DEFRO AG LUX- regulátor kotle
-1-
DEFRO AG LUX- regulátor kotle
-2-
DEFRO AG LUX- regulátor kotle
Prohlášení o shodě č. 31/2010
My, firma TECH, ul. St. Batorego 14, 34-120 Andrychów, Polsko, prohlašujeme s plnou odpovědností, že námi vyráběný
termoregulátor DEFRO-AG LUX 230V, 50Hz splňuje požadavky vyhlášky ministra hospodářství, práce a sociálních věcí
(Sb. 03.49.414) z 12. března 2003, kterou se zavádí ustanovení nízkonapěťové směrnice (LVD) 2006/95/ES), a vyhlášky ministra infrastruktury (Sb. 03.90.848) z 2.4.2003, kterou se
zavádí ustanovení směrnice 2004/108/ES.
Ovladač DEFRO-AG LUX úspěšně prošel zkouškou kompatibility EMC při zapojení optimální zátěže.
K hodnocení shody byly použity harmonizované normy PN-EN
60730-2-9, IEC 60730-2-9.
.
Spolumajitelé:
Paweł Jura, Janusz Master
-3-
DEFRO AG LUX- regulátor kotle
POZOR!
ELEKTRICKÉ ZAŘÍZENÍ POD
NAPĚTÍM!
Před prováděním jakýchkoliv činností
spojených s napájením (připojování
vodičů, instalace zařízení atd.) je nutné
se přesvědčit, že regulátor není zapojen
do sítě!
Montáž musí provádět osoba s příslušným
oprávněním na elektřinu.
Před spuštěním ovladače musí být
provedeno měření účinnosti nulování
elektrických motorů a kotle a měření
izolace elektrických vodičů.
AZA SERVIS s.r.o.
Pražská 805, 259 01 Votice
Tel:+420 604265798
zastoupení na Moravě - Nové Město na Moravě
tel: +420 604714653
www.defro.cz
[email protected]
-4-
DEFRO AG LUX- regulátor kotle
I.Popis
Regulátor teploty DEFRO AG-LUX je určen pro kotle ústředního topení s podavačem paliva. Řídí čerpadlo ústředního topení (CO), čerpadlo teplé užitkové vody (TUV), čerpadlo podlahového topení, čerpadlo
cirkulace kotle, ventilátor, podavač paliva a dva směšovací ventily.
Výhodou tohoto zařízení je jeho jednoduchost použití. Uživatel provádí změny v parametrech na přehledném dotykovém displeji.
Jakékoliv připomínky týkající se programu by měly být sděleny
výrobci kotlů. Každý ovladač musí být nastaven individuálně pro
své vlastní potřeby v závislosti na typu používaného paliva a typu
kotle. Za špatné nastavení ovladače fy. TECH odpovídá.
-5-
DEFRO AG LUX- regulátor kotle
II. Princip funkce
Tato kapitola popisuje funkce regulátoru, jak změnit nastavení
a navigaci v nabídkách.
II.a) Základní pojmy
Nastavení – při práci s ovladačem se prochází nastavením pracovního
cyklu a na displeji se zobrazí zpráva: "pracovní místa". To je základní
podmínkou chodu regulátoru, v němž je možnost nastavit provoz a útlum podávání paliva. Jestliže teplota kotle stoupne nad požadovanou
hodnotu, spustí se tzv. způsob udržení Backup režim. Tento režim se
spustí automaticky pokud teplota bude stejná nebo vyšší než žádaná
teplota.
Zpráva: "udržovat" V tomto případě by měl regulátor pomalu plynule
snížit teplotu oběhové vody dle dodávaného paliva.
II.b) Domovská stránka
Během normálního provozu regulátoru je na dotykovém LCD viditelná
hlavní stránka. Je rozdělena do čtyř hlavních částí:
● V horní části obrazovky se zobrazí aktuální režim provozu a
hodin;
● V dolní části displeje se zobrazuje, jak správně v současné době
pracují motory provozovaného zařízení (podavač, ventilátor, čerpadlo
ÚT, teplé užitkové vody (TÚV), oběhové čerpadlo kotle a čerpadlo pro
podlahové topení v pohotovostním režimu a menu.
