INFORMACE A POKYNY PRO AUTORIZOVANÉ PRODEJCE ZÁJEZDŮ CESTOVNÍ KANCELÁŘE FISCHER, a.s.
Rezervační oddělení Ostrava:
A. Macka 122, 701 00 Ostrava
tel.: 596 100 190, fax: 221 636 768
e-mail: [email protected]
Pracovní doba: Po-Pá 8:00 – 18:00, So 8:30 – 12:30
Oddělení provizního prodeje – Praha:
Monika Javůrková
Na Strži 65/1702, 140 62 Praha 4
Tel.: 221 636 495; fax: 221 636 485
e-mail: [email protected]
Pracovní doba: Po-Pá 9:00 – 18:00
www.fischer.cz
REZERVACE A KNIHOVÁNÍ ZÁJEZDŮ
•
Vyžádání rezervace - provizní prodejce provede rezervaci míst na zájezdu prostřednictvím rezervačního
systému Můj Fischer na webu nebo telefonicky prostřednictvím rezervačního oddělení pořadatele
zájezdů. Proviznímu prodejci bude přiděleno rezervační číslo. Toto číslo je účetně zakódováno a dle něj
se řídí následně zaúčtovaní všech plateb klientů. Je naprosto nutné, aby provizní prodejce toto číslo vždy
správně a na všechny potřebné doklady uváděl jako číslo cestovní smlouvy nebo jako variabilní symbol
na všechny bankovní složenky. Rezervace platí 2 pracovní dny všeobecně, nestanoví-li pořadatel zájezdů
jinak. U zájezdů „Last minute“ platí rezervace dle dohody s pracovníkem rezervačního oddělení
pořadatele zájezdů, nikoliv však více, jak 24 hodin.
méně než 10% míst na letu
Platnost rezervace:
15 a více dní do odletu = 2 dny (48 hodin)
1 den
15 - 8 dní
= 1 den
12 hodin
4 – 7 dní
= 4 hodiny
2 hodiny
3 a méně dní
= 2 hodiny
1 hodina
U všech těch položek platí, že pokud bude na letu 10% a méně volných míst (rezervace se nepočítají jako
volná místa), platnost se zkracuje na polovinu.
2-4 hodinová lhůta pro rezervace se počítá na otevírací dobu rez. odd. 8-18 h /pondělí – pátek/
8:30 – 12:30 /sobota/
Rezervace se pro pořadatele zájezdů stává závaznou v okamžiku, kdy obdrží faxem či e-mailem
vyplněnou a podepsanou cestovní smlouvu spolu s potvrzením zaplacené zálohy či ceny celkem, pokud
se jedná o zájezd méně než 45 dní před odletem. V případě, že není cestovní smlouva zpětně potvrzena
do 24 hodin od zaslání pořadatelem zájezdů, je provizní prodejce povinen ověřit přijetí smlouvy.
Nedojde-li cestovní smlouva a doklad o platbě pořadateli zájezdů nejpozději do doby platnosti rezervace,
vyhrazuje si pořadatel zájezdů právo tuto rezervaci zrušit.
1
CESTOVNÍ SMLOUVA
•
Cestovní smlouva - provizní prodejce je povinen vyplnit se zákazníkem cestovní smlouvu a seznámit
zákazníka s Podmínkami pro cestující, Důležitými informacemi a Reklamačním řádem, které jsou
uvedeny v katalogu nebo na www stránkách pořadatele zájezdů a s pojistnými podmínkami. Provizní
prodejce odpovídá za to, že výše uvedené dokumenty, které jsou nedílnou součástí cestovní smlouvy,
jsou zákazníkovi prokazatelně předány a ručí za správnost údajů uvedených v cestovní smlouvě. Provizní
prodejce uzavírá se zákazníkem cestovní smlouvu jménem a na účet pořadatele zájezdů. Se zákazníkem
nesmí provizní prodejce uzavřít jinou než oficiální a pro dané období aktuálně platnou cestovní smlouvu.
