OBSAH:
Základní údaje o škole
Charakteristika školy
Učební plán
Vzdělávací programy
Další informace o škole
Součásti školy
Nejvyšší povolený počet žáků, naplněnost
Součásti školy
Obory vzdělání a údaje o žácích v nich
Počet tříd a žáků
Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Přijímací řízení
Přijímací řízení do 1. ročníku
Údaje o přijímacím řízení
Údaje o výsledcích ve vzdělávání
Prospěch a docházka žáků
Prospěch před reparáty
Prospěch po reparátech
Prospěch v letech 98-12
Absence
Komisionální zkoušky
Komisionální zkoušky – souhrn
Výsledky maturitních zkoušek
Opravná maturitní zkouška
Chování
Absolventi a jejich další uplatnění
Přehled podaných přihlášek k dalšímu studiu
Přijetí na VŠ v letech 1998-2013
Údaje o nezaměstnanosti absolventů
Úroveň jazykového vzdělávání na škole
Žáci učící se cizí jazyky
Učitelé cizích jazyků
Komentář k jazykovému vzdělávání
Hodnocení práce PK ANJ za školní rok 2012/13
Zpráva o činnosti předmětové komise NEJ ve školním roce 2012/13
Zpráva o činnosti PK FRJ-RUJ ve školním roce 2012/13
Úroveň informační a počítačové gramotnosti ve škole
Údaje o pracovnících školy
Základní údaje o pracovnících školy
Věková struktura pedagogických pracovníků
Pedagogičtí pracovníci – podle nejvyššího dosaženého vzdělání
Pedagogičtí pracovníci – podle délky praxe
Aprobovanost výuky
Další údaje o pedagogických pracovnících
Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků
Údaje o dalších aktivitách a prezentaci školy
Veřejné akce školy
Programy a projekty
Spolupráce se zahraničními školami
Vědomostní a sportovní soutěže
Hodnocení PK TEV
Prevence sociálně patologických jevů
Environmentální výchova
Spolupráce školy se zřizovatelem, obcí, sociálními partnery, úřady práce, zaměstnavateli a dalšími
subjekty
15.7.
Aktivity školy uspořádané pro veřejnost
15.8.
Hodnocení sportovní přípravy
16.
Další vzdělávání ve škole v rámci celoživotního učení
17.
Výchovné poradenství
18.
Inspekční a jiná kontrolní činnost Další činnost školy
19.
Další činnosti školy
20.
Ekonomická část výroční zprávy
20.1.
Základní údaje o hospodaření školy
20.2.
Přijaté příspěvky a dotace
20.3.
Investiční činnost
20.4.
Hodnocení vzdělávací činnosti
21.
Závěr
21.1.
Charakteristika školního roku
21.2.
Počty žáků
21.3.
Absence žáků
21.4.
Hodnocení vzdělávací činnosti
21.4.1. Před reparáty
21.4.2. Celkový prospěch
21.4.3. Celkový prospěch v letech 1998-2013
21.5.
Zájem o studium na VŠ v období 1998-13
21.6.
Zájem o studium 1998-2013
1.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
3.
3.1.
3.2.
4.
4.1.
5.
6.
6.1.
6.2.
7.
7.1.
7.1.1.
7.1.2.
7.2.
7.2.1
7.3.
7.3.1.
7.4.
7.4.1
8.
9.
9.1.
9.2.
10.
11.
11.1.
11.2.
11.3.
11.3.1.
11.3.2.
11.3.3.
12.
13.
13.1.
13.2.
13.3.
13.4.
13.5.
13.6.
14.
15.
15.1.
15.2.
15.2.1.
15.3.
15.3.1.
15.4.
15.5.
15.6.
21.7.
22.
23.
Podmínky pro výuku
Autoevaluace - zpráva za rok 2012/13
Opatření a závěr
1. Základní údaje o škole
Sportovní gymnázium Kladno, Plzeňská 3103, 272 01 Kladno
Zřizovatel : Středočeský kraj, Zborovská 11, Praha
Kontakty: tel.: 312660398 (sekretariát)
312660874 (ředitel)
312660559 (ekonom)
fax.: 312664808
e-mail: [email protected]
[email protected]
www.sgagy.cz
Ředitel :
Statutární zástupce – zástupce pro pedagogickou činnost:
- zástupce pro sportovní přípravu:
Školská rada: zástupci zřizovatele
zástupci nezletilých žáků školy
zástupci pedagogických pracovníků
Mgr. Jiří Stejskal
Mgr. Radek Vlasák
Mgr. Vít Rus
- ing. Marcel Hrabě
- František Kupec
- Tomáš Průcha
- Mgr. Helena Müllerová
- Mgr. Ilona Mašková
- Mgr. Marta Nekužová
Datum zařazení do rejstříku škol: 3.10.2005 a 18.5.2006
Změna v rejstříku: 28.1.2009
2.Charakteristika školy
Charakteristika vzdělávacího procesu
Název vzdělávacího procesu:
Gymnázium
Gymnázium – tělesná výchova
79-41-K/81 od 14.9.2007
79-41-K/81 od 14.9.2007
Délka vzdělávacího programu: 8 let (viz. Profil absolventa)
* změna JKKOV
Gymnázium
79-41-K/41
Gymnázium – tělesná výchova
79-41-K/41
Gymnázium – sportovní příprava
79-42-K/41
Délka vzdělávacího programu: 4 roky (viz. Profil absolventa)
3. Školy a školská zařízení – členění
3.1. Nejvyšší povolený počet žáků/studentů a naplněnost
(k 30. 9. 2013)
IZO a název součásti
(druh/typ školy)
Nejvyšší
povolený
počet žáků
/studentů
110 037 529 gymnázium
Skutečný
počet žáků
/studentů1
Počet
žáků/stud.
v denním
studiu
Přepočtený
počet ped.
pracovníků
Počet
žáků/stud.
na přep. počet
ped.
pracovníků
720
3.2. Součásti školy – nejvyšší povolený počet žáků (strávníků, ubytovaných, klientů) a naplněnost
IZO a název součásti
(školské zařízení)
162 100 345 školní jídelna
Nejvyšší
povolený počet
žáků/./
stráv./klientů
Nejvyšší
povolený počet
žáků/
ubyt./stráv.
/klientů
Počet žáků
stráv./
klientů
Z
toho
cizích
720/800
720/800
556/67
0
Přepočtený
počet
pracovníků
4.1. Počet tříd a žáků SŠ v denní formě studia – podle oborů vzdělání
Kód a název oboru
Počet žáků
Počet
tříd
Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní
zkouškou
79-41-K/41
4
79-42-K/41
4
79-41-K/81
16
Celkem
24
Průměrný
počet
žáků/tř.
V příštím školním roce bude otevřeno 24 tříd s předpokládaným počtem žáků 580
5. Vzdělávání žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a
žáků a studentů nadaných
-
Počet žáků přijatých v průběhu školního roku 2013/2014do denního studia 15
-
Žáků dojíždějících do školy z jiných krajů 17 v denním studiu).
Nadaní žáci
Počet nadaných žáků v oblasti sportovní přípravy zařazených do reprezentačních týmů
příslušných věkových kategorií vzdělávajících se podle individuálních výukových rozvrhů 46
z toho 15, reprezentantů ČR
Údaje o individuálně integrovaných žácích a studentech podle druhu zdravotního
postižení
Druh postižení
Tělesné postižení
Počet
integrovaných
SŠ
1
6. Údaje o přijímacím řízení a následném přijetí uchazečů do 1. ročníků SŠ
6.1. Přijímací řízení do 1. ročníku SŠ
Pro účely přijímacího řízení byly použity testy z obecných studijních předpokladů pro osmileté
testy od firmy SCIO o. p. s. K vyhodnocení přijímacího řízení byl použit program téže firmy.
Výše zmíněné součásti přijímacího řízení byly opatřeny váhou podle následujícího schématu:
Kritéria pro přijímací řízení pro školní rok 2014/2015
obor 79-41-K/41 – všeobecné + rozšířená tělesná výchova
- žák, který byl v pololetí osmé třídy a nebo na konci osmé třídy a nebo v pololetí deváté
třídy klasifikován na vysvědčení známkou „nedostatečný“, nesplňuje kritéria pro přijetí
- žák, který měl v pololetí deváté třídy průměr známek na vysvědčení horší než 2,2, nesplňuje
kritéria pro přijetí
- 100% bodů obdrží žák za průměr 1,00 ze známek z pololetního vysvědčení devátého
ročníku, horším žákům se odečítají 4 % bodů za každé zhoršení průměru o 0,05, při rovnosti
bodů rozhoduje o konečném pořadí postupně lepší známka z českého jazyka, matematiky a
anglického jazyka, popř. průměr z vysvědčení předchozích ročníků
- + bonifikace za účast v olympiádách (první tři místa v okresním kole: vypočtený průměr se
poníží o 0,05; první tři místa v krajském kole: vypočtený průměr se poníží o 0,1)
pro školní rok 2014/2015 je zřizovatelem školy povoleno: 1 třída - 30 žáků
obor 79-41-K/81 – všeobecné + rozšířená tělesná výchova
- žák, který byl v pololetí páté třídy klasifikován na vysvědčení známkou „dostatečný“,
nesplňuje kritéria pro přijetí
- žák, který měl v pololetí páté třídy průměr známek na vysvědčení horší než 1,8, nesplňuje
kritéria pro přijetí
- 80% bodů obdrží žák za bezchybný test všeobecných studijních předpokladů (SCIO),
za každou nezodpovězenou nebo špatnou odpověď jsou žákovi strženy body dle pravidel
SCIO
- 20% bodů obdrží žák za průměr 1,00 ze známek z pololetního vysvědčení pátého ročníku,
horším žákům se odečítá 2 % bodů za každé zhoršení průměru o 0,05
pro školní rok 2014/2015 je zřizovatelem školy povoleno: 2 třídy - 60 žáků
pro školní rok 2014/2015 ředitel školy rozhodl přijmout 30 žáků do třídy s rozšířenou výukou
tělesné výchovy a 30 žáků do všeobecné třídy
obor 79-42-K/41 – sportovní příprava
- žák, který byl v pololetí osmé třídy a nebo na konci osmé třídy a nebo v pololetí deváté
třídy klasifikován na vysvědčení známkou „nedostatečný“, nesplňuje kritéria pro přijetí
- 40% bodů obdrží žák, pokud splní veškeré limity dané kmenovým sportem, žák musí
obdržet minimálně polovinu bodů daného sportu, aby splnil talentovou zkoušku
- 40% bodů obdrží žák za bezchybný test, za každou špatně zodpovězenou otázku je žák
1
penalizován odečtením % bodů
3
- 20% bodů obdrží žák za průměr 1,00 ze známek z vysvědčení konce osmého ročníku,
horším žákům se odečítá 2 % bodů za každé zhoršení průměru o 0,05
-
-
+ bonifikace za účast ve sportovních soutěžích a olympiádách (první tři místa na okresní
úrovni: vypočtený průměr se poníží o 0,05; první tři místa na krajské úrovni: vypočtený
průměr se poníží o 0,1)
žák nemusí konat talentovou zkoušku, pokud se v posledních dvou letech umístil do 6. místa
na mistrovství republiky v individuálním kmenovém sportu; v takovém případě získává za
1. místo 40 % bodů; za 2. místo 39 % bodů, za 3. místo 38 % bodů, za 4. místo 37 % bodů,
za 5. místo 36 % bodů a za 6. místo 35 % bodů z talentové zkoušky
pro školní rok 2014/2015 je zřizovatelem školy povoleno: 1 třída - 30 žáků
6.2.Údaje o přijímacím řízení do denního studia na SŠ pro školní rok
2014/2015– podle oborů vzdělání
Odvolání
Další kola
– počet
1. kolo
– počet
– počet
Kód a název oboru
přihl.
přij.
přihl.
přij.
Počet
tříd FV
poda- kladně
vyříz.
ných
Gymnázium 79-41-K/81 všeob./TEV
119
64
0
0
27
25
2
D
Gymnázium 79-41-K/41 všeob./ TEV
60
22
0
0
5
5
1
D
Gymnázium sportovní příprava 79-42-K/41
37
28
0
0
2
2
1
D
216
114
0
0
34
32
4
D
celkem
7. Údaje o výsledcích ve vzdělávání
7.1.
I.
Prospěch a docházka žáků/studentů všech ročníků celkem (včetně
závěrečných ročníků) – k 30. 6. 2014
6.
Prospěch a docházka žáků/studentů všech ročníků
Počet žáků/studentů
Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou
Žáci celkem
554
Prospěli s vyznamenáním
112
Prospěli
414
Neprospěli
- z toho opakující ročník
Průměrný prospěch žáků (n.g. /v.g./celkový
Průměrný počet zameškaných hodin na žáka včetně sportovní přípravy/z toho
neomluvených
Průměrný počet zameškaných hodin na žáka (pouze výuka) z toho neomluvených
7.1.1.
Před reparáty
1,88/2,44/2,25
77,00/0,33
žáci
součty
ostatní
vyzn.
samé1
554
%
prospěli
neprospěli
neklas.
15
97
373
42
31
2,7%
17,5%
67,3%
7,6%
14,1%
31
15
42
97
373
samé1
ostatní vyzn.
prospěli
neprospěli
neklas.
7.3.1. Komisionální zkoušku souhrnem konali:
obor
ročník
opravná
zkouška
Doklasifikační
zkouška
79-41-K/41
1.D.
2.D.
3.D.
4.D
1.A.
2.A.
3.A.
4.A.
I.A
II.A.
III.A.
III.B.
IV.A.
IV.B
V.A.
V.B.
VI.A.
VI.B,
VII.A.
2
3
7
1
1
79-42-K/41
79-41-K/81
1
1
2
2
8
2
1
1
2
1
VII.B.
VIII.A
VIII.B.
1
14
komisionální
zkoukou
ška
79-41-K/41 gymnázium
14
2
34
50
sportovní příprava
79-42-K/41
79-41-K/81
Celkem
neprospělo
7
0
5
12
Četnost opravných zkoušek: ČJL 6x Mat 11x, BIO 4x,CHE 6x DĚJ 1x, , RUJ 2x, FYZ 2x,
ZEM 1x
Doklasifikační zkoušky: ČJL 1x, , BIO 2x,,DĚJ 1x., CvMAT 1x., CvČJL 3x., CHE 1x., TSP
2x.m, ZSV 2x., CvPŘ 4x., ANJ 1x., NĚJ 1x,Sem.ANJ 1x.
Doklasifikační zkoušky byly konány z důvodů malé četnosti klasifikace z důvodů absencí
žáků a nebo z důvodu individuálního studijního plánu.
7.1.2.
Celkový prospěch po reparátech
ostatní
samé1 vyzn.
prospěli
554
15
97 423
%
2,7% 17,5% 76,4%
neprospěli
12
2,2%
Název grafu
12
15
97
423
samé1
ostatní vyzn.
prospěli
neprospěli
Četnost klasifikace
čjl
60
1
150
2
176
3
4
152
5
11
nekl.
5
0
uvol.
Σ
554
ø
2,83
anj nej frj/ruj zsv dej
154 60
49 216 201
193 55
61 197 178
141 52
72 108 123
56
29
53
29
48
2
0
2
0
4
4
1
3
4
0
0
0
0
0
0
550 197 240 554 554
2,19 2,26 2,57 1,91 2,05
zem
90
182
153
48
2
1
0
476
2,35
mat
59
153
159
164
15
4
0
554
2,86
fyz
92
152
149
80
2
1
0
476
2,47
che
19
92
129
161
9
4
0
414
3,12
bio
88
156
183
117
7
3
0
554
2,64
ikt
218
121
17
3
0
3
0
362
1,46
est tsp
506 43
113 72
20
40
3
13
0
0
0
2
0
0
642 170
1,25 2,14
bio
ikt
est
jiné
254
113
237
102
3
18
0
727
2,28
Frekvence klasifikace
800
700
600
500
400
300
200
100
0
čjl
anj
nej
frj/ruj
zsv
dej
zem
1
mat
2
3
fyz
4
che
5
7.2 . Prospěch v letech 1998 -2014
98/99
99/00
00/01
00/02
00/03
00/04
00/05
prospěl
neprospěl
samé 1
vyznamenání
1
6
9
12
7
9
5
6
511
12
65
80
71
56
68
75
476
499
480
474
552
588
4
5
3
7
10
16
tsp
jiné
celkem
2109
1988
1759
1058
57
53
0
7024
2,28
00/06
00/07
00/08
00/09
09/10
10/11
11/12
12/13
13/14
5
4
5
3
2
15
8
8
15
64
56
62
63
66
70
72
72
97
561
566
518
476
486
473
463
463
423
7
9
9
3
3
6
10
10
12
Průměrná absence
7.2.1
Absence
77,00
80,00
70,00
60,00
50,00
40,00
30,00
0,334
20,00
10,00
0,00
omluvené
neomluvené
7. 4. Výsledky maturitních zkoušek
Kód a název oboru
Žáci/studenti
konající zkoušky
celkem
Prospěli
s
vyznamenáním
Prospěli
Neprospěli
Maturitní zkouška:
79-41-K/41 gymnázium
13
3
8
2
18
2
15
1
79-41-K/81
36
12
19
5
Celkem
67
17
42
8
79-42-K/41
sportovní příprava
2014
Profilová část
4.A
ČJL
ANJ
NEJ
1
2
3
4
5
FRJ
RUJ
DEJ
1
1
PRUM.
PRUM.
ZSV
1
1
BIO
1
1
2
1
2,25
1
CHE FYZ
MAT
TSP
ZEM
5
4
4
1
PSY
EST
IKT
1
1
5
2
2
2,07
3,5
TSP
ZEM
1
1,69
Státní
ČJL
ANJ
6
3
4
2
3
2
7
1
2
3
4
5
NEJ
FRJ
RUJ
DEJ
ZSV
BIO
CHE FYZ
MAT
EST
1
2
2,13 2,33
PRUM.
PSY
3,67
PRUM.
2,71
průměr celkem
2,20
4.D
ČJL
ANJ NEJ
1
2
3
4
5
2
2
1
PRUM.
1,8
FRJ
RUJ
1
DEJ
1
1
ZSV
BIO
CHE FYZ
1
1
MAT
TSP
1
1
1
1
3
EST
IKT
1
1
2
2
1
3
2,5
1
1
1
2,667
ZEM PSY
1,5
4
ZSV
BIO
2
2
2,35
Státní
ČJL
1
2
3
4
5
6
1
4
ANJ NEJ
RUJ
DEJ
CHE FYZ
MAT
1
3
1
1
PRUM. 2,08 2,25
PRUM.
ANJv
1
4
1
4
1
2,43
2,8
průměr celkem
2,39
TSP
ZEM PSY
EST
AVT
AVT
VIII.A
ČJL
ANJ NEJ
1
2
3
4
5
1
PRUM.
3
FRJ
RUJ
DEJ
ZSV
BIO
CHE FYZ
MAT
2
TSP
2
2
2
1
1
5
2
1
2
ZEM PSY
EST
1
2
1
2
1
3
IKT
2
3
1
2,00
2,57
Státní
ČJL
ANJ NEJ
1
2
3
4
5
3
1
7
2
5
2
PRUM.
2,36
2,00
ANJv
RUJ
DEJ
CHE FYZ
MAT
TSP
ZEM PSY
EST
AVT
3,80
2,72
2,65
průměr celkem
Profilová
VIII.B
ANJ
1
2
3
4
4
5
1
1,6
PRUM.
BIO
1
4
PRUM.
ČJL
ZSV
NEJ
FRJ
RUJ
1
DEJ
1
6
3
3
3
1
2
1
PRUM.
ZSV
BIO
4
1
1
1
1
1
1,86
2,75
ZSV
BIO
CHE FYZ
MAT
TSP
2
2
ZEM
PSY
EST
IKT
5
2
2
1
1
3
1
1,63
3
2,08
Státní
1
2
3
4
5
PRUM.
PRUM.
ČJL
ANJ
11
7
3
11
3
NEJ
ANJv
RUJ
DEJ
CHE FYZ
MAT
3
1
2
1
1,62 1,21
2,14
1,66
průměr celkem
1,87
TSP
ZEM
PSY
EST
AVT
4.A VIII.A VIII.B 4.D ∑
2
0
7
0
9
0
2
3
3
8
15
9
10
8
42
6
3
2
2
13
23
14
22
13
72
samé
ost. vyzn.
prosp.
neprosp.
celkem
Prospěch celkem
10
9
8
13
42
samé
vyznamenání
prospěl
neprospěl
nematurovalo
Prospěch 2014 celkem
42
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
13
9
8
10
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
samé
vyznamenání
prospěl
neprospěl
nematurovalo
Prospěch tříd 2014
15
16
14
12
10
9
10
8
7
8
6
6
4
2
3 3
2
3
2
0
0
2 2
0
0
samé
ost. vyzn.
4.A
VIII.A
prosp.
VIII.B
4.D
neprosp.
Průměr tříd 2014
2,65
3,00
2,39
2,20
2,50
1,87
2,00
1,50
1,00
0,50
0,00
4.A
VIIIB
4.D
VIIIA
Průměrné známky 2014
6
5
4
3
2
1
0
ČJL ANJ NEJ FRJ RUJ DEJ ZSV BIO CHE FYZ MAT TSP ZEM PSY EST IKT
4.A
VIIIA
VIIIB
4.D
3
2,69
2,67
2,44
2,5
2
1,95
2,50
2,13
2,04
1,87
1,63
1,40
1,5
1
0,5
0,00 0,00
0,00
IKT
EST
PSY
ZEM
TSP
MAT
FYZ
CHE
BIO
ZSV
DEJ
RUJ
FRJ
NEJ
ANJ
ČJL
0
Četnost volby
25
20
15
10
5
0
ČJL
ANJ
NEJ
FRJ
RUJ
DEJ
ZSV
4A
BIO CHE
VIIIB
FYZ MAT TSP ZEM PSY
4.D
VIIIA
EST
IKT
DG
Četnost celkem
60
58
50
50
40
29
30
21
20
21
21
13
8
10
4
1
2
FRJ
RUJ
11
6
2
0
0
FYZ MAT TSP ZEM PSY
EST
0
0
ČJL
ANJ
NEJ
DEJ
0
ZSV
0
BIO CHE
11
IKT
DG
0
58
29
21
21
2
50
6
8
4
13
ČJL
ANJ
NEJ
FRJ
RUJ
21
DEJ
ZSV
2
BIO
CHE
1
FYZ
MAT
TSP
ZEM
IKT
Postřehy k nové maturitě z ČJL
1/ Ústní zkouška
 naprosto nekoresponduje s ŠVP
 původně záchranná otázka (povinná četba) se zcela nekoncepčně stala hlavní náplní
ústní zkoušky
 student nemusí znát kontext, ke složení zkoušky stačí vcelku povrchně pohovořit o
jednom literárním díle (např. vyjmenovat, co měla babička v kapsáři, nalézt v textu
jména Proškovic psíků, nesplést si Boženu Němcovou s významnou představitelkou
ženské kopané – a základní úroveň je v kapse)

studenti mají navíc k dispozici „ostré“ pracovní listy, které přes všechna neprůstřelná
bezpečnostní opatření unikly na internet – takže propadnout u ústní zkoušky je prakticky
nemožné
2/ Didaktický test
 zkoumá pouze čtenářskou gramotnost (tedy zjišťuje, zda maturant umí číst!)
 v zadání testových úloh se vyskytují věcné, chyby (Vyberte jednu s možností – správně:
(všechny jsou správně)!
