Posizione logo
Návod k obsluze
LINA MB 201 11 ACZ - Rev. 00
MB17 / MB22
Symboly
Symboly umístěné na přístroji nebo používané v tomto návodu:
VÝSTRAHA!
Riziko zranění
POZOR!
Prevence vzniku škod
Všeobecná vysvětlení,
bez rizika pro osoby nebo
předměty
HORKÉ PLOCHY!
Riziko popálení
HORKÁ PÁRA!
Riziko popálení
Volejte servis
Dodržujte pokyny
v návodu k obsluze
Podívejte se do návodu
k obsluze
Nelikvidujte spolu
s běžným odpadem
2
Obsah
1. Úvod.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
2. Vybalení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
3. Bezpečnostní pokyny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
4. Instalace a uvedení do provozu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
5. Programování . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
6. Provedení sterilizačního cyklu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
7. Údržba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37
8. Odstraňování problémů, alarmy a hlášení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46
9. Recyklace a likvidace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54
PŘÍLOHY
1 Technické údaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55
2 Příprava náplně ke sterilizaci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
3 Údržba dentálních násadců . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
4 Bowie-Dick test . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59
5 Helix test . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60
6 Vakuový test . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
61
7 Kvalita vody . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
8 Příklad zprávy s údaji o cyklu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
63
9 Příslušenství a náhradní díly . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
10 Formulář pro test Helix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
71
3
1. Úvod
Pro vaši osobní bezpečnost a bezpečnost
nost pacientů
Účelem této příručky je seznámit uživatele s informacemi o sterilizátorech LINA MB17/22, aby byla zajištěna:
• řádná instalace a nastavení,
• optimální obsluha,
• bezpečný a spolehlivý provoz,
• splnění požadavků na běžnou údržbu a servis.
Pečlivě si přečtěte bezpečnostní
nostní informace v kapitole 3!
Určení výrobku
Malé parní sterilizátory nacházejí široké využití v medicíně, např.
nap při všeobecných lékařských postupech, ve stomatologii,
zařízeních pro osobní hygienu, při péči o tělo a rovněž ve veterinárním lékařství. Používají se také pro materiály a zařízení,
které potenciálně přicházejí do styku s krví nebo tělními tekutinami, např. nástroje používané vizážisty, tatéry, kadeřníky a pro
body piercing.
Zařízení jsou určena
ena pouze pro odborné použití vyškolenými pracovníky
pracovníky.
Informace o této příručce
Všechny nákresy, obrázky a texty uvedené v této příručce
př
jsou vlastnictvím výrobce.
Všechna práva vyhrazena. Celkový i částečný
č přetisk
řetisk nákresů,
nákres obrázků nebo textu je zakázán.
Informace uvedené v tomto dokumentu se mohou změnit
změ bez předchozího upozornění.
Odpovědnost výrobce
nost, spolehlivost a výkon výrobku pouze v případě, že bude
Výrobce přebírá odpovědnost za bezpečnost,
instalován, provozován a udržován v souladu s tímto návodem k obsluze.
Bude-li servis prováděn
n nepovolanými osobami, zaniká možnost vznášení nároků
nárok v rámci záruky nebo
jakýchkoli jiných nároků.
4
Úvod
Kvalifikace uživatelů
Parní sterilizátor mohou obsluhovat dva typy uživatelů:
Nadřízený/pokročilý uživatel - vedoucí kliniky či praxe, který nese zákonnou odpovědnost za účinnost uplatňovaného
hygienického protokolu a za sterilizační postupy. Je rovněž odpovědný za školení UŽIVATELŮ a za správné provozování a
údržbu zařízení.
Uživatelé jsou osoby, které sterilizátor používají v souladu s pokyny NADŘÍZENÉHO/POKROČILÉHO UŽIVATELE. Musí být
vyškoleni v obsluze sterilizátoru a jeho bezpečném používání.
používání Nadřízený musí zajistit pravidelné školení uživatelů.
Absolvování periodického školení musí být písemně doloženo.
doloženo
Shoda s evropskými normami a směrnicemi
Směrnice 93/42/EHS o zdravotnických prostředcích
ředcích pro zařízení
za
třídy IIb, v souladu s pravidlem 15 - příloha IX výše
uvedené směrnice.
Směrnice 97/23/ES (TZ – Směrnice o tlakových zařízeních)
řízeních) pro každou sterilizační
steriliza
komoru navrženou a vyrobenou
v souladu s přílohou
ílohou 1 a podle postupu popsaného ve formuláři D1 v příloze III.
Směrnice 2002/96/ES (OEEZ) o odpadních elektrických a elektronických zařízeních.
za
Evropská norma EN 13060 (Malé parní sterilizátory).
Viz prohlášení o shodě a záruční list v přiložené
iložené dokumentaci.
5
2. Vybalení
Je-li sterilizátor převezen
řevezen z chladného prostředí, počkejte před jeho spuštěním, dokud
ze všech vnitřních
řních a vně
vnějších povrchů nezmizí vlhkost.
Přii vybalování sterilizátoru z přepravní krabice a především jeho přenášení mohou
provádět dvě osoby.
Hmotnost: LINA MB17: 38 kg
LINA MB22: 40,5 kg
Zkontrolujte vnější
ější stav krabice a sterilizátoru. V případě jakéhokoli poškození se
ihned obraťte na prodejce nebo přepravce,
p
který zajišťoval přepravu.
Obalový materiál výrobku je ekologický a mohou jej recyklovat průmyslové
pr
recyklační podniky.
Doporučujeme
ujeme však, abyste si původní
p
obaly ponechali pro případnou pozdější
přepravu
epravu sterilizátoru (periodické kontroly přístroje,
p
závady,…).
Otevřete dveře
ře komory.
Veškeré příslušenství
íslušenství se nachází ve sterilizační komoře.
Vyjměte
te všechny díly s výjimkou trejů a otočného stojánku.
6
Obsah balení
Trej (celkem 3 ks)
Napájecí kabel
Otočný stojánek
Nálevka
Držák treje
Vymezovací nástavec
Vypouštěcí hadice
Stručný návod
Prohlášení o shodě
Disk CD-ROM s dokumentací
Záruční list
Protokol o výstupní kontrole
7
3. Bezpečnostní pokyny
• Uživatel nese odpovědnost za řádnou
ádnou instalaci, správné používání a údržbu sterilizátoru v souladu s pokyny
uvedenými v této příručce.
• Sterilizátor není určen ke sterilizaci potravin ani odpadu.
• Kapaliny lze sterilizovat pouze v případě instalace odpovídajícího příslušenství.
p
• Sterilizátor nesmí být používán v přítomnosti
ítomnosti výbušných nebo hořlavých
ho
plynů, výparů, kapalin či pevných látek.
• Komora automaticky dosahuje vysoké teploty bezprostředně
bezprost
po zapnutí sterilizátoru – nebezpečí popálení!
• Dbejte, aby byla zástrčka napájecího kabelu připojena
řipojena k řádně uzemněné síťové zásuvce.
• Na konci každého sterilizačního
ního cyklu jsou treje a sterilizovaná náplň
nápl horké. Při vyprazdňování sterilizační
komory používejte držáky na treje nebo na kazety.
• Nepřekračujte maximální hmotnostní limity náplně
ě uvedené v této příručce (viz kapitola 6 návodu k obsluze).
• Neodstraňujte ze sterilizátoru tovární ani žádný jiný štítek.
• Nepolijte sterilizátor vodou ani jinými kapalinami. V opačném
opa
případě může dojít k elektrickému zkratu.
• Před prováděním
ním kontrol, údržby a servisu sterilizátoru jej vypněte
vypn
a odpojte napájecí kabel.
• Nízkonapěťový výstup na zadní straně sterilizátoru je určen
ur
pouze k připojení zvláštního příslušenství:
nepřipojujte k němu žádné jiné zařízení, než k tomuto účelu
ú
dodal výrobce.
• Všechna elektrická zařízení připojená ke sterilizátoru musí mít izolační
izola
třídu II (dvojitá izolace) nebo vyšší.
• Opravy, údržbu a servis smí provádětt pouze servisní technici s oprávněním výrobce a výhradně s využitím
originálních náhradních dílů.
• V případě přepravy:
– Zcela vypusťte obě zásobníky vody (viz odstavec „Zásobníky
„
vody“ v kapitole 4 návodu k obsluze).
– Nechejte sterilizační komoru vychladnout.
– Použijte původní
vodní nebo jiný vhodný obalový materiál.
8
4. Instalace a uvedení do provozu
Umístění
Sterilizátor umístěte na vodorovnou plochu v dostatečné vzdálenosti od zdrojů tepla a hořlavých
materiálů.
Umístěte sterilizátor tak, aby při
ři otevírání servisních dveří
dve a obsluze vnitřních ovládacích prvků
nedocházelo k obtížím.
Neumístěte
te sterilizátor, pokud možno tak, aby bylo snadné odpojení zástrčky
zástr
napájecího kabelu.
Sterilizátor instalujte v dobře
ř větrané
ětrané místnosti.
Je-li sterilizátor umístěn do skříně,
ř ě, musí být sk
skříň na zadní straně vybavena otvorem s minimálními
rozměry 200 x 150 mm.
Sterilizátor nesmí být provozován ve výbušném prostředí
Požadované minimální odstupy
Zadní strana:
50 mm
Pravá a levá strana: 10 mm
Dle potřeby,
řeby, aby bylo možné plnit zásobník čisté vody, nejméně 50 mm
Horní strana:
Elektrické zapojení
Elektrické napájení sterilizátoru musí splňovat
spl
všechny normy platné v zemi použití a musí být
v souladu s údaji na továrním štítku, který se nachází na zadní straně sterilizátoru.
Napájecí kabel připojte do zásuvky na zadní straně sterilizátoru.
Připojte napájecí kabel do síťové
ťové zásuvky s následujícími charakteristikami:
• jednofázový, 200 - 240 V, 50/60 Hz, 8,75 A, ve vyhrazeném okruhu,
• přepěťová kategorie = II,
• diferenciální jistič 10 A s citlivostí 30 mA. Jistič musí být certifikovaného typu v souladu s platnými
normami,
• maximální příkon
íkon sterilizátoru je 1 750 W,
• uzemnění je nezbytně nutné.
9
Zásobníky vody
Plnění zásobníku čisté
isté vody (destilované/demineralizované)
• ZAPNĚTE sterilizátor.
• Posunutím krytu zásobníku doprava získáte přístup
p
k plnícímu otvoru zásobníku na čistou
vodu.
te z plnícího otvoru víčko.
víč
• Sejměte
• Vložte nálevku a naplňte
ňte zásobník čisté vody přibližně 3,5 litry destilované nebo
demineralizované vody.
• Jakmile je zásobník čisté vody téměř
tém plný, zazní akustický signál. Zastavte plnění.
• Nasaďte víčko a uzavřete
řete zásobník.
• Posuňte kryt zásobníku zpět
ět na původní místo.
Používejte pouze vysoce kvalitní destilovanou nebo demineralizovanou vodu
(viz příloha 7).
Vypouštění
ní zásobníku použité a čisté vody
• Otevřete servisní dveře na přední
př
straně sterilizátoru.
• Umístěte
te pod sterilizátor nádobu (min. objem 4 litry) a vložte do ní volný konec vypouštěcí
hadice.
• Připojte vypouštěcí
cí hadici ke správnému připojovacímu konektoru: (šedý) pro použitou
vodu nebo použijte levý, modrý konektor pro vypuštění
vypušt
čisté vody.
• Vodu z příslušného
íslušného zásobníku nechte volně
voln vytéci.
• Stiskem tlačítka na horní straně konektoru pro rychlé připojení odpojte vypouštěcí hadici.
10
Obsah sterilizační komory
Dříve,
íve, než budete manipulovat s obsahem sterilizační komory,
zkontrolujte, že je sterilizační
steriliza
komora chladná: riziko popálení!
Komora obsahuje treje, otočný
otoč stojánek a desku parního difuzéru.
CLICK!
Před
ed zahájením sterilizačního cyklu zkontrolujte, zda je deska parního difuzéru pevně
pevn
usazena ve své poloze.
Nesprávné umístění desky parního difuzéru může vést k nízké kvalitě páry a narušení
sterilizačního postupu včetně rizika získání nesterilního a případně infekčního
materiálu.
V případě nesprávného umístění
umíst
desky parního difuzéru není zaručena sterilita
na konci cyklu.
Otočný stojánek
Vložte otočný stojánek do sterilizační
sterilizač komory, vyrovnejte jej na střed, na spodní straně komory a
opatrně jej zasunujte na místo, dokud se s cvaknutím nezajistí.
Stojánek lze otáčet.
et. Kapacita stojánku je 5 trejů ve vodorovné poloze nebo 3 kazety ve svislé
poloze.
Je-li stojánek vložen a otočen o 90°, lze do n ěj umístit 3 treje nebo 3 kazety ve vodorovné
poloze.
