AWEB
Webový server
Návod na obsluhu
Verze 1.00
aweb_g_cz_100
AWEB
AMiT, spol. s r. o. nepřejímá žádné záruky, pokud se týče obsahu této publikace a vyhrazuje si právo měnit obsah dokumentace bez závazku tyto změny
oznámit jakékoli osobě či organizaci.
Tento dokument může být kopírován a rozšiřován za následujících podmínek:
1. Celý text musí být kopírován bez úprav a se zahrnutím všech stránek.
2. Všechny kopie musí obsahovat označení autorského práva společnosti
AMiT, spol. s r. o. a veškerá další upozornění v dokumentu uvedená.
3. Tento dokument nesmí být distribuován za účelem dosažení zisku.
V publikaci použité názvy produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.
AMiT je registrovaná ochranná známka.
Copyright (c) 2011, AMiT, spol. s r. o.
Výrobce: AMiT, spol. s r. o.
Naskové 3/1100, 150 00 Praha
www.amit.cz
Technická podpora: [email protected]
aweb_g_cz_100
2/19
AWEB
Obsah
Historie revizí .................................................................................................. 4
Související dokumentace ................................................................................ 4
1.
Úvod ...................................................................................................... 5
2.
Technické parametry ........................................................................... 6
2.1.
2.2.
Rozměry ......................................................................................................... 7
Doporučená schematická značka ................................................................... 7
3.
Posouzení shody ................................................................................. 8
3.1.
Ostatní zkoušky .............................................................................................. 8
4.
Napájení ................................................................................................ 9
5.
Komunikační linky ............................................................................. 10
5.1.
5.2.
5.3.
RS232 .......................................................................................................... 10
RS485 .......................................................................................................... 10
Rozhraní Ethernet ........................................................................................ 11
6.
Rozmístění konektorů a LED ............................................................ 13
6.1.
6.2.
Rozmístnění konektorů a svorek .................................................................. 13
Rozmístnění LED a konfiguračního tlačítka.................................................. 14
7.
Konfigurace zařízení .......................................................................... 15
7.1.
Tovární nastavení ......................................................................................... 15
8.
Montáž ................................................................................................. 16
8.1.
Zásady instalace........................................................................................... 16
9.
Objednací údaje a kompletace ......................................................... 17
10.
Údržba ................................................................................................. 18
11.
Likvidace odpadu ............................................................................... 19
3/19
aweb_g_cz_100
AWEB
Historie revizí
Jméno dokumentu: aweb_g_cz_100.pdf
Autor: Viktor Csörgő
Verze
100
Datum
Změny
9. 2. 2011 Nový dokument
Související dokumentace
1.
Katalogový list AWEB
soubor: aweb_d_cz_xxx.pdf
2.
Aplikační poznámka AP0016 – Zásady používání RS485
soubor: ap0010_cz_xx.pdf
3.
Aplikační poznámka AP0037 – Zásady používání sítě Ethernet
soubor: ap0037_cz_xx.pdf
4.
Aplikační poznámka AP0046 – Parametrizace webového serveru
soubor: ap0046_cz_xx.pdf
aweb_g_cz_100
4/19
AWEB
1.
Úvod
AWEB je webový server pro řídicí systémy AMiT programované v DetStudiu
nebo PSP3. Pro parametrizaci a přípravu obsahu webových stránek je určeno
vývojové prostředí AWDET.
Základní 
vlastnosti 





Rozhraní Ethernet 10/100 Mbps
Sériové rozhraní RS232
Sériové rozhraní RS485
Webový server s podporou skriptů AWS
Převodník aplikačních vrstev DB-Net a DB-Net/IP
Napájení 24 V ss. / PoE dle standardu IEEE802.3af
Montáž na lištu DIN 35 mm
5/19
aweb_g_cz_100
AWEB
2.
