JAK SPRÁVNĚ POSTUPOVAT PŘI VÝBĚRU DODAVATELE
KROK Č. 1 – VYMEZENÍ PŘEDMĚTU ZAKÁZKY
Vaším prvním úkolem bude určit, co přesně má být v rámci projektu nakoupeno. K tomu vám poslouží
schválený rozpočet projektu, příp. aktuálně platný po úpravách, které v něm může příjemce provádět
bez předchozího souhlasu poskytovatele podpory. Na jeho základě vymezte skupiny zboží a služeb
(případně stavebních prací), které spolu úzce souvisí a které je možné běžně nakoupit od jednoho
dodavatele. To je důležité pro správné určení celkové předpokládané ceny jednotlivých zakázek.
Vyvarujete se tím také riziku, že byste nějaké zadávací řízení opomněli vyhlásit.
Pravidlo: Dbejte, aby nedošlo k rozdělení předmětu zakázky a tím k obcházení pravidel pro výběr
dodavatelů. Zboží nebo služby (případně stavební práce), které můžete běžně nakoupit dohromady,
posuzujte jako jednu zakázku!
Ve 3. kapitole rozpočtu je možné vytvořit 2 základní skupiny zboží:
 Výpočetní technika = osobní počítač + notebook + software (zejm. operační systém,
kancelářský software a antivir) + tiskárna (příp. multifunkční zařízení) + skener + kopírka +
dataprojektor + projekční plátno + další příslušenství k výpočetní technice (reproduktory, taška
na notebook apod.)
 Audiovizuální technika = digitální fotoaparát + digitální videokamera + diktafon
Skupiny vytvářené ve 4. kapitole – Služeb se velmi liší podle typu projektu. Mezi nejtypičtější
celky patří následující:
 E-learning = vývoj e-learningového produktu + správa e-learningu
 Počítačová síť a internetové stránky = vytvoření internetových stránek
 Jazykové kurzy = jazykové kurzy pro veškeré jazyky relevantní v projektu
Pozn.: Jazykové kurzy pro několik jazyků je třeba poptávat v rámci jednoho zadávacího řízení,
které je možné rozdělit do několika částí; uchazeči o dodávku mohou v rámci takovéhoto
řízení předložit nabídku jen do některé části / částí předmětu zakázky
 Kurzy práce s výpočetní technikou = veškeré kurzy práce s výpočetní technikou relevantní
v projektu
Pozn.: Veškeré kurzy práce s výpočetní technikou je třeba poptávat v rámci jednoho
zadávacího řízení, které je možné rozdělit do několika částí; uchazeči o dodávku mohou
v rámci takovéhoto řízení předložit nabídku jen do některé části / částí předmětu zakázky
 Kurzy manažerské, organizační, komunikační a prezentační = Kurzy zaměřené na kvalitnější
řízení, komunikaci, prezentaci a další aktivity týkající se chodu organizací příjemců (např. time
management, řízení organizace, kurz stresových situací, kurz asertivity, kurz komunikačních a
prezentačních dovedností)
Pozn.: Veškeré kurzy zaměřené týkající se chodu organizací příjemců (viz výše) je třeba
poptávat v rámci jednoho zadávacího řízení, které je možné rozdělit do několika částí;
uchazeči o dodávku mohou v rámci takovéhoto řízení předložit nabídku jen do některé části /
částí předmětu zakázky
 Kurzy zaměřené na specifickou práci s klienty projektu (např. kurzy pedagogických
dovedností, aj.)
Pozn.: Veškeré kurzy zaměřené na specifickou práci s klienty projektu (viz výše) je třeba
poptávat v rámci jednoho zadávacího řízení, které je možné rozdělit do několika částí;
uchazeči o dodávku mohou v rámci takovéhoto řízení předložit nabídku jen do některé části /
částí předmětu zakázky
 Zpracování metodik
 Zajištění supervize (tam, kde je to v projektu relevantní)
 Tlumočení
Operační program Praha – Adaptabilita spolufinancuje Evropský sociální fond.
Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti
1 / 28



Pozn.: Tlumočení z několika jazyků je třeba poptávat v rámci jednoho zadávacího řízení, které
je možné rozdělit do několika částí; uchazeči o dodávku mohou v rámci takovéhoto řízení
předložit nabídku jen do některé části / částí předmětu zakázky
Překlady
Pozn.: Překlady z několika jazyků je třeba poptávat v rámci jednoho zadávacího řízení, které
je možné rozdělit do několika částí; uchazeči o dodávku mohou rámci takovéhoto řízení
předložit nabídku jen do některé části / částí předmětu zakázky
Grafické zpracování tiskovin aj. vyráběných v projektu (skript + učebnic či jiných publikací
apod.)
Tisk
V 6. kapitole rozpočtu představuje ucelenou skupinu zboží nábytek:
 Nábytek = židle, stoly, skříně, apod.
Při nákupu pro účely projektu je třeba respektovat zásady předvídavosti a úspory prostředků.
Zadavatel je při stanovení předpokládané hodnoty zakázky povinen sečíst předpokládané hodnoty
obdobných, spolu souvisejících nákupů zboží či služeb, které hodlá pořídit v průběhu realizace
1
projektu, případně minimálně v průběhu daného účetního období. Výhled na náklady plánované
minimálně v daném účetním období je nezbytné provést jak u dodávek zboží, tak u nákupu služeb,
příp. stavebních prací.
Při stanovení předpokládané hodnoty zakázky je zadavatel povinen sečíst předpokládané hodnoty
obdobných, spolu souvisejících nákupů zboží či služeb, které hodlá pořídit v průběhu realizace
projektu (minimálně v průběhu daného účetního období).
Pokud z projektu stejnou službu nebo zboží pořizují příjemce i jeho partner, je doporučeno, aby
k nákupu těchto služeb nebo zboží přistupovali jako k jedné zakázce, tj. aby v případě, kdy překročí
limity specifikované níže, realizovali jedno zadávací řízení dohromady.
V případě, že si nejste s vymezením předmětu zakázky jisti, nebo máte dojem, že zakázka ve vašem
projektu neodpovídá výše uvedeným obvyklým celkům, kontaktujte příslušného finančního manažera.
Konzultace zaručí, že se vyvarujete špatně vydefinovaného předmětu zakázky nebo nedovoleného
dělení zakázky.
V prvním odstavci jsme uvedli pravidlo zadávat obdobná plnění v rámci jedné zakázky. Nemusí to
ovšem znamenat, že v rámci jednoho zadávacího řízení může být vybrán pouze jeden dodavatel.
Často je totiž těžké dopředu odhadnout, zda bude jeden dodavatel schopen zajistit celý předmět
zakázky v požadované kvalitě. V těchto případech postupujte tak, že předmět zakázky rozdělíte
v zadávacích podmínkách na části. Jednotlivé části dobře definujte. Do zadávacích podmínek je
zároveň nezbytné napsat, že dodavatelé se mohou se svými nabídkami hlásit jen do některých částí
zakázky. Na základě takto nastavených pravidel pak dodavatelé mohou podat nabídku na jednu nebo
více částí předmětu zakázky.
Příklad: V rozpočtu počítáte s jazykovými kurzy angličtiny (220.000 Kč), němčiny (100.000 Kč) a
ruštiny (100.000 Kč), ceny jsou bez DPH. Celková předpokládaná cena zakázky na nakup jazykových
kurzů je 420.000 Kč bez DPH. Jistě existuje dostatek firem, které Vám budou schopny nabídnout
výuku všech tří jazyků dohromady. Zároveň chcete umožnit účast i menším dodavatelům, kteří nabízí
výuku např. jen jednoho z požadovaných jazyků.
Předmět zakázky v tomto případě můžete vyhlásit jako celek (= dodání všech kurzů ve všech třech
jazycích) nebo ho vyhlásit jako soubor tří částí (tj.: část č. 1 = kurzy angličtiny, část č. 2 = kurzy
němčiny, část č. 3 = kurzy ruštiny) :
1
Účetní období se dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, shoduje
s kalendářním rokem nebo je tzv. hospodářským rokem, který trvá 12 měsíců a začíná pouze prvním dnem
jiného měsíce, než je leden; pro organizační složky státu a územně samosprávné celky je účetním obdobím vždy
kalendářní rok.
Operační program Praha – Adaptabilita spolufinancuje Evropský sociální fond.
Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti
2 / 28
1. anglický jazyk
2. německý jazyk
3. ruský jazyk
V zadávacích podmínkách musí být výslovně uvedeno, že je možné se přihlásit i s nabídkou výuky
jednoho nebo dvou, případně tří jazyků. Při hodnocení můžete tedy dojít výsledku, že každý cizí jazyk
bude mít svého dodavatele, protože v porovnání nabídek v rámci jednotlivých částí zakázek bude
nejlepší pokaždé jiný subjekt. Kombinace tří dodavatelů (jeden pro každý jazyk) může být výhodnější
než výběr jednoho dodavatele pro všechny tři jazyky.
Výjimka! Zadávací řízení se nevyžaduje u dlouhodobého pronájmu existujících nemovitostí a u
dlouhodobě využívaných externích služeb, i když celková cena zakázky za pronájem či službu
překročí limit 400.000 Kč bez DPH.
V případě dlouhodobého pronájmu školících prostor tedy nemusíte vyhlašovat žádné zadávací řízení.
Pokud však potřebujete pronajmout prostor pro jednorázovou akci, např. pro jednorázové školení
dobrovolníků v projektu, a předpokládaná cena pronájmu překročí hranici 400.000 Kč bez DPH,
musíte realizovat zadávací řízení na pronájem konferenčních prostor.
U služeb, které využíváte dlouhodobě na základě smlouvy a budete je využívat i v rámci projektu ve
stejném rozsahu a za stejnou jednotkovou cenu jako doposud, je také zrušena povinnost provést
zadávací řízení. Vaše stávající smlouva o dodávce služeb se však může změnit jen v bodě, který
specifikuje objem poskytnuté služby. Jednotková cena a ostatní smluvní body se nesmí v souvislosti
s projektem měnit. Jako dlouhodobé jsou posuzovány smlouvy, které byly uzavřeny minimálně půl
roku před zahájením realizace projektu.
Příklad: Organizace uzavřela 1. 9. 2010 smlouvu se supervizorem. Byl dohodnut rozsah služeb na
provádění supervize všech pracovníků organizace, u kterých je tato služba relevantní, a to za měsíční
poplatek 20.000 Kč. Od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2012 (24 měsíců) bude organizace realizovat projekt
v rámci OPPA. Podle schváleného rozpočtu projektu bude předpokládaná celková suma na supervizi
v projektu činit 28 * 15.000 Kč = 420.000 Kč bez DPH. To by tedy znamenalo povinnost vyhlásit
zadávací řízení.
Organizace se rozhodne použít výjimku z realizace zadávacího řízení, protože služeb supervize
využívá dlouhodobě. Musí ještě ověřit, zda se nebudou kvůli projektu měnit smluvní podmínky. Objem
supervizí se díky projektu zvýší o polovinu, změní se objem poskytovaných služeb, ne však rozsah
(stále se bude jednat o nákup zajištění supervize pro všechny pracovníky v organizaci, u nichž je tato
služba relevantní). Dojde k navýšení ceny v souvislosti s růstem objemu supervize o polovinu. Jedinou
změnou tedy bude nárůst měsíčního poplatku na 30.000 Kč. Tímto si organizace ověřila, že splnila
podmínky pro výjimku z realizace zadávacího řízení na dodávku služeb supervize.
