Herní plán číselné loterie SAZKAmobil šance
HLAVA I. – obecná ustanovení
§ I. 1
1. SAZKA a.s. organizuje číselné loterie a sázkové hry ve smyslu ustanovení zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích
a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů. SAZKA a.s. se sídlem Praha 9, K Žižkovu čp. 851,
PSČ 190 93, byla dne 28. listopadu 2001 zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze,
oddíl B, vložka 7424, IČ: 26493993, DIČ: CZ699003312. SAZKA a.s. (dále také jen „SAZKA“ nebo
„Provozovatel“), zabezpečuje provozování číselných loterií a sázkových her prostřednictvím všech smluvně
zavázaných právnických a fyzických osob (dále jen „Prodejci“).
2. SAZKA dodržuje standardy zodpovědného hraní. Na internetových stránkách SAZKA www.sazka.cz jsou
uvedeny odkazy na Rámec zodpovědného hraní.
§ I. 2
Terminologie Herního plánu číselných loterií a sázkových her
Provozovatel
Prodejce
Prodejní místo
(Sběrna)
Sázející
Herní plán
Centrální databáze
systému
Sázka
Cena sázky
Vklad
Uzavření sázky
Sázenka
Potvrzení o sázce
Sázkové období
Slosování číselných
loterií;
Losovací zařízení
Herní jistina
Výherní jistina
SAZKA a.s., které Ministerstvo financí České republiky vydalo povolení k provozování.
právnická nebo fyzická osoba, která na základě smluvního vztahu s Provozovatelem
vykonává činnosti související se zajištěním provozu číselných loterií a sázkových her.
Prodejcem může být také Provozovatel.
místo, kde je umístěn terminál
fyzická osoba, která dovršila 18 let věku a která v souladu s Herním plánem uhradí
Vklad Provozovateli prostřednictvím Prodejce předem, a to v hotovosti nebo
bezhotovostně.
soubor pravidel, která stanovují podmínky pro provozování číselných loterií a sázkových
her. Herní plán je závazný pro Provozovatele, Sázející i pro Prodejce.
znamená souhrn technických a programových prostředků pro příjem a zpracování dat
loterních a neloterních produktů
specifický konsensuální druh smlouvy mezi Sázejícím a Provozovatelem o účasti
Sázejícího na loterii nebo sázkové hře, kterou pořádá Provozovatel, a to podle předem
stanovených pravidel popsaných v Herním plánu.
je uvedena u popisu loterie v tomto Herním plánu. Cena sázky je pro loterii jednotná.
částka, kterou Sázející uhradí Provozovateli před uzavřením Sázky. Výše Vkladu je
určena jako násobek Ceny sázky a počtu Sázek.
okamžik, kdy na základě uhrazení Vkladu obdrží Sázející Potvrzení o sázce. Pokud není
Sázka uhrazena předem, je považována za neplatnou. Uzavřením Sázky uznává Sázející
ustanovení tohoto Herního plánu za závazná.
formulář vydaný Provozovatelem, pomocí kterého Sázející podává Sázku. Sázející na
Sázence určuje základní parametry Sázky. Sázenky jsou dostupné u všech Prodejců.
Sázenka není dokladem o Uzavření sázky.
potvrzení, které vydá Prodejce po zaplacení Vkladu Sázejícímu a které je registrované
v Centrální databázi systému Provozovatele. Potvrzení o sázce je jediný doklad
Sázejícího pro uplatňování nároku na výhru.
časový úsek, ve kterém lze uzavírat Sázky na příslušné Slosování číselné loterie.
Uzavření sázky na příslušné Sázkové období je možné nejpozději do termínu určeného
Provozovatelem pro tuto číselnou loterii.
výherní čísla (případně jedinečný kód) číselných loterií jsou určeny slosováním. Do
vyhodnocení výherních Sázek se zahrnou všechny Sázky číselné loterie vsazené na
aktuální Sázkové období, které jsou zaznamenané v Centrální databázi Provozovatele.
Slosování je veřejné, provádí se v sídle Provozovatele prostřednictvím Losovacího
zařízení a jeho výsledky jsou zveřejněny ve Výherní listině, na internetové adrese
www.sazka.cz, na Sběrnách a případně prostřednictvím České tiskové kanceláře
a dalších médií.
