www.forum4am.cz / [email protected]
4AM / FÓRUM PRO
ARCHITEKTURU
A MÉDIA
4AM
M Fórum pro architekturu
a média je občanské sdružení
tevřená platforma experimentála otevřená
h přístupů a různorodých aktivit
ních
ajících se architektury, urbanistýkajících
mu,, městského prostoru, současného
ho umění a umění nových médií.
Platforma 4AM dosud uskutečnila
řadu projektů, jenž kriticky zkoumaly
a problematizovaly aktuální společenské fenomény a výrazným
způsobem zasáhly do kulturního
dění v Brně. Od ledna 2011 bylo
4AM Fórum pro architekturu
a média provozovatelem Galerie
architektury v Brně. Nyní realizuje
ve spolupráci s Moravskou galerií
v Brně nový kulturní prostor PRAHA.
PARTNEŘI
SPOLUPRACOVNÍCI
f.e.a.
a. – forum experimentelle architektur
ň, KÉK Budapešť, rese arch Bratislav
Vídeň,
Bratislava,
pelin Association Bucharest, OBERL
Zeppelin
OBERLIHT
inau, Urban Reaktor Tbilisi, Košice –
Chisinau,
ópske hlavné mesto kultúry 2013, FondaEurópske
tion MONS 2015, FORUM STADTPA
STADTPARK Graz,
ačka Kulturfabrik Košice, A4 - centrum
Tabačka
asného umenia Bratislava, Stanica
St
súčasného
– Žilina
ečie, Multikulturní centrum Praha,
Záriečie,
avská galerie v Brně, Dům umění města
Moravská
Brna,
Olomouc, Fakulta
a, Muzeum umění Olom
arných umění a Fakult
výtvarných
Fakulta architektury VUT
v Brně,
interaktivních médií
ně, Katedra teorie in
MU a Seminář dějin um
umění MU, Kruh.
Jan Tabor (CZ/AT), Iris Meder (AT), Rostislav
Koryčánek, Gabu Heindel (AT), Levente
Polyák (HU), Jana Horáková, Tomáš Valena
(CZ/DE), Petr Rezek, ateliér DRNH, Zdeněk
Fránek, Svatopluk Sládeček, Martin Jančok,
Aleš Šedivec (SK), Osamu Okamura, ateliér
PPAG (AT), ateliér Kuba&Pilař, studioBASAR
(RO), Ján Pernecký (SK), Katarína Gatialová
(SK), Pavel Hnilička, Ida Čapounová, Jan
Pfeiffer, Peter Stec (SK), Sporaarchitects
(HU), Balázs Kovács (HU), Under-Construction Architects, Richard Loskot, Tomáš
Džadoň, The Rodina, Deep Throat.
MEDIÁLNÍ PARTNEŘI
MEDIÁ
Archiweb,
hiweb, A
Architekt, e-architekt.cz, ERA21,
ČT, Rádio W
Wave, MF Dnes, A2 – kulturní
čtrnáctideník,
áctide
Literární noviny, Umělec,
Rozrazil,
razi Portfolio, Flash Art, Artalk.cz,
Art+Antiques,
An
Kulturní noviny, Ateliér, His
Voice, Artmap, Jlbjlt.cz a další.
www.prahavbrne.cz / [email protected]
PRAHA / FÓRUM
PRO ARCHITEKTURU
A MÉDIA
NOVÝ KULTURNÍ PROSTOR
S KAVÁRNOU
Místto: Nádvoří Pražákova paláce,
Morravská galerie v Brně, Husova
18, Brno
Veře
ejný prostor prorůstající zevnitř
ven, místo setkávání a komunikace,
propo
ojení s městem a jeho komunitami, subkulturami, institucemi
a anga
ažovanými občany. Otevřenost, bezbariérovost, volný pohyb
a svobo
oda vyjádření jako princip.
