TÝDENÍK
4
29. LEDNA 2014
NEPŘEHLÉDNĚTE
V příštím čísle vyjde přehled základen EXOD 2014. Kdo si oblíbil tuto
formu prázdninové rekreace, nebo ten, kdo ji chce teprve vyzkoušet,
má možnost výběru téměř z padesáti základen u nás i na Slovensku.
XXII. ROČNÍK
Krátce...
27. ledna
Na zámku Berchtold
proběhlo 2. regionální kolo
ankety o nejoblíbenějšího
učitele Zlatý Ámos.
28. ledna
Masarykova univerzita v Brně slaví 95. výročí
svého založení. Oslavy odstartovaly setkáním akademické obce v univerzitním
kině Scala a premiérovým
provedením barokní opery
Didone abbandonata od
Domenica Sarriho v Divadle Reduta.
30. ledna
Žáci základních, středních a vyšších odborných
škol obdrží vysvědčení. Bude
tak ukončeno první pololetí
školního roku 2013/2014.
1. únor
FOTO: Zlata ŠŤÁSTKOVÁ
Tímto dnem končí termín pro podávání návrhů
na udělení medaile MŠMT.
Anketa Zlatý Ámos stále oslovuje žáky i jejich oblíbené učitele
Pražským regionálním kolem odstartoval 21. ročník ankety o nejoblíbenějšího českého učitele Zlatý Ámos. Ve
slavnostním prostředí Senátu České republiky soutěžilo
osm učitelů se svými žáky o postup do semifinále.
tom, že se jednalo o ve- ství Marcel Chládek titulem
lice vyrovnané klání Pražský Ámos.
a porota měla velmi obtížDo tohoto ročníku annou roli, svědčí skutečnost, kety přihlásili žáci a studenti
že do dalšího kola postou- celkem 55 pedagogů. Z toho
pila celá polovina soutěží- je jen 15 mužů. Nejvíce přicích. Jsou to: Klára Roč- hlášených učí v základních
ková ze Základní školy školách, a to 35 učitelek
Duhová na náměstí Jiřího a 5 učitelů. V nominacích
z Poděbrad v Praze, Michal středoškoláků naopak přeHrstka z Gymnázia Komen- važují muži, je jich 10, žen 5.
ského v Nymburce, Ivana Co na to říká ředitel anSmoláková ze 34. základní kety Slávek Hrzal? „Anketa
školy v Plzni a Jana Bíz- Zlatý Ámos jen potvrzuje
ková z Masarykovy základní feminizaci školství, což je
školy v Praze 9 – Klánovi- obecný jev v evropských zecích. Posledně jmenovanou mích. Víc mne však zaráží
vyznamenal ministr škol- skutečnost, že jsou kraje,
O
kde děti nenašly ani jednu
paní učitelku nebo pana
učitele, které by do ankety
přihlásily.“ Žádný oblíbený
kantor se nenašel v Pardubickém kraji. Pouze jedna
nominace přišla z krajů Jihočeského, Karlovarského,
Královéhradeckého a Zlínského. Na opačném konci
tohoto žebříčku oblíbenosti
je kraj Moravskoslezský
s 12 nominacemi a Praha
společně s krajem Jihomoravským s 10 nominacemi.
V lednu a únoru probíhají regionální kola ankety Zlatý Ámos: 27. ledna
v zámku Berchtold, 6. února
v Liberci, 10. února v Brně
a 17. února v Ostravě. V nich
musí žáci zajímavým způso-
bem své kandidáty představit porotě, a obhájit tak nominaci. V krajích, kde jsou
nejméně tři nominovaní, je
udělován titul krajský Ámos.
Semifinále ankety proběhne 6. března v Praze na
ministerstvu školství, finále na
Den učitelů 28. března v hotelu Olšanka v Praze. Letos
poprvé je tento den zároveň
významným dnem České republiky. Novinkou letošního
ročníku bude korunovace nejoblíbenějšího učitele chemie
a fyziky. Slavnostní korunovace nového Zlatého Ámose
je již tradičně spojena s Kantorským bálem, který se uskuteční v sobotu 29. března v Národním domě na Smíchově
v Praze.
Zlata ŠŤÁSTKOVÁ
„Spánek je prospěšný za všech okolností, ale v posteli je člověku nejlíp.“
Diderot
2
Zápisník
Premiéra komiksu
Plzeňský kraj a umělecké školy v Plzni
a Bruselu připravují na
jaro velkou výstavu komiksů k 90. výročí úmrtí
Franze Kafky. Studenti
obou škol vyberou kapitoly ze spisovatelova
díla a zpracují je do obrázkové podoby. Premiéru bude mít expozice koncem března
v Bruselu.
čtk
Nová šance
Věznice v Kuřimi na Brněnsku otevře od 1. září
pro odsouzené studium
dvouletého učebního
oboru kuchař/číšník. Půjde o první učební obor,
který v ní bude možné
navštěvovat. Využije
k tomu dvě učebny a kuchyni s přípravnou. Absolventi v ní pak budou
pracovat a výuční list jim
pomůže v hledání zaměstnání po propuštění.
čtk
Talentová show
Nadace Zdravá 5 vyhlásila 2. ročník celorepublikové talentové
show s názvem „Zlaťáci
Zdravé 5“. Soutěž je určena žákům 2. stupně
základních škol a dětem
z dětských domovů starším 11 let. Více informací najdete na www.
zdrava5.cz/zlataci.
ju
Spádové školy
Liberec změnil spádové oblasti pro své
školy. Ze zákona totiž
musí mít žáci ve škole
ve své spádové oblasti
místo rezervováno. Některé dosavadní spádové školy jsou však
přeplněné. Důsledkem
změny ale může být i to,
že sourozenci budou
v různých školách.
čtk
„Trošku jsi ty hrušky s jabkama popletl, Vonásku. Ale to nevadí, jednou z tebe klidně
může být ministr zemědělství!“
KRESBA: Milan KOCMÁNEK
Evropské dotace pro pražské vysoké školy
P
ražské vysoké školy si
zažádaly o evropské dotace v celkové výši 2,6 miliardy korun, ministerstvo
školství ale může rozdělit
jen dvě miliardy korun. Mimořádný zájem o dotace
mají univerzity z hlavního
města i proto, že dříve nemohly peníze čerpat. Praha
jako bohatý region totiž neměla na podporu nárok,
školy nyní mohou získat
peníze na nové laboratoře
a vybavení jen díky výjimce.
Podle ministerstva školství si školy podaly celkem
21 projektů. Nejvíce projektů, dvanáct, předložila
Univerzita Karlova, pět projektů pak Česká zemědělská
univerzita a zbytek ČVUT,
Vysoká škola ekonomická
a Vysoká škola chemicko-technologická. Ministerstvo projekty do února posoudí a ty, které podporu
získají, pak budou muset
školy zrealizovat do konce
roku 2015.
Školy si mohly žádat
o částku od 20 milionů do
1,1 miliardy korun. Projekty
ale budou proplaceny jen
do 68 procent celkové ceny,
zbytek si musí školy sehnat
jinde. Mimopražské projekty jsou přitom financovány Evropskou unií z osmdesáti pěti procent.
čtk
Geocaching k výročí Palacha
U
niverzita Karlova pro připomenutí 45 let od upálení svého studenta Jana Palacha připravila hru pro
příznivce geocachingu. Do širšího centra Prahy umístila
schránku, při jejímž objevování se hledači seznámí s Palachovým životem. Schránku, takzvanou kešku, je možné
vyhledat podle souřadnic navigačního systému GPS, které
hledači zadají do mobilního telefonu. Souřadnice jsou zveřejněny na internetových stránkách geocaching.com. čtk
Co rozhoduje o volbě oboru studia
Z
ajímavá zjištění přinesl
průzkum mezi středoškoláky, realizovaný Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava.
Dotazy byly zaměřeny na
kritéria, podle nichž si studenti vybírají obor i školu
pro další studium. Z výzkumu mimo jiné vyplývá,
že téměř 75 procent respondentů je ochotných studovat mimo město, kde právě
žijí. Za nejdůležitější kritérium pro výběr byla ozna-
čena skutečnost, aby studenty jejich budoucí obor
bavil. Očekávané platové
podmínky skončily v pořadí
kritérií až na třetím místě,
když na druhém uváděli respondenti budoucí uplatnitelnost v oboru – dostatek
pracovních nabídek.
Průzkum se zaměřil také
na zdroje, z nichž uchazeči
čerpají při volbě školy informace. Více než 76 procent
respondentů se domnívá, že
má pro rozhodování o bu-
doucím studiu dostatek informací. Nejdůležitější je
podle odpovědí přímá zkušenost, daná například návštěvou školy, a také doporučení získané prostřednictvím internetu a sociálních sítí, nebo přímo od rodiny a přátel. Mezi kritéria,
podle nichž si studenti vybírají školu, odsunuli respondenti na poslední místa například obtížnost přijímacích
zkoušek a následného studia
zvoleného oboru.
kj
3
Ano či ne standardům pro zápisy do prvních ročníků základních škol?