Provizní prodejce zašle vždy poštou první dva díly cestovní smlouvy spolu s dokladem o zaplacení na
rezervační oddělení pořadatele zájezdů. Bez řádných dokladů (cestovní smlouva a doklad o platbě)
nemůže být cestovní smlouva zaknihována (potvrzena). Pořadatel zájezdů je povinen zkontrolovat
správnost vyplnění cestovní smlouvy a zaslat potvrzený druhý díl zpět proviznímu prodejci. Ten je
povinen předat potvrzenou cestovní smlouvu klientovi. První díl cestovní smlouvy zůstává pořadateli
zájezdů.
•
Formuláře cestovní smlouvy - vždy aktuální formuláře cestovní smlouvy v elektronické podobě
naleznete na stránkách Pro prodejce ve složce Všeobecné informace. Cestovní smlouvy v tištěné podobě
vám na požádání zašle poštou oddělení provizního prodeje v Praze.
• Vyplnění cestovní smlouvy - Provizní prodejce nese veškerou odpovědnost za správné vyplnění cestovní
smlouvy se zákazníkem (zejména název hotelu s uvedením kategorie dle katalogu pořadatele zájezdů,
data odletu a příletu, data pobytu, osobních dat zákazníka, ceny, místa pobytu, stravování). Na každé
cestovní smlouvě musí být uvedena data narození všech účastníků zájezdu (i objednavatele, pokud se
účastní zájezdu), telefonické spojení na zákazníka, podpis klienta a datum splatnosti. Již při rezervaci
musí provizní prodejce rezervačnímu oddělení sdělit jména všech cestujících. Cestovní smlouva musí být
pečlivě vyplněna a musí obsahovat veškeré požadované údaje, jinak nemůže být rezervačním oddělením
potvrzena. Do cestovní smlouvy není možné psát nezávazná přání klientů na konkrétní požadavky na
ubytování (např. vyšší patro, výhled na moře či bazén, pokoje vedle sebe atd.).
• Změny - Přeje-li si klient provést jakoukoli změnu v cestovní smlouvě (změna jména, hotelu atd.), je nutné
vyplnit novou opravenou cestovní smlouvu a zaslat ji na rezervační oddělení. Změna bude provedena až
po zaslání opravené cestovní smlouvy a platby za změnu nebo službu. To se týká i přiobjednání služeb
(auto, seating atd.).
•
Storno - pokud zákazník zájezd stornuje, je provizní prodejce povinen postoupit storno ihned pořadateli
zájezdů. V případě, že není storno zpětně potvrzeno do 24 hodin, je provizní prodejce povinen ověřit
přijetí storna. Při stornu účastníka provádí finanční vypořádání jedině pořadatel zájezdů a to přímo se
zákazníkem, kdy na jeho účet zašle zbytek zálohy/doplatku po odečtení storno-poplatků a současně i
potvrzení pro potřeby pojišťovny, které si zákazník uplatní u pojišťovny sám. Provizní prodejce nikdy
cenu zájezdu (zálohu) klientovi v hotovosti nevrací.
PLATBY
•
Zákazník složí na účet pořadatele zájezdů nebo u provizního prodejce zálohu ve výši uvedené
v Podmínkách pro cestující příslušného katalogu. Provizní prodejce není oprávněným inkasním místem
pořadatele zájezdů. Zálohu vybírá jménem pořadatele, není oprávněn s ní disponovat a je povinen ji
okamžitě převést na konto pořadatele zájezdů. Pokud tak neučiní, nese veškeré náklady spojené se
zrušením zájezdu. Doplatek zájezdu provede zákazník dle termínu uvedeného na cestovní smlouvě
přímo na účet pořadatele zájezdů. Jako variabilní symbol se uvede číslo smlouvy.
