebudete chtít využívat tuto funkci, prosím kontaktujte vašeho
dodavatele a on už se postará o změnu nastavení na jednotce.
Str-5
● PROVOZNÍ MANUÁL ●
S
TUPEŇ
Ň OTÁ
ÁČEK VENTILÁ
ÁTORU
A SMĚ
ĚR PROUDĚ
ĚNÍÍ VZ
ZDUCHU
Směěr prouděěníí vzduchu
(AUTO) .........Žaluzie je nastavená do nejvíce efektivního směru proudění.
Režim Chlazení / režim Odlvhčování / režim Ventilátoru:
horizontální poloha žaluzie.
Režim Topení: poloha (4).
(Manuálně) ...Pro efektivní klimatizování vyberte pro Chlazení /
Odvlhčování horní polohu žaluzie a pro Topení nižší polohu
žaluzie. Pokud je v průběhu Chlazení / Odvlčování vybraná
jejich nižší poloha, žaluzie se automaticky nastaví do horní
polohy po 0.5 až 1 hodině, aby se zabránilo jakémukoli
odkapávání kondenzátu.
(Kývání) . ......Žaluzie se nepřetržitě pohybuje nahoru a dolů.
฀Pro změ
ěnu horizontá
álníího smě
ěru proudě
ěníí vzduchu.
Nastavte ručně polohu vertikální žaluzie ještě před spuštěním jednotky
(pro přístup k vertikálním žaluziím opatrně nastavte horizontální žaluzii do
otevřené polohy).
Pozn.:
pro nastavení stupně otáček
Stiskněte tlačítko
ventilátoru. Jednotlivá stisknutí mění otáčky
v následujícím pořadí:
(AUTO)
(Tiché)
(Nízké) (Střední) (Vysoké) (Super vysoké)
• Pokud nastavíte na AUTO, z vnitřní jednotky uslyšíte dvě krátká pípnutí.
• Pro rychlejší vychlazení/vytopení místnosti nastavte vyšší stupeň otáček.
Když je místnost vychlazená/vytopená, doporučujeme snížit otáčky.
• Pro tichý provoz používejte nižší stupeň otáček ventilátoru.
Pozn.:
Provoz Multi-systému
Pokud je několik vnitřních jednotek provozováno současně s jednou venkovní
jednotkou v režimu Topení, teplota proudu vzduchu se může snížit. V tomto
případě doporučujeme nastavit stupeň otáček ventilátoru na AUTO.
pro nastavení směru proudu
Stiskněte tlačítko
vzduchu. Jednotlivá stisknutí mění směr v následujícím
pořadí:
(AUTO)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(Kývání)
• Pokud nastavíte “AUTO”, z vnitřní jednotky uslyšíte dvě krátká pípnutí.
• Vždy používejte dálkové ovládání pro změnu směru proudění vzduchu.
Nastavení polohy žaluzií rukama může způsobit jejich poruchu.
• Při zapnutí napájení bude cca 1 minutu probíhat resetování pozice
horizontálních žaluzií, poté bude provoz jednotky zahájen. Ta samá
operace probíhá také v pohotovostním režimu chlazení.
• Pokud se zdají horizontální žaluzie v nestandardní poloze, pročtěte Str - 10 .
Str-6
Pokud byla poloha vertikálních žaluzií upravena, ujistěte se, že jste horizontální
žaluzii vrátili do své originální uzavřené pohohy.
REŽIM ECONO COOL
I-SAVE REŽIM
1
2
Režim ECONO COOL spustíte stisknutím
provozu Chlazení Str - 5
3ro výběr i-save režimu stiskněte tlačítko
při
provozu režimů Chlazení, Econo Cool nebo Topení Jednotka uplatní kývavý režim ve vertikálně proměnlivých cyklech v závislosti
na teplotě proudícího vzduchu.
Nastavte teplotu, stupeň ot. ventilátoru a směr proudění
‡ Když poté kdykoliv stisknete
kteréjste si dříve uložili
při
Stiskněte opět
vybere se stejné nastavení,
a zrušíte režim ECONO COOL
‡ Provoz (&212 &22/ lze také zrušit stisknutím tlačítek 9$1(
POWERFUL, nebo stisknutím tlačítka NATURAL FLOW
‡ 7ímto způsobem lze uložit dvě nastavení(Jedno pro režim
Chlazení /Econo Cool a druhé pro režim Topení.
Co je to “ECONO COOL”?
