SAUTER EY-modulo 5
cz Katalogový list
PDS 96.005
moduWeb Vision
moduWeb500: Webový server pro BACnet sítě moduWeb Vision
Vaše výhoda pro dosažení vyšší energetické účinnosti
Sledujte provoz Vaší budovy a zjistěte, kde jsou možnosti pro optimalizaci provozu.
Ať jste kdekoliv.
Oblast použití
Vizualizace a ovládání technických zařízení v budovách.
Vlastnosti
 Součást systému SAUTER EY-modulo 5
 Ovládání zařízení přes internet pomocí standardního webového prohlížeče
 Posílání poplachových hlášení prostřednictvím e-mailu a SMS
 Záznam historie hodnot a poplachů
 Funkce pro časové plány a kalendář (BACnet-Schedule-Client)
 Možnost zobrazení hodnot v seznamech, dynamických obrázcích a grafech
 Projektování / parametrování pomocí počítače s programem CASE Suite
Technický popis
 Komunikace s webovým klientem pomocí standardního protokolu HTTP
 Komunikace se serverem pro posílání e-mailů a SMS bránou přes standardní protokol SMTP
 Komunikace s automatizačními stanicemi pomocí protokolu BACnet / IP a Webservices (EN ISO 16484-5)
 Integrovaný Firewall
Produkty
Typ
Popis
EY-WS500F005
Jednotka moduWeb500
EY-WS505F010
Program moduWeb Vision pro 800 datových bodů, 75 obrázků, 25 uživatelů
EY-WS505F020
Program moduWeb Vision pro 2500 datových bodů, 250 obrázků, 100 uživatelů
Jednotka moduWeb500
Technické údaje
Elektrické napájení
Napájecí napětí, šroubovací svorky
24 V AC, ± 20%, 50…60 Hz
Zdířka pro připojení zdroje malého
napětí
10…35 V =, vnější ø 5.5 mm, vnitřní
ø 2.5 mm
Příkon
Baterie (zálohování RTC)
Životnost baterie
max. 6.5 VA / 5.5 W
CR2032, vyměnitelná
10 let
Rozhraní, komunikace
Síť Ethernet
10/100 BASE-T(X)
Komunikační protokol
1× zásuvka RJ-45
10/100 MBit/s
BACnet/IP (DIX)
Watchdog
Architektura
Procesor
RAM (operační paměť)
Flash (paměť nezávislá na napájení)
Rozšíření paměti
Médium pro zálohování
ARM Cortex A8, 600 MHz
256 MB
128 MB
Slot pro SD-HC kartu až do 32 GB
USB disk
max. 250 mA
Přípustné okolní podmínky
Provozní teplota
Teplota při skladování a přepravě
Vlhkost
Instalace
Montáž do rozvaděče
Rozměry š x v x h (mm)
Váha
Normy, směrnice
Krytí
Bezpečnostní třída
Prostředí
Konformita CE podle:
EMC směrnice 2004/108/ES
Software třídy A
Doplňující informace
Montážní návod
Materiálová a environmentální deklarace
0…45 °C
–25…65 °C
5…85% r.v. (viz montážní předpis)
bez kondenzace
Na DIN lištu
133 × 170 × 61
0.8 kg
IP 20 (EN 60529) 1)
III (EN 60730-1)
3K3 (IEC 60721)
EN 55022, EN 55024
EN 60730-1 dodatek H
P100006978
MD 96.005
1) pouze z čelní strany s krytem svorkovnice.
www.sauter-controls.com
1/5
moduWeb Vision
Pokyny pro projektování
Watchdog
Montáž a přívod napájecího napětí
Na svorce 02 je k dispozici signál Watchdog, který umožňuje
kontrolovat interní zpracování procesů jednotky moduWeb500.
V případě správné funkce procesoru a běhu programu jsou na
tomto výstupu impulzy o frekvenci přibližně 10 Hz.
Jednotka moduWeb500 se montuje do elektrorozvaděče na profilovou lištu (EN 60715).
Jednotku lze napájet ze zdroje 24 V~, připojeného na svorky, nebo
stejnosměrným napětím 10...35V pomocí souosého konektoru.
Napájecí napětí nesmí být současně připojeno z obou zdrojů.
Připojování vodičů se smí provádět pouze při vypnutém napájení.