3/ Slohová práce
 údajně novátorské a objektivní hodnocení prací je překvapivě zajištěno pouze jedním
hodnotitelem a to po mnoha diskusích z kmenové školy
 navrhovaná témata jsou odtažitá a zjevně byla šita horkou jehlou

nehodnotí se originalita ani kreativita pisatele, oprava práce se de facto omezuje na
pouhé počítání slov a označovaní chyb speciálními kódy a body
Maturitní zkouška v podobě, kterou nabyla v průběhu posledních patnácti letech je pro nás
naprosto více méně nepřijatelná. Třetina našich učitelů je od roku 2009 proháněna různými
školeními zadavatelů, hodnotitelů a komisařů.
Státní zkouška má být centrálně zadána a také centrálně hodnocena. To, co je nyní nakládáno
na učitele, je nehorázné. ŠVP se ukazuje jako nesmysl, budou muset být nastaveny závazné
osnovy. Na gymnáziích byl vytvořen tzv. generalizovaný plán, který měl vše potřebné a
umožnil vzdělávat shodně v Aši i v Ostravě.
Dokážeme si představit státní maturitu specifikovanou pro odlišné typy škol.
Na nesmysl sjednocení maturitní zkoušky na všech typech středních škol poukazujeme
od samého počátku.
7.4.1. Opravná maturitní zkouška a maturitní zkouška konaná od 1.9.2014
Kód a název oboru
Opravná
maturitní
zkouška
maturitní
zkouška
Pr
Prospěli
os
s
pěl
vyznamenáním
i
Neprospěli
Maturitní zkouška:
79-41-K/41 gymnázium
79-42-K/41
sportovní příprava
79-41-K/801
Celkem
2
4
0
5
1
3
1
0
4
0
3
2
0
5
0
8
7
0
14
1
V novém maturitním termínu bude maturovat 1 žák.
Kód a název oboru
Žáci/studenti
konající zkoušky
celkem
Prospěli
s
vyznamenáním
Prospěli
Neprospěli
6
0
5
1
4
0
4
0
15
0
15
0
Celkem i s opravnou zkouškou
79-41-K/41 gymnázium
79-42-K/41
79-41-K/801
sportovní příprava
8. Chování žáků
Chování žáků/studentů (k 30. 6. 2013)
79-41-K/41
velmi dobré
74
Hodnocení chování
uspokojivé
1
neuspokojivé
2
79-42-K/41
90
2
0
79-41-K/81
372
4
0
celkem
536
7
2
Druh/typ školy
V průběhu školního roku nebyl vyloučen žádný žák
Podmínečné vyloučení ze studia také bylo uděleno 4 studentům
Prospěchové, kázeňské a výchovné problémy byly řešeny v 4 jednáních výchovné komise ve
spolupráci s výchovným poradcem a rodiči. Často byla v rámci řešení výchovně výukových
problémů kontaktována pedagogicko-psychologická poradna.
Výchovná opatření
35
30
25
20
15
10
5
pochvaly
velmi dobré
uspokojivé
neuspokojivé
pod.vylouč.
vyloučení
VIII.B
VIII.A
4.A.
4.D,
VII.B.
VII.A.
3.A.
3.D.
VI.B.
VI.A
2.D,
2.A,
1.D.
1.A.
V.B,
V.A,
IV.B,
IV.A
III.B,
III.A,
II.B,
II.A,
I.B,
I.A,
0
Chování
400
350
300
250
200
150
100
50
0
velmi dobré
uspokojivé
79-41-K/41
neuspokojivé
79-41-K/81
79-42-K/41
9. Absolventi a jejich další uplatnění
9.1. Přehled podaných přihlášek k dalšímu studiu – absolventi SŠ s dosaženým středním
vzděláním s maturitní zkouškou
obor
počet ž.
maturitní
zk.
přihláška
VŠ
přijatí
VOŠ
%přijatých na
VŠ
přijatých na
VŠ
z přihlášených
z maturantů
79-41-K/81
79-41-K/41
79-42-K/41
39
17
22
37
16
19
36
14
16
33
13
14
1
1
2
91,67
92,86
87,50
89,19
81,25
73,68
celkem
78
72
66
60
4
90,67
81,37
Z oboru 79-42-K/41 4 absolventi jsou profesionální sportovci (extraliga)
9.2.
Přijetí na VŠ v letech 1998 – 2014
přijati
absolventi přihlášeni VŠ
59
50
76
67
65
55
72
65
64
57
93
81
113
98
89
73
89
83
116
103
67
52
87
61
80
76
78
70
84
78
78
66
98/99
99/00
00/01
01/02
02/03
03/04
04/05
05/06
06/07
07/08
08/09
09/10
10/11
11/12
12/13
13/14
45
50
44
50
48
68
82
61
71
89
45
55
70
60
66
60
10.
Údaje o nezaměstnanosti absolventů škol
Počet absolventů
– škol. rok 2012/2013
Kód a název oboru
Z nich počet
nezaměstnaných
– duben 2014
79-41-K/41 gymnázium
79-42-K/41
sportovní příprava
79-41-K/81
celkem
20
0
20
3
44
1
84
4
11. Úroveň jazykového vzdělávání na škole
11.1. Žáci učící se cizí jazyk k 30.9.2013
Jazyk
anglický
německý
francouzský
ruský
latinský
Počet žáků
/studentů
Počet skupin
570
202
57
163
0
42
16
8
12
0
Počty žáků/studentů ve skupině
minimálně
maximálně
průměr
5
5
3
9
0
17
21
12
19
0
13,6
12,6
7,1
13,6
0
11.2. Učitelé cizích jazyků – rozložení k 30.9.2013
kvalifikace Jazyk
anglický
německý
francouzský
ruský
latinský
Počet učitelů
celkem
Kvalifikace vyučujících
pedagogická
i odborná
částečná
žádná
Rodilí
mluvčí
8
6
2
3
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9
6
2
3
0
11. 3. Komentář k jazykovému vzdělávání
- úroveň jazykového vzdělávání je dobrá, přijetím změny v předloňském roce ve vedení
předmětové komise se situace v oblasti výuky jazyků výrazně zlepšila. Došlo k zvýraznění
práce PK ANJ a komise začala aktivně pracovat na reorganizaci výuky ANJ.
- v rámci dislokace dochází k řešení některých problémů:
a) absence rodilých mluvčí
b) nemožnost se dále vzdělávat a pracovat s moderními vyučovacími metodami z
důvodů absence otevíraných reaprobačních předmětů vysokými školami
v kombinovaném či korespondenčním studiu.
- 90% učitelů pravidelně pracuje na svém dalším vzdělávání
- DVPP probíhá formou nabídnutých seminářů a přednášek, které každoročně předkládá
služba škole, agentura Descartes, Caledonian School, Oxford + Cambridge University Press,
Francouzský institut, PC Praha
- pravidelně spolupracujeme s vydavatelstvími pro jednotlivé jazyky, která nám posílají své
aktuální nabídky nejen učebnic, ale i dalších materiálů k výuce (Klett, Frauz, Oxford
Cambridge atd.)
- německá sekce se pravidelně informuje na akce pořádané Goethe institutem a v rámci
možností se jich účastní
- anglická sekce spolupracuje s Britskou radou v Praze
-V listopadu se studenti francouzského jazyka zúčastnili kulturní akce ve Francouzském
institutu v Praze.
- někteří vyučující získávají certifikáty z absolvovaných seminářů
- všechny jazykové sekce organizují zahraniční pobyty či exkurze do státu vyučovaného
jazyka, čímž je zajištěna motivace žáků k učení se cizího jazyka a praktické použití nabytých
vědomostí v běžných životních situacích
Situace v oblasti dalšího vzdělávání je omezována především přípravou a školeními, ne
vždy kvalitními, ve vztahu k nové maturitě ve smyslu časového vytížení vyučujících
činnostmi přesahujícími často pracovní povinnosti.
Ve školním roce 2012-13 složilo mezinárodní zkoušky z anglického jazyka
FCE 8 studentů.
PK ANJ zajistila možnost společné zkoušky. Příprava a úspěšné složení zkoušky je zásluhou
nejen studentů, ale i všech vyučujících, kteří je připravovali a motivovali
11.3.1. Hodnocení činnosti PK AJ ve školním roce 2013/2014. Závěry
z jednání PK AJ
PK AJ pracovala v tomto školním roce ve složení : R. Čermáková, V. Dvořáková, L. Dušek,
Š. Jasenovská, J. Kotzinová, R. Krchová, V. Mandlíková, M. Nekužová
Komise se scházela dle potřeb výuky, aktuální problémy jsme řešili individuálně,
po vzájemné domluvě,dle potřeby.
Na schůzkách ,kromě aktuálních problémů a požadavků vyplývajících z porad vedení školy,
komise projednávala společná kritéria a požadavky na studenty.
Výuka probíhá ve všech třídách a ročnících podle jednotného plánu, od letošního šk. roku po
dohodě- červen 2013-osmileté gymnázium začalo pracovat s učebnicemi Solutions.
Shodná kritéria hodnocení – procenta odpovídající jednotlivým známkám – byla uplatňována
i v tomto šk. roce.
Všichni vyučující průběžně konzultovali probírané učivo – porovnání skupin – a možnosti
hodnocení.
Všichni vyučující závazně používají shodné učební materiály. Tento způsob se osvědčil,
umožnil snadnou zastupitelnost, možnost konzultací, maximální využití materiálů , rychlé
řešení aktuálních potřeb výuky i usnadnil individuální přístup ke studentům.
Dělení skupin – NG – od sekundy v každé třídě dvě skupiny – rozdělení na základě
rozřazovacích testů na konci primy – přestupy na podnět vyučujících se souhlasem studentů.
-VG – od 2.ročníku / VI – rozdělení na základě rozřazovacích testů podle
úrovně, v ročníku 3 skupiny osmileté , 3 skupiny čtyřleté
- na seminářích a cvičení odpovídá rozdělení skupinám ANJ
Srpen - září – určení jazykových skupin, zajištění učebnic, objednávka časopisů.
Leden – olympiáda v ang. jazyce – školní kolo – kategorie III.A,I.A, II.B – 138 studentů
Únor - podklady pro maturitní zkoušky, školní část a 3. část státní maturity
Únor – březen – okresní kolo,krajské kolo – olympiáda ANJ
Duben – 27.4. – 4.5 – zájezd Skotsko – 40 studentů, Š. Jasenovská, R. Krchová
Květen – maturitní zkoušky , hodnocení – studenti byli dobře připraveni
Červen- rozřazovací testy pro 1. ročníky a primy, rozdělení do skupin- 1.A., 1.D. – 3 skupiny,
V.A.V.B. – 3 skupiny, prima A – 2 skupiny, prima B – 2 skupiny.
- Během školního roku docházelo průběžně ke kontrole dodržování časových tematických
plánů. Časové tematické plány byly dodrženy.
- Podklady pro klasifikaci byly dostatečné, hodnocení žáků proběhlo v souladu
s klasifikačním řádem
V Kladně 26.06.2014
Za PK AJ
PhDr. Šárka Jasenovská
11.3.2. Zpráva o činnosti předmětové komise NEJ ve
školním roce 2013-2014
Předmětová komise se sešla v tomto školním roce celkem 4x, zároveň byly řešeny
aktuální problémy ihned i mimo dané termíny schůzek. V tomto školním roce maturovala jedna
studentka z NĚJ – státně a několik studentů z profilové části maturity z NĚJ.
Na první schůzce v přípravném týdnu v srpnu byly řešeny informační a organizační záležitosti
ve výuce v novém školním roce. Byly podány informace o učebnicích, pomůckách, časopisech
aj. Bylo určeno, že J. Jelínková a K. Karasová si rozšíří certifikát pro hodnocení státní maturity
pro studenty s postižením sluchovým a tělesným.
Na druhé schůzce v listopadu byly kontrolovány časové plány. Byla podána informace o
ukončení práce DUMů a tyto byly kompletovány a kontrolovány vyučujícími. Byl udělán
průzkum, kolik žáků by se zúčastnilo konverzační soutěže v NEJ.
Na třetí schůzce se kontrolovala práce přípravy na profilovou část maturity z NĚJ. Okresního
kola konverzační soutěže NĚJ se zúčastnili student Oldřich Matzek (3.D), který skončil
v okresním kole čtvrtý.
Na čtvrté schůzce na konci června byly hodnoceny maturitní zkoušky. Na závěr byly
zkontrolovány časové plány a řešeny případné nedostatky. Byly objednány nové slovníky a
mluvníky pro potřeby vyučujících němčiny a několik slovníků pro studenty.
Za předmětovou komisi K. Karasová
11.3.3. Hodnocení činnosti PK FRJ a RUJ ve školním roce 2013/2014
PK FRJ/RUJ se scházela dle plánu a dle potřeby. Na setkáních se řešily aktuální problémy,
nabídky vzdělávacích akcí.
1)Během školního roku docházelo průběžně ke kontrole dodržování časových tematických
plánů. Nikde nedošlo k odchýlení od stanoveného programu. Časové tematické plány byly
dodrženy.
2)Podklady pro klasifikaci byly dostatečné, hodnocení žáků proběhlo v souladu
s klasifikačním řádem.
3)Všichni vyučující měli individuální přístup k žákům.
4)Maturitní okruhy, texty, další materiály pro závěrečnou zkoušku byly vypracovány a
odevzdány v termínu.
Maturitní zkoušky proběhly úspěšně.
5)V letošním školním roce se žáci naší školy nezúčastnili olympiád .
6)V září 2013 se uskutečnil studijně-poznávací zájezd do jižní Francie.
7)Vprosinci 2013 se uskutečnil studijně-poznávací zájezd do Francie, Strasbourg.
8)V listopadu se studenti francouzského jazyka zúčastnili kulturní akce ve Francouzském
institutu v Praze.
9)V rámci Francouzských dnů se studenti francouzštiny zúčastnili divadelního představení
v provedení francouzského divadelního souboru.
V Kladně 16.6.2014
PhDr. Vladimíra Dvořáková
12.Úroveň informační a počítačové gramotnosti ve škole
Připojení k Internetu
Škola je do internetu připojena službou od SAT-AN CableNet Multimedia s.r.o.
rychlostí 100 MB/s.
Pedagogičtí pracovníci
Pedagogický sbor, včetně trenérů a externistů, má možnost využívat přístupu k Internetu
a to přímo ve svých kabinetech. Všechny kabinety jsou připojeny k Internetu, což umožňuje
jednodušší komunikaci mezi vyučujícími a rodiči, kteří je mohou kontaktovat prostřednictvím
emailu.
Současný stav ICT znalostí pedagogického sboru je velmi dobrý. Učitelé využívají
maximálně interaktivních tabulí a IT techniku vůbec. Své dovednosti zdokonalili i díky
projektu EU OPVK, zejména hlavně v oblasti tvorby a využívání digitálních učebních
materiálů. V rámci toho projektu bylo vytvořeno 724ks materiálů. Viz tabulka:
Anglický jazyk
84ks
Biologie
60ks
Český jazyk a literatura
60ks
Francouzský jazyk
20ks
Fyzika
60ks
Hudební výchova
20ks
Chemie
60ks
Informační a komunikační technologie
120ks
Matematika
60ks
Německý jazyk
20ks
Teorie sportovní přípravy
60ks
Výtvarná výchova
20ks
Základy společenských věd, občanská výchova
20ks
Zeměpis
60ks
Učebny a jejich vybavení
Škola je v současnosti vybavena 2 počítačovými učebnami a jednou jazykovou
učebnou.
První učebna má celkem 17 pracovních stanic - značkové počítače Lynx. Jsou vybaveny
systémy Windows 8, Microsoft Office 2013, tvorbu www stránek a zpracování digitálních
fotografií Zoner, střih videa.
Druhá učebna je vybavena 31 pracovními stanicemi – značkové fi Compaq. Jsou
vybaveny systémy Windows 7, MS office 7. Dále jsou vybaveny programem na úpravu
digitálních fotografií Zoner, programy na programování a tvorbu web aplikací, střih videa.
Jazyková učebna má 10 pracovních stanic - značkové počítače HP, ve stáří 6-8 let. Jsou
vybaveny systémy Windows XP, Microsoft Office XP a jazykovými programy.
Máme k dispozici 6 učeben s interaktivní tabulí. Takto jsou vyučovány již téměř
všechny předměty. Zájem o tento způsob výuky je tak velký (i ze strany studentů), že počítáme
do budoucna s dalším rozšiřováním takových pracoven. Vznikli také dvě nové učebny pro
projekci videa a další práci s ním.
Dále má škola k dispozici odborné pracovny, které jsou vybaveny zpětnými projektory
a některé video technikou. Počet pracoven se rozšířil na 10.
Vzhledem k projektu EU peníze středním školám se podařilo umístit PC ka každé třídy,
kompaktně zasíťovat celou školu Internetem. Dále budou třídy postupně doplňovány zpětnými
projektory a další technikou.
13. Údaje o pracovnících školy
13.1. Základní údaje o pracovnících školy (k 30. 9. 2013)
Počet pracovníků
Počet žáků
v DFV na
pedagogických
přepočtený
celkem
nepedagogických
pedagogických
pedagogických
– s odbornou
počet pedagog.
fyzický/přepočtený fyzický/přepočtený fyzický/přepočtený interních/externích
kvalifikací
prac.
78/69,95
18/17,44
60/52,51
52,51/0,62
58
10,74
13.2. Věková struktura pedagogických pracovníků (k 30. 9. 2013)
Počet pedag.
pracovníků
Do 30 let
31 – 40 let
41 – 50 let
51 – 60 let
Nad 60
let
Z toho
důchodci
Průměrn
ý věk
Celkem
4
13
16
18
9
7
48,10
z toho žen
3
10
13
14
4
6
47,9
Počet ped. pracovníků – dosažené vzdělání
vysokoškolské
- magisterské a
vyšší
51
vysokoškolské
- bakalářské
1
vyšší odborné
1
střední
základní
8
0
13.3. Pedagogičtí pracovníci – podle délky praxe (k 30. 9. 2013)
Počet ped. pracovníků s praxí
do 5 let
do 10 let
do 20 let
do 30 let
2
7
14
21
více než 30 let
16
- Asistent pedagoga a osobní asistent – 1 ( pí. Durdová) k žákyni trpící obrnovou distrofií
Mzdové prostředky hrazeny 1/2 krajským úřadem a zbytek komisí pro sociální záležitosti a
zdraví Magistrátu města Kladna. Bez tohoto asistenta by činnost postiženého žáka byla na škole
jak z hlediska výukového, tak i sociálních potřeb, nemožná.
Činnost i potřeba asistenta v objemu celého úvazku vidíme jako dostačující.
Všichni pracovníci
Pedagogové (učitelé + trenéři)
Učitelé
Trenéři
13.4. Aprobovanost výuky (k 30. 9. 2013)
Celkový počet hodin
odučených týdně
Z toho odučených
aprobovaně
89
89
32
32
DĚJ
46
46
ZEM
38
38
MAT
95
95
FYZ
38
38
CHE
34
34
BIO
30
30
IVT, IKT
39
23
VV
22
0
HV
14
0
TEV
100
100
Sport. Příprava
182
182
Teorie sport. Přípravy
10
10
ANJ
131
91
NEJ
48
48
FRJ
24
24
RUJ
36
36
FYZ - SEM +CVIČ
2
2
BIO + CHE - SEM + CVIČ
6
6
MAT - SEM + CVIČ
6
6
ANJ konverzace
5
5
ANJ - SEM + CVIČ
18
14
NEJ - SEM
2
2
DĚJ - SEM + CVIČ
4
4
ČJ L- CVIČ
6
6
ZEM - SEM + CVIČ
6
6
IKT - SEM
4
0
Matematická cvičení
1
1
Přírodopis
16
16
GEO
4
4
PCV
18
18
ZSV - SEM + CVIČ
6
6
1112
1012
Předmět
ČJL
OBV, ZSV
Celkem
Neaprobovaně 100 hodin
10+22
13.6.Další údaje o pedagogických pracovnících (k 30. 9. 2013)
Údaje o pracovnících školy
vedení
učitelé trvalý pracovní poměr
vedlejší pracovní poměr
na dohodu
důchodci
učitelé celkem
Asistent pedagoga
trenéři na trvalý prac. poměr
vedlejší pracovní poměr
na dohodu
trenéři celkem
ostatní THP
rehabilit. prac.
správce sítě, videotechnik
knihovnice
skladnice
správce budov
uklízečky
kuchařky
ostatní celkem
pracovníci prac. poměr
dohoda
pracovníci celkem
pracovníci na MD
3
36
0
3
6
48
1
10
4
0
14
2
2
1
1
1
1
6
6
20
18
2
83
3
Pedagogický pracovník
Příjmení:
Jméno:
Stav k 30.9.2013
Balcarová
Olga
Beran
Pavel
Blažek
Václav
Bruknerová
Yvona
Cafourková
Irena
Cyprián
Vítězslav
Čermáková
Radka
Drábková
Libuše
Durdová
Václava
Dušek
Lukáš
Dvořáková
Vladimíra
Hakl
Jiří
Holá
Dana
Hrách
Jaroslav
Hrušová
Věra
Hubáčková
Eva
Chytrá
Lucie
Janečková
Michaela
Jasenovská
Šárka
Jelínková
Jana
Kaňka
Jiří
Kaňková
Ivana
Karasová
Kateřina
Kekulová
Blanka
Kimlová
Ivana
Klecanová
Kateřina
Kotzinová
Jana
Krchová
Radomila
Kuchler
Jiří
Landová
Petra
Lidický
Jindřich
Mandlíková
Veronika
Mašková
Ilona
Nekužová
Marta
Opatrný
Václav
Osvaldová
Hana
Petrášková
Markéta
Pokorná
Marie
Pokorná
Irena
Pospíšilová
Miroslava
Pošmourná
Milena
Protivová
Světlana
Rus
Vít
Rusová
Kateřina
Řepíková
Nora
Soukupová
Radka
Stejskal
Jiří
Stiegerová
Světlana
Šátek
Jan
Ševčíková
Iva
Šídová
Eva
Štemberová Irena
Vlasák
Radek
Pracovní
zařazení,
funkce:
učitel
trenér atletiky
trenér LH
učitel
učitel
učitel
učitel
Asisitent pedagoga
učitel
učitel
učitel
učitel
učitel
učitel
trenér
učitel
trenér I.tř. judo
učitel
učitel
učitel
trenér atletiky
učitel
učitel
učitel
učitel
učitel
učitel
učitel
trenér II.tř.hokej
trenér plavání
trenér LH
učitel
učitel
učitel
učitel
učitel
trenér atletiky
učitel
trenér volejbal
učitel
učitel
učitel
zástupce ředitele SP
trenér I.tř.atletika
učitel
učitel
ředitel
učitel
trenér I.tř.atletika
učitel
učitel
učitel
zástupce ředitele
Úvazek: Kvalifikace-dosažený stupeň
vzdělání, obor:
0,613
0,375
0,475
0,90
1,0
1,0
1,00
1,0
1,0
0,83
1,0
1,00
1,0
1,000
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
0,613
1,0
1,0
1,0
0,5
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,000
1,00
1,00
1,0
1,0
0,185
1,0
1,0
1,0
0,287
0,450
1,0
1,0
1,0
0,6
1,00
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,00
VŠ/ MAT-CHE
VŠ/trenér I.tř.