‡ Pro svoji místnost si vyberte vhodnou teplotustupeň otáček
ventilátoru D směr proudění vzduchu
Kývavá distribuce proudu vzduchu změna prouděnízpůsobí, že teplotu vzduchu
vnímáte jako chladnější, narozdíl od stacionárního proudění vzduchu. Takže,
přestože je nastavená teplota o 2°C vyšší, zachovává se komfort a šetří se energie
‡ 1RUPálně je minimální teplota nastavitelná v režimu Topení
1ƒ&Přesto lze, pouze při LVDYHprovozu nastavit minimální
teplotu na ƒ&
I-save režim zrušíte opětovným stisknutím
.
‡ IVDYHprovoz je také zrušen, když stisknete tlačítko 02'(
i-save režim
Jednoduchá funkce zpětného nastavení umožňuje vyvolání preferovaného
přednastaveného) nastavení jednoduchým stisknutím tlačítka
Opět
a v případě potřeby se můžete vrátit k předchozímu nastavení.
stiskněte
Jednoduchý příklad použití:
Nízkoenergetický režim
Nastavte teplotu o ƒ&ažƒ&vyšší pro Chlazení a nižší pro Topení
7oto nastavení je vhodné pro neobývanou místnost a nebo při spánku
Kvůli opakovanému nastavování použijte ukládání
Uložte preferované nastavení pro Chlazení(cono Cool a Topení7oto vám
umožní vyvolat preferované nastavení jednoduchým stisknutím tlačítka
FUNKCE ČASOVAČ (ON/OFF TIMER)
1
nebo
.
ZAP časovač Jednotka se v daném čase zapne.
VYP časovačJednotka se v daném čase vypne.
*
nebo
bliká.
* Ověřte, že máte správně nastaven aktuální den a čas.
22
Stiskněte
zvýšeníD
daného času pro časovač
Str - 4
sníženípro nastavení
Jednotlivá stisknutí zvyšují/snižují nastavovaný čas po PLQXWách
• Nastavujte časovač dokud
nebo
blikají
Pozn.:
Pokud je vnitřní jednotka napojena na multisplitový systém MXZ-8A140,
požadovaná teplota nemůže být nastavena na 10°C. I když je teplota nastavena
na 10°C, zařízení bude pracovat při teplotě 16°C.
Časovač nastavte při provozu stisknutím
3
Časovač zrušíte opětovným stisknutím
nebo
3R]Q:
‡ Časy ZAP a VYP mohou být nastavené společně Symbol LQGLkuje
pořadí provozů časovače
‡ Když se objeví porucha na napájení, zatímco je časovač ZAP/VYP nastaven,
podívejte se na Str - 5 .Funkce "Auto restart"
Str-7
● PROVOZNÍ MANUÁL ●
FUNKCE TÝDENNÍ ČASOVAČ (WEKLY TIMER)
‡ Pro jednotlivé dny v týdnu můžete nastavit maximálně ZAP nebo VYP časy
‡ Pro jeden týden můžete nastavit maximálněZAP nebo VYP časů
3
Např.: Od vstávání až do odchodu z domu běží zařízení na 24 °C, a po návratu domů
až do doby, když jdete spát, běží v pracovních dnech na 27 °C.
O víkendech běží zařízení od doby vstávání až do doby, kdy jdete spát na 27 °C.
Nastavení1
Nastavení2
Nastavení3
Nastavení1
Stisknutím
a
,
nastavte ZAP/VYP, čas a teplotu
Např >ZAP@>@
D>ƒ&@jsou
vybrané.
Nastavení4
Stisknutím
vyberteZAPVYP časovač
Nastavení2
Stisknutím
vymažete nastavení časovače
Pozn.:
Nastavení jednoduchého časovače ZAP/VYP je možné, i když je zapnutý týdenní časovač. V tomto případě je prioritní jednoduchý ZAP/VYP časovačprovoz
týdenního časovače se opět spustí po dokončení provozu ZAP/VYP časovače
Stisknutím Stisknutím se nastaví čas
nastavíte teplotu.
Pro rychlou změnu času, držte tlačítko stisknuté
Stiskněte
a
pro pokračování v nastavování
pro ostatní dny a/nebo čísla
4
Stiskněte
pro dokončení nastavování časovače
*
Pozn.:
‡ Stiskněte
které blikalo,
zmizelo a na displeji
se zobrazuje správný
čas
pro přenos nastavených informací pro týdenní časovačpro
vnitřní jednotkuNa 3 sekundy namiřte dálkové ovládání směrem k jendnotce
‡ Když ukládáte pro časovač nastavení pro více než jeden den v týdnu nebo
více čísel, nemusíte
pokaždé potvrzovatStiskněte jednou
po dokončení kompletního nastaveníCelé týdenní nastavení bude uloženo
‡ Stisknutím
vstoupíte do režimu nastavování týdenního časovače
stisknutím
po dobu VHkuQG vymažete veškeré nastavení týdenního časovače. Namiřte dálkové ovládání směrem k vnitřní jednotce
5
Týdenní časovač spustíte stisknutím
svítí)
Když je týdenní časovač spuštěný, den v týdnu, pro který je nastavení
kompletní, je zobrazen
Opětovným stisknutím
(Signalizace
zmizí
Nastavení týdenního časovače
Pozn.:
Ověřte si, že máte správně nastaven aktuální den a čas
1
Když týdenní časovač vypnete, uložené nastavení nebude smazáno
3ro přístup k nastavení časovače stiskněte
*
2
EOLká.