Využitelný prostor v komoře
LINA MB17: 195 x 195 x 297 mm (Š x V x H), odpovídá objemu 11,5 l
LINA MB22: 195 x 195 x 390 mm (Š x V x H), odpovídá objemu 15 l
11
Ovládací prvky a příkazy
Pohled zepředu
Servisní dveře
Kryt zásobníku čisté vody
Víčko plnícího otvoru zásobníku
čisté vody
Bakteriologický filtr
Hlavní vypínač
Dveře komory
Displej
Ovládací panel
Servisní dvířka
Kolík dveří
Těsnění dveří
Prachový filtr
Sterilizační komora
Konektor pro vypouštění
zásobníku čisté vody
(modrý)
Konektor pro vypouštění
zásobníku použité vody
12
Ovládací prvky a příkazy
Pohled zezadu
Sériový komunikační port
Kryt pojistného přetlakového ventilu
Zásuvka napájení
příslušenství
Zásuvka pro síťový kabel
Úchytka napájecího kabelu
Detail šroubení pro
hydraulické
přípojení (volitelné)
Kryt chladiče
Šroubení pro připojení
vypouštění použité vody
Šroubení pro připojení
automatického
napouštění čisté vody
13
Ovládací prvky a příkazy
ZAPNUTÍ sterilizátoru
Sterilizátor se ZAPÍNÁ stiskem hlavního vypínače
vypína za servisními dvířky.
Kontrolka na hlavním vypínači se po zapnutí hlavního vypínače
vypína zeleně rozsvítí a spustí se
zobrazení na displeji (viz následující strana).
Režim „SPÁNKU“
Není-li sterilizátor používán déle než 12 hodin (časový interval lze změnit, viz kapitola 5 Programování), automaticky přejde do režimu „SPÁNKU“.
V režimu „SPÁNKU“ zůstává displej zhasnutý a za účelem úspory energie je vypnutý ohřev
sterilizační komory .
Režim „SPÁNKU“ lze opustit jednou z následujících činností:
- stiskem libovolného tlačítka na ovládacím panelu,
- otevřením nebo (jsou-li otevřené)
řené) zavřením
zavř
dveří komory.
Sterilizátor lze do režimu „SPÁNKU“ přepnout
p
rovněž manuálně:
Na obrazovce START stiskněte
stiskně tlačítko ZPĚT.
Zahájí se odpočítávání v délce 10 sekund. Na konci odpočítávání sterilizátor přejde do
režimu „SPÁNKU“.
Odpočítávání
ítávání lze kdykoli zastavit stiskem tlačítka
tla
ZPĚT.
14
Displej a ikony
První řádek
Zobrazuje název nebo účel aktuální strany a vyzývá k provedení činnosti (např. k výběru cyklu).
Druhý řádek
Zobrazuje aktivní volbu/činnost (na začátku
átku se zobrazuje symbol
kurzoru >).
Stiskem tlačítka
ítka OK se potvrzuje nebo provádí aktivní
volba/činnost.
Stiskem tlačítka NAHORU nebo DOLŮ se mění
ění aktivní
volba/činnost.
Třetí a čtvrtý řádek
Zobrazují doplňkové informace
o aktivní volbě/činnosti.
Výstraha, symboly zásobníky a
tiskárny
Kurzor (>) před symbolem znamená, že
je možné číst informační hlášení.
Symbol visacího zámku
Kurzor (>)
( před tímto symbolem
signalizuje, že jsou dveře
dve bezpečně
uzamč
uzamčeny.
15
Symboly
Pokud se před jedním nebo několika symboly na displeji nachází kurzor, proveďte
prove
kroky popsané níže:
Pokud se před
ed symbolem nachází kurzor, znamená to, že je v nabídce HLÁŠENÍ k dispozici informační hlášení.
Odpovídající hlášení lze číst podle pokynů
ů uvedených v kapitole 8.
Všeobecná výstraha
Jedno nebo více hlášení vyžaduje Vaši pozornost, nebo je třeba
t
provést určitou činnost (např. údržbu).
Výstraha týkající se zásobníků vody
Zásobník čisté
isté vody je nutno doplnit, nebo je nutno vypustit zásobník použité vody, případně
p
se vyskytuje
hlášení související s kvalitou vody.
Tiskárna
Externí zařízení (tiskárna, počítač atd.) nepracuje správně,
správn je vypnuto nebo odpojeno od sterilizátoru.
Uzamčené dveře
Dveře jsou uzamčeny. V průběhu sterilizačního
čního cyklu tento symbol zachycuje uzam
uzamčení dveří komory.
16
Ovládací tlačítka
Na ovládacím panelu jsou k dispozici čtyři tlačítka:
Tlačítko NAHORU
Přesun na předchozí položku seznamu.
Zvětšuje číslo nebo hodnotu parametru.
Volba ECO-B
Tento nápis vás upozorňuje, že při zahájení
cyklu máte přidržením tlačítka OK
na 2 sekundy možnost výběru režimu ECO-B
(viz kapitola 6).
Tlačítko ZPĚT
Ruší činnost nebo funkci.
Zajišťuje přesun na předchozí
obrazovku bez potvrzení či
provedení případných změn nebo
uložení libovolných parametrů.
Tlač
Tlačítko
DOLŮ
Př
Přesun
na následující položku seznamu.
Zmenšuje číslo nebo hodnotu parametru.
Tlačítko
ítko OK (potvrzovací tla
tlačítko)
Potvrzuje aktivní volbu.
Potvrzuje hodnotu nebo datum.
Ukládá konfiguraci nebo parametr.
17
5. Programování
Výchozí nastavení
Před použitím sterilizátoru je nutné naprogramovat důležité
ležité parametry, jako je datum, čas, jazyk, podsvícení a kontrast displeje.
Tato činnost se provádí pomocí funkcí NASTAVENÍ.
Spouštěcí
ěcí obrazovka a možnosti nabídky
Je-lili sterilizátor ZAPNUTÝ nebo opouští ÚSPORNÝ režim, zobrazí se
výchozí program cyklu, před
p
nímž bude uveden symbol.
Stiskem tlačítka
čítka DOLŮ
DOL se zobrazí další dostupné programy cyklu.
Stiskněte
ěte a př
přidržte tlačítko DOLŮ, dokud se nezobrazí MENU.
Menu
Potvrzením (stiskem tlačítka
tla
OK) volby MENU se zpřístupní všechny
podnabídky, jimiž lze procházet pomocí tlačítek
tla
NAHORU a DOLŮ.
Úplný popis dostupných možností a způsobu
zp
jejich použití naleznete
na následujících stranách.
Nastavení
Tlačítkem
ítkem (DOLŮ
(DOLŮ) přejděte na možnost NASTAVENÍ a potvrďte (tlačítkem
OK). Zobrazí se hlavní parametry sterilizátoru, které je možné upravovat.
Úplný popis nastavitelných parametrů
parametr a způsobu provádění změn naleznete
na následujících stranách.
18
Tabulka 1: Přehled voleb v nabídce MENU
MENU
PODMENU
ČINNOST
-
Zobrazuje nevyřízená
řízená hlášení. Podrobný přehled
p
hlášení najdete v kapitole 8.
Vyberte požadovaný sterilizační
steriliza
cyklus. Stiskněte tlačítko OK a pohybujte se přehledem
uložených cyklů
ů tlač
tlačítky NAHORU nebo DOLŮ. Stiskem tlačítka OK zvolte cyklus
k prohlížení nebo tisku.
Zobrazuje vybraný cyklus. Zprávou o cyklu je možné procházet tlačítky NAHORU/DOLŮ.
Tiskne vybraný cyklus. Stiskněte
Stiskn
tlačítko OK a pomocí tlačítek NAHORU a DOLŮ upravte
počet výtisků. Po zobrazení požadované hodnoty zahajte stiskem tlačítka
tla
OK tisk.
Tiskne etikety pro sledování u vybraného cyklu. Stiskněte tlačítko OK a pomocí tlačítek
(*) NAHORU a DOLŮ
Ů upravte po
počet výtisků. Po zobrazení požadované hodnoty zahajte
stiskem tlačítka
čítka OK tisk.
(*)
(*)
(pokračování na
další
straně)
Ukládá soubor s údaji o cyklu na paměťové zařízení (paměťová karta nebo počítač).
Zobrazuje všechny alarmy, které vznikly během
b
sterilizačních cyklů.
(*)
Tiskne všechny alarmy, které vznikly během
b
sterilizačních cyklů uložených v paměti.
Nastavuje důležité
ležité parametry sterilizátoru, jako je datum, čas, jazyk atd.
Potvrzením (tlačítko OK) se zpřístupní
ístupní všechny dostupné volby. Podrobný přehled
p
voleb a souvisejících možností
programování uvádí TABULKA 2.
Stiskem tlačítka NAHORU/DOLŮ přejděte
(*) Aktivuje automatický přívod
p
vody
na možnosti ANO/NE. Stisknutím tlačítka OK
Aktivuje
výstrahy
související
aktivujte nebo deaktivujte funkci (výstraha)
(*)
s kvalitou vody prostřednictvím
prostř
nebo tlačítkem ZPĚT postup ukončete bez
(*) vnějšího či vnitřního
řního snímače
sníma
uložení změn.
Umožňuje
uje uživateli změnit
zm
aktuální úroveň uživatele. Přístup k úrovni nadřízeného uživatele
nebo servisní úrovni je chráněn
chrán heslem.
Viz postup „Přihlášení
řihlášení jako nad
nadřízený uživatel“ na následujících stranách.
Umožňuje
uje uživateli vložit aktivační
aktiva
kód, který povoluje některé volitelné funkce.
(*) dostupné/účinné pouze v případě připojení odpovídajícího zařízení
ízení (tiskárna, zapisovač,
zapisova počítač, přívod vody atd.) a jeho povolení
v nabídce NASTAVENÍ.
19
Tabulka 1: Přehled voleb v nabídce MENU (pokračování)
(pokra
MENU
PODMENU
(*)
ČINNOST
Tiskne etikety pro sledování,
sledování které se nalepují na sáčky s materiálem.
Na etiketách je uvedeno číslo šarže a další parametry, které jsou specifikovány
v nabídce ŠARŽE ETIKET (viz tabulka NASTAVENÍ). Bude nutné zadat počet
po
požadovaných etiket: stiskem tlačítka
tla
NAHORU/DOLŮ se počet zvětšuje resp.
zmenšuje. Poté stiskem tlačítka
tla
OK zahajte tisk.
Po dokončení
čení tisku se číslo šarže zvětší o 1.
Tiskne etikety předchozí
př
sterilizační šarže. Bude nutné zadat číslo šarže a počet etiket:
stiskem tlačítka
čítka NAHORU/DOLŮ
NAHORU
se hodnota zvětšuje resp. zmenšuje. Poté stiskem
tlačítka
ítka OK zahajte tisk.
Zobrazuje značku
znač přístroje, např. W&H.
Zobrazuje označení
označ
modelu, např. LINA MB22.
Zobrazuje sériové číslo sterilizátoru, např. 110009.
(pokračování z
předchozí
strany)
Zobrazuje celkový počet
po
cyklů provedených sterilizátorem.
Zobrazuje stav (počet
(po
provedených cyklů) spotřebního materiálu/náhradních dílů.
Umožňuje
ňuje uživateli nastavit počitadlo na nulu po výměně spotřebního
materiálu/náhradních dílů.
díl Podrobnosti viz kapitola 7 (Údržba).
Zobrazuje počet
čet provedených cyklů
cykl s ohledem na servis po 4 000 cyklech.
Zobrazuje počet
čet provedených cyklů
cykl s ohledem na servis po 20 000 cyklech.
Zobrazuje aktuální verzi softwaru.
Zobrazuje aktuální verzi systémového softwaru.
Zobrazuje aktuální verzi firmwaru napájení.
Zobrazuje identifikátor hardwarového klíče (tiskárna etiket/servis), je-li připojen.
Zobrazuje verzi softwaru v počítači nebo zapisovači, je-li připojen.
(*) dostupné/účinné pouze v případě připojení odpovídajícího zařízení
ízení (tiskárna, zapisovač,
zapisova počítač, přívod vody atd.) a jeho povolení
v nabídce NASTAVENÍ.
20
Tabulka 2: Přehled voleb v nabídce NASTAVENÍ
MENU
(pokračování
na další
straně)
PODMENU
ÚČEL A ZPŮSOB NASTAVENÍ
Nastavuje jazyk. Zobrazí se aktivní jazyk: stiskněte
ě tlačítko
čítko OK a tlačítky
tla
NAHORU a DOLŮ se můžete pohybovat mezi dostupnými jazyky.
Po zobrazení nového požadovaného jazyka výběr potvrďte
ďte stiskem tlačítko
tla
OK. Případně postup ukončete bez uložení stiskem tlačítka ZPĚT.
Nastavuje formát data a času
asu zobrazovaného na displeji. Stiskem tlačítka OK otevřete funkci a pomocí tlačítek NAHORU
a DOLŮ zobrazte požadovaný formát. Výběr potvrďte stiskem tlačítka OK. Chcete-li postup ukončit bez uložení změn,
stiskněte tlačítko ZPĚT.
Nastavuje datum a čas,, které se budou používat ve zprávě o cyklu a pro účely odloženého zahájení cyklu.
Stiskem tlačítka OK se kurzor přesune
řesune na datum. Tlačítky NAHORU a DOLŮ upravte nastavení měsíce, roku a dne. Stiskem
tlačítka OK se změny
ny uloží a kurzor se p
přesune na nastavení času. Postup nastavení času je stejný, jako u data.
Během postupu jej můžete
žete stiskem tlačítka
tlač
ZPĚT bez uložení zrušit a vrátit se do nabídky NASTAVENÍ.
Nastavuje jméno operátora nebo stomatologického zařízení,
zař
které se budou používat ve zprávě cyklu.