Slosování se provádí pomocí mechanických, elektromechanických, elektronických nebo
obdobných zařízení, popřípadě pomocí generátoru náhodných čísel.
úhrn Vkladů za všechny Sázky číselné loterie přijaté pro příslušné Sázkové období.
úhrnná částka určená na výplatu Výher číselné loterie v příslušném Sázkovém období,
-1-
Struktura výher
Výherní pořadí
Výherní kvóta
Jackpot
Předmět výhry
Výše výhry
Výherce
Uplatnění výhry
Výplata výhry
Lhůta pro uplatnění
práva na výhru
která se rozdělí Výhercům podle pravidel popsaných v Herním plánu.
předem určuje jednotlivá Výherní pořadí loterie.
úplná nebo částečná shoda tipovaných čísel případně jedinečného kódu s výherními čísly
případně výherním kódem určenými slosováním. Pravidla, která rozhodují o získání
konkrétního Výherního pořadí, jsou popsána v tomto Herním plánu.
podíly jednotlivých Výherních pořadí na Výherní jistině. V případě, že je výše výher
určena násobkem Vkladu nebo je pevná, pak se Výherní kvóty nepoužívají.
předpokládaná výše Výherní kvóty prvního pořadí číselné loterie doplněná
o kumulované nevyčerpané Výherní kvóty tohoto pořadí z předchozích Sázkových
období, případně o další částky popsané u číselné loterie.
mohou být peníze výjimečně i věci movité.
v jednotlivých Výherních pořadích se vypočítává z Výherních kvót, a to podle počtu
výherců, popřípadě se stanoví jako přesné částky.
Sázející, předkládající k proplacení platné Potvrzení o sázce obsahující výhru.
Sázející uplatňuje nárok na výplatu výhry předložením platného a nepoškozeného
Potvrzení o sázce u kteréhokoliv Prodejce, kde je v provozu terminál.
řídí se pravidly uvedenými v Herním plánu.
lhůta pro uplatnění práva na výhru činí 5 týdnů od data slosování číselné loterie.
Nebude-li právo na výhru v této lhůtě u Provozovatele uplatněno, zaniká.
§ I. 3
Organizace číselné loterie
1.
2
Tento Herní plán upravuje podmínky účasti v číselné loterii SAZKAmobil šance provozované
Provozovatelem. Sázky jsou přijímány v Prodejních místech, která jsou propojeny s Centrální databází
systému.
V mimořádném případě může generální ředitel Provozovatele rozhodnout o jiném rozdělení Výherní jistiny
vybrané číselné loterie nebo sázkové hry, případně o jiném způsobu zaokrouhlení Výherní částky nebo
o použití nevyzvednutých výher na posílení Jackpotů nebo jednotlivých Výherních pořadí se souhlasem
Ministerstva financí České republiky.
§ I. 4
Závaznost Herního plánu
1.
2.
Ustanovení Herního plánu jsou závazná pro Provozovatele, Prodejce i pro Sázející. Uzavření Sázek je okamžik,
kdy na základě uhrazení Vkladu obdrží Sázející Potvrzení o sázce. Uzavřením sázky uznává Sázející ustanovení
Herního plánu za závazná.
Prodejci jsou povinni Sázejícím umožnit seznámit se s obsahem Herního plánu. Platí to i o případných změnách
a doplňcích, jakož i o vyhlašování herních podmínek dalších loterií.
§ I. 5
Herní tajemství
1.
2.
Provozovatel a Prodejci jsou povinni zachovávat herní tajemství. Za herní tajemství se považují takové údaje
a okolnosti související s uzavíráním sázek a výplatou výher, u nichž je žádoucí, aby v zájmu Provozovatele
nebo Sázejících zůstaly utajeny (tj. jména a bydliště Sázejících, výše podaných sázek, výše výher docílených
jednotlivými Sázejícími apod.).
Povinnost zachovávat mlčenlivost se nevztahuje jen na ty případy, kdy k tomu Sázející udělí výslovný souhlas
anebo mají-li být skutečnosti, jež jsou předmětem povinnosti mlčenlivosti, sděleny příslušným orgánům
v občanském soudním řízení, orgánům činným v trestním řízení a správcům daně pro účely daňového řízení.