● Vlevo na displeji se zobrazí teplota CO (ÚT) aktuální a odkaz s rychlými změnami v nastavení teploty;
● Umístěná v pravé části je teplota teplé užitkové vody (TÚV) aktuální a odkaz s rychlými změnami teploty nebo - v režimu vytápění vašeho
objektu.
Po stisknutí tlačítka MENU je uživatel naveden na další funkci menu.
Když se budete v menu pohybovat pomocí tlačítek PLUS/MINUS
stisknutím libovolné funkce ve výběru menu dojde ke startu. Stisknu-6-
DEFRO AG LUX- regulátor kotle
tím tlačítka EXIT opustíte funkci a stisknutím opět jdeme do vyšší
úrovně menu.
RYCHLÁ ZMĚNA ZADANÉ TEPLOTY
NA KOTLI
PŘECHAD DO POHOTOVOSTNÍHO
REŽIMU (STANDBY)
RYCHLÁ ZMĚNA ZADANÉ TEPLOTY
NA BOILERU (TV)
Pohotovostní režim je dodatečnou
ochranou. Nouzově odpojí všechny
pohony. Ovladač (zásobník, ventilátor a čerpadla).
Tlačítko „Standby” (pohotovostní
režim) je k dispozici pro každé zobrazení na obrazovce tak, aby v případě potřeby stisknutím tlačítka
bylo možno rychle vypnout všechny
spotřebiče dle předpisů.
Poznámka: Pohotovostní režim neodpojuje regulátor úplně.
-7-
DEFRO AG LUX- regulátor kotle
VSTUP DO HLAVNÍ NABÍDKY
II.c) Zadání teploty ústřední topení
Tato funkce slouží k nastavení požadované teploty CO (ÚT). Tuto teplotu lze také změnit přímo z hlavní obrazovky ovladače.
II.d) Zadání teploty C.W.U.(TÚV)
-8-
DEFRO AG LUX- regulátor kotle
Pomocí této funkce nastavíte požadovanou teplotu vody. Tato teplota
může být změněna přímo na hlavní obrazovce regulátoru. Poté co voda
pro ohřev v kotli při teplotě na regulátoru odpojí čerpadlo C.W.U.
(TÚV). Znovu je čerpadlo připojeno po následovném poklesu pod nastavenou teplotu o určitou hodnotu (viz hystereze TÚV nastavení menu).
II.e) Vzhled obrazovky
Uživatel může změnit pohled na hlavní obrazovce. Výběr by měly být
z těchto pohledů:
➢ Obrazovky CO (ÚT)
-9-
DEFRO AG LUX- regulátor kotle
➢ Obrazovky ventilů
➢ Obrazovka parametrů
Poznámka:
Chcete-li zobrazit parametry ventilů, které byly aktivovány musí být
ventily řádně nainstalovány a nakonfigurovány při instalaci.
II.f) Ruční provoz
- 10 -
DEFRO AG LUX- regulátor kotle
Pro větší pohodlí je řídicí jednotka vybavena pro ruční ovládání provozu. V této funkci každé ovládané zařízení (podavač paliva, ventilátor,
CO (ÚT) čerpadlo, čerpadlo teplé užitkové vody (TÚV), oběhové čerpadlo kotle, podlahové čerpadlo) lze zapínat a vypínat nezávisle na
ostatních. Jejich provoz je indikován ikonou pulzující animovaným
bleskem vedle aktivní funkce.
II.g) Čas podávání paliva
Tato volba nastaví čas podávání paliva. Pracovní doba by měla být nastavena v závislosti na použití paliva a typu kotle.
II.h) Přestávka podávání paliva
Přerušení časového intervalu se používá k nastavení podavače. Parametr by měl být přizpůsoben druhu paliva, jež je spalováno v kotli.
Špatná volba času přerušení může způsobit poruchu kotle. (tj. kotel
nemůže dosáhnout nastavené teploty). Výběr vhodné doby umožňuje
správnou funkci kotle.
