PLÁN REEDUKACE PRO PORUCHY ŘEČI
Vytvořeno v rámci realizace projektu:
Reedukace specifických vývojových poruch učení a poruch řeči dětí v mikroregionu
Olešnicko
Vypracovali: Milan Reška a Magda Synková
Obsah:
Popis jednotlivých poruch řeči ……………………………………………………….. 3
Kritérium výběru žáka pro zařazení do plánu reedukace ……………………………. 5
Cíle reedukace ……………………………………………………………………….. 6
Využité metody a formy práce se žáky s poruchami řeči ……………………………. 7
Technika, SW a didaktické pomůcky pro práci v rámci reedukace .………………… 8
Literatura pro práci v rámci reedukace ………………..……………………..……… 9
Podrobný plán pro poruchy řeči č. 1
………………………………………….…. 10
Podrobný plán pro poruchy řeči č. 2
………………………………………….…. 13
2
Popis jednotlivých poruch řeči
Poruchy řeči se převážně vyskytují u dětí předškolního věku, nejsou však výjimkou
ani u školáků. Existují různé typy a stupně poruch řeči, a to od lehkých forem a poruch, jež se
mohou i samy časem upravit, až po poruchy velice závažné, jimž je třeba věnovat náležitou
odbornou péči.
Mezi poruchy dětské řeči patří:
1. Opožděný vývoj řeči
O opožděný vývoj řeči se jedná v případě, kdy vyjadřovací schopnosti dítěte
neodpovídají jeho věku. Příčiny mohou být různé- porucha sluchu, postižení mozku, celková
zaostalost dítěte, rodové zatížení, nepodnětné rodinné prostředí, citové strádání dítěte, vlivem
velkého citového rozrušení, úrazu…
2. Porucha výslovnosti – patlavost (dyslalie)
Jedná se o nejčastější a nejrozšířenější poruchu řeči u dětí předškolního věku.
Patlavost znamená vadnou výslovnost jednotlivých hlásek, slabik nebo i slov.
Hlásková patlavost:
dítě hlásku vůbec netvoří, vynechává ji,
nahrazuje některou hlásku hláskou jinou,
pro dítě snazší, dítě hlásku vytváří deformovaně.
Slabiková a slovní patlavost postihuje celé skupiny hlásek ve slabikách a slovech.
Příčinou této nejrozšířenější poruchy dětské řeči jsou následující:
- nesprávné mluvní vzory v prostředí dítěte
- poruchy sluchu
- nedostatek citového přízvuku (nedostatečné citové zázemí)
- poruchy v CNS
- motorická neobratnost a zaostalost
- anomálie mluvních orgánů
- nesprávný postoj okolí k vývoji výslovnosti a řeči dítěte
3. Breptavost (tumultrus sermonis)
Tato porucha se vyznačuje překotným tempem řeči. Dítě v důsledku překotného tempa
řeči komolí slova, vynechává hlásky nebo části slov. Je třeba se snažit odstranit i příčinu této
poruchy, která obvykle spočívá v narušené osobnosti dítěte. Často touto poruchou trpí děti
hyperaktivní, citově nevyrovnané, impulzivní, celkově neklidné, se sníženou sebekontrolou.
4. Huhňavost (rinolalie)
Jedná se o poruchu zvuku řeči, která se projevuje patologicky změněnou nosovostí
hlásek, čímž se řeč stává nesrozumitelnou a zvukově nápadnou.Způsobují ji anomálie na
mluvidlech, v dutině nosní a v dutině ústní.
3
5. Koktavost (balbuties)
Plynulost řeči je narušována křečovitými stahy artikulačních svalů. Projevuje se
opakováním počátečních slabik ve slovech nebo jejich protahováním Příčiny koktavosti
mohou být dědičné, mohou spočívat v poruše řečových funkcí v mozku, mohou však
vzniknout i během života dítěte (horečnaté onemocnění, úraz, silný úlek, nepřiměřené nároky
na dítě,…). Koktavost je velmi vážná řečová neuróza, která hluboko zasahuje do psychiky
dítěte, může se stát pro dítě zdrojem celoživotního psychického strádání a utrpení.
4
Kritérium výběru žáka pro zařazení do plánu reedukace
Všechny děti při vstupu do školního zařízení prochází řádným logopedickým
vyšetřením, které na žádost ředitele školy provádí odborný logoped z PPP Brno. Vyšetření je
vždy podmíněno písemným souhlasem zákonného zástupce žáka.