K dispozici je 18 znaků (velká písmena a čísla) a mezera, pomlčka a tečka. Uložit lze pouze jedno jméno. Stiskem tlačítka OK se zobrazí uložené
jméno. Pokud není jméno uloženo, zobrazí se řada pomlček.
pomlč
Znaky se mění pomocí tlačítek NAHORU a DOLŮ. Stiskem tlačítka OK se vybraný
znak uloží a kurzor se přesune na následující znak. Chcete-li
Chcete se vrátit na předchozí znak, stiskněte tlačítko ZPĚT. Pokud chcete přejít na další znak
bez provedení změny, stiskněte tlačítko OK bez stisku tlačítek
tlač
NAHORU nebo DOLŮ. Chcete-li přejít na poslední znak, přidržte na dvě sekundy
stisknuté tlačítko OK. Pokud chcete postup ukončit bez uložení změn, stiskněte tlačítko ZPĚT na prvním znaku. Zobrazené jméno se ukládá
stiskem tlačítka OK na posledním znaku.
Nastavuje čas, po jehož uplynutí přejde
ejde sterilizátor do režimu „SPÁNKU“.
V režimu „SPÁNKU“ sterilizátor odebírá menší množství energie. Za účelem úspory energie doporučujeme nastavit krátký čas aktivace režimu
„SPÁNKU“. Popis režimu „SPÁNKU“ naleznete v kapitole 4 „OVLÁDACÍ PRVKY A PŘÍKAZY“.
P
Stiskem tlačítka OK zobrazíte aktuální čas. Stiskem
tlačítka NAHORU a DOLŮ se zvětšuje
tšuje resp. zmenšuje nastavení času v krocích po 10 minutách v rozmezí od 10 minut do 12 hodin. Nastavený čas
se ukládá stiskem tlačítka OK. Chcete-li postup ukončit
čit bez uložení změn,
zm
stiskněte tlačítko ZPĚT.
Zvětšuje
tšuje nebo zmenšuje hlasitost zvukové signalizace.
Stiskem tlačítka OK zobrazíte aktuální nastavení. Hlasitost se zmenšuje nebo zvětšuje
zv
stiskem tlačítka DOLŮ resp. NAHORU: k ověření hlasitosti
zazní zvuk. Nové nastavení se ukládá stiskem tlačítka
čítka OK. Chcete-li postup ukončit bez uložení změn, stiskněte tlačítko ZPĚT.
Nastavujte kontrast displeje.
Stiskem tlačítka OK zobrazíte aktuální nastavení. Kontrast se zvětšuje
zv
tlačítkem NAHORU a zmenšuje tlačítkem DOLŮ. Nové nastavení se ukládá
stiskem tlačítka OK. Chcete-li postup ukončitit bez uložení změn,
změ stiskněte tlačítko ZPĚT.
Sériový port se nepoužívá.
Nastavuje zařízení připojené
k sériovému portu.
Pokyny pro nastavení viz
poznámka (*).
Sériový port používá tiskárna zpráv cyklů.
cykl
Sériový port používá tiskárna etiket (k dispozici pouze v případě, že je tiskárna připojena a
nakonfigurována).
Sériový port používá externí POČÍTAČ/ZAPISOVAČ
PO
(viz PŘÍLOHA 9 – Příslušenství).
21
Tabulka 2: Přehled voleb v nabídce NASTAVENÍ (pokračování)
(pokra
MENU
PODMENU
ÚČEL A ZPŮSOB NASTAVENÍ
Nastavuje model tiskárny.
Pokyny viz poznámka (*).
Nastavuje rychlost portu tiskárny.
(**)
Předehřívání komory probíhá POUZE v případě, že jsou zavřeny její dveře.
Nastavuje režim předehřívání.
Pokyny viz poznámka (*).
Předehřívání komory se neprovádí.
Nastavuje výstrahu HORKÉ POVRCHY.
Pokyny viz poznámka (*).
Výstraha se zobrazí, jsou-li
jsou otevřeny dveře a komora je horká.
(**)
Nastavuje výstrahu PC/ZAPISOVAČ.
Pokyny viz poznámka (*).
Není-lili PC/ZAPISOVAČ
PC/ZAPISOVA detekován nebo se nezdaří ukládání dat, zobrazí se výstraha.
(**)
Nezobrazí se žádná výstraha.
Nezobrazí se žádná výstraha.
Nastavuje jednotku tlaku.
Pokyny viz poznámka (*).
(**)
Nastavuje jednotku teploty.
(*)
(pokračování
z předchozí
strany)
Povolujte automatický tisk zprávy o cyklu.
(**)
Povoluje tisk teploty hladiny v pevně určených časových krocích (krok se nastavuje pomocí následující volby).
(**)
Nastavuje časový krok a aktivuje tisk teploty hladiny v nastaveném časovém intervalu.
Nastavuje model tiskárny etiket. Pokyny viz poznámka (*).
(**)
Nastavuje vodorovný a svislý posun rozvržení etikety. Upravujte hodnoty podle poznámky (*) , dokud nebude rozvržení
správně
ě vystředě
ředěno na etiketě.
(*)
(**) (***)
(*)
(**) (***)
Nastavujepočet
čet etiket,
etiket které budou automaticky vytištěny na konci každého úspěšného sterilizačního cyklu.
Uživatel bude požádán o zadání počtu etiket, které se budou tisknout na konci každého úspěšného
sterilizačního cyklu. Hodnota se zvětšuje nebo zmenšuje tlačítkem NAHORU resp. DOLŮ. Tlačítko OK slouží
k potvrzení. Chcete-li postup ukončit bez tisku, stiskněte tlačítko ZPĚT.
Na konci každého úspěšného sterilizačního cyklu se vytiskne přednastavený počet etiket (viz „AUTOMATICKÝ
TISK“) bez dalšího požadavku na ruční tisk.
Nastavuje čas exspirace (programuje se v týdnech) pro etikety. Software automaticky přidá zadaný čas exspirace k aktuálnímu
datu a vytiskne jej na etiketách. Je-li
Je tento čas nastaven na nulu, na etiketách se nevytiskne.
(*)
Nastavuje číslo šarže,
šarže které se bude tisknout na štítcích (zvýší se pro každou šarži).
(*)
Nastavuje informace (jméno uživatele, datum/čas, datum exspirace), které se budou tisknout na etiketách.
Poznámka (*) Zobrazí se aktuální nastavení: stiskem tlačítka OK se povolí provádění
ění změ
změn a tlačítko NAHORU/DOLŮ umožňuje procházení možnostmi. Nové nastavení se
nastavuje stiskem tlačítka OK. Chcete-li postup ukončit bez uložení změn,
ěn, stiskněte
stiskn
tlačítko ZPĚT.
Poznámka(**) Tato volba je určena pouze pro nadřízené uživatele. Pokyny k přihlášení
ihlášení jako nad
nadřízený uživatel naleznete na další straně.
Poznámka (***) Tato volba je k dispozici, pouze pokud je připojena
ipojena kompatibilní tiskárna etiket.
22
Přihlášení jako nadřízený / pokročilý
pokroč uživatel
Některé
které programovatelné možnosti sterilizátoru LINA MB lze změnit
změ pouze po přihlášení jako nadřízený / pokročilý uživatel.
Tímto způsobem se zabraňuje nechtěným změnám nebo neočekávanému
čekávanému provozu sterilizátoru.
Příklad funkcí, které jsou přístupné pouze nadřízeným / pokročilým
čilým uživatel
uživatelům, je skrytí programu cyklu nebo jeho znepřístupnění
uživatelům.
Pomocí tlačítek
čítek NAHORU, DOLŮ
DOL a OK procházejte nabídkou a volte následující
možnosti v uvedeném pořadí:
po
MENU – SERVIS – AKTUÁLNÍ ÚROVEŇ.
Nyní se zobrazí aktuální úroveň. Pokud ji chcete změnit, stiskněte
tlačítko OK.
Otevře
e se obrazovka uvedená vlevo: nyní můžete
m
následujícím způsobem pomocí tlačítek
NAHORU, DOLŮ, ZPĚT
T a OK zadat heslo nadřízeného
nad
uživatele (000123):
- tlačítko NAHORU/DOLŮ slouží ke zvětšení resp. zmenšení aktuálního čísla
(označené kurzorem
),
- Tlačítko OK číslo ukládá a přesunuje
řesunuje kurzor na další číslo.
- Tlačítko ZPĚT je slouží k návratu na předchozí číslo.
^
Heslo se potvrzuje stiskem tlačítka OK na POSLEDNÍM čísle.
Postup lze zrušit stiskem tlačítka ZPĚT na PRVNÍM čísle.
ízeného uživatele se vraťte
vra na úroveň uživatele nastavením všech číslic na nulu
Po provedení potřebných změn na úrovni nadřízeného
nebo VYPNUTÍM sterilizátoru a jeho opětovným zapnutím.
23
6. Provedení sterilizačního cyklu
Vložte náplň ke sterilizaci do sterilizační
ční komory a zavřete
zav
dveře.
Správná příprava
íprava a vložení náplně
nápln ke sterilizaci je popsána
v PŘÍLOZE 2.
ZAPNĚTE
TE sterilizátor stiskem hlavního vypínače
vypína za servisními dvířky.
Na obrazovce Start se zobrazí výchozí sterilizační
steriliza
program, před kterým je uveden kurzor.
(Výchozí program cyklu může
ůže měnit
m
nadřízený uživatel; viz kapitola 5 – Programování).
Chcete-lili vybrat jiný program cyklu, procházejte dostupnými možnostmi
pomocí tlačítka
tlač
NAHORU nebo DOLŮ.
Stiskem tlačítka
tlač
OK vyberte požadovaný program cyklu.
Chcete-lili cyklus zahájit v režimu ECO, přidržte tlačítko stisknuté
po dobu 2 sekund (viz strana „Volba ECO-B“ v této kapitole).
24
Provedení sterilizačního cyklu
Po výběru cyklu:
- Na prvním řádku
ádku displeje se zobrazí vybraný cyklus.
- Zobrazí se možnost „SPUSŤ NYNÍ“: Stiskem tlačítka OK
zahájíte sterilizační
ní cyklus ihned, jinak se podívejte
na možnosti „odloženého spuštění“
spušt
na následujících
stranách.
- Na třetím a čtvrtém řádku se zobrazí maximální hmotnost
sterilizované náplně
ě pro vybraný cyklus.
- Chcete-lili vybrat jiný cyklus, stiskem tlačítka
tla
ZPĚT se vrátíte
na obrazovku výběru
ěru cyklu (viz předchozí
p
strana).
Po inicializaci cyklu:
- Dveře
e se automaticky uzamknou (kurzor se zobrazí u symbolu visacího zámku).
- Zahájí se sterilizační
ční cyklus.
- Na druhém řádku
ádku se zobrazuje přibližná
p
zbývající doba cyklu.
- Na třetím a čtvrtém řádku se zobrazují informace o probíhajícím cyklu
(viz odstavec „Probíhající cyklus“ na následujících stranách této kapitoly)
Popis jednotlivých programů cyklu naleznete na následujících stranách (teploty, časy, maximální
hmotnosti sterilizované náplně).
25
Dostupné sterilizační cykly
Celkem jsou k dispozici tři sterilizační
ní cykly. Všechny cykly jsou typu B podle evropské normy EN 13060, tj. umožňují
sterilizaci všech typů náplní: pevné, porézní, duté A a B, plasty, pryž atd., nebalené p
předměty, a předměty balené
v jednoduchém nebo dvojitém obalu.
Vyberte ----------------------- cyklus pro nebalené předměty,
ěty, jako jsou ruční
ru
nástroje, násadce, kleště, mimo textilu.
Vyberte --------
--
cyklus pro balené předměty
ty pro sterilizace při
p teplotě 134˚C.
Vyberte ----------------- cyklus pro textil a předměty,
ty, které mohou být sterilizovány při
p teplotě max. 121 stupňů. Např.: textil a
plasty s uvedením rezistence vůči teplotě 121˚C.
Pro vaši osobní bezpečnost a bezpečnost
nost pacientů
Nikdy nepřekračujte
ujte maximální hmotnostní limit sterilizované nápln
náplně uvedený v tabulce programů cyklu (viz
následující strana), protože by to mohlo mít nepříznivý
říznivý vliv na sterilizační postup.
26
Dostupné sterilizační cykly
Přehled
ehled sterilizač
sterilizačních cyklů
Model
Lina MB17
Max. náplň ( standardní nástroje)
4 kg
Max. náplň (porézní předměty)
1,5 kg
Hodnota
Celková doba cyklu (6)
NÁZEV PROGRAMU
(Doba sušení)(3)
Teplota
Čas(2)
CYKLU
°C
minuty
minuty
60
134
4
(25)
26
134
4
(1)
REŽIM ECO
(7)
66
(4)
134
10
(25)
(4)
134
10
32
(7)
35
(7)
121
20
72
(30)
86
(30)
REŽIM ECO(1)
(5)
Lina MB22
5 kg
1,8 kg
Celková doba cyklu (6)
(Doba sušení)(3)
minuty
73
(30)
29
(7)
79
(30)
(1) 0,5 kg nástrojů v jednoduchém obalu, teplý start s ohřátou
átou komorou (bez textilií).
(2) Hodnoty se mohou lišit v závislosti na požadavcích konkrétní země.
země
(3) Dobu sušení lze v případě potřeby prodloužit v nabídce NASTAVENÍ (viz „Přizpůsobení
„P
parametrů cyklu“ na následujících stranách).
(4) Název cyklu se může lišit v závislosti na požadavcích konkrétní země.
země
(5) Doba určená pro textilní materiály.
(6) Celková doba cyklu se může lišit v závislosti na typu sterilizované náplně
nápln (pevný nebo porézní materiál), její hmotnosti a dalších faktorech.
27
Profil sterilizačního cyklu
Všechny dostupné sterilizační
ní cykly mají stejný PT diagram viz. níže.