Porušením povinnosti mlčenlivosti není plnění povinností vůči příslušnému orgánu podle zákona o některých
opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu nebo podle zákona o provádění
mezinárodních sankcí.
2
§ I. 6
Způsobilost k uzavírání sázek
1.
2.
Sázejícím může být jen fyzická osoba, která dovršila 18 let věku, která v souladu s Herním plánem uhradí
Vklad Provozovateli předem, a to v hotovosti nebo bezhotovostně.
Vzájemné vztahy mezi Sázejícími, kteří sází společně, Herní plán neupravuje a Provozovatel za tyto vztahy
neodpovídá a nejsou pro něj právně závazné.
§ I. 7
Hodnocení Sázek
Rozhodující pro zjištění, zda jsou Sázky výherní, je záznam tipování Sázejícího v Centrální databázi systému.
3
HLAVA II. – speciální ustanovení
§ II. 1
Uzavírání sázek
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Uzavření Sázky je okamžik, kdy na základě uhrazení Vkladu obdrží Sázející Potvrzení o sázce. Uzavřením
Sázky uznává Sázející ustanovení tohoto Herního plánu za závazná.
Sázky přijímají Sběrny Prodejců pověřených k této činnosti Provozovatelem.
Údaje na Sázence určuje Sázející.
Sázející předá Sázenku Prodejci k zavedení dat, po zavedení dat mu bude Sázenka vrácen a zároveň mu bude
předáno Potvrzení o sázce. Na Potvrzení o sázce jsou uvedena tipovaná čísla číselné loterie, případně jedinečný
kód, datum slosování, výše celkového Vkladu, včetně hodiny a data uzavření sázky. Na Potvrzení o sázce jsou
ještě uvedeny identifikační znaky Sázky a Sběrny, ve které je Sázka uzavírána. Sázející je povinen si ověřit
správnost údajů na Potvrzení o sázce.
Uzavřenou sázku v loterii SAZKAmobil šance lze zrušit do 5 minut od vytištění Potvrzení o sázce pouze na
Prodejním místě, kde byla Sázka uzavřena, pokud není zrušení technicky nemožné např. z důvodu uzavření
systému.
Potvrzení o sázce, které je registrované v Centrální databázi systému Provozovatele, je dokladem Sázejícího při
uplatňování nároku na výhru.
§ II. 2
Závadné Sázenky
1.
2.
3.
Škrtání, mazání, odstraňování tipovaných čísel chemickou cestou apod. a nesprávné vyplnění Sázenky činí
Sázenku závadnou. Za závadné se považují takové Sázenky, jejichž vyplnění odporuje příslušným ustanovením
Herního plánu.
Prostřednictvím závadné Sázenky nelze uzavřít platnou Sázku.
Prodejce je oprávněn odmítnout závadné Sázenky. Závadná Sázenka nebude terminálem akceptována, bude
vrácena Sázejícímu k úpravě, případně bude požádán o vyplnění nové Sázenky.
§ II. 3
Popis a způsob hry
1.
2.
3.
4.
SAZKAmobil šance je číselnou loterií podle ustanovení § 2 písm. c) zákona, ve které Sázející tipuje libovolné
pětičíslí nebo sází posledních pět pozic telefonního čísla registrovaného u operátora SAZKAmobil.
SAZKAmobil šance se pořádá jedenkrát v měsíci, a to vždy první pondělí kalendářního měsíce a výjimečně
i v jiný den jako mimořádná hra, jejíž pořádání Provozovatel oznamuje předem.
Na Sázence Sázející tipuje libovolné pětičíslí nebo v případě současného dobíjení mobilního telefonu
SAZKAmobil Sázející sází posledních pět pozic telefonního čísla. V tomto případě Sázející nemusí provádět
žádné tipování.
Sázející uzavírá sázku vždy na nejbližší slosování SAZKAmobil šance. Na konci každého Sázkového období se
vylosují dvě výherní pětičíslí, a to od 17:00 hod. do 20:00 hod. Případný posun slosování oznámí Provozovatel
předem. Slosování se provádí pomocí elektromechanických osudí. Do pěti na sobě nezávislých osudí se vloží
pět sad deseti po sobě jdoucích čísel (0 – 9). Z každého osudí je vylosováno vždy jedno číslo. Vylosovaná čísla
tvoří Výherní pětičíslí. Za řádně vylosované číslo se považuje takové číslo, které se celým svým objemem
nachází ve vrchlíku nad osudím a je za ním zaklapnuta západka vrchlíku. V případě poruchy
elektromechanického osudí je provedeno slosování Výherních čísel náhradním způsobem na základě směrnice
generálního ředitele Provozovatele.