2
Při krátkodobém knihování (méně než 45 dnů před nástupem dovolené) zaplatí zákazník celou částku
ihned na účet pořadatele zájezdů. V případě prodlení si pořadatel zájezdů vyhrazuje právo účtovat
penále ve výši 0,1% z příslušné částky za každý den prodlení. Prvním dnem prodlení se rozumí den
následující po splatnosti částky dle příslušné cestovní smlouvy. Splatnost zálohy za zájezd je ihned při
podpisu cestovní smlouvy. Doplatek ceny zájezdu musí být uhrazen do data uvedeného na příslušné
cestovní smlouvě. Upozorněte prosím klienty, že pokud nebude platba na účtu Cestovní kanceláře
FISCHER, a.s. nejpozději 45 dnů před odletem, může být zájezd stornován v souladu s Podmínkami pro
cestující.
•
Platná čísla účtů pořadatele zájezdů:
KB
90237/0100
ČSOB
7400000183/0300
UniCredit Bank 519828007/2700
ČS
2552722/0800
Raiffeisenbank
1211005041/5500
Citibank
2048610106/2600
•
Doklady o zaplacení - u zájezdů méně než 7 dní před odletem není možné akceptovat jako doklad o
platbě převodní příkaz, včetně internetbankingu (u kterého je třeba zaslat tzv. výpis o realizované
transakci).
CESTOVNÍ DOKLADY
•
Zasílání cestovních dokladů - je závislé na včasném doplatku. U zaplacených pobytů (tzn. v době, kdy je
celková částka zájezdu připsaná na účet), zasílá pořadatel zájezdů cestovní doklady tak, aby je zákazník
anebo provizní prodejce obdržel 5 dnů před daným odletem. Pokud v době odesílání cestovních dokladů
nebude úhrada provedena, bude rezervační oddělení pořadatele zájezdů kontaktovat provizního
prodejce a teprve po předložení dokladu o zaplacení budou cestovní doklady odeslány.
•
HOTELY NA VYŽÁDÁNÍ
•
Rádi bychom vás upozornili na knihování a objednávání hotelu na vyžádání a zpětné potvrzení. Většina
hotelů má tzv. lhůtu release, kdy již nemáme k dispozici pokoje, ale konkrétní pokoj vybraného hotelu je
možno vyžádat přímo v destinaci. Vybere-li si klient hotel, který je nutné vyžádat, telefonicky provedete
rezervaci na rezervačním oddělení. Vyplníte s klientem cestovní smlouvu, kterou klient podepíše. Na
cestovní smlouvu je nutné uvést: na vyžádání a zpětné potvrzení a zaslat ji faxem či mailem na
rezervační oddělení popřípadě s cestovní smlouvou zaslat potvrzení o příjmu peněz do pokladny, až poté
může rezervační oddělení požadovaný pokoj v hotelu vyžádat. Klient složí u provizního prodejce zálohu
ve výši dle Podmínek pro cestující příslušného katalogu a u zájezdů méně než 45 dnů před odletem
celou částku, kterou si provizní prodejce ponechá a na účet pořadatele zájezdů zašle ihned po
potvrzení rezervace pracovníkem rezervačního oddělení na účet pořadatele zájezdů. Pokud zájezd na
vyžádání nebude pořadatelem zájezdů potvrzen, vrací provizní prodejce složenou částku zpět
zákazníkovi.
Nevyberete-li od klienta peníze a klient odmítne potvrzený hotel, může být náhrada vyžadována na
provizním prodejci.
LETY
•
Odlet - Klienti jsou povinni dostavit se k odbavení 2 hodiny před odletem. Pokud se dostaví k odbavení
později než 45 minut před odletem, nemusí být již doprava zaručena.
3
•
•
•
Přeprava a transfer nadměrných zavazadel - Co se týče přepravy domácích zvířat (psi, kočky),
potápěčské výstroje, jízdních kol, surfů a golfových holí, je jejich počet na let omezen. Proto je potřeba
již při rezervaci hlásit, že klient si přeje přepravovat nadměrné zavazadlo. Přepravní poplatky se liší
v závislosti na destinaci. Klienty upozorněte, že pokud nebudou mít zaknihovánu (tzn. nahlášenu)
přepravu předem, vyhrazuje si letecká společnost právo vyřadit uvedené předměty z přepravy bez
uvedení důvodu. Transfer v destinaci z letiště do hotelu a zpět je zajištěn pouze po předchozím vyžádání,
potvrzení a zaplacení.