Kontrola nastavení týdenního časovače
1
Stisknutím
a
vyberete nastavení dne a čísla
Např. >0RQ7XH6XQ@
D>@ jsou vybrané
Stisknutím
*
2
vyberete den v týdStisknutím
vybereStisknutím
nu, pro který chcete provést nastavení te nastavení čísla
Vybrány mohu být všechny dny
vstoupíte do režimu nastavování
EOLká
Nastavení pro jednotlivé dny nebo čísla si můžete prohlédnout stisknutím
nebo
Stisknutím
Str-8
týdenní časovač vypnete.
opustíte režim nastavování časovače
Pozn.:
Když si vyberete k prohlédnutí nastavení všechny dny v týdnua jestliže se mezi
nimi vyskytuje odlišné nastavení, na dipleji se zobrazí
ÚDRŽŽBA A ČIŠŠTĚĚNÍÍ ZAŘŘÍZENÍÍ
Instrukce:
‡ Před čištěním zařízení odpojte přívod napájení nebo vypněte hlavní jistič
‡ Dávejte pozor, abyste se nedotýkali kovových částí
‡ Nepoužívejte benzín, ředidločistící prášky nebo insekticidy
‡ Používejte pouze jemné, zředěné čistící prostředky
‡ Zařízení navystavujte přímému slunečnímu zářeníteplu, ohni nebo mokru
‡ Nepoužívejte vodu teplejší než ƒ&
Vzduchový
ý filtr (Nano platinum filtr)
• Čistit každé 2 týdny
‡ Nečistoty odstraňte vysavačem nebo filtr opláchněte vodou
‡ Pokud filtr omyjete vodou, dobře ho vysušte (ne na slunci)
Co to je “Nano platinum filtr”?
Nano platinum je karamická částice, která obsahuje platinové nanočástečky.
Částečky jsou začleněné do materiálu filtru a poskytují mu semipermanentní
antibakteriální a deodorizační vlastnosti. V oblasti využití převyšuje technologie
nano platinum technologii katechin (bioflavonoid, který se nachází v zeleném
čaji). Nano platinum filtr nepoužívá tuto směs pouze pro zlepšení kvality
vzduchu, ale také k eliminaci bakterií a virů. Tento vzduchový filtr si
zachovává své vlastnosti i po jeho omytí vodou.
Vzduchový čistící filtr
(Elektrostatický anti-alergenní
enzymový filtr, volitelný)
Každé 3 měsíce:
• Nečistoty odstraňte vysavačem
Když nelze nečistoty vysavačem odstranit:
• Filtr a jeho rám namočte před čištěním do vlažné vody
• Poté ho omyjte a následně důkladně vysušte (ne na slunci)
Každý rok:
• Pro maximální účinnost ho vyměňte
za nový filtr .
• Ozn. součásti MAC-2320FT
Pro uvolnění z filtru zatáhnout.
Důležité
• Filtry řádně čistěte a dosáhnete tím vsoké účinnosti
a snížíte spotřebu elektrické energie.
• Zanesené filtry způsobují kondenzaci v klimatizační
jednotce a ta podporuje vznik plísní. Nejen z tohoto
důvodu vám doporučujeme čistit vzduchové filtry
každé dva týdny.
Předníí panel
Panty
Otvory
1. Přední panel zvedejte, dokud neuslyšíte “cvaknutí´.
2. Vytáhněte kryt z pantů, jak je naznačeno na obrázku.
• Panel otřete navlhčeným hadříkem, nebo ho omyjte ve vodě.
• Ve vodě ho nenechávejte déle než dvě hodiny.
• ’ůkladně ho osušte (ne na přímém slunci).
3. Vraťtě přední panel zpět, dle předcházejících
instrukcí, ale v opačném sledu Panel zavřete a
zaklapněte přitlačením v místech zobrazených
šipkami.
Str-9
● PROVOZNÍ MANUÁL ●
KDYŽ SE DOMNÍVÁTE, ŽE DOŠLO K PORUŠE
Když se budou níže popsané položky slučovat se skutečností a jednotka
bude mít stále problémy, vypněte ji a kontaktujte vašeho dodavatele.