KROK Č. 2 – STANOVTE PŘEDPOKLÁDANOU CENU ZAKÁZKY A ZVOLTE POSTUP
PRO VÝBĚR DODAVATELE
2
U každé vytvořené skupiny zboží/služeb určete celkovou předpokládanou cenu zakázky bez DPH . Při
určování předpokládané ceny je třeba vycházet z ceny zakázek s obdobným plněním. Pokud jste v
minulosti nerealizovali obdobnou zakázku a ani si nemůžete zjistit cenu jiným způsobem, je potřeba si
před zahájením výběru dodavatele provést průzkum cen v místě plnění zakázky. Není možné
automaticky za předpokládanou cenu pokládat částku z rozpočtu projektu. (Samozřejmě mimo
situace, kdy se rozpočet projektu opíral o zkušenosti s nákupem stejného druhu zboží či služby nebo o
uskutečněný průzkum trhu.) Pomocí níže uvedené tabulky zvolte postup, kterým budete vybírat
dodavatele u jednotlivých zakázek.
Jednotlivé postupy budou dále popsány v kroku č. 4.
2
Pokud jste rozdělili zakázku na jednotlivé části podle postupu, který byl popsán v kroku č. 1, je
rozhodující celkový součet předpokládaných cen všech částí zakázky bez DPH.
Operační program Praha – Adaptabilita spolufinancuje Evropský sociální fond.
Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti
3 / 28
Druh
zakázky
Zjištěná předpokládaná
Postup při výběru dodavatele
hodnota bez DPH
Předpokládaná hodnota
Bez zadávacího řízení
zakázky  400.000 Kč
400.000 Kč 
předpokládaná hodnota
zakázky 2.000.000 Kč
Zakázka na
dodávku
zboží nebo
nákup
služeb
2.000.000 Kč 
předpokládaná hodnota
zakázky 4.997.000 Kč
Předpokládaná cena
zakázky ≥ 4.997.000 Kč
Předpokládaná cena
zakázky  400.000 Kč
Zakázka na
stavební
práce
Zadávací řízení dle pravidel OPPA:
– oslovení alespoň 3 potenciálních dodavatelů
– uveřejnění poptávky na www.oppa.cz
– lhůta pro podání nabídky minimálně 10 dní
– minimálně 3členná hodnotící komise a 1
náhradník člena komise
Zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách (pokud zadavatel splňuje
vymezení veřejného zadavatele dle zákona č.
137/2006 Sb.) a zveřejnění poptávky na
www.oppa.cz nebo - v případě, kdy zadavatel
nepatří mezi veřejné zadavatele dle zákona č.
137/2006 Sb., zadávací řízení dle pravidel OPPA:
– oslovení alespoň 5 potenciálních dodavatelů
– uveřejnění poptávky na www.oppa.cz
– lhůta pro podání nabídky minimálně 15 dní
– minimálně 3členná hodnotící komise a 1
náhradník člena komise
Zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách (pokud zadavatel splňuje
vymezení veřejného zadavatele dle zákona č.
137/2006 Sb.) a zveřejnění poptávky na
www.oppa.cz nebo – v případě, kdy zadavatel
nepatří mezi veřejné zadavatele dle zákona č.
137/2006 Sb., zadávací řízení dle pravidel OPPA:
– oslovení alespoň 9 potenciálních dodavatelů
– uveřejnění poptávky na www.oppa.cz
– lhůta pro podání nabídky minimálně 35 dní
– minimálně 5členná hodnotící komise a 1
náhradník člena komise
Bez zadávacího řízení
Zadávací řízení dle pravidel OPPA:
– oslovení alespoň 3 potenciálních dodavatelů
400.000 Kč 
– uveřejnění poptávky na www.oppa.cz
předpokládaná cena
– lhůta pro podání nabídky minimálně 10 dní
zakázky 6.000.000 Kč
– minimálně 3členná hodnotící komise a 1
náhradník člena komise
Zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách (pokud zadavatel splňuje
vymezení veřejného zadavatele dle zákona č.
137/2006 Sb.) a zveřejnění poptávky na
6.000.000 Kč 
www.oppa.cz nebo - v případě, kdy zadavatel
předpokládaná hodnota nepatří mezi veřejné zadavatele dle zákona č.
zakázky 125.451.000 137/2006 Sb., zadávací řízení dle pravidel OPPA:
– oslovení alespoň 5 potenciálních dodavatelů
Kč
– uveřejnění poptávky na www.oppa.cz
– lhůta pro podání nabídky minimálně 15 dní
– minimálně 3členná hodnotící komise a 1
náhradník člena komise
Operační program Praha – Adaptabilita spolufinancuje Evropský sociální fond.
Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti
Varianta
A
B
C
D
A
B
C
4 / 28
Druh
zakázky
Zjištěná předpokládaná
Postup při výběru dodavatele
hodnota bez DPH
Předpokládaná cena
zakázky ≥ 125.451.000
Kč
Zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách (pokud zadavatel splňuje
vymezení veřejného zadavatele dle zákona č.
137/2006 Sb.) a zveřejnění poptávky na
www.oppa.cz nebo – v případě, kdy zadavatel
nepatří mezi veřejné zadavatele dle zákona č.
137/2006 Sb., zadávací řízení dle pravidel OPPA:
– oslovení alespoň 9 potenciálních dodavatelů
– uveřejnění poptávky na www.oppa.cz
– lhůta pro podání nabídky minimálně 35 dní
– minimálně 5členná hodnotící komise a 1
náhradník člena komise
Varianta
D
KROK Č. 3 – JESTLIŽE CELKOVÁ PŘEDPOKLÁDANÁ CENA ZAKÁZKY PŘEKROČÍ
400.000 Kč BEZ DPH (VARIANTY B, C a D), ZPRACUJTE VÝZVU K PODÁNÍ NABÍDEK,
VE KTERÉ CO NEJPŘESNĚJI SPECIFIKUJTE PŘEDMĚT ZAKÁZKY
Do výzvy k podání nabídky do zadávacího řízení musíte vždy uvést minimálně:
 Identifikační údaje zadavatele (název, sídlo, IČ, sídlo, osobu oprávněnou jednat ve věci
zakázky, kontaktní osobu zadavatele ve věci zadávacího řízení a spojení na tuto osobu)
 Název zakázky a popis předmětu zakázky (informace musí specifikovat typ zboží nebo služby,
její množství a případné další požadavky zadavatele, jako např. maximální cena za jednotlivé
položky); Pokud jste zakázku rozdělili na části, uveďte také, že dodavatelé mohou podávat
nabídky i na jednotlivé části zakázky. Popis musí být jasný. V popisu se ovšem vyvarujte
uvádění odkazů na konkrétní firmy, ochranné známky apod.
Pokud je předmět zakázky určen pro několik organizací (např. pro příjemce a partnera), je
nezbytné v popisu předmětu zakázky uvést, jaké služby či zboží jsou určeny pro jednotlivé
organizace; díky tomuto vymezení může dodání a fakturace probíhat odděleně.
 Doba a místo plnění zakázky: kdy má být zboží nebo služba dodáno,
 Předpokládaná hodnota zakázky bez DPH
 Podmínky a požadavky na zpracování nabídky (tj. co má být obsahem nabídek, jaké údaje
týkající se předmětu zakázky, jeho realizace mají uchazeči v nabídkách uvést, aby mohl
zadavatel nabídky vzájemně objektivně srovnávat a vyhodnotit soulad nabídky se
zadavatelem vymezenými podmínkami);
 Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny;
 Lhůta a místo pro podání nabídky; zadavatel je povinen stanovit lhůtu pro podání nabídky tak,
aby mezi zasláním výzvy potenciálním dodavatelům a posledním dnem pro předložení
nabídky uběhlo minimálně 10, 15 nebo 35 dní (podle předpokládané hodnoty zakázky; viz
Projektová příručka OPPA); Uchazeči mohou nabídky zadavateli předkládat pouze v písemné
formě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je
uvedena kontaktní adresa uchazeče, nebo elektronicky. V případě, kdy je nabídka zaslána
3
elektronicky, musí být buď opatřena elektronickým podpisem uchazeče nebo osoby
oprávněné jednat za nebo jménem uchazeče nebo musí být k nabídce přiloženo nebo
v nabídce uvedeno prohlášení podepsané uchazečem nebo osobou oprávněnou jednat za
nebo jménem uchazeče s uvedením výslovného souhlasu s obsahem nabídky.;
 Požadované kvalifikační předpoklady dodavatelů a způsoby jejich prokázání; minimální
povinné kvalifikační předpoklady jsou dle pravidel OPPA stanoveny jen pro zadávací řízení
s předpokládanou hodnotou nad 2.000.000 Kč bez DPH v případě dodávek zboží či nákupu
služeb a v ceně nad 6.000.000 Kč bez DPH v případě zakázek na stavební práce. Tato
minimální povinná kvalifikační kritéria jsou:
3
Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém
podpisu), ve znění pozdějších předpisů.
Operační program Praha – Adaptabilita spolufinancuje Evropský sociální fond.
Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti
5 / 28


1) základní kvalifikační předpoklady v rozsahu, jak je stanovuje zákon č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů ustanovením § 53 písm. a) až j).
Ke splnění těchto kvalifikačních předpokladů postačuje předložení čestného
prohlášení dodavatele. Čestné prohlášení postačuje předložit v prosté kopii, ovšem
nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší
90 kalendářních dnů. Čestné prohlášení musí být podepsáno osobou oprávněnou
jednat jménem či za dodavatele; je-li doklad podepsán zmocněncem, doloží dodavatel
minimálně prostou kopii plné moci, která byla zmocněnci pro tento případ udělena.
2) Profesní kvalifikační předpoklady v rozsahu, jak je stanovuje zákon č. 137/2006 sb. o
veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů ustanovením § 54 písm. a) a b).
Ke splnění těchto kvalifikačních předpokladů postačuje předložit prostou kopii výpisu z
obchodního rejstříku, pokud je v něm dodavatel zapsán, či výpisu z jiné obdobné
evidence, pokud je v ní dodavatel zapsán, který není k poslednímu dni, ke kterému
má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů. Dále dodavatel
dokládá doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu
odpovídajícím předmětu zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské
oprávnění či licenci; postačuje prostá kopie výpisu ze živnostenského rejstříku nebo
živnostenského listu.
Zadavatel může kvalifikační kritéria pro jím realizované řízení rozšířit, výše uvedené
požadavky představují povinné minimum stanovené pravidly OPPA.
U zakázek s předpokládanou hodnotou pod výše uvedenými limity si zadavatel sám
rozhoduje, zda bude požadovat splnění určitých kvalifikačních kritérií a jakých.
Informaci o tom, v jakém jazyce může být nabídka podána;
Údaje o hodnotících kritériích a metodu jejich hodnocení; jedním z hodnotících kritérií vždy
musí být nabídková cena. Mimo ceny jsou dalšími často používanými kritérii kvalita
realizačního týmu a kvalita nabízených služeb. Všechna kritéria se musí jednoznačně
vztahovat k předmětu zakázky.
Je důležité, abyste v zadávacích podmínkách popsali, na základě jakých informací (nebo
4
dokumentů) budete hodnocení provádět.
Hodnotící kritéria si nastavte jednoduše, aby bylo hodnocení podle nich srozumitelné.
Přiřazení vah (= důležitosti kritéria pro váš výběr) kritériím je nepovinné. Pokud žádné váhy
nestanovíte, znamená to, že jsou všechna kritéria stejně důležitá. Pozor, není možné
hodnotící kritéria měnit v průběhu zadávacího řízení, tj. mezi rozesláním zadávacích
podmínek (popř. zveřejněním) a vyhodnocením nabídek.