Výhra v SAZKAmobil šanci je dosažena v případě shody vylosovaných čísel se vsazeným pětičíslím.
a) při shodně taženém koncovém pětičíslí sázející získává výhru 1. pořadí,
b) při shodně taženém koncovém čtyřčíslí sázející získává výhru 2. pořadí,
c) při shodně taženém koncovém trojčíslí sázející získává výhru 3. pořadí,
d) při shodně taženém koncovém dvojčíslí sázející získává výhru 4. pořadí,
e) při shodně taženém koncovém čísle sázející získává výhru 5. pořadí.
4
V SAZKAmobil šanci činí Cena jedné sázky 20 Kč. Vklad je roven Ceně sázky. Herní jistinu každého
slosování SAZKAmobil šance tvoří úhrn sázkových Vkladů přijatých v příslušném Sázkovém období.
6. Výherní jistina SAZKAmobil šance je tvořena 70% Herní jistiny číselné loterie za příslušné Sázkové období.
7. V SAZKAmobil šanci, vyjma první pořadí, jsou výhry pevně stanoveny.
8. V případě, že ve hře SAZKAmobil šance nebude dosažena výhra v 1. pořadí, částka připadající na tuto výhru se
převádí do Výherní jistiny následujícího Sázkového období.
9. Výherní jistina se dělí takto:
a) shodně tažené koncové číslo – pevná výhra v hodnotě 30 Kč,
b) shodně tažené koncové dvojčíslí – pevná výhra v hodnotě 100 Kč,
c) shodně tažené koncové trojčíslí – pevná výhra v hodnotě 750 Kč,
d) shodně tažené koncové čtyřčíslí – pevná výhra v hodnotě 2 500 Kč,
e) shodně tažené pětičíslí – výhru tvoří výherní kvóta 1. pořadí dělená počtem výherců. Výherní kvótu
1. pořadí tvoří zbytek celkové částky určené na výhry příslušného Sázkového období doplněný
o kumulované, nevyčerpané Výherní kvóty tohoto pořadí z předchozích Sázkových období.
Garantovaná výše kvóty 1. pořadí je 250 000 Kč.
10. Ve hře SAZKAmobil šance se vyplácí pouze nejvyšší dosažená výhra pro každé vylosované pětičíslí. Pro
jednotlivá vylosovaná pětičíslí nejsou možné souběhy výher. V případě, že není dosažena výhra na pětičíslí,
částka připadající na tuto výhru se převádí do Výherní jistiny pětičíslí následujícího Sázkového období.
5.
5
HLAVA III. – společná ustanovení
§ III. 1
Oznámení výsledku a výplata výher
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
Provozovatel vydává Výherní listinu, ve které jsou uvedeny, Výherní čísla číselné loterie SAZKAmobil šance.
Sázející uplatňuje nárok na výplatu výhry předložením platného a nepoškozeného Potvrzení o sázce
v kterémkoliv Prodejním místě, kde je v provozu terminál. Právo na výhru je vtěleno do Potvrzení o sázce.
Potvrzení o sázce je jediným platným dokladem, na základě kterého je možné získat výhru. V případě, že dojde
ke zničení Potvrzení o sázce nebo poškození, které brání řádnému ověření výhry, nemůže být výhra vyplacena.
Nárok na výhru není možné uplatňovat jiným, náhradním způsobem, např. prostřednictvím Sázenky, kopií
Potvrzení o sázce (i notářsky ověřenou) apod. Tímto způsobem je zajišťována ochrana Sázejícího.