Noční odlety - pokud mají klienti odlet na letence uveden např.: 01:00, 25.9. jedná se o odlet v ranních
hodinách a je nutné, aby klienti byli na letišti den předem ve 23:00 24.9. Upozorněte na tuto skutečnost
klienty Cestovní kanceláře FISCHER, a.s. při výdeji cestovních dokladů.
Bezplatně dopravovaná zavazadla - Hmotnost bezplatně přepravovaných zavazadel je uvedena přímo
na letence či v pokynech k odletu. Děti ve věku do 2 let nemají nárok na místo k sezení a na bezplatnou
přepravu zavazadel. Příruční zavazadla nesmí překročit hmotnost 5kg.
INTERNET
•
WWW stránka - Na internetové stránce Cestovní kanceláře FISCHER v dolní liště Kontakty jsou zdarma
zveřejněny adresy a kontakty (tel. čísla, e-mail) autorizovaných prodejců těch míst, kde nemá Cestovní
kanceláře FISCHER, a.s. svoji vlastní pobočku.
•
Váš e-mail - Předpokladem bezproblémové spolupráce je připojení na internet. Veškeré důležité
informace zasíláme vždy na váš e-mail (je nutné, abychom byli včas informováni o vaší aktuální emailové adrese).
LAST MOMENT A ZVLÁŠTNÍ NABÍDKY
•
Nově vydané nabídky - lze získat na internetových stránkách www.fischer.cz , kde je úplný seznam všech
platných nabídek. Dále jsou nabídky (dle priorit) pravidelně zasílány e-mailem ve wordových souborech,
které jsou určeny pro tisk do vašich výloh a následně zakládány na stránky Pro prodejce do složky
Zvláštní nabídky a Last moment. Vzhledem k velkému množství nabídek bychom uvítali, kdybyste vždy
při rezervaci sdělili, o jakou nabídku se jedná (Fischer News, Last Moment atd.).
•
Rezervace zájezdů Last Moment - je možné rezervovat vždy na dobu omezenou, která je stanovena
rezervačním oddělením. Prodloužení rezervace je možné pouze výjimečně po dohodě s pořadatelem
zájezdů. Rezervace zájezdu Last Moment není možná přes víkend. Rezervace zájezdů s odletem druhý
den je možná maximálně na 2 hodiny. Do té doby je nutné zaslat vyplněnou cestovní smlouvu a doklad o
platbě faxem na číslo 221 636 768 nebo mailem na [email protected] Přijde-li cestovní smlouva či
doklad o platbě na jiné faxové číslo, nemusí být cestovní smlouva potvrzena a zájezd Last Moment může
být zrušen.
KATALOGY
• Katalogy jsou k vyzvednutí v centrálním skladu na adrese: Sklady Keto, Obrataňská ulice /bez
orientačního čísla/, Praha 4 – Libuš.
Kontaktní osobou je paní Zachová - tel.: 261 112 177
Výdejní dny ve skladu : Pondělí - Pátek 7:30 – 15:00 /11:30-12:00 polední pauza/
• Ve skladu musí mít vždy předem z CK FISCHER objednávku na vyzvednutí katalogů a proto dříve než do
skladu pojedete (minimálně 1 den předem) kontaktujte pana Petra Marka tel. 221 636 218, který
objednávku zašle. Bez předchozího nahlášení vám katalogy ze skladu nevydají. Nemůžete-li si objednané
katalogy v dohodnuté době vyzvednout, informujte nás.