U jednotlivých cyklů se liší doba trvání sterilizační
ní fáze (neboli čas sterilizace) a steriliza
sterilizační teplota.
VYSVĚTLIVKY
Tlak
PHE
Předehřívání (nepovažuje se
za součást cyklu)
HEA
Zahřívání
PV1 - PV3
Vakuový impuls (odsátí vzduchu
ze sterilizační komory/náplně)
PP1 - PP2 Tlakový impuls (tvorba páry)
PPH
Zvýšení na tlak sterilizační fáze
Čas
Zahřívání
Frakční
předvakuum
Zvýšení
tlaku
Doba přidržení
(hladina)
PR
Proces (doba samotné sterilizace)
DV
Vakuové sušení
LEV
Vyrovnání
END
Konec cyklu
Pulsní vakuové
sušení
28
Volba ECO-B
„ECO-B“ je volitelný cyklus určený ke zkrácení doby trvání cyklu a celkové spotřeby
spot
energie. Jedná se o rychlý cyklus typu
B pro omezenou hmotnost náplně (pouze 0,5 kg nástrojů!).
„ECO-B“ je k dispozici pouze pro cykly
a
.
Chcete-li spustit cyklus v režimu ECO-B, vyberte cyklus
a poté výběr potvrďte stisknutím a přidržením tlačítka
OK na dvě sekundy.
2s
Plnění komory při
ři použití cyklu ECO-B
ECO
V režimu ECO-B
B je maximální hmotnost sterilizované náplně
nápln omezena pouze na 0,5 kg
nástrojů!
Materiál vždy umisťujte
ťujte na horní trej. Z komory při režimu ECO-B vyjměte všechny
ostatní treje.. Dbejte, aby byla zabalená náplň
nápl obrácena papírovou stranou nahoru.
Pro vaši osobní bezpečnost a bezpečnost
čnost pacientů
pacient
Nikdy nepřekračujte
ujte maximální hmotnostní limit náplně.
nápln Předejdete tak nepříznivému vlivu na průběh
sterilizace..
29
Možnosti „Odloženého spuštění“
ění“
Po výběru programu cyklu lze tlačítky NAHORU a DOLŮ
procházet mezi možnostmi „Spusť
„Spus nyní“, „Začátek v“ a
„Spušt
„Spuštění
za“.
Stiskem tlačítka
tla
OK vyberte požadovanou možnost.
Možnost odloženého spuštění není k dispozici pro všechny
cykly.
Možnost „Začátek v...“
Nastavuje čas a datum zahájení cyklu.
Stiskem tlačítka OK se zobrazí poslední vybraná možnost. Pokud ji chcete přijmout, stiskněte tlačítko OK. V opačném případě
pomocí tlačítek NAHORU a DOLŮ vyberte možnost „Nastavit začátek v...“ a stiskem tlačítka OK nastavte nový čas/datum:
čas/datum lze upravovat pomocí tlačítek NAHORU, DOLŮ a OK. Změnu potvrďte stiskem tlačítka OK. Cyklus se spustí
v nastaveném čase. Na displeji se zobrazí odpočítávání.
Postup lze kdykoli zrušit stiskem tlačítka ZPĚT.
Možnost „Spuštění za...“
Nastavuje dobu čekání před zahájením cyklu s krokem po 10 minutách až do maximální doby 24 hodin.
Stiskem tlačítka OK se na displeji zobrazí poslední vybraný interval. Stiskem tlačítka
tla
NAHORU a DOLŮ vyberte možnost
„Nastavit spuštění za...“ a stiskněte tlačítko OK.
Změ potvrďte stiskem tlačítka OK. Cyklus se zahájí po uplynutí
Nyní lze tlačítky NAHORU a DOLŮ změnit časový interval. Změnu
neprogramovaného intervalu. Na displeji se zobrazí odpočítávání
čítávání.
Postup lze kdykoli zrušit stiskem tlačítka ZPĚT.
Zastavení odpočítávání
Během odpočítávání lze pomocí tlačítek NAHORU a DOLŮ
Ů přepínat
řepínat mezi následujícími dv
dvěma možnostmi:
Stiskem tlačítka OK se zastaví odpočítávání
ítávání a okamžitě zahájí cyklus.
Stiskem tlačítka OK se zastaví odpočítávání
ítávání a program se vrátí do hlavní nabídky
(uživatel bude požádán o opakované potvrzení).
30
Přizpůsobení parametrů cyklu
Sterilizační cyklus je možné přizpůsobovat úpravou nastavení některých
ně
parametrů podle vlastního sterilizačního protokolu.
Nastavitelnými parametry je doba sušení, doba sterilizace a teplota sterilizace (viz poznámka (*) níže).
Změna doby a sterilizační teploty
Důrazně doporučujeme nesnižovat dobu ani teplotu sterilizace, protože se jedná o parametry, které musí splňovat
přísné parametry legislativního, regulačního a vědeckého
ědeckého charakteru.
Změna doby sušení
Dobu sušení je možné prodloužit nebo zkrátit podle vlastností sterilizované náplně.
nápln Při úpravě doby sušení
zkontrolujte, zda je materiál na konci sterilizačního
ního cyklu vždy suchý tak, aby nedocházelo k zachování vlhkosti a
potenciálnímu přenosu mikroorganismů z rukou, rukavic nebo okolního prostředí.
prost
Po výběru
ru cyklu opakovaně
opakovan stiskněte tlačítko NAHORU nebo DOLŮ, dokud se
nezobrazí nabídka NASTAVENÍ a výběr
výb potvrďte stisknutím tlačítka OK.
Tlačítky
ítky NAHORU a DOLŮ
DOL procházejte možnostmi podnabídky (zobrazuje se
aktuální hodnota) a postupujte podle pokynů
pokyn uvedených v tabulce níže.
MENU
PODMENU
ÚČEL A ZPŮSOB NASTAVENÍ
(*)
(*)
Nastavuje cyklus jako výchozí. To znamená, že se tento cyklus zobrazí na obrazovce Start jako první. Chcete-li cyklus nastavit jako
výchozí, stiskněte tlačítko OK a poté potvrďte
ďte možnost ANO stiskem tlačítka
tla
OK (u ostatních cyklů se automaticky nastaví NE). Pokud
chcete postup ukončit bez uložení změny,
ěny, stiskněte
stiskně tlačítko ZPĚT.
Zobrazuje/skrývá cyklus. Je-lili cyklus skryt, nebude se zobrazovat v nabídkách, a proto jej nebude možné spouštět.
Po stisku tlačítka OK můžete tlačítky
ítky NAHORU a DOLŮ
DOL procházet mezi možnostmi ANO a NE. Stisknete-li tlačítko OK na možnosti
ANO, cyklus se skryje. Stiskem tlačítka
ítka OK na možnosti NE se cyklus zobrazí. Pokud chcete postup ukončit bez uložení změny,
stiskněte tlačítko ZPĚT.
(*) Nastavuje teplotu sterilizace.
(*) Nastavuje dobu trvání sterilizační fáze.
(*) Nastavuje dobu trvání fáze sušení.
tla
OK se vedle aktuální hodnoty zobrazí hvězdička. Signalizuje, že lze hodnotu
Po stisku tlačítka
změnit
ěnit stiskem tlačítka
tla
NAHORU nebo DOLŮ. Vybraná hodnota se potvrzuje stiskem tlačítka
OK. Pokud chcete postup ukončit
ukon bez uložení nastavení, stiskněte tlačítko ZPĚT.
(*) Parametry, které lze upravovat, závisí na zemi provozování, modelu sterilizátoru a na úrovni přístupu.
31
Probíhající cyklus
Informace zobrazované na displeji v průběhu cyklu
Volitelné možnosti (vlevo od nich se nachází kurzor)
Stiskem tlačítka NAHORU nebo DOLŮ se zpřístupní
některé možnosti (např. změna zobrazovaných
informací, zrušení cyklu, zobrazení hlášení atd.).
Na prvním řádku se střídavě
zobrazuje:
- název aktuálního cyklu,
- ukazatel průběhu (je-li aktivován).
Odpočítávání
Přibližná doba zbývající do dokončení
cyklu.
Označení aktuální fáze cyklu
(viz profil cyklu).
Aktuální tlak a teplota
ve sterilizační komoře.
Počitadlo cyklů
Číslo
íslo aktuálního cyklu
Kurzor vedle symbolu visacího
zámku
Signalizuje, že jsou dveře
bezpečně uzamčeny.
32
Probíhající cyklus
Možnosti obrazovky a nabídky INFO
V průběhu cyklu je možné sledovat hlavní parametry cyklu v reálném čase.
Na obrazovce „Probíhající cyklus“ opakovaně stiskněte
ě tlačítko
čítko NAHORU nebo DOL
DOLŮ, dokud se nezobrazí možnost INFO.
V této fázi jsou rovněž k dispozici ostatní položky nabídky.
Potvrďte
ďte stiskem tla
tlačítka OK.
Zobrazí se aktuální parametry probíhajícího cyklu.
Stiskem tlačítka
čítka NAHORU nebo DOLŮ
DOL se zobrazí úplný přehled hodnot (viz
tabulka níže).
Tlačítkem
ítkem ZPĚ
ZPĚT se vrátíte na standardní obrazovku „Probíhající cyklus“.
Název obrazovky
Doba cyklu
Doba fáze
Teplota topného článku
Tlak páry
Teplota v komoře
Výkon topného článku
Vysvětlivky parametrů
zobrazovaných při
procházení obrazovkou
INFO.
Teoretická teplota
Teplota doplňkového čidla v komoře
Síťové napětí
Síťová frekvence
Celkový objem vstřikované vody
Vodivost vody
33
Ruční zastavení
V průběhu cyklu jej můžete kdykoli ručně ukončit.
Opakovaně stiskněte tlačítko NAHORU nebo DOLŮ,, dokud se př
před možností STOP nezobrazí kurzor. Poté pokračujte,
jak je uvedeno níže:
Potvrďte
ďte zastavení (tlačítkem
(tla
OK).
Stiskem tlačítka
čítka DOLŮ
DOL zobrazte možnost ANO.
Potvrďte
ďte možnost
ANO (tlačítkem
čítkem OK).
Před potvrzením ukončení cyklu lze tento postup kdykoli
zastavit. Opakovaně stiskněte tlačítko ZPĚT, dokud se
nepřesunete na obrazovku „Probíhající cyklus“, a cyklus bude
pokračovat podle původního naprogramování.
Po ukončení
ení cyklu se zahájí fáze resetování, během
b
které dojde k bezpečnému vyrovnání
případného přetlaku/podtlaku v komoře.
komo Tento postup může trvat několik minut. Nevypínejte
sterilizátor! Počkejte na dokončení
čení fáze resetování.
V této fázi máte k dispozici přístup k některým položkám nabídky pomocí tlačítek
ítek NAHORU nebo DOLŮ.
DOL
Vyberete-li možnost INFO (viz obrázek), můžete prohlížet parametry sterilizátoru v reálném čase
č
(viz předchozí strana).
34
Ruční zastavení
Po dokončení fáze resetování stiskněte tlačítko ZPĚT.
Zobrazí se jedno z následujících hlášení:
Hlášení „NÁPLŇ NENÍ STERILNÍ“ znamená, že náplň není sterilní.
Nepoužívejte materiál při
p ošetřování pacientů!
Hlášení „SUŠENÍ PŘERUŠENO“
P
znamená, že náplň může být
ještě
ě vlhká. Vlhký materiál je ur
určen pouze k okamžitému použití!
Stiskem tlačítka
tla
OK odemkněte dveře, jak je
požadováno na druhém řádku displeje.
(bě
(během
odemykání dveří se zobrazuje hlášení o čekání)
Otevřete dveře komory a vyjměte náplň nebo zopakujte
Otevř
steriliza
sterilizační
cyklus.
35
Ukončení sterilizačního cyklu
Při úspěšném
šném dokončení
dokon
cyklu se na obrazovce zobrazí hlášení „CYKLUS JE
KOMPLETNÍ“ a před
př možností „Dveře odemčeny“ se zobrazí kurzor.
Nyní můžete tlačítkem
čítkem NAHORU nebo DOLŮ
DOL přejít na položku INFO, po jejímž
potvrzení se zpřístupní
řístupní parametry cyklu za účelem sledování mechanické
sterilizace (viz předchozí strany).
Tato možnost je k dispozici pouze před odemknutím dveří komory.
Potvrďte (tlačítkem
čítkem OK) a odemkněte
odemkn
dveře (kurzor u symbolu visacího zámku
zmizí).
Počkejte na odemknutí dveří
dve a poté dveře komory otevřete.
Pokud se na konci cyklu zobrazí hlášení o alarmu, podívejte se do kapitoly 8
(Odstraňování
ování problémů)
problém v návodu k obsluze. Pokud problém přetrvává, obraťte
se na technický servis.
Vyjměte náplň z komory.
VÝSTRAHA! NÁPLŇ A STERILIZÁTOR JSOU HORKÉ!
K vyjmutí náplně použijte držák na treje (nebo držák
na kazety)!
Nedotýkejte se komory, vnitřního otvoru a vnitřních armatur,
pokud jsou tyto horké!
36
7. Údržba
Před
ed zahájením jakékoli údržby sterilizátoru jej VYPNĚTE
VYPN
a odpojte napájecí kabel.
Dříve, než začnete pracovat na komoře a připojených
řipojených dílech, zkontrolujte, zda sterilizátor vychladl.
Při provádění
ní libovolné údržby sterilizátoru dodržujte pokyny uvedené v této kapitole.