Na základě vyhotovených písemných zpráv jsou pak žáci s poruchou řeči zařazeni do
reedukace k jednotlivým logopedickým asistentům. Odborný logoped z PPP Brno provádí
logopedické vyšetření 2x ročně. Rozhoduje také o ukončení logopedické péče žáka.
5
Cíle reedukace
-
správná výslovnost je pro dítě velmi důležitá, neboť do značné míry ovlivňuje jeho
schopnost pohotově vyjadřovat své myšlenky, plynule mluvit, číst a psát a není snad
třeba zdůrazňovat, jaký vliv má správná výslovnost na výuku cizím jazykům, součástí
všestranného rozvoje dítěte je i péče o jeho řeč
-
logopedická péče má svoji nezastupitelnou úlohu při rozvoji komunikačních
schopností a dovedností žáků, které jsou předpokladem jejich úspěšné sociální
adaptace a integrace i jejich dalšího vzdělávání
6
Využité metody a formy práce se žáky s poruchami řeči
-
v oblasti péče o výslovnost dítěte lze předejít vzniku vad výslovnosti správnou
výchovou - ani v nejútlejším věku na dítě nešišláme, nekomolíme slova a dbáme na to,
abychom zřetelně a správně vyslovovali
-
velmi důležitá je motivace dítěte i rodičů, lepších výsledků dosáhneme, když víme,
proč to či ono děláme, jaký to má význam a účel
-
má-li dítě potíže s výslovností, v žádném případě mu nedáváme najevo, že má nějaký
hendikep, ani z něho neděláme pacienta, vlídností a laskavostí dáme dítěti najevo, že
na určitý problém není samo, že mu chceme pomoci
-
je žádoucí, aby stejně pozitivní přístup měly k dítěti kromě jeho rodičů všechny osoby,
s nimiž dítě žije, nebo je s nimi v pravidelném kontaktu
-
při procesu odborného odstraňování vad výslovnosti lze doporučit přítomnost alespoň
jednoho z rodičů
-
výuku výslovnosti obvykle začínáme nácvikem výslovnosti těch hlásek, u nichž je
výslovnost nejsnazší - obvykle začínáme výukou výslovnosti samohlásek,
pokračujeme výukou výslovnosti souhlásek
-
výuka samohlásek většinou probíhá v pořadí: a, e, i, o, u, v případě potřeby se
věnujeme též nácviku dvojhlásek ou, au
-
výuka výslovnosti souhlásek většinou probíhá v pořadí: m, b, p, f, v, h, ch, j, n, d, t, ť,
ď, ň, k, g, c, s, z, č, š, ž, l, r, ř
-
uvedená pořadí nácviku výslovnosti jednotlivých hlásek nelze považovat za neměnná,
vždy záleží na individuálních potřebách dítěte a na doporučeném postupu, který po
odborném vyšetření navrhne logoped
-
většinou stačí věnovat se nácviku výslovnosti pravidelně patnáct minut denně, přičemž
samozřejmě stále dbáme na to, aby dítě i mimo dobu nácviku co možná nejlépe
vyslovovalo
Při výuce výslovnosti postupujeme následovně:
-
nejprve provedeme tzv. gymnastiku jazyka - motorika neboli hybnost jazyka je velice
důležitá pro nácvik výslovnosti kterékoli hlásky - dítě motivujeme hrou
-
zopakujeme a procvičíme výslovnost hlásek již zvládnutých
-
přejdeme k nácviku výslovnosti další hlásky
-
výuku výslovnosti provádíme s dítětem před zrcadlem
7
Technika, SW a didaktické pomůcky pro práci v rámci reedukace
Technika:
Počítačová učebna pro nápravu řeči a dys poruch č. 3
Interaktivní tabule v poč. učebně č. 1
Notebook
Diktafon
Kopírovací stroj
SW:
Logopedická cvičení (hlásky, slova, věty, říkanky)
Logoomalovánky (opakování slov, vět, vybarvování obrázků)
Naslouchej a hraj si (trénink sluchové paměti, poznávání zvuků)
Didaktické pomůcky:
Logopedické zrcadlo
Knihy s logopedickými cviky
8
Literatura pro práci v rámci reedukace
Symtomatické poruchy řeči u dětí – V. Lechta
Terapie narušené komunikační schopnosti – V. Lechta a kol.
