FZ100P.1
FZ100P.1 IX
Trouba
Návod k instalaci a obsluze
FZ100P.1
FZ100P.1 IX
Trouba
Návod k instalaci a obsluze
Vážený zákazníku,
děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti
INDESIT Company SpA.
Při vybírání přístroje pečlivě zvažte, jaké činnosti a funkce
od přístroje požadujete. To, že výrobek nevyhovuje Vaším
pozdějším nárokům, nemůže být důvodem k reklamaci. Před
prvním použitím si pozorně přečtěte přiložený český návod,
který dodává firma Indesit Company SpA ke svým
dováženým výrobkům a důsledně se jím řiďte. Veškeré
výrobky slouží pro domácí použití. Pro profesionální použití
jsou určeny výrobky specializovaných výrobců. Všechny
doklady o koupi a o eventuálních opravách Vašeho výrobku
pečlivě uschovejte pro poskytnutí maximálně kvalitního
záručního i pozáručního servisu.
Dodržování těchto zásad povede k Vaší spokojenosti.
V případě jejich nerespektování však nemůžeme uznat
případnou reklamaci. Doporučujeme Vám po dobu záruční
lhůty uchovat původní obaly k výrobku.
Než budete kontaktovat servisní středisko, pečlivě
prostudujte návod k obsluze a záruční podmínky uvedené
v záručním listě. Pokud bude při opravě zjištěno, že závada
nespadá do záruky, uhradí vzniklé náklady zákazník.
Vážený zákazníku návod, který jste obdržel k našemu
výrobku, vychází z všeobecného návodu pro celou
výrobkovou řadu. Z tohoto důvodu může dojít k situaci,
že některé funkce, ovládací prvky a příslušenství nejsou
určeny pro Váš výrobek. Děkujeme za pochopení.
Pro zajištění trvalé ÚČINNOSTI a BEZPEČNOSTI tohoto
zařízení doporučujeme:
• Obracejte se pouze na servisní středisko autorizované
výrobcem.
• Je nutné používat pouze originální náhradní díly.
2
Návod k instalaci a obsluze
TROUBA
Obsah
CZ
Instalace, 4-5
Umístění
Elektrické připojení
Datový štítek
Popis spotřebiče, 6
Náhled
Ovládací panel
Uvedení do chodu a používání, 7
FZ100P.1
FZ100P.1 IX
Nastavení hodin a časovače
Zapnutí trouby
Zámek ovládacího panelu
DEMO režim
Režimy pečení, 8-10
Režimy pečení
Naprogramování pečení
Praktické rady při pečení
Tabulka rad při pečení
Opatření a rady, 11
Všeobecné bezpečnostní pokyny
Vyřazení z provozu
Respektování a ochrana životního prostředí
Péče a údržba, 12-13
Vypnutí spotřebiče
Čištění spotřebiče
Čištění dvířek trouby
Výměna žárovky
Automatické čistění s funkcí FAST CLEAN
Asistenční služba, 14
3
Instalace
! Před uvedením spotřebiče do provozu si pečlivě
přečtěte tento návod. Jsou v něm uvedeny pokyny
pro bezpečné používání, instalaci a údržbu
spotřebiče.
! Uschovejte tento návod pro další použití. V případě
prodeje spotřebiče jej předejte novému majiteli.
Ventilace
Abyste zajistili správnou ventilaci spotřebiče, musí
být odstraněna zadní stěna kuchyňského nábytku.
Aby se docílilo správné instalace, doporučujeme
usadit troubu na dvě dřevěné lišty, nebo ji usadit
na zcela rovný povrch o rozměrech alespoň
45 × 560 mm (viz nákres).
Umístění
.
! Nenechávejte obalové součástky v dosahu dětí.
Mohly by jim zaskočit v ústech nebo způsobit
dušení. (viz Opatření a rady)
! Spotřebič musí být nainstalovaný kvalifikovanou
osobou v souladu s danými předpisy. Nesprávná
instalace může způsobit újmu lidem, zvířatům nebo
může poškodit majetek.
Vestavění
Abyste zajistili správný chod spotřebiče, je nutné
použití vhodného kuchyňského nábytku.
•
Nábytek s vnější vrstvou z lepenky musí být
spojený lepidlem, které snese teploty vyšší než
100 °C.
•
Aby bylo možné nainstalovat troubu pod pult
(viz nákres) a do kuchyňské linky, je nutné aby
měl nábytek následující rozměry:
.
mm
558
mm
.
mm
45
mm
.
Vycentrování a upevnění
Umístěte 4
do souladu
Přizpůsobte
jak je níže
podložky na bočních stěnách trouby
s bočními otvory na obvodu rámu.
podložky šířce boční stěny nábytku, tak
znázorněno:
šířka 20 mm: odstraňte
odnímatelnou část podložky
(viz nákres).
