Téma 1.5
E-R diagram (Entity Relationship Diagram)
Relace mezi tabulkami se zobrazuje v tzv. formátu ERD (Entity Relationship Diagram). Každá tabulka
představuje entitu, neboli přesně definovanou množinu dat.
Entita je libovolná existující osoba, zvíře, věc, jev, událost (obecně objekt) reálného světa. Entita musí
být rozlišitelná od ostatních entit a existovat nezávisle na nich, např.zákazník, zaměstnanec, bankovní
transakce. Jeden řádek tabulky představuje jeden výskyt entity.
Entity jsou označovány podstatnými jmény. Příklad: počítač, zaměstnanec, píseň, matematická
teorie. Entity se zobrazují jako obdélníky.
Vztah (relationship) zachycuje, jakým způsobem jsou dvě nebo více entit vztažené mezi sebou.
Vztahy se označují slovesy, spojujícími dvě nebo více podstatných jmen.
Příklad: vztah vlastní je mezi bankou a jejími vlastníky, vztah sází je mezi zahradníkem
a stromem, vztah zkouší je mezi učitelem a studentem. Entity se dají také propojovat čarami se
symboly na obou koncích, symboly představují kardinalitu vztahů.
Kardinalita vztahu – mocnost vztahu, vyjadřuje skutečnost, kolik výskytů jedné entity může vstoupit
do vztahu s kolika výskyty druhé entity. Tři typy vztahů:
•
1:1 – manžel má 1 manželku a manželka 1 manžela,
•
1:N – zdravotní pojišťovna má v evidenci více zaměstnanců, zaměstnanec náleží k 1 zdravotní
pojišťovně (tzv. ideální vztahy),
•
N:M – popisuje chaos ve vzájemných vazbách mezi dvěma tabulkami, např. vzájemný vztah
mezi řekami a státy.
KIT PEF CZU v Praze
Stránka 1
tvoří,
vyrábějí
Výrobci
Výrobky
jeden výrobce vyrábí větší množství výrobků,
jeden výrobek je vyráběn právě jedním výrobcem
KIT PEF CZU v Praze
Stránka 2
Na následujícím obrázku vidíte E-R diagram, který obsahuje informace o položkách (polích), které se
u jednotlivých studentů zaznamenávají. Např. objekt (entita) Student obsahuje informace o rodném
čísle, jméně, příjmení a oboru, který student studuje.
Jinou formu kreslení vztahů mezi dvěma tabulkami vidíte na dalším obrázku (protože je předkládán
vztah 1:N, kniha je zde chápána jako jeden konkrétní exemplář – viz č_knihy).
KIT PEF CZU v Praze
Stránka 3
Řešený příklad č. 151
Zadání:
Zvolte jednu z předvedených forem E-R diagramu a nakreslete vztahy v databázi, kde tabulky
představují:
tabulku nemocnic (název nemocnice, město, web, počet sanitek),
tabulku možných nemocničních oddělení (kód oddělení, název oddělení),
tabulku pojištěnců (rodné číslo, příjmení, jméno, město, stát, zdravotní stav, stálé léky),
ošetření – hospitace (rodné číslo pojištěnce, datum ošetření, diagnóza, název nemocnice, kód
oddělení, ošetřující lékař)
Obrazová ukázka řešení:
KIT PEF CZU v Praze
Stránka 4
Download

E-R diagram (Entity Relationship Diagram)