- nový interaktivní kulturní prostorr
v centru města
- veřejná knihovna, medialab
- prostor pro výstavy současnéh
ho
umění a kulturní akce
- sdílená pracovna
- denní kavárna, bar
-
lokální i mezinárodní spoluprá
áce
vzdělávání
sdílení zkušeností a názorů
dialog mezi scénami
prostor pro diskuzi
VARIABILNÍ KULTURNÍ
PROSTOR PRAHA
NABÍZÍ
Kabinet
binet - knihovna, studovna,
mediatéka.
diatéka. Nejnovější i starší
významná
namná odborná periodika
o současné
oučasné architektuře, designu
a mediálním umění.
Přednáškový
dnáškový a interaktivní prostor,
medialab
dialab - přednášky místních
i zahraničních
hraničních architektonických
a uměleckých
měleckých vysokých škol,
ateliérů,
liérů, umělců a teoretiků, workshopy,
opy, happeningy, diskuze a fóra,
audiovizuální
diovizuální projekce, ateliérové
schůzky
hůzky a sympózia.
Výstavní prostor a klub – experimentální výstavy
avy architektonických
projektů, mediálního
ního umění, tvorby
profesionálů a studentů
ntů architektury
a umění z celé Evropy.
Koncerty elektronické, improvizované i soudobé klasické hudby
y.
Taneční improvizace, autorské
a experimentální divadlo, projekc
ce.
Denní kavárna a bar - posezení
uvnitř i na nádvoří Pražákova
paláce. Nabídka kvalitního občers
stvení, alko i nealko nápojů. Lokální
dodavatelé, prezentace a setkán
ní
foodblogerů, dostupné ceny,
možnost připojení na wifi po celý
den.
UMĚNÍ A OSVOBOZENÍ.
SV
EVROPA
A 194
1943–1967
PRVNÍ ČÁST:: LIDÉ R
REVOLTUJÍCÍ
29. 1. – 27. 2. 2
2011
RÁTOR – Jan Tab
KURÁTOR
Tabor
(forum experimentelle
architektur, Vídeň)
Výstava pomocí diaprojektorů představila události, osobnosti, kulturu
a architekturu druhé poloviny 20. století. Promítané snímky odhalovaly
aly kontrasty a souvislosti v osudech vybraných osobností a vizu
vizuální reality jednotlivých epoch a zemí. Cílem bylo ukázat vývoj arch
architektury
y v nových celoevropských a světových souvislostech bez stále
ještě běžného
ěžného a většinou zcela zkreslujícího rozdělování na záp
západní
a východní
ní svět. Hledala se odpověď na otázku, jak prospěly a přispívají umění
ní a architektura k osvobození člověka i od umění a architektury. Součástí
oučástí byla i doprovodná výstava v areálu bývalé ttextilní
továrny Vlněna
něna na Přízově ulici v blízkosti Hlavního nádraží. Z
Zde byl
nalezen archiv
rchiv propagačního oddělení n. p. Vlněna z let 1948
1948–1989.
Výstava v jedné z továrních hal byla svědectvím o době fung
fungování
závodu včetně
etně politických souvislostí, které zde byly přiblíže
přiblíženy
kurátorskou
ou instalací z nalezených materiálů.
KOMPAKTNÍ MĚSTO
19. 3. – 24. 4. 2011
KURÁTOŘI
KU
– Jakub Kopec,
ec,
Szymon Rozwalka,
Petra Hlaváčková
Kompaktní město neznamená
mená vytváření novýc
nových hranic, ale otevření
se možnosti stavění v již postaveném. Města so
současnosti prožívají
díky regulacím všeho
ho druhu největší změny na svém okraji. Místo
intenzivního využití
žití celého města se tak zástavba exte
extenzivně rozrůstá
en vše, co nevstřebá. Výstava Kompaktní m
a vyplavuje ven
město byla
interaktivní reakcí na tato témata v 359 m3 prostoru brněnsk
brněnské Galerie
architektury.
ktury. Pět vystavujících, čtyři ze zemí Visegrádské skupin
skupiny
a jeden
den z Rakouska, formou kontinuálního workshopu tvořili tema
tematické
cké instalace po celou dobu trvání expozice. Instalace byla završen
završena
prezentací vystavujícího a jeho konfrontací s pozvaným přednášejícím. Výstava byla ve své podstatě neukončeným experimentem,
stejně jako samotné město.