USV/trenér-I.tř.
VŠ/MAT,DESKR.GEOMETRIE
VŠ/CJL-NEJ
VŠ/FYZ
USV
VŠ/NEJ-GEO
VŠ/ANJ-ČJL
USO
VŠ/FRJ-ANJ-RUJ-BUJ
VŠ/TV-TECH.V.
VŠ/CJL-NEJ
VŠ/DEJ-FILOSOFIE-V ĚDY SPOL.
VŠ/TEV-BRV
VŠ/MAT-ZEM
VŠ/trenér I.tř.
VŠ/ČJL-LAT
VŠ/RUJ-ANJ
VŠ/ČJL-NEJ
VŠ/TEV-BRV
VŠ/BIO-CHE
VŠ/DEJ-NEJ-RUJ
VŠ/FYZ-MAT
VŠ/CJL-DEJ
VŠ/FYZ-MAT
VŠ/ANJ
VŠ/ANJ-HV
USO/trenér II.tř.
VŠ/Bc
USV/trenér II.tř.
VŠ/NEJ-PEDAGOGIKA,ANJ
VŠ/VV-RUJ-FRJ
VŠ/MAT-CHE
VŠ/MAT
VOV
VŠ/TEV
VŠ/BIO-CHE
USV/trenér II.třídy
VŠ/TEV-BV
VŠ/TV
VŠ/RUJ-DEJ-NEJ
VŠ/TEV
VŠ/trenér I.tř.
VŠ/MAT
VŠ/RUJ-ZEM
VŠ/TEV-BRV
VŠ/RUJ-PEDAGOGIKA
VŠ/TRENÉR I.tř.
VŠ/PSYCHOLOGIE
VŠ/CJL-PEDAGOGIKA
VŠ/TEV-BIO
VŠ/MAT-BV
Titul:
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Ing.
Mgr.
PhDr.
Mgr.
Mgr.
PhDr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
PhDr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
PhDr.
Mgr.
Ing.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
RNDr.
DiS.
Mgr.
RNDr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
PaedDr.
Mgr.
Mgr.
délka
praxe:
roky dny
44
43
19
22
32
27
8
27
2
12
33
4
28
29
34
26
7
15
30
13
37
25
26
15
23
15
11
17
35
0
26
15
25
16
23
9
31
41
7
29
37
20
16
9
17
24
37
26
9
32
29
17
23
206
79
103
36
162
37
201
4
262
260
182
198
30
122
16
292
123
213
59
293
193
25
37
36
35
36
197
44
303
0
120
66
265
325
35
351
53
296
53
93
36
115
78
30
233
262
39
310
263
279
338
169
30
Vokatá
Vokounová
Volfová
Věra
Hana
Jana
Voňavka
Marek
Voňavková
Vrchlavská
Zápotocká
Eva
Lenka
Naděžda
učitel
učitel
učitel
trenér
II.tř.atletika
trenér
II.tř.atletika
učitel
učitel
1,0
1,0
1,00
USV
VŠ/BIO-CHE
VŠ - informat.výchova
0,563
USO/trenér II.třídy
1,0
0,6
0,36
VŠ/trenér I.tř.
VŠ/DEJ
VŠ/MAT-VV
RNDr.
Mgr.
22 240
Ing.
Mgr.
Mgr.
14. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků
- Učitelé maturitních předmětů se zúčastňují školení k Nové maturitě
- Finanční náklady na DVPP 31.625,- z toho cestovné 9525,-, semináře 22.100,- za období
(9/12-8/13)
v rámci projektu proběhly i prezenční semináře o jejichž absolvování mám certifikát. V
loňském školním roce to byly tyto workshopy v jazykové škole Channel Crossing, v Radotíně,
všechny v rozsahu 6 hodin: 1. Pokračoval dvouletý e-learningový kurz obecné angličtiny v
rámci projektu IMPULS jako příprava na mezinárodní zkoušku z angličtiny City and Guilds v
rozsahu 120 hodin , zakončený 5. září 2014
IV. jazykový workshop 20.9. 2013
V. jazykový workshop 24.1. 2014
VI. jazykový workshop 16.6. 2014
VII. jazykový workshop 11.7. 2014
v rámci projektu IMPULS proběhl i 40-hodinový blended-learningový kurz Prezentování v
AJ, kombinovaný s 12 hodinami praktických workshopů.
V sobotu 17.5. 2014 jsem se zúčastnila celodenní konference angličtinářů pořádané centrem
AKCENT COLLEGE. Výborná akce, soubor volitelných seminářů na nejrůznější témata od
samotné angličtiny přes různé oblasti spojené s výukou.
O prázdninách, 14. – 25.7. 2014 jsem v rámci projektu Metodické a jazykové podpory
lektorů jazykového vzdělávání ve Středočeském kraji absolvovala 14denní Intenzivní jazykový
kurz vedený rodilými mluvčími s tématickými bloky na úrovni C2 v rozsahu 40 hodin.
18.7. Pí Mandlíková složila zkoušku City and Guilds na úrovni C2 (nejvyšší jazyková úroveň) –
reading, listening, writing ( “first grade pass” – nejvyšší hodnocení). Certifikát teprve
obdržím.
7. 28.8. 2014 Mandlíková Pastrnáková a Kotzinová zúčastnily celodenní konference
angličtinářů pořádané Oxford University Press – Teaching English: Secondary Schools.
15. Údaje o dalších aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
15.1. Veřejné akce školy
18 333
31 289
5 203
25 283
21 38
45
3
-
Žáci se pod vedením Mgr.Věry Hrušové zúčastnili Mezinárodního maratonu
Studentský parlament uspořádal Vánoční besídku n.g.
Sportovní liga škol byla pořádána ve spolupráci s Labyrintem pro nesportovní třídy.
- PK FRJ organizovala v červnu turnaj v petangue.
-
PhDr. Iva Kimlová realizovala školní Gaudeamus pro žáky septim a 3. ročníku čtyřletého
studia
-
Mgr. Ilona Mašková tradičně organizovala zájezd do Francie
-
Mgr. V. Mandlíková , Š. Jasenovská a Krchová uskutečnila studijní pobyt v Angli.
-
Mgr. Kateřina Karasová realizovala zájezd do Norimberka
-
V březnu byl realizován maturitní a reprezentační ples a setkání bývalých studentů
a zaměstnanců školy.
-
V činnosti pokračovala veřejná počítačová pracovna, studentům byl zpřístupněn bez
poplatku internet.
-
Vyučující ANJ a FRJ zajistili návštěvu představení divadelních her v ANJ a FRJ
-
Studenti školy se aktivně
paralympijský výbor.
-
Podíl na přípravě „Projektu Šance“ – projekt pomoci mladým lidem bez domova
-
PK ANJ uskutečnila testování žáků v rámci projektu Eskalátor – celoplošné srovnání žáků
různých škol
-
V rámci výuky FRJ i nadále pokračuje pilotní program francouzské metody EXTRA.
-
V rámci práce v BICHES se žáci účastnili Akademie mládeže při VŠCHT a DOD ve
Fyziologickém ústavu akademie věd a přednášek Toxikologie a životní prostředí na
VŠCHT.
-
Žákyně I.r. a kvint se zúčastnily cyklu přednášek „S Tebou o Tobě“, které pořádala fy.
Procter& Gamble v rámci výchovy k rodičovství
-
Mgr. Kaňkovou byla organizována Ekologická konference, kde bylo prezentováno 21
žákovských prací
-
Žáci oboru 79-42-K (SP) se podíleli na zajištění Fortuna mítinku, kterého se zúčastnili
nejlepší desetibojaři světa.
podíleli
na „Sbírce Emil“, jejíž výtěžek byl pro Český
-
Na počátku března proběhla anketa o „ Osobnost školy“ (nejlepší sportovci a olympionici
ve vzdělávacích předmětech) se slavnostním vyhodnocením za účasti představitelů
magistrátu města Kladna, středočeského kraje a zástupců ČSTV
-
Školou ve spolupráci s BESIP bylo organizováno a realizováno okresní kolo dopravní
soutěže, jíž se zúčastnila většina ZŠ okresu Kladno.
-
V dějepise v rámci projektu společnosti Člověk v tísni – Příběhy bezpráví –
-
Žáci I.A uskutečnili úspěšnou dobročinnou akci Skutečný dárek.
-
Sbírka Diakonie Broumov – sběr starého oblečení
-
Sbírka Bílá pastelka – pomoc nevidomým
-
Sbírka Srdíčkové dny – vybavení pro dětská oddělení nemocnic
-
Sbírka Fond Sidus
-
Veletrh vzdělávání organizovaný Úřadem práce v Kladně – prezentace školy
-
Dny otevřených dveří – ukázka přijímacích testů
-
Škola byla spolu s Atletickým svazem ČR organizátorem Corni poháru pro žáky
ZŠ Středočeského kraje
-
Škola v zastoupení V. Rusa organizovala a realizovala okresní kolo
„Odznaku všestrannosti olympijských vítězů, kdy naši žáci postoupili do
Republikového finále
-
Organizujeme také soutěže AŠSK – atletický čtyřboj pro žáky ZŠ okresu
-
Ve spolupráci s ČAS jsme realizovali „Kinderiádu“
-
Na počátku září se uskutečnil adaptační kurz pro nové žáky školy.
-
Na počátku září (6.9.) se naši žáci podíleli na organizaci akce pořádané
magistrátem města Kladna „Kladenské fedrování“
-
Lyžařské kurzy
-
Projektový den (viz. Tabulka)
Jméno
Název akce
Počet žáků
V. Dvořáková
Kladno – exkurze ve francouzštině
10 VG
Š. Jasenovská
Ladronka – brusle, skating
10 VG
M. Pokorná
I. Kaňková
K. Krečová
Ekologická konference + aktivity v ulicích Kladna
25 – 30 NG, VG
Závod v orientačním běhu i pro úplné začátečníky
10 i víc, NG, VG
D. Holá
Prohlídka Pražského hradu
25 – 30 NG
L. Drábková
I. Ševčíková
M. Nekužová
Vinařická horka s detektorem
15 – 20 NG, VG
Chemické pokusy ve škole
10 NG, VG
V. Mandlíková
Stolní anglické hry
12 NG
K. Karasová
I. Kimlová
H. Kotíková
R. Soukupová
S. Stiegerová
Beseda – Holokaust ghetto - Lodž
Kladnem na Poldovku a jiné aktivity
30 NG, VG – třída s
dataprojektorem
30 NG, VG
Historie a současnost kladenských sportovišť
25 NG, VG
I.Mašková
15 – 22 NG, VG
R. Vlasák
Permanentní revoluce – francouzské malířství – výstava
Praha
Bowling na Stochově i trochu jinak
M.Janečková
Kurz tvůrčího psaní
5 – 10 VG
I.Štemberová
M. Pošmourná
E. Šídová
Turnaj ve volejbale
40 kvarty, VG
DVD – České nebe + krátký seminář
20 NG, VG – uč. 27
Y. Bruknerová
Strategické deskové hry
10 – 15 VG
O. Balcarová
Čistička odpadních vod Kladno
10 – 15 NG, VG
V. Scheirichová
Fyzika pro 21. století
J. Volfová
In- line bruslení na Sletišti
25 NG, VG – uč.
fyziky
10 – 15 NG,VG
J. Kotzinová
Kladenský zámek výstava – kostýmy z pohádky
16 NG, VG
S. Havlíčková
H. Vokounová
Informační centrum radioaktivního odpadu v Praze
20 – 30 kvarty, VG
8 NG, VG
Škola pořádala a organizovala v areálu školy pro žáky ZŠ Kladna a okresu výstavy:
- Pavel Tigrid
- Olga Havlová
- V. obrazů „dobrovolnictví“
Škola získala titul:
Žákyně školy pracovaly s postiženými kladenské Zahrady
Vyhlašovatel
programu
(projektu)
Název a stručná
charakteristika
podaného (schváleného)
projektu
Schválená finanční
podpora, finanční
spoluúčast kraje,
vlastní či jiné finanční
zdroje
Průběh realizace,
čerpané finanční
prostředky
MŠMT
Inovace a zkvalitnění
výuky na SG Kladno
1 675 476,-
1 675 476,-
MŠMT
Cestou přírodovědných a
technických oborů napříč
Středočeským krajem“
3 226 279,96
376 781,-
Zhodnocení přínosu
projektu a jeho
výsledky (pokud byl
ukončen)
Vybavení školy ICT
technikou, zkvalitnění
výuky, tvorba DUMU
Podpora výuky
přírodovědných
předmětů, vbudování
BIO laboratoře
-
Je ukončován OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost – „Inovace a zkvalitnění výuky na
SG Kladno“ v hodnotě 1675476,-
-
Mgr. Vlasák podal projekt „Oranžová pracovna“ a „Oranžové schodiště“ jehož garantem
je ČEZ
-
H. Osvaldová a V. Mandlíková podávají projekt na vybudování pracovny jazyků z OP
„Vzdělávání pro konkurenceschopnost“
-
Mgr. Cyprián připravuje projekt v oboru fyziky – „příprava začínajících učitelů fyziky“
-
Mgr. Ševčíková realizuje projekt Demokracie a občanství: Multidisciplinární přístupy a
modernizace výuky, jako pilotní škola který podává Sociologický ústav v rámci výzvy
MŠMT 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol v programu „Operační program Vzdělávání
pro konkurenceschopnost“.
-
Byly podány projekty na modernizaci a vybudování laboratoře biologie a kompletního
řešení bloku chemických pracoven a laboratoří
-
Zapojili jsme se do : „Projekt Středočeského kraje – Cestou přírodovědných a
technických oborů napříč Středočeským krajem“
Je třeba pokračovat v započatých projektech spolupráce se žáky na dílčích úkolech (například
formou využití projektu „Dreams and Teams“-projekt BC, atp).
15.2.1. Spolupráce se zahraničními školami
Pokoušíme se zahájit spolupráci primárním kontaktem ve spolupráci s KÚ se sportovním
gymnáziem Heinricha-Heineho v Kaiserslauternu a se Sportovním gymnáziem v Norimbrku. Tato
spolupráce zatím získává konkrétní podobu.
Je třeba pokračovat v započatých projektech spolupráce se žáky na dílčích úkolech (například
formou využití projektu „Dreams and Teams“-projekt BC, atp).
15.2Vědomostní a sportovní soutěže
předmět
CJL
BIO +klokan
CHE
Fotograf.
SOČ
ZEM
Školní kolo
48
15
15
okres. kolo
2
5
5
repub. kolo
mezinár.kolo
4
DĚJ
ZSV+ filosof.o
ANJ
NEJ
MAT
účast
kraj. kolo
1
3
5
1
1
3
138
1
2
2
3
6
2
Pytharogiáda
Klokan
Est.
Vých.
Úspěšní řešitelé matematických soutěží ve školním
kole 2013/2014

PYTHAGORIÁDA- úspěšní řešitelé okresního kola:
student
Selichar Petr
Sobotka Jan
Zahrádka Jaroslav
Pydych Tomáš
Černý David
Vobora Jakub

student
Mazáč Kryštof
Krsek Vojtěch
okresní kolo
8.- 12. místo
8.- 12. Místo
8.- 12. místo
3.-4.místo
1.-2.místo
4.-5.místo
MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA- úspěšní řešitelé okresního kola :
student
Dvořák Jan
Koukolíková Magda
Mazáč Kryštof




ročník
6.
6.
6.
7.
8.
8.
kategorie
Z7
Z7
Z8
okresní kolo
4.-6.místo
9.-11.místo
5.místo
KLOKAN- okres Kladno
kategorie
kadet
junior
okresní kolo
5. místo
9.místo
2013-2014 v kompetenci PK Bio-Che
1)Chemická olympiáda :
Kategorie
Počet přihl.
Školní kolo
Okresní kolo
Krajské kolo
D
8
8
5.místo : M.Nguyen (III.B)
8.místo : G.Strialová (IV.B)
9.místo : Viduna A. (III.B)
C
5
5
B
2
2 (žáci VI.B) - nikdo z nich nesplnil požadavky pro postup do
krajského kola.
17.místo : Hlaváček O. (VI.B)
26.místo : Vidrich A.(V.B)
--- ----
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2)Biologická olympiáda
Kategorie
D
Počet přihl.
9
Školní kolo
Okresní kolo
Krajské kolo
9
1.místo :
Filip M. (I.B)
2.- 3.místo :
Peřina O. (I.B)
Kučera A. (II.B)
3
1
3.místo :
28.místo :
Filip M. (I.B)
Filip M. (I.B)
7.místo :
Kučera A. (II.B)
3.místo :
Peřina O. (I.B)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------C
4
4
2
není KK
1.místo :
5.místo :
Pašková V. (III.B)
Pašková V. (IV.B)
2.místo :
18. - 19.místo :
Sklenářová P. (III.B)
Sklenářová P. (III.B)
3.místo :
Severinová Z.(IV.B)
Kategorie
Počet přihl.
B
3
Školní kolo
Okresní kolo
3
1.místo : Machanová A. (VI.B) není OK
2.místo : Krausová P. (VI.B)
3.místo : Zábranská B. (VI.B)
Krajské kolo
39.místo :
Machanová A.(VI.B)
43.místo :
Krausová P.(VI.B)
Středoškolská odborná činnost , 36.ročník
Přihlášeno
Školní kolo
Krajské kolo
Celostátní kolo
5 prací
5 prací
4 práce
Výsledky krajského kola :
2.místo:
Jakub Picka (tř. VII.B):
Znalost první pomoci u studentů gymnázia
obor 06 : zdravotnictví
3.místo:
Zuzana Nováková (tř.VII.B):
Jed v bramborových lupíncích
obor 03 : chemie
Úspěšní řešitelé
Jindřich Dumek a Tomáš Svoboda (tř. VIII.A)
Fenomén pivo, aneb všeobecné vnímání piva
obor 14 : pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času
Jan Urban, tř. VIII.B
Suplementy a jejich účinky na lidský organismus
obor 06 : zdravotnictví
4) Přírodovědný Klokan(školní kolo)
Školního kola této soutěže se zúčastnilo v kategorii Kadet 103 žáků, v kategorii Junior 79 žáků.
Výsledky školního kola :
Kat. KADET : 1.m. Březina T. (IV.A)
2.m. Krausová M. (IV.B)
3.m. Ladrová A. (IV.B)
Kat. JUNIOR : 1.m. Šmejkalová J. (VI.B)
2.m. Katanová M. (VI.B)
3.m. Vidrich A. (V.B)
15.3.1.
Hodnocení činnosti předmětové komise tělesné výchovy
PK pracovala ve složení: V. Hrušová, J. Hakl, M. Pošmourná, I. Štemberová, J.
V. Rus, M. Pospíšilová, J.Stejskal
Během školního roku byly zorganizovány níže zmíněné kurzy:
Lyžařské kurzy :
II.A a II.B Šumava. Výcvik probíhal na sjezdovce Belveder – Engadin. termíny –
II.A 15.2. - 22.2.2014
II.B 22.2. – 1.3.2014
V.A, V.B a 1.D Rakousko. Výcvik probíhal ve skialpinistickém středisku Postalm,
které nám poskytlo vynikající lyžařské podmínky.
termín - 23.2. – 27.2.2014
Letní sportovní kurz:
Pro VII.A, VII.B a 3.D proběhl v Rokytnici nad Rokytkou – Březová v termínu 2.6. –
6.6.2014 s programem Pandora. Tento kurz zajišťuje outdoorová aliance STAN.
Hodnocení školního roku 2013/14
Sportovní soutěže, kterých se naši studenti zúčastňují jsou pod hlavičkou AŠSK.
Podrobné výsledky jsou uvedeny ve zprávě ŠSK – zpracovala M. Pošmourná.
Umísťujeme se na výborných předních místech jak na okresní tak krajské úrovni.
Mimo rámec soutěží AŠSK jsme se zúčastnili 3. OH dětí a mládeže ve Slaném, kde
naši žáci vítězili.
V soutěži OVOV vítězíme v regionálních kolech a dobré výsledky jsou i
v republikovém měřítku.
Naši žáci se angažují i v dalších sportovních aktivitách. (organizace i účast žáků a
pedagogů na manifestačním běhu Kladno – Lidice štafetovém běhu Kladno - Lidice – Ležáky
a běhu We Run Prague).
Podporujeme naše žáky v přípravě na mistrovské soutěže i MČR v nekmenových
sportech /tenis, kopaná, golf, aerobik atd./.
Vyučujícím dělá radost, že i žáci NG se nominují na MČR v různých sportech a dobře
reprezentují školu.
V rámci projektového dne SG Kladno větší počet pedagogů organizoval sportovní
aktivity /bruslení, horská kola, volejbal a různé sportovní hry/.
Za velkou výhodu považujeme využívání kladenských sportovních areálů /ledová
plocha, atletický stadion, in line dráha, bazén/.
Pravidelně si mohou naši pedagogové zasportovat /volejbal, jóga, plné míče/.
PK TEV Mgr.V. Hrušová
Kladno 26.6.2014
kurz
třídy
místo
ZVK
ZVK
LSK
II.A, II.B
Šumava-Engadin
V.A, V.B, 1.D
Postalm- Rakousko
VII.A, VII.B, Třebíč
3.D
datum
Počet
účastníků+doprovod
Veškeré informace a pokyny o kurzech byly prezentovány na internetových stránkách školy
www.sgagy.cz v sekci sportovní kurzy.
Školní sportovní klub SPORTOVNÍHO GYMNÁZIA KLADNO
HODNOCENÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/14
Členové ŠSK se úspěšně zúčastnili většiny soutěží pořádaných Asociací školních sportovních
klubů. Dosažené výsledky a vystupování žáků na všech akcích přispívá k dobrému jménu
školy a k prezentaci školy v souvislosti se získáváním nových zájemců o studium na naší
škole.
SPORTOVNÍ LIGA STŘEDNÍCH ŠKOL- SLSŠ -umístění v soutěžích
SOUTĚŽ
Atletika-Corny pohár
Přespolní běh
Volejbal
Silový víceboj
Kopaná
Gymnastika
OKRESNÍ KOLO
Hoši
Dívky
3.
1.
9.
2.
1./7.
2.
1.
5.-8.
1.
2.
REGIONÁLNÍ KOLO
Hoši
Dívky
3.
2.
7.
4.
V celoroční soutěži SLSŠ okresu Kladno se Sportovní gymnázium umístilo na 2.místě.
Zdůrazníme, že těchto soutěží se nesmějí zúčastnit žáci oboru sportovní příprava daného
sportu.