šířka 18 mm: použijte první
drážku, která je již nastavená
od výrobce (viz nákres).
šířka 16 mm: použijte druhou
drážku (viz nákres).
5 mm.
567 mm.
595 mm.
45
593 mm.
Plochy, které se dotýkají trouby musí být
vyrobeny ze žáruvzdorného materiálu.
23 mm.
•
560
595
.
mm
545
.
mm
.
24
mm
! Nainstalovaný spotřebič již nesmí přijít do kontaktu
s elektrickými součástkami. Údaje o spotřebě
spotřebiče uvedené na jeho datovém štítku byly
vypočítány speciálně pro tento typ instalace.
4
Připevněte spotřebič ke kuchyňskému nábytku tak,
že otevřete dvířka trouby a troubu připevníte čtyřmi
vruty, které zašroubujete do čtyř otvorů ve vnějším
rámu.
! Veškeré části, které zaručují bezpečnou instalaci
spotřebiče nesmí být možno odmontovat bez použití
příslušného nářadí.
Před připojením k elektrickému rozvodu se ještě
ujistěte zda:
Elektrické připojení
Trouby vybavené trojpólovým napájecím kabelem jsou
vyrobeny pro napájení střídavým proudem, jehož
napětí a kmitočet je uveden na datovém štítku
umístěném na spotřebiči (viz níže).
•
Je spotřebič uzemněn a zástrčka je v souladu se
zákonem.
•
Zásuvka snese maximální zatížení spotřebiče,
které je uvedeno na datovém štítku (viz níže).
•
Napětí musí být v rozmezí hodnot, které jsou
uvedeny na datovém štítku (viz níže).
Montáž napájecího kabelu
1. Otevřete svorkovnici
pomocí šroubováku,
kterým odstraníte boční
úchyty krytu. Tahem
šroubováku uvolněte kryt
svorkovnice (viz nákres).
N
L
2. Nainstalujte napájecí
kabel tak, že odstraníte
jeho upínací a tři doty.
kové šrouby L-NSpojte vodiče s příslušnými svorkami: modrý
ke svorce N, hnědý
ke svorce L a žlutozelený ke svorce
(viz nákres).
3. Zabezpečte kabel utažením upínacího šroubu.
4. Uzavřete kryt svorkovnice.
•
Zásuvka je kompatibilní se zástrčkou spotřebiče.
Jestliže je zásuvka se zástrčkou nekompatibilní,
požádejte autorizovaného technika, aby ji vyměnil.
Nepoužívejte prodlužovací kabely nebo
vícenásobné zásuvky.
! Po nainstalování spotřebiče musí být napájecí
kabel a elektrická zásuvka snadno přístupné.
! Kabel nesmí být ohýbán nebo stlačován.
! Kabel musí být pravidelně kontrolován a měněn
pouze autorizovanými techniky (viz Asistenční
služba).
! Výrobce se zříká jakékoli zodpovědnosti v případě nedodržování těchto bezpečnostních opatření.
DATOVÝ ŠTÍTEK
Rozměry
šířka 43.5 cm
výška 32 cm
hloubka 41.5 cm
Objem
58 l
Elektrické
připojení
napětí: 230-240 V ~ 50Hz/
maximální příkon 2800 W
Směrnice 2002/40/ elektrické
trouby.
Standard EN 50304
Připojení napájecího kabelu k hlavnímu přívodu
elektrické energie
Ke kabelu připevněte normovanou zástrčku, která je
v souladu s možnou zátěží uvedenou na datovém
štítku (viz na straně).
Spotřebič musí být přímo připojen k hlavnímu přívodu
elektrické energie za použití vícepólového jističe
s minimální vzdáleností kontaktů 3 mm v rozpojeném
stavu. Tento jistič musí být připojen mezi spotřebič
a elektrický rozvod a musí také vyhovovat
příslušnému zatížení a platným bezpečnostním
předpisům (uzemnění nesmí být jističem přerušeno).
Napájecí kabel nesmí přijít do styku s povrchy
o teplotě vyšší než 50 °C.
! Osoba provádějící instalaci se musí ujistit,
že elektrické propojení bylo provedeno správně
a v souladu s bezpečnostními předpisy.
ENERGETICKÉ
OZNAČENÍ
Spotřeba energie vzhledem
k Přírodní konvekci - tepelný
režim:
Horkovzdušný režim.
Deklarovaná spotřeba energie pro
Zesílenou horkovzdušnou třídu tepelný režim:
Pečení.