II.i) Hystereze teploty kotle
Tato volba slouží k nastavení hystereze teploty. To je rozdíl mezi
teplotou na vstupu do cyklu údržby- útlumu a teplota návratu do pracovního cyklu (například, když je nastavena nastavené teplota 60°C a
hystereze je 3°C bude tento přechod probíhat tak že, při provozním
cyklu teplota dosáhne 60°C a při návratu do pracovního cyklu dojde po
snížení teploty na 57°C).
- 11 -
DEFRO AG LUX- regulátor kotle
II.j) Hystereze teploty TUV
Tato volba slouží k nastavení požadované hystereze teploty v kotli.
To je maximální rozdíl mezi bodem nastavení teploty, která je žádoucí
pro kotel a aktuální teplotou kotle, při které se aktivuje čerpadlo
C.W.U. (TÚV). Například, když je nastavená teplota nastavena na 55°C
a hystereze je 5° pak po dosažení nastavené teploty, tj. 55°C čerpadlo teplé užitkové vody vypne. Ke znovu aktivaci čerpadla C.W.U.
(TÚV) dojde po snížení teploty na 50°C.
II.k) Teplotní alarm
Pomocí této funkce nastavíte čas, kdy bude fungovat alarm teploty.
Jestliže se teplota kotle nezvýší do doby nastavené pro hlášení.
Přednastavený teplotní alarm se aktivuje s příslušnou zprávou.
Po stisknutí tlačítka OK na dotykové obrazovce se vypne alarm regulátoru a dojde k návratu posledního režimu předvolby.
II.l) Výkon ventilátoru
Tato funkce kontroluje otáčky ventilátoru. Oblast činnosti řízení
je v rozsahu od 1 do 100%. Čím vyšší procento je nastaveno tím rychleji ventilátor běží, kde 1% jsou minimální otáčky ventilátoru a 100%
maximální otáčky ventilátoru.
- 12 -
DEFRO AG LUX- regulátor kotle
II.m) Režimy činnosti
V této funkci v závislosti na potřebách uživatele je možný výběr ze
čtyř režimů provozu kotle.
II.m.1) Vytápění objektu
Výběrem této možnosti se regulátor přepne na vytápění vašeho objektu a bude pracovat jen čerpadlo pro ústřední topení nad spínací
teplotou čerpadla. Pod touto teplotou (minus 2°C – teplotní konstanta
hystereze) se čerpadlo zastaví.
II.m.2) Přednost ohřevu boileru
- 13 -
DEFRO AG LUX- regulátor kotle
V tomto režimu se zapne čerpadlo pro ohřev TÚV dle regulace teploty a po dosažení nastavené teploty TÚV se čerpadlo vypne a aktivuje
se čerpadlo ústředního topení.
Provoz čerpadla ústředního topení probíhá od okamžiku, kdy teplota
kotle klesne pod žádanou hodnotu. Pak vypne čerpadlo ústřední topení
a připojí se čerpadlo C.W.U. (TÚV). V tomto režimu je ventilátor a podavač paliva omezen na teplotu 62°C na kotli, protože zabraňuje přehřátí kotle.
POZNÁMKA: Kotel by měl být vybaven zpětnými ventily na okruzích
pro čerpadla ústřední topení a C.W.U. (TÚV). Zpětným ventilem namontovaným na čerpadle C.W.U. )TÚV) bráníme čerpání horké vody z
kotle.
II.m.3) Paraelní provoz čerpadel
V tomto režimu čerpadla běží paralelně nad nastavenou teplotou
přepínání (viz spínací funkce teploty v menu instalačního čerpadla).
Čerpadlo ústředního topení pracuje po celou dobu a čerpadlo C.W.U.
(TÚV) vypne po dosažení žádané teploty boileru.
POZNÁMKA: V tomto režimu by měl být namontován trojcestný ventil nebo jiné zařízení, které způsobí, že směšovač bude udržovat jinou
teplotu v kotli a jinou pro topný systém objektu.