Výsledky jsou odrazem dobré metodické a organizační činnosti učitelů TV.
Mimo SLSŠ se žáci zúčastnili projektu Hokejbal proti drogám-3.místo v okresní soutěži
a 2.místo v regionálním kole.
SPORTOVNÍ LIGA ZÁKLADNÍCH ŠKOL- SLZŠ- umístění v soutěžích
SOUTĚŽE
Malá kopaná-III.kat.
Malá kopaná-IV.kat.
Přespolní běh
Atletický čtyřboj
Florbal- III.kat.
Florbal-IV.kat.
Pohár rozhlasu-III.kat.
Pohár rozhlasu-IV.kat.
Volejbal
Basketbal-III.kat.
Basketbal- IV.kat.
Sportovní gymnastika
OKRESNÍ KOLO
Hoší
Dívky
3.
1.
2. 1.
2.
9.
5.
2.
1.
5.-6.
4.
4.-6
2.
2.
1.
2.
5.-6.
5.-6.
5.
2.
5.-8.
3.
2., 4.
2.,4.
REGIONÁLNÍ KOLO
Hoši
Dívky
2.
3.
V celoroční soutěži SLZŠ okresu Kladno se Sportovní gymnázium umístilo na 4.
V samostatné soutěži- Atletická liga- škola obsadila v okrese 2.
místo.
místě.
Do SLZŠ se v různém počtu soutěží zapojilo 36 základních škol okresu. Celkové hodnocení
školy je každým rokem zhoršeno neúčastí v soutěžích vypsaných pro I. stupeň ZŠ /tento
stupeň není součástí gymnázia/.
Z dalších soutěží se žáci zúčastnili projektu Hokejbal proti drogám-III. kat. 2.místo v okresní i
regionální soutěži, v republikovém finále družstvo obsadilo 2. místo.
Žáci IV. kat. se umístili v okresním kole na 1.místě,v regionálním kole na 4. místě
Výborná působení našich žáků proběhlo i v soutěži Odznak všestrannosti olympijských
vítězů. Družstvo žáků získalo 1.místo v okresní i krajské soutěži a postupuje do
republikového finále v Praze-termín září 2014.
14.-16.5 se naši žáci zúčastnili Her 3.olympiády dětí a mládeže ve Slaném s mezinárodní
účastí. V silné konkurenci dosáhli vynikajících výsledků ve většině disciplín.
Mgr. Milena Pošmourná
předsedkyně Šsk
25.6.2014
Celkové výsledky Středoškolského poháru sportovních gymnázií v atletice
Plzeň, 13. 5. 2014
Dívky:
1.m
2.m
3.m
4.m
5.m
6.m
7.m
8.m
Hoši:
SG Plzeň
122 b
SG Kladno 111 b
SG Ostrava 98 b
SG Praha
77 b
SG Brno
64 b
SG Pardubice 55 b
SG Jablonec 50 b
SG Nové MnM
14 b
1.m
2.m
3.m
4.m
5.m
6.m
7.m
Celkově – H + D:
1.m SG Praha
2.m SG Plzeň
3.m SG Ostrava
4.m SG Kladno
5.m SG Jablonec
6.m SG Brno
7.m SG Pardubice
8.m SG České Bud.
9.m SG Nové MnM
Podrobné výsledky naleznete na www.atletika.cz.
Výsledky soutěží
SG Praha
124 b
SG Jablonec 102 b
SG Brno
79 b
SG Pardubice 75 b
SG Plzeň
66 b
SG Ostrava 65 b
SG Kladno 45 b
8.m SG České Bud.
201 b
188 b
163 b
156 b
152 b
143 b
130 b
28 b
14 b
28 b
Prezentiáda
Dne 11.4. 2013 získal tým z IV.A našeho gymnázia s názvem RYTÍŘI KLADNO ve složení Eliška
Kocourková, Diana Filipová a kapitánka týmu Kateřina Stachová 3. místo v krajském kole
soutěže Prezentiáda. Prezentiáda je soutěž v prezentování pro tříčlenné týmy středoškoláků,
která se snaží naučit středoškoláky prezentačním dovednostem a sebevědomému vystupování.
Jejich úkolem je udělat prezentaci na jedno z daných témat (v tomto ročníku to byly témata
Dokonalý učitel nebo Jak bych chtěl/a být ve škole hodnocen/a) a doprovodit ji maximálně
desetiminutovým slovním komentářem. Odborná porota hodnotí slovní projev, vizuální kvalitu,
týmovou spolupráci, nápaditost zpracování, pohotovost reakcí, schopnost improvizace i
celkový dojem. Soutěž probíhá ve všech čtrnácti krajích a vrcholem je pak celorepublikové
finále.
Soutěže se zúčastnily především středoškolské týmy, takže umístění děvčat z kvarty je o to
větším
úspěchem.
Gratulujeme!
Více o soutěži: http://www.prezentiada.cz/o-projektu (pro případné zájemce o další ročník)
Video
z
prezentace
našeho
týmu:
http://www.youtube.com/watch?v=SU4vnVBX9SU
Výsledky středočeského krajského kola, kde jsou naše studentky (i kus z jejich příběhu)
zmíněny: http://www.prezentiada.cz/novinky/998-stredoceskou-prezentiadu-ovladli-kutnohorsti
Studentka Barbora Müllerová ze třídy tercie B byla vybrána, aby se za vynikající studijní
výsledky zúčastnila čtrnáctidenního výměnného pobytu ve Francii v červenci 2013.
Kateřina Sládková ze třídy III.B obsadila 1.místo ve II.kategorii (12-14 let) literární části
mezinárodní dětské soutěže Kladenská veverka.
Exkurze studentů biologicko-chemického semináře (oktávy, 4.ročníky) do Antropologického
muzea A.Hrdličky v Praze (odborné přednášky, ukázky, workshopy) nejen za poznáním Homo
sapiens sapiens...
Blahopřejeme Tereze Zárubové VII. B k 1. místu v okresním kole OČJ a přejeme jí mnoho štěstí
v krajském kole. Děkujeme za vzornou reprezentaci školy.
1. VIDEOKONFERENCE - 8.2.2013 - ZEMĚPIS - IV.B
Jak funguje fair trade? Jsou výrobky fair trade opravdu kvalitní? Jak probíhal projekt
fairtradová škola? Kdo na fair tradu profituje? A na další otázky žáků IV.B odpovídali studenti
Střední a Jazykové školy ve Volyni, kteří 3. rokem zpracovávají projekt fairtradová škola.
Videokonference trvala 30 minut a spojení přes skype proběhlo bez problémů také díky panu
J. Čubovi.
4. ROČNÍK SOUTĚŽE FINANČNÍ GRAMOTNOST
PRO ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLY
KATEGORIE II - STŘEDNÍ ŠKOLY
SKUTEČNÝ DÁREK
STUDENTI KVART UKONČILI PROJEKTY V RÁMCI GRV A VÝUKY ZEMĚPISU.
OBJEDNALI 1 SKUTEČNÝ DÁREK – PUMPU NA PITNOU VODU V CENĚ 4 500 Kč.
KOUPILI 2 PANENKY PRO UNICEF V CENĚ 1 200 Kč.
DO KLADENSKÉHO AZYLOVÉHO DOMU ODVEZLI SPOUSTU POTŘEBNÝCH VĚCÍ PRO MATKY
S DĚTMI.
VELKÝ PODÍL NA AKCI MĚLY VERONIKA A DOMINIKA ZE TŘÍDY VI.B.
VŠEM, KTEŘÍ SE ZAPOJILI, PATŘÍ VELKÝ DÍK.
Prezidenstké volby
Celkem
hlasovalo
123
voličů.
Výsledky
toho
jeden
hlas
na
1.
Dienstbier
2.
Fischer
3.
Fischerová
4.
Franz
5.
Roithová
6.
Z
7.
Sobotka
neplatný
naší
Jiří
Jan
-
Táňa
Vladimír
Schwarzenberg
byl
Zuzana
-
škole:
8
hlasů
28
hlasů
9
hlasů
44
hlasů
-
1
hlas
-
19
hlasů
2
hlasy
Karel
Přemysl
(prázdný).
-
8. Zeman Miloš - 11 hlasů
Recyklohraní
Recyklohraní je soutěž mezi školami v plnění úkolů na téma recyklace. V rámci soutěže je zde
na škole umístěna krabice na sběr baterií ( u vrátnice ) a červený kontejner na drobné
elektrospotřebiče ( vlevo od vchodu směrem k šatnovým skříňkám ). Tyto nádoby je třeba
minimálně 1x ročně naplnit. Za opětovné naplnění a plnění drobných úkolů získáme body, za
které
si
můžeme
vybrat
spoustu
báječných
cen.
Více na www.recyklohrani.cz.
15.5. ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY V OBLASTI
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY
ZA ŠK. ROK 2013-14
Environmentální výchova na SG směřuje k naplnění cílů ve čtyřech oblastech obsažených v e
ŠVP . Jedná se o ekogramotnost a výchovu k udržitelnému rozvoji, tvorbu a údržbu příznivého
pracovního prostředí, třídění odpadu a zdravý životní styl. Probíhá napříč celým výchovně –
vzdělávacím procesem.
Pracovní prostředí:
 Péče o zeleň ve třídách i společných prostorách školy
 Pravidelné obnovování panelů s biologickou a ekologickou tématikou v rámci
krátkodobých projektů ( např. čeledi rostlin, zdravý životní styl, houby a další )
 Pokračujeme v třídění odpadu – plasty, papír, sklo, kov, baterie, elektroodpad
Výuka: ekologická výchova je součástí osnov přírodovědných předmětů. Jako samostatné téma
je náplní BIS resp. BICHES ve třetím ročníku.
 Byla vypracována řada seminárních prací s ekologickou tématikou
 Při výuce i práci na ekologických projektech byly používány materiály Střediska pro
ekologickou výchovu Tereza, Národního muzea v Praze, zoo a botanických zahrad,
KEV
 V jednotlivých předmětech byla průběžně realizována témata obsažená v ŠVP jako
průřezová témata EVVO
 Nově si studenti 4. ročníků volili předmět cvičení z biologie
 V rámci projektu ( viz níže ) byla vypracována řada výukových materiálů a pracovních
listů využitých ve volnočasových aktivitách i výuce
 Dokončení sad DUM biologie a ekologie
Pobyty v přírodě:
 Adaptační kurz - outdoorové aktivity ( primy + 1. ročníky )
 Lyžařský kurz + bezpečnost a první pomoc ( sekundy + 1. ročníky )
 Sportovní kurz – outdoorové aktivity ( 3. ročníky )
 Třídní výlety a exkurze spojené s návštěvou chráněných oblastí v okolí ( Vinařická hora,
Křivoklátsko apod. )
 Práce v terénu v rámci aktivit spojených s činností kroužků
Soutěže a projekty:
 GLOBE, Ekopolis, Recyklohraní
 Přírodovědný klokan
 SOČ – krajské kolo - byly obhájeny práce s přírodovědnou a zdravotnickou tématikou
 Biologická olympiáda ( kat. C a D )
 Celoroční plnění soutěžních úkolů Ekonomu
Vzdělávání , přednášky:
 Konference koordinátorů EV – KÚ StK
 Projektový den s ornitologem spojený s ukázkami odchytu a kroužkování ptáků
 Interaktivní výstava „Rostliny, které změnily svět“
 Přírodovědné a cestopisné přednášky a filmy – Sládečkovo vlastivědné muzeum
 Hrdličkovo muzeum člověka – fylogeneze člověka
 Letní škola chemie
 Přípravné kurzy pro uchazeče o studium přírodovědných oborů
Nejvíce aktivit na poli EVVO proběhlo díky účasti školy v projektu:
„CESTOU PŘÍRODOVĚDNÝCH A TECHNICKÝCH PŘEDMĚTŮ NAPŘÍČ
STŘEDOČESKÝM KRAJEM“
V rámci účasti v projektu pracovaly ve SG tři kroužky s biologicko-ekologickým zaměřením
( prima – kvinta ). Čtyři kroužky byly zřízeny na partnerských ZŠ.
Aktivity se netýkaly pouze práce v kroužcích, ale projekt umožnil financovat i aktivity
ostatních studentů.
Ústředním tématem činnosti kroužků bylo zejména
poznávání ekosystémů :
 Hydrologická a fenologická dlouhodobá pozorování a měření spojená s osvojováním
dovedností ve shromažďování a zpracování dat a jejich vyhodnocování
 Poznávání rostlin, živočichů, hub ( v terénu, pomocí literatury, hry, soutěže )
 Mikroskopická technika
 Tvorba herbářů
 Pořizování fotodokumentace, prezentace prací
Témata krátkodobých projektů:
 Ferda mravenec a ti druzí
 Život včel
 OŽP v v ČR, CITES
 Ohrožené druhy rostlin a živočichů, „Červené knihy“
 ZOO v ČR
 Jedovaté houby
 Masožravé rostliny
 Orchideje atd.
Členové kroužků i studenti tříd nižšího a vyššího gymnázia s společně se žáky partnerských ZŠ
 Zúčastnili šesti tématicky zaměřených projektových dnů
 Navštívili ZOO Praha, Botanickou zahradu \Praha a skleník Fata morgana, ZOO
Liberec, ZOOpark Chomutov ( soutěže, přednášky, plnění úkolů z pracovních listů,
besedy )
Veškeré aktivity a činnost kroužků byly prezentovány na
8. ročníku EKOLOGICKÉ KONFERENCE SG
• Práce přírodovědného kroužku - SG
• Masožravé rostliny - SG
• ZŠ Stochov – přírodovědný kroužek
• Orchideje v ČR - SG
• Podkrušnohorský zoopark – SG
• Poznáváme přírodu – 8. ZŠ
 Můj mazlíček – morče – 8. ZŠ
• Kroužek Arnika – ZŠ Tuchlovice
• Kriticky ohrožení savci na území ČR – SG
• Biologická praktika – 11. ZŠ
• Jedovaté houby – SG
• Mateří kašička – SG
• Bezobratlí - SG
• Jak se žilo v Triasu – 8. ZŠ
• Kriticky ohrožení savci na území ČR - SG
Projekt bude pokračovat v příštím školním roce a činnosti budou orientované zejména na
práci v nově vybudované biologické laboratoři a vícedenní expedice.
DLOUHODOBÁ PRÁCE ŠKOLY NA POLI EVVO BYLA OCENĚNA V RÁMCI
Projektu OPVK "Vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti managementu udržitelného
rozvoje ve školách regionu“ udělením certifikátu ŠKOLA UDRŽITELNÉHO ROZVOJE
STŘEDOČESKÉHO KRAJE NA ROKY 2014-2016.
27. 8. 2014
Mgr. Ivana Kaňková, koordinátor EVVO
15.6 Spolupráce školy se zřizovatelem, obcí, sociálními partnery, úřady
práce, zaměstnavateli a dalšími subjekty
Ředitel školy úzce spolupracuje s magistrátem města Kladna, kde je členem komise pro
vzdělání a volný čas. Je členem okresní dopravní komise BESIP. Spolupráce s magistrátem i
se zřizovatelem je bezproblémová v duchu aktivního řešení problematiky chodu i hospodaření
školy. Dále je činný v tělovýchově, kde pracuje ve svazové funkci člena STK ČUS. Zástupce
ředitele pro sp je aktivním členem výkonného výboru Českého atletického svazu, kde vykonává
funkci předsedy komise mládeže, vykonává funkci místopředsedy atletického klubu AC TEPO
Kladno. Zástupce ředitele pro pedagogickou činnost je členem zastupitelstva města Stochova.
Škola se zároveň zapojila do dotazníkové akce pod patronací primátora města Kladna.
Výsledky níže uvedené:
Dotazníkové šetření města Kladna (12/2013 – 1/2014) – stručný souhrn
Již šestým rokem je realizována sonda veřejného mínění s cílem zjištění názoru obyvatel na
problematiku všeobecné spokojenosti s úrovní života ve městě Kladně a s úrovní bezpečnosti.
Dotazníkové šetření týkající se spokojenosti občanů s místním společenstvím a bezpečností,
bylo realizováno v období měsíců prosinec 2013 až leden 2014. Vyhodnocení proběhlo v únoru
2014. Bylo vyplněno 850 dotazníků, jejichž distribuce byla realizována prostřednictvím
středních škol, kde měli studenti zároveň možnost diskuse s primátorem města Danem
Jiránkem. Dále byli osloveni rodiče a rodinní příslušníci dětí čtvrtých ročníků základních škol.
Pro zjištění názorů seniorů, proběhla distribuce na jejich předvánočních a novoročních
setkáních. Dotazník byl také dostupný na webu města.
Respondenty lze rozdělit v poměru 60 % ku 40 % mezi ženy a muže. Jedna z úvodních otázek
byla zaměřena na zjištění největších předností města Kladna, kde nejčastější odpovědi uváděly
sport a sportoviště. Zároveň je dotazovanými vysoce ceněno dopravní spojení s Prahou. Mezi
největší negativa města patří dle respondentů nepřizpůsobiví občané a stav komunikací ve
městě. Na otázku spokojenosti s městem, jako s místem, kde žijeme a pracujeme, odpovědělo
15% dotazovaných, že je velmi spokojeno a mírně spokojeno je 62 % tázaných. Oproti tomu
23 % obyvatel je s životem na Kladně nespokojeno. Priority, které by mělo město strategicky
podporovat, jsou dle názoru obyvatel - zvýšení kvality ZŠ a SŠ, revitalizace nevyužívaných
průmyslových areálů, zvýšení počtu parkovacích míst a bezpečnost a plynulost dopravy
(kruhové objezdy, BUS pruhy). Finanční prostředky města by měly být investovány do školství,
oprav komunikací a rozšíření sportovišť. Místa, která označili respondenti jako nebezpečná, či
problematická jsou - Kročehlavy, Dubí a Rozdělov.
Dlouhodobě je oceňována kvalita služeb sportovních zařízení, kdy průměrné hodnocení
respondentů je 1,8. Zároveň je vysoce hodnocena kvalita služeb knihoven s celkovým
průměrem 2 (hodnocení jako ve škole, tedy 1 až 5).
Oproti tomu negativně jsou hodnoceny možnosti podílet se na místním plánovacím procesu
(příprava územního plánu apod.) kde je průměrné hodnocení 3,5. Takto byla také hodnocena
možnost získání dobrého zaměstnání na území města. Zároveň je negativně hodnoceno
využívání webových stránek města Kladna a to v 65 %, resp. 84 % v případě webu
www.kladnozive.cz.
V oblasti bezpečnosti pociťuje 63 % obyvatel pocity bezpečí a 37 % obyvatel pocity ohrožení.
Rozšíření kamerového systému podporuje 84 % tázaných, ale negativně je hodnocena
informovanost obyvatel o umístění kamerových bodů a to v 74 %.
V oblasti životního prostředí byla průměrnou známkou 2,3 oceněna kvalita příměstských lesů
oproti tomu známkou 3 byla hodnocena kvalita ovzduší, odvozu odpadů a čištění ulic. 86 %
obyvatel aktivně třídí komunální odpad a 72 % respondentů pociťuje dostatek kontejnerů pro
třídění odpadu. Přičemž nejčastějšími tříděnými komoditami je sklo, papír a plast. V oblasti
dopravy bylo pozitivně známkou 1,9 hodnoceno spojení s Prahou a negativně - známkou 3,4
dostupnost parkovišť . Známkou 3,2 byla hodnocena výstavba a rekonstrukce komunikací.
Obyvatelé měli také možnost vyjádřit své podněty ke zlepšení života ve městě, přičemž
nejčastějšími byly požadavky na zlepšení - komunikací, školství a bezpečnosti.
Prevence kriminality
Zastoupení pohlaví respondentů bylo v poměru 60% žen ku 40% mužů
muž
žena
40%
60%
Muži
Ženy
343
507
Věková struktura respondentů
Do 26let
do 40let
do 60let
nad 60let
8%
9…
18%
6…
Sociální postavení respondentů
student
nezaměstnaný
senior
3% 3%
2%
zaměstnaný
podnikatel
mateřská dovolená
8%
19%
65%
Dosažené vzdělání respondentů
základní
středoškolské
vyšší odborné
vysokoškolské
3%
8%
21%
68%
Rozdělení respondentů dle délky života ve městě Kladně
od narození
méně než 5 let
24,0%
50,3%
25,7%
Co je dle Vašeho názoru největší předností města Kladna?
Sport a sportoviště
258
více než 5 let
Dopravní spojení s Prahou
96
Kultura
63
Okolní lesy a příroda
58
Množství obchodů
32
MHD
26
Množství parků a zeleně
23
Školství
13
Oblastní nemocnice Kladno
10
Celkem
579
Co je dle Vašeho názoru největším negativem města Kladna?
Nepřizpůsobiví občané
355
Špatný stav komunikací
112
Nepořádek
60
Nedostatek pracovních příležitostí
38
Nedostatek parkovišť
36
MHD
34
Nízká bezpečnost
20
Kultura
20
Nedostatek parků a zeleně
11
Celkem
686
Vyjádřete míru své spokojenosti s životem ve městě Kladně
velmi spokojen
mírně spokojen
mírně nespokojen
5%
velmi nespokojen
18%
15%
62%
Vyberte 3 nejdůležitější priority, které by mělo město Kladno strategicky podporovat:
Zvýšení kvality ZŠ a SŠ
318
Revitalizace nevyužívaných průmyslových areálů
315
Zvýšení počtu parkovacích míst
289
Bezpečnost a plynulost dopravy (kruhové objezdy, BUS pruhy)
288
Opatření na úsporu energií a zlepšení kvality ovzduší
232
Rozšíření ploch zeleně ve městě
218
Rozvoj VŠ ve městě
194
Aktivní trávení volného času, zejména pro seniory a děti
185
Zapojování veřejnosti do rozhodování města
127
Levné a rychlé internetové připojení
119
Informovanost o kulturních, sportovních a společenských akcích ve městě
102
Do jaké oblasti by měly být investovány finanční prostředky města?
Školství
182
Opravy komunikací
155
Rozšíření sportovišť
98
Kultura
68
Revitalizace průmyslových budov
65
Zdravotnictví
49
Rozšíření parků a zeleně
40
Zvýšení počtu parkovišť
39
Možnosti trávení volného času
29
Zvýšení bezpečnosti
28
MHD
28
Celkem
781
Která místa ve městě se Vám jeví jako nebezpečná a problematická?
Kročehlavy
247
Dubí
157
Rozdělov
134
Švermov
108
Náměstí Svobody
67
Podprůhon
53
Okrsek 4
39
Okrsek 0
6
Ostrovec
5
Gymnázium
5
Celkem
821
¨
Uveďte náměty, co by se dle Vás mělo ve městě Kladně zlepšit
Stav komunikací
148
Školství
86
Bezpečnost
79
Nepřizpůsobiví občané
59
Množství parkovišť
55
Množství parků a zeleně
54
MHD
40
Pořádek
36
Úroveň průmyslu
35
Kultura
33
Množství policejních hlídek
22
Sport
17
Zdravotnictví
11
Množství pracovních příležitostí
8
Celkem
683
15.7 Aktivity školy uspořádané pro veřejnost
Škola realizovala 19.10.2013 a 16.1.2014 Dny otevřených dveří , aktivně se účastnila Burzy
škol v Kladně pořádaným Úřadem práce. Studenti oboru 79-42-K/41 se aktivně podíleli na
organizaci TNT- Fortuna meeting (mezinárodní desetiboj) a trenéři působili jako rozhodčí.