Podle toho, zda využijete vah u kritérií, využijete jeden z následujících způsobů hodnocení:
1. způsob – Použití některého ze vzorců (viz níže). Tento způsob hodnocení bude
nejpřesnější
a) Pro hodnocení ceny a dalších číselných kritérií, kdy nejvhodnější nabídkou je
ta, která nabídne pro dané kritérium nejnižší hodnotu (např. nejkratší doba
dodání, nejnižší cena):
nejvýhodnější nabídka
tzn. nejnižší hodnota
ze všech hodnocených nabídek
100 x ----------------------------------------------------- x váha vyjádřená v procentu
hodnota z hodnocené nabídky
4
Obvyklým postupem při pořizování dodávek zboží je hodnocení dle nabídkové ceny. Nicméně tam,
kde je to opodstatněné, lze zařadit i další kritéria, např.: cena a termín provedení servisních prací
mimo záruční lhůtu.
Operační program Praha – Adaptabilita spolufinancuje Evropský sociální fond.
Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti
6 / 28
b) Pro hodnocení dalších číselných kritérií, kdy nejvhodnější nabídkou je ta,
která nabídne pro dané kritérium nejvyšší hodnotu (např. nejdelší záruka):
hodnota z hodnocené nabídky (např. 2 roky)
100 x ------------------------------------------------------------- x váha vyjádřená v procentu
hodnota z nejvýhodnější nabídky,
tzn. nejvyšší hodnota (např. 3 roky)
c) Pro hodnocení jiných než číselných kritérií se použije seřazení nabídek dle
jejich kvality v rámci daného kritéria. Následně se používá tento vzorec:
(100 -
pořadí nabídky (např. 2
pokud byla nabídka
- 1
hodnocena 2. nejlepší)
------------------------------------------ x 100 ) x váha vyjádřená v procentu
počet hodnocených nabídek
2. způsob - V rámci každého kritéria seřaďte nabídky od nejlepší po nejhorší a obodujte
(1 až n, kde n je počet hodnocených nabídek), body sečtěte a nabídku s nejnižším
počtem bodů ohodnoťte jako nejlepší.
(V případě, že jste kritériím přiřadili váhy, body v závěru hodnocení vynásobte
stanovenými váhami. Příklad: nabídka č. 1: cena – 3 body (váha 30 %), kvalita
realizačního týmu – 4 body (váha 25 %), kvalita zpracování nabídky – 5 bodů (45 %);
celkový počet bodů: 3*0,30 + 4*0,25 + 5*0,45 = 4,15 bodů)
3. způsob – V rámci každého kritéria nabídky obodujte. Na rozdíl od předchozího
způsobu neplatí, že pořadí automaticky znamená konkrétní bodový zisk (tj. druhá
nabídka nemá automaticky přesně 2 body). Interval bodů stanovujete vy. To vyžaduje,
abyste předem definovali, jaký bude interval bodů, tj. kolik získá nejlepší, případně, co
je třeba pro získání poloviny bodů apod. Musíte vymezit, jaké parametry nabídek
budou patřit do jakého intervalu a také, kolik bude příslušný interval pro nabídku
znamenat bodů. Počet bodů k získání by měl být stejný v rámci všech kritérií.
Důležitost kritérií pro výběr nejlepší nabídky se v počtu bodů projeví až zapojením vah
(= vynásobením počtu bodů stanoveným procentem), pokud jste je kritériím přiřadili.
(V případě, že jste kritériím přiřadili váhy, body v závěru hodnocení vynásobte
stanovenými váhami. Příklad: nabídka č. 1: cena – získala 3 body (váha 30 %), kvalita
realizačního týmu – získala 4 body (váha 25 %), kvalita zpracování nabídky – získala
5 bodů (45 %); celkový počet bodů: 3*0,30 + 4*0,25 + 5*0,45 = 4,15 bodů).
(Alternativní metodou je nastavit bodové zisky za jednotlivá kritéria tak, aby vůči sobě
byly ve stejném poměru, v jakém jsou vůči sobě váhy kritérií. V takovém případě se
počet bodů získaných nabídkou v rámci daného kritéria už neváží (= nedochází
k násobení počtu bodů stanoveným procentem).
V tomto způsobu vítězí nabídka s nejvyšším počtem bodů.



Odkaz na kontaktní osobu zadavatele, její telefon a e-mailová adresa;
Informaci o tom, zda se jedná nebo nejedná o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb.;
Označení (loga, slogan atd.) dle pravidel publicity OPPA.
Zadávací podmínky mohou dále obsahovat např.:
 Zadavatel může rovněž ve výzvě stanovit, jaké budou platební podmínky platné pro zakázku
(např. interval pro vystavování faktur, splatnost faktur apod.)
 Požadavky na specifikaci případných subdodavatelů (identifikační údaje) a vymezení
přípustné míry plnění dodané jejich prostřednictvím;
 Výše smluvní pokuty, která bude uložena v případě nesplnění nebo porušení povinnosti
vyplývající ze smlouvy;
 Formální požadavky na zpracování nabídky (např. podání nabídky na elektronickém médiu
atd.);
Operační program Praha – Adaptabilita spolufinancuje Evropský sociální fond.
Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti
7 / 28

Požadavky na varianty nabídek, pokud je zadavatel připouští; (v tomto případě půjde vlastně o
předložení několika nabídek stejným zájemcem o zakázku). Upozorňujeme, že v takovém
případě je nutné posuzovat a hodnotit každou variantu zvlášť, není možné např. zprůměrovat
nabídkovou cenu dvou variant nabídky jednoho dodavatele.
KROK Č. 4 – PŘI REALIZACI ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ POSTUPUJTE PODLE VARIANTY,
KTEROU JSTE URČILI V KROKU 2
Varianta A - Předpokládaná cena zakázky nepřekročí 400.000 Kč bez DPH
Nemusíte tedy vyhlašovat zadávací řízení a dodavatele si vyberete libovolně. Podle toho, co
pořizujete, mohou nastat případy: nákup v hotovosti v prodejně, nákup přes internetový obchod,
zaslání objednávky vybranému dodavateli elektronicky nebo písemně, případně objednání zboží po
telefonu.
Dodávka zboží, nákup služeb nebo stavební práce v hodnotě od 200 000 Kč bez DPH do 400 000 Kč
bez DPH musí být podložené písemnou smlouvou, ze které bude zřejmé, co konkrétně bylo
předmětem nákupu, resp. dodávky, v jakém množství, za jakou cenu atd.
Zadavatel ovšem nesmí uzavřít smlouvu s dodavatelem, pokud by na základě ní došlo k tomu, že by
 se na plnění zakázky podílel zaměstnanec zadavatele či člen statutárního orgánu či statutární
orgán zadavatele anebo člen realizačního týmu projektu,
 plnění zakázky bylo realizováno zadavatelem ve sdružení, který je zaměstnancem zadavatele
či členem realizačního týmu projektu,
 na plnění zakázky by se jako subdodavatel podílel zaměstnanec zadavatele nebo člen
realizačního týmu projektu
 plnění zakázky bylo realizováno dodavatelem, jemuž byl uložen zákaz plnění veřejných
zakázek ve smyslu § 120a odst. 2) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů, a je veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek.
Splnění výše uvedených bodů se prokazuje závazkem dodavatele uvedeným explicitně ve smlouvě či
ve formě čestného prohlášení dodavatele vyhotoveném jako samostatný dokument.
Obecná pravidla a pomůcky pro varianty B, C a D
Pomocné formuláře
Pomocné formuláře (Výzva k podání nabídek, Čestné prohlášení o nepodjatosti a mlčenlivosti, Zápis o
posouzení a hodnocení nabídek aj.) naleznete webových stránkách www.oppa.cz v sekci Pro
příjemce.
Stanovení způsobu předkládání nabídek
Upozorňujeme, že pravidla OPPA umožňují pouze 2 způsoby předkládání nabídek:
1) Nabídky je možné zadavateli předkládat v písemné formě v řádně uzavřené obálce označené
názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa dodavatele nebo
2) nabídky je možné předkládat elektronicky, v tomto případě musí být buď opatřena
5
elektronickým podpisem uchazeče nebo osoby oprávněné jednat za nebo jménem uchazeče
nebo musí být k nabídce přiloženo nebo v nabídce uvedeno prohlášení podepsané
uchazečem nebo osobou oprávněnou jednat za nebo jménem uchazeče s uvedením
výslovného souhlasu s obsahem nabídky.
Zadavatel si může vybrat, jaký způsob do výzvy k podání nabídek uvede. Upozorňujeme ovšem, že
v případě, kdy chce umožnit předkládání nabídek elektronicky, musí zajistit, aby byl technicky schopen
s dokumentem podepsaným zaručeným elektronickým podpisem nakládat, a to zejména ověřit jeho
pravost a platnost.
Zveřejnění výzvy k podání nabídek na stránkách OPPA
5
Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém
podpisu), ve znění pozdějších předpisů.
Operační program Praha – Adaptabilita spolufinancuje Evropský sociální fond.
Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti
8 / 28
Postup pro zadání zveřejnění zadávacího řízení na webových stránkách www.oppa.cz:
Uveřejnění může zajistit pouze osoba registrovaná do databáze OPPA. Registrovaný uživatel se musí
nejprve přihlásit. (Neregistrovaná osoba musí provést registraci). Po přihlášení je třeba kliknout na
"Můj profil" v modrém poli. Na základě kliknutí na "Můj profil" se uživateli zobrazí šedá lišta obsahující
"Nastavení | Semináře | Projektové záměry | Zadávací řízení | Zrušit registraci". Je třeba kliknout na
zadávací řízení a dále postupovat podle instrukcí webového formuláře. Na webových stránkách se
vyplňuje jednoduchý formulář o základních parametrech zadávacího řízení. Formulář obsahuje
položky:
 Datum zadání – Nelze editovat, vyplní se automaticky
 Organizace (zadavatel) řízení – Vyplňte název subjektu zadavatele
 Kategorie zboží / služeb – Vyberte z předdefinovaného seznamu kategorií předmětu
zadávacích řízení. Vybíráte vždy jen jednu položku, která je předmětu vašeho zadávacího
řízení nejblíže.
 Stručný popis předmětu dodávky – Uveďte slovně, co od dodavatelů poptáváte
 Předpokládaná cena – Napište předpokládanou cenu zakázky, a to bez DPH
 Příloha (dokument) – Vložte z adresářů na svém počítači soubor obsahující Výzvu k podání
nabídek do zadávacího řízení; (na webových stránkách www.oppa.cz v sekci Pro příjemce je
k tomuto účelu k dispozici formulář výzvy k předložení nabídek) včetně případných příloh
tohoto výzvy
 Možnost předložit nabídku od _ do _ - Uveďte termíny, mezi kterými se dodavatelé mohou se
svými nabídkami hlásit
 Program – vyberte z předdefinovaného seznamu OPPA nebo OPPK
 Prioritní osa - vyberte z předdefinovaného seznamu prioritní osu, v rámci které byl váš projekt
podpořen (nebo se případně teprve o podporu uchází)
 Číslo projektu – uveďte poslední pětičíslí registračního čísla projektu
Zadání zveřejnění zadávacího řízení na stránkách www.oppa.cz proveďte nejméně 5 pracovních dnů
před požadovaným zveřejněním a tedy nejméně 5 pracovních dnů před plánovaným oslovením
potenciálních dodavatelů.
Hodnotící komise
Osoba oprávněná jednat za zadavatele jmenuje hodnotící komisi, která bude posuzovat a hodnotit
předložené nabídky. Jmenování hodnotící komise musí mít písemnou formu. Komise musí mít
nejméně 3 členy. Je doporučeno, aby alespoň jeden z členů hodnotící komise měl odbornou
kvalifikaci nebo odborné zkušenosti odpovídající povaze předmětu zakázky. Zadavatel vždy jmenuje
také minimálně 1 náhradníka pro případ nepřítomnosti některého z členů komise.