- 14 -
DEFRO AG LUX- regulátor kotle
II.m.4) Letní režim
Po aktivaci této funkce zůstane v provozu pouze čerpadlo boileru
(TÚV), které ohřívá vodu v boileru. Toto čerpadlo je provozováno nad
nastavenou prahovou přepínací teplotou (viz teplota přepínání funkce
čerpadla) a pracuje až do dosažení požadované teploty. Čerpadlo se
opět zapne, když teplota klesne pod nastavenou hodnotu teplotní hystereze v tomto režimu. Letní režim lze nastavit pouze na teplotu vody
v kotli (zadaná teplota kotle zároveň představuje zadanou teplotu
boileru).
II.n) Zálohování
Tato volba nastaví čas podavače paliva a ventilátoru v režimu Backup
(nad nastavenou teplotu).
II.o) Break zálohování
Tato funkce slouží k nastavení časového intervalu podávání paliva, zatímco zůstává v záloze cyklus (práce nad stanovenou temp.).
UPOZORNĚNÍ: Nesprávné nastavení této volby může způsobit trvalý
růst teploty! Přerušení podávání by nemělo být příliš krátké.
II.p) Nastavení ventilátoru pro udržení ohně
V této funkci uživatel nastaví čas provozu a přestávky ventilátoru při
práci v cyklu útlumu.
15
DEFRO AG LUX- regulátor kotle
II.q) Podavač paliva v režimu AUTO
Tato volba umožňuje automatické vypnutí činnosti podavače. Podavač
paliva lze vypnout pro ruční podávání paliva, které by vedlo k havárii
kotle.
II.r) Tovární nastavení
Regulátor je předem nakonfigurován pro práci. Toto nastavení by však
mělo být přizpůsobeno vašim potřebám. Kdykoliv je možné se vrátit do
nastavení z výroby. Při návratu do nastavení regulátoru z výroby dojde
ke ztrátě vlastního nastavení. Od tohoto okamžiku můžete opět nastavit vlastní parametry kotle.
16
DEFRO AG LUX- regulátor kotle
II.s) Informace o programu
Po spuštění této volby se objeví na regulátoru logo výrobce s verzí
softwaru.
III. Nabídka nastavení
III.a) Ventil 1
Tato volba slouží k nastavení směšovacího ventilu pro provoz s dalším
řídícím modulem. Aby ventil pracoval správně a v souladu s očekáváním
uživatel musí se nejprve provést jeho registrace. Zadejte číslo modulu
(to je podle počtu ventilů dle dokumentace) a pak je nutno nastavit
některé další parametry.
1. Kontrola teploty
17
DEFRO AG LUX- regulátor kotle
Tento parametr určuje vzorkovací frekvenci (kontrola). Pro nastavení
teploty směšovacího ventilu ústředního vytápění nebo C.W.U.(TÚV).
Pokud čidlo ukazuje změnu teploty (odchylka od nastavené hodnoty),
pak se servopohon zruší nastavení nebo se s výhledem vrátí na žádanou
pokojovou teplotu.
2. Čas otevření
V této funkci se nastavuje doba otevření ventilu, neboli za jakou dobu
se ventil otevře na 100 %. Tento čas je nutné stanovit podle používaného servopohonu ventilu (uvedený na výrobním štítku).
3. Jednotkový skok- krok
V této funkci se nastaví procentní nárůst otevření ventilu, neboli jaké
procento otevření nebo uzavření ventil musí provést.
18
DEFRO AG LUX- regulátor kotle
4. Minimální otevření
V této funkci nastavujeme minimální hodnotu otevření ventilu. Pod tuto hodnotu ventil nezavírá.
5. Typ ventilu
S touto volbou uživatel zvolí typ ventilu: CO (ÚT) nebo pro podlahové
topení.
6. Odstranění ventilu
Pomocí této funkce je možné jednoduše odstranit komunikaci s
nepoužívaným ventilem.
19
DEFRO AG LUX- regulátor kotle
III.b) Ventil 2
Jestliže chce uživatel řídit dva ventily, musí podobně jako v předcházejícím případu zaregistrovat 2. ventil a příslušným způsobem nakonfigurovat všechna nastavení analogicky jako v případě ventilu 1.