Škola ve spolupráci s AC Tepo Kladno byla pořadatelem skokanské laťky, jejíž výtěžek byl
věnován na pomoc dětem s cystickou fibrozou.
-
Škola byla spolu s Atletickým svazem ČR organizátorem Corni poháru pro žáky
ZŠ Středočeského kraje
-
Organizujeme také soutěže AŠSK – atletický čtyřboj pro žáky ZŠ okresu
-
Ve spolupráci s ČAS jsme realizovali „Kinderiádu“
-
Byli jsme organizátory okresního kola OVOV
-
Škola byla organizátorem okresní dopravní soutěže pro žáky ZŠ
-
Byla pořádána Vánoční besídka
15.8. Hodnocení sportovní přípravy na Sportovním gymnáziu v Kladně
(školní rok 2013/20014)
Zpráva o sportovní přípravě ve školním roce
2013/2014
obecný úvod
Vzhledem k možnostem, jak materiálním tak i finančním, se nám cíl na školní rok
2013/2014, kvalitně zabezpečit sportovní přípravu žáků SG, podařilo splnit. Regenerace žáků
byla zkvalitněna. I nadále je naším cílem vybudovat kvalitní regenerační linku v prostorách SG
a rekonstruovat školní hřiště. V roce 2012/13 se podařilo vybudovat 40m běžeckou dráhu ve
spojovací chodbě, která byla velmi často využívaným sportovištěm v době zimní přípravy
zejména atletů ale i dalších kmenových sportů. Příspěvky na soustředění byly přiděleny
diferencovaně dle výkonnosti a umožnily žákům účastnit se několika sportovních soustředění
v ČR i v zahraničí, a tím zcela jistě zvýšit úroveň sportovní výkonnosti. V průběhu roku bylo
zakoupeno sportovní vybavení za účelem doplnění skladu Tv a materiálního zázemí
jednotlivých tréninkových skupin. Vybavení žáků bylo zajištěno stejně jako v předchozích
letech značkovým sportovním oblečením a opět přineslo kladnou odezvu jak ze strany žáků,
tak ze strany uchazečů o studium. Tato strategie se nám osvědčila jako jeden z nedůležitějších
kroků pro zapsání SG Kladno do podvědomí široké veřejnosti nejen v Kladně a okolí, ale také
na území ČR. Spolupráce se sportovními kluby kmenových sportů probíhala opět na vysoké
úrovni. Zaznamenali jsme velmi pozitivní trend a to nižší úpadek zájmu o sport v průběhu
čtyřletého studia a celkově vzrůstající úroveň kvality sportovní výkonnosti našich žáků.
V závěru roku jsme zaznamenali zvýšený zájem zřizovatele podpořit některé kmenové sporty
(plavání, lední hokej) zřízením krajských SCM (sportovních center mládeže) což vnímáme jako
významnou podporu a možnost získat v těchto sportech talentované uchazeče o studium
v oboru SP a podpořit širší kádr trenérů spolu s e zkvalitněním další péče o sportovce
(regenerace, pitný režim, soustředění, vzdělávání,…).
Atletika
Počet žáků v kmenovém sportu: 45 (17 chlapců + 28 dívek)
Trenérské zabezpečení:
Mgr. Pavel Beran, Mgr. J. Kaňka, Mgr. M. Petrášková, Mgr. V. Rus, Mgr. K. Rusová, Mgr. J.
Šátek, Ing. E. Voňavková, M. Voňavka, Mgr. Hana Větrovcová
Ve školním roce 2013/2014 studuje na naší škole celkem 45 studentů se zaměřením na atletiku.
Mezi nejúspěšnější patří především studenti zařazeni do reprezentačních výběrů pro rok 2014.
V juniorské kategorii to jsou: Jan Jánský, Jana Janoušová. V dorostenecké kategorii: Nikola
Pöschlová, Sabina Pöschlová, Jiří Feigel. V kategorii do 22let: Lucie Zaplatílková. Ve výběru
slovenské reprezentace: Klaudia Kálnayová.
V jednotlivých kategoriích jsou dle výkonnosti zařazeni studenti takto:
kategorie A – skutečný reprezentační start
nebo 1. - 3. místo na MČR
kategorie B – finále MČR
kategorie C – účast na MČR
kategorie D - ostatní
6 atletů
9 atletů
22 atletů
8 atletů
Tato kategorizace je aktualizována v únoru po halovém MČR, celkové hodnocení a zařazení na
další tréninkové období po skončení atletického cyklu – v říjnu.
V letošním školním roce bylo prvním vrcholem halové Mistrovství ČR (dospělí: 15. - 17. 2.
2014 v Praze, dorost a junioři: 22. - 23. 2. 2014 v Praze), druhým vrcholem poté MČR na dráze
– dorost a junioři (28. – 29. 6. 2014 Třinec). Sportovní příprava je také zohledněna podle konání
jednotlivých soutěží družstev – žáci školy startují v soutěžích družstev za oddíl A. C. TEPO
Kladno. Nejvyšší metou je pro ně extraliga mužů a žen, kde startují ti nejlepší (především
kategorie A a B). Společně s extraligou nastupují všichni v soutěži družstev ve své věkové
kategorii (dorost, junioři). Soutěže družstev vrcholí vždy na podzim, letos mají největší šanci
na úspěch kladenské ženy v extraligové soutěži. V družstvu žen startuje celkem 7 žákyň školy.
Na HMČR dorostu a juniorů 2014 největších úspěchů dosáhli:
1. místo
2. místo
3. místo
4. místo
Jan Jánský – skok o tyči /junioři/ 481cm
Nikola Pöschlová – skok o tyči /dorostenky/ 377cm
Jiří Feigel – 60m /dorostenci/ 7.03 vt.
Jiří Feigel – 200m /dorostenci/ 22.30 vt.
Sabina Pöschlová – skok o tyči /dorostenky/ 350cm
Jana Janoušová – 60m /juniorky/ 7.74 vt.
Jana Janoušová – 200m /juniorky/ 25.31 vt.
Tradičním zahájením letní závodní sezóny byl Pohár Sportovních gymnázií, který se letos
uskutečnil dne 13. 5. V Plzni. Celkem se zúčastnilo osm sportovních gymnázií z celé ČR.
Družstvo dívek obsadilo 2. místo, družstvo chlapců 5. místo. V absolutním pořadí se SG Kladno
zařadilo na 3. místo a navázalo tak na úspěchy z minulých let.
Reprezentace ČR/SR 2014:
Evropská kvalifikace na OH mládeže EYOT –Baku (Azerbájdžán) 31.5.-1.6.2014
Nikola Pöschlová – skok o tyči dorostenek – 10. místo – 370cm
Mezistátní utkání dorostu, Maďarsko 4. 7. 2014
Sabina Pöschlová – skok o tyči – 2. místo – 360cm
Klaudia Kálnayová (SR) – skok o tyči – 3. místo – 330cm
Mezistátní utkání juniorů – Slovinsko 5. 7. 2014
Jan Jánský – skok o tyči – 1. místo – 480cm
Jana Janoušová – 100m – 3. místo – 12.44 vt.
4x100m – 1. místo
Vrcholem letní sezóny bylo MČR dorostu a juniorů na dráze 2014 (Třinec 28. - 29. 6. 2014)
Do soutěží MČR zasáhlo celkem 15 studentů SG Kladno. Podařilo se jim získat pět ze šesti
medailí kladenského oddílu!
1. místo
2. místo
3. místo
4. místo
Jan Jánský
Nikola Pöschlová
Krsek, Ledvinka, Šimon, Šmíd
Jana Janoušová
Sabina Pöschlová
skok o tyči /junioři/ 485cm
skok o tyči /dorostenky/ 360cm
4x400m /dorostenci/ 3:26.93
100 m /juniorky/ 12.46 vt.
skok o tyči /dorostenky/ 360cm
Jiří Feigel
Jana Janoušová
100 m /dorostenci/ 11.23 vt.
200m /juniorky/
25.15 vt.
Úspěchy absolventů:
Eliška Klučinová – nový rekord ČR v sedmiboji 6.460 bodů.
Lukáš Posekaný – MU 22 1. místo ve skoku o tyči 5.32m
Tomáš Řenč – 2. místo na akademickém mistrovství světa v triatlonu
Základem pro výše uvedené úspěchy byly také soustředění, která studenti absolvovali. Vše
odstartovalo na podzim 2013 kondičními soustředěními v Krkonoších, Jeseníkách, Českém
Švýcarsku a pokračovalo přípravou v halových prostorách. Jarní soustředění tréninkové
skupiny měly rozvrženy do Sportovního centra v Nymburce, zahraničního soustředění ve
Španělsku a nově vzniklého sportovního centra ve Veletově u Kolína.
Sepsal: Mgr. Jan Šátek – vedoucí trenér
atletiky
Judo
Trenér juda: Mgr. Lucie Chytrá
Skupina:
1.A
– 7 členů (4 chlapci a z toho 2 odmaturovali + 3 dívky)
- dobrá spolupráce při trénincích (kolektivnost)
- předpoklad postupného růstu ve výkonnosti
- zameškáno 82 % (296h) –) 1639h (290h x 5 + 189h maturant)
Stránský Daniel
25.5.1998
- závodil na spoustu soutěží: ČP Olomouc – 5. místo, ČP Ostrava – 5.místo,
ČP Jablonec, ČP Chomutov – 3. místo a KP
- 1. místo na KP v Kolíně v juniorech (starší kategorie)
- 2. místo na USK CUP Praha
- člen družstva dorostenecké ligi za Litoměřice
- docházka 88,3 % (- 34h)
1.A
Němeček Martin
3.6.1997
- na začátku letošního roku zraněn na soustředění v Rakousku - pravé rameno –
naštípnutá klíční kost atd. – operace, která proběhla v pořádku (2-3 měsíce bez TJ)
- turnaj ČP Jablonec - 5.místo
- turnaj USK CUP Praha – 5. místo
- postupný výkonnostní růst
- docházka 73,8 % (- 76h)
2.A
Pitáková Kateřina 8.5.1997
- závodila na spoustu soutěží: ČP Olomouc, ČP Ostrava – 3.místo, ČP Jablonec –
5.místo a KP
- 1. místo na KP v Kolíně v juniorkách (starší kategorie) a ženách (starší kategorie)
- zranění achilovky (mikroskopické trauma) – fr.berle, rehabilitace - posilování
- docházka 92,5 % (- 22h)
3.A
Anderlová Kateřina 2.3.1996
- po operaci slepého střeva, kdy v 1.polovině šk.roku netrénovala a v 2.pololetí návrat
do tr.procesu
- vyhrála KP v Kolíně v juniorkách i ženách
- zranění kolene (natažené vazy a problém s menisky) – 1 měsíc klid a poté 1 měěsíc
tr.proces: rehabilitace a posilování
- 3. na MČR v Chomutově
- docházka 57,3 % (- 124h)
3.A
Landová Romana
20.6.1996
- měla zranění kotníku a potom dokonce druhého – omezení během tréninků
- nyní postupná zátěž
- docházka 87,6 % (-36h)
4.A
Jeništa Jan
26.10.1994
- maturant, který zcela plní docházku na SP a TSP - judo
- 1. místo na KP mužů
- 2. místo na KP v juniorech
- vyhlášen jako 9. v osobnosti sportovec školy SG Kladno
- člen družstva 1.ligy za Slaný – kategorie mužů
- docházka 97,9 % (- 4h)
4.A
Voňavka Radek
24.4.1995
- individuální studijní rozvrh
- maturant
- vyhlášen jako 2.v osobnosti sportovec školy SG Kladno
- 2. na MČR v Chomutově, kde ve finále vyhrával, ale byl nakonec poražen
- člen reprezentačního týmu juniorů
- účast na kvalifikačních turnajích na ME
- ECJ Řecko – 9.místo
- člen družstva EXL za Ostravu – kategorie mužů
- individuální studijní rozvrh, dojíždí na technické a zápasové tréninky do Prahy
Sepsala: Mgr. Lucie Chytrá trenérka
juda
Lední hokej
Počet žáků v kmenovém sportu – 42 (39 chlapců + 3 dívky)
Trenérské zabezpečení:
Václav Blažek, Jiří Kuchler, Jindřich Lidický
Hodnocení konečných výsledků týmů, v nichž hrají žáci SG:
Rytíři Kladno – Extraliga Juniorů
Počet účastníků
17
Základní část
32 kol
Počet bodů
37
Umístění
15. místo
O setrvání v soutěži
Počet účastníků
5
Základní část
8 kol
Počet bodů
54
Umístění
1. místo
Zajištění startu v Extralize Juniorů pro příští sezonu
Rytíři Kladno – Extraliga staršího Dorostu
Počet účastníků
24
Rozděleno do tří skupin
V – 8 týmů, S – 8 týmů, Z – 8 týmů
Základní část
28 kol
Počet bodů
57
Umístění
1. místo skupina Západ
Nadstavba postup do Play Off
Skupina A
16 kol
Počet účastníků
12
Počet bodů
81
Umístění
8. místo
Play Off
Osmifinále
Rytíři Kladno – Sparta Praha 2:5
Sparta Praha – Rytíři Kladno 5:2
Rytíři Kladno – Sparta Praha 6:2
Rytíři Kladno – Sparta Praha 1:4
postup HC Sparta Praha
Celkové umístění
8. místo
Rytíři Kladno – Extraliga mladšího Dorostu ELIOD
Počet účastníků
30
Rozděleno do tří skupin
V – 10 týmů, S – 10 týmů, Z – 10 týmů
Odehráno
36 kol
Počet bodů
60
Umístění
4. místo skupina Západ
Play Off
Semifinále
Sparta Praha – Rytíři Kladno 4:1
Rytíři Kladno – Sparta Praha 3:5
Sparta Praha – Rytíři Kladno 5:1
postup HC Sparta Praha
HC PZ Kladno – 1.liga Juniorů
Počet účastníků
30
Rozděleno do tří skupin
V – 10 týmů, S – 10 týmů, Z – 10 týmů
Odehráno
18 kol
Počet bodů
37
Umístění
3. místo skupina západ
Finálová skupina o postup
Počet účastníků
12
Rozděleno do dvou skupin
Odehráno
20 kol
A – 6 týmů, B – 6 týmů
Počet bodů
43
Umístění
1. místo postup do baráže o Extraligu
Baráž o Extraligu
Počet účastníků
4
Systém každý s každým, dvoukolově
Konečné umístění
4. místo
nepostoupili
HC PZ Kladno – 1.liga staršího Dorostu
Počet účastníků
30
Rozděleno do tří skupin
V – 10 týmů, S – 10 týmů, Z – 10 týmů
Základní část
18 kol
Počet bodů
43
Umístění
2. místo skupina Západ
Finálová skupina o postup
Počet účastníků
12
Rozděleno do dvou skupin
A – 6 týmů, B – 6 týmů
Odehráno
20 kol
Počet bodů
42
Umístění
2. místo
HC PZ Kladno – Extraliga mladšího Dorostu
Počet účastníků
30
Rozděleno do tří skupin
V – 10 týmů, S – 10 týmů, Z – 10 týmů
Odehráno
36 kol
Počet bodů
27
Umístění
9. místo skupina Západ
Liga žen – TOP DIVIZE
Počet účastníků
4
Odehráno
12 kol
Počet bodů
16
Umístění
3. místo
REPREZENTACE:
Vladař
Matula
Zajíc
Keszi
Doudera
Vopravilová
ČR do 18 let
ČR do 18 let
ČR do 17 let
ČR do 17 let
ČR do 16 let
ČR do 18 let
Sepsal: Jiří Kuchler – vedoucí trenér ledního
hokeje
Plavání
Počet žáků v kmenovém sportu – 8 ( 4 chlapci + 4 dívky)
Trenérské zabezpečení:
Bc. Petra Landová
Pro sezónu 2013/14 bylo do tréninkové skupiny A Klubu sportovního plavání Kladno zařazeno
celkem 7 závodníků - Nikola Jílková, Miroslav Jirát, Matěj Pošmourný, Tereza Samková,
David Soukup, Markéta Volfová a Veronika Vyčítalová. Lenka Lukášová po zdravotních
problémech v předchozí sezóně, na doporučení lékaře, s vrcholovým tréninkem skončila. Po
celý maturitní rok se věnovala praxi v přípravce a kurzech plaveckého klubu.
V průběhu sezóny byl ke dni 31. 3. 2014, pro hrubé porušování tréninkových povinností,
vyřazen z tréninkové skupiny David Soukup.
Plánovaný tréninkový objem, tzn. 1500 km za sezónu, se podařilo splnit cca na 90%. Z
přiložené tabulky je navíc patrno, že pouze Matěj Pošmourný a Nikola Jílková překročili hranici
1200 km. Podíl intenzivní práce na celkovém objemu je vcelku dobrý, ale s ohledem na
poměrně malý celkový objem je i tady slušná rezerva.
Pouze Matěj Pošmourný a Veronika Vyčítalová dokázali splnit plánované výkony na 100 a více
%. Přičemž plnění na úrovni 97, nebo dokonce 95%, je možno považovat za velmi slabé.
Uspokojivé jsou výsledky na mistrovství ČR (zimním a letním) v zimě 21 finálových startů a
8 medailí, v létě 12 finálových startů a 3 medaile.
V celkovém kontextu lze sezónu 2013/14 považovat za částečně úspěšnou. Je potřeba v
následujících sezónách přidat v tréninku na objemu i intenzitě.
Hodnocení sezóny závodníků na SG - sezóna 2013/14
Počet tréninků
čas tréninků bazén v hod.
uplavané km celkem
uplavané km v intenzitě
JÍLKOVÁ Nikola
možné
359 dosažené
možný
467,50 dosažený
možné
1352,50 dosažené
možné
970,70 dosažené
334
419,75
1222,00
882,00
v%
v%
v%
v%
93,04
89,79
90,35
90,86
čas kondiční přípravy v hod.
Výkonnostní růst
plán bazén 25 m
plán bazén 25 m
plán bazén 50 m
plán bazén 50 m
Počet tréninků
čas tréninků bazén v hod.
uplavané km celkem
uplavané km v intenzitě
čas kondiční přípravy v hod.
Výkonnostní růst
plán bazén 25 m
plán bazén 25 m
plán bazén 50 m
plán bazén 50 m
Počet tréninků
čas tréninků bazén v hod.
uplavané km celkem
uplavané km v intenzitě
čas kondiční přípravy v hod.
Výkonnostní růst
plán bazén 25 m
plán bazén 25 m
plán bazén 50 m
plán bazén 50 m
Počet tréninků
čas tréninků bazén v hod.
uplavané km celkem
uplavané km v intenzitě
čas kondiční přípravy v hod.
Výkonnostní růst
plán bazén 25 m
plán bazén 25 m
plán bazén 50 m
plán bazén 50 m
možný
98,00 dosažený
94,00 v %
95,92
plnění
plnění
plnění
plnění
1:07.87
2:28.93
1:08.72
2:33.58
v%
v%
v%
v%
99,22
98,70
98,88
99,21
JIRÁT Miroslav
možné
359
možný
467,50
možné
1352,50
možné
970,70
možný
98,00
dosažené
dosažený
dosažené
dosažené
dosažený
292
386,00
1131,60
818,80
57,50
v%
v%
v%
v%
v%
81,34
82,57
83,67
84,35
58,67
100 Z
200 Z
100 Z
200 Z
plnění
plnění
plnění
plnění
0:58.86
2:06.61
1:01.95
2:13.76
v%
v%
v%
v%
99,20
97,41
97,68
98,41
344
430,50
1251,30
899,20
93,00
v%
v%
v%
v%
v%
95,82
92,09
92,52
92,63
94,90
1:00.95
2:16.12
1:01.83
2:16.89
v%
v%
v%
v%
101,20
100,85
99,76
100,28
324
411,75
1189,90
859,30
90,50
v%
v%
v%
v%
v%
90,25
88,07
87,98
88,52
92,35
1:12.18
2:43.28
1:12.18
2:43.28
v%
v%
v%
v%
98,88
98,63
98,88
98,63
100 M
200 M
100 M
200 M
1:07.34
2:26,99
1:07.95
2:32.36
0:58.39
2:09.97
1:00.51
2:11.63
POŠMOURNÝ Matěj
možné
359 dosažené
možný
467,50 dosažený
možné
1352,50 dosažené
možné
970,70 dosažené
možný
98,00 dosažený
100 M
200 M
100 M
200 M
1:01.68
2:17.28
1:01.68
2:17.27
plnění
plnění
plnění
plnění
SAMKOVÁ Tereza
možné
359 dosažené
možný
467,50 dosažený
možné
1352,50 dosažené
možné
970,70 dosažené
možný
98,00 dosažený
100 M
200 M
100 M
200 M
1:11.37
2:41.05
1:11.37
2:41.05
plnění
plnění
plnění
plnění
Počet tréninků
čas tréninků bazén v hod.
uplavané km celkem
uplavané km v intenzitě
čas kondiční přípravy v hod.
Výkonnostní růst
plán bazén 25 m
plán bazén 25 m
plán bazén 50 m
plán bazén 50 m
Počet tréninků
čas tréninků bazén v hod.
uplavané km celkem
uplavané km v intenzitě
čas kondiční přípravy v hod.
Výkonnostní růst
plán bazén 25 m
plán bazén 25 m
plán bazén 50 m
plán bazén 50 m
VOLFOVÁ Markéta
možné
359 dosažené
možný
467,50 dosažený
možné
1352,50 dosažené
možné
970,70 dosažené
možný
98,00 dosažený
400 VZ
800 VZ
400 VZ
800 VZ
4:25.20
9:00.56
4:28.96
9:10.99
plnění
plnění
plnění
plnění
VYČÍTALOVÁ Veronika
možné
359 dosažené
možný
467,50 dosažený
možné
1352,50 dosažené
možné
970,70 dosažené
možný
98,00 dosažený
100 Z
200 Z
100 Z
200 Z
1:05.81
2:21.09
1:08.85
2:25.40
plnění
plnění
plnění
plnění
298
361,00
1052,20
762,90
84,50
v%
v%
v%
v%
v%
83,01
77,22
77,80
78,59
86,22
4:27.07
9:13.80
4:41.33
9:35.18
v%
v%
v%
v%
99,30
97,61
95,60
95,79
290
386,25
1128,00
816,80
90,50
v%
v%
v%
v%
v%
80,78
82,62
83,40
84,15
92,35
1:06.08
2:18.88
1:08.85
2:27.26
v%
v%
v%
v%
99,59
101,59
100,00
98,74
Výsledky závodů:
VÝSLEDKY NA MISTROVSKÝCH, POHÁROVÝCH, PŘEBORNICKÝCH A MEZINÁRODNÍCH
ZÁVODECH
JÍLKOVÁ Nikola - 1998
19. - 20. 10
.2013
Plzeňské sprinty - 7. kolo ČP 2013
1. - 2. 11. 2013
400 m polohový
závod
100 m motýlek
200 m motýlek
1500 m volný
způsob
50 m motýlek
Zimní přebor Prahy a Středočeského kraje 200 m volný způsob
1500 m volný
způsob
100 m znak
100 m volný způsob
50 m motýlek
100 m prsa
5:31,95 20,
1:10,63 23,
2:36,56 14,
19:23,15 24,
0:31,62 36,
2:19,90
9,
19:28,00 4,
1:16,00 17,
1:05,90 16,
0:32,00 9,
1:21,50 5,
16. - 17. 11.
