INCO engineering s.r.o.
Prague, Czech Republic
www.incoengineering.cz
O společ
čnosti
www.incoengineering.cz
Základní údaje o společ
čnosti:
•Založ
žena v roce 1994 jako pokrač
čovatel ČKD Praha Holding v
oboru těž
ěžních
strojů
ů a zařřízení pro hlubinou těž
ěžbu
– přřevzala a
ěž
ěž
rozvíjí tak více než
ž 120 letou tradicí výroby.
• Dceřřiná společ
čnost v Rusku (ZAO INCO engineering Moskva).
•Č
Čtyřři zastoupení – USA/Canada,
Filipíny/Indonésie/Austrálie.
Vietnam,
Turecko
a
• 125 zamě
ěstnanců
ů, roč
ční obrat cca 1 000 000 000 CZK.
•Více než
ž 80% produkce směř
ěřuje
do zahranič
čí.
ěř
•V letech 2008 a 2011 se dvakrát zařřadila mezi Top 100 firem v
ČR a získala množ
žství dalších oceně
ění a diplomů
ů.
• Společ
čnost zajišťťuje vlastními personálními, technickými i
finanč
čními prostřředky vývoj nových výrobků
ů.
•Vedle firmy ABB a firmy Siemag jeden ze třří výrobců
ů a
dodavatelů
ů technologie pro vertikální dopravu v hlubinných
dolech.
www.incoengineering.cz
Inovace, kvalifikace, kvalita a bezpeč
čnost
•
Společ
čnost klade dů
ůraz na soustavné zdokonalování
svých výrobků
ů i služ
žeb.
•
Společ
čnost vě
ěnuje trvalou péč
či a finanč
ční zdroje na
zvyšování kvalifikace zamě
ěstnanců
ů na všech úrovních.
•
Společ
čnost je drž
žitelem certifikátu systému řízení
jakosti ČSN EN ISO 9001:2008, který řídí procesy ve
společ
čnosti a podléhají mu i vzorce vztahů
ů ke klientovi
•
Společ
čnost je v souč
časné době
ě v certifikač
čním
procesu pro ISO certifikaci systémů
ů řízení kvality
podle normy ČSN EN ISO 14001 a ČSN EN ISO 18001 u
společ
čnosti TÜV SÜD CZ, s.r.o.
•
V oblasti BOZP a PO využ
žívá společ
čnost systém CIVOP
dle: European Directive EEC/391/89; ILO 155/1981
www.incoengineering.cz
INCO engineering
s.r.o. • 11/2007 • 011
Výrobní program
www.incoengineering.cz
Rozsáhlý výrobní program
Těž
ěžní
ěž stroje s třřecím
kotouč
čem:
Jednolanové až
ž osmilanové
unášivé soustavy
Prů
ůmě
ěr třřecích kotoučů
čů do 7 m
Jedno i dvoumotorové
Stejnosmě
ěrné, střřídavé
a synchronní pohony
www.incoengineering.cz
Rozsáhlý výrobní program
Těž
ěžní
ěž stroje bubnové:
Jednobubnové a dvoububnové
navíjecí soustavy
Prů
ůmě
ěr bubnů
ů do 6,5 m
Jedno i dvoumotorové
Stejnosmě
ěrné, střřídavé
a synchronní pohony
www.incoengineering.cz
Rozsáhlý výrobní program
Malé těž
ěžní
ěž stroje:
Jednobubnové a dvoububnové
navíjecí soustavy
Dvoulanové s třřecím kotouč
čem
Prů
ůmě
ěr bubnů
ů (kotouč
če) do 2,5 m
Střřídavé pohony
www.incoengineering.cz
Rozsáhlý výrobní program
Skipy a skipoklece:
Už
žiteč
čné zatíž
žení 1,5 – 50 tun
Jednoplášťťové a dvouplášťťové
provedení
Na přřání zákazníka rů
ůzné druhy
uzávě
ěrů
ů (gilotinový, skipko,
segmentový)
www.incoengineering.cz
Rozsáhlý výrobní program
Klece a protizávaž
ží:
Jednoetáž
žové až
ž čtyřřetáž
žové
Doprava osob, vozová těž
ěžba,
ěž
doprava materiálu
Velkokapacitní klece pro dopravu
až
ž 240 lidí (1,84 x 6,25 x 10 m)
Už
žiteč
čné zatíž
žení 2,5 – 16 tun
(velkokapacitní až
ž 23 tun)
www.incoengineering.cz
Rozsáhlý výrobní program
Skipové plnící a
výsypné stanice:
Plně
ě automatizovaný provoz.