Vysvětlení & Kontrolní body
Projev
Indoor Unit
Nelze provozovat jednotku
• Je hlavní jistič zapnutý”
• Je jednotka připojená k el. napájení”
• Je nastaven časovač”? Str - 7
• Jsou horizontální a vertikální žaluzie správně instalované?
• Není zdeformovaná ochrana ventilátoru?
• Když je jistič zapnut, pozice horizontálních
žaluzií bude asi 1 minutu resetována . Po
vyresetování pozice žaluzií jednotka pokračuje
v provozu. Totéž platí v pohotovostním režimu
chlazení.
Jednotka nepracuje, zhruba 3
• Toto chrání jednotku v souvislosti s instrukminuty poté, co byla restartována. cemi od mikroprocesoru. Počkejte prosím.
Horizontální žaluzie se nehýbají
Z výustě vzduchu vnitřní
jednotky vystupuje opar (mlha).
• Studený vzduch z jednotky výrazně ochlazuje
vlhkost ve vzduchu v místnost - vznik oparu (mlhy).
Kývavý provoz HORIZONTÁLNÍ
ŽALUZIE se na chvíli zastavuje,
poté se opět spouští .
• Toto je při kývavém provozu HORIZONTÁLNÍ
ŽALUZIE normální.
Když je nastaven kývavý provoz • To je normální jev, že se spodní horizonální
při módu Chlazení / odvlhčování
žaluzie nehýbe, když je spuštěn kývavý provoz
/ventilátoru, spodní horizontální
při módu Chlazení / odvlhčování / ventilátoru.
žaluzie se nehýbe.
• Když jednotku provozujete v režimu chlazení
nebo Odvlhčování po dobu 0,5 h až 1 h se
Směr proudění vzduchu se při směrem proudění vzduchu dolů, směr se
automaticky nastaví do horizontální polohy, aby
provozu měníNasměrování
se zabránilo odkapávání zkondenz. vlhkosti.
horizontální žaluzie nelze
pomocí dálkové-ho ovládání
nastavovat
• Pokud je při režimu Topení teplota
proudícího vzduchu příliš nízká, nebo
když pro-běhlo odmrazování, horizontální
žaluzie se automaticky nastaví do horizontální polohy.
Při režimu Topení se provoz
jednotky zastaví na dobu
přibližně 10-ti minut
• Venkovní jednotka odmrazuje. Počkejte cca 10
minut, dokud se nedokončí proces. Když je
venkovní teplota příliš nízká a je příliš vysoká
vlhkost na tepelném výměníku vzniká námraza.
•
Když se zapne el. napájení,
jednotka se sama spustí,
přestože neobdržela žádný
VLJQál nebo impuls od dálkového ovládání
Tyto modely jednotek jsou vybaveny funkcí
Auto restart. Pokud dojde k vypnutí zdroje
napájení, aniž by jednotka byla vypnutá
dálkovým ovládáním a poté se opět napájení zapne, jednotka se automaticky spustí ve
stejném režimu, který byl dálkovým ovládáním nastaven před vypnutím napájení
Viz Funkce “Auto restart”
t Str - 5
Hozizontální žaluzie se navzájem dotýkají, jsou v
nestandardní pozici , nebo se
nevrátily do své správné polohy
“zavřeno”.
Proveďte následující:
• Vypněte a opět zapněte napájení a ujistěte se,
že se žaluzie vrátily do své polohy “zavřeno”.
• Spusťte na zastavte pohotovostní režim chlazení
a ujistěte se, že se žaluzie vrátily do své polohy “zavřeno”.
V m ó d u Chlazení / odvlhčování, • Pokud se teplota odchýlí od nastavené teploty,
když se pokojová teplota blíží
vnitřní ventilátor se rozběhne podle nastavení
nastavené teplotě, venkovní jedjeho otáček na dálkovém ovladači.
notka vypíná a vnitřní pracuje na
nízkou rychlost.
Vnitřní jednotka mění v
průběhu času své zabarvení.
• I když se změní barva plastu na žlutou vlivem
některých faktorů, jako je UV záření a teploty,
nemá to žádný vliv na funkci výrobku.
Symptom
Projev
Dislej na dálkovém ovládání ‡ Nejsou baterie vybité? Str - 4
se nezobrazuje nebo je tmavý. ‡ Jsou baterie spávně vložené"
Vnitřní jednotka nepřijímá
Str - 4
signál vysílaný dálkovým
‡ Nejsou stisknutá tlačítka na dálkovém ovlá-
ovládáním
dání jiného elektrického zařízení"
Jednotka netopí nebo nechladí
Místnost nelze dostatečně
vytopit nebo vychladit
‡ Je nastavená teplota povolená"
Str - 5
‡ Je aktuální nastavení ventilátoru po
v olené? Změňte otáčky na vyšší stupeň
Str - 6
‡ Jsou filtry čisté"
Str - 9
‡ Je ventilátor nebo tepelný výměník vnitřní
jednotky čistý?