FOTO: Alena TUČÍMOVÁ
Z
ápisy do prvních ročníků základní školy jsou
v plném proudu. Jak ale
probíhají? Podle Marcela
Chládka, nového ministra
školství, někde téměř jako
přijímací zkouška na vysokou
školu, jinde je to jen o barvách a básničce. „I proto
by měl být i u zápisů stanoven určitý standard. Školy by
tak věděly, co má dítě znát
a umět pro bezproblémové
zvládnutí prvního ročníku základní školy,“ uvedl M. Chládek. A co na jeho slova říkají
ti nejpovolanější – učitelé
a ředitelé škol.
Yveta HRUŠKOVÁ
ZŠ Přerov nad Labem
Zavedení standardů pro
zápisy do první třídy určitě
neuškodí. Jsou totiž školy,
které pojaly zápis zejména
hravou a zábavnou formou
a připravenost na školu a vyzrálost dítěte již nesledují.
Pro vstup do školy jsou důležité určité schopnosti a dovednosti a ty je potřeba u zápisu zjistit. Proto souhlasím se
zavedením standardů.
Z dlouholeté pedagogické zkušenosti bych ale navrhovala posunout termín
zápisu například na květen.
Děti jsou již starší, vyzrálejší
a na školu více připravené.
Po zápise totiž čekají, kdy
už konečně do školy půjdou,
a jsou zklamané, že to bude
až za půl roku. Navíc některé
děti se mají šanci za několik
měsíců ještě zlepšit a vyzrát,
a odklad školní docházky by
tudíž nepotřebovaly.
Helmut HARZER
ZŠ Ostrov
Můj názor není úplně
jednoznačný. Jsou oblasti,
ve kterých bych uvítal určitou míru standardizace, ale
nejsem schopen říci, jakým
způsobem by se měly u zápisu jednotlivé úkony prověřovat. Jedná se zejména o dostatečnou míru sebeobsluhy bez asistence rodiče
(toaleta, přezouvání, stravovací návyky,
oblékání, schopnost komunikovat
s dospělým člověkem,
znalost adresy, jména a příjmení svého i rodičů atp.)
Standardní věci jako lateralita, schopnost vnímat rozdílnost barev, tvarů, množství
a velikostí, jsou součástí zápisu i dnes. Rozhodně bych
vyloučil jakoukoli prověrku
znalostí čtení, psaní a počítání, které jsou součástí osnov ŠVP pro první ročník.
Jiřina TRUNKOVÁ
ZŠ Mšeno
Názory tří vyučujících,
které učí převážně v prvních
ročnících:
Sama nevím, jsem pro
i proti. S nějakými pravidly
souhlasím. Děti by hlavně
měly umět správně držet
tužku, mít uvolněnou ruku,
měly by zvládnout sebeobsluhu (a ne natáhnout nohu
a heknout „zavázat“). Osobně
si myslím, že učitelé vědí, co
má dítě zvládnout, proto vidím i opačnou stranu mince
– nebezpečí, že se děti naučí
ve školce, či doma to, co
bude dáno, ale to je
neuchrání od neúspěchu v něčem jiném.
Pokud budou
požadavky stanoveny v rozumné
míře, tak souhlasím. Určitým způsobem by se mělo „standardizovat“ i povolování výjimek z důvodu rozhodnutí
školy.
Já bych se zavedením určitých jednotných standardů
pro zápis do prvních tříd souhlasila, rodiče i učitelky ve
školkách by věděli, na co se
soustředit při přípravě předškoláků, a děti by tak chodily k zápisu připravené a nebyly tak stresovány možným nezvládnutím něčeho
neznámého.
Karel PAVLÍK
ZŠ Mikulov
Nepovažujeme zavádění
takovýchto standardů za potřebné. Díky kvalitní dlouhodobé spolupráci s mateřskými
školami máme o dětech dostatek informací před vlastním zápisem. Dlouhou řadu
let také pořádáme pro rodiče a děti „zápis nanečisto“,
kde si mohou různými formami ověřit skutečné schopnosti svých dětí. Navíc od zápisu do vlastního nástupu do
školy uplyne pro dítě relativně dlouhá doba. Mnohokrát jsme se tak mohli přesvědčit o velkém pokroku,
kterého děti ještě dosáhnou.
Budu tak i nadále spoléhat raději na pedagogický cit, kvalitu a zkušenosti svého sboru.
Alfred TELLER
ZŠ Vinoř
Školy přece vědí, co by
dítě mělo umět při nástupu
do školy, my s tím dokonce
na dobrovolné schůzce seznamujeme rodiče. Většina
z nich se tím ovšem neřídí,
proto bych více dbal na poučenost rodičů.
Miloš NOVOTNÝ
ZŠ Nemyčeves
Proti tomu bych nic neměl.
Všichni to ale vidí jako standardy vědomostí. Ony ale už
v současnosti existují. V RVP
pro předškolní vzdělávání
jsou jasné výstupy kompetencí. Podle nich jsem si před
několika lety sestavil dotazník.
(POZNÁMKA REDAKCE:
Pro ty, kteří se s ním chtějí seznámit, ho zveřejňujeme na
straně 10.) Ten dáváme při
zápisu rodičům předškoláků
a během prvního roku se společně s nimi k němu třikrát
vracíme a sledujeme kompetenční pokroky žáků. Takže,
pokud by se standardy ubíraly tímto směrem, opravdu
by mi to nevadilo. Jen bych
dodal, že případné standardy
by měly ověřovat i propojení
pravé a levé mozkové hemisféry. Třeba zavazování tkaniček. Tato dovednost vypovídá jak o dovednostech žáka
(jemná motorika, zapamatování si složitějšího úkonu), tak
o jeho rodině.
Olga ŠEDIVÁ
4
Školské odbory: informace, fakta, argumenty
Některé problémy školních družin loni odbory úspěšně vyřešily
Hodnocení celoroční činnosti a zejména ocenění toho, co se v oblasti školních družin a klubů za poslední rok
povedlo, bylo na programu republikové konference profesní sekce školských výchovně vzdělávacích zařízení školských odborů, která se konala v pátek 24. ledna v Praze.
„P
o celé období jsme se starali o aktuální problémy
vychovatelek. Jednalo se zejména o řešení jejich přeřazování
z deváté do osmé platové třídy.
V některých regionech bylo toto přeřazování napraveno, bo-
hužel u kolegyň z Brna, které
se nebály podat stížnost s konkrétními podklady, se situace
stále nemění,“ shrnula stěžejní problém Jana Brdová, předsedkyně sekce ŠVVZ. Přímo na
konferenci požádala J. Brdo-
vá o pomoc při řešení tohoto
konkrétního případu přítomné
zástupce České školní inspekce Ondřeje Andryse a zástupce Státního úřadu inspekce práce Jiřího Macíčka. Ti pomoc přislíbili. Ondřej
Andrys k tomu sdělil, že školní inspekce může řešit jen ty
případy, které má
nahlášeny, a vyzval
přítomné, aby se nebáli podobné nedůstojné praktiky inspekci oznamovat.
„Dalším problémem minulého roku byly stížnosti na to, že
někteří ředitelé škol měnili přímou výchovnou činnost v době
převzetí dětí od učitelů až do
návratu z oběda na práci související. Po jednání s ministerstvem školství, které vydalo me-
Integrace žáků ano, ale ne za každou cenu
„V
prvním pololetí letošního roku uspořádáme kulatý stůl ke kariérnímu systému pro všechny typy škol, to
znamená od mateřských až po
střední školy. Pozveme i zástupce ministerstva školství a asociací. Jeho cílem bude mimo jiné řešit problémy s inkluzí ještě před začátkem přípravy rozpočtu na rok 2015,“ sdělil předseda ČMOS pracovníků školství František Dobšík členům
republikového výboru profesní
sekce základního školství a doplnil, že jen peníze z Evropské
unie na inkluzi nestačí.
Právě problém inkluze byl
hlavním bodem jednání výboru. I proto byli na jeho jednání
pozváni David Konečný z ministerstva školství a Karin Marques
z nadace Open Society Fund
Praha, která se zabývá problematikou vzdělávání romských
žáků. Svou pomoc proto nabízí
všem krajům. Doposud ji však
nejvíce využil Karlovarský kraj,
ostatní kraje zájem neprojevily.
„Nejsem zastánce plné integrace,“ řekl David Konečný
z ministerstva školství. Podle něj
je důležité, aby každé dítě zažilo
úspěch, a to není pro každé in-
tegrované dítě v základní škole
možné. Dělat integraci při třiceti a více dětech ve třídě nelze.
„Český vzdělávací systém není zatím na důslednou integraci připraven. Je nutné změnit
nejen styl výuky, ale také výuku
studentů na pedagogických fakultách. Budoucí učitelé musí
být připraveni na práci s takovýmito dětmi, stejně tak jako na
práci s jejich rodiči,“ zdůraznil
D. Konečný. S jeho slovy se členové výboru plně ztotožnili. Proto s napětím očekávají novelizaci školského zákona, § 16. Ten
by mimo jiné měl zavést, podle
todický výklad tuto praxi vylučující, bylo ve většině případů
vše napraveno. Někde však ředitelé na této změně trvali, případně nabídli místo toho vychovatelkám snížení úvazku, což by pro ně bylo horší,“ pokračovala J. Brdová. Poté shrnula základní priority profesní sekce ŠVVZ pro
nastávající období:
„Chceme, aby školská výchovně vzdělávací zařízení zůstala jasně definovaná ve školském zákoně, chceme sjednotit úvazky vychovatelek na spodní hranici rozpětí,
usilujeme o snížení počtu dětí
ve třídách a požadujeme jasně
charakterizované postavení vedoucí vychovatelky.“
Zlata ŠŤÁSTKOVÁ
slov D. Konečného, systém pěti stupňů podpůrných opatření.