Když naše dítě nemluví plynule – V. Lechta, B. Králiková
Koktavost - V. Lechta
Svépomocný program při koktavosti – M. Fraser
Budu správně mluvit – D. Kutálková
Cvičení pro rozvoj řeči – CH. Lunch, J. Kidd
Logopedie – L. Strejčková
Jak se naučit správně vyslovovat – P. Dolejší
Logopedie v praxi – J. Štěpán, P. Petráš
Hlasy a hlásky – F. Synek
Říkáme si s dětmi – F. Synek
Hrajeme si s řečí – B. Pávková, R. Šmarda
9
Podrobný plán pro poruchy řeči č.1
Ročník 1. a 2. – logopedická skupina č. 1
Logo asistent: Magda Synková
ZÁŘÍ
Depistáž žáků 1. a 2. ročníku, případná vyřazení žáků s ukončenou logopedickou
nápravou.
Diagnostika žáků 1. ročníku - anamnéza:
o rozhovor (příčiny poruchy řeči)
o písemná zkouška (náznaky dysgrafie)
o praktické zkoušení (motorika artikulačních orgánů)
Informace pro rodiče - den, hodina, místo logopedické nápravy, „Sešit řeči“.
Zahájení logopedické nápravy jednotlivců.
ŘÍJEN
Pokračování v diagnostice jednotlivců- vyšetření výslovnosti jednotlivých hlásek,
diferenciace foném, motorika jazyka, rtů, stav růstu zoubků, ….
Pevné stanovení řečového postižení jednotlivce a provádění intenzivního cvičení
v rámci
logopedické nápravy v ZŠ a zvláště pak rodičů s dětmi doma!!!!
Seznámení s využívanými SW v rámci nápravy řečových postižení
LISTOPAD
Tvorba skupin, dle řečové vady, se záměrem provádění nepravidelné skupinové
terapie, formou her,
pomocí různých předmětů podněcovat děti k činnosti směřující k řečové reedukaci.
Užití SW v multimediální učebně pro DYS, LMD a LOGO reedukaci.
Pokračování v individuální logopedické péči (dále jen ILP) jednotlivců, dle řečové
vady.
SW - logocvičení a logoomalovánky
užití logopedického zrcadla
PROSINEC
ILP jednotlivců, v návaznosti na řečovou vadu zařazovat
motorika řečovýchorgánů:
o pasivní cvičení (masáž řeč. orgánů)
o aktivní cvičení (formou hry logoped provádí určité pohyby, činnosti a děti ho před
zrcadlem napodobují dechová cvičení atd.)
notebook a instalované SW
10
LEDEN
Pokračování v ILP jednotlivců a skupin v návaznosti na řečové vady s důrazem na:
motoriku jazyka (logo zrcadlo)
fonematické diferenciace (různé zvuky)
rozvoj výslovnosti
dodržovat prioritu obsahové stránky řeči před výslovností
připomínka přípravných cviků v první části cvičení
ÚNOR
Pokračování v ILP s důrazem na užití:
názornosti (obrázky)
hravé formy nápravy (s-syčíme jako husa,ch-dýcháme do dlaně…)
Stanovení prognózy u jednotlivých poruch řeči, diagnostická kontrola po I.pololetí
školního roku.
V případě potřeby individuální konzultace s rodiči o způsobu, formách, intenzitě
nápravných cvičení
SW – naslouchej a hraj si
BŘEZEN
Pokračování v ILP dle jednotlivých poruch řeči s důrazem na:
individuálního přístupu
spec. ped. cvičení
krátkodobost a intenzita cvičení
Ne náprava, ale vyvozování
multisenzoriální postup (zapojení sluchu, zraku, kinestetická kontr.)
výukové programy v notebooku
DUBEN
Pokračování ILP dle jednotlivých řečových poruch:
fixace správné výslovnosti
automatizace správné výslovnosti
prognóza
interaktivní tabule a výukové programy reedukace řeči
KVĚTEN
Pokračování v ILP dle postižení s návazností na SPU:
dyslexie (nácvik čtení + logo cvičení, zrakové vnímání, podobné tvary, …)
dysgrafie (elementární znaky psaní, logoomalovánky, motorika ruky, …)
dysortografie (názornost, zápojení sluchu, zraku, hmatu, …)
dyskalkulie (podněcování náhradních mozk. mechanismů-hmat, zrak,…velikost, tvar)
SW – logopedická cvičení a logoomalovánky
11
ČERVEN
Resume ILP jednotlivců v půběhu školního roku, jednotlivých týdnů a kontrolních
schůzek.
Stanovení postupu a zařazování cviků v průběhu hlavních prázdnin.
V případě potřeby konzultace s rodiči o způsobu, formách, intenzitě reedukačních
cvičení.