Program údržby
Program údržby je popsán v tabulce na následující straně.
ě. Zahrnuje výměnu
vým
určitých dílů podléhajících opotřebení (spotřební
materiál), která je nezbytně nutná k zajištění bezpečného
ného a bezproblémového provozu sterilizátoru.
Počitadla údržby
Sterilizátor sleduje opotřebení
řebení součástí
souč
resp. spotřebního materiálu prostřednictvím registrace
počtu sterilizačních cyklů
ů provedených od poslední výměny.
Jakmile jedno z počitadel
itadel dosáhne maximální hodnoty, zobrazí se na obrazovce
výzva k výměně a v takovém případ
řípadě je nutné vyměnit příslušnou součást.
Proveďte výměnu.
37
Program údržby
TABULKA PROGRAMU ÚDRŽBY
Četnost (*)
Počet cyklů (*)
Činnost
Spotřební
materiál
Provádí
Čištění těsnění dveří
ří a lemu sterilizační
steriliza
komory
Čištění komory, otočného
čného stojánku a trejů
Měsíčně
50
Čištění filtru komory
Čištění vnějších povrchů
ů sterilizátoru
Čištění
ní desky parního difuzéru
Výměna
na bakteriologického filtru
3 měsíce
400
6 měsíců
800
Čištění obou zásobníků
ů na vodu
Ročně
800
Výměna těsnění dveří
5 let
4000
Všeobecná revize a servis
-
20000
Všeobecná revize a servis
Uživatel
Viz
PŘÍLOHA 8
Výměna prachového filtru
Servisní technik
(*) Platí termín, který nastane dříve
38
Měsíční údržba nebo údržba po 50 cyklech
Čištění
ě těsně
ěsnění dveří a lemu sterilizační komory
Vyčistěte těsnění
tě
dveří, lem a povrch komory jemným hadříkem
navlhčeným
čeným ve vodě. Použijete-li roztok čisticího prostředku, dávejte pozor,
aby se nedostal do styku s plastem předního krytu dveří.
Opláchněte
ěte čistou
č
vodou.
Nepoužívejte abrazivní čistící prostředky, řezné nástroje nebo ostré
předměty.
Čištění
ění komory a jejího příslušenství
p
Vyjměte z komory treje.
Vyjměte
ěte otoč
otočný stojánek a desku parního difuzéru.
Vyčistěte
č ěte komoru vlhkou houbičkou
houbi
a roztokem jemného čisticího
prostředku.
ředku. Dávejte pozor, abyste neohnuli nebo nepoškodili teplotní čidlo
uvnitřř sterilizační
sterilizač komory. Opláchněte komoru vodou.
Vyčistěte
č ěte desku parního difuzéru, treje a otočný
oto
stojánek houbičkou
navlhčenou
čenou v roztoku jemného čisticího prostředku. Opláchněte desku
parního difuzéru vodou.
vodou
Vložte řádně veškeré příslušenství zpět do komory.
Zkontrolujte, zda je správně
správn umístěna a zabezpečena deska parního
difuzéru, protože je to mimořádně
mimo
důležité k zajištění řádného průběhu
sterilizace.
39
Měsíční údržba nebo údržba po 50 cyklech
Čištění filtru komory
Čiště
Ze sterilizační
steriliza
komory vyjměte treje a otočný stojánek.
1–2:
2: Vyšroubujte uzávěr
uzáv filtru na zadní straně komory (dole
uprostř
uprostřed)
otočením proti směru hodinových ručiček.
3: Vyjměte
Vyjm
ocelový filtr komory a opláchněte jej pod tekoucí vodou.
4–5–
–6: Vložte filtr zpět do uzávěru, nasaďte uzávěr na otvor a
zajistě jej otočením ve směru hodinových ručiček.
zajistěte
6
Čištění vnějších povrchů sterilizátoru
Vyčistěte všechny vnější kryty sterilizátoru hadříkem mírně
ě navlhč
navlhčeným vodou.
Nikdy nepoužívejte dezinfekční, čisticí nebo abrazivní prostředky.
ředky.
40
Údržba po 3 měsících nebo 400 cyklech
Výměna
na bakteriologického filtru
Otevřete
ete servisní dvířka.
dvíř
Rukou vyšroubujte bakteriologický filtr (proti směru
sm
hodinových ručiček).
Zašroubujte nový bakteriologický filtr (ve směru hodinových ručiček) a pevně
jej utáhněte.
Po výměně
ěně nezapomeňte vynulovat počitadlo (viz následující strany).
Výměna
na prachového filtru
Vyjměte
te prachový filtr ze spodní části sterilizátoru.
Vymontujte filtru z držáku.
Připojte k držáku nový filtr.
Zasuňte filtr zpět
ět na původní místo.
Po výměně
ěně nezapomeňte vynulovat počitadlo (viz následující strany).
41
Údržba po 6 měsících nebo 800 cyklech
Čištění zásobníků vody
Čiště
VYPNĚ
VYPNĚTE
sterilizátor a odpojte napájecí kabel.
Úplně vypusťte oba zásobníky.
Nechejte vypouštěcí
vypoušt
hadici připojenou k jednomu
z vypouštěcích
vypoušt
konektorů.
Šroubovákem uvolněte
uvoln
5 šroubů na krytu zásobníků vody o ¼
otáčky. Zvednutím krytu získáte přístup
p
k zásobníkům.
Poklepejte prsty na pryžovou membránu, aby odkapal případný
kondenzát
kondenzát.
Sejmě pryžovou membránu, vyčistěte ji a nechejte uschnout.
Sejměte
Vyčistě
čistěte vnitřní část zásobníků vody měkkou houbičkou a
jemným roztokem čisticího prostředku. Poté je opláchněte a
vysušte Zkontrolujte, zda je vypouštěcí hadice připojena
vysušte.
k čištěnému
čiště
zásobníku (levý zásobník – šedý konektor, pravý
zásobník – modrý konektor), aby bylo možno vypustit roztok
čisticího prostředku.
Po vyčištění
vyč
obou zásobníků vyjměte vnitřní filtry (A), vyčistěte je
pod tekoucí vodou a nasaďte zpět na původní místo. Nasaďte
zpět
ět pryžovou membránu.
Uzavř
Uzavřete
kryt a utáhněte 5 šroubů na krytu zásobníků vody.
Odpojte vypouštěcí
vypoušt
hadici.
Nepoužívejte abrazivní, silné čisticí a dezinfekční
ční prostř
prostředky.
Při čištění obtížné přístupných
ístupných míst používejte malý mě
měkký kartáček.
42
Údržba po 1 roce nebo 800 cyklech
Výměna těsnění
ě ění dveř
dveří
Úplně otevřete
řete dveř
dveře komory.
Rukou vytáhněte
ěte použité ttěsnění dveří (provádí se snadno, pokud jsou těsnění a
prsty suché).
Pečlivě vyčistěte
č ěte sedlo těsnění
t
a čelní stranu komory vatovým tamponem.
Navlhčete nové těsně
ěsnění vodou. Podstatně si tak usnadníte nasazování těsnění!
Nejdříve: nahoře a dole
Nainstalujte nové těsnění
tě
postupem, který je znázorněn na obrázcích vlevo.
Operaci dokončete
čete rovnoměrným
rovnom
uložením těsnění po celém obvodu. Dbejte, aby
těsnění nevyčnívalo
čnívalo (bez nerovností a deformací)!
Po výměně
ěně nezapomeňte vynulovat počitadlo (viz následující strany).
Poté: vlevo a vpravo
43
Všeobecná revize a servis po 4 000 cyklech/5 letech
Pravidelný servis je bezpodmínečným předpokladem
ředpokladem spolehlivého a efektivního provozu sterilizátoru.
Každých 4 000 cyklů nebo pět let doporučujeme,
čujeme, aby autorizovaný servisní technik provedl všeobecnou revizi.
Servis zahrnuje výměnu spotřebního
ebního materiálu a dalších důležitých
d
součástí, kontrolu celého zařízení
se zvláštním důrazem na bezpečnostní
nostní systémy a čištění
č
součástí, které jsou pro uživatele nepřístupné.
NÁHRADNÍ DÍLY
ČIŠTĚ
ČIŠTĚNÍ
KONTROLY
Sterilizační
ní komora a vnější
vn
povrchy
Pneumatické přípojky
Filtr komory
Elektrické přípojky
Elektromagnetické ventily
Vnitřní součásti vývěvy
Čištění vnitřního
řního prostoru se zvláštním
zaměřením na žebra kondenzátoru a
hlavní desku
Deska parního difuzéru
Kalibrace teploty a tlaku
Systém zamykání dveří
Pojistný přetlakový ventil
Bezpečnostní systémy
44
Nulování počitadel údržby
Pomocí tlačítek
čítek NAHORU, DOLŮ
DOL a OK procházejte nabídkou a volte následující
možnosti v uvedeném pořadí:
po
MENU – INFO O PŘÍSTROJI – SERVIS.
POČITADLO
Tlačítkem
ítkem NAHORU nebo DOLŮ
DOL přejděte na příslušné součásti.
Stav spotřebního
ebního materiálu (počet
(po
provedených cyklů a maximální životnost) se
zobrazuje na třetím
řetím a čtvrtém
č
řádku displeje.
Stiskem tlačítka
čítka OK vyberte příslušnou
p
součást.
Po výběru se součást
část zobrazí na prvním řádku.
Zobrazí se možnost RESET POČITADLA:
PO
potvrďte stiskem tlačítka OK.
Zobrazí se požadavek na potvrzení: tlačítky NAHORU nebo DOLŮ přejděte
na možnost ANO a potvrďte
potvr
tlačítkem OK.
Po vynulování se na počitadle zobrazí hodnota nula.
45
8. Odstraňování problémů,
ů, alarmy a hlášení
Pokud se vedle jednoho nebo několika
n
symbolů zobrazí kurzor, signalizuje to
existenci nevyřízených
řízených hlášení.
Všechna hlášení lze prohlížet pomocí podnabídky HLÁŠENÍ.
Pomocí tlačítek
ítek NAHORU, DOLŮ
DOL a OK procházejte nabídkou a volte následující
možnosti v uvedeném pořadí:
po
MENU – HLÁŠENÍ.
Existuje-lili více než jedno nevyřízené
nevy
hlášení, můžete jimi procházet pomocí tlačítek
NAHORU nebo DOLŮ.
DOLŮ
Pokud se před symbolem nachází kurzor, znamená to, že existuje nevyřízené
hlášení.
Kurzor před symbolem zmizí po přečtení příslušného
říslušného hlášení a odstranění
odstran
jeho příčiny.
Kurzory se před symboly hlášení nezobrazují v průběhu
prů ě cyklu.
46
Hlášení
SYMBOL
HLÁŠENÍ
-
POPIS/POŽADOVANÁ ČINNOST
Dveře
e komory jsou zamknuty; není nutné provádět
provád žádnou činnost.
Hladina vody uvnitř
uvnit zásobníku čisté vodu je pod minimální úrovní. Doplňte zásobník čisté
vody.
Hladina vody v zásobníku použité vody je na maximální úrovni. Vypusťte zásobník
použité vody.
Zkontrolujte vnější
vně přívod vody do sterilizátoru. Možná budete muset vyměnit filtrační
vložky – vypusťte
vypusť zásobník čisté vody a postupujte podle pokynů k použití filtračního
systému vody.
Destilovaná/demineralizovaná voda v zásobníku čisté vody má nedostatečnou kvalitu.
Vypusťte
ťte zásobník a napusťte
napus jej kvalitní vodou, viz PŘÍLOHA 7.
Nedotýkejte se komory nebo náplně nechráněnýma rukama: vysoká teplota, riziko
popálení!
Je třeba
eba provést výměnu
vým
bakteriologického filtru.
Je třeba
eba provést výměnu
vým
prachového filtru.
Je třeba
eba provést výměnu
vým
těsnění dveří.
Je třeba
eba provést revizi po 4 000 cyklech. Volejte servis.
Je třeba
eba provést revizi po 20 000 cyklech. Volejte servis.
Je nutné vyměnit
ěnit baterii v desce procesoru. Volejte servis.
PC/zapisovačč nebyl detekován (odpojen nebo vypnut).
Tiskárna zpráv cyklů
cykl je nakonfigurována, ale nebyla detekována (je odpojena nebo
vypnutá).
Tiskárna etiket je nakonfigurována, ale nebyla detekována (je odpojena nebo vypnutá).
Chyba při
ři ukládání souboru (zkontrolujte, zda je k dispozici a připojena jednotka USB).
POZNÁMKA: Pokud se zobrazí jakákoli zpráva neuvedená v této tabulce, obraťte se na servis.
47
Alarmy
Kód alarmu
POPIS
ČINNOST
E010
Výpadek napájení během cyklu
Náplň nelze považovat za sterilní. Zopakujte cyklus.
E02x
Vnitřní chyba napětí
Vypněte a zapněte
ěte sterilizátor. Pokud problém přetrvává,
p
obraťte se na servis.
E041
Ztráta počitadla cyklů
Vypněte a zapněte
ěte sterilizátor. Pokud problém přetrvává,
p
obraťte se na servis.
POZNÁMKA: Tento problém nebrání zahájení sterilizačního
steriliza
cyklu.
E042
Vnitřní chyba hodin
Nastavte datum a čas
č - vypněte a zapněte sterilizátor. Pokud problém přetrvává, obraťte se na servis.
POZNÁMKA: Tento problém nebrání zahájení sterilizačního
steriliza
cyklu.