III.c) Teplotní spínání čerpadel
Tato volba slouží k nastavení teploty CO (ÚT) a C.W.U. (TÚV) (to je
teplota kotle). Pod nastavenou teplotu obě čerpadla nejsou v provozu a
nad touto teplotou jsou čerpadla v provozu, ale pracují v závislosti na
provozním režimu (viz druhy čerpadel).
III.d) Pokojový regulátor
K regulátoru DEFRO AG-LUX může být připojen regulátor pokojové
teploty, ale jeho správnou funkci bude možné zajistit po vypnutí
funkce PID. Regulátor v tomto režimu bere v úvahu nastavenou
teplotu prostoru.
20
DEFRO AG LUX- regulátor kotle
Ventilátor funguje do dosažení nastavené teploty v řídicí místnosti.
Nicméně práce kotle je omezena na teplotu regulátoru instalovaném
na kotli.
Můžete si vybrat ze dvou typů ovládání:
➢ Standard (dvoustavový regulátor),
➢ TECH pokojový termostat (zařízení, které umožňuje rozsáhlou
kontrolu několika parametrů současně).
Po zapnutí regulátoru je možno v hlavní řídicí místnosti vidět na obrazovce v horní části displeje blikat písmeno „P“.
Poznámka: Nepřipojujte na výstup regulátoru vnější napětí.
III.e) Čerpadlo podlahového topného systému
Tato funkce se používá pro řízení podlahového vytápění. Uživatel zadá
teplotu podlahového vytápění v rozsahu aktivace 30°C - 55°C. Minimální teplota je měřena na kotli. Maximální teplota je měřena na čidle za
čerpadlem podlahového systému.
21
DEFRO AG LUX- regulátor kotle
Pod zadanou minimální teplotou podlahového systému podlahové čerpadlo neběží. Nad touto zadanou teplotou je čerpadlo v provozu až do
dosažení nastavené maximální teploty. Po dosažení nastavené teploty
se čerpadlo vypne. Čerpadlo je znovu připojeno po snížení teploty podlahy pod žádanou teplotu o 2°C.
III.f) Oběhové čerpadlo
Tato funkce slouží k ovládání cirkulačního čerpadla TÚV mezi
bojlerem a nejvzdálenějším odběrem TÚV. Uživatel po zapnutí funkce
nastaví denní cyklus aktivace nebo vypnutí čerpadla po 30minut.
III.g) Hodiny
Při nastavení hodin uživatel definuje aktuální čas a den v týdnu.
22
DEFRO AG LUX- regulátor kotle
IV. Zabezpečení
S cílem zajistit maximální bezpečnost a bezproblémový provoz
regulátor má několik ochranných funkcí. V případě, že dojde k aktivaci
alarmu zazní pípnutí a na displeji se zobrazí zpráva. Chcete-li aby se
regulátor vrátil k provozu, stiskněte tlačítko „MENU“. V případě teplotního alarmu příliš vysoké teploty ústředního topení je nutno počkat,
aby tato teplota klesla pod zadanou.
IV.a) Teplotní alarm
Tato ochrana je aktivní pouze v režimu (v případě, že teplota kotle je
nižší než nastavená teploty). Jestli-že se teplota kotle nezvyšuje ve
lhůtě stanovené nastavené uživatelem, je aktivován alarm, vypne se
podavač paliva a ventilátor. Toto je doprovázeno pípnutím. Na displeji
se zobrazí následující zpráva: "nestoupá teplota".
IV.b) Tepelná ochrana kotle
To je další mini bimetalový senzor umístěný u čidla teploty kotle, který odstaví ventilátor a podavač paliva v případě překročení teplotního
alarmu - 85°C. Aktivace zabrání varu vody v instalaci v případě přehřátí nebo poškození regulátoru kotle. Po aktivaci této ochrany, když
teplota klesne na bezpečnou hodnotu, senzor automaticky aktivuje
provoz kotle a signalizace alarmu se zruší. V případě poškození nebo
přehřátí snímače bude hořák (ventilátor a podavač paliva) odpojen.
