č. j. 003 EX 2183/12 - 15
Usnesení
Mgr. Pavel Danda, exekutorský kandidát pověřený soudním exekutorem Mgr. Richardem Bednářem,
Exekutorský úřad Praha 10, se sídlem Na Plískavě 1525/2, Praha 10, který byl pověřen k provedení exekuce
v usnesení o nařízení exekuce, vydaném Okresního soudu v Příbrami ze dne 14.06.2012 č.j. 23 EXE
1258/2012-16, kterým byla nařízena exekuce podle příkazu Český telekomunikační úřad, odbor pro oblast
praha č.j. 081154/2009-631/Lok/G - IV.vyř. ze dne 12.10.2009, k uspokojení pohledávky oprávněného:
Vodafone Czech Republic a.s. se sídlem Vinohradská 167, Praha 10 - Vršovice, IČ: 25788001,
práv. zast. advokátem Mgr. Faměra Miroslav, se sídlem U Stanice 11/4, Praha 6, PSČ: 162 00, IČ:
71462627, proti povinnému:, bytem Pivovarská 132, Příbram - Příbram VII, PSČ: 261 01, RČ:
690728/5341, rozhodl
takto:
Exekutorský kandidát ustanovuje povinnému: Vasilev Boris, podle ustanovení § 29 odst. 3 o.s.ř., ve
spojení s ustanovením § 52 odst. 1 zákona č. 120/2001 Sb., exekučního řádu, z důvodu, že jeho pobyt není
znám a nelze mu tedy doručit písemnosti soudního exekutora a soudu, opatrovníka:
Mgr. Ondřej Malina, advokát, sídlem Komunardů 36, Praha 7
P o u č e n í : Proti tomuto usnesení je možno podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení
ke Krajskému soudu v Plzni prostřednictvím podepsaného soudního exekutora.
V Praze 10 dne 02.11.2012
_______________________
Mgr. Pavel Danda
exekutorský kandidát
pověřen soudním exekutorem
tel.: 272 101 211
fax: 272 101 239
e-mail: [email protected]
IČ: 66241146
Download

Usnesení - Exekutorský úřad Praha 10