5. MENTÁLNÍ RETARDACE
Mentální retardace – celkové snížení intelektových schopností, které
vznikají průběhu vývoje. Podle doby vzniku intelektového defektu rozlišujeme
oligofrenii a demenci. Oligofrenie má biologický podklad a k poškození mozku
došlo v raném vývoji prenatálním, perinatálním či raně postnatáílním. Demence
je obvykle chápána jako proces zastavení nebo rozpadu rozumových schopností.
Klasifikace mentální retardace
MR lehká
IQ 50-69
MR střední
IQ 35-49
MR těžká
IQ 20-34
MR hluboká
IQ 0-19
Jedinec s lehkou MR je nezávislý v hygienických návycích, schopen
vykonávat domácí práce, zvládne jednoduchá manuální zaměstnání, je emočně a
sociálně nezralý.
Člověk se středně těžkou MR má velmi chudý řečový projev, někdy není řeč
rozvinuta vůbec, samostatnost v obsluze je částečná, pracovat může pod
dohledem v chráněném prostředí, sociální a právní normy obvykle není schopen
pochopit.
U těžké MR je psychomotorický vývoj opožděn natolik, že možnost
sebeobsluhy je výrazně omezena. Problémy mohou být i se samostatným
přijímáním potravy. Tito jedinci vydávají skřeky, řeč je nerozvinuta, jsou
celoživotně závislí na péči jiných.
Hluboká MR vypadá tak, že jedinci zcela nejsou schopni sebeosbluhy,
potřebují péči v základních životních úkonech. Leží na lůžku, jsou uměle živeni,
jsou inkontinetní – vegetativní idiotie.
6. ORGANICKY PODMÍNĚNÉ DUŠEVNÍ PORUCHY
Organicky podmíněné psychické poruchy jsou v příčinné souvislosti
s primárním či sekundárním poškozením mozku. U primárních organických
psychosyndromů došlo k přímému poškození mozku, např.vlivem nádoru,
úrazu nebo zánětu. Sekundární psychosyndromy vznikají jako následný projev
nějakého jiného somatického onemocnění nebo při intoxikaci apod.
Druhy organických psychosyndromů
Psychické poruchy při encefalitidách a meningitidách
Primární
Psychické poruchy při úrazech hlavy
organické
Psychosyndromy Psychické poruchy při mozkových nádorech
Atroficko degenerativní poruchy (demence)
Psychické poruchy při infekčních somatických
Sekundární
onemocněních
organické
psychosyndromy Psychické poruchy při neinfekčních somatických
onemocněních
Psychické poruchy při metabolických a endokrinních
poruchách
Psychické poruchy při intoxikacích
PRIMÁRNÍ PSYCHOSYNDROMY
Psychické poruchy při encefalitidách a meningitidách
Do této kategorie zařazujeme např. vzteklinu (Lyssa) či klíšťovou encefalitidu.
Obecný klinický obraz encefalitid tvoří únava, stavy zmatenosti, deprese,
bolesti hlavy a u nejtěžší forem postupující demence.
Konkrétně Lyssa se projevuje nespavostí, úzkostmi a depresí. U
pokročilejších stadií se objevují i deliriózní stavy, neklid agresivita. Končí
letálně. Při některých dětských nemocích (příušnice, spalničky, spála apod.)
hovoříme o tzv. „sekundárních encefalitidách“.
Objasněte pojmy „encefalitida“ a „meningitida“.
Psychické poruchy při úrazech hlavy
Klinický obraz : Ztráta vědomí s amnézií, v těžších případech koma.
Tělesné symptomy :
Neurologické symptomy : Psychické symptomy :
- poruchy spánku,
- poruchy pohyblivosti,
- deliriózní stav,
- poruchy rovnováhy,
- obrny končetin,
- amnestický syndrom
- kolísání krevního
- poruchy citlivosti.
- halucinační poruchy,
tlaku,
- posttraumatická
- zpomalení srdeční
činnosti.
epilepsie či
demence.
Jaký je rozdíl mezi „komocí mozku“ a „kontuzí mozku“ ?