IV.c) Automatické čidlo kontroly
V případě poškození CO (ÚT) nebo TUV senzoru aktivuje se akustický
alarm a současně se zobrazí příslušné označení poruchy. Například:
"CO senzor poškozený ". Podavač a ventilátor se vypne. Čerpadlo se
zapne bez ohledu na aktuální teplotu. V případě poškození čidla centrálního vytápění nebo podavače se aktivuje alarm dokud není vyměněn
23
DEFRO AG LUX- regulátor kotle
poškozený senzor za nový. Máte-li vadné čidlo TUV stlačte tlačítko
„MENU“, které vypne alarm a ovladač se vrací k práci s jedním
čerpadlem (CO). Aby mohl kotel pracovat ve všech režimech, musí být
vadný senzor vyměněn za nový.
IV.d) Ochrana proti varu vody v kotli
Tato ochrana se vztahuje pouze na kotle v režimu priority a to při nastavení teploty kotle je 55°C a např. teploty kotle při skutečným zvýšení teploty na 62°C (tomu se říká teplota priority), pak ovladač vypne
podavač paliva a ventilátor. Pokud teplota kotle stále zvyšuje na 80°C
zapne se čerpadlo ÚT. Pokud teplota i nadále roste, pak se při teplotě
85°C se spustí alarm. Tento stav může často nastat, když je přerušeno nebo špatně namontováno čidlo kotle, došlo k poškození čerpadla.
Nicméně, když teplota je nižší než je práh 60°C regulátor aktivuje podavač a ventilátor a bude pracovat v režimu, aby bylo dosaženo teploty 62°C.
IV.e) Tepelná ochrana
Regulátor má další ochranu proti poškození a to bimetalový senzor. Po
překročení teploty 85°C se zapne alarm a na displeji se objeví zpráva:
"teplota je příliš vysoká". O poškozeném bimetalovém čidle regulátor
obdrží informaci o aktuální teplotě na kotli od elektronického snímače.
V případě překročení alarmu se vypne ventilátor a zároveň se zapnou
obě čerpadla pro odběr teplé vody do systému objektu.
IV.f) Ochrana zásobníku paliva
Na podavači paliva je umístěn další senzor, který měří teplotu. V případě výrazného zvýšení teploty (nad 70°C) je zapnut alarm a podavač
paliva je připojen na 10 minut ten vytlačí hořící palivo do spalovací komory. Senzor šneku tímto způsobem chrání zásobník paliva před zahořením paliva v nádrži.
24
DEFRO AG LUX- regulátor kotle
IV.g) Pojistka
Regulátor má trubkovou tavnou pojistku WT 6,3A pro zabezpečení
sítě. Použití pojistky s vyšší hodnotou může způsobit poškození ovladače.
V. Údržba
Regulátor DEFRO LUX-AG by měl být před topnou sezonu a během
celé jeho životnosti kontrolován technický stav vedení. Měl by se také
kontrolovat povrch regulátoru, čistit od prachu a dalších znečišťujících látek. Měla by se také měřit efektivita uzemnění elektromotorů
(čerpadlo ústřední topení, čerpadlo C.W.U. (TÚV), ventilátoru a podavače paliva).
TECHNICKÉ ÚDAJE
Pol.
Označení
Jednotka
Rozsah
1
Napájení
V
230V/50Hz +/-10%
2
Příkon
W
9
3
Okolní teplota
°C
10÷50
4
Výstupní zátěž podavače
A
2
5
Výstupní zátěž oběhového čerpadla
A
0,5
6
Výstupní zátěž ventilátoru
A
0,6
7
Rozsah měření teploty
°C
0÷85
8
Přesnost měření
°C
1
9
Rozpětí měření teploty
°C
30÷80
10
Tepelná odolnost čidla
°C
-25÷90
11
Pojistka
A
6,3
VI. Montáž
Montáž by měl vždy provádět pracovník s příslušnými oprávněními!