Tento spotřebič vyhovuje
následujícím směrnicím
Evropského Hospodářského
společenství:
72/23/EEC z 19/2/1973 (Nízké
napětí) a následným úpravám;
- 89/336/EEC z 3/5/1989
(Elektromagnetická
kompatibilita) a následným
úpravám;
- 93/68/EEC z 22/7/1993
a následným úpravám.
5
Popis spotřebiče
Náhled
Ovládací panel
KLUZNICE pro
posunování plechu
PEČÍCÍ rošt
pozice 5
pozice 4
PEČÍCÍ PLECH
pozice 3
pozice 2
pozice 1
Ovládací panel
Displej pro
HODINY a DOBU
VAŘENÍ
Nastavení
HODIN a DOBY
VAŘENÍ
Nastavení
ČASOVÉHO
SPÍNAČE
ZAPNUTÍ
OVLÁDACÍHO
PANELU
START
6
RYCHLÉ
ČIŠTĚNÍ
STOP
VÝBĚR REŽIMŮ
PEČENÍ
Programování UKONČENÍ DOBY
VAŘENÍ nebo UKONČENÍ
RYCHLÉHO ČIŠTĚNÍ
Programování DOBY
VAŘENÍ nebo TRVÁNÍ
RYCHLÉHO ČIŠTĚNÍ
Nastavení
HODIN
Ukazatel
ZAMKNUTÍ
DVÍŘEK
Nastavení
TEPLOTY
Displej pro
TEPLOTU
Indikační kontrolky
AKTUÁLNÍ TEPLOTY
PŘEDEHŘÍVÁNÍ
Uvedení do chodu a používání
! Při prvním použití spotřebiče rozehřejte prázdnou
troubu se zavřenými dvířky na její maximální teplotu
po dobu nejméně půl hodiny. Předtím než vypnete
troubu a otevřete její dvířka, zajistěte v místnosti
správnou ventilaci. Spotřebič může vydávat mírně
nepříjemný zápach, což způsobuje hoření ochranných
látek, které byly použity během výroby.
! „Zámek ovládacího panelu“ a „DEMO režim“ se dají
aktivovat/deaktivovat, i když je ovládací panel
vypnutý.
Zámek ovládacího panelu
Pro zamknutí ovládacích tlačítek stiskněte
a
po dobu 5 sekund. Zazní zvonek a displej
TEPLOTY zobrazí „r-0“. Stiskněte znovu pro
odemknutí tlačítek. Symbol „STOP“ zůstane vždy
aktivovaný.
DEMO režim
Trouba může pracovat v DEMO režimu: všechny
ohřívací částice jsou deaktivovány a ovládací tlačítka
zůstanou v provozu.
,
Pro spuštění DEMO režimu, stiskněte současně
,
a
Zazní zvonek a dva displeje ukáží
„demo“ „on“. Stiskněte znovu pro deaktivaci DEMO
režimu: zazní zvonek a dva displeje ukážou „demo“
„off“.
Nastavení hodin a časovače
Po zapojení spotřebiče do hlavního přívodu elektrické
energie nebo po výpadku proudu, obr. začne blikat.
Pro nastavení času:
1. stiskněte
2. nastavte požadovaný čas použitím „+“ a „-“
na levé straně ovládacího panelu
3. stiskněte znovu
4. nastavte minuty s použitím „+“ a „-“ na levé
straně ovládacího panelu
Pro jakékoli změny zapněte ovládací panel stisknutím
, potom stiskněte
a řiďte se kroky uvedenými
výše.
Časovač pracuje v minutách: po vypršení zvoleného
času začne budík zvonit. Po jedné minutě nebo
po stisknutí jakéhokoli tlačítka se budík automaticky
vypne.
Pro nastavení časovače stiskněte tlačítko
a opakujte kroky pro nastavení hodin. Ikona
Vás
bude upozorňovat, že je časovač spuštěn.
! Časovač nezapíná nebo nevypíná troubu.
Zapnutí trouby
1. Stiskněte
pro zapnutí ovládacího panelu.
2. Stiskněte symbol požadovaného režimu pečení.
Displeje zobrazí čas a teplotu vybraného režimu
pečení.
3. Stiskněte tlačítko „START“.
4. Trouba spustí zahřívací fázi, a ukazatel aktuální
zahřívací teploty zčervená. Teplota může být
změněna tisknutím „+“ a „-“ na pravé straně
ovládacího panelu.
5. Po předehřátí zazvoní budík a všechny ukazatele
aktuální zahřívací teploty se zapnou: vložte jídlo
do trouby.
6. Během pečení můžete provádět následující:
- měnit teplotu tisknutím „+“ a „-“ na pravé straně
ovládacího panelu
- nastavovat dobu pečení (viz Režimy pečení)
- stisknout tlačítko STOP pro zastavení pečení.
