Kontakt
a další informace
Webové stránky projektu:
www.jihocesi-bezpecne-na-cestach.cz
Webové stránky partnerských škol:
ZŠ Bernarda Bolzana (www.skolabolzano.cz)
Orbis Pictus, s.r.o. (www.orbiska.cz)
ZŠ a MŠ Malšice (www.zsmalsice.cz)
ZŠ Borotín (www.zsborotin.cz)
Kontakt na realizátora projektu:
SIMOPT, s.r.o.
www.simopt.cz
tel. 381 257 674
e-mail: [email protected]
Představení společnosti SIMOPT:
• více než dvacetiletá zkušenost v rámci
ICT sektoru, specializace na tvorbu v oblasti
multimediálních vzdělávacích programů
(především v oblasti energetiky, dopravní
bezpečnosti, finanční a environmentální
gramotnosti),
• úzká spolupráce se školami při vzniku
nových výukových programů, využití
vzniklého SW programu ve výuce nebo
při volnočasových aktivitách.
dvi-brozura-2014.indd 1
Fotografie
a ukázky
z průběhu realizace
VK
Grantový projekt OP eraktivních vyučovacích
nictvím int
jehož cílem je prostřed
silniční dopravě
ní bezpečnosti dětí v
metod přispět ke zlepše
te
Dopravní výchova in
reg istrační číslo: CZ .1.
raktivně
07/1.1.14/02.0017
Důvodem pro realizaci projektu je skutečnost,
že je dopravní výchova na základních školách řešena
okrajově a nemá učebnicové standardy.
Projekt je financován z Evropského sociálního
fondu EU, operačního programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost a státního rozpočtu ČR.
Doba trvání projektu: 2. 9. 2013 – 31. 12. 2014
Smyslem projektu je efektivní začlenění dopravní
výchovy do školních vzdělávacích programů (v rámci
oblastí RVP ZV Člověk a jeho svět na 1. stupni
a Člověk a zdraví na 2. stupni) pomocí interaktivních
vzdělávacích materiálů.
Žáci partnerských škol se svými učiteli se přímo
podílejí na tvorbě výukových materiálů. Do projektu
jsou aktivně zapojeni žáci 1. stupně a dvou tříd
2. stupně těchto partnerských škol v Jihočeském kraji:
ZŠ Bernarda Bolzana, ZŠ Orbis Pictus, ZŠ Malšice, ZŠ Borotín.
V rámci podpory interaktivního způsobu výuky bylo
partnerským školám pořízeno potřebné zařízení
(interaktivní tabule, notebooky/tablety).
11.06.14 17:16
ý program
Multimediální výukov
Metodika pro učitele
• obsahuje konkrétní
Program
„Dopravní výchova
interaktivně“
je určený pro výuku na
interaktivních tabulích,
tabletech a počítačích.
• Modelové situace v rámci jednotlivých oblastí
cestování jsou kategorizované pro 1.–3. třídu,
4.–5. třídu a pro dvě třídy 2. stupně,
• program zvyšuje motivaci dětí a aktivně je
začleňuje do vzdělávacího procesu,
• závěrečné shrnutí ověření znalostí ve formě
testů za každou kapitolou,
• procvičení bezpečné cesty do školy,
• program obsahuje fotografie, ilustrace,
videosekvence, zvukové nahrávky, animace
a interaktivní schémata,
• vytvořený software je spustitelný pomocí
počítačů a tabletů s operačním systémem iOS
a Android (splňujících minimální konfiguraci).
náměty metodických
postupů podle různých
podmínek výuky, soubor
námětů a materiálů
pro inovativní způsob
vyučování pomocí
interaktivní učebnice,
doplnění příkladů
z okolí, úvodní cvičení
a navozující situace,
• na obsahovém řešení
se podíleli učitelé
partnerských škol,
• uvádí jednotlivé postupy
k úkolům z pracovních listů, obsahuje správná
řešení, možné obměny a rozšíření úkolů.
Vzdělávací portál
cne-nawww.jihocesi-bezpe
cestach.cz
• virtuální škola dopravní bezpečnosti,
kterou je možno procházet a získat zajímavou
inspiraci i užitečné informace,
• názorné ukázky z oblasti dopravní výchovy
ve školách v jednotlivých místnostech:
ředitelna, sborovna, učebna, dílna/laboratoř,
hřiště a klubovna,
• obsahuje tipy na pokusy a ukázky
z dopravní bezpečnosti,
• diskusní fórum doplněné o rady odborníků,
• soutěž škol a tříd,
• plnění praktických úkolů
na dopravních hřištích.
Pracovní listy
• jsou určeny k dalšímu rozvoji činností
a schopností žáků,
• obsahují fotografie a ilustrace pro lepší
navození procvičované situace,
• praktická cvičení jsou doplněna zábavnými kvízy
a praktickými úkoly pro jednotlivce i skupiny.
dvi-brozura-2014.indd 2
11.06.14 17:16
Download

PDF, 4,5 MB - Dopravní výchova interaktivně