Občasník č.1/2013
str.1
OÚ INFORMUJE
Úřední hodiny Obecního
úřadu Tuchlovice :
Pondělí: 7:00 – 12:00 13:00 – 17:00 hod.
Středa : 7:00 – 12:00 13:00 – 17:00 hod.
Telefon : 312 657 020
E-mail : [email protected]
Webové stránky: www.ou-tuchlovice.cz
Obecní úřad Tuchlovice
nabízí následující služby
CZECH POINT :
Výpisy z katastru nemovitostí
Výpisy z obchodního rejstříku
Výpisy z živnostenského rejstříku
Výpisy z rejstříku trestů
Výpisy z bodového hodnocení řidiče
Autorizovaná konverze dokumentů
INFORMACE
MĚSTSKÁ POLICIE NOVÉ STRAŠECÍ
Tel.: 602 395 312
E-mail: [email protected]
HASIČI
(Jednotka dobrovolných hasičů Lhota)
TEL.: 724 896 063
ZDRAVOTNÍ STŘEDISKO TUCHLOVICE
Praktický lékař MUDr. Brožek : 312 657 073
Zubní lékařka MUDr. Jaklová: 312 657 304
Dětská lékařka MUDr. Bumbová : 312 657 017
web : http://mudrbumbova.webnode.cz
Lékárna : 312 657 038
POŠTA TUCHLOVICE
TEL.: 312 657 091
UPOZORNĚNÍ OBECNÍHO
ÚŘADU
Upozorňujeme občany, že poplatek za psy je
splatný do 28.2.2013.
INFORMACE O DĚNÍ V OBCI
V roce 2013 bude pokračovat započatá stavba cyklostezky „Z Tuchlovic
na nádraží“, což představuje přestavbu bývalé důlní vlečky z nádraží Kamenné Žehrovice na Důl Tuchlovice. S prací bylo započato v říjnu 2012 a
stavebně bude cyklostezka dokončena do 30.června 2013.
V rámci operačního programu životního prostředí obec uspěla s žádostmi
na zateplení budovy obecního úřadu a Domu s pečovatelskou službou. Pro
obě akce se v současné době připravuje dokumentace pro výběrové řízení
na dodavatele stavby. Předpokládáme, že tyto stavby budou zahájeny a také
ukončeny v letních měsících.
V listopadu 2012 jsme získali stavební povolení na rekonstrukci silniční
křižovatky ulice Dřevěnkov se silnicí druhé třídy č.606, tj. starou karlovarskou silnicí. V úterý 22.ledna byla vyhodnocena veřejná soutěž na dodavatele stavby. Výsledky soutěže budou předloženy na březnovém jednání
obecního zastupitelstva k projednání. Půjde-li vše bez komplikací, začnou
zde práce během druhého čtvrtletí 2013.
Na podzim r.2012 započal státní podnik Povodí Horní Vltavy s I.etapou
čištění Tuchlovického potoka. Podle informací ze závodu Berounka, který
Tuchlovický potok spravuje, by měly být práce této I.etapy ukončeny na jaře 2013.
Další práce (II.etapa) budou pokračovat až dle finančních možností Povodí.
Slavná Tuchlovická pouť se bude konat ve dnech 4. a 5. května. V tyto dny
se také bude konat 20.ročník Středočeských folklorních slavností „Tuchlovická pouť“.
Ing.Karel Burda
starosta
Cena ČRDM Přístav
V pátek 7.12.2012 převzal pan starosta Karel Burda cenu Přístav z rukou
hraběnky Alexandry Lobkowicz v krásných prostorách Lobkowiczkého paláce na Pražském hradě. Cenu Přístav každoročně uděluje Česká rada dětí a
mládeže zástupcům veřejné správy a samosprávy za významnou podporu
mimoškolní činnosti a zásadní přispění k jejímu rozvoji. Mezi navrhovateli
na toto ocenění bylo Občanské sdružení Tuchlováček, Volejbalový klub
Tuchlovice a kmen LLM
Jestřábi. Slavnostní ceremoniál byl zakončen
rautem a prohlídkou
prostor paláce.
Rádi bychom touto cestou ještě jednou poděkovali panu starostovi,
ale i celému obecnímu
zastupitelstvu, za veškerou podporu při naší činnosti, které si velice vážíme.