První stupeň by se obešel bez finančních nároků, druhý až pátý
by pak jasně specifikoval, jaké
finanční prostředky musí škola
dostat na potřeby integrace žáků, kteří ji navštěvují. Zatím se
však jedná o návrh.
Návrh nového znění paragrafu 16 zatím práci školám neusnadní. Co by jim však mohlo
pomoci hned, jsou metodiky pro
práci s asistenty pedagoga, které školy najdou na stánkách Palackého univerzity v Olomouci.
Olga ŠEDIVÁ
Změna Organizačního řádu ČMOS pracovníků školství
V
článku 35.4 Organizačního řádu, v druhém odstavci se stanoví:
„Na konferenci, na jejímž
programu jsou volby předsedy
OROS, je nutná účast nadpoloviční většiny předsedů nebo pověřených členů registrovaných
ZOOS, jinak je volba předsedy
OROS neplatná.“
Jde o speciální ustanovení
vzhledem k čl. 27 písm. d) Stanov
ČMOS PŠ, podle něhož se usnesení přijímají ve všech orgánech
odborového svazu nadpoloviční
většinou hlasů členů nebo delegátů přítomných v době a na místě hlasování, což platí i pro volby.
Zkušenosti ukazují, že přísnější podmínky, pokud jde o počet delegátů oblastní konference, kteří se musí této konference zúčastnit (to je nadpoloviční většina z registrovaných
ZOOS), způsobují v praxi potíže. V důsledku nedostatečného počtu delegátů jsou volby neplatné, musí se opakovat
a uplatňují se různá provizorní
řešení. Vzniká proto požadavek
přizpůsobit této realitě text Organizačního řádu a dosáhnout
v praxi řešení.
Předsednictvo ČMOS pracovníků školství schválilo doplnění článku 35.4 ve druhém od-
stavci Organizačního řádu o toto ustanovení:
„Nejsou-li splněny podmínky
účasti, je svolána další konference, na jejímž programu jsou volby předsedy OROS. Na této konferenci se platnost volby posuzuje
podle ustanovení čl. 27 písm. d)
Stanov ČMOS PŠ a nevyžaduje se účast nadpoloviční většiny
předsedů nebo pověřených členů
registrovaných ZOOS.“
čmos
5
Školy potřebují asistenty pedagoga, narážejí však na nedostatek financí
Nedávno jsme v Týdeníku Školství publikovali článek o začleňování žáků se zdravotním handicapem do běžné
výuky ve školách v USA (TŠ 28/2013). V současné době je tam trendem vzdělávat žáky s handicapem v běžné
škole podle hesla „každé dítě má právo na stejný přístup ke vzdělávání“, probíhá tedy důsledná integrace.
T
aké u nás v současné době
existují snahy směrem
k integraci za každou cenu,
i když naše speciální školství
nám mohou ve světě jen závidět. Každá integrace však stojí
a padá s možností škol pořídit si asistenty pedagoga. Zajímaly nás názory na téma, jaká
je práce asistentů pedagoga
v našich školách.
„Za osm let praxe vím, že
práce asistenta je velice důležitá, náročná, ale také velice
špatně placená. V základní
škole jsem pracovala na prvním stupni se žákem, který by
bez asistenta nebyl se svojí poruchou schopen fungovat –
ADHD, porucha chování se
zvýšenou agresivitou a hyperaktivitou. Potřeboval neustálou kontrolu, dozor, pomoc při
práci v hodinách, ale i o přestávkách se mu asistent musel
plně věnovat. Toho sám pedagog není schopen, nemůže se
stále věnovat pouze jedinému
žákovi. Zároveň jsem pomáhala i dalším slabším žakům
ve třídě,“ říká Věra Pražáková.
Současně zmiňuje i svou další
zkušenost s prací ve střední
škole: „Měla jsem dívku Ivetu
s dětskou mozkovou obrnou,
těžkou oční vadou, poruchou
chůze, jinak inteligenčně absolutně v pořádku. Pracovala
jsem s ní ve střední škole v maturitním oboru. Práce s Ivetou
byla mnohem náročnější, veškeré materiály jsem jí musela
kopírovat do zvětšené formy,
pomáhat jí s lupou, pomáhat s chůzí. Maturitu zvládla
bezvadně a dnes je na vysoké
škole. To mě moc těší, že ta
špatně placená práce aspoň
nese nějaké ovoce.“
Práci asistentky pedagoga přibližuje také asistentka
v praktické škole, která nechce být jmenovaná: „Pracuji jako asistentka v praktické škole, obor Pomocné
práce na zahradě. Máme zde
děti s Downovým syndromem,
autisty, děti s poruchami cho-
vání. Tyto děti nejsou bez asistenta vůbec schopné fungovat,
potřebují celodenní péči a pozornost, musí se s nimi pracovat velice pomalu s ohledem
na jejich zdravotní stav. V naší
škole je šest asistentů a všichni
jsme plně vytíženi.“
Své zkušenosti
přidává další asistentka: „Po mateřské dovolené jsem přijala místo asistentky pedagoga u žáka na druhém stupni základní školy.
Jednalo se o žáka s ADHD
a s poruchami chování. Mým
úkolem bylo ho spíše neustále
zklidňovat a hlídat, aby neublížil ostatním ve třídě a nenarušoval výuku. Učivo zvládal sám docela dobře, ovšem
pokud chtěl. Pokud neměl zá-
po čtyřech velice těžkých měsících ze školy sama odešla.
Zcela jistě by si asistenti pedagoga zasloužili lepší platové
ohodnocení, práce je to skutečně hodně těžká. Odměnou
jsou ve většině případů spíše
drobné úspěchy svěřených žáků.“
Jenže platy
asistentů jsou
bolestné téma.
K tomu nám ředitelka jedné
praktické školy
napsala: „Máme pět
asistentů. Ještě před několika lety nám na ně dával krajský úřad peníze, i když jenom
v 6. platové třídě, prostě minimum, ale aspoň něco. Teď už
nám nedává vůbec nic, takže si
je platíme z normativů. To je
takový paradox – krajský úřad
nám povolí, že je můžeme mít,
asistenta pedagoga vypadat:
„V letošním školním roce
se nám podařilo získat asistentku pedagoga pro integrovaného žáka 5. ročníku. Tento
žák má diagnostikovány poruchy učení a prvky autismu. Asistentka pedagoga je pro žáka
nezbytností. Pomáhá mu plnit
dílčí úkoly a vede ho k dosažení lepších výsledků. Využívá
různé postupy, upozorňuje na
vzniklé chyby, motivuje a povzbuzuje k práci. Plní roli pomocníka, rádce i kamarádky.
Zajímá se o jeho pocity, zájmy
a mimoškolní aktivity. Žák má
k asistentce respekt i důvěru.“
Vzhledem k tomu, že přibývá žáků s různými poruchami
učení i chování, mělo by podle
paní ředitelky přibývat i asistentů pedagoga. I když si učitel ve své práci s asistenty neuleví. Musí totiž navíc připra-
ILUSTRAČNÍ FOTO: Alena TUČÍMOVÁ
jem, nehnul s ním nikdo. Práce
s ním byla velice těžká, často
dělal naschvály, nerespektoval
mne, nemluvil se mnou. Nepomohlo ani jednání s rodiči, se
školním psychologem, třídní.
Problém byl v tom, že se dostával do puberty a jeho chování
se neustále zhoršovalo. Zhoršoval se i jeho odmítavý postoj
ke mně, z tohoto důvodu jsem
ale musíme si je sami zaplatit.
Přitom asistenty pedagoga pro
sociálně slabé zaplatí ministerstvo, většinou dává 90 procent
platu. Pro zdravotně postižené
nedostanu nic. Ty musíme pokrýt z normativů.“
Ivana Blažková, ředitelka
Základní školy Krátká v Klášterci nad Ohří, popisuje, jak by
v ideálním případě měla práce
vovat práci pro ně a ještě za ně
zodpovídat. Ale pro dítě s handicapem je to výhodné, protože
asistent se mu věnuje osobně
víc, než by mohl vyučující.
Celá čtvrtina běžných
škol už má s prací asistentů
pedagoga zkušenosti. Další
školy by jejich služby velice
potřebovaly.
Alena TUČÍMOVÁ, Zlata ŠŤÁSTKOVÁ
6
Předčasně do školy
Musí zákonný zástupce dítěte přiložit k žádosti
o předčasné zahájení povinné školní docházky
doporučení pedagogicko-psychologické poradny
hned při zápisu do 1. ročníku, nebo ho může předložit dodatečně?
K
FOTO: Stanislav JUGA
Přestávky v práci
Ve kterých případech se přestávky v práci započítávají do pracovní doby?