E060
Vnitřní chyba napětí
Odpojte volitelné příslušenství
př
od zásuvky 24 V DC na zadní straně - vypněte a zapněte sterilizátor. Pokud
problém přetrvává,
řetrvává, obra
obraťte se na servis.
E080
Vnitřní přehřívání
Zkontrolujte prachový filtr a ověřte,
ov
zda není zablokován ventilátor sterilizátoru.
E090
Vnitřní chyba napětí
Vypněte a zapněte
ěte sterilizátor. Pokud problém přetrvává,
p
obraťte se na servis.
E100
Uplynul časový limit fáze
Zkontrolujte hladinu vody v zásobníku čisté vody. Resetujte tepelné přetížení. Pokud problém přetrvává,
obraťte se na servis.
E101
Vnitřní chyba sondy
Vypněte a zapněte
ěte sterilizátor. Pokud problém přetrvává,
p
obraťte se na servis.
Uplynul časový limit fáze
Zkontrolujte hladinu vody v zásobníku čisté vody. Resetujte tepelné přetížení. Pokud problém přetrvává,
obraťte se na servis.
E107
Přetlak během fáze předvakua.
Pokud problém přetrvává, obraťte
obra se na servis.
E121
Vnitřní chyba sondy
Vypněte a zapněte
ěte sterilizátor. Pokud problém přetrvává,
p
obraťte se na servis.
E130
Přetlak během sterilizační fáze
Zopakujte cyklus. Pokud problém přetrvává,
p
obraťte se na servis.
E131
Kolísání teploty během sterilizační fáze.
Zopakujte cyklus. Pokud problém přetrvává,
p
obraťte se na servis.
E140
Nízký tlak v průběhu sterilizační fáze.
Zopakujte cyklus. Pokud problém přetrvává,
p
obraťte se na servis.
E150
Nízká teplota v průběhu sterilizační fáze.
Zopakujte cyklus. Pokud problém přetrvává,
p
obraťte se na servis.
E160
Příliš vysoká teplota v průběhu sterilizační fáze. Zopakujte cyklus. Pokud problém přetrvává,
p
obraťte se na servis.
E163
Zjištěn příliš vysoký tlak
Pokud problém přetrvává, obraťte
obra se na servis.
Vnitřní chyba sondy
Vypněte a zapněte
ěte sterilizátor. Pokud problém přetrvává,
p
obraťte se na servis.
E102 - E106
E180 - E181
POZNÁMKA: Pokud se vyskytne jakýkoli alarm neuvedený v této tabulce, obraťte se na servis.
48
Alarmy
Kód alarmu
POPIS
ČINNOST
E182
Uplynul časový interval vyrovnávání tlaků
Vyrovnávání tlaku na atmosférický tlak po dokončení cyklu trvalo příliš dlouho. Vyměňte
bakteriologický filtr. Pokud problém přetrvává, obraťte se na servis.
E184
Zjištěna příliš vysoká teplota
Pokud problém přetrvává,
p
obraťte se na servis.
Uplynul časový limit fáze
(Pouze kapalinový cyklus) Používejte malé nádoby. Pokud problém přetrvává,
p
obraťte se na servis.
E215
Zablokovaný ventilátor nebo vadný elektronický
řídicí systém
Volejte servis.
E230
Vnitřní chyba sondy
Vypněte
ěte a zapně
zapněte sterilizátor. Pokud problém přetrvává, obraťte se na servis.
E231
Zjištěna příliš vysoká teplota
Pokud problém přetrvává,
p
obraťte se na servis.
E185 - E186
E232 - E233 - E234 Vnitřní chyba sondy
Vypněte
ěte a zapně
zapněte sterilizátor. Pokud problém přetrvává, obraťte se na servis.
E240
Chyba topného článku
Počkejte,
kejte, dokud sterilizační
steriliza
komora nevychladne. Resetujte tepelné přetížení. Pokud problém
přetrvává,
etrvává, obrať
obraťte se na servis.
E243
Chyba topného článku
Resetujte tepelné přetížení.
p
Pokud problém přetrvává, obraťte se na servis.
E310 - E320 - E33x Uplynul časový limit vakua
E380 - E390
Zkontrolujte těsnění
tě ě dveří; vyčistěte a v případě potřeby vyměňte. Vyčistěte čelní stranu komory.
Vyčistěte
ěte filtr komory. Pokud problém přetrvává,
p
obraťte se na servis.
E510
Motor dveří: porucha po dokončení cyklu
Vypněte
ěte a zapně
zapněte sterilizátor. Pokud problém přetrvává, obraťte se na servis.
E520
Motor dveří: uplynul časový limit zamknutí
Pokud problém přetrvává,
p
obraťte se na servis.
E570
Motor dveří: nelze zjistit polohu dveří
Vypněte
ěte a zapně
zapněte sterilizátor. Pokud problém přetrvává, obraťte se na servis.
E580
Motor dveří: ztráta kontrolního signálu zamknutí
dveří
Pokud problém přetrvává,
p
obraťte se na servis.
E59x
Chyba motoru dveří
Vypněte
ěte a zapně
zapněte sterilizátor. Pokud problém přetrvává, obraťte se na servis.
E950
Vnitřní chyba paměti
Vypněte
ěte a zapně
zapněte sterilizátor. Pokud problém přetrvává, obraťte se na servis.
POZNÁMKA: Tento problém nebrání zahájení sterilizačního
steriliza
cyklu.
E95x - E96x
Vnitřní chyba paměti
Vypněte
ěte a zapně
zapněte sterilizátor. Pokud problém přetrvává, obraťte se na servis.
Ruční zastavení
Cyklus byl zrušen uživatelem. Zopakujte zpracování náplně.
nápln
E990
POZNÁMKA: Pokud se vyskytne jakýkoli alarm neuvedený v této tabulce, obraťte se na servis.
49
Konec alarmu
Nejsou-li splněny některé důležité
ůležité parametry sterilizace, sterilizátor vytvoří
vytvo kód alarmu a
automaticky zruší cyklus.
Sterilizátor přejde do fáze resetování; na displeji se zobrazí hlášení o čekání a kód alarmu.
V této fázi vyberte a potvrďte
ďte položku „Info“. Zobrazí se parametry sterilizátoru (viz
kapitola 6 této příručky).
Nevypínejte sterilizátor: Reset systému a dosažení bezpečných
čných podmínek v komoře sterilizátoru trvá určitou dobu
(několik minut). Teprve poté lze otevřít dveře
e sterilizátoru a vyjmout nápl
náplň.
Konec alarmu
Po skončení
čení fáze resetu budete požádáni o stisknutí tlačítka ZPĚT,
kterým se přesunete
řesunete na možnost „Dveře odemčeny“.
Potvrďte
ď (tlačítkem
čítkem OK) a odemkněte
odemkn
dveře.
Během
hem odemykání dveří
dve se zobrazuje hlášení o čekání.
Hlášení „NÁPLŇ NENÍ STERILNÍ“ znamená, že náplň není sterilní.
Nepoužívejte materiál při
p ošetřování pacientů!
Hlášení „SUŠENÍ PŘERUŠENO“
P
znamená, že náplň může být ještě vlhká.
Vlhký materiál je určen
ur
pouze k okamžitému použití!
Otevřete dveře
ře komory
a vyjměte
ěte náplň
náplň.
Při otevírání dveří se může v komoře
nacházet voda: zabraňte úniku (např.
pod dveře komory umístěte ručník).
50
Reset tepelného přetížení
Sterilizátor je vybaven bezpečnostním termostatem, který
zabraňuje přehřívání elektrického ohřívače.
Dojde-li k otevření bezpečnostního termostatu z důvodu
vysoké teploty, je vyhlášen alarm E240 nebo alarm uplynutí
časového limitu.
V takovém případě postupujte následujícím způsobem:
- VYPNĚTE sterilizátor a odpojte napájecí kabel.
- Počkejte, dokud sterilizátor nezchladne.
- Vyměňte prachový filtr.
- Vsuňte ruku pod sterilizátor na místě, kde se nachází
prachový filtr, a stiskněte tlačítko resetu na spínači termostatu
(viz obrázky vlevo).
- Resetování spínače termostatu signalizuje cvaknutí.
- Zasuňte prachový filtr zpět na původní místo.
- Připojte napájecí kabel a zapněte sterilizátor.
- Počkejte, dokud sterilizátor nedokončí fázi resetování alarmu
a postupujte podle pokynů zobrazovaných na displeji.
Pokud se termostat otevírá opakovaně, obraťte se
na technický servis.
51
Odstraňování problémů
PROBLÉM
Sterilizátor zůstává vypnutý.
Z přední strany sterilizátoru
uniká voda.
MOŽNÁ PŘÍČINA
Je vypnutý hlavní vypínač nebo vypadl síťový jistič
Síťová zásuvka není pod napětím
Napájecí kabel není řádně připojen
Úniky přes těsnění dveří komory
Vnitřní netěsnost.
Cyklus je zahájen, ale nedochází Je otevřený spínač tepelného přetížení
ke zvýšení teploty/tlaku.
Chyba elektrické - elektronické výbavy
Sterilizátor není správně vyrovnán
Na konci cyklu se v komoře
nacházejí zbytky vody
Přetížení komory
ŘEŠENÍ
Zapně hlavní vypínač nebo síťový jistič (ZAP).
Zapněte
Zkontrolujte elektrický okruh.
Připojte řádně napájecí kabel.
Vyč
Vyčistěte
nebo vyměňte těsnění dveří. Vyčistěte čelní stranu komory.
Volejte technický servis.
Resetujte spínač
spína tepelného přetížení (viz odstavec „Reset tepelného přetížení“ v této
příruč
říručce).
Volejte technický servis.
Řádně vyrovnejte povrch, na kterém je sterilizátor umístěn.
Dodržujte maximální hmotnostní limit pro každý typ náplně.
nápln
Pro treje a kazety vždy používejte otočný stojánek.
Vyjmě a vyčistěte filtr komory.
Vyjměte
Dodržujte doporučení
doporu
uvedená v PŘÍLOZE 2.
Dbejte, aby byly nástroje před
p
vložením do sterilizátoru suché.
Ucpaný filtr komory
Nesprávně umístěná náplň
Při vložení do sterilizátoru je na nástrojích voda
Použití vody nízké kvality nebo vody obsahující
Vypusťte oba zásobníky na vodu. Používejte vodu dobré kvality (viz PŘÍLOHA 7).
Vypus
chemické látky
Zbytky organického materiálu nebo chemických látek
Koroze nebo skvrny
Před
řed vložením do sterilizátoru nástroje vyčistěte, opláchněte a osušte (viz PŘÍLOHA 2).
na nástrojích
na nástrojích
Dbejte, aby se nástroje vyrobené z různých materiálů (hliník, uhlíková nebo nerezová ocel
Vzájemný kontakt nástrojů vyrobených z různých
atd.) nedotýkaly; položte je na různé treje nebo vložte do různých kazet, případně je vložte
materiálů
do sáčku (viz PŘÍLOHA 2).
Usazeniny vodního kamene v komoře
Vyč
Vyčistěte
komoru a používejte vodu dobré kvality (viz PŘÍLOHA 7).
Vyberte sterilizační
steriliza
cyklus využívající nižší sterilizační teplotu. Dodržujte pokyny výrobce
Nástroje hnědnou nebo černají. Nastavena nesprávná teplota
nástroj
nástrojů.
Tiskárna není správně připojena nebo není zapnuta Zkontrolujte připojení
p
datového a napájecího kabelu k tiskárně.
Je tiskárna připojena přímo: nastavte sériový port na možnost „Tiskárna“ (viz tabulka 2).
Je-li
Není nakonfigurován sériový port
Při připojení
př
prostřednictvím PC/zapisovače: nastavte sériový port na možnost „Záznamová
Tiskárna zpráv cyklů nepracuje
jednotka“ (viz tabulka 2).
Pokoušíte se vytisknout uložený cyklus, ale tiskárna je zaneprázdněna
zaneprázdn
tiskem dat
Probíhá cyklus a je povolen automatický tisk zpráv
probíhajícího cyklu: požadovaný tisk bude zařazen do fronty.
POZNÁMKA: Fronta může obsahovat maximálně 5 cyklů. Delší fronty budou ignorovány.
V nabídce historie cyklů nejsou Při servisu byla vyměněna napájecí deska
Při těchto
tě
servisních krocích dochází ke smazání paměti.
uloženy žádné cykly
Servis znovu zadal sériové číslo
52
Odstraňování problémů
PROBLÉM
Při spouštění cyklu se dveře
komory zamknou, ale okamžitě
se znovu otevřou. Zobrazí se
hlášení „Otevřete dveře“.
MOŽNÁ PŘÍČINA
ŘEŠENÍ
t
dveří rovnoměrně umístěno po celém obvodu.
Není správně umístěno těsnění dveří; těsnění vyčnívá Zkontrolujte, zda je těsnění
Při spouštění cyklu bylo dvakrát stisknuto tlačítko OK
Tlač
Tlačítko
OK stiskněte pouze jednou.
Dveře jsou zablokovány vnějšími předměty nebo
náplní
Odstraňte jakékoli objekty, které brání volnému pohybu dveří komory. Zkontrolujte, zda
Odstra
dveř netlačí na náplň nebo na výbavu komory.
dveře
Není nainstalován systém plnění vody (volitelný)
Nainstalujte systém plnění
pln
vody.
Není připojen systém plnění vody (volitelný)
Př
Připojte
systém plnění vody ke sterilizátoru (požadavky na kvalitu vody viz Příloha 7).