2013
Velká cena Brna 2013 - 8.kolo ČP 2013
28.11. - 1. 12.
2013
Zimní mistrovství ČR dorostu a dospělých
22. 2. 2014
Mistrovství ČR družstev - 1. kolo
100
200
100
200
m
m
m
m
motýlek
motýlek
prsa
prsa
1:11,20
2:38,40
1:23,50
2:56,50
3,
3,
4,
4,
8. - 9. 3. 2014
Semifinále Mistrovství ČR družstev
200
200
100
100
m
m
m
m
motýlek
prsa
motýlek
prsa
2:44,60
3:03,77
1:11,74
1:25,81
11,
12,
10,
12,
1:10,90
3,
2:39,25
2:38,62
0:31,92
2:24,92
1:06,85
10:27,33
2,
4,
4,
8,
9,
7,
25. - 26. 4. 2014 Letní přebor Prahy a Středočeského kraje
9. - 11. 5. 2014
31.5. - 1. 6.
.2014
200
200
100
100
m
m
m
m
volný způsob
motýlek
prsa
motýlek
1500 m volný
způsob
100 m motýlek
100 m prsa
200 m motýlek
200 m motýlek
50 m motýlek
50 m motýlek
100 m motýlek
200 m polohový
závod
200 m motýlek
50 m motýlek
200 m volný způsob
100 m volný způsob
800 m volný způsob
Mezinárodní závody ORCA CUP, Bratislava 200 m motýlek
1500 m volný
způsob
100 m prsa
100 m motýlek
200 m motýlek
400 m polohový
závod
Arena Cup, Praha 2014 - 4. kolo ČP 2014
20. - 22. 6. 2014 Letní mistrovství ČR dorostu 2014
11. - 13. 7. 2014 Letní mistrovství ČR 2014
400 m polohový
závod
2:20,71
2:33,88
1:23,64
1:10,94
18:39,49
1:07,87
1:21,33
2:33,74
2:28,93
0:30,81
0:30,74
2:33,58
45,
18,
33,
28,
25,
24,
46,
18,
4, F
27,
9, F
7, F
19:20,99 4,
1:25,26 11,
1:08,72 11,
2:37,07 9,
5:38,05
6, F
5:33,91 15,
50 m motýlek
400 m polohový
závod
100 m motýlek
200 m motýlek
0:31,71 17,
100 m motýlek
200 m motýlek
01:09,74 17,
02:36,57 13,
5:40,02 16,
1:10,77 14,
2:38,19 11,
200 m motýlek
400 m polohový
závod
JIRÁT Miroslav - 1996
19. - 20. 10
.2013
Plzeňské sprinty - 7. kolo ČP 2013
16. - 17. 11.
2013
28.11. - 1. 12.
2013
22. 2. 2014
Velká cena Brna 2013 - 8.kolo ČP 2013
Zimní mistrovství ČR dorostu a dospělých
Mistrovství ČR družstev - 1. kolo
25. - 26. 4. 2014 Letní přebor Prahy a Středočeského kraje
31.5. - 1. 6.
.2014
Arena Cup, Praha 2014 - 4. kolo ČP 2014
20. - 22. 6. 2014 Letní mistrovství ČR dorostu 2014
02:35,58
F5, B
05:38,79 25,
100 m znak
100 m polohový
závod
50 m znak
100 m motýlek
200 m znak
50 m znak
1:02,04 12,
200 m znak
50 m znak
100 m znak
100 m polohový
závod
2:14,70 22,
0:29,37 24,
1:01,22 20,
1:03,47 36,
0:28,57 8,
1:01,36 22,
2:16,75 19,
0:28,46 9, F
1:03,89 47,
100 m polohový
závod
200 m znak
50 m znak
100 m znak
100 m znak
1:01,24
2:10,67
0:28,25
0:59,36
0:58,86
200 m
závod
100 m
200 m
100 m
2:29,50
0:56,50
2:25,00
1:05,30
polohový
volný způsob
znak
znak
36,
21,
27,
15,
5, F
5,
3,
5,
4,
200 m polohový
závod
200 m znak
50 m volný způsob
200 m volný způsob
50 m znak
100 m znak
50 m motýlek
2:28,08 12,
2:24,54 4,
0:28,06 13,
2:10,60 10,
0:30,91 2,
1:05,52 2,
0:29,16 5,
200 m znak
100 m znak
100 m volný způsob
2:26,39 23,
1:06,35 23,
0:59,41 48,
50 m znak
200 m znak
200 m znak
100 m znak
100 m znak
0:30,01 10,
2:17,96 5,
2:13,76 4, F
1:01,95 5, F
1:04,35 9,
11. - 13. 7. 2014 Letní mistrovství ČR 2014
POŠMOURNÝ Matěj - 1998
19. - 20. 10
.2013
Plzeňské sprinty - 7. kolo ČP 2013
1. - 2. 11. 2013
200 m znak
50 m znak
100 m znak
200 m motýlek
100 m polohový
závod
50 m motýlek
100 m motýlek
400 m polohový
závod
Zimní přebor Prahy a Středočeského kraje 100 m motýlek
200 m polohový
závod
50 m prsa
1500 m volný
způsob
100 m volný způsob
100 m prsa
200 m volný způsob
50 m motýlek
02:26,70 23,
00:30,48 23,
01:05,41 19,
2:18,86 17,
1:06,62 57,
0:28,41 52,
1:02,92 33,
4:58,78 13,
1:02,50
5,
2:24,30 12,
0:33,30 9,
18:24,40 8,
0:59,80 25,
1:13,80 12,
2:10,00 20,
0:28,70 8,
16. - 17. 11.
2013
Velká cena Brna 2013 - 8.kolo ČP 2013
50 m motýlek
100 m prsa
100 m motýlek
0:28,78 55,
1:13,52 48,
1:02,14 38,
28.11. - 1. 12.
2013
Zimní mistrovství ČR dorostu a dospělých
50 m prsa
100 m motýlek
200 m motýlek
200 m motýlek
400 m polohový
závod
50 m motýlek
0:33,10 44,
1:00,95 46,
2:16,12 27,
2:16,58 8,
22. 2. 2014
Mistrovství ČR družstev - 1. kolo
25. - 26. 4. 2014 Letní přebor Prahy a Středočeského kraje
9. - 11. 5. 2014
400 m
závod
100 m
200 m
100 m
polohový
motýlek
motýlek
prsa
200 m polohový
závod
50 m prsa
200 m motýlek
100 m prsa
200 m prsa
400 m polohový
závod
Mezinárodní závody ORCA CUP, Bratislava 50 m prsa
4:55,23 30,
0:28,42 48,
5:02,80
1:03,00
2:25,50
1:12,30
5,
2,
6,
1,
2:26,19 11,
0:34,14 5,
2:21,21 3,
1:15,51 4,
2:48,26 4,
5:10,10
9,
0:33,35 22,
100 m
100 m
200 m
400 m
závod
31.5. - 1. 6.
.2014
Arena Cup, Praha 2014 - 4. kolo ČP 2014
20. - 22. 6. 2014 Letní mistrovství ČR dorostu 2014
11. - 13. 7. 2014 Letní mistrovství ČR 2014
SAMKOVÁ Tereza - 1998
19. - 20. 10
.2013
Plzeňské sprinty - 7. kolo ČP 2013
1. - 2. 11. 2013
1:15,24 21,
1:02,25 20,
2:20,14 11,
5:03,72 10,
200 m prsa
100 m motýlek
400 m volný způsob
2:42,55 21,
1:02,99 17,
4:33,87 30,
50 m prsa
50 m volný způsob
400 m polohový
závod
100 m motýlek
200 m motýlek
200 m motýlek
0:33,59 16,
0:26,59 15,
5:00,59 8,
1:01,83 11,
2:18,28 6,
2:16,89 6, F
100 m motýlek
01:02,43 26,
200 m
200 m
400 m
závod
200 m
05:08,32 24,
02:44,82 24,
motýlek
motýlek
polohový
prsa
FDiskv.
B
02:18,21 12,
100 m motýlek
100 m volný způsob
200 m volný způsob
50 m motýlek
200 m motýlek
1:16,33
1:06,59
2:26,72
0:33,97
2:57,29
39,
64,
72,
67,
27,
Zimní přebor Prahy a Středočeského kraje 200 m volný způsob
50 m znak
100 m volný způsob
50 m motýlek
100 m prsaZ
400 m polohový
závod
2:25,30
0:38,80
1:08,30
0:34,10
1:18,00
19,
30,
24,
17,
28,
25. - 26. 4. 2014 Letní přebor Prahy a Středočeského kraje
9. - 11. 5. 2014
prsa
motýlek
motýlek
polohový
100 m motýlek
200 m polohový
závod
50 m motýlek
100 m volný způsob
200 m volný způsob
Mezinárodní závody ORCA CUP, Bratislava 100 m
200 m
100 m
200 m
závod
volný způsob
volný způsob
motýlek
polohový
5:53,50 12,
1:14,10
4,
2:44,23 7,
0:33,56 7,
1:08,97 22,
2:25,81 10,
1:06,20 26,
2:24,17 12,
1:15,90 24,
2:47,91 19,
31.5. - 1. 6.
.2014
Arena Cup, Praha 2014 - 4. kolo ČP 2014
200 m motýlek
100 m motýlek
2:43,28 16,
1:13,56 27,
20. - 22. 6. 2014 Letní mistrovství ČR dorostu 2014
200 m motýlek
2:43,72 16,
11. - 13. 7. 2014 Letní mistrovství ČR 2014
100 m motýlek
200 m motýlek
01:12,18 22,
02:44,72 21,
VOLFOVÁ Markéta - 1996
19. - 20. 10
.2013
Plzeňské sprinty - 7. kolo ČP 2013
1. - 2. 11. 2013
16. - 17. 11.
2013
28.11. - 1. 12.
2013
800 m volný způsob
1500 m volný
způsob
200 m volný způsob
Zimní přebor Prahy a Středočeského kraje 400 m volný způsob
50 m volný způsob
50 m znak
400 m polohový
závod
1500 m volný
způsob
100 m znak
Velká cena Brna 2013 - 8.kolo ČP
Zimní mistrovství ČR dorostu a dospělých
200 m
800 m
100 m
100 m
400 m
závod
volný způsob
volný způsob
volný způsob
znak
polohový
1500 m volný
způsob
400 m volný způsob
400 m volný způsob
400 m polohový
závod
200 m volný způsob
400 m polohový
závod
800 m volný způsob
9:12,36 10,
17:27,25 7,
2:12,47 21,
4:32,00 2,
0:29,40 11,
0:34,10 6,
5:22,90
4,
18:07,60
1:13,20
1,
7,
2:11,28 17,
9:13,80 6, F
1:02,70 39,
1:13,54 25,
5:20,67 16,
17:27,97 1, F
4:29,47 15,
4:27,07 2, F
5:15,34 3, F
2:12,57 30,
5:18,34 19,
9:13,92 1, F
22. 2. 2014
Mistrovství ČR družstev - 1. kolo
400 m volný způsob
800 m volný způsob
200 m volný způsob
4:41,30
9:36,10
2:16,90
8. - 9. 3. 2014
Semifinále Mistrovství ČR družstev
400 m volný způsob
800 m volný způsob
200 m volný způsob
4:46,10 6,
9:59,58 8,
2:20,28 12,
400 m volný způsob
50 m volný způsob
4:43,54
0:30,25
25. - 26. 4. 2014 Letní přebor Prahy a Středočeského kraje
1,
1,
2,
2,
6,
9. - 11. 5. 2014
31.5. - 1. 6.
.2014
100 m volný způsob
800 m volný způsob
200 m volný způsob
1:06,98 10,
9:49,50 1,
2:20,69 3,
1500 m volný
Mezinárodní závody ORCA CUP, Bratislava způsob
400 m volný způsob
50 m volný způsob
100 m volný způsob
200 m volný způsob
18:19,06 3,
4:42,22 6,
0:29,93 26,
1:04,01 20,
2:16,54 9,
Arena Cup, Praha 2014 - 4. kolo ČP 2014
20. - 22. 6. 2014 Letní mistrovství ČR dorostu 2014
11. - 13. 7. 2014 Letní mistrovství ČR 2014
200 m znak
400 m polohový
závod
100 m motýlek
2:41,22 23,
800 m volný způsob
400 m polohový
závod
400 m volný způsob
1500 m volný
způsob
100 m volný způsob
9:35,18
3, F
5:21,68
4:41,33
5, F
6, F
18:22,03
1:02,83
4, F
9,
400 m volný způsob
04:44,12 16,
400 m
200 m
400 m
závod
400 m
závod
VYČÍTALOVÁ Veronika - 1996
19. - 20. 10
.2013
Plzeňské sprinty - 7. kolo ČP 2013
1. - 2. 11. 2013
volný způsob
volný způsob
polohový
polohový
100 m motýlek
200 m znak
50 m znak
100 m polohový
závod
100 m motýlek
200 m znak
200 m motýlek
200 m motýlek
Zimní přebor Prahy a Středočeského kraje 100 m motýlek
50 m znak
50 m motýlek
1500 m volný
způsob
400 m polohový
závod
100 m znak
5:28,94 13,
1:12,04 25,
F04:39,93 5, B
02:17,26 23,
05:28,72 14,
05:21,81
F3, B
1:05,74 8,
2:23,55 8,
0:31,93 20,
1:10,63 35,
1:05,08 7, F
2:21,10 6, F
2:27,61 8,
2:27,23 7, F
1:06,80
0:31,80
0:31,00
2,
2,
4,
18:21,40
2,
5:13,90
1:07,90
1,
2,
16. - 17. 11.
2013
28.11. - 1. 12.
2013
8. - 9. 3. 2014
Velká cena Brna 2013 - 8.kolo ČP
Zimní mistrovství ČR dorostu a dospělých
Semifinále Mistrovství ČR družstev
25. - 26. 4. 2014 Letní přebor Prahy a Středočeského kraje
9. - 11. 5. 2014
200 m
200 m
200 m
200 m
100 m
100 m
závod
100 m
znak
motýlek
znak
motýlek
znak
polohový
prsa
100 m polohový
závod
100 m polohový
závod
100 m motýlek
100 m motýlek
200 m znak
200 m znak
400 m polohový
závod
200 m motýlek
200 m motýlek
400 m polohový
závod
50 m motýlek
100 m znak
100 m znak
50 m motýlek
400 m
závod
100 m
200 m
závod
200 m
polohový
znak
polohový
znak
400 m volný způsob
200 m polohový
závod
50 m motýlek
200 m motýlek
50 m znak
100 m volný způsob
800 m volný způsob
Mezinárodní závody ORCA CUP, Bratislava 200 m motýlek
400 m polohový
závod
200 m motýlek
100 m motýlek
200 m volný způsob
100 m volný způsob
50 m motýlek
2:23,98 5,
2:26,51 7,
2:22,30 6, F
2:24,40 5, F
1:08,17 13,
1:10,12 27,
1:22,27 28,
1:07,88
7, F
1:07,98 20,
1:06,14 8,
1:04,98 8, F
2:20,83 7,
2:18,88 5, F
5:03,23
2:24,08
2:25,88
2, F
8, F
8,
5:08,36 10,
0:30,47 24,
1:06,84 13,
1:06,08 3, F
0:30,12 6, F
5:28,64 10,
1:10,18 4,
2:36,87 12,
2:33,77 6,
4:50,77
3,
2:32,57
0:31,51
2:32,85
0:32,84
1:05,10
10:00,18
1,
3,
2,
1,
6,
3,
2:33,07
5,
5:26,57
2:34,99
1:09,15
2:19,36
1:05,59
0:31,58
2,
7,
13,
11,
22,
21,
31.5. - 1. 6.
.2014
Arena Cup, Praha 2014 - 4. kolo ČP 2014
20. - 22. 6. 2014 Letní mistrovství ČR dorostu 2014
11. - 13. 7. 2014 Letní mistrovství ČR 2014
200 m znak
100 m znak
400 m polohový
závod
2:31,01
1:09,66
50 m znak
400 m polohový
závod
200 m znak
200 m znak
100 m znak
100 m znak
200 m polohový
závod
200 m polohový
závod
0:34,23 13,
200 m znak
200 m znak
50 m znak
50 m znak
400 m polohový
závod
400 m polohový
závod
9,
6,
5:25,70 11,
5:18,68
2:30,11
2:27,26
1:10,39
1:08,85
4, F
2,
3, F
2,
2, F
2:34,85
6, F
2:36,80
7,
02:29,36
5,
05:23,30
6,
F02:27,57 5, A
00:32,96 13,
00:34,04 16, S
05:22,35
100 m znak
01:10,10
100 m znak
01:09,78
Sepsal: Bc. Petra Landová –trenérka plavání
Závěr:
Závěrem je třeba konstatovat fakt, že obor sportovní příprava vykazuje v celkovém souhrnu
vysoké sportovní výsledky, jak v oblasti jednotlivců – reprezentantů ČR, tak v oblasti úspěšnosti týmů,
jejichž jsou naši žáci členy a tvoří základ kádru. Vzhledem k zaměření sportovního gymnázia na
zabezpečení sportovní reprezentace je třeba zdůraznit, že svou roli bezezbytku plní a úspěšně spojuje
vzdělávání a sportovní přípravu reprezentantů a výkonnostních sportovců.
16. Další vzdělávání ve škole v rámci celoživotního učení
V průběhu školního roku škola ve spolupráci s autoškolou p. Hodana realizovala pro studenty
dva kurzy autoškoly s osvědčením skupin B a A.
Pro pracovníky byl uskutečněno referentské školení.
F7, A
F3, B
9,
17. Výchovné a kariérní poradenství
Zpráva o činnosti výchovného poradce ve školním roce
2013/2014
Ve školním roce 2013/2014 jsem zahájila pětisemestrové studium v oboru Výchovné
poradenství na Katedře psychologie FF UK v Praze. 1. ročník studia probíhal 1x – 2x měsíčně
v pátek a v sobotu. Součástí byl i třídenní výcvik v sociálních a psychologických praktikách v
zařízení UK mimo Prahu a v květnu jsem absolvoval týdenní praxi v PPP Kladno, což byla
další podmínka absolvování kurzu Výchovné poradenství, který patří do programu
celoživotního
vzdělávání
učitelů.
V září 2013 proběhly následující akce: burza učebnic, adaptační kurz pro primy a 1.D,
první schůze studentského parlamentu za účasti vedení školy a výchovného poradce, tzv.
Srdíčkový den – sbírková akce na podporu nadace Život dětem, jejíž organizace se ujala třída
septima B. Tento měsíc byla také zkontrolována potvrzení žáků s SPU a doplněna o potvrzení
nových studentů prim a prvních ročníků. Seznam žáků s SPU byl pro potřeby všech vyučujících
v příslušných třídách vyvěšen ve sborovně školy. Zároveň byla studentům maturitních tříd
připomenuta nutnost dodat k maturitní zkoušce zvláštní potvrzení o uzpůsobení maturitní
zkoušky pro žáky s SPU. Této možnosti využili 2 studenti. Byla aktualizována nástěnka
výchovného poradce s materiály od VŠ a VOŠ a ve spolupráci s třídními učiteli byl vytvořen
přehled
přijatých
studentů
na
VŠ
a
VOŠ.
V říjnu 2013 proběhl v kladenském Domě kultury dvoudenní Veletrh vzdělávání,
kterého se zúčastnili v rámci prezentace školy i studenti. Konal se opět říjnový Den otevřených
dveří, kde si uchazeči o studium na naší škole mohli vyzkoušet vzorové přijímačkové testy.
Zároveň jsem se v říjnu zúčastnila prezentace našeho gymnázia na 1. a 2. ZŠ ve Slaném.
Zástupce pro sportovní přípravu Mgr. Rus prezentoval školu na 3. ZŠ Slaný a na ZŠ v Unhošti.
V listopadu proběhla akce Gaudeamus v Brně, které se mohli zúčastnit studenti
maturitních tříd individuálně a kde mohli vidět prezentace všech VŠ v České republice. Více
studentů ale z důvodu lepší dostupnosti navštívilo lednový pražský Gaudeamus.
formou
V prosinci se naše škola zúčastnila zimních Srdíčkových dnů, které tentokrát proběhly
prodeje
vánočního
CD
vydaného
nadací
Život
dětem.
Od ledna 2014 byly zájemcům o studium na VŠ postupně podávány informace k
přijímacímu řízení a k vyplnění přihlášek na VŠ. V lednu proběhl také 2. termín Dne otevřených
dveří
na
naší
škole
se
stejným
programem
jako
v
říjnu
2013.
17.1.Prevence sociálně patologických jevů
Prevence sociálně patologických jevů
V rámci prevence sociálně patologických jevů jsme ve šk .roce 2013/2014 uskutečnili
několik akcí.
Bohužel ,Centrum drogové prevence v Kladně bylo zrušeno. O to víc jsme se snažili působit
na studenty v jednotlivých předmětech i v mimoškolních aktivitách.
Studenti prim a 1.D absolvovali hned v září 2013 adaptační kurs.
Již tradičně naše škola pořádá sportovní akci Sportem proti drogám. Studenti se podíleli
na sbírkách „Den s Emilem“ a „Šance“, Sluníčkový a Srdíčkový den. V rámci výchovy k
rodičovství absolvovali studenti prvních ročníků cyklus přednášek „S tebou o tobě“. V
hodinách biologie proběhly také besedy o zdravé výživě a zdravém životním stylu.
Některé třídy vyššího gymnázia zhlédli dokumentární filmy o drogách s následnou
besedou.
Také jsme se účastnili několika promítání filmů v rámci festivalu Jeden svět, který
organizuje společnost Člověk v tísni. Studentky Kvarty B se účastnily soutěže Gratias Tibi
občanské aktivity
mladých lidí,kteří pozitivně ovlivňují život ve společnosti. Tady šlo konkrétně o aktivitu
Protančíme se až k úsměvu.
Úspěšná byla také akce „Skutečný dárek“.
Židovskou problematikou se zabývala přednáška se čtením Abychom nezapomněli...,a
také prezentace státu Izrael na konci školního roku.
Samozřejmostí je také naplňování Minimálního preventivního programu během celého
školního roku. V jeho rámci je snahou všech pedagogických pracovníků boj proti kouření a
alkoholu i jiným návykovým látkám, proti šikaně a agresivitě.
