Projekt „Vzdělávání pedagogů k realizaci kurikulární reformy“ (CZ.1.07/1.3.05/11.0026)
Manuál č. 20
NÁZEV HODINY/TÉMA: ZÁSADY ZDRAVÉ
Časová jednotka (vyuč. hod.): 2 h (90 min.)
VÝŽIVY
Vyučovací předmět: Technologie
Ročník: první
Obor vzdělání: 3letý
Použité metody: T-graf, Podvojný deník
Situace (začlenění do kontextu výuky):
Téma Zásady zdravé výživy je součástí učebního celku Předběžná příprava surovin.
Předcházející hodiny jsou věnovány významu předběžné přípravy a správné volby tepelné
úpravy pro celkový charakter pokrmu. Žáci dostali za úkol přinést si obrázky potravin,
případně pokrmů.
Klíčové kompetence:
Žák:
- čte text s porozuměním, vybere podstatné části,
- samostatně zpracovává výpisky,
- jasně a srozumitelně formuluje své názory,
- aktivně pracuje v týmu, práci v týmu podněcuje svými návrhy.
Cíle (výsledky vzdělávání):
Žák:
- popíše vliv tepelných úprav pokrmů z hlediska zdravé výživy, doloží na
příkladech,
- uvede výhody a nevýhody jednotlivých tepelných úprav,
- uvede hlavní zásady při přípravě pokrmů z hlediska zdravé výživy.
Pomůcky:
text pro všechny žáky (výběr z textů - MUDr. Doberský, P. a kolektiv, Receptury dietních
pokrmů. Mužík, Vladislav, Výživa a pohyb. Brhlík, E. Technologie přípravy pokrmů 1, 2.
Kotalová, H. MUDr.: Hygienické minimum.), předtištěný T-graf, předtištěné papíry pro
podvojný deník, nůžky, fixy, lepidlo, velké papíry, minutka, donesené obrázky potravin (je
vhodné, aby i učitel měl připravené reklamní letáky, např. Kaufland, Tesco apod.)
POSTUP
EVOKACE:
7 min.
- metoda T-graf – každý žák samostatně zhodnotí způsoby vlastního stravování a do T-grafu
(viz. příloha č. 1) zapíše vhodné a nevhodné návyky, případně to, co ve své stravě za ně
považuje.
5 min.
Učitel na tabuli napíše několik základních způsobu stravování – pouze názvy, bez dalších
informací, žáci podle svých údajů v T- grafu sdělí, do které skupiny by patřili (vhodné x
nevhodné návyky). Pokud by rozdělení bylo přibližně rovnoměrné, může učitel toto rozdělení
Projekt „Vzdělávání pedagogů k realizaci kurikulární reformy“ (CZ.1.07/1.3.05/11.0026)
použít i pro rozdělení do pracovních skupin. K rozřazení lze však použít i jinou metodu.
Maximální počet žáků ve skupině je 5 žáků.
2 min.
UVĚDOMĚNÍ SI VÝZNAMU:
30 min.
Podvojný deník - učitel každému žáku rozdá připravený text (viz. příloha č. 2) a vytištěný
podvojný deník (viz.příloha č.3) , každá skupina má stejný text. Žáci text čtou a zapisují si do
podvojného deníku citáty a komentáře, následně pak o svých poznámkách diskutují ve
skupině.
15 min.
Poté následuje diskuse v rámci celé třídy řízená učitelem - učitel postupně prochází text po
odstavcích a žáci čtou své citáty i komentáře.
15 min.
REFLEXE:
50 min.
Skupina společně vytvoří plakát o určeném stylu stravování (smíšená strava, biopotraviny,
vegetariánství). Na tvorbu použijí obrázky surovin z reklamních letáků, dotvoří textem nebo
vlastními náměty. Hlavním kritériem je minim. 6 zásad zdravé výživy.
20 min.
Skupiny své plakáty prezentují ostatním, odpovídají na případné dotazy a obhajují svoji práci.
Maxim. čas na prezentaci je 3 minuty a na případné dotazy 2 minuty, rovněž může být určen
maximální počet dotazů.
25 min.
Návrat k T-grafu (doplnění, úprava) a nalepení do sešitů.
3 min.
Žáci na závěr plakáty sami zhodnotí podle zadaných kritérií (počet zásad zdravé výživy, čas).
2 min.
DOPORUČENÍ:
- pečlivě si připravit dopředu všechny materiály – text, T-grafy, tabulky apod.,
- dopředu jasně vysvětlit pravidla a kritéria hodnocení,
- ověřit si u žáků, zda znají použité metody, pokud ne, důkladně je vysvětlit, je možné provést
již v předcházející hodině,
- užívat minutku, popř. stopky – zvukový signál je pro žáky jasným znamením, že čas na úkol
vypršel, většinou už s učitelem nediskutují, aby ho prodloužil,
- pro práci ve skupině je ideální počet 4 až 5 žáků, pokud je žáků více, je možné zadat stejné
téma více skupinám,
- nehodnotit nápady žáků, hodnocení si musí provést žáci, učitel by měl pouze řídit diskuzi.