Při připojení sterilizátoru
Není nakonfigurován systém plnění vody (volitelný)
k automatickému systému
přívodu vody: Zásobník na čistou
vodu je prázdný, ale nespouští
Když se systém plnění vody pokusil o doplnění
se automatické plnění vody.
zásobníku, nebyl dočasně k dispozici zdroj vody
Aktivujte systém plnění
pln
vody v podnabídce „Konfigurace“ (viz kapitola 5, tabulka 2).
Sterilizátor přejde okamžitě
po otevření dveří komory
do „režimu spánku“.
Stiskem libovolného tlačítka
tla
na ovládacím panelu ukončete „režim spánku“.
Po dokončení předchozího cyklu nebyly otevřeny
dveře komory a uplynul čas nastavený v parametru
„Prodleva režimu spánku“.
V komoře je vzhledem k vnitřní poruše vakuum.
Na konci cyklu se na displeji
zobrazí hlášení „Otevřete dveře“,
ale otevření není možné.
Bakteriologický filtr je zablokován
Fáze sterilizace (ZPRACOVÁNÍ)
Teplota v komoře klesla pod minimální prahovou
sterilizačního cyklu trvala déle,
hodnotu a software provedl úspěšné obnovení.
než bylo očekáváno.
Vzhledem k tomu, že k pokusu o plnění zásobníku na vodu dochází pouze jednou mezi
provád
prováděním
cyklů, je důsledkem této události výpadek přívodu vody. Vypněte a zapněte
sterilizátor.
Zkontrolujte vnější
vn
systém přívodu vody.
Zkontrolujte, zda ze sterilizátoru neuniká voda.
VYPNĚTE sterilizátor: tím dojde k uvolnění případného vnitřního tlaku a díky tomu bude
VYPN
možné otevřít
otev dveře komory. Pokud problém přetrvává, obraťte se na technický servis.
Vyjmutím bakteriologického filtru uvolněte
uvoln
tlak. Vyměňte filtr. Nezapomeňte, že je nutné
bakteriologické filtry měnit
m
každých 400 cyklů.
Počkejte na dokončení cyklu. Pokud se problém vyskytuje často, obraťte se na technický
Poč
servis.
Před odesláním sterilizátoru k servisu odpojte napájecí kabel, vyprázdněte
vyprázdn
zásobníky na vodu a použijte původní
nebo jiné vhodné obaly.
53
9. Recyklace a likvidace
Sterilizátory LINA MB jsou zkonstruovány hlavně z polymerů
polymer vyztužených vlákny, kovů a elektronických součástí.
V případě likvidace:
- rozdělte různé
zné komponenty podle druhu materiálu, ze kterého se skládají,
- svěřte sterilizátor firmě, která se specializuje na recyklaci výrobků
výrobk tohoto typu,
- nenechávejte sterilizátor na nezajištěných
ných místech,
- vždy dodržujte aktuální/platné zákony a předpisy v zemi použití.
Stejné pokyny platí pro likvidaci veškerého použitého spotřebního
spot
materiálu.
54
PŘÍLOHA 1. Technické údaje
SHODA S NORMAMI
TECHNICKÉ ÚDAJE
Elektrické napájení:
Jmenovité napětí:
Max. výkon:
Max. proud:
Sterilizátor:
Pracovní teplota:
Pracovní relativní vlhkost:
Teplota/rel. vlhkost skladování:
Max. nadmořská výška:
Min. atmosférický tlak:
Celkové rozměry:
Min. prostorové požadavky:
Prostor pro otevření dveří:
Hmotnost prázdného přístroje:
Max. hmotnost (zcela naplněný):
Max. tepelný výkon:
Max. úroveň hluku:
Pojistný přetlakový ventil:
Bezpečnostní termostat
Komora sterilizátoru:
Celkový objem:
Užitný prostor (všechny cykly)
Bakteriologický filtr:
200 - 240 V AC – 50/60 Hz, jednofázový
200 - 240 V AC
1 750 W
8,75 A
+5 °C až +40 °C
Max. 80 % rel. vlhkosti do 31 °C, lineární pokles na 50 % při 40 °C
-20 °C až +60 °C/0-90 % (s prázdnými zásobníky)
4 000 m.n.m
0,6 barA
Š: 450 mm/V: 435 mm/H: 599 mm
Š: 470 mm/V: 485 mm/H: 650 mm
Š: 360 mm/V: 410 mm/H: 360 mm
38 kg (LINA MB17), 40,5 kg (LINA MB22)
50 kg (LINA MB17), 53 kg (LINA MB22)
3 000 kJ/hod.
63 dB
STERILIZÁTOR určený pro sterilizační cykly typu B je ve shodě s následujícími normami:
93/42/EHS
Směrnice o zdravotnických prostředcích (SZP)
97/23/ES
Směrnice o tlakových zařízeních (STZ)
2002/96/ES
Směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ)
EN 13060
Malé parní sterilizátory
IEC 61010-1
Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení
IEC 61010-2-040
Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení; zvláštní
požadavky na sterilizátory a na zařízení k čištění-dezinfikování, používaná
k působení na zdravotnické materiály
EN 61326
Elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení: Požadavky na elektromagnetickou
kompatibilitu
3 bary
330 °C
ŠTÍTKY NA VÝROBKU
17 l/Ø 250 mm x D 362 mm (LINA MB17)
22 l/Ø 250 mm x D 440 mm (LINA MB22)
12 l/Š195 mm x V 195 mm x H 297 mm (LINA MB17))
15,5 l/Š 195 mm x V 195 mm x H 390 mm (LINA MB22)
0,3 µm
Destilovaná nebo demineralizovaná
voda:
Kvalita vody:
Průměrný odběr vody:
Objem zásobníků vody:
V souladu s EN 13060, příl. C (vodivost < 15 µS/cm)
0,7 l/cyklus
2 x 3,6 l
Externí přívod vody:
Tlak:
Průtok:
Musí být ve shodě s IEC 61770
min. 2 bar – max. 8,6 bar
min. 0,25 – max. 0,5 l/min
Komunikace s jinými přístroji:
Sériový port na zadní straně sterilizátoru
Ostatní
Úplné mikroprocesorové řízení, systém procesního hodnocení
podle normy EN 13060.
Programovatelný režim spánku.
Tovární štítek
Štítek sterilizační komory
Výrobní štítek
55
PŘÍLOHA 2. Příprava náplně ke sterilizaci
Čištění nástrojů
Všechny nástroje je před sterilizací nutné pečlivě vyčistit.
Nástroje čistěte, pokud možno, bezprostředně po použití; vždy dodržujte pokyny výrobce nástrojů.
nástroj
Odstraňte všechny stopy dezinfekčních a čisticích prostředků.
Opláchněte a osušte všechny nástroje.
Po vyčištění a před sterilizací ošetřete nástroje podle pokynů
ů a doporu
doporučení výrobce nástrojů.
Příprava trejů
Komoru nepřeplňujte;
ujte; dodržujte maximální hmotnostní limit náplně (viz tabulka programů cyklů; dostupné sterilizační cykly).
Pro zajištění správného oběhu páry vždy používejte otočný
čný rámeč
rámeček.
Nástroje zabalené v sáčcích pokládejte na treje papírovou stranou nahoru.
Treje nepřetěžujte, jejich zatížení rozložte. Jednotlivé předměty
ř
ěty rozmíst
rozmístěte na několik trejů.
Sušení lze urychlit umístěním kazet do svislé polohy (je-lili to možné).
Prázdné nádoby nebo neperforované treje umisťujte
ujte na treje dnem vzh
vzhůru tak, aby nedocházelo k hromadění vody.
Nástroje vyrobené z různých materiálů (uhlíková ocel, nerezová ocel, hliník atd.) je nutné pokládat na samostatné treje,
případně je vložte do sáčku.
Jsou-li nástroje vyrobeny z uhlíkové oceli, musí být mezi ně
ě a treje umístěn
umíst papír, aby na nástrojích a trejích nevznikaly
oxidační skvrny.
Nástroje se zámky (např. peany, kleště, extrakční kleště
ě atd.) sterilizujte v otevřené poloze.
V případě sterilizace balených předmětů používejte porézní obalové materiály, aby se usnadnilo proniknutí páry a sušení (nap
(např.
sterilizační sáčky určené pro autoklávy).
56
Plnění komory
Hadice
Po umytí hadice opláchněte, vypusťte a vysušte.
Položte hadice na trej tak, aby jejich konce zůstaly otevřené.
řené. Hadice neohýbejte.
Papírovou stranou nahoru
Balené předměty / předměty v sáčcích
sáč
Sterilizační sáčky pokládejte na treje tak, aby mezi nimi byl dostatečný
dostate
prostor.
Dbejte, aby se obaly nedotýkaly stěn
stě komory sterilizátoru.
Sterilizační sáčky
ky pokládejte papírovou stranou nahoru.
Prostor mezi sáčky
Nikdy neumisťujte náplň nebo treje přímo do komory bez otočného stojánku, protože
by to mohlo mít negativní vliv na distribuci páry a teplot. Náplň se musí vždy
nacházet na treji komory.
komory
Před
ed zahájením sterilizačního
sterilizač
cyklu vždy zkontrolujte, zda je správně umístěna
deska parního difuzéru.
Nesprávné umístění
umíst
desky parního difuzéru může vést k nízké kvalitě páry a
narušení sterilizačního
steriliza
postupu včetně rizika získání nesterilního infekčního
materiálu.
V případě nesprávného umístění desky parního difuzéru není zaručena
sterilita na konci cyklu.
Před dotykem zkontrolujte, že je sterilizační komora chladná: riziko
popálení!
57
PŘÍLOHA
ÍLOHA 3. Údržba dentálních násadců
násadc
Externí dezinfekce
Tímto postupem se snižuje riziko infekce během čištění
ní a údržby nástroj
nástrojů.
Při provádění dezinfekce používejte ochranné rukavice.
Dodržujte pokyny výrobce nástrojů.
Nepoužívejte abrazivní dezinfekční prostředky (hodnota pH 2,5 – 9; prostředky bez obsahu chloru).
Doporučujeme používat dezinfekční utěrky spíše než postřikovou
řikovou dezinfekci.
Neponořujte nástroje do dezinfekčních prostředků.
Zbytky dezinfekčních prostředků na nástrojích mohou během
ěhem sterilizace způsobit
zp
rozsáhlé poškození (oxidace, změna
technických charakteristik těsnění, pryžových prvků,, vláknové optiky atd.).
Externí čištění
Při tomto postupu se odstraňují
ují zbytky (krev, zubovina atd.), které p
přilnuly k důležitým oblastem, jako jsou otvory pro chlazení,
světelné výstupy, vroubkování atd.
Při čištění používejte ochranné rukavice.
Dodržujte pokyny výrobce nástrojů.
Používejte měkký navlhčený kartáček
ek a dávejte pozor, abyste nepoškrábali povrch sv
světelných zdrojů.
Mazání
ů) je nutné nástroje před sterilizací namazat.
Po dokončení dezinfekce, čištění a sušení (odstranění zbytků)
Při mazání dodržujte pokyny výrobce nástrojů.
Balení
Za účelem zachování sterility je nutné před sterilizací otočné nástroje zabalit do sterilizačních fólií nebo sáčků. Při použití
sterilizačních obalů dodržujte pokyny jejich výrobce (viz také „Příprava sterilizační náplně“ v PŘÍLOZE 2 této příručky).
58
PŘÍLOHA 4. Bowie-Dick test
Popis
Testovací balení pro Bowie-Dick test (B&D – Steam Penetration Test) slouží k ověření funkčnosti sterilizátoru při sterilizaci
pórézních/textilních materiálů. B&D test je složen z několika
kolika listů papíru zabalených v obalu. Uprostřed balení je umístěn
chemický indikátor citlivý na teplo a přítomnost páry.
Postup provádění zkoušky
Zkoušku je nutné provádět v prázdné komoře (EN 13060) bez náplně,
nápln ale s vloženým standardním příslušenstvím komory
(stojánek a treje).
Umístěte nerozbalený B&D test na střed nejnižšího treje.
Pomocí tlačítek
ítek NAHORU, DOLŮ
DOL a OK procházejte nabídkou a volte následující možnosti
v uvedeném pořadí:
adí: TESTOVACÍ CYKLY – B&D / HELIX TEST.
Inicializujte cyklus (viz „Provedení sterilizačního
steriliza
cyklu“).
Po dokončení
ení cyklu odeberte B&D test z komory.
Vyjměte ze středu
edu testovacího balení chemický indikátor a zkontrolujte změnu
zm
barvy:
ÚSPĚŠNÝ TEST
Celý povrch indikátoru změnil
barvu.
NEÚSPĚŠNÝ TEST
Některá místa indikátoru nezměnila barvu, např.
středová část neztmavla z důvodu vzduchové
kapsy ve středu B&D testu.
B&D test je na konci cyklu velmi horký! a je mokrý; to je normální.
Neúspěšný test signalizuje, že se během
hem cyklu vyskytla vzduchová kapsa zp
způsobená nesprávnou funkcí
sterilizátoru.
Pokud je test opakovaně neúspěšný, obraťte se na servis.
Četnost testování musí splňovat
ovat požadavky místních a národních p
předpisů.
59
PŘÍLOHA 5. Helix test
Popis
Testovací balení pro Helix test slouží k ověření funkce sterilizátoru při sterilizaci
dutých předmětů.
Skládá se z hadičky o délce 1 500 mm, která je na jedné straně otevřená a na druhé
straně uzavřená
ená kapslí. Uvnitř
Uvnit kapsle je umístěn chemický indikátorový proužek.