Str - 9
‡ Neblokují nějaké překážky oblast sání nebo
výusť vzduchu u vnitřní/venkovní jednotky"
‡ Jsou otevřená okna nebo dveře"
Místnost nelze dostatečně
vychladit
‡ Když použijete v místnosti ventilátor nebo
plynový vařičWepelné zatížení vzrostecož
způsobí nedostatečnou chladící účinnost
• Pokud je venkovní teplota hodně vysoká,
efekt Fhlazení nemusí být dostačující
Místnost nelze dostatečně
vychladit
‡ Pokud je venkovní teplota hodně nízká,
efekt topení nemusí být dostačující.
Vzduch při režimu Topení
není hned vyfukován
‡ 3rosím počkejte, než se jednotkaSřipraví na
vyfukování teplého vzduchu
Proud vzduchu
Vzduch z vnitřní jednotky
nepříjemně zapáchá
Slyšíte praskání
‡ 7ento zvuk způsobuje e[SDQzekontrakce
předního panelu atd., příčinou je změna
teplot
Slyšíte bublání
‡ 7ento zvuk uslyšíte, když je venkovní vzduch
DEVRUEován z odvodu kondenzátuzapnutím
odsavače par nebo ventilátoru. Toto způsobí zpětné nasátí vody z odvodu kondenzátu
7ento zvuk také uslyšíte, když je venkovní
vzduch nasáván skrz odvod kondenzátu,
v důsledku silného větru.
Z vnitřní jednotky slyšíte
mechanické zvuky
‡ 7oto je přepínací zvuk při zapínání/vypínání
ventilátoru nebo kompresoru.
Slyšíte zvuk proudící vody
• Toto je zvuk chladiva nebo kondenzátu
proudícího v jednotce
Slyšíte něco jako syčení nebo ‡ 7oto je zvuk, když se změní tok chladiva
pískání
uvnitř jednotky
ýDVRYDþ
Týdenní časovač nefunguje
v souladu s nastavením
‡ Je nastaven časovač ZAP/VYP" Str - 7 ‡
Znovu přeneste nastavené informace týden-
ního časovače pro venkovní jednotkuKdyž
jsou informace úspěšně přijaty, uslyšíte dlou- hé pípnutí z vnitřní jednotkyPokud selhal
příjemuslyšíte krátká pípnutí.
Zajistěte, aby byly informace správně
přijaty
Str - 8
‡Když se vypne přívod napájení nebo se vyskytnou potíže s napájením zabudované hodiny ve vnitřní jednotce nepůjdou správně
Zkontrolujte aktuální čas na hodinách
Ujistěte se, že jste umístili dálkové ovládání
tak, že jednotka je schopna obdržet signál
Str - 4
Jednotka se sama zapíná/
vypíná
• Je nastaven týdenní časovač"
Multi system
• Když spustíte provoz jednotky právě při
odmrazování venkovní jednotky, pár minut
PD[ trvá, než začne topit
Outdoor Unit
Přestože kompresor běží, ventilátor
venkovní jednotky se neotáčí I
když se ventilátorna chvíli spustí,
zanedlouho se opět zastaví
Z venkovní jednotky uniká
voda
Když z venkovní jednotky
vystupuje kouř
Str-10
‡Když je při režimu Chlazení teplota venkovního vzduchu nízká ventilátor běží
přerušovaně, jelikož dodávaná chladící
kapacita je dostačující
‡ Při režimu &hlazení a Odvlhčováníjsou některé
části propojovacího potrubí Vtudenéa kondenzuje na nich vlhkost
‡ Při režimu Topenízkondenzovaná vlhkostna
tepelném výměníku stéká dolů
• Při provozu Topení se při procesu odmrazování rozehřívá námraza na tepelném
výměníku venkovní jednotky a stéká dolů
• Při režimu Topení, vzniká během procesu
odmrazování pára - může se jevit jako kouř
‡ Jsou filtry čisté?
Str - 9
‡Je ventilátor nebo tepelný výměník vnitřní j.