Technické parametry
CPU
CPU
FLASH
RAM
STM32F107VCT6
256 KB
64 KB
Přenosová rychlost
Galvanické oddělení
Izolační pevnost
Přípojné místo
10/100 Mbps
Ano
500 V stř. /1 minuta *)
Konektor RJ45, dle IEEE802.3
RS232
Přenosová rychlost
Ochrana proti přepětí
Galvanické oddělení
Přípojné místo
9600 bps až 115 200 bps
Transil 600 W
Ne **)
Konektor WAGO231
RS485
Přenosová rychlost
Ochrana proti přepětí
Galvanické oddělení
Přípojné místo
9600 bps až 115 200 bps
Transil 600 W
Ne **)
Konektor WAGO231
Ethernet
Mechanika
Plastová krabička
Na DIN lištu 35 mm
IP20
1,5 mm2
150 g
(71 × 90 × 73) mm
Mechanické provedení
Montáž
Krytí
Maximální průřez vodiče
Hmotnost
Rozměry (š × v × h)
Napájení
PWR
Napájení
Odběr
Zapínací proudová špička
Galvanické oddělení
Izolační pevnost
Přípojné místo
24 V ss. ±20 %
Max. 100 mA při 24 V ss.
Max. 10 A
Ano
500 V stř. /1 minuta *)
Konektor WAGO231
Napájení
PoE
Napájení
Odběr
Zapínací proudová špička
Galvanické oddělení
Izolační pevnost
Přípojné místo
48 V ss. ±10 %
Max. 50 mA při 48 V ss.
Max. 10 A
Ano
500 V stř. /1 minuta *)
Konektor RJ45, dle IEEE802.3
Teploty
Pracovní teplota
Skladovací teplota
Ostatní
Maximální vlhkost okolí
-40 °C až 50 °C
-40 °C až 50 °C
< 95 % nekondenzující
Poznámka *) Izolace nesmí být použita pro oddělení nebezpečných napětí.
**) Galvanicky odděleno od ethernetu a napájení, spojeno s vnitřní elektronikou.
aweb_g_cz_100
6/19
AWEB
91 mm
2.1. Rozměry
73 mm
71 mm
Obr. 1 - Rozměry AWEB
2.2. Doporučená schematická značka
Pro webový server AWEB je doporučena tato schematická značka. Schematická
značka je ke stažení ve formátu DWG, DXF a WMF na stránce www.amit.cz.
AWEB
G232
Rx
Tx
PWR
8
7
RS232
+24V
GND
Ethernet
RJ45
1
2
3
RS485
G485
B
A
4
5
6
Ethernet s PoE
Obr. 2 - Doporučená schematická značka pro AWEB
7/19
aweb_g_cz_100
AWEB
3.
Posouzení shody
Zařízení je za předpokladu správného použití ve shodě s požadavky nařízení
vlády NV616/2006. Při posuzování shody s NV616/2006 bylo postupováno dle
harmonizované normy ČSN EN 61326-1.
Testováno dle norem
ČSN EN 55022
ČSN EN 61000-3-3
ČSN EN 61000-4-2
ČSN EN 61000-4-2
ČSN EN 61000-4-3
ČSN EN 61000-4-3
ČSN EN 61000-4-3
ČSN EN 61000-4-4
ČSN EN 61000-4-4
ČSN EN 61000-4-4
ČSN EN 61000-4-4
ČSN EN 61000-4-5
ČSN EN 61000-4-5
ČSN EN 61000-4-5
ČSN EN 61000-4-6
*)
Typ zkoušky
Rádiové rušení
Omezování kolísání napětí
v rozvodných sítích a blikání
Elektrostatický výboj – nepřímý
Elektrostatický výboj – přímý
Rušení šířené polem
80 MHz až 1 GHz
Rušení šířené polem
1,4 GHz až 2 GHz
Rušení šířené polem
2 GHz až 2,7 GHz
Rychlý přechodový jev, napájení
Rychlý přechodový jev, RS232
Rychlý přechodový jev, RS485
Rychlý přechodový jev, Ethernet
Rázový impuls, napájení
Rázový impuls, stínění RS485
Rázový impuls, stínění Ethernetu
Rušení šířené vedením
Třída
A *)
vyhovuje
+7 kV / -6,5 kV
±16 kV
10 V/m
3 V/m
1 V/m
+3,5 kV / -3,0 kV
+3,0 kV / -4,0 kV
+3,0 kV / -4,0 kV
+3,0 kV / -2,5 kV
±4 kV
±4 kV
±4 kV
A
Toto je zařízení ISM skupiny 1 třídy A. Uvedené parametry jsou zaručeny
pouze v případě, že je zařízení zapojeno dle doporučení výrobce uvedeném
v tomto návodu na obsluhu.