Ilona Mašková
18. Údaje o výsledcích inspekční a kontrolní činnosti
Dále předkládám hodnocení ČŠI, která provedla inspekci na všech sportovních gymnáziích (tj.
15 ti) v ČR.
19. Další činnost školy
Zprávy o činnosti školské rady, studentského parlamentu, sdružení rodičů
-
Studentský parlament se pravidelně scházel 1x měsíčně a projednával vnitřní problematiku
chodu školy, klima školy, spolupodílel se na realizaci a tvorbě školního řádu, připravoval
maturitní ples, školní turnaj ve florbalu, anketu o nejlepšího sportovce školy,vánoční
estrádu, účast na Majálesu po záštitou magistrátu. Parlament řešil i dopravu a rozmístnění
šatnových skříněk, podílel se i na malování některých kmenových tříd.
- Školská rada se sešla v uplynulém roce 2x, kdy projednávala a schválila výroční zprávu,
školní a klasifikační řád, vzala na vědomí změny ŠVP a hodnotící zprávu za školní rok
2012/2013.
-
Škola se zapojila do mezinárodního šetření ICILS na zjišťování počítačové a
informační gramotnosti prováděné ČSI. viz. Níže
Sportovní gymnázium je nenahraditelnou složkou péče o sportovně nadané žáky. Systém
sportovního gymnázia je optimálně přizpůsoben potřebám sportovně talentovaných žáků,
umožňuje jim maximální rozvoj jejich nadání a to v souladu s potřebami sportovního tréninku
dětí a mládeže. Zázemí pro trénování je vynikající. Všechna sportoviště jsou v bezprostředním
dosahu SG. Pravidelná soustředění mají zcela zásadní vliv na růst sportovní výkonnosti. Na
studenty působí kvalifikovaní trenéři. Škola se snaží vyjít vstříc studentům reprezentantům
udělením individuálního studijního plánu. Nejdůležitějším faktorem celé přípravy je neustálá
motivace ze strany trenéra, aby nedošlo v průběhu studia ke ztrátě zájmu o sport a po ukončení
studia na SG ke skončení sportovní kariéry. V hodnoceném roce bylo zaznamenáno zlepšení
v aktivitě trenérů směrem k náboru nadaných žáků do prvních ročníků a zvýšila se motivace
trenérů pro vyhledávání nových talentů. V uplynulých letech byly učiněny kroky ke zvýšení
motivace trenérů k vyhledávání nových talentů (žáků budoucích 1. ročníků). Všichni v průběhu
hodnoceného období vedli vlastní přípravku, ze které budou do budoucna čerpat pro nábor do
tréninkové skupiny na SG. Tato složka trenérské činnosti je pro budoucí dobré působení na
závodníky nejdůležitější. Výběr talentů je klíčový. Pokud se podaří vybrat talentované žáky
s dobrými studijními předpoklady a velkou motivací sportovat je mnohem větší
pravděpodobnost jejich úspěchu již v průběhu studia a perspektiva pokračování po dokončení
studia. Významnou roli v náborové činnosti hraje i školní sportovní klub, který napomáhá
mapovat talentované žáky ve všech třídách a motivovat je k aktivnímu zapojení do sportovní
činnosti a v případě velkého zájmu přestupu do některého kmenového sportu v oboru sportovní
příprava.I nadále je dodržován motivační trend v tvorbě úvazků a odměňování trenérů. Zlepšila
se komunikace mezi trenéry a vedením školy. Zásadně tomu napomohlo zakoupení notebooků,
které jsou využívány i pro vyhodnocování tréninkového procesu pomocí moderních technologií
(sporttestry, el. časomíra, atd.). Stále je velká snaha vedení školy zlepšovat pracovní podmínky
formou revitalizace školy. Zásadní je vytvoření dalších tréninkových prostorů zejména pro
období zimních měsíců. Hlavním projektem je rekonstrukce školního hřiště s možností
vybudování kryté víceúčelové haly a dále přestavba spojovací chodby na tréninkový tunel.
Vedení školy hledá podporu pro tyto projekty na všech úrovních státní správy i politické sféry.
Bohužel zatím ne příliš úspěšně. V průběhu hodnoceného školního roku byl rovněž poprvé
realizován nový ŠVP včetně sportovní přípravy ve všech 1. ročnících čtyřletého gymnázia.
Sportovní příprava byla realizována podle ŠVP a potřeb jednotlivých sportů. Tento vzdělávací
program napomáhá efektivnější výuce a úpravě procesu sportovního tréninku. Hlavním cílem
pro příští období je pokračovat v navozování pozitivního přístupu celého pracovního kolektivu
k řešením nově vznikajících situací (ať už jsou to změny v předpisech a vyhláškách, úpravy
přijímacího řízení, úpravy ŠVP, a dalších). Dále je třeba pokračovat v započatých projektech
spolupráce se žáky na dílčích úkolech (například formou využití projektů spolupráce mezi
regiony a dalších). Opakovaně podávat projekty na KÚ a ROP v oblasti investic. Zejména je
nutná rekonstrukce školního hřiště.
ICILS 2013
VÝSLEDKY Z ŠETŘENÍ
Mezinárodní šetření
počítačové a
informační gramotnosti
Praha, únor 2014
ŠKOLNÍ ZPRÁVA
Sportovní gymnázium, Plzeňská 3103, Kladno
KÓD VAŠÍ ŠKOLY: S37
Tato zpráva je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
OBSAH
1 Úvod
3
2 ICILS 2013
3
3 Hlavní sběr dat
4
4 Pojetí počítačové a informační gramotnosti v šetření ICILS 2013
4
5 Výsledky žákovského testu
6
6 Žákovský dotazník – vybraná zjištění
10
7 Učitelé testovaných žáků – vybraná zjištění
16
8 Význam ICT ve vzdělávání žáků
17
8.1 Názory učitelů
17
8.2 Názory ředitelů
20
9 ICT ve školách
21
9.1 Pravidla, vybavení, další vzdělávání
21
9.2 Názory učitelů
25
9.3 Názory koordinátorů ICT
28
9.4 Názory ředitelů škol
29
1 ÚVOD
Jsme rádi, že vám můžeme představit školní zprávu z šetření ICILS, která obsahuje výsledky
vaší školy v kontextu ostatních zapojených škol za Českou republiku. Kromě výsledků
počítačového testu zde naleznete rovněž některé zajímavé výstupy ze žákovského dotazníku,
dotazníku pro učitele a dotazníku pro ředitele škol. Dále zde stručně představujeme pojetí
počítačové a informační gramotnosti v rámci šetření ICILS. Děkujeme, že jste se do šetření
zapojili a doufáme, že pro vás bude tato zpětná vazba užitečná.
2 ICILS 2013
Mezinárodní šetření ICILS (International Computer and Information Literacy Study) je
zaměřeno na dovednosti žáků 8. ročníků v oblasti počítačové a informační gramotnosti, včetně
specifik podmínek, v nichž je tato gramotnost rozvíjena. Cílem šetření je zodpovědět
následující výzkumné otázky:
• Jak se liší počítačová a informační gramotnost žáků v jednotlivých zemích a v rámci
těchto zemí?
• Jaké aspekty vzdělávacích systémů mají souvislost s úspěšností žáků?
• Jak technologické zázemí žáků souvisí s jejich úspěchy v počítačové a informační
gramotnosti?
• Jak socioekonomické zázemí žáků ovlivňuje výsledky v oblasti počítačové a informační
gramotnosti?
Šetření ICILS 2013 je organizované Mezinárodní asociací pro hodnocení výsledků ve
vzdělávání(International Associationfor the Evaluation of Educational Achievement, IEA) a je
do něj zapojeno 20 zemí. Hlavní sběr dat proběhl v České republice na jaře roku 2013 v 170
školách. Výsledky žáků jednotlivých zemí budou zveřejněny v listopadu 2014.
V České republice je šetření realizováno národním centrem zřízeným v rámci České
školní inspekce. Své případné dotazy, náměty či připomínky adresujte národnímu
koordinátorovi projektu. Více informací o šetření ICILS 2013 naleznete na webových stránkách
projektu.
Národní koordinátor projektu
Webové stránky projektu
PhDr. Josef Basl, Ph.D.
Tel.: 251 023 110
E‐mail: [email protected]
www.icils.cz
www.iea.nl/icils
http://icils2013.acer.edu.au/
3 HLAVNÍ SBĚR DAT
Hlavní sběr dat šetření ICILS proběhl na jaře roku 2013 a vedle vaší školy se do něj zapojilo
dalších 169 základních škol a víceletých gymnázií. Testové moduly na USB flash discích
vypracovalo celkem 3065 žáků ze všech krajů České republiky. Každý žák měl za úkol
vypracovat dva z celkem čtyř třicetiminutových testových modulů, které mu byly náhodně
přiděleny. Testové moduly ověřovaly znalosti a dovednosti žáků v nejrůznějších oblastech:
vyhledávání informací, sdílení informací, práce s dokumenty a editory (text, tabulka, obrázek,
prezentace), bezpečnostní aspekty práce v internetovém prostředí aj.1
Kromě žáků byli do šetření zapojeni také ředitelé škol, ICT koordinátoři a učitelé žáků
osmého ročníku (odpovídajících ročníků víceletých gymnázií), kteří vyplňovali dotazníky
elektronicky prostřednictvím webové aplikace.
4 POJETÍ POČÍTAČOVÉ A INFORMAČNÍ GRAMOTNOSTI
V ŠETŘENÍ ICILS 2013
Vývoj teoretického konceptu počítačové a informační gramotnosti byl odrazem velmi rychlého
rozvoje informačních technologií a byl doprovázen vznikem rozličných definic. Zatímco
některé z nich byly založeny na zcela nových pojmech (např. digitální či kybernetická
gramotnost), jiné vycházely ze starších konceptů (např. mediální gramotnost) a rozšiřovaly je
o aspekty související s digitálními technologiemi.
Koncepce počítačové a informační gramotnosti není v šetření ICILS vymezena na
základě definování nových kompetencí, ale vychází z kompetencí stávajících. Odráží
postupnou konvergenci gramotnosti informační (zahrnující např. vyhledávání, posuzování či
přetváření informací) a gramotnosti počítačové (zahrnující procedurální znalosti praktického
používání digitálních technologií). Vzhledem k tomu, že se digitální technologie staly v
průběhu uplynulých desetiletí klíčovým nástrojem pro získávání a přetváření informací, začaly
se tyto technické dovednosti (počítačová gramotnost) a intelektuální schopnosti (informační
gramotnost) natolik přibližovat, že lze souhrnně hovořit o počítačové a informační
gramotnosti. Ta je v koncepčním rámci ICILS přesněji definována jako schopnost jedince
používat počítače k vyhledávání, vytváření a sdělování informací s cílem zapojit se do dění
doma, ve škole, na pracovišti a ve společnosti.
Stanovení přístupu a pracovní definice počítačové a informační gramotnosti
představuje základní stavební kámen celého šetření. Její důsledná operacionalizace umožnila
detailně vymezit zkoumanou oblast a určit konečnou podobu a skladbu testových nástrojů. V
šetření ICILS bylo v rámci počítačové a informační gramotnosti definováno a zkoumáno celkem
sedm oblastí – (1) používání počítačů jako takové, (2) získávání informací a jejich posuzování,
(3) zacházení s informacemi, (4) přetváření informací, (5) vytváření informací,
(6) sdílení informací a (7) bezpečné používání informací.
Např. oblast „získávání informací a jejich posuzování“ je velmi významným aspektem práce
s digitálními technologiemi, neboť jsme svědky prudkého nárůstu informačních zdrojů (především
dostupných prostřednictvím internetu), v nichž je třeba se orientovat. Efektivní využívání těchto
zdrojů je vázané na nutnost filtrovat obrovské množství dostupných informací a zároveň hodnotit
jejich věrohodnost, úplnost a užitečnost. Pro posuzování těchto
1
Ukázku testových modulů naleznete na mezinárodních webových
stránkách http://icils2013.acer.edu.au/examples/.
dovedností byly proto vyvinuty speciální sady úloh, v nichž žáci měli např. navrhnout postup
vyhledávání určité informace, rozpoznat aspekty počítačově zprostředkovaných informací,
které snižují jejich důvěryhodnost, či navrhnout strategie umožňující ověřit věrohodnost
informací. Jiná z oblastí – „vytváření informací“ v počítačovém prostředí byla hodnocena
úlohami vyžadujícími např. vytvoření prezentace na zadané téma pro předem definované
publikum nebo použití jednoduchého grafického programu k vytvoření pozvánky.
Za zmínku stojí také aspekt bezpečnostní, jenž je považován za nedílnou součást
počítačové a informační gramotnosti, neboť odráží nejen znalost právních a etických zásad
používání informačních technologií, ale také rizika zneužití sdílených informací a zajištění
určité úrovně technického zabezpečení informací i počítačů jako takových. V testu mohli být
žáci požádáni, aby určili např. nejbezpečnější z nabízených hesel, vysvětlili možné důsledky
zveřejnění osobních informací na internetu či vysvětlili praktiky používané v podvodných
emailech.
Šetření ICILS si neklade za cíl zjistit pouze dosaženou úroveň počítačové a informační
gramotnosti v jednotlivých zemích, ale zabývá se též faktory, které mohou tuto úroveň
ovlivňovat. Kontext, v němž jsou příslušné znalosti a dovednosti rozvíjeny, byl sledován v
několika rovinách (individuální, domácí, třídní a školní, širší sociální) prostřednictvím
kontextuálních dotazníků. Také tato problematika je (stejně jako výše zmíněných sedm
sledovaných oblastí) detailně rozpracována v české verzi koncepčního rámce šetření ICILS
2013.
Zkrácený český překlad koncepčního rámce šetření je dostupný na webových
stránkách České školní inspekce www.csicr.cz a www.icils.cz. Znění originální anglické verze
koncepčního rámce ICILS (Assessment Framework) je možné nalézt na webových stránkách
IEA (www.iea.nl) nebo webových stránkách projektu (http://icils2013.acer.edu.au).
5 VÝSLEDKY ŽÁKOVSKÉHO TESTU
Na následujících stranách naleznete tabulky a grafy obsahující výsledky žáků v testu –
průměrnou úspěšnost. Dozvíte se, jak si vaši žáci vedli ve srovnání s ostatními školami
zapojenými do šetření. Je třeba zdůraznit, že nyní srovnáváme pouze výsledky zúčastněných
škol a že tyto výsledky není zatím možné zobecňovat na širší populaci. I přesto se národní
centrum snaží poskytnout zúčastněným školám zpětnou vazbu a představit vybrané výsledky.
Zveřejnění mezinárodních zjištění, ze kterých bude možné říci, jaké mají
žáci České republiky výsledky ve
srovnání se žáky ostatních zemí, je plánováno
na 20. listopadu 2014.
Aby byla zajištěna anonymní povaha
výsledků, v grafech jsou
jednotlivé
školy označeny kódy. Kód vaší školy
naleznete na titulní straně této zprávy a je použit
u tabulek a v grafech. Totožnost ostatních škol vám sdělit nemůžeme, pouze rozlišení na
základní školy a víceletá gymnázia.
Tabulka 1 uvádí průměrnou úspěšnost žáků v testu. Obsahuje souhrnné výsledky všech žáků
zapojených škol, výsledky žáků základních škol a víceletých gymnázií a výsledky chlapců a
dívek.
Tabulka 2 uvádí celkovou průměrnou úspěšnost žáků vaší školy a průměrnou úspěšnost dívek
a chlapců vaší školy s možností srovnání s průměrnými hodnotami pro základní školy a víceletá
gymnázia.
Graf 1 znázorňuje průměrnou úspěšnost žáků jednotlivých škol. Výsledky základních škol jsou
znázorněny zelenou barvou a výsledky víceletých gymnázií barvou růžovou. Průměrná
úspěšnost vaší školy je zvýrazněna oranžovou barvou a označena kódem vaší školy
(oranžový sloupec v případě základních škol, oranžový „bod“ v případě víceletých gymnázií).
Graf 2 znázorňuje průměrnou úspěšnost žáků jednotlivých škol zapojených do ICILS z vašeho
kraje. Výsledky základních škol jsou znázorněny zelenou barvou a výsledky víceletých gymnázií
barvou růžovou. Průměrná úspěšnost vaší školy je zvýrazněna oranžovou barvou a označena
kódem vaší školy.
S37
Tabulka 1: Průměrná úspěšnost v České republice
Průměrná úspěšnost (%)
CELKEM
Dívky
Chlapci
ČR
59,1
60,1
58,1
Základní školy
57,3
58
56,6
Víceletá gymnázia
70,1
72,3
68,5
Tabulka 2: Průměrná úspěšnost vaší školy
Průměrná úspěšnost (%)
CELKEM
Dívky
Chlapci
Vaše škola
66,9
72,8
60,9
Základní školy
57,3
58
56,6
Víceletá gymnázia
70,1
72,3
68,5
Graf 1: Průměrná úspěšnost jednotlivých škol
90
Základní škola
80
Víceleté gymnázium
Vaše škola
70
S37
%
60
50
40
30
Školy
Graf 2: Průměrná úspěšnost jednotlivých škol ve vašem kraji
80
75
Základní škola
70
Víceleté gymnázium
65
Vaše škola
60
%
55
50
45
40
35
30
S36
S35
S37
S23
S21
S28
S27
S33
S25
S24
Kód školy
S19
S31
S34
S22
S29
S30
S32
S26
S20
6 ŽÁKOVSKÝ DOTAZNÍK
Vybraná zjištění
Každý žák vyplňoval elektronicky na počítači kromě testových modulů také dotazník. Ten byl
tvořen otázkami zjišťujícími informace o žákovi, jeho domově a rodině, o používání počítače
a internetu a o postojích ohledně používání informačních technologií.
Níže uvádíme ze žákovského dotazníku vybrané otázky, které žákům byly v dotazníku
položeny, a z nich vyplývající zjištění. Výsledky reprezentují všech 170 základních škol a
víceletých gymnázií, které se do šetření zapojily.
Graf 3. Jak často používáš ve škole počítač k následujícím studijním účelům?
Příprava referátů nebo slohových úloh
Vypracovávání zadaných pracovních listů nebo cvičení
Příprava prezentací
Vypracovávání testů
0%
20 %
40 %
60 %
Alespoň jednou za týden
Alespoň jednou za měsíc, ale ne každý týden
Méně než jednou za měsíc
Nikdy
80 %
100 %
Graf 4. Naučil/a ses ve škole, jak provádět následující úkony?
Prezentovat informace před ostatními pomocí počítače
80 %
Vyhledávat informace pomocí počítače
78 %
Posoudit, jaké informace jsou použitelné pro školní práci
76 %
Zjistit, kde vyhledat informace o neznámém tématu
72 %
Uvádět odkazy na internetové zdroje
70 %
Třídit si informace získané z internetových zdrojů
67 %
Vyhledávat různé druhy elektronických informací na dané téma
66 %
Posoudit důvěryhodnost informací z internetu
0%
59 %
10 %
20 %
30 %
40 %
50 %
60 %
70 %
80 %
90 %
Z odpovědí žáků vyplývá, že se jich největší podíl ve škole naučil s pomocí počítače prezentovat informace před ostatními (80 % žáků) a informace
vyhledávat (78 % žáků). Nejmenší podíl se naopak podle vyjádření naučil ve škole posoudit důvěryhodnost informací z internetu (59 %). Ukázalo
se, že u všech úkonů až na posouzení důvěryhodnosti informací z internetu, existují rozdíly v odpovědích podle pohlaví. To se týká nejvíce
vyhledávání informací pomocí počítače, kde dívky (v 84 % případů) častěji uváděly oproti chlapcům, že se toto naučily ve škole (o 13 % více).
Graf 5. Kdo tě především naučil následující věci?
Vytvářet dokumenty pro školní práci
Pracovat v počítačové síti
Měnit počítačové nastavení
Vyhledávat informace na internetu
Komunikovat přes internet
0%
Učitelé
20 %
40 %
Především já sám/sama
60 %
Rodina
80 %
Přátelé
100 %
To neumím
Žáci uváděli, že z nabízených úkonů s počítačem je především učitelé nejčastěji naučili vytvářet dokumenty pro školní práci. To uvedlo 45 % žáků.
Naopak sami se naučili nejvíce žáci vyhledávat informace na internetu (83 % žáků). V odpovědích žáků se také objevily rozdíly v tom, kdo je naučil
vytvářet dokumenty pro školní práci, dle pohlaví a typu školy. Chlapce naučili vytvářet dokumenty pro školní práci učitelé v 42 % případů, sami
se to naučili ve 40 % případů. Naopak dívky vytvářet dokumenty pro školní práci naučili učitelé ve 49 % případů, ovšem samy se toto naučily
„pouze“ ve 28 % případů. Žáci základních škol pak mnohem častěji než gymnazisté (o 17 % více) uváděli, že je tuto činnost naučili především
učitelé, zatímco gymnazisté častěji ve srovnání se žáky základní školy odpověděli, že je toto naučila především rodina (o 13 % více). Chlapci a
dívky se také lišili v tom, kdo je naučil pracovat v počítačové síti a měnit počítačové nastavení. Chlapci se toto naučili sami v 60 %, resp. 59 %
případů, zatímco dívky v 50 %, resp. 36 % případů. Odpovědi dívek a chlapců na to, že se naučili měnit počítačové nastavení sami, zde tak
dosahovaly vůbec největšího rozdílu 23 %.
Graf 6. Když se zamyslíš nad svými zkušenostmi s počítačem, nakolik souhlasíš nebo nesouhlasíš s
následujícími tvrzeními?
Baví mě používat internet k vyhledávání informací
Často hledám nové způsoby, jak něco udělat pomocí počítače
Vím toho o počítačích víc než většina lidí mého věku
Počítač používám, protože mne velmi zajímají počítačové technologie
Považuji za zábavnější dělat práci pomocí počítače než bez něj
Myslím si, že používat počítač je zábava
Pracovat s počítačem je pro mě velice důležité
0%
20 %
Rozhodně souhlasím
40 %
Souhlasím
60 %
Nesouhlasím
80 %
100 %
Rozhodně nesouhlasím
Více jak 90 % všech žáků rozhodně nebo spíše souhlasilo, že je baví používat internet k vyhledávání informací, že používat počítač je zábava a že
je pro ně pracovat s počítačem velice důležité. Avšak pouze necelých 40 % žáků souhlasilo s tím, že vědí o počítačích víc než většina lidí jejich
věku. Dívky v tomto případě souhlasily pouze ve 23 %, chlapci pak v 52 %. Další velké rozdíly z hlediska pohlaví se týkaly zájmu o počítačové
technologie a hledání nových způsobů, jak něco udělat pomocí počítače. Chlapci mnohem častěji než dívky souhlasili, že počítače používají,
protože je velmi zajímají počítačové technologie (souhlasili v 75 %, dívky ve 40 %) a že často hledají nové způsoby, jak něco udělat pomocí počítače
(souhlasili v 88 %, dívky v 74 %). Naopak s tvrzeními „Pracovat s počítačem je pro mě velice důležité“, „Myslím, že používat počítač je zábava“ a
„Baví mě používat počítač k vyhledávání informací“ dívky i chlapci souhlasili srovnatelně.