Pro napájení jednotky moduWeb500 se musí použít bezpečnostní
transformátor podle EN 61558-2-6.
Kabelové propojení datové linky musí být provedeno odborně
v souladu s normami EN 50174-1, -2 a -3 a musí vést odděleně
od silových kabelů.
Při manipulaci musí být dodrženy národní normy pro instalaci,
použití, přístup, oprávnění k přístupu, ochranu před úrazem,
bezpečnost práce, demontáž a likvidaci odpadu. Kromě toho musí
být dodrženy normy pro instalaci zařízení EN 50178, 50310, 50110,
50274, 61140 apod.
Výstup Watchdog je řešen jako digitální výstup s otevřeným
kolektorem, který spíná proti kostře. Při jeho zapojení je nutné
dodržet následující podmínky: řízení externího akčního členu max.
15 V=, zatížení výstupu max. 10 mA.
V praxi může být signál z výstupu Watchdog přímo připojen
na digitální resp. univerzální vstup automatizační stanice a může
být monitorován pomocí uživatelského programu.
Dodržování speciálních norem jako IEC/EN 61508, IEC/EN 61511,
IEC/EN 61131-1, -2 a podobných není vyžadováno. Jednotka
moduWeb500 se může používat pouze v případech, kdy její selhání
nemůže ohrozit lidské životy nebo životní prostředí.
Při instalaci musí být dodrženy následující podmínky:
Průřez vodičů:
min. 0,8 mm², max. 2,5 mm² (měděný vodič)
za dodržení příslušných norem a národních
předpisů
Další informace jsou uvedeny v montážním předpisu.
Obecný popis funkce
Program moduWeb Vision umožňuje webový přístup k automatizačním stanicím připojených do sítě BACnet.
Logická struktura zařízení se zobrazuje ve stromové struktuře, která
umožní rychlý přechod na požadovanou část zařízení. Zařízení
může být zobrazeno a obsluhováno z dynamických obrázků nebo
ze seznamů.
Alarmy a události lze prohlížet v seznamu alarmů, lze je zasílat
e-mailem nebo pomocí SMS.
Program moduWeb Vision ukládá historická data z připojených
zařízení, zobrazuje je v grafech nebo tabulkách a v případě potřeby
je posílá e-mailem.
Pomocí jednotky moduWeb500 lze jednoduše a intuitivně ovládat
časové programy BACnet připojených automatizačních stanic.
Přístup na jednotlivá zařízení a oblasti je možné řídit pomocí správy
uživatelů.
Chování při výpadku napájecího napětí
Uvedení do provozu
V levé horní části jednotky moduWeb500 je umístěn vypínač pro její
zapnutí resp. vypnutí. Tento vypínač neodpojuje napájecí napětí!
Výměnu baterie může provádět v případě potřeby pouze odborný
servis!
Pomocí vypínače "On-Off" se program moduWeb Vision pouze
přepne do pohotovostního stavu (standby).
Chování při vypnutí
Pokud se vypínač přepne do polohy "Off" (vypnuto), jsou řízeně
ukončeny všechny aplikace a vypne se procesor. Obvod hodin
reálného času (RTC) je nadále napájen, takže pokud je napájecí
napětí k dispozici, není zatěžována záložní baterie.
2/5
Výpadky napětí se rozlišují na:

mikrovýpadky

výpadky napětí
Mikrovýpadky
Výpadky napájení v řádu mikrosekund (0 … cca 20 ms) jsou
překlenuty bez jakéhokoliv vypínání nebo jiných rušivých jevů.
Jednotka moduWeb500 i nadále pracuje v normálním režimu.
Výpadky napětí
Výpadek napájení delší než 20 ms způsobí, že se jednotka
moduWeb500 řízeně vypne. Po obnovení napájení se provede
řízené zapínání podle priorit. Jednotka moduWeb500 provádí
řízené vypínání a zapínání zcela automaticky.
Při výpadku napájecího napětí zajišťuje funkci hodin reálného času
lithiová knoflíková baterie.
Data aplikace a hodnoty změněné uživateli jsou trvale uloženy
do paměti Flash a nepotřebují zálohování baterií.