Postup provádění zkoušky
Zkoušku je nutné provádět v prázdné komoře (EN 13060) bez náplně,
nápln ale s vloženým standardním příslušenstvím komory
(treje a stojánek).
Vložte do kapsle indikátorový proužek podle pokynů výrobce testu.
Uzavřete kapsli.
Pomocí tlačítek
ítek NAHORU, DOLŮ
DOL a OK procházejte nabídkou a volte následující možnosti
v uvedeném pořadí:
adí: TESTOVACÍ CYKLY – B&D / HELIX TEST.
Inicializujte cyklus (viz „Provedení sterilizačního
steriliza
cyklu“).
Po dokončení
ení cyklu odeberte z komory testovací balení.
Vyjměte z kapsle indikátorový proužek a zkontrolujte změnu
zm
barvy:
ÚSPĚŠNÝ TEST
Indikátorový proužek ztmavl.
NEÚSPĚŠNÝ TEST
Část indikátorového proužku neztmavla, např. z důvodu
přítomnosti zbytkového vzduchu uvnitř kapsle.
Nezdařená zkouška signalizuje, že se během
hem cyklu vyskytla vzduchová kapsa zp
způsobená nesprávnou funkcí
sterilizátoru.
Pokud se test nezdaří opakovaně, obraťte se na servis.
Četnost testování musí splňovat
ovat požadavky místních a národních p
předpisů.
60
PŘÍLOHA 6. Vakuový test
Popis
Vakuový test je určen k ověření funkce sterilizátoru z hlediska:
• účinnosti vývěvy,
• těsnosti pneumatického okruhu.
Test zahrnuje fázi vakua, po které následuje stabilizační
ní interval v délce 5 minut a 10minutového intervalu testování.
V průběhu 10minutového testování je sledován vnitřní
ní tlak. Zvýšení tlaku musí být menší než 0,013 baru.
Postup provádění zkoušky
Test je nutné provádět, když je sterilizační komora úplně
ě prázdná a studená. V opačném případě může být výsledek
testu „falešně negativní“.
Pomocí tlačítek
ítek NAHORU, DOLŮ
DOL a OK procházejte nabídkou a volte následující možnosti
v uvedeném pořadí:
adí: TESTOVACÍ CYKLY – VAKUOVÝ TEST.
Inicializujte cyklus (viz „Provedení sterilizačního
steriliza
cyklu“).
Po dokončení cyklu můžete
ůžete otevřít
otev dveře komory.
Hlášení na displeji vás bude informovat, zda byl test úspěšný
úsp
či nikoliv.
Pokud se test nezdařil, zkontrolujte, vyčistěte
te nebo vyměň
vyměňte těsnění dveří, vyčistěte lem komory a filtr komory. Poté
test zopakujte.
Pokud se test nezdařil opakovaně, obraťte se na technický servis.
Četnost testování musí splňovat
ovat požadavky místních a národních p
předpisů.
61
PŘÍLOHA 7. Kvalita vody
Sterilizátory LINA MB používají při vytváření
ení páry pro sterilizaci destilovanou nebo demineralizovanou vodu.
Tabulka níže uvádí kvalitu vody, kterou je nutné použít pro parní sterilizaci (viz norma EN 13060, PŘÍLOHA C).
SPECIFIKACE PŘÍVODNÍ
PŘ
VODY
Kontaminanty/minerály/jakosti
Hodnota/specifikace
Odpařitelné reziduum
< 10 mg/l
Oxid křemičitý, SiO2
< 1 mg/l
Železo
< 0,2 mg/l
Kadmium
< 0,005 mg/l
Olovo
< 0,05 mg/l
Ostatní těžké kovy kromě železa, kadmia, olova
< 0,1 mg/l
Chlorid
< 2 mg/l
Fosfát
< 0,5 mg/l
Vodivost (při 20 °C)
< 15 µs/cm
Hodnota pH
5–7
Vzhled
Bezbarvá, čistá, neobsahuje usazeniny
Tvrdost
< 0,02 mmol/l
Použití vody s vodivostí vyšší než 15 µS/cm může
ůže ovlivňovat
ovlivň
sterilizační proces, poškodit sterilizátor a vést k zániku
platnosti záruky výrobce.
Vodivost vyšší než 50 µS/cm může mít silný vliv na sterilizační
steriliza
proces a vážně poškodit sterilizátor.
Použití vody pro tvorbu páry obsahující znečišťující
ťující látky v množstvích překračujících hodnoty uvedené v tabulce
výše může podstatně zkrátit životnost sterilizátoru.
62
PŘÍLOHA 8. Příklad zprávy s údaji o cyklu
Značka
ka sterilizátoru
Model a sériové číslo
íslo sterilizátoru
Ordinace – praxe – jméno lékaře
lékař
Název cyklu
Počitadlo
itadlo cyklů
Naprogramovaná sterilizační
ční teplota
Naprogramovaný čas
as sterilizace
Naprogramovaný čas sušení
Datum a čas začátku
čátku cyklu
Záhlaví následující tabulky
Začátek
čátek cyklu
Fáze předehřívání
řívání
Tlakové a vakuové pulsy
Fáze zvýšení tlaku na úroveň sterilizace
Začátek sterilizační
ní fáze (zpracování)
Min. a max. teplota
během sterilizační
ní fáze (zpracování)
Min. a max. tlak
během sterilizační
ní fáze (zpracování)
Stav na konci procesu
Začátek
átek fáze sušení
Konec fáze sušení
Fáze odvětrávání
trávání komory
Fáze vyrovnávání tlaku
Stav na konci cyklu
Datum a čas
as konce cyklu
Výsledek cyklu
Sledovací kód pro správu sledovatelnosti
63
PŘÍLOHA 9. Příslušenství
íslušenství a náhradní díly
Tiskárna S'Print
Kód 19721108
Tiskárna etiket LisaSafe
Kód 19721101 (s čtečkou čárových kódů)
Kód 19721102 (bez čtečky čárových kódů)
Multiport (PC/zapisovač)
Kód 19721118
Sestava pro připojení plnění
vodou – pro automatické
plnění a vypouštění vody
Kód X051110x
Sestava pro permanentní
vypouštění
Kód X051052x
Hliníkový trej
LINA MB17: Kód F523204x
LINA MB22: Kód F523205x
Držák treje
Kód F523001x
Nálevka
Kód F540903x
Bakteriologický filtr
Kód W322400x
Těsnění dveří
Kód F460504x
Vymezovací nástavec
Kód F190107x
Souprava pojistné konzoly
Kód X051019x
Souprava vypouštěcí
hadice s armaturami
Kód A812110X
Vypouštěcí hadice
Kód S230900x
Prachový filtr
Kód F364502x
Napájecí kabel
Kód U38010xx
64
Příslušenství
Tiskárna (S'Print) - Kód 19721108
S'Print je kompaktní, spolehlivá a praktická tiskárna, kterou lze připojit přímo k sériovému portu na zadní
straně sterilizátoru nebo prostřednictvím zařízení
zař
Multiport (volitelné PC/zapisovač, viz následující strana).
Tiskárnu S'Print lze snadno spravovat prostřednictvím
prost
ovládacího panelu sterilizátoru (viz kapitola 5
- Programování) za účelem:
- tisku sestav údajů o cyklu (viz příloha 8 „Příklad zprávy s údaji o cyklu“) na konci každého cyklu buď
v režimu automatického nebo ručního tisku,
- tisku zprávy o cyklu uložené v paměti
ěti sterilizátoru.
Výtisky na termopapíru jsou velmi trvanlivé a lze je léta uchovávat v pořadači dokumentů. Výrobce
termopapíru udává 10 letou záruku na zachování vytisknutých dat
Tiskárna etiket (LisaSafe) - Kód 19721101 (se čtečkou čárových kódů), 19721102
(bez čtečky čárových kódů)
LisaSafe je rychlá tiskárna etiket, kterou lze připojit
p
přímo k sériovému portu na zadní straně sterilizátoru
nebo prostřednictvím zařízení
ízení Multiport (volitelné PC/zapisova
PC/zapisovač, viz následující strana).
Tiskárna LisaSafe tiskne permanentní lepicí papírové etikety, které se nalepují na sáčky a obsahují:
- buď hlavní informace o cyklu a sterilní náplni (číslo
(
a typ cyklu, datum, čas, datum exspirace),
- nebo číslo sterilizační šarže.
Tiskárna LisaSafe se považuje za srdce systému sledování ve stomatologické praxi, kde umožňuje
rychlou a bezpečnou
nou správu skladu sterilizovaných nástrojů
nástroj a vybavení.
Tiskárna LisaSafe je rovněž
ž kompatibilní se sterilizátory W&H řady 300, 500 a 500 Fully Automatic.
Všechny funkce tiskárny etiket lze snadno ovládat prostřednictvím
prost
ovládacího panelu sterilizátoru (viz
kapitola 5 - Programování) za účelem:
- tisku vybraného počtu etiket na konci cyklu, buď
bu v režimu automatického nebo ručního cyklu,
- tisku doplňkových
kových etiket posledního cyklu,
- tisku etiket pro jakýkoli cyklus uložený v paměti sterilizátoru.
65
Příslušenství
Multiport (PC/zapisovač) - Kód 19721118
Multiport je inteligentní rozbočovací zařízení,
řízení, které se připojuje
p
k sériovému portu na zadní straně
sterilizátoru a umožňuje řízení různých
zných schválených zařízení
za
(viz schémata zapojení na následujících
stranách).
Zařízení/funkce
ízení/funkce podporované jednotkou Multiport:
- tiskárna zpráv o cyklu S'Print (viz popis na předchozí straně),
- tiskárna etiket LisaSafe (viz popis na předchozí
ředchozí straně),
stran
- port pro odesílání dat o cyklu do PC/sítě pro ukládání dat,
- port USB k připojení paměťového zařízení
řízení USB (součást
(sou
balení výrobku) pro ukládání dat bez použití
počítače.
Sestava pro připojení
ipojení plnění vodou - Kód X051110X
Tuto sestavu namontujte do sterilizátoru, pokud chcete připojit systém filtrace vody, který
automaticky plní zásobník čisté vody demineralizovanou vodou a neustále vypouští
použitou vodu ze zásobníku použité vody.
Sestavu musí namontovat autorizovaný servisní technik nebo výrobní závod na základě
zvláštního požadavku zákazníka.
zákazníka
Kvalita vody zajišťovaná
ovaná filtračním
filtrač
systémem musí splňovat požadavky přílohy 7. Přívodní
tlak vody se musí pohybovat mezi 2 a 8,6 bary a systém musí být chráněn proti zpětnému
toku podle normy IEC 61770.
Sestava pro permanentní vypouštění - Kód X051052x
Tato sestava je určena k nepřetržitému
etržitému vypoušt
vypouštění zásobníku na použitou vodu a není díky ní nutno
provádět ruční vypouštění zásobníku.
Sestavu musí namontovat autorizovaný servisní technik nebo výrobní závod na základě zvláštního
požadavku.
Souprava vypouštěcí hadice s armaturami - Kód A812110X
Tato souprava slouží k připojení
ipojení permanentního vypouštění
vypoušt
sterilizátoru k vypouštěcí hadici.
66
Schéma zapojení příslušenství
íslušenství (datová komunikace)
LisaSafe
LisaSafe
Multiport
S’Print
Multiport
S’Print
67
Schéma zapojení příslušenství
íslušenství (ošet
(ošetření, přívod a vypouštění vody)
Externí systém
filtrace vody
Sestava pro připojení
př
plnění
ění vodou
Osmo
68
Příslušenství a náhradní díly
190x43x300/375 *
190x43x300/375 *
190x43x300/375 *
205x35x300/375 *
210x35x300/375 *
205x35x300/375 *
190x32x300/375 *
210x32x300/375 *
210x32x300/375 *
Standardní stojánek trejů pro 3 kazety (*)
LINA MB17: Kód F523008x
LINA MB22: Kód F523009x
Standardní stojánek trejů pro 3 kazety velikosti USA (*)
LINA MB17: Kód F523020x
LINA MB22: Kód F523021x
Standardní stojánek trejů pro 4 kazety (*)
LINA MB17: Kód F523012x
LINA MB22: Kód F523015x
190x32x300/375 *
190x70x300/375 *
190x70x300/375 *
Standardní stojánek trejů pro 2 kazety na implantáty (*)
LINA MB17: Kód F523016x
LINA MB22: Kód F523017x
(*) Na všechny stojánky uvedené na této
straně lze při otočení o 90°umístit
5 standardních hliníkových trejů.
69
Náhradní díly
2x
Náhradní díly pro údržbu po 400-800
cyklech
Kód X050315x
Obsahuje:
- 1 těsnění dveří,
- 2 bakteriologické filtry,
- 2 prachové filtry s držákem.
2x
70
PŘÍLOHA 10. Formulář pro test Helix
Tuto stranu použijte při vedení deníku určeného ke sledování účinnosti sterilizačního
steriliza
cyklu během celé doby životnosti
sterilizátoru.
Datum
Č. cyklu
Operátor
Uvolněno
ANO NE
ANO NE
ANO NE
ANO NE
ANO NE
ANO NE
ANO NE
ANO NE
ANO NE
ANO NE
Podpis
Chemický indikátor
ANO NE
ANO NE
ANO NE
ANO NE
ANO NE
ANO NE
ANO NE
ANO NE
ANO NE
ANO NE
ANO NE
ANO NE
ANO NE
ANO NE
Poznámky
Download

Lina MB ACZ Rev00 User Manual