Variabilní projekč
ční řešení dle
dispozice zákazníka.
Vč
četně
ě jehlových uzávě
ěrů
ů,
článkových dopravníků
ů,
vynášecích dopravníků
ů,
odmě
ěrných zásobníků
ů,
přřísuvných žlabů
ů, digitálních váh
atp..
Jednocestné i dvoucestné vč
četně
ě
rozdě
ělovačů
čů.
čů
www.incoengineering.cz
Rozsáhlý výrobní program
Naráž
žecí zařřízení:
Jednostranná i oboustranná.
Jednokolejná i vícekolejná.
Zahrnují sklopné mů
ůstky,
naráž
žecí vozíky, řízené zaráž
žky,
sloupkové brzdy vozů
ů, ovládací
pult.
S pohonem pneumatickým,
hydraulickým, nebo elektrickým.
www.incoengineering.cz
Rozsáhlý výrobní program
www.incoengineering.cz
Rozsah služ
žeb
www.incoengineering.cz
Široký rozsah služ
žeb
•
Návrhy technických řešení a technické poradenství přři výbě
ěru
vhodné technologie.
•
Projekty vč
četně
ě procedury schválení místně
ě přříslušnými úřřady.
•
Dodávky těž
ěžních
strojů
ů a zařřízení pro hlubinnou těž
ěžbu
č“).
ěž
ěž („na klíč
•
Montáž
ž nebo šéfmontáž
ž (dle pož
žadavků
ů zákazníka).
•
Uvedení do provozu vč
četně
ě potřřebných zkoušek.
•
Záruč
ční a pozáruč
ční servis.
•
Dálkový servisní monitoring TRANSDATIC.
www.incoengineering.cz
Široký rozsah služ
žeb
• Dodávky náhradních dílů
ů.
• Provádě
ění rekonstrukcí a modernizací starších strojů
ů a zařřízení.
• Zajiště
ění exportního financování.
• Zajiště
ění přřepravy dodávek k zákazníkovi vč
četně
ě vhodného
typu pojiště
ění.
www.incoengineering.cz
Široký rozsah služ
žeb
www.incoengineering.cz
Systém TRANSDATIC
Systém byl vyvinut a v praxi ověř
ěřen
pro realizaci
ěř
dálkového servisního monitoringu našich těž
ěžních
strojů
ů a
ěž
dalších
zařřízení
řízených
prostřřednictvím
programovatelných řídících systémů
ů (dále jen PLC) resp.
prostřřednictvím ně
ěkolika PLC vzájemně
ě propojených
redundantní sítí.
Transdatic umožň
žňuje
na dálku – prakticky z jakéhokoliv
žň
místa na svě
ětě
ě – prů
ůběž
ěžně
ěž ě monitorovat stav zvoleného
zařřízení. Data jsou přřenášena s velmi vysokým stupně
ěm
zabezpeč
čení do centrálního servisního dispeč
činku, který je
souč
částí servisního a montáž
žního střřediska společ
čnosti
INCO engineering v Karviné.
www.incoengineering.cz
Široký rozsah služ
žeb
Doprava a pojiště
ění
•INCO v rámci svých dodávek zajišťuje v úzké
spolupráci s Mezinárodní obchodní komorou ICC
mezinárodní přepravu dodávaného zboží
•Přeprava probíhá dle pravidel ICC INCOTERMS
2000/2010
•Nabízíme přepravu dle všech parit multimodální
přepravy: EXW, FCA, CPT, CIP, DAT, DAP
•Na přání zákazníka dodáváme také na paritě DDP
– tj. včetně celního odbavení v dovozu
•Přeprava je realizována s použitím multimodálního
průběžného konosamentu FBL FIATA
•Spolupracujeme s operátory přepravy, kteří mají v
místě určení svá stálá zastoupení
•Součástí dopravy je i vhodný typ pojištění.