URBAN
N DIVAN
11. – 21.
1. 7
7. 2011
KURÁTOŘI – Jaro
Jaroslav Sedlák,
Šárka
a Svobo
Svobodová
Drobné mobiliářové
ové prvky, vytvořené z odřezků, obal
obalů a jiných
nestandardních materiálů, proměnily dočasně nevyuž
nevyužívaná či neplnohodnotně fungující
ující místa ve veřejném prostoru města B
Brna. Desetidenní workshop
op byl otevřen pro širokou veřejnost a pod vedením
architekta Jaroslava
oslava Sedláka (4AM) a rumunského atelié
ateliéru
studioBASAR
R s hostováním audiovizuálního umělce Jiřího Suchánka
(FaVU) se odehrál
dehrál jako volná doprovodná akce projektu S
Sochy
v ulicích / Brno
rno Art Open 2011 (Dům umění města Brna). Je
Jeho
součástí byl
yl přednáškový cyklus pořádaný ve spolupráci s R
Rakouským kulturním
ulturním fórem, jehož hosty byli ateliér PPAG (AT), bad.
architects.group
s.group (AT), Living Underground (SK) a enviroment
enviromentalista
Jan Hollan
an (CZ).
ZABIJ SVÉHO FUCHSE:
PSYCHOANALÝZA
SOUČASNÉ BRNĚNSKÉ
ARCHITEKTURY
BRNO 17. 12. 2011 – 24. 2. 2012
13. BIENÁLE ARCHITEKTURY V BENÁTKÁCH 2012
LIPSKO 20. 9. - 3. 11. 2013
KURÁTORKA – Petra Hlaváčková
VIDEOROZHOVORY – Markéta Veselá,
Svatopluk Sládeček, Ladislav Kuba,
Tomáš Pilař, Antonín Novák,
Petr Valenta, Zdeněk Fránek
ARCHITEKTONICKÉ
HITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ – BRNO:
Peter Stec,
LIPSKO: Ondřej Synek,
Jan Vlach
Výstava Zabij svého Fuchse měla za
a cíl prozkoumat, jakým způsobem se pět vybraných brněnských tvůrců vyrovnává se svými vzory
a jaké principy se projevují v jejich tvorbě.
vorbě. Šlo o hledání inspirací
a blízkých osobností učitelů, názorů
ů na vztah k historii a teorii archib a jejich budoucnosti, na proces
tektury, na vnímání vlastních staveb
tektonických kvalit. Otázky se zde
tvorby a definování důležitých architektonických
e důležitých životních momentů
netýkaly realizovaných děl, ale spíše
tektonickým či uměleckým
a vědomé náklonnosti k jiným architektonickým
yto vazby projevují, mohly svědčit
vzorům. O tom, jak konkrétně se tyto
použité záběry staveb prolínající se s výpověďmi architektů a také
vatyních“ tvořících výstavní prosautorské instalace v jednotlivých „svatyních“
tory, které byly zasvěceny důležitým
m momentům tvorby každého
architekta.
Výstava byla v roce 2012 pod názvem
em KILL YOUR IDOL: Psychoanalysis of Contemporary Architecture of the City of Brno uvedena jako
součást instalace v pavilonu České a Slovenské republiky na 13.
bienále architektury v Benátkách a v roce 2013 byla prezentována ve
výstavním prostoru Kunstverein v Lipsku.
ipsku.
REMAKE
7. 3. – 15. 4. 2012
KURÁTORKY
Y – Barbora Šedivá,
Katarína Gatialová
VYSTAVENÁ DÍLA
A–
Richard Loskot ((CZ):
) Záznamy
yp
přítomnosti ((Galerie G99)
G99),
)),
Zuzana Husárova – Ľubomír Panák (SK): I : * ttter,
Andrej Boleslavský & The Vasulkas (CZ/US): Hi Woody,
Aleksandra Hirszfeld (PL) - Infotainment,
Julien Bellanger – Guillaume Brunet –
– Cédric Doutriaux – Catherine Lenoble (FR): reCYSP1.
