Čtenářský podvojný deník
Informace pro studenty 1. a 2. ročníku
Kritéria výběru knih
Student si vybere a přečte knihy ze Školního seznamu četby k maturitě (zveřejněného na
webu školy) dle následujících kritérií:
o
první knihu z oddílu A
o
druhou knihu z oddílu B
o
třetí knihu z oddílu C
o
čtvrtou knihu z oddílu D
Knihy zpracuje do čtenářského deníku (viz níže). Student si sám volí formu deníku –
elektronickou, papírovou aj.
Termín odevzdání je ke konci pololetí, tj:
o
čtyři knihy do ledna
o
čtyři knihy do června
Zápis do čtenářského deníku
Bibliografické údaje
o
PŘÍJMENÍ, Jméno. Název knihy. Místo: vydavatelství, rok. Doslov, Ilustrace. Počet
stran. ISBN
Literárně-historický kontext
o
stručné údaje a zajímavosti o autorovi
o
zařazení díla do doby, literárního směru či skupiny
Rozbor díla
o
objasnění názvu
o
hlavní myšlenka knihy
o
obsah díla
o
místo a doba děje
o
charakteristika hlavních postav
o
umělecké a kompoziční prostředky (jazyk, stavba aj.)
o
minimálně dva výpisky z díla (včetně čísla stran) formou podvojného zápisu:
Vypiš pasáž /část textu/, která na tebe zapůsobila /připomněla
Napiš komentář ke zvolené pasáži. Proč sis zaznamenal právě ji
ti vlastní zážitek, představuje pro tebe záhadu, nemůžeš s ní
/co ti připomněla, jaké otázky v tobě vyvolala, s čím
souhlasit,…/
nesouhlasíš,…/.
BEACHOVÁ, Lynn: Skřek šelmy
„Propána!“ vykřikla Hillary, když najednou zaslechla zahřmění.
Nesouhlasím s touto pasáží. Holky měly až příliš velkou smůlu.
„Slyšíš?“ „To je bouřka, “ řekla Tamara. „Ale je daleko.“ „Bouřky
Utekli jim koně, napadla je puma, začíná bouřka, je noc a neví,
tady přicházejí rychle,“ upozornila je Hillary. „To snad není
jak zpátky. Myslím si, že autorka to docela přehnala
pravda, kilometry od nás je jenom pustina, je skoro noc, bude
pršet a ještě ke všemu nás pronásleduje puma!“
o
vlastní názor na knihu !!!
Ověření četby knih
student získá známky dvě – za odevzdání a následné ověření četby, přičemž platí, že při
hodnocení 5 nebo N se známky neprůměrují.
po odevzdání čtenářského deníku ve stanoveném termínu následuje ověření buď formou
ústního pohovoru, příp. písemné práce.
Download

Čtenářský podvojný deník