www.incoengineering.cz
Široký rozsah služ
žeb
www.incoengineering.cz
Hlavní trhy a reference
www.incoengineering.cz
Reference
Česká
republika
www.incoengineering.cz
Reference
Česká Republika
•Dů
ůl Darkov – modernizace el. části a brzd 2x těž
ěžní
ěž stroje 2B6124
- dodávka a montáž
ž tyristorového mě
ěnič
če typ VARIANT 2x těž
ěžní
ěž
stroje 2B6124
- modernizace el. části a brzd 2x těž
ěžní
ěž stroje 4K5016
- modernizace mechanické části 1x těž
ěžní
ěž stroj 4K5016
- modernizace el. části a brzd 1x těž
ěžní
ěž stroj 2B6118
•Dů
ůl ČSM-JIH – modernizace mechanické části a brzd 1х
х těž
ěžní
К4016
ěž stroj 4К
- modernizace el. části a brzd 1x těž
ěžní
ěž stroj 2B3212 v podzemí
- modernizace el. části a brzd 1x těž
ěžní
ěž stroj 2B6118
•Dů
ůl KARVINÁ - modernizace mechanické části a brzd 2х
х těž
ěžní
ěž stroj 4K4016
- náhrada rotač
čního mě
ěnič
če za tyristorový typ VARIANT 2x těž
ěžní
ěž
stroj 4K4016
- modernizace el. části a brzd 2х
х těž
ěžní
ěž stroj 1K7000
- modernizace el. části a brzd 1х
х těž
ěžní
ěž stroj 2B4016
•Dů
ůl Paskov - modernizace mechanické části a brzd 1х
х těž
ěžní
ěž stroj 4K4016
- modernizace el. části a brzd 3х
х těž
ěžní
ěž stroj 2B6121
•DIAMO, s. p., o. z. Geam, Dolní Rož
žínka
- modernizace těž
ěžního
stroje 2B3216 2M v podzemí
ěž
www.incoengineering.cz
Reference
Slovenská republika
www.incoengineering.cz
Reference
Slovenská republika
•Baň
ňa Nováky
- dodávka a montáž
ž nového těž
ěžního
stroje 1B2014, dodávka a
ěž
montáž
ž jámové výstroje
•SLOVMAG, a. s. Lubeník
- dodávka a montáž
ž nového těž
ěžního
stroje 2B1609 vč
četně
ě
ěž
dopravních nádob a náraž
ží pro dvě
ě patra
www.incoengineering.cz
Reference
Polská republika
www.incoengineering.cz
Reference
Polsko
•Dů
ůl Zofiówka – 2 x těž
ěžní
К 4216
ěž stroj 4К
Jastrzę
ębska Spółłka Wę
ęgłłowa S.A. KWK "Zofiówka"
•Dů
ůl JAS-MOS – 1 х těž
ěžní
К 6000
ěž stroj 1К
Jastrzę
ębska Spółłka Wę
ęgłłowa S.A. KWK "JAS-MOS
•Dů
ůl MARCEL – 1 x těž
ěžní
К 7000
ěž stroj 1К
Kompania Wę
ęgłłowa, S.A. KWK "Marcel"
•Dů
ůl Rydułłtowy – 1х
х těž
ěžní
ěž stroj 1B2015
Kompania Wę
ęgłłowa, S.A. KWK „Rydułłtowy-Anna“
www.incoengineering.cz
Reference
Ruská
federace
.
Fosfá
Fosfát
(Phosphate)
Apatit
Apatit
Petrohrad
*SanktSankt-Peterburg
.
MoscowMěď (Copper)
* Gajskij Gok
.
.
Uran / 20 strojů
strojů
Volgakalij
Volgakalij
Elkon (Uranium)
.
Kuzbas
Uhlí
Uhlí (Coal)
.