3.1. Ostatní zkoušky
Zařízení bylo zkoušeno dle norem:
ČSN EN 60068-2-1
Zkoušky vlivu prostředí – Chlad.
ČSN EN 60068-2-2
Zkoušky vlivu prostředí – Suché teplo.
ČSN EN 61000-4-29
Krátkodobý pokles napájení.
aweb_g_cz_100
8/19
AWEB
4.
Napájení
Webový server AWEB je možno napájet pouze ze stejnosměrného zdroje
24 V nebo pomocí zdroje PoE.
Napájení Webový server AWEB je možné napájet ze standardních stejnosměrných zdro24 V ss. jů firmy AMiT.
AZ1 24V/2,5A
Příklad
zapojení
AWEB
230V st
3
2
1
+24V
+24V
GND
GND
L
PE
N
PWR
4
5
6
7
8
7
+24V
GND
Ethernet
24V ss
RJ45
Ethernet s PoE
Obr. 3 - Příklad napájení webového serveru AWEB ze zdroje 24 V ss.
Poznámka Při instalaci doporučujeme spojit svorky GND se svorkou PE rozvaděče.
Číslování
konektoru
Svorka
7
8
Označení
GND
+24V
Význam
Napájení, zemní svorka
Napájení, +24 V ss.
Napájení PoE Webový server AWEB je možné napájet pomocí PoE. Pro toto napájení je
možno použit standardní PoE switch firmy AMiT.
Příklad
zapojení
AWEB
ESW06A
X7
PWR
3
2
1
V+
G
PE
X6
PoE
X5
PoE
X4
PoE
X3
PoE
X2
Poe
RJ45
PWR
RJ45
RJ45
8
7
RJ45
RJ45
X1
UPLINK RJ45
+24V
GND
Ethernet
RJ45
RS232
G232
Rx
Tx
1
2
3
RS485
G485
B
A
4
5
6
Ethernet s PoE
Obr. 4 - Příklad napájení webového serveru AWEB ze zdroje PoE
9/19
aweb_g_cz_100
AWEB
5.
Komunikační linky
5.1. RS232
Rozhraní dle normy RS232 je určeno pro spojení dvou zařízení. Nevýhodou je
poměrně malý dosah a nízká odolnost proti rušení. Pro obousměrnou komunikaci vystačíme se třemi vodiči.
Doporučuje se stíněný kabel, který není delší 3 metrů.
Číslování
konektoru
Svorka
1
2
3
Označení
G232
Rx
Tx
Význam
Zemní svorka
Vstup linky RS232
Výstup linky RS232
Komunikace po lince RS232 je indikována dvojicí LED.
LED RX
LED TX
Obr. 5 - Indikační LED linky RS232
Význam LED
LED
LED Rx
LED Tx
Stav
Bliká
Bliká
Význam
Zařízení přijímá data po lince RS232
Zařízení odesílá data po lince RS232
5.2. RS485
Rozhraní dle normy RS485 umožňuje propojení maximálně 32 zařízení na jednom segmentu. Doporučuje se stíněný kabel, délku kabelu volit s ohledem na
požadovanou přenosovou rychlost.
Další informace o RS485 naleznete v aplikační poznámce AP0016 – Zásady
používání RS485.