P
rávní úprava poskytování
přestávek v práci je obsažena v § 88 zákoníku práce,
kde se v odst. 1 mimo jiné stanoví: „Jde-li o práce, které nemohou být přerušeny, musí
být zaměstnanci i bez přerušení provozu nebo práce zajištěna přiměřená doba na oddech a jídlo. Tato doba se započítává do pracovní doby.“
Zákoník práce tedy pro případ, kdy není prokazatelně
možné přerušit práci nebo
provoz, dává zaměstnavateli
povinnost zajistit i bez přeru-
šení práce zaměstnanci přiměřenou dobu na oddech a jídlo.
Zákon pochopitelně nestanoví (a nemůže provést) výčet
všech reálně možných případů,
kdy lze toto ustanovení zákoníku práce použít. K formulaci v dotazu bych pouze konstatoval, že nejde o započtení
přestávky v práci do pracovní
doby. Jde o situace, kdy přestávku v práci (která se do pracovní doby nezapočítává), poskytovat nelze, a proto se tato
realita v zájmu zaměstnanců
Vít BERKA
řeší jinak.
Ztráta služebního notebooku
Může zaměstnavatel finančně postihnout zaměstnance v případě ztráty služebního notebooku?
Počítač byl zaměstnanci předán, ale nedošlo k převzetí proti podpisu o hmotné odpovědnosti.
O
dpovědnost zaměstnance
za služební notebook se
neřídí § 252 zákoníku práce,
který upravuje odpovědnost
za schodek na svěřených hodnotách, které je zaměstnanec
povinen vyúčtovat. V úvahu
v daném případě připadá odpovědnost podle § 255, to je
odpovědnost za ztrátu svěřených předmětů. Podle ustanovení jeho odst. 1 zaměstnanec odpovídá za ztrátu nástrojů, ochranných pracovních
prostředků a jiných podobných věcí, které mu zaměstna-
tomuto problému zaujalo MŠMT následující
stanovisko:
Podmínkou pro přijetí dítěte narozeného v období od
září do konce prosince k plnění povinné školní docházky
je kromě žádosti zákonného
zástupce také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou
přijetí dítěte narozeného od
ledna do konce června doporučující posouzení školského
poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce
dítěte.
Z citovaného ustanovení
vyplývá, že doložení předmětných vyšetření je podmínkou
pro přijetí dítěte, tj. musí být
doloženo do doby, než ředitel
školy v souladu s ustanovením
§ 46 odst. 1 zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění
pozdějších předpisů, rozhodne
(bez těchto vyjádření ani ředitel nemůže o přijetí či nepřijetí dítěte rozhodnout). Současně je stanoveno, že vyjádření musí být přiloženo k žádosti, tím je tedy určena další
náležitost podání ve smyslu
ustanovení § 17 odst. 2 zákona
č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád).
V případě, že podání (žádost) nemá předepsané náležitosti, vyzve ředitel školy v souladu se správním řádem k doplnění podání a poskytne zákonnému zástupci k tomu přiměřenou lhůtu. Přiměřenost je
dána na jeho uvážení, limitován je však lhůtou pro vydání
rozhodnutí, tj. deset dnů od
zahájení řízení. Je také možné,
aby řízení spolu s výzvou přerušil, přičemž po dobu tohoto
přerušení lhůta pro vydání rozhodnutí neběží. Řízení může
být přerušeno také na požádání žadatele. Řízení se přerušuje na dobu nezbytně nutnou,
v případě, že se přerušuje na
požádání žadatele, přihlédne
se k jeho návrhu.
Z výše uvedeného vyplývá,
že pokud v době zápisu nemá
zákonný zástupce k dispozici
vyjádření školského poradenského zařízení nebo odborného lékaře, je vhodné správní
řízení přerušit a toto vyjádření
doložit dodatečně ve lhůtě určené ředitelem školy pro odstranění nedostatků podání.
Délka této lhůty závisí na rozhodnutí ředitele školy, je však
třeba uvést, že v jeho zájmu
může být obdržet potřebné
podklady co nejdříve, neboť se
ve stanovených lhůtách musí
rozhodnout i o ostatních podaných žádostech o přijetí, přičemž vychází také z naplněné
kapacity apod.
Samotnou žádost lze podat také až v době, kdy již
bude k dispozici příslušné doporučující vyjádření (tj. mimo
termíny zápisu, a to v zásadě
kdykoli do začátku příslušného
školního roku). V této době se
však již šance na přijetí snižují,
neboť kapacita školy může
být naplněna dětmi přijatými
na základě žádostí podaných
v době zápisu.
Vít BERKA
vatel svěřil na písemné potvrzení. Podle odst. 6 se zaměstnanec zprostí této povinnosti
zcela nebo zčásti, jestliže prokáže, že ztráta vznikla zcela
nebo zčásti bez jeho zavinění.
Pokud však nedošlo ke svěření Ve Věstníku MŠMT sešitu č. 12, vydaném v prosinvěci na písemné potvrzení (což ci roku 2013, je publikováno Metodické doporučení
je zřejmě i tento případ), odpro práci s Individuálním výchovným programem
povídá zaměstnanec za ztrátu
z titulu obecné odpovědnosti v rámci řešení rizikového chování žáků.
oto metodické doporučení ¾ Záznam o jednání se zápodle § 250 zákoníku práce.
nabylo účinnosti dnem vykonným zástupcem
V tomto případě je při vzniku
škody zaměstnavatel povinen hlášení ve Věstníku MŠMT ¾ Individuální výchovný
program
prokázat zavinění zaměst- a má tři přílohy:
Vít BERKA
Vít BERKA ¾ Záznam o jednání se žákem
nance.
Smlouva s rodiči
T
7
zkušenosti nápady inspirace projekty záměry lekce příklady
O tom, že přírodovědné obory mohou být zábavné,
přesvědčil studenty v Klášterci nad Ohří jejich projekt
Studenti středních škol se každoročně hlásí na vysoké školy a je pravda, že v převážné míře jde
o humanitní obory. Jak je ale nasměrovat na přírodovědné obory? O to se pokusili v Gymnáziu
a SOŠ v Klášterci nad Ohří.
O
d začátku jsme měli
představu, že bychom
chtěli našim studentům ukázat to, co běžně neděláme.
Zároveň bylo naším cílem
podpořit touto formou přírodovědné předměty.
Přírodovědný den
Projekt jsme nazvali jednoduše – Přírodovědný den.
U žáků SOŠ jsme volili témata v souvislosti s jejich
zaměřením na sociální péči,
u žáků gymnázia témata napříč spektrem přírodních
věd. Pro několik tříd jsme
zajistili různé exkurze. Nejmladší žáci z primy vyrazili
na lesní správu, kde pro ně
byly připraveny zajímavé
výukové programy spojené
s praktickými ukázkami
přímo v lese. Další exkurzi
jsme připravili pro žáky
kvinty – výjezd do mosteckého Planetária. Tentokrát
žáci absolvovali program
s názvem Sluneční soustavou krok za krokem.
Papírna i pivovar
Další lahůdky čekaly na
septimu a třeťáky SOŠ, kteří
navštívili nedaleký Perštejn. Nejdříve zamířili do
malé papírny. Perštejnská
papírna má už dlouholetou
tradici ve výrobě filtračního
papíru, který běžně používáme ve škole třeba v hodinách biologie nebo chemie.
Další zastávka této skupiny
byla v Perštejně v pivovaru.
Málokdo ze studentů věděl,
že tento pivovar, kde se vyrábí alkoholické i nealkoholické pivo, existuje. Ale
není se čemu divit, funguje
teprve od dubna 2013. A že
příprava piva také hodně
souvisí s chemií, o tom dnes
už nikdo nepochybuje. Nesměla chybět ani výchova
ke zdraví, takže jsme ji zařadili i v rámci exkurzí. Pro
čtvrťáky SOŠ jsme domluvili návštěvu v kadaňské
nemocnici.
Drogy a první pomoc
Na exkurze samozřejmě
nemohli vyjet všichni studenti. Pro zbývající třídy
jsme museli připravit adekvátní program, který by
studenty také zaujal. Po delším přemýšlení jsme se rozhodli pro dva bloky různých
aktivit. Do prvního jsme zařadili první pomoc, besedu
s policisty o drogách, důsledcích braní drog a dealerství a dvě cestopisné přednášky. První pro kvartu o národních parcích USA, druhá
byla o Itálii, Kubě a Peru pro
žáky sekundy. V jedné třídě
máme i postiženého chlapce
na vozíku s asistenčním
psem, tak jsme si řekli, že
tam vezmeme také psovoda
– k tomu všemu přibyla tedy
i ukázka cvičení psů. Nejtěžší na tom všem bylo zajistit odborníky a rozvrhnout celý program tak, aby
všechny třídy postupně absolvovaly každou část.
Inteligentní budovy
Druhý blok jsme zaměřili
více „vědecky“ a byl určen
pro druháky a čtvrťáky. Využili jsme nabídku Technické
univerzity v Liberci. V rámci
svého projektu nabízí školám možnost představení
různých zajímavých vědních
oborů. Účelem je zatraktivnit přírodovědné předměty,
ukázat studentům, že nejde
pouze o suchou vědu. Jednotlivé třídy absolvovaly
celkem čtyři prezentace různých oborů s experimenty,
které si studenti také mohli
sami vyzkoušet. Už samotné
názvy jednotlivých přednášek – bionika, DNA, intermetalika, inteligentní budovy přitahovaly pozornost
nejen studentů, ale i vyučujících. Jen málokdo si do-
vedl představit, co všechno
se pod těmito pojmy skrývá.