Jednotka v době údržby nemůže být pod napětím (nezapomeňte se
přesvědčit, aby byla zástrčka mimo síť)!
25
DEFRO AG LUX- regulátor kotle
POZNÁMKA: Nesprávné zapojení může způsobit poškození regulátoru! Regulátor nemůže pracovat v uzavřeném systému centrálního vytápění. Musí být namontovány pojistné ventily, expanzní nádoby chránící
kotel proti vařící vody v systému ústředního vytápění.
VI a) Schéma zapojení regulátoru
Věnujte prosím pozornost při instalaci kabeláže regulátoru. Pozornost
je třeba věnovat správné zapojení uzemnění.
PE-EARTH (žluto-zelený)
N-neutrální (BLUE)
L-fáze (hnědá)
Poznámka: Detail jak připojit regulátor k instalaci kotle je uvedeno na
přiloženém obrázku.
26
DEFRO AG LUX- regulátor kotle
Místo připojení čerpadel a snímačů:
27
DEFRO AG LUX- regulátor kotle
Obsah
I. Popis ...............................................................................................................................................................
II. Princip funkce ............................................................................................................................................
II. a) Základní pojmy ......................................................................................................................................
II. b) Domovská stránka ................................................................................................................................
II. c) Zadání teploty ústředního topení ....................................................................................................
II. d) Zadání teploty TÚV .............................................................................................................................
II. e) Vzhled obrazovky .................................................................................................................................
II. f) Ruční provoz ..........................................................................................................................................
II. g) Čas podávání paliva ..............................................................................................................................
II. h) Přestávka podávání paliva ..................................................................................................................
II. i) Hystereze teploty kotle .....................................................................................................................
II. j) Hystereze teploty TÚV ......................................................................................................................
II. k) Teplotní alarm .......................................................................................................................................
II. l) Výkon ventilátoru ..................................................................................................................................
II. m) Režimy činnosti ...................................................................................................................................
II. m.1) Vytápění objektu...............................................................................................................................
II. m.2) Přednost ohřevu boileru ................................................................................................................
II. m.3) Paraelní provoz čerpadel ...............................................................................................................
II. m,4) Letní režim ........................................................................................................................................
II. n) Zálohování ..............................................................................................................................................
II. o) Break zálohování ..................................................................................................................................
II. p) Nastavení ventilátoru pro udržení ohně.........................................................................................
II. q) Podavač v režimu AUTO ....................................................................................................................
II. r) Tovární nastavení .................................................................................................................................
II. s) Informace o programu ........................................................................................................................
III. Nabídka nastavení ..................................................................................................................................
III. a) Ventil 1 .................................................................................................................................................
III. b) Ventil 2 ................................................................................................................................................
III. c) Teplotní spínání čerpadel .................................................................................................................
III. d) Pokojový regulátor.............................................................................................................................
III. e) Čerpadlo podlahového topného systému ......................................................................................
III. f) Oběhové čerpadlo ..............................................................................................................................
III. g) Hodiny ..................................................................................................................................................
IV. Zabezpečení ..............................................................................................................................................
IV. a) Teplotní alarm ......................................................................................................................................
IV. b) Tepelná ochrana kotle ........................................................................................................................
IV. c) Automatické čidlo kontroly ..............................................................................................................
IV. d) Ochrana proti varu vody v kotli .......................................................................................................
IV. e) Tepelná ochrana ...................................................................................................................................
IV. f) Ochrana zásobníku paliva ..................................................................................................................
IV. g) Pojistka ..................................................................................................................................................
V. Údržba ..........................................................................................................................................................
ver.gp/07/19
VI. Montáž ........................................................................................................................................................
VI. a) Schema zapojení regulátoru .............................................................................................................
28
5
6
6
6
8
8
9
10
11
11
11
12
12
12
13
13
13
14
15
15
15
15
16
16
17
17
17
20
20
20
21
22
22
23
23
23
23
24
24
24
25
25
25
26
DEFRO AG LUX- regulátor kotle
29
Download

DEFRO AG LUX- regulátor kotle - 1 -