4
• Dále Vám můžeme katalogy zaslat poštou na adresu vaší provozovny (platí pro mimopražské kanceláře)
po zaslání objednávky panu Petru Markovi, mail: [email protected]
• Katalogy jsou vydávány proviznímu prodejci pouze v omezeném množství určeném pořadatelem zájezdů
dle podílu jednotlivých kanceláří na prodeji. Pokud projeví provizní prodejce zájem o větší množství
katalogů, než mu bylo Cestovní kanceláří FISCHER přiděleno, může si je zakoupit za ceny stanovené
pořadatelem zájezdů.
VÍZA
•
Upozorněte prosím klienty, že každý cestující je osobně zodpovědný za dodržování pasových, celních,
zdravotních a dalších předpisů země, do které cestuje. Všeobecně platí, že vízum není součástí zájezdu.
Veškeré informace o nutnosti a možnosti zajištění víz pro klienty včetně poplatků, naleznete na
stránkách Pro prodejce ve složce Víza.
Kontaktní osoba – Petr Hejný, tel.: 221 636 131, mail: [email protected], CITY EMPIRIA, Na Strži
65/1702, 140 62 Praha 4
POJIŠTĚNÍ
•
Klienti Cestovní kanceláře FISCHER, a.s. mají možnost se pojistit pojištěním Medical 300,- Kč/os. včetně
dětí od Evropské Cestovní pojišťovny. Vedle toho klientům nabízíme automaticky také Pojištění
FischerPlus 690,- Kč dosp./345,-Kč dítě do 15 let, Pojištění Exotika Plus 990,- Kč dosp./495,-Kč dítě do 15
let. Zaknihuje-li si klient zájezd, obdrží od vás spolu s potvrzenou cestovní smlouvou pojistné podmínky,
které jsou nedílnou součástí cestovní smlouvy. Upozorněte klienty, že pojistná smlouva vzniká výhradně
mezi klientem a pojišťovnou. Z těchto důvodů také pojištěnec (tedy klient) uplatňuje veškeré nároky na
pojistné plnění přímo u pojišťovny. Je bezpodmínečně nutné, aby provizní prodejci i klienti byli podrobně
seznámeni s těmito pojistnými podmínkami. Co se týče poškození zavazadel při letecké přepravě, může
klient uplatňovat náhradu škody u pojišťovny ECP pouze v případě, že má sjednáno pojištění FischerPlus.
V případě, že klient pojištění FischerPlus nebo Pojištění Exotika Plus nechce, je nutné na cestovní smlouvě
zaškrtnout políčko "pojištění nepožaduji". Nezapomeňte však klienty upozornit co toto pojištění obsahuje:
• Úraz - trvalá invalidita
• Zavazadla - odcizení, poškození
• Odpovědnost
• Zrušení cesty ze strany zákazníka
• Přerušení cesty
• Nevyužití dovolené
•
Formuláře - Formuláře potřebné k uplatňování pojistných událostí mají k dispozici všichni naši průvodci
v destinacích a naleznete je také na stránkách Pro prodejce ve složce Pojištění. Formuláře je možné
kopírovat. Na požádání je samozřejmě zašleme.
•
Kartičky ECP - Kartičku pojišťovny ECP dostávají klienti pouze jednu na cestovní smlouvu až spolu
s cestovními doklady. Touto kartičkou se klient prokazuje v případě jakékoli pojistné události.
FAKTURACE
•
Faktura za provize - musí vždy obsahovat IČ, DIČ jak provizního prodejce, tak i Cestovní kanceláře
FISCHER, a.s. (IČ 26141647, DIČ CZ699003312). Na provizi vystavuje (daňový) doklad - fakturu jménem a
za provizního prodejce pořadatel zájezdů. Nárok na provizi vzniká proviznímu prodejci posledním dnem
čerpání zájezdu nebo jiné služby, přičemž tento zájezd nebo služba musí být pořadateli zájezdů
zaplacena. Faktura se vystaví za uplynulý měsíc, nejpozději do patnáctého dne každého kalendářního
5
•
měsíce, a to za osoby, které v předchozím měsíci splnily podmínky stanovené výše, s tím, že určující je
datum čerpání poslední služby.