Obrovskému zájmu se
těšila práce s novým mikroskopem, který se dá připojit k počítači a takto jednoduše potom zobrazuje pozorované na tabuli. Prohlíželi jsme si s ním například
slunéčko sedmitečné, ale
i vlasy studentů, či displej
mobilu s pixely. Pomocí statické elektřiny jsme se pokusili vyrobit nanovlákno.
Extrahovali jsme DNA banánu, která se vysrážela do
alkoholu. Vyzkoušeli jsme
si naprogramovat osvětlení a ovládání teploty v budově, seznámili jsme se s polymery, které se využívají ve
stavebnictví
Protože každá třída během projektu měla svůj program, své zážitky, vyhlásili
jsme zároveň velkou fotosoutěž, kde studenti měli za
úkol nafotit exkurze, přednášky nebo experimenty tak,
aby je ukázali ostatním.
Alena TUČÍMOVÁ
Kontakt:
Ivana Peteriová
Gymnázium a SOŠ
Chomutovská 459
Klášterec nad Ohří
[email protected]
8
Zákaz práce do věku 15 let
Novelou zákoníku práce účinnou od 1. ledna 2014 bylo
zrušeno ustanovení § 346 a), kde byl stanoven zákaz
práce fyzických osob do 15 let. Jak je tato záležitost
upravena po novelizaci zákoníku práce?
N
ovelou zákoníku práce
byl skutečně zrušen
§ 346 a) tohoto zákona.
K věcné změně v právní
úpravě však nedošlo, protože ustanovení zrušeného
paragrafu zákoníku práce
bylo přeneseno do nového
občanského zákoníku. V
§ 34 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, se stanoví: „Závislá práce nezletilých mladších než patnáct let
Zotavovací akce pro děti
Zaměstnanci byla dána výpověď pro nadbytečnost,
protože zaměstnavatel rozhodl o organizační změně.
Zaměstnanec však žádné písemné rozhodnutí o organizační změně neobdržel. Může takto zaměstnavatel
postupovat?
ákoník práce nestanoví,
že by rozhodnutí zaměstnavatele o organizačních
změnách muselo být přijato
či vydáno vždy jen písemně,
a ani nepředpokládá, že by
muselo být zaměstnavatelem
„vyhlášeno“ nebo jiným způsobem zveřejněno. Zaměstnanec, jehož se rozhodnutí
o organizační změně týká,
s ním však musí být sezná-
k tomu jinak oprávněn.“
Výše uvedený právní výklad byl obecně přijímán do
doby nabytí účinnosti nového občanského zákoníku.
Již nyní se ale lze setkat s názory, že i rozhodnutí o organizační změně má být považováno za právní jednání
(dříve právní úkon), a může
tak být podrobeno přezkoumání, zda netrpí nějakou vadou, která způsobí jeho nicotnost či neplatnost.
nebo nezletilých, kteří nedokončili povinnou školní docházku, je zakázaná. Tito
nezletilí mohou vykonávat jen uměleckou, kulturní, reklamní nebo sportovní činnost za podmínek
stanovených jiným právním
předpisem.“
Tímto jiným právním
předpisem, na který občan- Změna vyhlášky ministerstva zdravotnictví 106/2011 Sb.,
ský zákoník odkazuje, je zá- o hygienických požadavcích na zotavovací akce
kon o zaměstnanosti.
Výpověď pro nadbytečnost
Z
navatele samo o sobě přezkoumávat z hlediska platnosti zejména ve smyslu
ustanovení § 37 až § 39 občanského zákoníku; vznikne-li pochybnost, zda zaměstnavatel rozhodl o organizačních
změnách, může se soud zabývat jen tím, zda takové rozhodnutí bylo skutečně přijato
a zda je učinil zaměstnavatel
– fyzická osoba, příslušný orgán zaměstnavatele – právnické osoby nebo ten, kdo je
men. Ovšem postačí, pokud
se tak stane až ve výpovědi
z pracovního poměru.
„Podle ustálené judikatury rozhodnutí zaměstnavatele o organizačních
změnách není právním
úkonem, ale úkonem
faktickým; protože
nejde o právní
úkon, nelze rozhodnutí zaměst-
pro děti.
V
e Sbírce zákonů ČR
částce 164 rozeslané dne
20. prosince 2013 je publikována vyhláška
č. 422/2013 Sb.,
kterou se mění
vyhláška ministerstva zdravotnictví
č. 106/2001
Sb., o hygie-
nických požadavcích na zotad
vovací akce pro děti,
ve znění
předp
pozdějších předpisů.
Novela
vyhlášky nabyla účinnosti
dnem 1. ledna 20
2014. Hlavním
obsahem změny vyhlášky je
změna přílohy čč. 2 v tabulce
„Rozsah škole
školení“ a přílohy
č. 3 „Vz
„Vzor posudku
o zd
zdravotní způsob
sobilosti dítěte
k účasti na
zotavovací
akci a škole
v přírodě“.
Na vaše otázky odpovídá
Mgr. Ing. Vít BERKA
Peněz málo, ale zle ještě není
„N
áš ředitel je hotový kouzelník,“ povzdychne si
kolegyně Turová. „Místo aby
reagoval na nedostatek žáků
propuštěním dvou učitelů, „nabídl“ nám všem snížení úvazků
v průměru o tři hodiny. Pochopitelně si tak proti sobě postavil
celou sborovnu, což mu ale vůbec nevadí. Komu se to prý nelíbí, může hned odejít.“ „Nikdo
netvrdí, že je snadné oznámit
dvěma učitelům, že po prázdninách si mohou hledat jinou
práci,“ rozvíjí myšlenku Hromádka, „každý vedoucí pracovník se musí čas od času s některými podřízenými rozloučit.
Dobrý šéf dá výpověď především
těm nejslabším.“ „Vidíš, a to
náš ředitel neumí. Nebo nechce
umět. Bojí se veřejně ukázat jak
na své nejlepší kolegy, tak na ty,
s jejichž prací není spokojený,“
posmutněle reaguje Turová.
„To je jedna z největších
bolestí současného školství. Hodně ředitelů
není ochotno diferencovaně hodnotit, ocenit a odměnit své učitele. Všichni jsou
podle nich nějací.
Všichni pracují.
Všichni plní úkoly.
Nikdo z nich není nejlepší,
ani nejhorší,“ docela nerad vysvětluje Hromádka a nervózně
si míchá černou kávu. „Náš
ředitel si hýčká dva tři chráněné oblíbence. Po celý rok jim
štědře naděluje, i když ani náhodou nepatří k těm lepším ve sbo-
rovně. Proto nikdy nemůže propustit dva nejslabší kantory,“
pohotově popisuje Turová ředitelův scénář. „Loni se nám
měl podle vládního prohlášení zvýšit plat o celé
jedno procento,
snad o dvě stovky.
Dostali jsme opět
nulu. Před volbami nám slibovali čtyři stovky
navrch,“ pokračuje ve svých úvahách Hromádka, „místo
zvýšení se rok od roku náš plat
snižuje. Osobní hodnocení se za
poslední léta propadlo do temného suterénu.“
„Kolegyně z Ostravy mi
psala, že se zúčastnila semináře ke státní maturitě, který
vedla vysokoškolská kantorka.
Z jejího výkladu bylo patrné,
že ani netuší, co se dnes ve školách odehrává. Když ji moje
známá uvedla do situace, neuvěřila. Tak jí ukázala svůj výplatní lístek. Na něm necelých
čtrnáct tisíc čistého! Přitom dělá
i webové stránky, stará se o propagaci a výzdobu školy,“ rozladěně uvádí Turová. Hromádka
se na chvíli zamyslí a najednou
vyloudí úsměv. „Takže bychom
vlastně měli být rádi, že sice
máme nižší úvazky, ale v součtu
bereme o nějakou korunu víc
než tvoje známá.“ „Určitě!
A ještě máme o poznání vyšší
plat než pokladní v Kauflandu,“
pousměje se Turová a s lepší náladou zamíří ke dveřím.
Roman KANTOR
9
Vysokoškolský život očima našich absolventů
S
tudium na Přímětické
žákům nabízí odborné
vzdělání, spoustu zkušeností
z praxe a mnoho příležitostí
k osobnímu rozvoji. Je však
stále nemálo studentů, kteří
se s touto výbavou nespokojí
a chtějí studovat dále. SOU
a SOŠ SČMSD Znojmo není
pro vysokoškolské studium
žádnou překážkou. Důkazem
jsou naši absolventi studující
na VUT v Brně, VŠPJ v Jihlavě, na Univerzitě Palackého
v Olomouci, naše bývalé žáky
vzdělává i Masarykova univerzita, Veřejná správní akademie v Brně, Soukromá vysoká
škola ekonomická ve Znojmě
a jiné školy. A to nyní hovoříme pouze o vycházejících
studentech v minulém roce.