V případě dosažení výhry, terminál po vložení Potvrzení o sázce oznámí zvukovým i optickým signálem
dosažení výhry. Tyto signály jsou považovány za neverbální oznámení výhry a Sázející je povinen sledovat
celou transakci. K pozdějšímu tvrzení Sázejícího, že nevěděl o dosažení výhry, nebude přihlíženo. V případě, že
při kontrole Potvrzení o sázce v systému se zjistí, že Potvrzení o sázce je nevýherní, je Sběrna toto Potvrzení
o sázce povinna Sázejícímu vrátit. V případě, že Potvrzení o sázce je výherní, postupuje Sběrna dále v souladu
s tímto Herním plánem.
Sběrna je při kontrole Potvrzení o sázce povinna postupovat podle provozních předpisů pro sázkovou činnost
a prodej losů.
Nárok na výhru musí Sázející uplatnit nejpozději do pěti týdnů, tj. třiceti pěti dnů po slosování příslušného
Sázkového období. Po uplynutí lhůt pro vyzvednutí výher výhry propadají ve prospěch číselné loterie nebo
sázkové hry.
Výplata výher se do částky 1 000 Kč uskutečňuje ve kterékoli Sběrně, kde je v provozu terminál. Výplata výher
do částky 2 500 Kč je možná ve kterékoli Sběrně pouze po dohodě výherce se Sběrnou o možnosti výhru v této
Sběrně vyplatit. Výplata částek v rozmezí od 100 000 Kč do 270 000 Kč (platí i pro součet většího počtu výher)
se uskutečňuje ve Sběrnách určených pro výplatu těchto vysokých výher nebo přímo v sídle Provozovatele.
V sídle Provozovatele se vyplácí výhry v částkách od 270 001 Kč. Výplata vysokých výher se provádí v sídle
Provozovatele na adrese Praha 9, K Žižkovu č. p. 851/4, ve dnech pondělí až pátek, od 9,00 hod. do 15,00 hod.
Adresy Sběren vyplácejících vysoké výhry jsou Sázejícím k dispozici u všech Prodejců.
Pro výplatu vysokých výher jsou stanoveny lhůty ve vztahu k výši výhry. Při výplatě výhry od 270 000 Kč do
2 000 000 Kč činí lhůta třicet kalendářních dní od uplatnění výhry Sázejícím, při výplatě nad 2 000 000 Kč činí
lhůta šedesát kalendářních dní od uplatnění nároku.
Při výplatě výher v celkové částce 270 001 Kč a vyšší, je výherce povinen předložit k ověření totožnosti platný
občanský průkaz nebo cestovní pas a výplatu výhry potvrdit svým podpisem na Potvrzení o sázce.
Výherce bere na vědomí, že Provozovatel vede jeho osobní údaje, tj. jméno a příjmení, datum narození nebo
rodné číslo, číslo průkazu totožnosti a místo jeho trvalého nebo jiného pobytu ve své evidenci po dobu 10 let od
dosažení výhry.
§ III. 2
Reklamace výher
Sázející, kterému nebyla vyplacena výhra, může tuto výhru reklamovat do pěti týdnů, tj. do třiceti pěti dnů po
slosování. Reklamace výher lze uplatnit výhradně předložením platného Potvrzení o sázce ve kterékoli Sběrně,
kde je v provozu terminál. Na pokladnách lze uplatnit pouze reklamaci výher předložením platného Potvrzení
o sázce, které bylo vydané pokladnou
Výsledek reklamačního řízení sdělí Provozovatel přímo reklamujícímu.
K reklamacím podaným jiným způsobem než stanoví Herní plán, nebude přihlíženo.
§ III. 3
Závěrečná ustanovení
1.
2.
3.
Provozovatel může se souhlasem Ministerstva financí České republiky vydávat změny a doplňky tohoto herního
plánu.
Jakékoliv manipulace s Potvrzením o sázce prováděné Sázejícím, které jsou v rozporu s ustanoveními herního
plánu, činí Potvrzení závadnými a Vklady propadají bez dalších nároků vůči Provozovateli a vůči Sběrnám.
Pokud tyto manipulace směřují k neoprávněnému vylákání výhry, mají závažné důsledky a Sázející
se vystavuje možnosti trestního postihu.
Tento herní plán nabývá platnosti a účinnosti dne 19. 1. 2015. Současně pozbývá platnosti a účinnosti Herní
plán číselné loterie SAZKAmobil šance platný od 12. 8. 2014.
V Praze dne 15. 12. 2014
SAZKA a.s.
6
Download

Herní plán SAZKAmobil šance