Přesto se doporučuje zálohovat uživatelská data (CASE Engine)
a hodnoty změněné uživateli (např. BACnet funkcí DM-BR), čímž
se zvýší ochrana proti ztrátě dat.
www.sauter-controls.com
moduWeb Vision
Signalizace LED
Když je jednotka moduWeb500 v provozu (vypínač v poloze „On“), jsou různé provozní stavy signalizovány pomocí tří LED diod.
Následující tabulka popisuje funkci jednotlivých LED diod.
Systémová LED dioda
Popis LED
STATUS
Ethernet LED vlevo
Ethernet LED vpravo
Stav
svítí trvale oranžově
svítí trvale zeleně
bliká zeleně
bliká červeně
bliká červeně (rychle)
svítí trvale oranžově
nesvítí (žádná signalizace)
bliká zeleně
Způsob svícení
———————
———————
• • • • • •
• • • • • •
••••••••••••••••••
———————
•
•
•
•
Popis
moduWeb500 v režimu Startup (po zapnutí)
moduWeb500 v provozu
Identifikace pomocí programu Case Sun "Blikání"
probíhá konfigurace, restart nebo download moduWeb500
Interní porucha
síťové spojení navázáno
síťové spojení přerušeno
aktivní přenos dat (Ethernet)
Programování a parametrování
Interní hodiny
Parametrování a konfiguraci programu moduWeb Vision provádí
pracovníci
firmy
SAUTER
nebo
autorizovaných
partnerských organizací pomocí programu CASE Suite.
V jednotce moduWeb500 jsou integrovány hodiny reálného času
(RTC) pro časové programy a časové značky historických dat.
Při zápisu uživatelských dat do moduWeb500 se nastaví datum,
čas a časová zóna.
Jednotka moduWeb500 se dodává bez software. Jednotka
je funkční až po instalaci programu moduWeb Vision (EYWS505F010 nebo EY-WS505F020). Instalace programu se provádí
v rámci prvotního uvedení do provozu pomocí programu CASE
Sun.
Struktura zařízení, navigační strom, dynamické obrázky a grafy
se vytvářejí ve fázi zpracování software.
V programu moduWeb Vision se musí provést nastavení parametrů
pro komunikaci v Ethernetové síti.
Všechna nastavení jako např. IP adresa, maska podsítě, výchozí
brána (Gateway) a číslo instance BACnet (DOI) se parametrují
pomocí programu CASE Sun. Nastavení IP adresy lze také změnit
pomocí webového rozhraní.
Datum, čas a časovou zónu je možné nastavit ručně pomocí webového rozhraní nebo lze synchronizovat moduWeb500 ze serveru
NTP případně z BACnet-Time serveru (služby "DM-TS-B" a "DMUTC-B".
Jednotku moduWeb500 je možné použít jako BACnet Time Master
pro synchronizaci času připojených BACnet přístrojů (služby DMATS-A a DM-UTC-A).
Časová zóna a automatické přepínání letního/zimního času (Daylight saving time) se konfiguruje ve vlastnostech sítě (Case Engine)
jednotky moduWeb500.
Pro identifikaci jednotky při uvádění do provozu lze pomocí programu CASE Sun aktivovat blikání signalizační LED diody
Provoz/Porucha (Run/Fault).
Uživatelský program pro jednotku moduWeb500 lze zapsat pomocí
programu CASE Engine z libovolného bodu v Ethernetové síti.
Probíhající zápis uživatelského programu (Download) je signalizován červeným blikáním stavové LED diody. Data se ukládají
do paměti Flash, kde jsou zachována i po výpadku napětí!
Inicializace
Po restartu se program moduWeb Vision inicializuje. Při tom
probíhá aktivace hlášení hodnot datových bodů, alarmů a oznamování událostí ze všech BACnet přístrojů. Tento proces může trvat
až několik minut.
Správná funkce programu moduWeb Vision je zaručena až po
dokončení procesu inicializace.
Restart jednotky moduWeb500 může také aktivovat administrátor
pomocí webového rozhraní.
Firmware / Update
Jednotka moduWeb500 je dodána s nainstalovanou aktuální verzí
firmware. Pokud je v době instalace a uvádění do provozu
k dispozici nová verze firmware, je možné pomocí programu CASE
Sun provést aktualizaci firmware na nejnovější verzi přes Ethernetovou síť. Červeně blikající stavová LED dioda signalizuje probíhající aktualizaci firmware.