O získaných zkušenostech tito
„naši“ vysokoškoláci přišli povykládat svým o rok mladším spolužákům – letošním
maturantům.
Beseda absolventů s ma-
turanty proběhla v příjemném
prostředí školní kavárny v polovině ledna, tedy v době, kdy
se studenti nejintenzivněji zajímají o studium vysoké školy,
zjišťují informace o přijímacích zkouškách, testech SCIO,
navštěvují fakulty při dnech
otevřených dveří a snaží se při
vyplňování přihlášky správně
rozhodnout.
Všechny tyto informace
s nimi naši absolventi prodiskutovali, povyprávěli o svých
zkušenostech z vysokoškolských přednášek, seminářů,
přiblížili maturantům život na
koleji, vysvětlili jim kreditový
systém a komplexní systém vysokoškolského studia obecně.
Absolventi ochotně odpovídali i na dotazy týkající se finanční náročnosti života na vysoké škole, možnosti stipendií
a rozebrali s nimi výhody a nevýhody kombinované formy
Šárka ŠIMEČKOVÁ
studia.
V naší obchodní škole máme fiktivní firmy
S
třední škola obchodní,
České Budějovice, Husova byla úspěšným žadatelem ve výzvě ROP NUTS II
Jihozápad a získala finanční
prostředky k realizaci projektu Učíme se podnikat. Výsledkem jsou vybudované
dvě odborné učebny, určené
především pro specializovanou výuku předmětu Fiktivní
firma, ve kterém si žáci mohou vyzkoušet simulaci reálného podnikatelského prostředí v podmínkách tržního
hospodářství.
Žáci nejprve založí firmu
v určitém oboru podnikání,
kterou vedou, a jako její zaměstnanci řeší různé problémové situace. Učí se samostatnosti, týmové práci, zodpovědnosti, rozvíjí své obchodní znalosti a dovednosti.
Řeší situace nejenom uvnitř
daného podniku, ale obchodují i s jinými firmami, ať už
tuzemskými, nebo zahraničními. Žáci školy se také
účastní Mezinárodního veletrhu fiktivních firem, na němž
si ověřují své odborné a jazykové znalosti a praktické dovednosti obchodováním „na-
živo“ s fiktivními firmami jiných škol.
Nejmodernější vybavení
našich učeben umožňuje skupinovou práci žáků v jednotlivých podnikových odděleních. Například v učebně zaměřené na obchod je nainstalována elektronická pokladna,
v učebně specializované na
cestovní ruch jsou umístěny
závěsné mapové systémy. Věříme, že užší propojení vzdělávání s požadavky praxe zvýší
možnosti uplatnění našich absolventů na trhu práce.
Jarmila BENÝŠKOVÁ
Gustav Habrman patřil k nejlepším
P
řed 150 lety, 24. ledna
1864, se narodil v České
Třebové Gustav Habrman,
první ministr školství samostatného československého
státu. Při svém nástupu do ministerské funkce měl za sebou
nejen bohaté zkušenosti z pobytů ve Francii či USA, kde
se živil jako dělník, ale i mnohaletou politickou práci a aktivní práci redaktora. Jako
ministr školství byl v mnohém výjimečný – neměl vysokoškolské vzdělání a na škol-
ství rozhodně nebyl odborníkem. Byl ale již natolik zralým
a zkušeným politikem, aby se
dokázal obklopit správnými
lidmi. Ministerskou funkci
chápal jako funkci politickou a řízením odborných otázek od samého počátku pověřil státního sekretáře prof.
Františka Drtinu. Ministerský
úřad vedl se ctí a nikoliv bez
úspěchu. Pod Habrmanovým
vedením zvládalo ministerstvo značně úspěšně všechny
úkoly, které před ním stály:
vybudovat školství na nových, demokratických principech, ujednotit školský systém na celém území a dobudovat vysoké školství tak, aby
jeho struktura odpovídala potřebám nového státu.
Zcela mimořádné zásluhy
ministra Habrmana o rozvoj
školství i o zlepšené materiální
a společenské postavení učitelů
byly oceněny Ústředním spolkem učitelských jednot jeho
jmenováním čestným členem.
Ještě v roce 1928 na celostát-
Znáte je?
DOPRAVNÍ
PSYCHOLOGIE
M. ŠUCHA,
V. REHNOVÁ,
M. KOŘÁN,
D. ČERNOCHOVÁ
Učitele dopravní výchovy může zaujmout publikace Dopravní psychologie, kterou vydalo nakladatelství Grada. Její
autoři zdůrazňují přínos
psychologie dopravy pro
zvýšení bezpečnosti v silniční dopravě a čtenářům přibližuje dopravněpsychologické vyšetření. Odborná témata
jsou napsána přehledně
a věcně. Díky příkladům
z praxe a ze světového výzkumu v oblasti dopravy
a dopravní psychologie
je četba této knihy zároveň poutavá. I když je určena především psychologům, zajímavé informace z ní mohou načerpat i pedagogové.
ním sjezdu učitelů, když zaznělo mezi pozvanými Habrmanovo jméno, bylo účastníky
oceněno jako jediné potleskem.
Přestože byl ve funkci
pouhé dva roky, patří v dlouhé
řadě ministrů školství Gustav
Habrman zaslouženě nejen
k nejlepším a k několika pro
školství prokazatelně přínosným, ale byl i jedním z mála,
kterého si učitelé vážili, důvěřovali mu a ještě po letech si
ho pamatovali.
František MORKES
10
1. Praktická samostatnost (fyzický rozvoj a pohybová
koordinace, sebeobsluha)
- je dostatečně fyzicky vyspělé
- jeho pohyby jsou koordinované (hází a chytá
míč, běhá, skáče)
- samostatně se obléká
- je samostatné při jídle
- je samostatné při zvládání denních úkonů
osobní hygieny
- udržuje kolem sebe pořádek
- dovede si samo poradit s běžnými problémy
(např. nalije si nápoj)
- dokáže se postarat o své věci
2. Sociální informovanost (orientace v prostředí, v okolí
i v praktickém životě)
- vyzná se ve svém okolí (ví, kde bydlí, kam
chodí do školy, apod.)
- rozumí běžným okolnostem, dějům,
situacím, s nimiž se setkává (má základní
poznatky o světě přírody i o životě lidí)
- ve známém prostředí se pohybuje
a vystupuje samostatně
- s pomocí dospělého se dovede zorientovat
v novém prostředí
- dovede vyřídit drobný vzkaz
- dokáže si říci o to, co potřebuje
3. Citová samostatnost (emoční stabilita, schopnost kontrolovat
a řídit své chování)
- zvládá odloučení od rodičů
- projevuje se jako emočně stálé, bez
výrazných výkyvů v náladách
- reaguje přiměřeně na drobný neúspěch
- dovede odložit přání na pozdější dobu
- dovede se přizpůsobit konkrétní situaci či
činnosti
4. Sociální samostatnost (soužití s vrstevníky, uplatnění ve
skupině, spolupráce, komunikace)
- uplatňuje základní společenská pravidla
(umí pozdravit, požádat, poděkovat, omluvit
se)
- dovede se zapojit do práce ve skupině,
bez projevů prosazování se či naopak
nezúčastnění
- pokud jsou dány pokyny, řídí se jimi
5. Výslovnost, gramatická správnost řeči, slovní zásoba
- vyslovuje správně všechny hlásky
- mluví ve větách, dovede vyprávět příběh,
popsat situaci
- mluví gramaticky správně (užívá správně
rodu, čísla, času apod.)
Ano
Spíše ano
Spíše ne
Jméno dítěte: .............................................
.................................................................
Ne
Ano
Spíše ano
Spíše ne
Jméno dítěte: .............................................
.................................................................
Ne
Hodnocení klíčových kompetencí pro zápisy do prvních ročníků ZŠ
- rozumí pojmům vyjadřujícím
časoprostorovou orientaci (např. nahoře,
dole, nad, pod, dříve, včera, dnes apod.)