čistý"
Str - 9
‡ Jednotka může nasávatpach držící se
u stěny, v koberciv nábytku v oblečení atd. a vyfukovat ho se vzduchem
+OXN
Vnitřní jednotka, která neníspuštěná ‡Malé množství chladiva přitéká do vnitřní
se ohřívá a hlučí. Zjednotky je
jednotky, přestože tato jednotka není
slyšet hluk podobný proudění vody
momentálně zapnutá
Když byl vybrán režim Topení,
provoz se v daném okamžiku
nespustí
Vysvětlení & Kontrolní body
Dálkové ovládání
Str - 8
V následujících případech vypněte zařízení a kontaktujte vašeho dodavatele
‡ Když vytéká nebo odkapává voda z vnitřní jednotky
‡ Když horní provozní indikátor bliká
‡ Když často padá jistič
‡ Signál dálkového ovládání není přijímán v místnosti, kde je použita florescentní
elektronická lampa typu ZAP/VYP
‡ Provoz klimatizačního zařízení interferuje V anténou rádia nebo televizeMůže
být požadován pro dané zařízení zasilovač
‡ Pokud uslyšíte abnormální zvuky
KDYŽ NEBUDETE KLIMATIZAČNÍ
UMÍSTĚNÍ JEDNOTKY A
ZAŘÍZENÍ PO DELŠÍ DOBU POUŽÍVAT
1
ELEKTRICKÁ INSTALACE
Umístění klimatizačního zařízení
Nastavte manuálně nejvyšší teplotu v režimu Chlazení
po dobuažKRdin
Str -5
Vyvarujte se instalaci na těchto místech.
‡ Tam, kde je mnoho strojního oleje
‡ 6laná místa, jako například u pobřeží
‡ Kde vznikají sirné plyny a takéu zdrojů tepla
‡ Kde se mohou být rozstřikované oleje nebo kde je olejový opar
‡ Kde je vysokofrekvenční vedení nebo kde není elektrická síť
‡ Kde může být blokován vyusťující vzduch z jednotek
‡ Kde provozní hluk nebo vzduch z venkovní jednotky bude rušit provoz v sousedních domech.
‡ 7oto vysuší vnitřek jednotky
‡ Vlhkost v jednotce podporuje vznik plísní
2
3
4
3Uovoz zastavíte stisknutím
.
Vypněte hlavní jistič a/nebo jednotku odpojte od zdroje
elektrického napájení
Umístění venkovní jednotky by mělo být minimálně
3 m od TV a radiových antén. V místech, kde je slabý
příjem. V místech, kde je k dispozici dostatečný prostor
venkovní jednotkou a anténou ovlivnitelného zařízení
a jeho provozu ovlivnitelného interferencí s klimatizačním
zařízením (např.: rádio, TV)
Vyndejte baterie z dálkového ovládání
K zamezení vlivu efektuflorescentní lampy
umístěte jednotku co
možná nejdále
Když budete jednotku opět používat:
1
2
3
4
Vyčistěte vzduchový filtr
,QYHUWHUW\S
florescentní lampy
stěna, atd.
Dobře větrané,
suché místo
Ponechte volný
prostor, aby se
zabránilo
zkreslení obrazu
nebo šumu
Str - 9
1 m nebo
více
Zkontrolujte, zda není sání a výusť vzduchu vnitřních
a venkovních jednotek blokována
Mobilní
telefon
1 m nebo
více
200 mm nebo
více
TV
Rádio
3m
nebo více
phone
Zkontrolujte, zda je zařízení správně uzemněné
100 mm nebo
více
Elektrická instalace
‡ Zajistěte pro klimatizační zařízení jeho vlastní el. okruh od zdroje napájení
‡ Použijte správnou velikost jištění
Podívejte se na ³3ŘÍPRAVA PŘED SPUŠTĚNÍM´
D postupujte dle instrukcí Str -4
Poku máte jakékoliv dotazy, neváhejte je konzultovat s vaším dodavatelem.