Psychické poruchy při mozkových nádorech
Příznaky souvisí zejména s typem a lokací nádoru a věkem pacienta.
U mladších jedinců převažují spíše poruchy vědomí, u starších psychózy.
Příklady :
Frontální lalok – apatie, psychomotorické poruchy, euforie.
Temporální lalok – poruchy paměti, percepční afázie, depersonalizace,
halucinace, iluze dejavu.
Parientální lalok – apraxie, amnézie.
Okcipitální lalok - zrakové halucinace, korová slepota.
Podkorová centra – Pickovy vize, Lhermiterovy halucinace apod.
Atroficko degenerativní poruchy (demence)
Mezi atroficko degenerativní poruchy řadíme Alzheimerovu, Pickovu,
Parkinsonovu a Huntingtonovu choroby.
Vždy se jedná o postupující
intelektovou deteriorizaci.
Etiologie Alzheimerovy choroby je není ještě zcela objasněna.
V klinickém obrazu se objevuje zejména deteriorizace pamětních funkcí na staré
i nové zážitky, ztráta dosavadních zájmů, dezorientace, poruchy zrakověprostorové orientace a ztráta sebeobsluhy. Pacienti postupně zapomínají i tváře a
jména svých nejbližších, přestávají komunikovat a jsou inkontinetní. Toto
onemocnění končí letálně.
Pickova choroba se zprvu vyznačuje chorobnou apatií či nepřiměřenou
eufórií. Pacienti vtipkují bez sociálních zábran. Postupně se přidružují poruchy
paměti a defekty řeči. Onemocnění propuká mezi 60. a 70. rokem a je poměrně
vzácné.
Parkinsonova demence začíná v 7. decéniu. Typická je zapomnětlivost,
kdy si pacient není schopen vybavovat, ale vštípivost je zachována. Vždy je
postiženo abstraktní myšlení a k výrazné intelektové deteriorizaci dochází až
v pozdních stádiích choroby.
U Huntingtonovy choroby jsou nápadné mimovolní pohyby, poruchy
paměti a myšlení. Propuká mezi 40. a 50. rokem věku a pacienti obvykle umírají
do 10-15 let.
SEKUNDÁRNÍ PSYCHOSYNDROMY
(SYMTOMATICKÉ PSYCHICKÉ PORUCHY)
Psychické poruchy při infekčních somatických onemocněních
Při každém infekčním onemocnění registrujeme celkovou vyčerpanost
organismu, což vede k oslabení CNS, projevující se dráždivostí, poruchami
koncentrace, nezájmem, nechutenstvím, nespavostí, skleslostí, někdy i
depresemi a úzkostí.
Psychické poruchy při neinfekčních somatických onemocněních
Na každé somatické onemocnění je i odezva psychická, která může mít
podobu „pouhých“ poruch emocí, ale i psychotickou.
Např. u těžších jaterních poruch se vyskytují deliriózní stavy, u plicních
onemocnění - depresivní a depresivně anxiózní stavy a krevní choroby se často
projevují komplexními depresivními syndromy. Somatická onemocnění mají
návaznost i na poruchy osobnosti. Jednou z nejznámějších je tzv. tuberkulózní
charakterologie, při které registrujeme zvýšenou egocentričnost, zvýšená
sexuální vzrušivost, sklony vyvolávat konflikty, hypománii a euforii.
Psychické poruchy při metabolických a endokrinních poruchách
V zásadě platí to, co je uvedeno v předcházejících odstavcích, jen průběh
je dlouhodobější. Např. při cukrovce jsou typické neurastenické syndromy a
u Addisonovy choroby (porucha nadledvinek) je pacient duševně skleslý, slabý,
snadno unavitelný, má sníženou aktivitu, deprese, je nerozhodný a apatický.
Psychické poruchy při intoxikacích
Rozlišujeme intoxikace návykové, intoxikace při suicidální aktivitě.
Při lehčích otravách se vyskytují deliriózní stavy, při těžších kóma.
Konkrétní klinický obraz je však vždy vázán na chemické složení látky.
Download

Mentální retardace