Členové komise nesmějí být ve vztahu k zakázce podjatí a musí zachovávat mlčenlivost o
skutečnostech, které se dovědí v průběhu hodnocení jednotlivých nabídek. Proto před zahájením
hodnocení jednotlivých nabídek musí písemně potvrdit svoji nepodjatost a mlčenlivost formou
čestného prohlášení.
Pokud se v průběhu posuzování či hodnocení ukáže, že některý z členů komise nesplňuje podmínky
nepodjatosti, zadavatel je povinen ho z komise odvolat a jmenovat na jeho místo jiného člena.
Poskytování dodatečných informací během lhůty pro podávání nabídek
V případě, že se během lhůty k podání nabídek změní podmínky zadávacího řízení, např. změní se
termín dodání, změní se parametr požadovaného plnění apod., zadavatel musí tuto změnu sdělit
všem osloveným dodavatelům a dále zajistit uveřejnění této změny na webových stránkách OPPA.
(Pokud došlo ke zveřejnění výzvy i jinak, musí být změna zveřejněna obdobně jako byla původní
výzva).
Při podávání odpovědi na dotaz uchazeče ohledně podmínek zadávané zakázky musí zadavatel sdělit
odpověď i se zněním původního dotazu všem osloveným dodavatelům a dále zajistit zveřejnění
dodatečných informací a odpovědí na dotazy na webových stránkách OPPA. (Pokud došlo ke
zveřejnění výzvy i jinak, musí být změna zveřejněna obdobně jako byla původní výzva).
Otevírání obálek, posuzování a hodnocení nabídek
Otevírání obálek, posuzování a hodnocení nabídek provádí dle pravidel OPPA vždy minimálně
3členná komise. Zadavatel může pro každý krok (otevírání / posuzování / hodnocení) jmenovat
speciální komisi, ale může také všechny úkoly svěřit jedné komisi. (tento postup hl. m. Praha
Operační program Praha – Adaptabilita spolufinancuje Evropský sociální fond.
Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti
9 / 28
doporučuje, protože je jednodušší a vyžaduje méně administrativy – tj. zejména jmenovací
dokumenty, prohlášení o nestrannosti a mlčenlivosti.)
Není-li stanoveno zadavatelem jinak, je komise usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina
jmenovaných členů, popř. náhradníků, a rozhoduje na principu většiny přítomných.
Základní principy práce komise při otevírání obálek:
 Komise při hodnocení otevírá nabídky postupně podle termínu jejich doručení.
 Nabídky doručené zadavateli uplynutí lhůty pro podávání nabídek se neotevírají (a tudíž ani
nehodnotí).
 U nabídek, které byly předloženy do stanovené lhůty, komise nejprve provede kontrolu
úplnosti nabídek. Pokud nabídka nesplňuje všechny požadavky stanovené ve výzvě, jedná se
o nabídku neúplnou, která musí být zadavatelem vyloučena z dalšího řízení a nesmí být ani
základem pro uzavření smlouvy.
Základní principy práce komise při posuzování nabídek:
 Posuzuje se obsah všech nabídek, které byly doručeny včas a řádně dle požadavků
stanovených ve výzvě.
 Při posouzení se provádí ověření, zda jsou nabídky tzv. přijatelné, tj. zda splňují požadavky
zadavatele uvedené ve výzvě, co se týče předmětu nabídky (tj. zda je nabízeno to, co bylo
poptáváno) a také co se týče kvalifikace dodavatele (že dodavatel splňuje kvalifikační
předpoklady, které zadavatel ve výzvě stanovil).
 Pokud je identifikováno, že popis předmětu nabídky neodpovídá požadavkům stanovených
zadavatelem ve výzvě, není nabídka přijatelná, tj. musí být zadavatelem vyloučena z dalšího
řízení.
 U nedostatků v prokázání kvalifikačních předpokladů může zadavatel vyzvat uchazeče, aby je
napravil. Postupuje se tak, že zadavatel vyzve uchazeče k nápravě nedostatků týkajících se
dokumentů, jež předložil pro doložení skutečnosti, že splňuje kvalifikační předpoklady, a
stanoví mu pro tuto nápravu lhůtu. Důležité je, že se jedná o možnost zadavatele toto udělat,
nikoli povinnost. Zadavatel nemusí uchazeči stanovit možnost doplnit dokumentaci týkající se
kvalifikačních předpokladů; v tom případě ty uchazeče, kteří nedoložili potřebné skutečnosti,
zadavatel z další účasti v řízení, musí vyloučit. Pozor: Zadavatel se musí chovat stejně ke
všem uchazečům v rámci daného zadávacího řízení. Pokud jsou identifikovány nedostatky
v doložení splnění kvalifikačních předpokladů např. u 2 uchazečů, pak šanci opravit tyto
nedostatky musí dostat oba dva a oba dva musí mít na opravu nedostatků stejně dlouhou
lhůtu. Není možné jednoho z nich vyloučit a druhému umožnit doklady doplnit.
 Pokud je identifikováno, že z nabídky nevyplývá splnění kvalifikačních předpokladů
v požadovaném rozsahu (a to ani po případném doplnění nabídky na základě výzvy dle
předchozího odstavce), není nabídka přijatelná, tj. musí být zadavatelem vyloučena z dalšího
řízení.
Základní principy práce komise při hodnocení nabídek:
 Posuzuje se obsah všech nabídek, které uspěly v předchozích fázích, tj. byly doručeny řádně
a včas, jsou úplné a přijatelné
 Při hodnocení se pomocí hodnotících kritérií stanovených ve výzvě hledá, která nabídka je
nevhodnější.
 Přidělený počet bodů každé jednotlivé nabídce a v rámci každého kritéria musí být
odůvodněný. Přidělení bodů v případech, kdy body vycházejí z nějakého číselného údaje
v nabídce, je snadno zdůvodnitelné. Zdůvodnění výsledků hodnocení je vysoce důležité
zejména v případech, kdy se hodnotí parametry nabídek, které nejsou vyjádřené číslem.
Pozor: Zdůvodnění výše bodů, které nabídka dostala v každém jednotlivém hodnotícím
kritériu, musí být dostatečně podrobné, aby si ho jakýkoli kontrolor mohl na nabídkách
ověřit.
Zápis o činnosti komise (či komisí)
 O otevírání obálek, posouzení úplnosti, posouzení přijatelnosti a o hodnocení nabídek komise
vyhotoví zápis, který podepisují všichni přítomní členové komise. Ze zápisu musí být zřejmé:
o kdo se zadávacího řízení účastnil (tj. musí být uveden seznam doručených nabídek),
o které nabídky byly vyřazeny z důvodu pozdního předložení, předložení v rozporu
s výzvou či z důvodu neúplnosti (tj. musí být uveden seznam vyřazených nabídek a
Operační program Praha – Adaptabilita spolufinancuje Evropský sociální fond.
Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti
10 / 28
o
o
o
o
o
o
o
zdůvodnění jejich vyřazení),
kdo byl případně vyzván k doplnění kvalifikačních předpokladů, (tj. musí být uveden
seznam uchazečů vyzvaných k doplnění),
které nabídky byly vyřazeny z důvodu nepřijatelnosti (tj. musí být uveden seznam
vyřazených nabídek a zdůvodnění jejich vyřazení),
které nabídky byly hodnoceny (tj. musí být uveden seznam hodnocených nabídek),
jaká jsou bodová ohodnocení jednotlivých nabídek, včetně odůvodnění přidělení
bodů,
jaké je pořadí nabídek dle získaných bodů,
jaká je nabídková cena vítězné nabídky,
jaké bylo složení komise (tj. jmenný seznam členů a náhradníka / náhradníků členů
komise).
Varianta B - Předpokládaná cena zakázky bude v rozmezí nad 400.000 Kč a pod 2.000.000 Kč
bez DPH v případě zakázky na dodávku zboží nebo nákup služeb a v rozmezí nad 400.000 Kč a
pod 6.000.000 Kč bez DPH v případě zakázky na stavební práce
Musíte vyhlásit zadávací řízení. Postupujte dle kapitoly 9.2.3 Projektové příručky OPPA.
Varianta C - Předpokládaná cena zakázky bude v rozmezí nad 2.000.000 Kč a pod 4.997.000 Kč
bez DPH v případě zakázky na dodávku zboží nebo nákup služeb a v rozmezí nad 6.000.000 Kč
a pod 125.451.000 Kč bez DPH v případě zakázky na stavební práce
Jste-li veřejným zadavatelem, musíte při zadávání musíte respektovat zákon č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách. Vymezení veřejného zadavatele je obsaženo v § 2 tohoto zákona.
Nad rámec požadavků stanovených zákonem č. 137/2006 Sb. jsou veřejní zadavatelé v rámci projektů
podpořených z OPPA povinni zveřejnit výzvu k podání nabídek, resp. jinak označený dokument, který
plní tuto funkci, ale je jinak pojmenován v návaznosti na typ realizovaného zadávacího řízení, na
webových stránkách www.oppa.cz.
Pokud vaše organizace nepatří mezi veřejné zadavatele, platí, že musíte postupovat podle pravidel
OPPA stanovených v kapitole 9.2.4 Projektové příručky OPPA.
Varianta D - Předpokládaná cena zakázky od 4.997.000 Kč bez DPH výše v případě zakázky na
dodávku zboží nebo nákup služeb a od 125.451.000 Kč bez DPH výše v případě zakázky na
stavební práce
Jste-li veřejným zadavatelem, musíte při zadávání musíte respektovat zákon č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách. Vymezení veřejného zadavatele je obsaženo v § 2 tohoto zákona.
Nad rámec požadavků stanovených zákonem č. 137/2006 Sb. jsou veřejní zadavatelé v rámci projektů
podpořených z OPPA povinni zveřejnit výzvu k podání nabídek, resp. jinak označený dokument, který
plní tuto funkci, ale je jinak pojmenován v návaznosti na typ realizovaného zadávacího řízení, na
webových stránkách www.oppa.cz.
Pokud vaše organizace nepatří mezi veřejné zadavatele, platí, že musíte postupovat podle pravidel
OPPA stanovených v kapitole 9.2.5 Projektové příručky OPPA
Operační program Praha – Adaptabilita spolufinancuje Evropský sociální fond.
Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti
11 / 28
ZASTOUPENÍ V ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ
Zadavatel je oprávněn nechat se v rámci zadávacího řízení zastoupit. Smluvní vztah mezi
zadavatelem a jeho zástupcem v řízení musí být uzavřen písemně. Smlouva musí obsahovat
rozdělení jejich práv a povinností. Zástupcem zadavatele může být pouze fyzická nebo právnická
osoba, která splňuje podmínky nepodjatosti; (je možné využít prohlášení o nepodjatosti, které je
k dispozici na webových stránkách www.oppa.cz v sekci Pro příjemce).
Pokud zakázka sdružuje dodávku zboží či nákup služeb určené pro více subjektů, platí, že
zadavatelem může být více subjektů, např. příjemce podpory spolu s partnery.
SPOJENÍ ZAKÁZEK PRO PROJEKT OPPA S DALŚIMI ZAKÁZKAMI ORGANIZACE
Zakázky spojené s realizací projektu mohou být také součástí souhrnných zakázek, které příjemce či
partner zadal či zadává před či během realizace projektu. Tyto souhrnné zakázky mohou kromě
dodávky zboží či nákupu služeb pro potřeby projektu OPPA zahrnovat i jiné předměty či služby, které
daná organizace pro své mimoprojektové aktivity potřebuje. Aby ovšem byly výdaje s adekvátní částí
souhrnné zakázky způsobilé v rámci projektu OPPA, je nezbytné, aby zadávací řízení proběhlo podle
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, nebo postupem odpovídajícím pravidlům OPPA.