7. Po dvou hodinách se trouba automaticky vypne:
z bezpečnostních důvodů je tato výchozí hodnota
nastavena pro všechny režimy pečení.
Doba pečení může být změněna (viz Režimy
pečení).
8. V případě výpadku elektrického proudu, byla-li
trouba v provozu, automatický systém umístěný
uvnitř spotřebiče obnoví a bude dále pokračovat
v režimu pečení, od místa, kdy došlo k přerušení.
Teplota však nesmí klesnout pod určitou hodnotu.
Naprogramované režimy pečení, které před výpadkem
nezačaly, nebudou obnoveny a musí být
naprogramovány znovu.
! Při režimech RYCHLÉ PEČENÍ a BARBECUE
nedochází k předehřívání.
! Nikdy nevkládejte předměty přímo na dno trouby.
Tím zabráníte poškození smaltované vrstvy.
! Nádoby na pečení umisťujte vždy do připravených
roštů
Ventilace – chlazení
Za účelem ochlazení vnější teploty trouby ochlazuje
ventilátor vzduch mezi ovládacím panelem a dvířky
trouby. Při režimu RYCHLÉHO PEČENÍ se ventilátor
automaticky spouští po deseti minutách. Při režimu
PEČENÍ se ventilátor spouští pouze tehdy, je-li
trouba horká. Na začátku režimu RYCHLÉHO
ČIŠTĚNÍ pracuje ventilátor na nízké otáčky.
! Po skončení pečení zůstává ventilátor stále
v provozu, dokud není trouba dostatečně ochlazena.
Osvětlení trouby
Když je trouba vypnutá, můžete světýlko kdykoliv
zapnout otevření dvířek trouby.
7
Režimy pečení
Režimy pečení
! Všechny režimy pečení mají výchozí pečící teplotu,
která může být nastavována ručně podle potřeby
v rozmezí mezi 40 °C - 250 °C. V režimu
BARBECUE je výchozí úroveň výkonu udávána
v procentech (%) a může být také ručně měněna.
Režim TRADIČNÍ TROUBY
Spustí se jak vrchní, tak spodní topné těleso.
S tímto tradičním režimem pečení je nejvhodnější
používat pouze jeden pečící rošt. Jinak by docházelo
k nerovnoměrnému rozložení teploty.
Režim MULTI-PEČENÍ
Spustí se všechny topná tělesa (vrchní, spodní
a kruhové) a ventilátor. Od doby, kdy se teplota
v troubě ustálí, ohřátý vzduch rovnoměrně peče
a zbarvuje pokrm dozlatova. Najednou smějí být
použity dva pečící rošty.
Režim BARBECUE
Spustí se vrchní topné těleso a gril. Tisknutím „+“
a „-“ na pravé straně ovládacího panelu se rozdílné
teploty, které můžeme nastavit, objeví na displeji
TEPLOTY; v rozmezí od 50 % do 100 %. Vysoká
a přímá teplota grilu je určena pro pokrmy, které
vyžadují vysokou povrchovou teplotu. Mějte vždy
zavřená dvířka trouby, pečete-li v tomto režimu.
Režim PEČENÍ
Spustí se zadní topné těleso a ventilátor, což zaručí
rovnoměrné rozložení teploty v troubě. Tento režim je
vhodný zejména pro pečení teplotně choulostivých
pokrmů jako koláčů, jež mají vykynout, a pro
přípravu cukroví pečeného ve třech úrovních
současně.
Režim RYCHLÉHO PEČENÍ
Spustí se topná tělesa a ventilátor, což zajistí
rovnoměrné rozložení teploty v troubě. Pro tento
režim pečení není předehřívání nutné. Tento režim
doporučujeme použít zejména pro rychlé pečení
polotovarů (mražených nebo předvařených). Nejlepších
výsledků v tomto režimu dosáhnete pouze při použití
pouze jednoho pečícího roštu.
Režim KYNUTÍ
Trouba dosáhne a uchová si teplotu 40 °C, kterou
nemůžete změnit. Tento režim je vhodný pro kynutí
těsta s obsahem kvasnic.
Režim FAST CLEAN (rychlé čištění)
Tento režim slouží k automatickému a důkladnému
čištění trouby pomocí tepelného rozkladu (pyrolýzy)
(viz Péče a údržba).
Gril (dostupný pouze u vybraných modelů)
Pro zacházení s grilem
(viz nákres) postupujte
následovně:
Režim GRATINOVÁNÍ
Spustí se jak vrchní topné těleso tak ventilátor
a gril. Tato kombinace zvyšuje efektivnost
jednosměrného teplotního záření topných těles
za pomoci zvýšené cirkulace horkého vzduchu uvnitř
trouby. To napomáhá předejít připálení pokrmu
na povrchu, což dovoluje teplotě proniknout přímo
do pokrmu. Mějte vždy zavřená dvířka trouby,
pečete-li v tomto režimu.