Projekt „Vzdělávání pedagogů k realizaci kurikulární reformy“ (CZ.1.07/1.3.05/11.0026)
Příloha č. 1
T-graf – jaké výhody a nevýhody má vaše současné stravování
Výhody
Nevýhody
Projekt „Vzdělávání pedagogů k realizaci kurikulární reformy“ (CZ.1.07/1.3.05/11.0026)
Příloha č. 2
ZÁSADY ZDRAVÉ VÝŽIVY
·
·
·
·
·
·
·
pravidelnost v jídle,
kontrola energetického příjmu veškerých potravin,
dostatečné množství tekutin, je nutné oddělit čisté tekutiny – vodu a tekutiny, které tělo musí složitě
získávat z jiných potravin a surovin trávením,
úprava poměru základních surovin,
vhodné technologické postupy,
pečlivý výběr potravin,
vynechání, nebo naopak zvýšené množství určitých složek potravin.
Poměr surovin: bílkoviny 13 – 15%, tuky 25 – 30% t, sacharidy 50 – 60%.
SMÍŠENÁ STRAVA
Obsahuje základní složky: bílkoviny (proteiny), cukry (sacharidy), tuky (lipidy), vitamíny a minerální látky. K
nim se přiřazují látky specifického účinku jako glykosidy, třísloviny apod. Mezi jednotlivými složkami musí být
zachován optimální poměr. Není-li tomu tak, organismus buď přebytečné látky vylučuje (minerály, vitamíny),
nebo je přeměňuje na energetické zásoby (ukládání tuků, tloustneme). Vyvážená a pestrá strava je spolu
s aktivním pohybem na čerstvém vzduchu jednou z nejlepších prevencí proti vzniku celé řady onemocnění.
Dlouhodobě konzumovaná jednostranná strava vede k nedostatečnému příjmu životně důležitých vitamínů
a minerálů. Význam racionální výživy si začneme uvědomovat až ve chvíli, kdy nás okolnosti (nemoc, vyšší
věk) donutí výrazně měnit životní styl a stravovací návyky a pak již někdy bývá pozdě! Tomu bychom měli včas
předcházet. Nesprávně vyživované tělo je nedostatečně výkonné při vylučování zplodin metabolismu nebo
u detoxikačních procesů při likvidaci potravou přijatých škodlivin. Varovnými signály jsou: lámavé a třepící se
vlasy, kruhy kolem očí, bílé skvrny na nehtech, praskající rty, nezdravá barva pokožky, vrásky, drobné kožní
záněty.
Pokud přestanete jíst maso, mléko a vejce, musíte přemýšlet, jak vytěsněné potraviny nahradit jinými, které tělu
dodají, co ztratí.
Tuky jsou nezbytné pro stavbu buněčných membrán, pro mozek, u dětí pak pro rozvoj nervové soustavy a oka,
pro tvorbu některých hormonů, zejména pohlavních.
Bílkoviny potřebujeme jako stavební látky, například pro hormony, enzymy, při takové extrémní stravě bude
chybět také vápník, železo, vitamín B12. Maso obsahuje bílkoviny, které rostlinná strava stěží kvalitativně
nahradí. Vegetariánům tak hrozí například deficit kobalaminu (vitamin B12), který je spojován s vyšším rizikem
osteoporózy.
V evropských podmínkách zůstává maso nejvýznamnějším zdrojem bílkovin. A ty jsou nepostradatelné nejen
pro tvorbu kostní hmoty. Střídmá konzumace kvalitního masa a dostatek mléčných výrobků jsou v našich
podmínkách optimální volbou.
Nejvíce vápníku organismus využije z plnotučného mléka a z některých druhů zeleniny, jako např. květáku,
růžičkové kapusty či z brokolice. Lidé trpící nesnášenlivostí laktózy mohou volit výrobky se sníženým obsahem
laktózy, např. výrobky fermentované (jogurty, kysaná mléka).
Podle některých výzkumů smíšená strava s vhodným poměrem masa umožnila nárůst mozku u opic a tím i
vznik člověka. Žádný jiný živočich, a to ani všežravci, nemají podobný jídelníček.
Odborníci přes výživu a lékaři nedoporučují s jídlem experimentovat hlavně těhotným ženám a malým
dětem.
BIOPOTRAVINY
Označení bio znamená, že jde o produkt ekologického zemědělství, jehož pěstitelé či chovatelé myslí na přírodu
i na člověka a snaží se je co nejméně zatěžovat.
Pěstitelé se vyhýbají chemii, proto při pěstování plodin nepoužívají herbicidy, pesticidy, umělá hnojiva ani
geneticky modifikované organismy. Bio přitom může být jakákoli potravina nebo potravinářský výrobek, nejen
ovoce a zelenina. Značkou se může pyšnit i maso, mléko, uzeniny, vejce či třeba víno.