VNITŘNÍ PŘEDPISY ORGANIZACE ZADAVATELE VE VAZBĚ NA PRAVIDLA OPPA
Pokud platné vnitřní předpisy zadavatele stanovují přísnější postup pro výběr dodavatele než pravidla
OPPA (stanovují např. oslovení minimálně 5 potenciálních dodavatelů v případech, kdy minimální
počet dle pravidel OPPA je 3, apod.), musí zadavatel postupovat v souladu s těmito postupy. Přísnější
postup pro výběr dodavatele, než je určen pravidly OPPA, není považován za porušení pravidel pro
výběr dodavatele.
Pokud ovšem vnitřní předpisy postup pro výběr dodavatele neupravují nebo jsou méně propracované,
je zadavatel povinen nad rámec svých předpisů aplikovat pravidla OPPA.
ZMĚNY V PRŮBĚHU REALIZACE ZAKÁZKY
V průběhu realizace zakázky není přípustné změnit ty parametry zakázky, které měly vliv na
rozhodnutí o výběru dodavatele. Pokud byl pro přidělení zakázky podstatný např. termín dodání, není
možné, aby v průběhu plnění došlo ke změně termínu dodání. Za parametry zakázky, které měly vliv
na výběr dodavatele, se považuje ten obsah nabídky, který byl předmětem hodnocení v rámci
hodnotících kritérií.
Pokud si nejste v situaci, kdy chystáte změnu smlouvy s dodavatelem, jisti, zda změna neporušuje
výše uvedené pravidlo, doporučujeme kontaktovat příslušného finančního manažera. Během
konzultace se posoudí specifika vašeho projektu a vybere postup, jak projekt neomezovat a zároveň
neporušit pravidla pro zadávací řízení.
Příjemce podpory je povinen informovat hlavní město Prahu o změnách, které nastaly v průběhu
realizace zakázky a byly takového rozsahu, že bylo nutné kvůli nim uzavírat dodatek ke smlouvě
s dodavatelem. Informaci příjemce poskytuje prostřednictvím monitorovací zprávy za příslušné období
(určující je datum, kdy dodatek nabyl platnosti).
Operační program Praha – Adaptabilita spolufinancuje Evropský sociální fond.
Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti
12 / 28
DODATEČNÉ POTŘEBY NAD RÁMEC SMLOUVY S VYBRANÝM DODAVATELEM
Výjimečně se - z důvodů, které nebylo možné předpokládat - stane, že projekt potřebuje více zboží či
služeb, než bylo předmětem zadávacího řízení a než jak je definováno ve smlouvě s vybraným
dodavatelem.
V těchto případech doporučujeme kontaktovat příslušného finančního manažera. Během konzultace
se posoudí specifika vašeho projektu a vybere postup, jak projekt neomezovat a zároveň neporušit
pravidla pro zadávací řízení.
Pro pořízení zboží, služeb či stavebních prací, které dodatečně rozšiřují zakázky, pro něž byl
dodavatel vybrán dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, platí postup jednacího řízení
bez uveřejnění. Podmínky, za nichž je veřejný zadavatel oprávněný tento postup aplikovat na nákup
dodatečných dodávek, služeb či stavebních prací vymezuje § 23 v odst. 5 písm. b) a v odst. 7 písm.
a).
Pro zadavatele, kteří nepatří mezi veřejné zadavatele, a pro zakázky veřejných zadavatelů, které
vzhledem k jejich předpokládané hodnotě nebyly realizované v režimu zákona č. 137/2006 Sb., platí
pro dodatečné zakázky níže uvedené závazné podmínky OPPA:
1. Dodatečnou dodávku zboží, služeb či stavebních prací může zadavatel nakoupit pouze od
toho dodavatele, se kterým má uzavřenu smlouvu na základě výsledku zadávacího řízení
realizovaného dle pravidel OPPA.
2. Pro dodatečný nákup zboží musí platit:
a) Dodatečně nakupované zboží je částečnou náhradou původní dodávky nebo je
rozšířením původního rozsahu dodávky, a to za předpokladu, že by změna
dodavatele nutila zadavatele pořizovat zboží odlišných technických parametrů, které
by měly za následek neslučitelnost s původní dodávkou nebo by znamenaly
nepřiměřené technické obtíže při provozu a údržbě původní dodávky;
b) Celková doba trvání smlouvy s dodavatelem nesmí po rozšíření o dodatečný nákup
zboží přesáhnout dobu 3 let.
3. Pro dodatečný nákup služeb nebo stavebních prací musí platit:
a) Jedná se o služby nebo stavební práce, které nebyly obsaženy v původních
zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných
okolností a tyto dodatečné služby nebo dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro
realizaci původního předmětu zakázky;
b) Dodatečné služby nebo dodatečné stavební práce nemohou být technicky nebo
ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky, aniž by toto oddělení způsobilo
závažnou újmu zadavateli,
c) Celkový rozsah dodatečných služeb nebo dodatečných stavebních prací nepřekročí
20 % ceny původní veřejné zakázky, tj. ceny obsažené v původní smlouvě uzavřené
s dodavatelem.
Operační program Praha – Adaptabilita spolufinancuje Evropský sociální fond.
Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti
13 / 28
PŘÍKLAD Č. 1: ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ NA DODÁVKU VÝPOČETNÍ TECHNICKY
KROK Č. 1
Příjemce Centrum s.r.o realizuje projekt „Vzdělávání zaměstnanců“ podpořený v rámci OPPA. Aby
bylo možné zajistit bezproblémový průběh projektu, musí příjemce zajistit potřebné technické
vybavení. Vzhledem k tomu, že nedisponuje vyhovujícím vlastním vybavením, je nucen vybavení
zapůjčit nebo zakoupit. V kapitole 3 schváleného rozpočtu projektu bylo počítáno s nákupem této
skupiny zařízení a vybavení:
Detail schváleného rozpočtu projektu v kapitole 3:
Druh výdajů
3. Zařízení a vybavení
3.1 Neopisovaný hmotný majetek a odpisy
hmotného majetku
3.1.1 Osobní počítač
3.1.2 Notebook
3.1.3 Multifunkční zařízení
3.1.4 Dataprojektor
3.2 Neopisovaný nehmotný majetek a odpisy
nehmotného majetku
3.2.1. Operační systém
3.2.2. Kancelářský balík
J. cena
(Kč)
Celkové náklady
(Kč)
589 446
12
4
1
1
23 800
19 040
29 750
38 000
285 600
76 160
29 750
38 000
16
16
2 975
7 021
47 600
112 336
Jednotka* Počet
kus
kus
kus
kus
kus
kus
kus
Při porovnání rozpočtu a reálných potřeb projektu však příjemce zjistil, že se při plánování rozpočtu
zapomnělo na projekční plátno, které pro vzdělávací aktivity také potřebuje. Proto jej doplnil do
skupiny vybavení a zařízení. Průzkumem cen na trhu a porovnáním s přehledem obvyklých cen a
mezd (viz www.oppa.cz v sekci Pro příjemce) příjemce zjistil, že je možné pořídit vyhovující plátno za
cenu 4.522 Kč včetně DPH.
Stejným způsobem, jakým příjemce zjišťoval běžnou cenu plátna, ověřil také, zda ceny ostatních
položek odpovídají cenám obvyklým na trhu. U dataprojektoru zjistil, že cena původně plánovaná
v rozpočtu (38.000 Kč včetně DPH) překračuje cenu běžnou, která se přibližně pohybuje okolo 32.130
Kč včetně DPH.
Prostředky ušetřené v položce 3.1.4 Dataprojektor se rozhodl částečně využít pro nákup plátna (=
nová položka 3.1.5, částka 4.522 Kč), zbytek přesunul do jiné kapitoly.
Na základě nově získaných informací upravil příjemce původní rozpočet projektu.
Detail upraveného rozpočtu projektu v kapitole 3:
Druh výdajů
3. Zařízení a vybavení
3.1 Neopisovaný hmotný majetek a odpisy
hmotného majetku
3.1.1 Notebook
3.1.2 Osobní počítač
3.1.3 Multifunkční zařízení
3.1.4 Dataprojektor
3.1.5 Projekční plátno
3.2 Neopisovaný nehmotný majetek a odpisy
nehmotného majetku
3.2.1. Operační systém
3.2.2. Kancelářský balík
J. cena
(Kč)
Celkové náklady
(Kč)
588 098
12
4
1
1
1
23 800
19 040
29 750
32 130
4 522
285 600
76 160
29 750
32 130
4 522
16
16
2 975
7 021
47 600
112 336
Jednotka* Počet
kus
kus
kus
kus
kus
kus
kus
kus
Operační program Praha – Adaptabilita spolufinancuje Evropský sociální fond.
Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti
14 / 28
KROK Č. 2 – SPRÁVNÉ URČENÍ PŘEDPOKLÁDANÉ CENY DODÁVKY
Rozpočet nyní odpovídá reálným potřebám projektu. Pro rozhodnutí, zda vyhlásit zadávací řízení a
jaký postup při jeho realizaci zvolit, je určující cena bez DPH. Rozpočet byl sestaven s cenami včetně
DPH. Celkové náklady pořízení technického vybavení po revizi činí 588.098 Kč včetně DPH, tzn.
494.200 Kč bez DPH.
Předpokládaná cena zakázky překročila hranici 400.000 Kč bez DPH, což znamená povinnost vyhlásit
zadávací řízení. Hodnota zakázky spadá do rozmezí od 400.000 Kč do 2.000.000 Kč bez DPH.
Příjemce tedy musí zpracovat zadávací podmínky a při realizaci zadávacího řízení postupovat podle
„varianty B“, tj. kapitoly č. 9.2.3. Projektové příručky OPPA.
KROK Č. 3 – ZPRACOVÁNÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK
Příjemce zpracoval zadávací podmínky do následující podoby:
Název zakázky
Dodávka technického vybavení pro projekt č. 5198 -„Vzdělávání
zaměstnanců“
1. Identifikační údaje zadavatele
Název zadavatele
Centrum, spol. s r.o.
Sídlo
Husova 21, Praha 8
IČ / DIČ
2579851 / CZ02579851
Právní forma
s.r.o.
2. Osoby zadavatele
Osoba oprávněná jednat za
zadavatele ve věci zakázky
Kontaktní osoba
Kontaktní telefon
Kontaktní email
Jana Smutná
Matěj Pokorný
745 256 894
[email protected]
3. Druh zakázky (dodávka zboží, nákup služeb nebo nákup stavebních prací)
Zakázka na dodávku zboží
4. Předpokládaná hodnota zakázky bez DPH
494.200 Kč
Operační program Praha – Adaptabilita spolufinancuje Evropský sociální fond.
Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti
15 / 28
5. Popis (specifikace) předmětu zakázky
Předmětem zakázky je dodávka výpočetní techniky pro realizaci projektu „Vzdělávání zaměstnanců“
podle níže uvedené technické specifikace.
U žádné položky, která je součástí předmětu nabídky a patří mezi hmotný majetek, nesmí být cena za
jednotku obsažená v nabídce rovna a vyšší než 40 000 Kč včetně DPH. U položek, které patří mezi
nehmotný majetek, nesmí být cena za jednotku obsažená v nabídce 60 000 Kč a výše včetně DPH.
Položka
Předpokláda
ná cena v Kč
za kus bez
DPH
Předpok Počet
ládaná
kusů
cena v
Kč za
kus
včetně
DPH
Předpoklá
daná cena
celkem
v Kč bez
DPH
Předpoklá
daná cena
celkem
v Kč
včetně
DPH
notebook
20 000
23 800
240 000
285 600
12 ks
Technická specifikace
-
-
stolní PC
16 000
19 040
4 ks
64 000
76 160
-
operační
systém
2 500
2 975
16 ks
40 000
47 600
-
Operační program Praha – Adaptabilita spolufinancuje Evropský sociální fond.
Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti
operační paměť –
minimálně 512 MB
procesor dvoujádrový
min. 1,6 GHz
HDD - minimálně 60
GB, 5400rpm
LCD - minimálně 15,4''
TFT, min. 1024x768
Optická mechanika DVD +/- RW nebo DVD
+/- RW/DL (interní)
PCMCIA slot, VGA
výstup, Integrovaná
podpora Wi-Fi,
Bluetooth
USB - minimálně 2x
USB 2.0
Hmotnost - maximálně
3,0 kg
Příslušenství - optická
myš, brašna
operační paměť min. 1
GB
procesor jednojádrový
min. 2GHz
HDD – minimální 160
GB, 7 200rpm
LCD – 17 ‘’ / min.
1024x768
optická mechanika DVD +/- RW nebo DVD
+/- RW/DL (interní)
integrovaná zvuková a
grafická karta
VGA výstup
USB - minimálně 3x
USB 2.0
LAN 10/100/1000
příslušenství –
klávesnice,optická myš
podmínka na
kompatibilitu s OS
příjemce
16 / 28
kancelářský
balík
5 900
7 021
16 ks
94 400
112 336
-
multifunkční
zařízení
25 000
29 750
1 ks
25 000
29 750
-
dataprojektor
27 000
32 130
1 ks
27 000
32 130
-
plátno
3 800
4 522
1 ks
3 800
4 522
-
494 200
588 098
Celkem
podmínka na
kompatibilitu
s nabízeným OS
tiskárna, kopírka, fax,
skener, rozlišení tisku 1
200 x 600
rozlišení XGA (1 024 x
768) jas 2 000 ANSI
Lm, kontrast 400:1
velikost 150 x 150 cm
 Dodavatel musí dodat zboží v místě plnění zakázky a cena dopravy musí být zahrnuta do
nabídkové ceny
 Dodavatel musí zboží dodat do 20 pracovních dní od podpisu smlouvy
 Notebooky a stolní PC musí být dodány s předinstalovaným softwarem, cena za instalaci musí být
zahrnuta do nabídkové ceny
 Dodavatel musí zajistit servisní místo dodaných produktů v Praze
6. Doba a místo plnění zakázky
Doba plnění zakázky
Duben 2009
Místo plnění zakázky
Centrum, spol. s r.o., Husova 21, Praha 8
7. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky*
Povinné součásti nabídky jsou:
 Identifikace dodavatele – název firmy, sídlo, IČ, DIČ, telefon, garant dodávky
 Kompletní technická specifikace nabízených produktů
 Cena za kus bez DPH (nesmí překročit cenu uvedenou v zadávací dokumentaci)
 Případná cena dopravy dodávky do místa plnění
 Celková cena zakázky bez DPH (nesmí překročit cenu uvedenou v zadávací dokumentaci)
 Celková cena zakázky s DPH
8. Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny
Celková nabídková cena musí vycházet z jednotkových cen a poptávaného množství zboží v souladu
s bodem 5. této výzvy.
Dodavatel ke každé položce poptávaného zboží musí uvést cenu bez DPH za jednotku, dále uvést
cenu bez DPH za danou skupinu zboží ve vazbě na počet kusů, jež jsou zařazeny do předmětu
nabídky.
Nad rámec jednotlivých položek musí dodavatel uvést cenu za dopravu zboží do místa plnění zakázky
a cenu za instalace software do notebooků a PC v případě, že tyto položky nejsou již promítnuty do
jednotkových cen poptávaného zboží.
Nabídková cena musí odpovídat součtu cen bez DPH za všechny skupiny zboží, ceny za dopravu
zboží do místa plnění zakázky a ceny za instalace software do notebooků a PC.
Nabídkovou cenou se rozumí celková cena bez DPH, tato cena bude použita pro hodnocení nabídky.
9. Lhůta a místo pro podání nabídky a způsob předložení nabídky
Lhůta pro podání nabídky
15.2.2009, do 16:00
Místo pro podání nabídky
 Osobně na adresu: Husova 21, Praha 8 , k rukám Matěje
Pokorného
 Poštou na adresu: Husova 21, Praha 8 , k rukám Matěje Pokorného
Způsob přeložení nabídky
Nabídky je možné zadavateli předkládat pouze v písemné formě
v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem
„Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa dodavatele
Jazyk zpracování nabídky
Čeština
Operační program Praha – Adaptabilita spolufinancuje Evropský sociální fond.
Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti
17 / 28
10. Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele*
Zadavatel nestanovil žádné kvalifikační požadavky na dodavatele.
11. Hodnotící kritéria a metoda hodnocení nabídek
Nabídky, které budou předloženy ve lhůtě pro podání nabídek, budou úplné a v souladu s touto
výzvou budou hodnoceny dle nabídkové ceny, kdy nabídka s nejnižší nabídkovou cenou bude
vyhodnocena jako vítězná.
12. Další požadavky zadavatele*
Platební podmínky
Požadavky na specifikaci případných
subdodavatelů (identifikační údaje) a
přípustné míry plnění dodané jejich
prostřednictvím
Výše smluvní pokuty, která bude
uložena v případě nesplnění nebo
porušení povinnosti vyplývající ze
smlouvy
Formální požadavky na zpracování
nabídky (např. podání nabídky na
elektronickém médiu apod.)
Požadavky na varianty nabídek, pokud
je zadavatel připouští.
Datum
5. ledna 2009
Místo
V Praze
 Zadavatel nebude poskytovat zálohu.
 Zadavatel se zavazuje uhradit dohodnutou kupní cenu
bankovním převodem do jednoho měsíce po převzetí
faktury.
 Fakturu má dodavatel povinnost vystavit do 14
kalendářních dnů po převzetí veškerých kusů předmětu
dodávky zadavatelem v místě plnění zakázky.
 Doba splatnosti faktury musí být stanovena na 1
kalendářní měsíc ode dne doručení faktury zadavateli.
 Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného
daňového dokladu ve smyslu příslušných právních
předpisů. V případě, že faktura nebude mít odpovídající
náležitosti, je zadavatel oprávněn zaslat ji ve lhůtě
splatnosti zpět dodavateli k doplnění či úpravě, aniž se
dostane do prodlení se splatností – lhůta splatnosti
počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě
doplněného či opraveného dokladu.
Faktura bude členěna dle požadavku specifikovaného
v kupní smlouvě.
Zadavatel nepožaduje specifikaci.
-
Zadavatel nepřipouští varianty nabídek předložené jedním
dodavatelem.
Podpis
Operační program Praha – Adaptabilita spolufinancuje Evropský sociální fond.
Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti
18 / 28
KROK Č. 4 - OSLOVENÍ DODAVATELŮ, HODNOCENÍ NABÍDEK, OZNÁMENÍ O
VÝSLEDKU ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ
S výše uvedenou zadávací dokumentací příjemce oslovil formou dopisu zaslaného na doručenku a
současně emailem 5 dodavatelů (dodavatel A, dodavatel B, dodavatel C, dodavatel D, dodavatel E).
Z těchto dodavatelů poslali svou nabídku čtyři. Dodavatel B žádnou nabídku neposlal a na e-mailový
dotaz manažera projektu, zda mu byla poptávka v pořádku doručena, odpověděl, že poptávka přišla
v pořádku, ale že o účast v zadávacím řízení nemá zájem.
V daném termínu byly doručeny tyto 4 nabídky:
Dodavatel A, Dodavatel C, Dodavatel D, Dodavatel E.
Příjemce nabídky otevřel a zkontroloval, zda jsou nabídky úplné, tj. zda obsahují:
Identifikace dodavatele
Požadované zboží (tech. specifikace)
Požadované zboží (počet ks)
Jednotková cena bez DPH
Celková cena bez DPH
Dodavatel A
A
A
A
A
A
Dodavatel C
A
A
A
A
A
Dodavatel D
A
N
A
A
A
Dodavatel E
A
A
A
A
A
Všechny nabídky obsahovaly všechny složky, které zadavatel vyžadoval, tj. žádná z nich nebyla
neúplná.
Dalším krokem bylo posouzení přijatelnosti. Protože zadavatel nestanovil žádné kvalifikační
předpoklady pro dodavatele, při posouzení přijatelnosti posuzoval pouze přijatelnost nabídky, nikoli
přijatelnost dodavatele.
Dodavatel D nedodržel podmínky v zadávací dokumentaci, protože nenabídl výpočetní techniku
v požadované minimální kvalitě. Jím nabízené zboží nebylo výkonné tak, jak v zadávací dokumentaci
požadoval příjemce. Tento dodavatel byl tedy vyřazen z dalšího hodnocení. Informace o vyřazení
spolu s odůvodněním vyřazení byla dodavateli D zaslána dopisem na doručenku a současně i
emailem.
Hodnocení nabídek dodavatele A, dodavatele C a dodavatele E provedla hodnotící komise, jejíž
členové svoji nestrannost k zakázce a závazek mlčenlivosti potvrdili podpisem čestného prohlášení.
Před samotným hodnocením provedla hodnotící komise porovnání cen za jednotky vzhledem
k limitům 40 000 Kč za jednotku hmotného majetku a 60 000 Kč za jednotku nehmotného majetku.
Všechny nabídky tuto nabídku splnily.
Nejvýhodnější nabídka je nabídka s nejnižší nabídkovou cenou:
Dodavatel A
Dodavatel C
Dodavatel E
Cena bez DPH
520 tis. Kč
492 tis. Kč
496 tis. Kč
Z výše uvedeného hodnocení vyplývá následující pořadí nabídek:
1. Dodavatel C
2. Dodavatel E
3. Dodavatel A
O provedeném výběru sestavila hodnotící komise zápis a členové komise jej podepsali Ze zápisu
vyplynulo, že výběrová komise doporučila k realizaci nabídku dodavatele C. Osoba oprávněná jednat
za zadavatele následně tento zápis převzala k posouzení a po seznámení s dokumentací potvrdila
písemně svým podpisem na zápisu souhlas s doporučeními výběrové komise. Všem dodavatelům,
kteří se zadávacího řízení zúčastnili předložením nabídky, byl poslán dopis s doručenkou a současně
e-mail s informací o výsledku zadávacího řízení. S dodavatelem C začalo jednání o uzavření kupní
smlouvy.
Operační program Praha – Adaptabilita spolufinancuje Evropský sociální fond.
Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti
19 / 28
PŘÍKLAD Č. 2: ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ NA NÁKUP SLUŽBY (JAZYKOVÉHO
VZDĚLÁVÁNÍ)
KROK Č. 1
Příjemce Centrum o.s. realizuje projekt „Výuka jazyka pro zlepšení uplatnitelnosti nevidomých a
slabozrakých občanů na trhu práce“ podpořený v rámci OPPA. Příjemce má odbornost s prací
s cílovou skupinou nevidomých a slabozrakých, ale nemá v týmu zaměstnanců učitele cizích jazyků.
Samotnou výuku tedy potřebuje zajistit dodavatelsky. V kapitole 4 rozpočtu projektu je na tento výdaj
schváleno celkem 630.700 Kč. Jiná výuka jazyků nebude v rámci projektu probíhat, a rozpočet proto
neobsahuje další prostředky určené na jazykové vzdělávání.
Při sestavování rozpočtu projektu příjemce vycházel z reálných cen na trhu, tj, provedl průzkum o
obvyklých cenách. Vzhledem k tomu, že zjišťování cen proběhlo před cca 6 měsíci, lze zjištěné
obvyklé ceny pokládat za odpovídající a příjemce nepotřebuje před vyhlášením zadávacího řízení
provádět nový průzkum trhu.
KROK Č. 2 – SPRÁVNÉ URČENÍ PŘEDPOKLÁDANÉ CENY DODÁVKY
Pro rozhodnutí, zda vyhlásit zadávací řízení a jaký postup při jeho realizaci zvolit, je určující cena bez
DPH. Rozpočet byl sestaven s cenami včetně DPH. Celkové náklady na zajištění jazykových kurzů
v rámci celého projektu jsou 630.700 Kč včetně DPH, tzn. 530.000 Kč bez DPH.