- dokáže pojmenovat barvy
- běžně komunikuje s dětmi i s dospělými, je
schopno dialogu, v komunikaci si je jisté
6. Lateralita ruky, koordinace ruky a oka, držení tužky
- upřednostňuje užívání pravé či levé ruky při
kreslení či jiných činnostech
- je zručné při zacházení s předměty,
hračkami, pomůckami
- tužku drží správně, tj. třemi prsty,
uvolněným zápěstím
- dokáže vést stopu tužky a napodobit
základní geometrické tvary
- napodobuje uvolňovací cviky a tvarové
prvky písma
7. Diferencované vnímání (sluchová a zraková analýza
a syntéza)
- rozlišuje podstatné znaky předmětů (barvy,
tvary, figuru a pozadí)
- rozlišuje zvuky – slyší hlásku na začátku
slova
- dovede pracovat se strukturou slov
(odebere počáteční či konečnou hlásku ve
slově, dovede vytleskat ve slově slabiky)
- dokáže najít rozdíly na dvou obrázcích či ve
dvou podobných slovech
8. Záměrná pozornost, úmyslná paměť pro učení
- dovede soustředit pozornost na činnosti
určitou dobu, neodbíhá od nich
- soustředí se i na ty činnosti, které nejsou
pro ně aktuálně zajímavé
- dokáže si záměrně zapamatovat, co prožilo,
vidělo, slyšelo, je schopno si toto po
přiměřené době vybavit a reprodukovat
9. Pracovní chování, soustředěná pracovní činnost
- dokáže přijmout úkol či povinnost
- dokáže postupovat podle pokynů
- zadaným činnostem se věnuje soustředěně,
neodbíhá k jiným, dokáže vyvinou úsilí
k jejich dokončení
- dovede odlišit hru od systematické práce
- neruší v práci ostatní
Hodnotí rodiče i učitelé:
Při zápisu (leden 2013). Hodnoceno rodiči. Použitá značka……
1. čtvrtletí (……)
Hodnoceno vyučujícími pedagogy. Použitá značka……
1. pololetí (……)
Hodnoceno vyučujícími pedagogy. Použitá značka……
2. pololetí (……)
Hodnoceno vyučujícími pedagogy. Použitá značka……
Zdroj: ZŠ Nemyčeves
11
Pojetí počítačové a informační gramotnosti
v šetření ICILS 2013
Mezinárodní šetření počítačové a informační gramotnosti ICILS 2013 je jedním z projektů Mezinárodní asociace
pro hodnocení výsledků vzdělávání (IEA). V České republice šetření proběhlo na reprezentativním vzorku 170 škol
na jaře roku 2013. Výsledky šetření budou zveřejněny v listopadu roku 2014. Celkem se do šetření ICILS zapojilo
20 států z celého světa.
Šetření ICILS si klade za
cíl zmapovat úroveň počítačové
a informační gramotnosti 14letých žáků v jednotlivých zemích,
přičemž dosažené výsledky budou dány do souvislosti s kontextem, v němž je tato gramotnost rozvíjena (charakteristiky
vzdělávacího systému, jednotlivých škol, socioekonomická situace žáků aj.).
Aby bylo možné zkonstruovat potřebné testové nástroje pro toto šetření (jedná
se o počítačový žákovský test
a sadu dotazníků pro žáky, učitele, ředitele a školní koordinátory ICT), bylo třeba vytvořit teoretický koncept šetření,
tzv. koncepční rámec. Koncepční rámec ICILS vymezuje zkoumanou oblast počítačové a informační gramotnosti
a také kontext, který je třeba
sledovat. Cílem tohoto článku
je představit pojetí počítačové
a informační gramotnosti tak,
jak je definováno v koncepčním rámci, a přiblížit, jaké
aspekty počítačové a informační gramotnosti byly v šetření sledovány.
Zkrácený český překlad
koncepčního rámce šetření je
dostupný na webových stránkách České školní inspekce
www.csicr.cz a www.icils.cz.
Znění originální anglické verze
koncepčního rámce ICILS (Assessment Framework) je možné
nalézt na webových stránkách
IEA (www.iea.nl) nebo webových stránkách projektu (http://
icils2013.acer.edu.au).
Vztah počítačové
a informační gramotnosti
k jiným oblastem
vzdělávání
Počítačová a informační
gramotnost představuje velmi
specifický předmět zkoumání.
Stejně jako například gramotnost čtenářská není počítačová a informační gramotnost
pouze obsahem školní výuky,
ale je především prostředkem
vyučování a učení, který přesa-
huje rámec jednotlivých předmětů. Vedle toho jsou počítačové kompetence široce využitelné i v jiném než školním kontextu. Vzhledem k takto komplexní povaze lze úroveň počítačové a informační gramotnosti zjišťovat různými způsoby.
První využívá návaznosti
na konkrétní předmět či obor
vzdělávání (např. řešení zeměpisných úloh na počítači), kdy
žáci prokazují znalosti práce
s počítačem spolu se znalostmi
oborovými. Druhým přístupem je hodnocení počítačových kompetencí jako svébytné
oblasti vzdělávání, která je nezávislá na jiných vzdělávacích
oborech a může být uplatněna
v jakékoli situaci. Tvůrci šetření
ICILS se shodli na přijetí druhého uvedeného přístupu.
Vymezení počítačové
a informační gramotnosti
Vývoj teoretického konceptu počítačové a informační
gramotnosti byl odrazem velmi
rychlého rozvoje informačních
technologií a byl doprovázen
vznikem rozličných definic. Zatímco některé z nich byly založeny na zcela nových pojmech
(např. digitální či kybernetická
gramotnost), jiné vycházely ze
starších konceptů (např. mediální gramotnost) a rozšiřovaly
je o aspekty související s digitálními technologiemi.
Koncepce počítačové a informační gramotnosti není v šetření ICILS vymezena na základě definování nových kompetencí, ale vychází z kompetencí stávajících. Odráží postupnou konvergenci gramotnosti informační (zahrnující
např. vyhledávání, posuzování či přetváření informací)
a gramotnosti počítačové (zahrnující procedurální znalosti
praktického používání digitál-
ních technologií). Vzhledem
k tomu, že se digitální technologie staly v průběhu uplynulých desetiletí klíčovým nástrojem pro získávání a přetváření
informací, začaly se tyto technické dovednosti (počítačová
gramotnost) a intelektuální
schopnosti (informační gramotnost) natolik přibližovat, že lze
souhrnně hovořit o počítačové
a informační gramotnosti. Ta
je v koncepčním rámci ICILS
přesněji definována jako schopnost jedince používat počítače
k vyhledávání, vytváření a sdělování informací s cílem zapojit se do dění doma, ve škole, na
pracovišti a ve společnosti.
Stanovení přístupu a pracovní definice počítačové a informační gramotnosti představuje základní stavební kámen
celého šetření. Její důsledná
operacionalizace umožnila detailně vymezit zkoumanou oblast a určit konečnou podobu
a skladbu testových nástrojů.
V šetření ICILS bylo v rámci
počítačové a informační gramotnosti definováno a zkoumáno celkem sedm oblastí –
(1) používání počítačů jako takové, (2) získávání informací
a jejich posuzování, (3) zacházení s informacemi, (4) přetváření informací, (5) vytváření
informací, (6) sdílení informací a (7) bezpečné používání
informací.
Např. oblast „získávání informací a jejich posuzování“
je velmi významným aspektem práce s digitálními technologiemi, neboť jsme svědky
prudkého nárůstu informačních zdrojů (především dostupných prostřednictvím internetu), v nichž je třeba se
orientovat. Efektivní využívání
těchto zdrojů je vázané na nutnost filtrovat obrovské množství dostupných informací a zároveň hodnotit jejich věrohodnost, úplnost a užitečnost. Pro
posuzování těchto dovedností
byly proto vyvinuty speciální
sady úloh, v nichž žáci měli například navrhnout postup vyhledávání určité informace,
rozpoznat aspekty počítačově
zprostředkovaných informací,
které snižují jejich důvěryhodnost, či navrhnout strategie
umožňující ověřit věrohodnost
informací. Jiná z oblastí – „vytváření informací“ v počítačovém prostředí byla hodnocena
úlohami vyžadujícími například
vytvoření prezentace na zadané
téma pro předem definované
publikum nebo použití jednoduchého grafického programu
k vytvoření pozvánky.
Za zmínku stojí také aspekt
bezpečnostní, jenž je považován za nedílnou součást počítačové a informační gramotnosti,
neboť odráží nejen znalost
právních a etických zásad používání informačních technologií, ale také rizika zneužití sdílených informací a zajištění určité
úrovně technického zabezpečení informací i počítačů jako
takových. V testu mohli být
žáci požádáni, aby určili napřílůad nejbezpečnější z nabízených hesel, vysvětlili možné důsledky zveřejnění osobních informací na internetu či vysvětlili praktiky používané v podvodných emailech.
Jak jsme již zmínili v úvodu
článku, šetření ICILS si neklade
za cíl zjistit pouze dosaženou
úroveň počítačové a informační
gramotnosti v jednotlivých zemích, ale zabývá se též faktory,
které mohou tuto úroveň ovlivňovat. Kontext, v němž jsou příslušné znalosti a dovednosti rozvíjeny, byl sledován v několika
rovinách (individuální, domácí,
třídní a školní, širší sociální)
prostřednictvím kontextuálních
dotazníků. Také tato problematika je (stejně jako výše zmíněných sedm sledovaných oblastí)
detailně rozpracována v české
verzi koncepčního rámce šetření ICILS 2013.
Realizace šetření ICILS
2013 v České republice probíhá jako součást ESF projektu
Kompetence III, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
Simona BOUDOVÁ,
Lucie ŘEZÁČOVÁ
Česká školní inspekce
12
Výsledky mezinárodního šetření PISA
v evaluaci a autoevaluaci škol
V prosinci loňského roku byly zveřejněny výsledky mezinárodního šetření PISA 2012. Šetření PISA je primárně určeno
k mezinárodnímu porovnávání účinnosti a výkonnosti národních vzdělávacích systémů a poskytuje o nich cenné informace
a důležitou zpětnou vazbu. Šetření PISA 2012 v České republice realizuje Česká školní inspekce a je součástí projektu
Kompetence I, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Tento článek blíže
seznamuje s šetřením jako takovým a snaží se přiblížit možnosti jeho využití v hodnocení škol.