Projekt „Vzdělávání pedagogů k realizaci kurikulární reformy“ (CZ.1.07/1.3.05/11.0026)
Zvířata mívají možnost výběhu nebo pastvy a co nejpřirozenější krmení. Farmáři se také snaží, aby zbytečně
netrpěla a nestresovala se při transportu a porážce, na mase to prý jde poznat.
Obecně by biopotraviny a produkty v biokvalitě neměly obsahovat umělá barviva, aromatické a konzervační
látky, dochucovadla a další cizorodé přídavné látky. Budou vám navíc lépe chutnat.
Vědecké studie porovnávaly běžné a bio potraviny. Některé biopotraviny obsahují více vitaminů a antioxidantů,
což jsou látky podílející se údajně na prevenci rakoviny.
Spousta lidí je přesvědčená, že biopotraviny mají výhodnější složení pro dietní výživu. To ale není pravda.
Biopotraviny jsou výhodné především v tom, že mají garantovaný nízký až nulový obsah xenobiotik, tedy
přídatných látek užívaných pro konzervaci, úpravu chuti, vzhledu či konzistence potravin. Nemají však ani méně
cukru, ani tuků.
Bionálepka nezaručuje menší procento tuku, které je pro lidi snažící se zhubnout jednou z cest k cíli: biouherák
obsahuje 50 % tuků a vysoký obsah kuchyňské soli stejně jako běžný uherský salám. Ano, lidé preferující
biopotraviny jsou obvykle štíhlí a plní energie. To však mívá na svědomí jejich celkový životní styl bez přemíry
alkoholu a cigaret, naopak s dostatkem pohybu.
Stejně jako u ostatního ovoce záleží množství vitaminů z velké míry na způsobu skladování, při nevhodném
skladování mohou biopotraviny vitaminy rychle ztrácet.
VEGETARIÁNSTVÍ
Je způsob stravování, který zakazuje konzumaci některých živočišných produktů. Obecně lze říci, že vegetarián
je člověk, který nejí maso.
Vegetariánství je životní styl, jehož stoupenci se snaží žít zdravě i v jiných oblastech, než je stravování, mimo
jiné odmítají některé typy oblečení, při jejichž výrobě bylo zvíře zabito, jako například kůži, kožešinu nebo
hedvábí. Vegané odmítají i oblečení živočišného původu. Často se vyhýbají i používání peří, slonoviny, perel
a šelaku.
Veganství
Je přísnější typ vegetariánství - z jídelníčku vylučuje veškeré produkty živočišného původu, takže například i
mléčné výrobky, vejce a med. Někteří vegetariáni odmítají také potraviny, při jejichž výrobě byly živočišné
produkty použity.
Typy vegetariánů
Základní čtyři typy se liší vztahem k ostatním živočišným produktům. Existují i další podskupiny.
Ovovegetariánství – ne maso a zákaz konzumace mléka a mléčných výrobků.
Laktovegetariánství – ne maso a zákaz veškerých produktů ze zvířat (vejce, mléko).
Laktoovovegetariánství – ne maso, povolují se ale vejce, mléko a mléčné výrobky. Veganství - odmítají
veškeré živočišné produkty (dokonce i med).
Ř Frutariánství - je přísná forma veganství, povoluje jen (často syrové) části rostlin, které byly odebrány bez
toho, aby byla rostlina zraněna.
Ř Vitariánství - je kombinace veganství a syrové stravy rostlinného původu, při úpravě se nesmí překročit
teplota 48°C.
Ř Džusariánství - vitariánská strava z ovocných a zeleninových nápojů.
Ř Semivegetariáni – používají jen některé druhy, nebo omezené množství masa.
Vegetariánská strava může být nutričně vyvážená a zdravotně přínosná v prevenci i v léčbě různých
onemocnění. Je pak vhodná pro všechna životní období, včetně těhotenství, kojení, dětský věk i dospívání.
Vegetariáni mají nižší pravděpodobnost, že onemocní srdečními chorobami. Mají nižší krevní tlak a hladinu
cholesterolu. Méně trpí nadváhou, cukrovkou, žlučníkovými kameny a méně jim řídnou kosti.
Pro vegana je důležitý správný jídelníček. Má obsahovat například luštěniny, cereálie, sóju. Vitaminy a
minerální látky může získávat v doplňcích stravy. Jedná se hlavně o vitamin B12 (vyskytuje se téměř výhradně v
živočišných potravinách).
Projekt „Vzdělávání pedagogů k realizaci kurikulární reformy“ (CZ.1.07/1.3.05/11.0026)
Příloha č. 3
Podvojný deník
Zajímavá pasáž z textu
Zdůvodnění, komentář
Download

TE Zásady zdravé výživy