REt
Ethinking Media Arts in C(K)ollaborative Environments je meziná
árodní umělecký projekt, který probíhal od června 2010 do května
2012. Jeho cílem bylo iniciovat tvorbu a prezentaci současných děl
inspirovaných bohatou historií mediálního umění. Završením projektu
byla mezinárodní putovní výstava, která byla k vidění v Domě umění
města Brna, ve 4AM/Galerii architektury a na dalších místech
v Evropě. Spíše než o statickou výstavu v tradičním smyslu slova šlo
o dynamickou sociální akci, která přinesla sérii uměleckých událostí,
workshopů, přednášek a vystoupení prezentujících jak nová, tak
i vybraná průkopnická díla mediálního umění se zaměřením na
Střední Evropu. Projekt byl realizován za finanční podpory programu
Evropské unie Culture.
Ev
EXPOZICE JEDNOHO PROJEKTU
17. 5. – 31. 10. 2012
KURÁTOR – Jakub Kopec
VYSTAVUJÍCÍ AUTOŘI A STUDIA –
Under-Construction (CZ), P-L-U-R-A-L + Totalstudio (SK),
Sporaarchitects (HU), n/a (SK), BudCud, Marcin Kwietowicz (PL),
Atelier SAD (CZ), C+HO aR (PL,CZ),
Jojko+Nawrocki Architekci (PL), STUDIOGRUBER (AT),
chmara.rosinke (AT), MARP (HU),
Fattinger Orso Architektur (AT).
Sezónní exteriérová expozice prezento
prezentovala výběr realizovaných
návrhů v rámci středoevropského
ského prostor
prostoru se zaměřením na mladší
generaci architektů. Cílem
m výstavy bylo umo
umožnění bezprostředního
kontaktu veřejnosti se soudobou architekturou a oživení městského
prostoru. Výstavní instalace
stalace sloužila také jako mě
městský mobiliář
k sezení nebo stojan
an na kola. Prezentace každého z projektů popisuje jeho genezi od prvotní ideje po realizaci. Návrhy byly vystavovány formou světelného
větelného panelu a pracovního modelu. S
Součástí
otevření každého
dého projektu byla přednáška jeho autorů, kt
která se
konala také
é ve veřejném prostoru nádvoří.
ASKING ARCHITECTURE
29. 8. – 25. 11. 2012
13. Bienále architektury v Benátkách, Itálie
KURÁTOŘI – Ján Pernecký,
Barbora Šedivá
Vítězný projekt expozice
xpozice v pavilonu České a Slovensk
Slovenské republiky na
13. Bienále architektury
itektury v Benátkách Asking Architectu
Architecture představil
více než 19 autorů
orů a tvůrčích skupin ze Slovenska a Če
České republiky.
Netradiční instalace
alace využila výhradně virtuální a augmen
augmentovanou
realitu. Návštěvníkovi
ěvníkovi se obsah výstavy odhalil až po jeh
jeho interakci
s vystavenými
mi projekty a jejich autory. Československý p
pavilon obsahoval společnou
čnou expozici těchto autorů a skupin: 4AM Fó
Fórum pro
architekturu
u a média (CZ), Atrakt art (SK), Banská St a nica (SK),
Bunka pre súčasnú kultúru (SK), Čerstvé ovocie, n.o. (SK), Pavlína
Morháčová
vá (SK), Nástupište 1-12 (SK), Offcity (CZ), rese arc
arch (SK),
Urbanflow
w (SK) a dalších.
4AM Fórum
órum pro architekturu a média bylo v instalaci v pavilonu
České a Slovenské republiky zastoupeno výstavami Kill your Ido
Idol
(kurátorka
orka Petra Hlaváčková) a Compact City (kurátor Jakub Ko
Kopec).