Předpokládaná cena zakázky překročila hranici 400.000 Kč bez DPH, což znamená povinnost vyhlásit
zadávací řízení. Hodnota zakázky spadá do rozmezí od 400.000 Kč do 2.000.000 Kč bez DPH.
Příjemce tedy musí zpracovat zadávací podmínky a při realizaci zadávacího řízení postupovat podle
„varianty B“, tj. kapitoly č. 9.2.3. Projektové příručky OPPA.
KROK Č. 3 – ZPRACOVÁNÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK
Příjemce zpracoval zadávací podmínky do následující podoby:
Název zakázky
Dodávka jazykového vzdělávání pro projekt „Výuka jazyka pro zlepšení
uplatnitelnosti nevidomých a slabozrakých občanů na trhu práce“
1. Identifikační údaje zadavatele
Název zadavatele
Centrum, o.s.
Sídlo
Žižkova 12, Praha 3
IČ / DIČ
23725989 / DIČ nebylo přiděleno
Právní forma
o.s.
2. Osoby zadavatele
Osoba oprávněná jednat za
zadavatele ve věci zakázky
Kontaktní osoba
Kontaktní telefon
Kontaktní email
Jana Veselá
Matěj Kuchta
776 855 963
[email protected]
3. Druh zakázky (dodávka zboží, nákup služeb nebo nákup stavebních prací)
Zakázka na nákup služeb
Operační program Praha – Adaptabilita spolufinancuje Evropský sociální fond.
Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti
20 / 28
4. Předpokládaná hodnota zakázky bez DPH
Předpokládaná hodnota celé zakázky je 530 000
Kč bez DPH za šest dvanáctitýdenních cyklů.
5. Popis (specifikace) předmětu zakázky
Termín zahájení kurzů jazykové výuky: duben 2009
Termín ukončení kurzů jazykové výuky: červen 2010
Místo výuky:
prostory Centra o.s. v sídle organizace
Předmětem zakázky je nákup kompletní služby u dodavatele, který zajistí jazykové vzdělávání
v anglickém jazyce pro nevidomé a slabozraké klienty Centra, o.s.
Počet účastníků: Celý projekt je určen pro celkem 42 nevidomých či slabozrakých klientů Centra o.s.
s různou úrovní znalostí anglického jazyka od úplných začátečníků až po konverzační úroveň
znalostí. Klienti budou kurzem procházet v šesti cyklech, z nichž každý bude mít dvanáct týdnů výuky.
Každá skupina se bude skládat ze sedmi jazykově různě vybavených klientů, jež nebudou dále nijak
členěni do podskupin.
Frekvence výuky: Jazyková výuka by v každém ze 12 týdnů kurzu měla být rozložena do 2 hodin
skupinové výuky a 4 hodin individuální výuky pro každého klienta. Délka jedné vyučovací hodiny je
stanovena na 45 minut. Realizace výukových hodin by měla probíhat v dopoledních a odpoledních
hodinách v průběhu pracovního týdne.
Zaměření a cíle kurzu: Kurz je zaměřen na výuku obecného anglického jazyka. Speciální důraz pak
bude kladen na konverzační dovednosti a případné tematické celky z okruhu možného pracovního
zařazení klientů.
Doprovodné aktivity: Při výuce by měly být využity také různé doprovodné interaktivní aktivity, hry a
modelové situace.
Další požadavky na dodavatele:
Dodavatel by měl sledovat a vyhodnocovat účast klientů na výuce prostřednictvím prezenčních listin
dle pravidel OPPA.
Dosažené výsledky všech klientů by měly být průběžně sledovány a hodnoceny.
Klienti by měli mít možnost storna výuky za předem stanovených podmínek.
6. Doba a místo plnění zakázky
Termín zahájení kurzů jazykové výuky: duben 2009
Doba plnění zakázky
Termín ukončení kurzů jazykové výuky: červen 2010
Místo plnění zakázky
Místo výuky: prostory Centra o.s. v sídle organizace
7. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky*
Nabídka musí obsahovat:
 Identifikace dodavatele – název firmy, sídlo, IČ, DIČ, telefon, garant dodávky (jméno, telefon, email)
 Doklady o prokázání kvalifikace dodavatele
 Kompletní specifikace nabízené realizace zakázky jazykového vzdělávání:
o návrh obsahu a struktury kurzů,
o návrh metod forem výuky,
o návrh použitelných materiálů a učebních pomůcek,
o popis metod ověřování a vyhodnocování výsledků klientů
o Životopisy osob, které budou jazykovou výuku provádět; životopisy musejí obsahovat
specifikaci délky zkušenosti se skupinovou i individuální výukou angličtiny a
zkušenosti s výukou nevidomých a slabozrakých studentů
 Celková cena zakázky bez DPH
Operační program Praha – Adaptabilita spolufinancuje Evropský sociální fond.
Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti
21 / 28
 Celková cena zakázky s DPH
8. Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny
Cena musí být zpracována v detailu na jednotlivé moduly uvedené v předmětu zakázky. Cena musí
být uvedena za jednotku (hodina) i za celý blok hodin v objemu uvedeném v předmětu zakázky.
Nabídkovou cenou se rozumí celková cena bez DPH, tato cena bude použita pro hodnocení nabídky.
9. Lhůta a místo pro podání nabídky a způsob předložení nabídky
Lhůta pro podání nabídky
15.2.2009, 16:00 hodin
Místo pro podání nabídky
 Osobně na adresu: Žižkova 13, Praha 3 , k rukám Matěje Kuchty
 Poštou na adresu: Žižkova 13, Praha 3 , k rukám Matěje Kuchty
Způsob přeložení nabídky
Nabídky je možné zadavateli předkládat pouze v písemné formě
v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem
„Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa dodavatele.
Jazyk zpracování nabídky
Čeština
10. Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele*
Č. 1 Vymezení požadavku Základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel,
a) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to
jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či
bydliště dodavatele,
b) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné
zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla,
místa podnikání či bydliště dodavatele,
c) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální
zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to
jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či
bydliště dodavatele.
Způsob prokázání
Ke splnění kvalifikačních předpokladů postačuje předložení čestného
splnění požadavku
prohlášení dodavatele. Čestné prohlášení postačuje předložit v prosté
kopii, ovšem nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být
dodavatelem
prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů. Čestné
prohlášení musí být podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem či
za dodavatele; je-li doklad podepsán zmocněncem, doloží dodavatel
prostou kopii plné moci, která byla zmocněnci pro tento případ udělena.
Operační program Praha – Adaptabilita spolufinancuje Evropský sociální fond.
Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti
22 / 28
Č. 2 Vymezení požadavku
Způsob prokázání
splnění požadavku
dodavatelem
Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který
předloží:
a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z
jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán,
b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních
předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu zakázky, zejména
doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci.
Dodavatel dokládá prostou kopii výpisu z obchodního rejstříku, pokud
je v něm dodavatel zapsán, či výpisu z jiné obdobné evidence, pokud
je v ní dodavatel zapsán, který není k poslednímu dni, ke kterému má
být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů.
Dále dodavatel dokládá doklad o oprávnění k podnikání podle
zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu
zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění
či licenci; postačuje prostá kopie výpisu ze živnostenského rejstříku
nebo živnostenského listu.
Pozn.: Pokud dodavatel předloží dokumenty jako originály či jako
úředně potvrzení kopie originálů, je to také považováno za splnění
požadavků zadavatele.
11. Hodnotící kritéria a metoda hodnocení nabídek
Nabídky, které budou předloženy ve lhůtě pro podání nabídek, budou úplné a v souladu s touto
výzvou budou hodnoceny dle těchto kritérií:
1/ nabídková cena – váha 50 %
2/ kvalita nabízených služeb – váha 30 %
3/ kvalita realizačního týmu – váha 20 %
Metoda hodnocení nabídek dle kritéria 1:
Pro přidělení bodů bude použit vzorec:
nejvýhodnější nabídka
tzn. nejnižší hodnota
ze všech hodnocených nabídek
100 x ----------------------------------------------------- x váha vyjádřená v procentu
hodnota z hodnocené nabídky
Metoda hodnocení nabídek dle kritéria 2:
Hodnocen bude návrh obsahu a struktury kurzů, návrh metod forem výuky, návrh použitelných
materiálů a učebních pomůcek, popis metod ověřování a vyhodnocování výsledků klientů.
Metoda hodnocení: nabídky budou seřazeny podle jejich kvality v rámci daného kritéria a následně
bude použit vzorec:
pořadí nabídky - 1
(100 - -------------------------------------- x 100 ) x váha vyjádřená v procentu
počet hodnocených nabídek
Metoda hodnocení nabídek dle kritéria 3:
Hodnoceny budou životopisy osob, které budou jazykovou výuku provádět; životopisy musejí
obsahovat specifikaci délky zkušenosti se skupinovou i individuální výukou angličtiny a zkušenosti
s výukou nevidomých a slabozrakých studentů.
Metoda hodnocení: nabídky budou seřazeny podle jejich kvality v rámci daného kritéria a následně
bude použit vzorec:
pořadí nabídky - 1
(100 - -------------------------------------- x 100 ) x váha vyjádřená v procentu
počet hodnocených nabídek
Operační program Praha – Adaptabilita spolufinancuje Evropský sociální fond.
Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti
23 / 28
Při hodnocení kritérií 2 a 3 může dojít k situaci, že budou některé nabídky posouzeny shodně (stejné
pořadí). V takovém případě vstupuje do vzorce pro výpočet přidělených bodů coby hodnota „pořadí
nabídky“ aritmetický průměr pořadových míst, o která se shodné nabídky v rámci kritéria dělí (např.
druhé až třetí místo má hodnotu 2,5 apod.)
12. Další požadavky zadavatele*
Platební podmínky
Formální požadavky na zpracování
nabídky (např. podání nabídky na
elektronickém médiu apod.)
Požadavky na varianty nabídek, pokud
je zadavatel připouští.
Datum
15.2.2009
Místo
Praha
 Platba za poskytnuté služby bude realizována
bezhotovostním převodem na základě faktur
vystavených dodavatelem. Fakturační období je jeden
měsíc. Přílohou faktur musí být přehled odučených
hodin v měsíci a originály prezenčních listin.
 Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného
daňového dokladu ve smyslu příslušných právních
předpisů. V případě, že faktura nebude mít odpovídající
náležitosti, je zadavatel oprávněn zaslat ji ve lhůtě
splatnosti zpět dodavateli k doplnění či úpravě, aniž se
dostane do prodlení se splatností – lhůta splatnosti
počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě
doplněného či opraveného dokladu.
V českém jazyce v písemné formě v jednom originále nebo
v elektronické formě. Všechny listy nabídky předložené
v písemné formě musejí být spojeny tak, aby je nebylo
možné vyjmout bez poškození spojení.
Zadavatel nepřipouští varianty nabídek předložené jedním
dodavatelem.
Podpis
KROK Č. 4 - OSLOVENÍ DODAVATELŮ, HODNOCENÍ NABÍDEK, OZNÁMENÍ O
VÝSLEDKU ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ
S výše uvedenou zadávací dokumentací příjemce písemně na doručenku a zároveň i elektronicky
emailem oslovil 5 dodavatelů (dodavatel A, dodavatel B, dodavatel C, dodavatel D, dodavatel E).
Z těchto dodavatelů poslali svou nabídku čtyři. Dodavatel B žádnou nabídku neposlal a na e-mailový
dotaz manažera projektu, zda mu byla poptávka v pořádku doručena, odpověděl, že poptávka přišla
v pořádku, ale že o účast v zadávacím řízení nemá zájem.