Krasnokamensk
Uran
(Uranium)
Draselné
Draselné uhlí
uhlí
(Potassium Coal)
www.incoengineering.cz
Reference
Ruská federace
•APATIT, Dů
ůl Rasvumč
čor (mě
ěsto Kirovsk) – 1 х těž
ěžní
В 5024 (dvoububnový)
ěž stroj 2В
•APATIT, Dů
ůl Kirovskij (mě
ěsto Kirovsk) – 1 х těž
ěžní
К 5022, (šestilanový Koepe)
ěž stroj 6К
•ОАО
ОАО «Gajskij Gok»
- 1х
х těž
ěžní
К3316 – dů
ůl «Kletevaja», klecová těž
ěžba
čtyřřlanový Koepe)
ěž stroj 4К
ěž (č
- 1х
х těž
ěžní
К5032 – dů
ůl «Novaja», skipová těž
ěžba
ěž stroj 8К
ěž (osmilanový Koepe)
- 1х
х těž
ěžní
К5018 – dů
ůl «Novaja», klecová těž
ěžba
čtyřřlanový Koepe)
ěž stroj 4К
ěž (č
- 1х
х bubnový těž
ěžní
В6560 – dů
ůl «Skipovaja»
ěž stroj 1В
•ОАО
ОАО «PPGCHO» - první stroj dodán, druhý ve výrobě
ě
- 1х
х dvoububnový těž
ěžní
В5024, klecová těž
ěžba
ěž stroj 2В
ěž
- 1х
х dvoububnový těž
ěžní
В6028, klecová těž
ěžba
ěž stroj 2В
ěž
•ОАО
ОАО «Juž
žnyj Kuzbas, dů
ůl Sibirginskaja, první stroj dodán, druhý ve výrobě
ě
-1х
х vícelanový těž
ěžní
К4016 (č
čtyřřlanový Koepe)
ěž stroj 4К
- 1х
х vícelanový těž
ěžní
К3013 (dvoulanový Koepe)
ěž stroj 2К
- komplet zařřízení pro výmě
ěnu lan a dopravních nádob
•Evro Chim-Volga Kalij:
1x vícelanový těž
ěžní
К5529 - skipová jáma (7,2mil.t/rok), (šestilanový Koepe)
ěž stroj 6К
plně
ě automatická plnící stanice skipů
ů,
plně
ě automatická výsypná stanice skipů
ů,
4К
К4016 – klecová jáma, (č
čtyřřlanový Koepe)
velkokapacitní čtyřřetáž
žová klec,
protizávaž
ží,
2x jednobubnový stroj 1В
В2016 pro havarijní dopravní zařřízení klecové a skipové jámy.
Těžní stroje dodány, ostatní zařízení před expedicí.
•Kovdorskij Gok – Usolje.
Skipová jáma
2x dvoububnový skipový stroj 2В
В6028 se synchronními pomaloběž
ěžnými
motory 5800 kV,
ěž
dodání skipů
ů,
plnící a výsypné stanice (na klíč
č).
Klecová jáma
čtyřřlanový stroj 4K4016 s velkorozmě
ěrovou kleci a synchronním pomaloběž
ěžným
motorem 2200 kV
ěž
pomocný jednobubnový stroj 1B3020.
Ve fázi projekčních prací a začátku výroby.
www.incoengineering.cz
Reference
Indie
Delhi
*
Darjeeling
*
Kolkata
*
*Bombaj
Hyderabad
*
Bangalore
*
www.incoengineering.cz
Reference
Indie
•ESSAR STEEL Limited – dodávka a montáž
ž brzdových systémů
ů
- 24 x brzdový systém HPB 170, Part. No. 227F01-BRK-63
www.incoengineering.cz
Reference
Hanoi
* *Ha
Long
Vietnam
*Ho Chi
Minh City
www.incoengineering.cz
Reference
Vietnam
•Dů
ůl Nui Beo – dodávky a montáž
ž těž
ěžních
strojů
ů, dopravních nádob a dalšího zařřízení pro vertikální dopravu
ěž
Skipová jáma
4-lanový TS 4K3516/S, 1800 kW,
2x Skip 16 t,
Automatická plnící a výsypná stanice,
Pomocný těž
ěžní
ěž stroj 1B2010,
Dvoupatrová klec havarijního dopravního zařřízení,
Systém dů
ůlní signalizace
Zařřízení pro odtěž
ěžení
propadu
ěž
Jámové stolice vč
četně
ě jámové stolice ve věž
ěži
ěž
Klecová jáma
4-lanový TS 4K3516/C, 1300 kV
Velkokapacitní klec čtyřřpatrová 23 t
Nádoba protizávaž
ží,
Pomocný TS 1B2010,
Dvoupatrová klec havarijního dopravního zařřízení,
Systém dů
ůlní signalizace
Náraž
ží a jámové stolice (jámová stolice ve věž
ěži
ě těž
ěžní
ěž a jámové stolice pro dvě
ěž patra).
Jámové poklopy
Probíhají projekční a konstrukční práce a v počáteční fázi je výroba některých částí. Dodávky jsou předpokládány ve II. až IV. kvartále příštího
roku.
www.incoengineering.cz
INCO engineering s.r.o.
Thámova 13, Praha 8, 186 00
Czech Republic
tel: +420 222 783 710
fax: +420 222 783 709
e–mail: [email protected]
www.incoengineering.cz
www.incoengineering.cz
Download

Houdek_INCO engineering s.r.o._prezentace.pdf