Závěrečné hodnocení jednotlivců i skupin s vyřazením žáků s ukončenou nápravou řeč
12
Podrobný plán pro poruchy řeči č.2
Ročník 3. – 9. – logopedická skupina č. 2
Logo asistent Milan Reška
ZÁŘÍ
Depistáž žáků 3. -9. ročníku, případná vyřazení žáků s ukončenou logopedickou
nápravou.
Diagnostika žáků 3. ročníku:
o anamnéza
o rozhovor (příčiny poruchy řeči)
o písemná zkouška (náznaky dysgrafie)
o praktické zkoušení (motorika artikulačních orgánů)
Informace pro rodiče – den, hodina, místo logopedické nápravy, „Sešit řeči“.
Zahájení logopedické nápravy jednotlivců.
Seznámení žáků s pravidly chování na počítačové učebně č. 3, používání PC a
Notebooku
ŘÍJEN
Pokračování v diagnostice jednotlivců- vyšetření výslovnosti jednotlivých hlásek,
diferenciace
foném, motorika jazyka, rtů, stav růstu zoubků,….
Pevné stanovení řečového postižení jednotlivce a provádění intenzivního cvičení
v rámci
logopedické nápravy v ZŠ a zvláště pak rodičů s dětmi doma!!!!
seznámení s využívanými SW v rámci nápravy řečových postižení
LISTOPAD
Tvorba skupin, dle řečové vady, se záměrem provádění nepravidelné skupinové
terapie, formou her,
pomocí různých předmětů podněcovat děti k činnosti směřující k řečové reedukaci.
Užití SW
v multimediální učebně pro DYS, LMD a LOGO reedukaci.
Pokračování v individuální logopedické péči (dále jen ILP) jednotlivců, dle řečové
vady.
SW – logocvičení a logoomalovánky
užití logopedického zrcadla
PROSINEC
ILP jednotlivců, v návaznosti na řečovou vadu zařazovat
motorika řečových orgánů:
o pasivní cvičení (masáž řeč. orgánů)
o aktivní cvičení (formou hry logoped provádí určité pohyby, činnosti a děti ho
před zrcadlem napodobují, dechová cvičení atd.)
notebook a instalované SW
13
LEDEN
Pokračování v ILP jednotlivců a skupin v návaznosti na řečové vadě s důrazem na:
motoriku jazyka (logo zrcadlo)
fonematické diferenciace (různé zvuky)
rozvoj výslovnosti
dodržovat prioritu obsahové stránky řeči před výslovností
10. připomínka přípravných cviků v první části cvičení
ÚNOR
Pokračování v ILP s důrazem na užití:
-názornosti (obrázky)
-hravé formy nápravy (s-syčíme jako husa,ch-dýcháme do dlaně…)
Stanovení prognózy u jednotlivých poruch řeči, diagnostická kontrola po I.pololetí
školního roku.
V případě potřeby individuální konzultace s rodiči o způsobu, formách, intenzitě
nápravných cvičení
SW – naslouchej a hraj si
BŘEZEN
Pokračování v ILP dle jednotlivých poruch řeči s důrazem.
individuálního přístupu
spec. ped. cvičení
krátkodobost a intenzita cvičení
Ne náprava, ale vyvozování
multisenzoriální postup (zapojení sluchu, zraku, kinestetická kontr.)
výukové programy v notebooku
DUBEN
Pokračování ILP dle jednotlivých řečových poruch
fixace správné výslovnosti
automatizace správné výslovnosti
prognóza
interaktivní tabule a výukové programy reedukace řeči
KVĚTEN
Pokračování v ILP dle postižení s návazností na SPU
dyslexie (nácvik čtení + logo cvičení, zrakové vnímání, podobné tvary, …)
dysgrafie(elementární znaky psaní, logoomalovánky, motorika ruky, …)
dysortografie(názornost, zápojení sluchu, zraku, hmatu, …)
dyskalkulie(podněcování náhradních mozk. mechanismů-hmat, zrak,…velikost, tvar)
SW – logopedická cvičení a logoomalovánky
14
ČERVEN
Resume ILP jednotlivců v půběhu školního roku,jednotlivých týdnů a kontrolních
schůzek.
Stanovení postupu a zařazování cviků v průběhu hlavních prázdnin.
V případě potřeby konzultace s rodiči o způsobu, formách, intenzitě reedukačních
cvičení.
Závěrečné hodnocení jednotlivců i skupin s vyřazením žáků s ukončenou nápravou
15
Download

PLÁN REEDUKACE PRO PORUCHY ŘEČI