Číslování
konektoru
Svorka
4
5
6
Označení
G485
B
A
Význam
Zemní svorka
Linka RS485, signál B
Linka RS485, signál A
Zakončení Pro správné zakončení RS485 jsou na desce osazené hřebínky pro připojení
sběrnice zakončovacího odporu pomocí zkratovacích propojek.
aweb_g_cz_100
10/19
AWEB
J17
J16
Obr. 6 - Zakončení sběrnice RS485
Zkratovací propojky
Propojeno J16
Propojeno J17
Nepropojeno J16
Nepropojeno J17
Význam
Zakončovací odpor zapojen mezi svorky A a B sběrnice
RS485
Zakončovací odpor nezapojen.
Komunikace po lince RS485 je indikována dvojicí LED.
LED TX
LED RX
Obr. 7 - Indikační LED linky RS485
Význam LED
LED
LED Rx
LED Tx
Stav
Bliká
Bliká
Význam
Zařízení přijímá data po lince RS485
Zařízení odesílá data po lince RS485
5.3. Rozhraní Ethernet
Přes rozhraní Ethernet je možné připojit webový server AWEB do sítě LAN.







odpovídá standardu IEEE802.3 a IEEE802.3af
podpora komunikace 10/100 Mbps
podpora Half-duplex nebo Full-duplex
podpora protokolu DB-Net/IP
podpora webového serveru s možností skriptů AWS
pracuje s přímým nebo s kříženým kabelem
doporučená kabeláž je CAT5, délka max. 100 metrů
Obr. 8 - Pořadí pinů konektoru RJ45
11/19
aweb_g_cz_100
AWEB
Číslování
konektoru
Pin
1
2
3
4
5
6
7
8
Označení
Tx+ / PoE
Tx- / PoE
Rx+ / PoE
+48V / PoE
+48V / PoE
Rx- / PoE
0V / PoE
0V / PoE
Význam
Signál Tx+ / vodič pro PoE switch
Signál Tx- / vodič pro PoE switch
Signál Rx+ / vodič pro PoE switch
Napájení PoE +48 V
Napájení PoE +48 V
Signál Rx- / vodič pro PoE switch
Napájení PoE 0 V
Napájení PoE 0 V
Rozhraní Ethernet obsahuje dvě indikační LED znázorňujících stav rozhraní.
ACT
LINK
Obr. 9 - Indikační LED rozhraní Ethernet
Význam LED
aweb_g_cz_100
LED
LINK
ACT
Stav
Svítí
Bliká
Význam
Detekované připojení kabelu
Probíhá komunikace
12/19
AWEB
6.
Rozmístění konektorů a LED
6.1. Rozmístnění konektorů a svorek
Linka RS232
Linka RS485
Napájení
Rozhraní Ethernet
Obr. 10 - Umístění konektorů a svorek
Číslování
konektorů
Svorka
1
2
3
4
5
6
7
8
Označení
G232
Rx
Tx
G485
B
A
GND
+24V
Význam
Zemní svorka linky RS232
Vstup linky RS232
Výstup linky RS232
Zemní svorka linky RS485
Linka RS485, signál B
Linka RS485, signál A
Napájení, zemní svorka
Napájení, +24 V ss.
Pozor Svorka G232 (1) je interně spojena se svorkou G485 (4).
13/19
aweb_g_cz_100
AWEB
6.2. Rozmístnění LED a konfiguračního tlačítka
Indikační LED linky RS232
Indikační LED linky RS485
Konfigurace zakončení linky RS485
Indikační LED jednotky
Indikační LED rozhraní Ethernet
Konfigurační tlačítko
Obr. 11 - Umístnění LED a konfiguračního tlačítka
Webový server AWEB obsahuje dvě LED, které indikují jeho stav. Význam LED
viz kapitola Konfigurace zařízení.
aweb_g_cz_100
14/19
AWEB
7.
Konfigurace zařízení
Aplikační AWEB normálně funguje jako webový server.
režim
Servisní režim V servisním režimu je možno měnit komunikační parametry webového serveru.