Režim PIZZA
Spustí se topná tělesa (spodní a kruhové)
a ventilátor. Při této kombinaci dojde k velmi
rychlému ohřevu trouby, což způsobuje nahromadění
velkého množství tepla, které se uvolňuje zejména
ze spodního tělesa. Pokud používáte souběžně více
než jeden pečící rošt, musíte je v půli pečení mezi
sebou vyměnit.
8
1. Vložte pečící plech do pozice 1.
2. Podpěru grilu umístěte do pozice 3 tak, aby rošt
zapadl do otvoru v zadním panelu trouby
3. Spusťte gril pomocí knoflíků
! Je-li spuštěn režim
se zastaví.
nebo
a otevřou-li se dvířka, gril
Naprogramování pečení
Praktické rady při pečení
! Před samotným programováním nejdříve vyberte
režim pečení.
! Při pečení za pomoci ventilátoru neumisťujte pečící
rošty do pozic 1 a 5. Nadměrná přímá teplota může
spálit pokrmy citlivé na vysokou teplotu.
Naprogramování doby pečení
a potom:
Stiskněte tlačítko
1. Nastavte čas s použitím tlačítek „+“ a „-“ na levé
straně ovládacího panelu.
2. Stiskněte
, aby se nastavení uložilo.
3. Stiskněte tlačítko „START“ pro aktivování
programu.
4. Po vypršení nastaveného času se na displeji
TEPLOTY objeví KONEC a budík začne zvonit.
• Například:je 9:00 a je naprogramován čas
1 hodina a 15 minut. Program se automaticky
vypne v 10:15.
! V režimech BARBECUE a GRATINOVÁNÍ, zvláště
při používání grilu, umístěte pečící plech do pozice
1, aby se na něm mohly nashromáždit usazeniny,
které při pečení vznikají (tuk anebo mastnota).
MULTI-PEČENÍ
•
Do poloh 2 a 4 umístěte pokrm, který vyžaduje
více tepla na 2.
•
Na dno umístěte pečící plech a na vrch umístěte
pečící rošt.
Naprogramování opožděného pečení
BARBECUE
a opakujte kroky 1 až 4,
1. Stiskněte tlačítko
tak jak jsou popsány v postupu Naprogramování
doby pečení.
2. Potom stiskněte tlačítko
a nastavte čas
ukončení pečení s použitím tlačítek „+“ a „-“ na levé
straně ovládacího panelu.
3. Stiskněte
, aby se nastavení uložilo.
4. Stiskněte tlačítko „START“ pro aktivování
programu.
5. Po vypršení nastaveného času se na displeji
TEPLOTY objeví KONEC a budík začne zvonit.
• Příklad: je 9:00, naprogramována je doba pečení
1 hodina a 15 minut a čas ukončení pečení je
nastaven na 12:30. Program se automaticky
spustí v 11:15.
Svítící
a
znázorňují, že bylo nastaveno
naprogramování. Displeje pro HODINY a DOBU
PEČENÍ budou střídavě zobrazovat čas ukončení
pečení a dobu pečení. Pro zrušení naprogramování
stiskněte tlačítko „STOP“.
•
Pečící rošt umístěte do polohy 3 nebo 4. Pokrm
umístěte do středu pečícího roštu.
•
Doporučujeme nastavit nejvyšší teplotu. Vrchní
topné těleso je regulováno termostatem a nemusí
být stále zapnuto.
REŽIM PIZZA
•
Používejte lehkou hliníkovou formu na pečení
pizzy. Umístěte ji na pečící rošt, který je
dodáván společně s troubou.
Aby byla kůrka křupavá, nepoužívejte pečící plech
(zabraňuje tvorbě kůrky a vyžaduje delší dobu
pečení).
•
Aby byla kůrka křupavá, nepoužívejte pečící plech
(zabraňuje tvorbě kůrky a vyžaduje delší dobu
pečení). Má-li pizza více vrstev, doporučujeme
přidat sýr mozzarelu na povrch pizzy až v polovině pečení.
je zobrazen, zatímco
! Při výběru režimu pečení,
zobrazen není. Při nastavování doby pečení,
je zobrazen a může být naprogramováno opožděné
pečení.