Z
TÝDENÍK
áměrný výběr druhů škol,
který metodika výzkumu
umožňuje, poskytuje údaje
o vzdělávání patnáctiletých žákyň a žáků našich základních škol,
čtyřletých a víceletých gymnázií
a ostatních středních škol. S určitou mírou opatrnosti je proto
možné srovnávat i výsledky patnáctiletých žáků 9. ročníku základních škol a odpovídajících
ročníků víceletých gymnázií v jednotlivých krajích. Navíc jsou data
doplněná o výsledky dotazníkových šetření, ve kterých lze hledat
další odpovědi na otázky o kvalitě
vzdělávacího systému. Program
PISA pro některé vybrané ekonomické, demografické a sociální
faktory ovlivňující výsledky žáků,
zavedl indexy, které jejich účinek
identifikují, popisují a uvádějí do
souvislosti s výsledky. Jedná se
například o index socioekonomického zázemí, který se týká rodinného prostředí žáka, index vztahu
žáka ke škole, index sounáležitosti se školou a index sebedůvěry
žáka. Mezinárodní program započal v roce 2000 a opakuje se každé
tři roky. Rozsáhlé datové soubory
z každého šetření umožňují sledovat proměny a hledat trendy vzdělávacího systému v čase.
Národní centrum pravidelně
každé tři roky po zveřejnění výsledků zjišťování publikuje kromě
zmíněné národní zprávy ještě koncepční rámce a uvolněné úlohy.
Tyto materiály slouží k seznámení odborné pedagogické veřejnosti s metodikou výzkumu. Koncepční rámce sledovaných funkčních gramotností dávají teoretický
základ celému výzkumu a jsou určující pro správné uchopení zjištěných informací a zároveň vymezují oblast a hranice výzkumu. Jejich součástí jsou definice sledovaných funkčních gramotností. Na
tyto definice je nutné pohlížet jako
na účelově vytvořené a vymezené,
protože jsou sestavené právě jen
pro účely výzkumu PISA. Nelze je
zobecňovat například proto, že je
v nich kladen důraz na zjišťování
žákovských dovedností a schopností, zatímco zjišťování znalostí
a vědomostí je záměrně potlačováno. Důvod je zřejmý, soustava
w w w. t y d e n i k - s k o l s t v i . c z
Číslo 4
29. ledna 2014
znalostí a vědomostí je v různých
zemích často určená geografickou
polohou, přírodními podmínkami,
historií, sociálním systémem,
transcendentní zkušeností a praktickou potřebou. S rozvojem pedagogických věd se rozvíjí i teoretický základ projektu a je přizpůsobován a proměňován podle nových poznatků. Přitom je garantováno, že výsledky šetření z různých
let budou metodicky srovnatelné.
Teoretický a metodický koncepční rámec vždy doplňuje sbírka
úloh, které mezinárodní centrum
uvolní ke zveřejnění. Je to studijní materiál pro učitele, metodické komise ve školách a metodiky předmětů na univerzitách.
Úlohy je možné využít jako takové,
ale cennější je proniknout do podZemě
PV
Šanghaj (Čína)
613
Singapur
573
Hongkong (Čína)
561
Tchaj-wan (Čína)
560
Korejská republika
554
Macao (Čína)
538
Japonsko
536
Lichtenštejnsko
535
Švýcarsko
531
Nizozemsko
523
Estonsko
521
Finsko
519
Kanada
518
Polsko
518
Belgie
515
Německo
514
Vietnam
511
Rakousko
506
Austrálie
504
Irsko
501
Slovinsko
501
Dánsko
500
Nový Zéland
500
Česká republika
499
Francie
495
PV = Průměrný výsledek
|
|
|
|
|
|
|
staty jejich tvorby, použití a účelu.
Každá otázka úlohy obvykle obsahuje, kromě zadání a řešení, popis účelu a začlenění do struktury
koncepčního rámce.
Součástí zpracování výsledků
národním centrem je vytvoření
školní zprávy, kterou obdrží ředitelé zúčastněných škol. Zpráva
obsahuje výsledky šetření ve škole
v jednotlivých testovaných gramotnostech a zasazení výsledků žáků
školy do škály výsledků škol v celé
České republice. Obsahuje také
informaci, jak si stojí mezi ostatními školami stejného druhu.
Tyto údaje mohou být pro vedení
školy velmi cenné, protože definují
pevný referenční bod pro uvažování o pozici a kvalitě školy v poskytování vzdělávání. Pokud byla
škola vybrána opakovaně, nabízí
se údaje z různých let porovnat.
Zjištění PISA jsou však pro školu
pouze jedním z mnoha kvantitativních evaluačních kritérií, které má
k dispozici. Zodpovědné interpretování dat, posuzování jejich významnosti a zasazení do kontextu
je práce právě jen pro vedení školy,
členy odborných předmětových
komisí a třídní učitele. Pouze oni
mohou jako jediní vidět výsledky
ze všech hledisek a se znalostí
souvislostí. Zřizovatelé, školní inspekce a členové školských rad si
jsou vědomi rizika přílišného zjednodušení a zobecnění komentářů
výsledků. Dalším faktorem, se kterým je nutné při komentování výsledků pracovat, je to, že testování
zahrnuje žáky v deváté třídě, žáky
tercie a kvarty osmiletých gymnázií a žáky v prvních ročnících gymnázií a středních škol. První skupina končí jednu etapu vzdělávání. Proto má šetření PISA pro
reflexi kvality vzdělávání základní
školy o něco větší význam, než pro
ostatní školy, kde jsou žáci teprve
několik měsíců. Ovšem i v tomto
případě se lze zamýšlet například
nad výsledky žáků v testech PISA
a jejich výsledcích při přijímacích zkouškách a v dalším vzdělávání. To může ovlivnit další uvažování o metodách a formách výběru
žáků do střední školy (viz tabulka).
Šetření PISA poskytuje velké
množství užitečných údajů, avšak
vysoké nároky na odbornost, znalost souvislostí a mohutnost nástroje mohou na druhou stranu
vést ke zjednodušování a nesprávné interpretaci. Příkladem
může být situace při srovnávání
průměrných výsledků žáků v matematické gramotnosti v šetření
PISA 2012. Na předních místech
jsou výsledky žáků ze Šanghaje,
Singapuru, Hongkongu, Tchaj-wanu, Macaa. Existuje mnoho dů-
vodů, proč se mohou výsledky sledované funkční gramotnosti dané
země v průběhu krátkého času
výrazně změnit. Jedním z nich je
i změna v demografické charakteristice populace a ta se může
rychle změnit například migrací.
Výše jmenované země (městské
státy, oblasti) jsou charakterizované překotným hospodářským
rozvojem a také mohutnou výběrovou imigrací elit v produktivním
věku, které jsou lákané velkou nabídkou výhodných pracovních příležitostí. To ovlivní sociální, ekonomický a kulturní status celé populace a zákonitě se promítne i do
výsledků šetření PISA. Vliv pozitivního postoje těchto společností
ke vzdělávání je všeobecně znám
a ještě násobí popsaný jev.
Jakkoli je šetření PISA významné a užitečné, je nutné zdůraznit, že se jedná o nástroj, který
je určen ke zjišťování úrovně čtenářské, matematické a přírodovědné gramotnosti patnáctiletých
žáků a má poskytovat důležité informace tvůrcům školské politiky
o fungování vzdělávacího systému.
Šetření PISA proto nemohou nahradit národní systémy zjišťující výsledky vzdělávání. Jsou omezena
i výběrem vzorku, neboť testování
PISA se netýká celé školy. Šetření se
účastní pouze vzorek patnáctiletých
žáků. Někdy to jsou všichni patnáctiletí žáci ze školy, někdy je to pouze
reprezentativní část. Ze zkušenosti
víme, jak se ve škole může mnohdy
lišit třída od třídy, ročník od ročníku.
Školy často používají zapojení
do prestižního šetření PISA pro
vlastní propagaci a budování dobrého jména. Výroční zprávy škol
obsahují nejen zmínky o účasti,
ale i výsledky, mnohdy jsou doplněné o popis a komentář zjištění.
Velká část zúčastněných škol použije toto externí hodnocení pro autoevaluaci školy.
Národní zprávu z šetření PISA
2012, stejně tak koncepční rámec
šetření a publikaci s uvolněnými
úlohami můžete nalézt na webových stránkách České školní inspekce www.csicr.cz.
Mgr. Radek BLAŽEK
realizační tým projektu Kompetence I
Česká školní inspekce
Vydává Dictum, s. r. o., Senovážné nám. 23, 110 00 Praha 1. Šéfredaktorka Mgr. Karla Tondlová, tel. 224 233 041, fax 224 233 043. E-mail: příjmení
[email protected] Inzerce: [email protected] Za rok vychází 40 čísel, celoroční předplatné tištěné podoby 1280 Kč, elektronické
verze 890 Kč, na [email protected] nebo www.tydenik-skolstvi.cz. Nevyžádané rukopisy a fotografie se nevracejí. Vyrábí SOFIPRIN Praha.
Rozšiřuje Česká pošta, s. p., Postservis. Podávání novinových zásilek povoleno Ředitelstvím pošt v Praze č. j. NP 3160/1994. ISSN 0862-9641. MK ČR E 4861.
Download

Stáhnout ve formátu pdf