Podrobnosti ohledně nastavení jednotlivých
v AP0046 – Parametrizace webového serveru.
parametrů
jsou
uvedeny
Do servisního režimu webový server uvedeme pomocí konfiguračního tlačítka
následovně:
 AWEB odpojíme od napájecího napětí
 za stálého držení konfiguračního tlačítka zapojíme napájecí napětí
 tlačítko budeme držet, dokud se LED RUN nerozbliká s periodou 0,2 s, po
rozblikání LED RUN tlačítko pustíme (musí být puštěno do 15 s, jinak
AWEB přejde do továrního nastavení)
Tovární V tomto režimu jsou všechny parametry nastaveny do továrního nastavení.
nastavení
Pro přechod do továrního nastavení provedeme následující kroky:
 AWEB odpojíme od napájecího napětí
 za stálého držení konfiguračního tlačítka zapojíme napájecí napětí
 tlačítko na webovém serveru budeme držet minimálně po dobu 15 s (dokud
se LED RUN trvale nerozsvítí) pak tlačítko pustíme
Význam LED
LED
PWR
RUN
Stav
Svití
Bliká s periodou 0,2 s
Bliká s periodou 1 s
Svítí 5 s
Význam
Zařízení je zapnuté
Zařízení je v servisním režimu
Zařízení pracuje v aplikačním režimu
Zařízení přechází do továrního nastavení
7.1. Tovární nastavení
Nastavení
Ethernet
Identifikace
uživatelů
IP
Maska podsítě
Výchozí brána
Unikátní MAC adresa webového serveru přiřazena při výrobě,
MAC adresa je vytištěna na štítku webového serveru
192.168.1.1
255.255.255.0
0.0.0.0
Uživatel
administrátor
servis
běžný uživatel
Uživatelské jméno
root
service
user
MAC
15/19
Heslo
amit
amit
amit
aweb_g_cz_100
AWEB
8.
Montáž
Webový server AWEB musí být zamontován v rozvaděči. Je určen pro montáž
na DIN lištu 35 mm.
8.1. Zásady instalace
Kanál RS485 Pro vedení použít stíněné vodiče. Stínění kabelu zapojit hned na vstupu roz-
vaděče na PE.
Pro oddělení segmentů mezi sebou je možné použít opakovače DM-485TO485
z produkce firmy AMiT.
Kanál RS232 Pokud rozhraní slouží pouze pro servisní účely, nebo je použito v rámci
rozvaděče, stačí nestíněný kabel.
Při permanentním použití mimo rozvaděč, použít stíněný kabel. Stínění zapojit
hned na vstupu rozvaděče na PE.
Rozhraní Pro kabeláž je potřeba použít stíněný kabel alespoň CAT5.
Ethernet
Poznámka Veškerá propojení na PE musí být provedena s co nejmenší impedancí.
Technické parametry webového serveru jsou zaručeny pouze při tomto
zapojení.
aweb_g_cz_100
16/19
AWEB
9.
Objednací údaje a kompletace
AWEB
Webový server, kompletní sada konektorů WAGO, návod na obsluhu,
záruční list
17/19
aweb_g_cz_100
AWEB
10. Údržba
Zařízení nevyžaduje žádnou pravidelnou kontrolu ani údržbu s výjimkou čištění.
Čištění Podle způsobu použití zařízení je třeba čas od času ze zařízení odstranit prach.
Zařízení se čistí ve vypnutém a rozebraném stavu suchým štětcem nebo jemným kartáčem případně vysavačem.
Čištění je nutno provádět minimálně jednou za pět let.
Poznámka Uvedené čištění může provádět pouze výrobce nebo pověřená servisní
organizace!
aweb_g_cz_100
18/19
AWEB
11. Likvidace odpadu
Likvidace Likvidace zařízení je řízena předpisy o nakládání s elektroodpadem. Zařízení
elektroniky nesmí být likvidováno v běžném komunálním odpadu. Musí být odevzdáno na
místech k tomu určených a recyklováno.
19/19
aweb_g_cz_100
Download

AWEB - návod na obsluhu