9
Tabulka doporučení pro vaření
Režimy
pečení
Pokrm
Kachna
Pečené telecí nebo hovězí
Horkovzdušná Pečené vepřové
trouba
Sušenky (jemné pečivo)
Multi-pečení
Barbecue
Gratinování
Režim Pizza
Trouba
Rychlé pečení
Kynutí
10
Koláče
Pizza
Lasagne
Jehněčí
Pečené kuře + brambory
Makrela
Švestkový koláč
Sněhové pečivo (2 úrovně)
Sušenky (2 úrovně)
Piškot (1 úroveň)
Piškot (2 úrovně)
Koláč
Platýz a sépie
Chobotnice a garnáty
Sépie
Filé z tresky
Grilovaná zelenina
Telecí steaky
Uzenky
Hamburgery
Makrely
Sendviče (nebo toasty)
S grilem (je-li zahrnut)
Telecí na roštu
Kuře na roštu
Jehněčí na roštu
Grilované kuře
Sépie
S grilem (je-li zahrnut)
Telecí na roštu
Jehněčí na roštu
Kuře na roštu +
brambory (pečené)
Pizza
Pečené telecí nebo hovězí
Kuře
Koláče
Ovocný dort
Švestkový koláč
Piškot
Plněné omelety
Malé koláče (2 úrovně)
Sýrové pečivo (2 úrovně)
Sněhové pečivo (3 úrovně)
Sušenky (3 úrovně)
Cukroví (3 úrovně)
Mražené pokrmy
Pizza
Pirohy se zeleninou a krevetami
Špenátový piroh
Placky
Lasagne
Španělské ptáčky
Kuřecí stripsy
Předvařené pokrmy
Kuřecí křidélka
Čerstvé pokrmy
Sušenky (jemné pečivo)
Švestkový koláč
Sýrové pečivo
Kynutí těsta s kvasnicemi nebo
s kypřícím práškem (briošky. chléb.
cukrové pečivo. croissanty. atp.)
Hmotnost
(v kg)
Pozice
roštu
Čas předehřívání (v min)
Doporučená
teplota
Čas pečení
(minuty)
1
1
1
1
1
1
1
1+1
1
1
0.5
0.5
0.5
1
1.5
0.7
0.6
0.6
0.8
0.4
0.8
0.6
0.6
1
4 -6 ks
3
3
3
3
2.4
3
2
2.4
2
2
2.4
2.4
2
2.4
3
4
4
4
4
3.4
4
4
4
4
4
15
15
15
15
15
15
10
10
15
10
10
10
10
10
10
15
-
200
200
200
180
180
230
180
180
200
180
170
190
180
170
170
200
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
65-75
70-75
70-80
15-20
30-35
15-20
30-35
40-45
60-70
30-35
40-50
20-25
10-15
15-20
20-25
25-30
10-12
8-10
10-15
10-15
15-20
15-20
15-20
10-12
15-20
3-5
1
1.5
1
1.5
1.5
2
2
10
10
100%
100%
100%
200
200
80-90
70-80
70-80
55-60
30-35
1.5
1.5
1.5
0.5
1
1
0.5
1
0.7
0.5
1.2
0.6
0.4
0.7
0.7
0.5
2
3
2
2-3
3
2.3
3
3
2.4
2.4
2.4
1.3.5
1.3.5
1.3.5
10
10
10
10
15
10
10
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
200
200
200
200
220
220
180
180
180
180
160
200
190
210
180
180
90
70-80
70-80
70-75
70-75
15-20
25-30
60-70
20-30
40-45
40-50
25-30
30-35
20-25
15-20
20-25
20-25
180
0.3
0.4
0.5
0.3
0.5
0.4
0.4
2
2
2
2
2
2
2
-
250
200
220
200
200
180
220
12
20
30-35
25
35
25-30
15-20
0.4
2
-
200
20-25
0.3
0.6
0.2
2
2
2
-
200
180
210
15-18
45
10-12
Opatření a rady
! Tento spotřebič byl navržen a vyroben v souladu
s mezinárodními bezpečnostními normami. Následující
varování jsou uváděna z bezpečnostních důvodů
a musí být pečlivě přečtena.
•
Nikdy nezačínejte s jakoukoli prací nebo údržbou,
není-li zástrčka spotřebiče vypojena ze zásuvky.
•
V případě poruchy se v žádném případě nesnažte
spotřebič opravit sami. Opravy prováděné
nezkušenou osobou mohou způsobit zranění nebo
ještě více poškodit spotřebič. Kontaktuje servisní
středisko (viz Asistenční služba).
Nepokládejte těžké předměty na otevřená dvířka
trouby.
Všeobecné bezpečnostní předpisy
•
Tento spotřebič byl navržen pro domácí používání
a není určený pro obchodní a průmyslové účely.
•
•
Tento spotřebič nesmí být instalován
ve venkovním prostředí, ba ani v zastřešených
prostorech. Je velmi nebezpečné vystavit
spotřebič dešti a bouřkám.