Verzi instalovaného Firmware lze zjistit pomocí webového rozhraní
po klepnutí na tlačítko "O aplikaci".
www.sauter-controls.com
3/5
moduWeb Vision
Program moduWeb Vision
Technické údaje
EY-WS505F010
Kapacita dat
Max. počet BACnet objektů
EY-WS505F020
EY-WS505F010
EY-WS505F020
Protokol
BACnet/IP
revize 10
HTTP, HTTPS
SMTP
800
2500
Protokoly
Automatizační úroveň
Počet periodických dotazů
Historické datové body
(spontánní hlášení)
Historické datové body
(cyklické dotazování)
Kapacita historické databanky
(SD karta 32 GB)
Počet datových bodů v grafu
60 hodnot / min
400
60 hodnot / min
400
Webové rozhraní
Posílání e-mailů a SMS
Protokol BACnet/IP
revize 10
HTTP, HTTPS
SMTP
50
50
Synchronizace času
NTP, BACnet
NTP, BACnet
Obrázky
Uživatelské účty
Současně přihlášení uživatelé
Počet automatizačních stanic
Systémové požadavky
na klienty
Internet Explorer
Adobe-Flash-Plugin
V8 nebo vyšší
V11
V8 nebo vyšší
V11
9
9
2x10 hodnot
2x10 hodnot
1-4
1-4
75
25
25
50
250
100
25
50
Časové programy, kalendář
Funkce BACnet-Schedule-Client jednotky moduWeb500 umožní
rychle a intuitivně parametrovat lokální časové programy (objekty
BACnet-Schedule) a kalendáře (objekty BACnet-Calendar)
uložené v automatizačních stanicích.
Časové programy a kalendář svátečních dnů se zobrazují
v přehledné grafické formě.
Časové programy se provádějí lokálně v automatizační stanici
i při přerušení komunikace s jednotkou moduWeb500.
Ukládání dat
Jednotka moduWeb500 ukládá historická data na volitelnou paměťovou SD kartu. Uložená data lze zobrazit v grafech nebo ve formě
tabulek. V jednom grafu mohou být současně zobrazeny až 4
hodnoty.
Historická data lze exportovat ve formě seznamu a uložit pomocí
HTTP downloadu.
Alarmy, které již nejsou aktivní, se po potvrzení ukládají
do seznamu historie alarmů.
Veškeré operace obsluhy jsou zaznamenávány včetně uživatelského jména a časové značky do změnového deníku (Audit-Trail).
4/5
Alarmová hlášení
Alarmy se zobrazují přímo u datového bodu a v seznamu alarmů.
Alarmová hlášení lze posílat pomocí e-mailu nebo SMS.
Časový rozvrh pro posílání hlášení umožní směrovat hlášení
do cílové skupiny v závislosti na prioritě alarmu a oboru.
SMS zprávy jsou odesílány pomocí brány „Mail to SMS“ přes
Internet (standardní protokol SMTP), takže není potřeba GSM
modem, telefonní přípojka ani pokrytí signálem GSM.
Zálohování dat
Historická data lze zálohovat na standardní USB disk. Zásuvka
USB poskytuje proud až 250 mA pro napájení externího
pevného disku.
Resetovací tlačítko
Jednotku moduWeb500 lze resetovat pomocí resetovacího
tlačítka. Toto tlačítko je umístěno tak, že nemůže být náhodně
stisknuto. Tlačítko má dvě funkce:
1)
stisknutí na dobu kratší než 5 sekund:
Program moduWeb Vision provede teplý start. Aplikace se
ukončí, systém se restartuje bez přerušení napájecího napětí.
2)
stisknutí na dobu delší než 5 sekund:
Program moduWeb Vision provede studený start. Napájení
hlavního procesoru se vypne a znovu zapne.
www.sauter-controls.com
moduWeb Vision
Rozměrový výkres
Schéma zapojení
© Fr. Sauter AG
Im Surinam 55
CH-4016 Basel
Tel. +41 61 - 695 55 55
Fax +41 61 - 695 55 10
www.sauter-controls.com
[email protected]
www.sauter-controls.com
Printed in Switzerland
EY-WS500F005
71960052920 5/5
02
Download

Jednotka moduWeb500