V daném termínu byly doručeny tyto 4 nabídky:
Dodavatel A, Dodavatel C, Dodavatel D, Dodavatel E.
Operační program Praha – Adaptabilita spolufinancuje Evropský sociální fond.
Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti
24 / 28
Příjemce nabídky otevřel a zkontroloval, zda jsou nabídky úplné, tj. zda obsahují:
Identifikace dodavatele
Kompletní specifikace nabízené
realizace zakázky jazykového
vzdělávání
Životopisy lektorů
Kopie živnostenského listu, příp.
kopie výpisu z obchodního rejstříku
Čestné prohlášení o bezdlužnosti
Celková cena bez DPH
Dodavatel A
A
A
Dodavatel C
A
A
Dodavatel D
A
A
Dodavatel E
A
A
A
A
A
A
N
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
Dodavatel D nedodržel podmínky v zadávací dokumentaci, protože nepředložil životopisy členů
lektorského týmu. Tento dodavatel byl tedy vyřazen z dalšího hodnocení.
Dalším krokem bylo posouzení přijatelnosti. Při posouzení přijatelnosti se posuzovala přijatelnost
nabídky (tj. zda je předmětem nabídky to, co bylo poptáváno) a také přijatelnosti dodavatele (tj. zda
dodavatel splňuje kvalifikační předpoklady stanovené ve výzvě). Všechny nabídky byly posouzené
jakožto přijatelné. Hodnocení nabídek dodavatele A, dodavatele C a dodavatele E provedla hodnotící
komise, jejíž členové svoji nestrannost k zakázce a závazek mlčenlivosti potvrdili podpisem čestného
prohlášení.
Při bodování jednotlivých nabídek podle kritérií postupovala hodnotící komise podle následující
tabulky.
Metoda hodnocení nabídek:
Kritéria:
1/ nabídková cena – váha 50 %
2/ kvalita nabízených služeb – váha 30 %
3/ kvalita realizačního týmu – váha 20 %
Metoda hodnocení nabídek dle kritéria 1:
Vzorec:
nejvýhodnější nabídka
tzn. nejnižší hodnota
ze všech hodnocených nabídek
100 x ----------------------------------------------------- x váha vyjádřená v procentu
hodnota z hodnocené nabídky
Metoda hodnocení nabídek dle kritéria 2:
Hodnocen má být návrh obsahu a struktury kurzů, návrh metod forem výuky, návrh použitelných
materiálů a učebních pomůcek, popis metod ověřování a vyhodnocování výsledků klientů.
Metoda hodnocení: nabídky mají být seřazeny podle jejich kvality v rámci daného kritéria a následně
má být použit vzorec:
pořadí nabídky - 1
(100 - -------------------------------------- x 100 ) x váha vyjádřená v procentu
počet hodnocených nabídek
Metoda hodnocení nabídek dle kritéria 3:
Hodnoceny mají být životopisy osob, které budou jazykovou výuku provádět; životopisy musejí
obsahovat specifikaci délky zkušenosti se skupinovou i individuální výukou angličtiny a zkušenosti
s výukou nevidomých a slabozrakých studentů.
Metoda hodnocení: nabídky mají být seřazeny podle jejich kvality v rámci daného kritéria a následně
má být použit vzorec:
pořadí nabídky - 1
(100 - -------------------------------------- x 100 ) x váha vyjádřená v procentu
počet hodnocených nabídek
Operační program Praha – Adaptabilita spolufinancuje Evropský sociální fond.
Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti
25 / 28
Aby mohla hodnotící komise snadno obodovat jednotlivé nabídky, sestavila si následující přehledy:
Dodavatel A
Plnění kritéria
Nabídková cena Cena bez DPH
555 tis. Kč
Kvalita nabízených
služeb
Počet bodů
před vážením
83,78
Použité učebnice, podle kterých budou kurzy probíhat, se
zaměřují na obecnou angličtinu, možnost zařazení témat
týkajících se zaměstnání je obecně zmíněna, ale ne dále
rozpracována. Použité učebnice dále obsahují
audionahrávky. Do výuky bude zapojen rodilý mluvčí až pro
50% výuky (ve vazbě na úroveň studentů), zejména pak při
individuální výuce. Pokrok studentů bude každý týden
testován formou eseje a pohovoru s lektorem.
Nabídka je výrazně stručnější oproti nabídce dodavatele C
(vybrané jako nejvhodnější v rámci kritéria), nicméně obsah
kurzu naplňuje cíle, uvedené studijní pomůcky jsou
srovnatelné s nabídkou dodavatele E nedosahují však
úrovně dodavatele C, testování pokroku studentů je
nejvhodnější z předložených nabídek, rozdíl oproti nabídce
C však není příliš výrazný. Nabídka byla ohodnocena jako
druhá v pořadí.
66,67
Tým zahrnuje:
- 1 lektor se zkušeností výuky AJ 5 let, z toho 1 rok výuky
AJ slabozrakých studentů
- 3 lektoři s praxí výuky AJ v délce 3 roky, z toho jeden
lektor 2 roky praxe výuky slabozrakých (NJ)
Kvalita realizačního
týmu
Nabídka je srovnatelná s nabídkou dodavatele E. Všichni
uvedení lektoři mají zkušenosti alespoň v jedné
z požadovaných činností. Úhrnem je to 14 let praxe výuky
AJ a 3 roky praxe výuky slabozrakých. Jelikož nebylo
specifikováno, který typ praxe má větší váhu, jsou
hodnoceny rovnocenně. Celkem tým obsahuje 4 lektory.
Nabídka dodavatele E je v tomto směru shodná. Jelikož
žádný z lektorů není certifikován na rozdíl od nabídky
dodavatele C a úhrn praxe taktéž nedosahuje úrovně
nabídky C je tato nabídka hodnocena spolu s nabídkou
dodavatele E jako 2. až 3. v pořadí.(Možnost shodného
hodnocení je dána zadávací dokumentací, pořadí do vzorce
pro výpočet je stanoveno jako 2,5).
Operační program Praha – Adaptabilita spolufinancuje Evropský sociální fond.
Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti
50
26 / 28
Dodavatel C
Plnění kritéria
Nabídková cena Cena bez DPH
499 tis. Kč
Kvalita nabízených
služeb
Použité učebnice se rovnoměrně zaobírají obecnou
angličtinou a pracovní problematikou, kurz je dále doplněn o
články z oboru personalistiky a oblasti hledání zaměstnání;
při skupinové výuce je plánován interaktivní přístup (nácvik
situací v zaměstnání), při individuální výuce je důraz na
sebeprezentaci. Učebnice obsahuje audionahrávky a CDROM pro samostudium studentů. Zapojení rodilého
mluvčího se předpokládá pro 50 % výuky (ve vazbě na
úroveň studentů). Testování pokroku studentů bude
probíhat jednou za 14 dní formou písemného testu a
pohovoru s lektorem.
Počet bodů
před vážením
93,19
100
Jednoznačně nejvhodnější nabídka v rámci tohoto kritéria.
Obsah kurzů nejvíce odpovídá cílům zakázky (viz předmět
zakázky), použité metody výuky jsou rozmanité a detailněji
popsané. Pomůcky nabízejí nejširší možnosti. Pokrok
studentů je testován pravidelně, sice v nejdelším
nabídnutém intervalu, ale dostatečně.
Kvalita realizačního
týmu
Tým zahrnuje:
- 5 lektorů s délkou praxe výuky AJ delší než 5 let; z toho
3 lektoři se zkušeností s výukou cizího jazyka pro
slabozraké v délce 3 roky (všichni jsou držitelé
certifikátu XXX) a 2 lektoři s praxí 1,5 roku výuky
slabozrakých
100
Nabídka je v tomto kritériu nejvhodnější. Všichni lektoři mají
minimálně pětiletou praxi ve výuce požadovaného
anglického jazyka a dále úhrnem nejdelší praxi ve výuce
cizího jazyka pro slabozraké. Tři lektoři jsou v tomto ohledu
také certifikovaní.
Dodavatel E
Plnění kritéria
Nabídková cena Cena bez DPH
465 tis. Kč
Počet bodů
před vážením
100
Učebnice probírá pouze témata z obecné angličtiny;
není specifikován rozdíl mezi skupinovou a individuální
výukou. Použité učebnice obsahují audionahrávky. Do
výuky může být zapojen rodilý mluvčí až do 90% výuky (v
závislosti na úrovni studentů). Testování pokroku studentů
bude probíhat jednou za týden. Způsob testování není
specifikován.
Kvalita nabízených
služeb
Struktura kurzu zahrnuje pouze obecnou angličtinu, témata
popsaná v předmětu zakázky nejsou vůbec zmíněna. Stejně
tak rozdíl mezi skupinovou a individuální výukou nebo
metody testování pokroku. Nad ostatními nabídkami vyniká
tato nabídka jen přislíbeným zapojením rodilého mluvčího,
jelikož to však nebylo vysloveně vyžadováno, není důvod je
výrazněji hodnotit. Nabídka je hodnocena jako třetí v pořadí
v rámci tohoto kritéria.
Operační program Praha – Adaptabilita spolufinancuje Evropský sociální fond.
Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti
33,33
27 / 28
Tým zahrnuje:
- 3 lektoři se zkušeností výuky AJ 3 roky, z toho jeden
lektor také 2 roky výuky NJ slabozrakých studentů
- 1 lektor s praxí výuky AJ slabozrakých studentů v délce
3 roky
Kvalita realizačního
týmu
Nabídka je srovnatelná s nabídkou dodavatele A. Všichni
uvedení lektoři mají zkušenosti alespoň v jedné
z požadovaných činností. Úhrnem je to 12 let praxe výuky
AJ a 5 let praxe výuky slabozrakých. Jelikož nebylo
specifikováno, který typ praxe má větší váhu, jsou
hodnoceny rovnocenně. Celkem tým obsahuje 4 lektory.
Nabídka dodavatele A je v tomto směru shodná. Jelikož
žádný z lektorů není certifikován na rozdíl od nabídky
dodavatele C a úhrn praxe taktéž nedosahuje úrovně
nabídky C je tato nabídka hodnocena spolu s nabídkou
dodavatele A jako 2. až 3. v pořadí.(Možnost shodného
hodnocení je dána zadávací dokumentací, pořadí do vzorce
pro výpočet je stanoveno jako 2,5).
Výsledkem tedy bude následující hodnotící tabulka:
Kvalita nabízených
Kvalita realizačního
Cena bez DPH
služeb
týmu
body váha skóre
body
váha skóre body váha skóre
Dodavatel A 83,78
0,5
41,89
66,67
0,3
20
50
0,2
10
Dodavatel C 93,19
0,5
46,6
100
0,3
30
100
0,2
20
Dodavatel E
100
0,5
50
33,33
0,3
10
50
0,2
10
50
Celkem
71,89
96,6
70
Z výše uvedeného hodnocení vyplývá následující pořadí nabídek:
1. Dodavatel C
2. Dodavatel A
3. Dodavatel E
Vítězem se stal a hodnotící komisí byl doporučen dodavatel C, který v hodnocení podle stanovených
kritérií získal největší počet bodů.
O provedeném výběru sestavila hodnotící komise zápis a členové komise jej podepsali. Osoba
oprávněná jednat za zadavatele následně tento zápis převzala k posouzení a po seznámení
s dokumentací potvrdila písemně svým podpisem na zápisu souhlas s doporučeními výběrové komise.
Všem dodavatelům, kteří se zadávacího řízení zúčastnili předložením nabídky, byl poslán dopis s
doručenkou a současně e-mail s informací o výsledku zadávacího řízení. S dodavatelem C začalo
jednání o uzavření smlouvy.
Operační program Praha – Adaptabilita spolufinancuje Evropský sociální fond.
Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti
28 / 28
Download

Jak správně postupovat při výběru dodavatele