Pojistná smlouva – pojištění živelních událostí číslo:
K pojistné smlouvě pov. ručení číslo:
Pojistná částka
Pojistné
VIN
Pojistné období
Smluvní podmínky pro sjednání havarijního pojištění – pojištění živelních událostí
Skupinové pojistné smlouvy č. 00113118226
(dle § 269 odst. 2 obchodního zákoníku)
Preambule
Smluvní strany se rozhodly uzavřít tuto smlouvu o sjednání
havarijního pojištění – pojištění živelních událostí na základě
Skupinové pojistné smlouvy (dále jen "SPS"), která upravuje
podmínky pojištění vozidel u vybrané pojišťovny (dále jen
"pojistitel").
Tato skupinová smlouva byla uzavřena mezi :
Pojistitelem: Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., VIG
Pojistníkem: PMBS LEASING, s.r.o., se sídlem Brno,
Šumavská 31, 612 54, IČO 26297400
První moravská brokerská společnost, s.r.o., se sídlem Brno,
Šumavská 31, 612 54, IČO 49 452 436, jako smluvním
pojišťovacím makléřem pro PMBS LEASING, s.r.o.
Tato smlouva stanoví předpoklady, za kterých se ji mohou
účastnit třetí osoby jako pojištění.
Článek I.
Úvodní ustanovení
1. Pojištění sjednané touto Smlouvou se řídí Všeobecnými
pojistnými podmínkami pro soukromé pojištění vozidel
VPPPV 1/06 (dále jen „VPPPV“) a Doplňkovými
pojistnými podmínkami pro soukromé pojištění vozidel
DPPPV 1/06 (dále jen „DPPPV“), které jsou uvedeny
v příloze č. 2 a jsou součástí této Smlouvy.
2. Oprávněná osoba: pojištěný nebo jiná osoba,
které v důsledku pojistné události vznikne právo na pojistné
plnění
podle příslušných VPP a DPP podmínek.
3. Místo pojištění: není-li dále v pojistné smlouvě ujednáno
jinak, se pojištění vztahuje na území dle VPPPV 1/06 čl.15.
Článek II.
Předmět smlouvy, předměty pojištění, spoluúčasti
1. Předmětem této Smlouvy je pojištění živelních událostí
podle VPPPV čl.2, písm.c). Živelní událostí ve smyslu VPP
rozumíme požár, výbuch, bezprostřední úder blesku, zřícení
skal, zemin nebo lavin, pád stromů nebo jiných předmětů,
krupobití, povodeň nebo záplavu a vichřici.
2. Vozidla vstupující do tohoto pojištění musí být zároveň
pojištěna na pojištění odpovědnosti z provozu vozidel
u ČPP, a.s., VIG.
3. Pro tuto pojistnou smlouvu se neuplatňuje čl.4 DPPPV Slevy a přirážky, čl.5 DPPPV – Bonus/Malus a čl. 11DPPPV –
Asistenční služba. Pojištění se sjednává se spoluúčastí ve výši
1.000,-Kč.
Článek III.
Doba pojištění, pojistné období
1. Tato Smlouva i jednotlivá Pojištění odpovědnosti se
sjednávají na dobu neurčitou s pojistným obdobím ročním.
Vznikne-li jednotlivé Pojištění odpovědnosti v průběhu
pojistného období Smlouvy, pak pojistné období
jednotlivého Pojištění odpovědnosti neplyne shodně
s pojistným obdobím Smlouvy.
Článek IV.
Pojistná částka, pojistné
1. Výši pojistné částky si určuje pojistník při sjednání
pojištění ve výši odpovídající pojistné hodnotě vozidla
v době sjednání pojištění. Pojistné plnění poskytne pojistitel
v souladu s čl. 11 VPPPV a čl. 6 DPPPV.
Článek VI.
Hlášení pojistných událostí
Vznik pojistné události nahlásí pojištěný bez zbytečného
odkladu na klientské lince 841 444 555 nebo osobně na
přepážce pobočky pojistitele. Informace o stavu likvidace
pojistné události zjistíte také na klientské lince 841 444 555.
Podklady k pojistné události zašlete faxem: 547 213 468,
e-mailem: [email protected] nebo dopisem:
Česká podnikatelská pojišťovna, a.s.
Vienna Insurance Group
OLPUV
P.O. Box 28
664 42 Modřice
Download

Smluvní podmínky pojištění živelních událostí