-Mgr. Marie Nedvědová-
Občasník č.1/ 2013
str.2
KULTURA
Z TUCHLOVICKÉ KRONIKY
Co se dělo na základní škole
Při různých oslavách a vzpomínkách v okolí i v
naší obci zpestřoval jejich program Hroudův pěvecký mužský sbor. Zpívali v něm většinou učitelé, členy byli však i občané, kteří měli zpěv rádi. Z
naší obce byli jeho členy učitelé Adolf Kolář, Jan
Ton, Bohumil Brousil, Josef Hájek, Václav Chochola, Matěj Kulhánek, z ostatních občanů Josef
Mourek, Josef Mareš … Zpravidla jednou či dvakrát do roka zpívali i na zámku v Lánech prezidentu republiky T. G. Masarykovi, později E.
Benešovi. Dirigentem sboru byl řídící učitel z Lán
František Hrouda.
Rok 1933 je rokem nástupu Adolfa Hitlera k
moci, rokem růstu fašismu a s ním i nebezpečí
války. Ani nezaměstnanost neustupuje.
Rok 1934 byl poznamenán velkým suchem,
obec neměla dostatek vody, u veřejných studen
jsou fronty na vodu. Situace se nezlepšila ani v roce následujícím – i ten byl rokem velmi suchým s
velmi špatnou úrodou. V dubnu bylo rozhodnuto o
regulaci Tuchlovického potoka v částce 50 000,-Kč. Plány na regulaci stály 4 265,-- Kč, k jejímu
provedení pro nedostatek obecních financí nakonec nedošlo. Obecní zastupitelstvo v tomto v roce
řešilo i takové záležitosti, jako např. uniformu
obecního strážníka Josefa Valenty. V zápise je
uvedeno: … "Obecní zastupitelstvo rozhodlo, aby
nadstrážník nosil tmavé kalhoty, tmavomodrou
blůzu a čepici s odznakem samosprávné stráže.
Označení hodnosti měl na levém rukávu blůzy.
Výzbrojí je revolver a obušek." Všechna čest, slušelo mu to. V plné parádě doprovázel všechny veřejné průvody, pohřby a v obci, co se týkalo
veřejného pořádku, měl veliký respekt.
Od počátku nového školního roku 1935/36 byl
při naší měšťanské škole zřízen její IV. ročník –
zvaný jednoroční učební kurz, do kterého za roční
poplatek 300,-- Kč chodili dobrovolně žáci z
Tuchlovic, Lán, Stochova, Honic, Kačice, Srb,
Kamenných Žehrovic, Žiliny a Lhoty.
14. prosince 1935 rezignoval na úřad prezidenta
republiky T. G. Masaryk, novým prezidentem byl
zvolen E. Beneš. I on pobýval často na lánském
zámku, naší obcí projížděl však autem, do Tuchlovic nezajížděl tak, jako pan prezident Masaryk,
který mnohokrát naší obcí projel na svém koni
Hektorovi.
- Helena Sokolová – kronikářka -
Prosinec byl v naší Barevné škole ve znamení předvánočních příprav,
nacvičování básniček a koled a zejména vyrábění „zboží“ na již tradiční
vánoční jarmark, který se konal 20. 12. ve vsi na náměstí. S krátkými
kulturními pásmy vystoupil pěvecký sbor školy Notička a také žáci prvního stupně. Letošní specialitou bylo vypouštění balonků s kartičkou,
aby se případně ozval nálezce té kartičky, kam až balonek dolétl. Bohužel, zatím žádnou odezvu nemáme.
Stejně jako loni, i letos nám v adventní době přijela zahrát skupina Hradní duo. Další koncert, který jsme si v prosinci vyslechli, zase seznamoval
žáky s filmovou hudbou.
I v roce 2013 hodláme zpestřovat žákům výuku různými pořady, které
propojí a obohatí jejich školní znalosti. Tak tomu bylo i ve středu 16. 1.,
kdy k nám zavítali dva zástupci občanského sdružení Saga Afrika
z Prahy. António Flávio pochází z Angoly a Keita Hamadouba
z Guiney a s dětmi diskutovali o životě v Africe, o školství, zdravotnictví
a dalších tématech, dle dotazů. Nakonec si i s žáky zabubnovali na africké bubny a společně jsme zazpívali africkou píseň.
18. a 19. ledna se konal zápis dětí do 1. třídy. Prozatím je zapsáno 32 nových žáčků, 1 nebo 2 další ještě využijí náhradní termín zápisu 6. 2. 2013
od 14.00 do 14.30 hod.
Od 26. ledna (v době uzávěrky Tuchlovických novin) je část žáků druhého stupně se svými učiteli na lyžařském výcviku v Krkonoších. Podle
prvních zpráv se mají dobře a sněhové podmínky jsou výborné.