MOVE THE CITY
3. 9. – 9. 9. 2012
DRAMATURGIE – Petra Hlaváčková
URBAN DRIFT – Jaroslav Sedlák
LEKTOR IMPROVIZACE – Vangelis Legakis (GR/GB)
První ročník mezinárodního festivalu taneční improvizace se zaměřením na pohyb ve městě a taneční interpretaci architektonického
prostoru. Během workshopu se uskutečnily každodenní tréninky
kontaktní improvizace pod vedením choreografa Vangelise Legakise
a výpravy do městského prostoru s architektem Jaroslavem
Sedlákem. Jejich cílem byl průzkum nevšedních míst v rámci urbanistické struktury současného Brna, která se stala dějištěm drobných
tanečních intervencí a závěrečné performance.
BRNO, MĚSTO UPROSTŘED OBORY
6. 7. – 15. 7. 2012
KURÁTOR – Mák Hustoles
EXPOZICE – Posedlí
STAVBYVEDOUCÍ – Druzhba
Posedy.
edy. Tisíciletá tradice mysliveckého inženýrství mezi korunam
korunami
stromů
mů přestupních uzlů MHD. Prostřednictvím letní dílny ve veřej
veřejném prostoru, klubovní výstavy skupiny Posedlí a doprovodných a
akcí,
bylo brněnské publikum intenzivně povzneseno nad otravu v měs
městm lese domů.
ském
brodružství. Dřevěné kazatelny postupně zasáhly stěžejní
Dobrodružství.
nečného, Moravské a Mendlovo náměstí. Pracovní seminář byl
Konečného,
doprovázen
provázen sérií edukačních večírků, která adorovala posed jako
ikonu
nu české krajiny, umělecký artefakt či specifickou architektonick
architektonickou
formu
rmu příslušníků rurální zájmové skupiny. Mejdan. Součástí byl
i jednodenní
ednodenní filmový festival v podzemní tramvajové zastávce sídlišt
sídliště
Líšeň,
šeň, odštěpek mezinárodního projektu zemí Visegrádské čtyřky
Central
entral European Film Exchange.
PSYCHOANALÝZA
ANALÝZA J
JEDNOHO
PROSTORU:
SONDA
A DO PODVĚDOMÍ BÝ
BÝVALÉ
BOHNICKÉ
OHNICKÉ PRÁDELNY.
PRÁDELNY
16. 8. – 30. 9. 2013, Prádelna Bohni
Bohnice,
Praha
KURÁTORKY – Barbora Šedivá
KURÁ
edivá,,
Petra Hlaváčková
4AM | TÝM – Jan Svoboda,
Jakub Kopec, Jaroslav Sedlák,
Klára Eliášová, Šárka Svobodová,
Agáta Žáčková
V bývalé prádelně Psychiatrické nemocnice Bohnice, která v současné
é době slouží jako výstavní prostor, se po desetiletí pralo pr
prádlo
všech
ch obyvatel komplexu psychiatrické léčebny. Po dlouhá deseti
desetiletí
zde probíhala kromě jiného v rámci psychoterapeutických praktik
také
aké léčba prací, kdy se při praní prádla střídali pacienti léčebny
v těsné
é spolupráci se zaměstnanci prostoru. Po roce 1993, kdy se
začaly
aly služby externalizovat, zůstával prostor opuštěn a měnil se ve
sklad
klad či nevyužívanou zónu. Jádrem výstavy se stalo mapování jak
užitých funkcí
unkcí prostoru, tak jeho symbolických významů spoje
spojených se
strukturami
rami moci, psychoterapeutickými postupy a proměňující se
psychiatrickou
hiatrickou praxí. Základní otázkou výstavy je ptaní se po tom
tom,
jaká byla vlastne role prádelny v obřím mechanismu léčebny. Stíra
Stírala
se hromadným
dným praním prádla všech obyvatel léčebny hierar
hierarchie
mezi pacienty
cienty a lékaři, či spíš mizela jakákoliv individualita? S
Součástí
programu
mu byly venkovní snídaně s pozvanými hosty: Jan Tabo
Tabor
(CZ/AT), Ľuba
a Kobová (SK/CZ), Pavel Karous (CZ)
(CZ).
Download

link >>> PORTFOLIO 2010 – 2013 PDF