SPECIFIKACE
MSZ-SF25VE(H)
Označení
MSZ-SF25VE
MUZ-SFH25VE(H)
Topení
Chlazení
Vnitřní
Model
Venkovní
Funkce
Zdroj elektrického napájení
Výkon
Příkon
Vnitřní
Venkovní
Množství chladiva (R410A)
Vnitřní
IP kód
Venkovní
Dovolený maximální LP ps
pracovní tlak
HP ps
Hmotnost
Hladina hluku
kW
2.5
3.2
3.5
kW
kg
kg
kg
0.6
0.78
1.08
31
0.70
MSZ-SF42VE(H)
MSZ-SF35VE(H)
MSZ-SF35VE
MUZ-SF35VE(H)
Chlazení
Topení
MSZ-SF42VE
MUZ-SF42VE(H)
Chlazení
Topení
~ /N, 230 V, 50 Hz
5.4
4.2
4.0
31
0.80
1.58
1.34
1.03
10
MSZ-SF50VE(H)
MSZ-SF50VE
MUZ-SF50VE(H)
Topení
Chlazení
5.0
6.0
1.66
1.70
35
1.15
55
1.55
IP 20
IP 24
1.64
4.15
MPa
MPa
Vnitřní (Super vysoké/
Vysoké/Stř./Nízké/Tiché)
dB(A)
42/36/30/
24/21
Venkovní
dB(A)
47
42/36/30/
24/21
48
42/36/30/
24/21
49
42/36/30/
24/21
50
42/36/30/
24/21
50
42/36/30/
24/21
51
42/36/30/
24/21
52
42/36/30/
24/21
52
Garantovaný operační rozsah
Vnitřní
Horní limit
Chlazení
Spodní limit
Horní limit
Topení
Spodní limit
32°C DB
23°C WB
21°C DB
15°C WB
27°C DB
—
20°C DB
—
Venkovní
MUZ-FH25/35VE
46°C DB
—
-10°C DB
—
24°C DB
18°C WB
-15°C DB
-16°C WB
MUZ-FH25/35VEHZ
46°C DB
—
-10°C DB
—
24°C DB
18°C WB
-25°C DB
-26°C WB
DB: Suchý teploměr
WB: Mokrý teploměr
Pozn.:
1. Jmenovité podmínky
&hlazení ² Vnitřní
Venkovní Topení ² Vnitřní
Venkovní
ƒ&'%ƒ&:%
ƒ&'%
ƒ&'%
ƒ&'%ƒ&:%
2. Měření hluku se provádí v souladu s JIS C9612
a ISO 5151(T1).
Str-11
EC DECLARATION OF CONFORMITY
EG-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE
EG-CONFORMITEITSVERKLARING
DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE CE
EU-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING
EG-DEKLARATION OM ÖVERENSSTÄMMELSE
DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE
ΔΗΛΩΣΗ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ ΕΚ
EY-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS
EC UYGUNLUK BEYANI
ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ
НОРМАМ ЕС
CE-ERKLÆRING OM SAMSVAR
MITSUBISHI ELECTRIC CONSUMER PRODUCTS (THAILAND) CO., LTD
AMATA NAKORN INDUSTRIAL ESTATE 700/406 MOO 7, TAMBON DON HUA ROH, AMPHUR MUANG, CHONBURI 20000, THAILAND
hereby declares under its sole responsibility that the air conditioners and heat pumps described below for use in residential, commercial and light-industrial environments:
erklärt hiermit auf seine alleinige Verantwortung, dass die Klimaanlagen und Wärmepumpen für das häusliche, kommerzielle und leicht-industrielle Umfeld wie unten beschrieben:
déclare par la présente et sous sa propre responsabilité que les climatiseurs et les pompes à chaleur décrits ci-dessous, destinés à un usage dans des environnements résidentiels,
commerciaux et d’industrie légère :
verklaart hierbij onder eigen verantwoordelijkheid dat de voor residentiële, commerciële en licht-industriële omgevevingen bestemde airconditioners en warmtepompen zoals onderstaand beschreven:
por la presente declara bajo su única responsabilidad que los acondicionadores de aire y bombas de calor descritas a continuación para su uso en entornos residenciales, comerciales y de industria ligera:
conferma con la presente, sotto la sua esclusiva responsabilità, che i condizionatori d’aria e le pompe di calore descritti di seguito e destinati all’utilizzo in ambienti residenziali, commerciali e semi-industriali:
με το παρόν πιστοποιεί με αποκλειστική της ευθύνη ότι οι τα κλιματιστικά και οι αντλίες θέρμανσης που περιγράφονται παρακάτω για χρήση σε οικιακό, επαγγελματικό και ελαφράς
βιομηχανίας περιβάλλοντα:
através da presente declara sob sua única responsabilidade que os aparelhos de ar condicionado e bombas de calor abaixo descritos para uso residencial, comercial e de indústria
ligeira:
erklærer hermed under eneansvar, at de herunder beskrevne airconditionanlæg og varmepumper til brug i privat boligbyggeri, erhvervsområder og inden for let industri:
intygar härmed att luftkonditioneringarna och värmepumparna som beskrivs nedan för användning i bostäder, kommersiella miljöer och lätta industriella miljöer:
ev, ticaret ve hafif sanayi ortamlarında kullanım amaçlı üretilen ve aşağıda açıklanan klima ve ısıtma pompalarıyla ilgili aşağıdaki hususları yalnızca kendi sorumluluğunda beyan
eder:
настоящим заявляет и берет на себя исключительную ответственность за то, что кондиционеры и тепловые насосы, описанные ниже и предназначенные для эксплуатации в жилых помещениях, торговых залах и на предприятиях легкой промышленности:
erklærer et fullstendig ansvar for undernevnte klimaanlegg og varmepumper ved bruk i boliger, samt kommersielle og lettindustrielle miljøer:
vakuuttaa täten yksinomaisella vastuullaan, että jäljempänä kuvatut asuinrakennuksiin, pienteollisuuskäyttöön ja kaupalliseen käyttöön tarkoitetut ilmastointilaitteet ja lämpöpumput:
MITSUBISHI ELECTRIC, MSZ-SF25VE/MUZ-SF25VE, MSZ-SF25VE/MUZ-SF25VEH, MSZ-SF35VE/MUZ-SF35VE, MSZ-SF35VE/MUZ-SF35VEH,
MSZ-SF42VE/MUZ-SF42VE, MSZ-SF42VE/MUZ-SF42VEH, MSZ-SF50VE/MUZ-SF50VE, MSZ-SF50VE/MUZ-SF50VEH
Note: Its serial number is on the nameplate of the product.