V minulém čísle jsme mylně informovali, že naposledy přispějeme na
vzdělání Charlese Ochienga Bwana z projektu Adopce afrických dětí na
dálku. Jednalo se o poslední splátku v roce 2012, nikoliv celkově. Charles bude studovat ještě dva roky.
- Mgr. Olga Kačenková -
POZVÁNKA NA PLES
Srdečně zveme všechny občany na 21. ples ZŠ Tuchlovice, který se
koná 9. února 2013 od 20:00 do 2:00 hodin na sále České hospody
Tuchlovice.
K tanci a poslechu bude hrát skupina Černý brejle. Cena vstupenky činí
130 Kč. Děkujeme všem, kteří přispěli do tomboly.
Tříkrálový koncert
Již po osmé se v kostele sv.Havla
v Tuchlovicích konal překrásný koncert
ve prospěch Tříkrálové sbírky, kterou pořádá Česká katolická charita po celé České republice.
Posláním Tříkrálové sbírky není jen získávat peněžní dary, ale zachovávat tradici
koledování a roznášení radosti všem lidem
dobré vůle, dárcům nabízet možnost radovat se z toho, že se podílejí na pomoci potřebným. Tentokráte nám dětský pěvecký
soubor Rosička ze ZUŠ Stochov „vykoledoval“ 7 070,-Kč pro péči o lidi
s alzheimerovým onemocněním.
A jaký koncert byl? Nádherný a na vysoké umělecké úrovni. A tak děkuji dětem
za jejich pěvecké umění. Děkuji jejich pedagogům paní Terezce Mlynaříkové a panu učiteli Ivanu Novákovi.
Marie Burdová
koordinátor
Občasník č.1/2013
str. 3
SPOLEČENSKÝ SERVIS
OKÉNKO DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
Nový rok již otevřel svá vrátka, ale my
ještě chvilku zavzpomínáme na poslední prosincový měsíc. V celé školce
vládla poklidná předvánoční atmosféra
doprovázená koledami, vánočními pohádkami, vůní upečeného cukroví a
samozřejmě mikulášskou a vánoční
nadílkou pro děti. Vánoční besídky zahřály u srdíčka všechny přítomné a děti
zajisté potěšily rodiče dárečkem a
vlastnoručně upečeným cukrovím.
Děkujeme všem , kteří přispěli dětem
sponzorskými dary určenými právě na
vánoční nadílku. Dárky do vánočních
balíčků věnovali manželé Reklovi, pan
Martinec Ondřej,manželé Herdovi - finanční dar pro 1.třídu 4000,-Kč , hračky
Pompo, firma Lego (paní Kytková),firma
Müller - technik CZ s.r.o. - finanční dar 5000,- Kč. Samozřejmě děkujeme rodičům za všechny dárky, které během roku
nosíte do školky. V novém roce nesměl
chybět také přípitek a předsevzetí. Největší radost ale dětem udělaly špunty od
šampusů. Ať se nám všem v novém roce
daří...
V lednu školka pořádala pro rodiče a
veřejnost již třetím rokem besedu na té-
Program MŠ na únor
PUTOVÁNÍ DO POHÁDKY
6.2. VESELÉ PÍSKÁNÍ
12.2. KARNEVALOVÁ PÁRTY
( sál ZŠ ) – děti MASKY !!!
?
CANISTERAPIE
20.2. PROGRAM EVVO – KAMARÁDI Z PODZEMÍ
20.2. VESELÉ PÍSKÁNÍ
21.2. KLUB ŠKOLÁČEK ( PŘEDŠKOLÁCI )
27.2. WORKSHOP – ČOKOLÁDOVÝ SEN
– PRO ZAPSANÉ DĚTI
V MĚSÍCI BŘEZNU BUDE OMEZEN PROVOZ MŠ
Z DŮVODU JARNÍCH A VELIKONOČNÍCH PRÁZDNIN
NA ZŠ.
DOCHÁZKU DĚTÍ NAHLÁSIT DO 13.2.2013 TŘÍDNÍM
UČITELKÁM
ma Školní zralost a logopedie předškolního věku, právě před blížícím se zápisem do 1. třídy ZŠ. S novým pololetím
se i naši předškoláčci budou v programu
" Klub Školáček " pod vedením paní učitelky Slavíkové a paní učitelky Fialové (
budoucí třídní učitelky 1.třídy ) seznamovat nejen spolu, ale také s prostředím
ZŠ. Klub Školáček bude 1x měsíčně.