Vyřazení z provozu
•
Dodržujte místní normy životního prostředí,
zbavujete-li se obalového materiálu za účelem
recyklace. Dodržujte platné předpisy, zbavujete-li
se starého spotřebiče.
Nedotýkejte se spotřebiče, jste-li bosí nebo máte-li
mokré nebo vlhké chodidla či ruce.
•
Kontaktujete místní organizaci pro likvidaci
odpadu.
•
Spotřebič smí k pečení používat pouze dospělý
a musí dodržovat instrukce v tomto návodu.
•
Před odvezením spotřebiče jej znehodnoťte tak,
že odříznete napájecí kabel.
•
Během pečení jsou topná tělesa spotřebiče
a některé části jeho dvířek extrémně horká.
Nedotýkejte se jich a udržujte děti v odstupu.
•
Při přesouvání spotřebiče používejte vždy madla
k tomu určená, která jsou umístěna po stranách
trouby.
•
•
Zajistěte, aby napájecí kabel nebo jiné elektrické
části nepřišly do styku s horkými částmi trouby.
•
Otvory pro ventilaci a rozptylování tepla nesmí
být nikdy zakryty.
•
Vždy se dotýkejte madla u dvířek trouby v jeho
prostředku; konce mohou být horké.
•
Pro vkládání nebo vyndávání pečících nádob
používejte vždy rukavice.
•
Nikdy nepoužívejte hliníkovou folii pro vystýlání
dna trouby.
•
Nikdy neumisťujte do trouby hořlavé materiály;
pokud je spotřebič zapnut omylem, mohly by
začít hořet.
•
Chcete-li odpojit spotřebič z elektrické sítě, vždy
vytáhněte zástrčku ze zásuvky; nikdy netahejte
za kabel.
Respektování a ochrana životního
prostředí
•
Budete-li používat spotřebič v časných ranních
nebo pozdních odpoledních hodinách, můžete tak
snížit energetické vytížení elektrotechnických
společností. Programovatelné volby pro režimy
pečení a zvláště pak režim „opožděného pečení“
(viz Režimy pečení) to umožňují.
•
Mějte vždy dvířka trouby zavřená, používáte-li
režim GRATINOVÁNÍ. Dosáhnete tak nejlepších
výsledků a ušetříte energii (zhruba 10 %).
•
Pravidelně kontrolujte a čistěte těsnění dvířek
spotřebiče. Ujistěte se, že na nich nejsou
nečistoty, že je jejich vzájemná přilnavost
v pořádku a že jimi neuniká teplo z trouby.
11
Péče a údržba
Vypnutí spotřebiče
Kontrola těsnění
Před jakoukoli údržbou odpojte spotřebič z elektrické
sítě.
Těsnění dvířek trouby kontrolujte pravidelně. Pokud
jsou poškozená, kontaktujte nejbližší poprodejní
servis (viz Asistenční služba). Používání trouby bez
opětovného utěsnění dvířek se nedoporučuje.
Čištění spotřebiče
•
•
•
Vnější nerezové nebo smaltované části a gumové
těsnění by měly být čištěny pouze houbičkou
a teplou vodou s neutrálním mýdlem. Pokud jsou
nečistoty špatně odstranitelné, použijte
specifických prostředků. Po umytí důkladně otřete
a osušte spotřebič. Nepoužívejte brusných nebo
leptavých prostředků.
Nejvhodnější by bylo vyčistit vnitřek trouby
po každém pečení, když je ještě vlažný. Použijte
horkou vodu a saponát, otřete a osušte spotřebič
jemným hadrem. Nepoužívejte brusných výrobků.
Příslušenství je možno mýt jako běžné nádobí
(dokonce v myčce)
Čištění dvířek trouby
Dvířka čistěte houbičkou a jemným čistícím
prostředkem a poté je osušte jemným hadrem.
Abyste mohli dvířka vyčistit důkladněji, můžete je
vyjmout.
1. Otevřete dvířka úplně
(viz nákres).
2. Nadzdvihněte malé páčky
umístěné na dvou pantech
a otočte je; (viz nákres);
3. Uchopte dvířka na obou
bočních stranách a zavřete je
přibližně do půlky. Uvolněte
dvířka zmáčknutím svorek F,
poté táhněte dvířka směrem
k sobě, čímž je uvolníte
(viz nákres). Dvířka vrátíte
zpět tak, že postup zopakujete
pozpátku.
12
Výměna žárovky
Vyměňujeme žárovku:
Prostor
trouby
Žárovka
Těsnění
Skleněná dvířka
1. Odšroubujte skleněný kryt žárovky.
2. Vyšroubujte žárovku a nahraďte ji novou žárovkou
stejného typu: Výkon 25 W, závit E 14
Našroubujte skleněný kryt (viz nákres).