Hinweis: Die Seriennummer befindet sich auf dem Kennschild des Produkts.
Remarque : Le numéro de série de l’appareil se trouve sur la plaque du produit.
Opmerking: het serienummer staat op het naamplaatje van het product.
Nota: El número de serie se encuentra en la placa que contiene el nombre del producto.
Nota: il numero di serie si trova sulla targhetta del prodotto.
Σημείωση: Ο σειριακός του αριθμός βρίσκεται στην πινακίδα ονόματος του προϊόντος.
Directives
Richtlinien
Directives
Richtlijnen
Directivas
Direttive
Οδηγίες
Nota: o número de série encontra-se na placa que contém o nome do produto.
Bemærk: Serienummeret står på produktets fabriksskilt.
Obs: Serienumret finns på produktens namnplåt.
Not: Seri numarası ürünün isim plakasında yer alır.
Примечание: серийный номер указан на паспортное табличке изделия.
Merk: Serienummeret befinner seg på navneplaten til produktet.
Huomautus: Sarjanumero on merkitty laitteen arvokilpeen.
Directivas
Direktiver
Direktiv
Direktifler
Директивы
Direktiver
Direktiivit
2006/95/EC: Low Voltage Directive
2006/42/EC: Machinery Directive
2004/108/EC: Electromagnetic Compatibility Directive
2009/125/EC: Energy-related Products Directive
Our authorized representative in EU, who is authorized to compile the technical file, is
as follows.
Unser autorisierter Vertreter in der EU, der ermächtigt ist die technischen Daten zu
kompilieren, ist wie folgt.
Notre représentant agréée dans L’UE, qui est autorisé à compiler le fichier technique,
est le suivant.
Onze geautoriseerde vertegenwoordiger in de EU, die gemachtigd is het technische
bestand te compileren, is als volgt.
Nuestro representante autorizado en la UE, que está autorizado para compilar el archivo técnico, es el siguiente.
Il nostro rivenditore autorizzato nell’UE, responsabile della stesura della scheda tecnica, è il seguente.
Ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός μας στην ΕΕ, ο οποίος είναι εξουσιοδοτημένος να
συντάξει τον τεχνικό φάκελο, είναι ο εξής.
O nosso representante autorizado na UE, que está autorizado para compilar o ficheiro
técnico, é o seguinte:
Vores autoriserede repræsentant i EU, som er autoriseret til udarbejdelse af den tekniske fil, er følgende.
Vår EG-representant som är auktoriserad att sammanställa den tekniska filen är följande.
Avrupa Birliği’nde bulunan ve teknik dosyayı düzenleme yetkisine sahip yetkili temsilcimiz aşağıda belirtilmiştir:
Наш авторизованный представитель в ЕС, уполномоченный на составление технического файла, указан ниже.
Vår autoriserte EU-representant, som har autorisasjon til å utarbeide denne tekniske
filen, er som følger.
Valtuutettu EU-edustaja, joka on valtuutettu laatimaan teknisen eritelmän, on mainittu
alla.
MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE, B.V.
HARMAN HOUSE, 1 GEORGE STREET, UXBRIDGE, MIDDLESEX UB8 1QQ, U.K.
Yoji SAITO
Product Marketing Director
Issued:
THAILAND
1 October, 2012
Tomoyuki MIWA
Manager, Quality Assurance Department
HEAD OFFICE: TOKYO BLDG., 2-7-3, MARUNOUCHI, CHIYODA-KU, TOKYO 100-8310, JAPAN
SG79F674H01
CS-MTRADE, s.r.o.
Tel.: +420 466 750 311
Průmyslová 526
Fax: +420 466 750 311
Pardubice 530 03
E-mail: [email protected]
Download

Návod k obsluze klimatizační jednotky typu split MSZ