Konečně jsme se dočkali i sněhové nadílky, a tak si děti mohou užít i zimní radovánky, které jsou jedním z lednových
vzdělávacích témat. Snad nám dlouho
vydrží....
- Mgr. Šárka Dutkovičová -
Občasník č.1/2013
str. 4
SPOLEČENSKÝ SERVIS
PODĚKOVÁNÍ
PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme touto cestou všem,
kdo jste se přišli naposledy rozloučit s naší maminkou paní
ANNOU
CHOCHOLOVOU.
Děkujeme také Klubu důchodců
a všem za kondolence a květinové
dary.
Děti s rodinami
Dne 7.12.2012 jsem obdržel v Lobkovickém paláci na Pražském hradě „Cenu Přístav“,
kterou mi udělila Česká rada dětí a mládeže za významnou podporu sdružení dětí a mládeže a volnočasových aktivit pro děti a mládež. Cenu předával předseda České rady dětí a
mládeže pan Aleš Sedláček společně s kněžnou Lobkovicovou.
Děkuji všem navrhovatelům, zvláště pak mateřskému centru Tuchlováček a Lize lesní
moudrosti, kmenu Jestřábi za navržení starosty Tuchlovic k tomuto ocenění. Udělení“Ceny Přístav“ beru jako ocenění všech členů zastupitelstva stávajícího funkčního období i všech předcházejících, neboť v Tuchlovicích se na potřeby mladé generace
spoluobčanů vždy pamatovalo a jsem přesvědčen, že se ještě v tomto funkčním období
hodně udělá.
Ing.Karel Burda
starosta
Pan Zdeněk Fiala – Srby, děkuje
Obecnímu úřadu Tuchlovice, své
rodině a všem přátelům a známým za gratulace k životnímu
jubileu.
Pan Karel Bon děkuje Obecnímu
úřadu v Tuchlovicích za blahopřání k životnímu jubileu.
Paní Lenka Titlová děkuje za milé blahopřání a dárky k životnímu
jubileu „70 let“ Obecnímu úřadu
Tuchlovice, Klubu důchodců Dolu Tuchlovice, Klubu důchodců
Tuchlovice, KSČM a všem přátelům a známým.
Pan Jan Kadlec děkuje Obecnímu
úřadu Tuchlovice a paní Pospíšilové za gratulaci k životnímu jubileu.
Paní Miluše Žďárská děkuje
Obecnímu úřadu Tuchlovice, své
rodině, p.Rudolfu Krýsovi a kamarádkám z klubu důchodců za
gratulace k životnímu jubileu.
Paní Zdeňka Štrosová děkuje
Obecnímu úřadu Tuchlovice a
své
rodině
za
blahopřání
k životnímu jubileu.
Paní Vlasta Skočdopolová děkuje
KSČM, Obecnímu úřadu Tuchlovice, své rodině a všem přátelům
a
známým
za
gratulace
k životnímu jubileu.
Myslivecký spolek Kamenné Žehrovice-Tuchlovice děkuje všem
sponzorům za dary do tomboly na
myslivecký ples.
INZERCE
Přijďte se podívat do nově otevřeného obchodu s keramikou,
patchworkem a drobným dárkovým zbožím.
Karlovarská 613
(budova truhlářství Karvánek)
PO 8.30 - 16.00
ÚT 8.30 - 15.00
ST 8.30 - 16.00
ČT 8.30 - 15.00
PÁ 8.30 - 12.00
SO 8.30 - 11.00
Veterinární ambulance pro malá zvířata
Stříhání psů
MVDr. Jana Košková
Srby, objekt HSO Falco, v blízkosti hotelu Astra
Ordinační hodiny:
Po, Čt 14:00 - 19 :00
St, Pá 14:00 - 17:00
Út 9:00 - 12:00
tel.: 602 608 649
www.vet-koskova.cz
Žehrovický voříšek
Výstava voříšků a psů bez PP
18. 5. 2013
Kamenné Žehrovice, objekt HSO Falco
Více info na www. hsofalco.cz
Přihlášky na [email protected]
Tuchlovické noviny vydává Obecní úřad Tuchlovice. Místo vydání: Tuchlovice
Obecní úřad Tuchlovice, IČO 00235041, U Staré školy 83, 273 02 Tuchlovice. Telefon: 312 657 020, e-mail: [email protected]
Redakce a grafická úprava: Lucie Lédlová. Za obsah příspěvků odpovídají jejich autoři.
Datum vydání: 1.2.2013
Adresa pro zasílání příspěvků a inzerátů: [email protected] Uzávěrka příštího čísla: 25.2.2013.
Download

1/ 2013 - Tuchlovice