Na vyúčtování bude uvedeno číslo smlouvy, jméno objednatele zájezdu, celková cena zájezdu a vyčíslená
provize k jednotlivému číslu smlouvy. Na základě takto vystaveného měsíčního vyúčtování provizí –
(daňového) dokladu – pořadatel zájezdů uhradí do 20-ti dnů měsíční provizi na účet provizního prodejce.
Provize se neposkytuje za klienty, kteří zájezd stornovali (výjimkou je 100% storno).
Provizní prodejce se zavazuje pořadatele zájezdů neprodleně informovat o případném zrušení své
registrace k DPH či naopak.
Kontaktní osoba: Monika Hyská, e-mail: [email protected]
DPH - provize je stanovena bez DPH, tudíž DPH u plátců daně bude přičtena
•
Příloha k provizní faktuře - výpis všech rezervačních čísel za příslušný měsíc naleznete pod Vaším heslem
na https://www.fischer.cz/dotazy/provize_vyber.asp
•
Faktury a daňové doklady na zájezdy Provizní prodejce není oprávněn vystavovat zálohové faktury či
daňové doklady na zájezdy, neboť jsou produktem Cestovní kanceláře FISCHER a.s., nikoli jejich vlastní.
Pokud klient žádá zálohovou fakturu či daňový doklad, ať už pro sebe či svého zaměstnavatele, musí
provizní prodejce kontaktovat slečnu Monika Hyská nejlépe mailem [email protected] . V
případě, že provizní prodejce požádá o vystavení zálohové faktury jeden měsíc či déle před odletem
nebo o vystavení daňového dokladu, bude tak učiněno do 15 dnů od zaslání žádosti. V případě, že žádá o
vystavení zálohové faktury, musí sdělit následující informace: přesnou adresu, na koho má být faktura
vystavena, jeho IČ, DIČ, rezervační číslo, jméno klienta, kterému bude zaměstnavatel přispívat, a přesnou
částku, číslo telefonu zaměstnavatele klienta, event. na klienta. V případě, že žádá o vystavení daňového
dokladu a byla-li již vystavena zálohová faktura, stačí uvést číslo zálohové faktury. V případě, že zálohová
faktura nebyla vystavena, je nutno uvést informace stejné jako pro vystavení zálohové faktury. Hradí-li
zaměstnavatel klientovi část zájezdu, je nutné, aby byla zaměstnavatelem dodržena splatnost zálohové
faktury. Pokud si klient zarezervuje last moment a žádá vystavení zálohové faktury na zaměstnavatele (a
již ji zaměstnavatel nestačí uhradit), zaplatí klient celou výši zájezdu a poté, co přijde úhrada od
zaměstnavatele, mu bude tato částka vrácena na účet či adresu (v tomto případě, prosíme, vyžádejte od
klienta číslo účtu).
•
Vám, jako prodejcům, nevstupují platby od klientů (klienti platí vše přímo na účet Cestovní kanceláře
FISCHER, a.s..) do nákladů a výnosů. Jsou účtovány v případě podvojného účetnictví pouze přes účty 3.
účtové skupiny a dokladem je kopie cestovní smlouvy. Do výnosů vstupuje pouze provize.
LOGO CESTOVNÍ KANCELÁŘE FISCHER
•
Název a logo Cestovní kanceláře FISCHER, a.s. je chráněno ochrannou známkou a proto veškeré jeho
použití je třeba konzultovat s oddělením provizního prodeje. Jedná se zejména o použití v tisku (reklama)
a také na různých reklamních tabulích. Provizní prodejce není oprávněn použít název a logo pořadatele
zájezdů bez dodatku „autorizovaný prodejce“. Provizní prodejce je oprávněn toto logo použít při
označení své provozovny avšak výlučně vedle svého obchodního jména (nikoli samostatně) v poměru
1:1.
V případě jakýchkoli dotazů kontaktujte oddělení provizního prodeje.
Monika Javůrková
Cestovní kancelář FISCHER, a.s.
6
Download

INFORMACE A POKYNY PRO AUTORIZOVANÉ