Automatické čištění pomocí funkce FAST
CLEAN
Při režimu FAST CLEAN dosahuje teplota uvnitř
trouby hodnoty 500 ÚC. Proces pyrolýzy je aktivován
a vypaluje všechny nečistoty a mastnotu od pokrmů.
Během automatického procesu čištění udržujte děti
v dostatečné vzdálenosti od spotřebiče. Povrch
spotřebiče se může totiž nadměrně zahřát. Některé
částečky se mohou uvnitř trouby vznítit, což
způsobuje samovolný proces spalování. Toho se
však nemusíte obávat, je to normální a bezrizikový
proces.
Před zahájením režimu FAST CLEAN čištění:
•
Vlhkou houbičkou odstraňte větší usazeniny
z vnitřku trouby. Nepoužívejte saponáty.
•
Vyjměte veškeré příslušenství.
•
Na rukojeť trouby nedávejte hadry na nádobí nebo
chňapky na hrnce.
! Je-li trouba příliš horká, pyrolýza se nemůže
spustit. Počkejte, až trouba vychladne.
! Režim se spustí pouze tehdy, jsou-li zavřena
dvířka trouby.
Pro zaktivování režimu FAST CLEAN stiskněte
Vyberte požadovanou úroveň režimu FAST CLEAN
úpravou tlačítek „+“ a „-“ na pravé straně ovládacího
panelu. Režim FAST CLEAN má tři trvale
přednastavené polohy, které nemohou být měněny:
1. Ekonomický (ECO): 1 hodina
2. Normální (NOR): 1 hodina a 30 minut
3. Intenzivní (INT): 2 hodiny
Naprogramování opožděného čistění
a potom:
Stiskněte tlačítko
1. Nastavte čas s použitím tlačítek „+“ a „-“ na levé
straně ovládacího panelu.
2. Stiskněte
, aby se nastavení uložilo.
3. Stiskněte tlačítko „START“ pro aktivování
programu.
4. Po vypršení nastaveného času se na displeji
TEPLOTY objeví KONEC a budík začne zvonit.
• Například: je 9:00, byl naprogramován ekonomický
(ECO) režim FAST CLEANING: přednastavená
doba je 1 hodina. Čas ukončení je nastaven
na 12:30. Program se automaticky spustí v 11:30.
Blikající
a
znázorňují, že bylo nastaveno
naprogramování. Displeje pro HODINY a DOBU
PEČENÍ budou střídavě zobrazovat čas ukončení
režimu FAST CLEANING a dobu jeho trvání.
Pro zrušení naprogramování stiskněte tlačítko
„STOP“.
Jakmile je cyklus automatického čištění ukončen
Budete muset počkat, dokud se teplota uvnitř trouby
dostatečně neochladí a pak teprve budete moct
otevřít dvířka trouby. Na spodku a na stranách vaší
trouby budou bílé prachové částečky, které odstraňte
vlhkou houbou, jakmile trouba úplně vychladne.
Na druhou stranu můžete v tomto případě dát
přednost okamžitému pečení a využít toho, že je
trouba zahřátá; v takovém případě mohou prachové
částečky zůstat tam, kde jsou: neboť jsou naprosto
neškodné a v žádném případě neovlivní pečení
vašeho jídla.
Rady pro bezpečnost
•
Po dosáhnutí určité teploty se dvířka trouby
automaticky zablokují.
•
Objeví-li se porucha, topná tělesa se vypnou.
•
Po zablokování dvířek již nemůžete měnit
nastavení času cyklu, ukončení cyklu a časovače.
! Teprve po zvolení režimu FAST CLEAN je možné
začít s programováním.
13
Asistenční služba
Varování:
Spotřebič je vybaven automatickým diagnostickým systémem, který rozpoznává jakékoli poruchy. Poruchy
bývají zobrazeny zprávou typu: „ER“, za kterou následují čísla.
V případě poruchy volejte technický servis.
Komunikace:
• sdělení zobrazené na displeji TEPLOTY
• model spotřebiče (Mod.)
• sériové číslo (S/N)
Tyto informace naleznete na datovém štítku umístěném na spotřebiči, případně na obalu.
14
Poznámky
15
Seznam servisních středisek je uveden
na internetových stránkách:
http://www.indesit.cz
http://www.aristonchannel.cz
Servisní modrá linka: 810 800 023
Indesit Company Česká s.r.o.
www.indesitcompany.com
Indesit Company SpA
Via Aristide Merloni, 47 - 60044 Fabriano tel. (0732) 6611 - Italy
05/2005 - 195044340.00
GB
U nákladového nádraží 2, 130 00 Praha 3, Česká republika
Download

Ariston FZ100P.1IX_CZ.pdf