Návrh
na vyhlášení ochrany památného stromu
Název navrhovaného objektu: Buk u stadionu
Okres: Mladá Boleslav
Obec: Benátky nad Jizerou
Katastrální území: 602108
Vlastník: Město Benátky nad Jizerou
Parcelní číslo pozemku: 6/1
Navrhovaná kategorie: Památný strom
Mapové podklady:
a) katastrální mapa měř. 1:2.000 (viz Příloha 1)
b) 1:5.000 (viz Příloha 2)
c) 1:50.000 (viz Příloha 3)
Popis lokality: Zalesněný park o rozloze 64261 m2 se nachází v Nových Benátkách, je
v blízkosti zámku. Po okrajové části parku vede zpevněná písčitá cyklostezka. Kromě
fotbalového stadionu se v blízkosti stromu nachází objekt bývalého letního kina. Tento
objekt bude v r. 2015 stržen a na jeho místě se plánuje výstavba skautské klubovny.
Charakter výskytu: Na tomto místě jediný strom tohoto druhu. V celém parku se vyskytuje
pouze několik jedinců (4) buků. V parku se dále vyskytují tyto dřeviny: borovice lesní, javor
mléč, javor babyka, bříza bělokorá, modřín opadavý, z nichž převažuje výskyt jírovce maďalu.
Druh dřeviny: buk lesní (Fagus sylvatica Pendula)
Obvod kmene ve 130 cm: 242 cm
Výška stromu: 32 m
Výška koruny: 32 m
Stáří: 150 let
Počet jedinců: jeden
Šířka koruny: 15 m
Zdravotní stav: velmi dobrý
Zdůvodnění ochrany: Na území parku jsou vyhlášeny již dva památné stromy a to Jinan
dvoulaločný (Ginko biloba) a Mahalebka pod zámkem (Prunus mahaleb). Výběr potvrdil po
konzultaci i referent životního prostředí Miroslav Kochman a hajný pan Karel Bendl. Jedná se
o statný, zdravý strom, který se nachází v lokalitě, kde se jeho druh, v tomto stáří, vyskytuje
pouze v několika exemplářích a z těchto exemplářů je tento strom v nejlepším zdravotním
stavu. Dalším důvodem je plánovaná výstavba nové skautské klubovny v jeho okolí. Při
stavebních pracích by mohlo dojít k jeho poškození či dokonce pokácení a proto se tomu dá
zabránit nejlépe touto cestou, když bude strom vyhlášen za památný dříve, než začnou
stavební práce. Strom slouží také jako hnízdní místo pro holuba doupňáka.
Vymezení ochranného pásma: 330 cm
Navrhované podmínky režimu ochranného pásma: V ochranném pásmu se musí udržovat
čistota od odpadů. Dále se nesmí v pásmu nic poškozovat, z důvodů možného narušení
stromu či jeho kořenového systému. Odřezání suchých a nebezpečných větví z okolních
stromů. V rámci plánované výstavby se zruší nevzhledný plot a v okolí stromu je nutno vyset
novou travnatou plochou. Zamezení pohybu lidí v blízkém okolí napomůže informační
tabule.
Zdroje možného ohrožení: Lidská činnost, pád vedlejších stromů při větší vichřici. Budoucí
stavební práce v jeho okolí.
Provedená ošetření nebo konzervační zásahy: Odřezávání poškozených větví.
Údaje z literatury: Strom je zmiňován pouze jako součást parku v městském archivu.
Údaje o fotodokumentaci: Nafotil Jakub Tichý, dne 13. dubna 2014. Je uložena v elektronické
podobě a na fotoaparátu.
Fyziologický stav: kvete
plodí
semena klíčivá
Údaje o historickém významu: Je součástí flóry místního parku a zdrojem stínu, potravy a
ukrytu pro okolí.
Rok měření: 2014
Datum návrhu: 13. dubna 2014
Navrhovatel: Tereza Šmejdířová, Ondřej Vála, Jakub Tichý
Příloha 1
Příloha 2
Příloha 3
Fotodokumentace:
Buk a část bývalého letního kina
Asi 10 m od buku vede cyklostezka
Pohled na korunu
Za bukem pokračuje zalesněný park.
Download

Návrh na vyhlášení památného stromu „Buk u stadionu”