Graf 7. Jak často používáš internet mimo školu při každé z následujících činností?
Poslouchám hudbu
Komunikuji s ostatními prostřednictvím zpráv nebo sociálních sítí
(např. chatování nebo aktualizace statusu)
Hraju hry
Vyhledávám informace ke studiu nebo pro práci do školy
Vyhledávám informace ve Wikipedii nebo v jiných on-line
encyklopediích ke studiu nebo pro práci do školy
Vytvářím nebo upravuji dokumenty (např. píšu slohové úlohy
nebo domácí úkoly)
Vytvářím jednoduché prezentace (např. s využitím Microsoft
PowerPoint)
Používám tabulkový procesor k výpočtům, ukládání dat nebo
kreslení grafů (např. s využitím Microsoft Excel)
0%
Každý den
Alespoň jednou za týden, ale ne každý den
20 %
40 %
Alespoň jednou za měsíc, ale ne každý týden
60 %
80 %
Méně než jednou za měsíc
100 %
Nikdy
Z odpovědí žáků vyplývá, že každý den se na počítači nejčastěji věnují poslechu hudby. Výsledky pak ukázaly zejména u dvou zjišťovaných položek
na poměrně velké rozdíly mezi žáky základních škol a žáky gymnázií. Žáci gymnázií mnohem častěji uváděli, že každý den nebo alespoň jednou
týdně vyhledávají informace ke studiu nebo pro práci do školy na internetu (70 %) a také na Wikipedii nebo v jiných on-line encyklopediích (66
%). Rozdíl oproti žákům ze základních škol činil 25 %, resp. 18 %. Velké rozdíly byly taktéž shledány mezi dívkami a chlapci, co se týče hraní her
na počítači. Každý den nebo alespoň jednou týdně hraje hry necelá polovina dívek (44 %), chlapců však dvakrát tolik, tj. více než tři čtvrtiny.
7 UČITELÉ TESTOVANÝCH ŽÁKŮ
Vybraná zjištění
V rámci šetření ICILS vyplnili dotazník (online) také náhodně vybraní učitelé osmých ročníků a
odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Otázky v dotazníku byly zaměřeny např. na
používání počítače (ve škole, mimo školu) a na úroveň počítačových kompetencí. Dotazník
vyplnilo celkem 2 126 učitelů. Následující grafy znázorňují zastoupení respondentů podle
pohlaví, věku a vyučovaných předmětů.
Graf 8. Podíl mužů a žen
v dotazované populaci učitelů
Graf 9. Podíl věkových kategorií
v dotazované populaci učitelů
6 % 10 %
25 %
Žena
Méně než 30 let
30-39 let
27 %
29 %
Muž
40-49 let
50-59 let
75 %
29 %
60 a více let
Graf 10. Rozložení dotazované populace učitelů podle hlavního vyučovaného
předmětu
21 %
Český jazyk
Cizí jazyk/y
30 %
Matematika
22 %
Přírodní vědy (FY, CHE, BI, Geologie, Věda o Zemi)
29 %
Humanitní předměty (DĚ, ZE, ZSV, Právo, EK atd.)
26 %
Umělecké předměty (VV, HV, Dramatická výchova,
Tanec atd.)
16 %
Informační a komunikační technologie
Praktické a odborné předměty (profesní příprava)
10 %
5%
Jiné (Etika, TV, Rodinná výchova, Osobní a
sociální rozvoj)
22 %
0%
10 %
20 %
30 %
40 %
8 VÝZNAM ICT VE VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ
V této kapitole uvádíme vybraná zjištění týkající se toho, jaký význam přisuzují ICT ve
vzdělávání žáků učitelé a ředitelé škol. Výsledky jsou založeny na odpovědích z učitelského
dotazníku a dotazníku pro ředitele škol.
8.1 Názory učitelů
Graf 11. Využívání ICT ve škole vede ke zhoršení písemného projevu žáků
3%
22 %
27 %
Jak je patrné z grafu 11, tři čtvrtiny učitelů
rozhodně nebo spíše souhlasí s tvrzením, že
využívání ICT při výuce a studiu ve škole vede
ke zhoršení písemného projevu žáků. Pouze u
učitelů informatiky je tento názor rozšířen o
něco méně, v 67 % případů
49 %
Rozhodně souhlasím
Spíše souhlasím
Spíše nesouhlasím
Rozhodně nesouhlasím
Graf 12. Využívání ICT ve škole pomáhá žákům efektivněji shromažďovat
a zpracovávat informace
1%
8%
40 %
52 %
Rozhodně souhlasím
Spíše souhlasím
Spíše nesouhlasím
Rozhodně nesouhlasím
Graf 13. Využívání ICT ve škole pomáhá žákům naučit se spolupracovat
s jinými žáky
3%
Pozitivní přínos využívání ICT ve škole pro
rozvíjení spolupráce mezi žáky spatřuje
průměrně 62 % dotazovaných učitelů. O
něco více s tímto souhlasí (rozhodně či
spíše) skupina učitelů starších 60 let, a to v
75 % případů. Ve srovnání s ostatními
učiteli vyjádřili vyšší míru souhlasu s tímto
tvrzením také učitelé ICT (76 %).
11 %
35 %
51 %
Rozhodně souhlasím
Spíše souhlasím
Spíše nesouhlasím
Rozhodně nesouhlasím
Graf 14. Využívání ICT ve škole jen vede ke kopírování materiálů z
veřejných internetových zdrojů
6%
13 %
35 %
46 %
I když více jak 90 % učitelů rozhodně či spíše
souhlasí s tím, že využívání ICT ve škole
pomáhá žákům efektivněji shromažďovat a
zpracovávat informace (viz graf 12), více jak
polovina souhlasí s tvrzením, že využívání
ICT ve škole vede jen ke kopírování
materiálů z veřejných internetových zdrojů.
Nejvíce je tento názor rozšířen mezi učiteli
staršími 60 let (68 %) a učiteli praktických a
odborných předmětů (65 %) a uměleckých
předmětů
Rozhodně souhlasím
Spíše souhlasím
Spíše nesouhlasím
Rozhodně nesouhlasím
(64 %). Naopak nejméně se s tímto
výrokem ztotožňují nejmladší učitelé do 29
let (51 %) a učitelé, kteří ICT vyučují
(49 %).
Graf 15. Využívání ICT ve škole pomáhá u žáků vzbuzovat větší zájem
o studium
3%
12 %
31 %
53 %
Zhruba třetina učitelů se nedomnívá, že
využívání ICT ve škole pomáhá žákům
vzbuzovat větší zájem o studium. Takto se
častěji vyjádřili učitelé českého jazyka (44 % z
nich) a uměleckých předmětů (40 % z nich),
naopak častěji s uvedeným výrokem souhlasili
(spíše a rozhodně) učitelé ICT (v 76 % případů).
Rozhodně souhlasím
Spíše souhlasím
Spíše nesouhlasím
Rozhodně nesouhlasím
Graf 16. Využívání ICT ve škole zlepšuje studijní výkony žáků
4%
Přestože tři čtvrtiny dotázaných učitelů si
myslí, že využívání ICT vede ke zhoršení
písemného projevu žáků (viz graf 11),
průměrně více jak polovina učitelů se
nicméně domnívá, že zlepšuje jejich
studijní výkony. Tento názor pak častěji
zastávají učitelé starší 60 let (63 %), učitelé
ICT (64 %), praktických a odborných
předmětů (61 %) a učitelé jiných předmětů
jako např. tělesné výchovy, rodinné
výchovy, etiky apod. (59 %). Ukázalo se
také, že se odpovědi liší podle pohlaví. Ženy
učitelky rozhodně či spíše souhlasí s tímto
názorem v 51 % případů, zatímco muži v 59
% případů.
5%
43 %
47 %
Rozhodně souhlasím
Spíše souhlasím
Spíše nesouhlasím
Rozhodně nesouhlasím
8.2 Názory ředitelů
V rámci šetření ICILS vyplnili online dotazník kromě učitelů také ředitelé vybraných škol.
Otázky v dotazníku se týkaly toho, jak sami využívají ICT, charakteristik školy, uplatnění ICT při
výuce a vzdělávání a řízení ICT. Vybraná zjištění z dotazníku pro ředitele jsou uvedena níže.
Graf 17. Jak důležité je podle vašeho
názoru využívání ICT ve vaší škole pro
rozvíjení počítačových dovedností
žáků, jako je práce s textovým
16 %
Velmi důležité
Celkem důležité
Není důležité
a tabulkovým procesorem či
používání emailu?
Graf 18. Jak důležité je podle vašeho
názoru využívání ICT ve vaší škole pro
rozvíjení dovedností žáků zaměřených
na bezpečné a efektivní využívání ICT?
84 %
17 %
Velmi důležité
Celkem důležité
Není důležité
83 %
Graf 19. Jak důležité je podle vašeho
názoru využívání ICT ve vaší škole
pro rozvíjení schopnosti žáků získávat
a využívat informace pomocí ICT?
25 %
Velmi důležité
Celkem důležité
Není důležité
75 %
9 ICT VE ŠKOLÁCH
9.1 Pravidla, vybavení, další vzdělávání
V této části uvádíme informace o řízení ICT a technickém zázemí ve školách a vzdělávání
učitelů v oblasti zařazení ICT do výuky. Dále zde najdete grafy týkající se názorů učitelů,
ředitelů a ICT koordinátorů o ICT ve škole.
Jak již bylo řečeno, dotazník vyplňovali na každé škole nejen žáci, učitelé, ředitel školy, ale také
koordinátor ICT. Otázky v dotazníku pro ICT koordinátory byly zaměřeny na jejich pozici,
vybavení a podporu využívání ICT ve škole. Vybraná zjištění z tohoto dotazníku jsou uvedena
níže.
Graf 20. Podíl škol, které mají stanoveny postupy týkající se následujících aspektů/situací při používání ICT
(výsledky jsou založeny na odpovědích ředitelů škol)
Zákaz přístupu k nevhodným materiálům (např. pornografie, násilí)
99 %
Nastavení bezpečnostních opatření k zamezení neoprávněnému
přístupu nebo proniknutí do systému
99 %
Dodržování práv duševního vlastnictví (např. autorských práv k
softwaru)
94 %
hraní her na školních počítačích
78 %
Přístup žáků ke školním počítačům mimo dobu, kdy ve škole probíhá
vyučování
55 %
Omezení počtu hodin, které mohou žáci strávit u počítače
41 %
Poskytnutí přístupu ke školním počítačům a/nebo internetu místní
komunitě (rodičům a/nebo jiným uživatelům)
32 %
Poskytnutí laptopů a/nebo jiného mobilního vybavení žákům k
používání ve škole a doma
19 %
0%
20 %
40 %
60 %
80 %
100 %
Graf 21. Dostupnost technologických zařízení pro výuku a/nebo studium v osmém ročníku
(odpovídajícího ročníku gymnázia)
(výsledky jsou založeny na odpovědích koordinátorů ICT)
E-learningový systém (např. WebCT)
17 %
Internetové aplikace umožňující spolupráci (např. Google Docs)
34 %
Školní intranet s různými aplikacemi a pracovním prostředím, které
mohou využívat žáci (např. Moodle)
27 %
Místo na školní síti, kam mohou žáci ukládat svou práci
Tablety (např. iPad apod.)
87 %
8%
Přístup k lokální síti (LAN) ve škole
94 %
0%
20 %
40 %
60 %
80 %
100 %
Graf 22. Podíl škol dle účasti/zapojení učitelů do následujících forem dalšího vzdělávání týkajícího se využívání ICT
ve výuce a vzdělávání
(výsledky jsou založeny na odpovědích ředitelů škol)
Účast v kurzech o využívání ICT ve výuce, zprostředkovaných
školou
Účast v kurzech pořádaných externí agenturou nebo
odborníkem
Účast na odborných výukových programech realizovaných
prostřednictvím ICT
0%
10 %
20 %
30 %
Všichni nebo téměř všichni
40 %
Mnoho
50 %
60 %
Někteří
70 %
80 %
90 %
Nikdo nebo téměř nikdo
100 %
9.2 Názory učitelů
Graf 23. Používání ICT při výuce není považováno za prioritu
11 % 13 %
Rozhodně souhlasím
Spíše souhlasím
Spíše nesouhlasím
34 %
43 %
Rozhodně nesouhlasím
Graf 24. Naše škola nemá dostatečné ICT vybavení (např. počítače)
5%
17 %
43 %
34 %
Ukázalo se, že tři čtvrtiny učitelů považují
ICT vybavení ve svých školách za
dostatečné. 5 % učitelů nicméně rozhodně
považuje ICT vybavení ve své škole za
nedostatečné.
Rozhodně souhlasím
Spíše souhlasím
Spíše nesouhlasím
Rozhodně nesouhlasím
Graf 25. Naše škola má omezené internetové připojení (např. pomalou nebo
kolísající rychlost)
4%
Stejný podíl učitelů (77 %) také pozitivně
hodnotí internetové připojení. Pouze 4 %
učitelů rozhodně souhlasilo s tím, že je
internetové připojení v jejich škole
omezené (např. kolísavou nebo pomalou
rychlostí).
19 %
44 %
33 %
Rozhodně souhlasím
Spíše souhlasím
Spíše nesouhlasím
Rozhodně nesouhlasím
Graf 26. Na přípravu vyučovacích hodin zahrnujících práci s ICT není dostatek
času
15 %
Průměrně necelá polovina učitelů nemá
dostatek času na přípravu vyučovacích hodin
zahrnujících práci s ICT, nicméně zde existují
rozdíly mezi skupinami učitelů jednotlivých
předmětů. Zatímco rozhodně či spíše souhlasí
s uvedeným výrokem 52 % učitelů českého
jazyka a cizích jazyků, mezi učiteli
informačních technologií, praktických a
odborných předmětů a předmětů spadajících
do kategorie „jiné“ to není více než 40 %. Z
hlediska věku se odlišuje skupina učitelů
mladších 30 let, která s uvedeným tvrzením
rozhodně či spíše souhlasí pouze v 36 %
případů.
9%
37 %
39 %
Rozhodně souhlasím
Spíše souhlasím
Spíše nesouhlasím
Rozhodně nesouhlasím
Graf 27. Nemám dostatečné podmínky pro rozvíjení vlastních
odborných znalostí práce s ICT
3%
14 %
Rozhodně souhlasím
34 %
Spíše souhlasím
Spíše nesouhlasím
Rozhodně nesouhlasím
49 %
Graf 28. Nemáme dostatečnou technickou podporu kolegů starajících se o ICT
vybavení
3%
10 %
Rozhodně souhlasím
Spíše souhlasím
Spíše nesouhlasím
49 %
38 %
Rozhodně nesouhlasím
Graf 29. Spolupracuji s dalšími učiteli na lepším využití ICT při výuce ve třídě
6%
23 %
24 %
47 %
Rozhodně souhlasím
Spíše souhlasím
Spíše nesouhlasím
Rozhodně nesouhlasím
Ukázalo se, že 70 % učitelů spolupracuje s
dalšími vyučujícími na lepším využití ICT při
výuce. Byly zde však shledány poměrně
velké rozdíly mezi učiteli v různých
věkových kategoriích. Míra spolupráce za
účelem lepšího využití ICT ve výuce je vyšší
u starších učitelů nad 50 let (75 %); naopak
mladí učitelé do 29 let takto spolupracují s
ostatními vyučujícími v 55 %. Že
spolupracují s dalšími učiteli na lepším
využití ICT při výuce ve třídě, pak také
nadprůměrně uvedli učitelé
ICT (86 %)
a praktických a odborných předmětů
(77 %).
9.3 Názory koordinátorů ICT
Graf 30. Do jaké míry je využívání ICT při výuce a studiu ve vaší škole omezeno následujícími překážkami?
Absence efektivní podpůrné platformy pro onlinovou výuku
Nedostatek času, který mají učitelé na přípravu hodin
Nedostatek pobídek pro učitele, aby zapojili ICT do výuky
Nedostatečné schopnosti učitelů pracovat s ICT
Nedostatek efektivních vzdělávacích zdrojů pro učitele
Nedostatek počítačového softwaru
Nedostatek počítačů s vyhovujícím výkonem
Nedostatek kvalifikovaného technického personálu
zajišťujícího podporu využívání ICT
Nedostatek počítačů pro výuku
0%
20 %
Velmi
40 %
Do jisté míry
60 %
Velmi málo
80 %
Vůbec ne
100 %
9.4 Názory ředitelů škol
Graf 31. Jaká priorita je ve vaší škole přisuzována následujícím způsobům podpory využívání ICT při výuce a studiu?
Zvýšení počtu počítačů připojených k internetu
Pobídky učitelům, aby využívali ICT při výuce
Zvýšení počtu počítačů na jednoho žáka ve škole
Zajištění lepší dostupnosti kvalifikovaného technického personálu
na podporu využívání ICT
Rozšíření možností odborného vzdělávání učitelů v oblasti ICT
Rozšíření nabídky elektronických výukových programů
Poskytnutí učitelům více času na přípravu hodin, v nichž budou využity ICT
0%
20 %
Vysoká priorita
40 %
Střední priorita
60 %
Nízká priorita
80 %
Není to priorita
100 %
20. Ekonomická část výroční zprávy o činnosti školy
20.1.Základní údaje o hospodaření školy I. Základní údaje o hospodaření školy
Základní údaje o hospodaření školy
v tis. Kč
Za rok 2013 (k 31. 12.)
Činnost
Hlavní
Doplňková
Za 1. pol. roku 2014 (k 30. 6.)
Činnost
Hlavní
Doplňková
1.
Náklady celkem
36045
18582
2.
Výnosy celkem
36045
18735
příspěvky a dotace na provoz
33842
17771
ostatní výnosy
2203
964
0
153
z toho
3.
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK
před zdaněním
II. Přijaté příspěvky a dotace
Přijaté příspěvky a dotace v tis. Kč
1.
Přijaté dotace ze státního rozpočtu celkem (INV)
2.
Přijaté dotace z rozpočtu kraje (včetně vrácených příjmů z pronájmu)
celkem (INV)
3.
Přijaté příspěvky a dotace na neinvestiční výdaje ze státního rozpočtu přes
účet zřizovatele (MŠMT apod.) celkem (NIV)
přímé vzdělávací výdaje celkem (UZ 33 353)
z toho
mzdové výdaje (platy a OPPP)
ostatní celkem1 (vypsat všechny - např. UZ 33 163, 33 005,…)
z toho
z toho
4.
Za rok 2013
(k 31. 12.)
200
30082
24302
21388
6091
VZ 33354 Dotace pro sportovní gymnázia
5059
VZ 33031 Peníze školám EU
670
VZ 33038 Hodnocení žáků a škol
52
VZ 33019 IPO OPVK EU
310
Přijaté příspěvky a dotace na neinvestiční výdaje z rozpočtu kraje celkem
(NIV)
běžné provozní výdaje celkem (UZ 000)
3830
64
ostatní účelové výdaje celkem1 (vypsat všechny - např. UZ 001, 002, 003,…)
z toho
z toho
5.
Z jiných zdrojů (sponzorské dary, strukturální fondy EU, FM
EHP/Norsko atd.)
-
Přehled podaných i plánovaných žádostí školy o finanční podporu
Realizované akce pro rok 2012-2013
Program, grantový program, dotační titul
Excelence
Peníze středním školám
Finanční podpora schválena
(ano/ne/dosud nerozhodnuto)
ano
ano
Výše schválené podpory v Kč
26 000
1 675 476
Realizované akce pro rok 2013-2014
Program, grantový program, dotační titul
Excelence
Peníze středním školám
Podpora biologických a technických
předmětů
Tablety do škol (MŠMT)
Finanční podpora schválena
(ano/ne/dosud
nerozhodnuto)
ano
ano
ano
V řízení
Výše schválené podpory v Kč
19 000
1 675 476
3 226 279,96
Zapojeno 18 učitelů V
řešení
Plán pro r. 2014-2015
Program, grantový program, dotační titul
Excelence
Podpora biologických a technických předmětů
Tablety do škol (MŠMT)
ROP NUTUS modernizace školního
hřiště
ROP NUTUS II pracovna běhů
ČEZ – projekt k nadaci „Oranžová
pracovna
ČEZ – projekt k nadaci „Oranžové
schodiště
Finanční podpora
schválena
(ano/ne/dosud
nerozhodnuto)
Zapojeno 18 učitelů
Výše schválené podpory v Kč
Investiční činnost
Protože naše příspěvková organizace provozuje od 1.9.2005 školní jídelnu a některá zařízení
školní kuchyně byla dle vyjádření odborné firmy zastaralá a nefunkční, tak se tato situace řeší
v návaznosti na minulé období, kdy bylo strojové a přístrojové vybavení šk. kuchyně
renovováno z investičních prostředků, dalším vybavováním a modernizací vybavení v oblasti
provozních účelových prostředků.
Po převzetí budovy od magistrátu města Kladna Krajským úřadem Středočeského kraje byl
vzhledem ke stavu budovy vypracován plán revitalizace, který zahrnoval v dlouhodobém
hledisku tyto investiční akce:
 Oprava podlahy včetně hydroizolace, ve velké tělocvičně (vyhnilá podlaha i rošt)
Výměna oken ve všech pavilonech objektu (shnilé a netěsnící dřevěné okenní rámy, vysoké
tepelné ztráty)
 Zateplení prosklených spojovacích chodeb (velké tepelné ztráty)
Rekonstrukce kuchyně (neodpovídá normám EU)
 Rekonstrukce osvětlení učeben, pracoven a chodeb (současný stav neodpovídá
hygienické normě a vyhlášce)
 Obnova - rekonstrukce odborných pracoven a laboratoří chemie, biologie a fyziky
 Závěrečná akce – zateplení vnějšího opláštění jednotlivých pavilonů objektu, včetně
fasád a opravy střech objektu
V roce 2012/13
- byla vybudována chemická laboratoř 230 tis.
- položena nová dlažba chodby v přízemí pavilonu U1-1 300 tis.
- prostřednictvím magistrátu města Kladna byl areál školy vybaven novými vraty 120
tis.
- byly rekonstruovány schody u zadního vchodu k tělocvičně a rehabilitaci
-
2013/14
výměna centrální kopírky a zavedení nového kartového systému kopírování
přebudování pracovny výtvarné výchovy
instalace dalších dataprojektorů
Pro období 2013-15 proto plánujeme tyto investiční akce:
 Oprava rekonstrukce střechy spojená se zateplením pláště budov
 Fasáda budovy
 Rekonstrukce spojovací chodby na pracovnu Sp (běhy
 Rekonstrukce školního hřiště
 Dovybavení školy novým nábytkem
 Vybudování laboratoří BIO a FYZ
 Vybudování další pracovny IVT
 Modernizace rehabilitační ordinace (vířivý bazén a sauna)
 Vzhledem k vytvořenému ŠVP s ohledem na nárůst hodin IVT vidíme jako prioritu
vybudování další počítačové pracovny o 15 počítačích a dovybavení pracoven
informační technologií
 Nákup nového automobilu
 Obnovu vybavenosti PC
Úsporná opatření
Vzhledem ke snižujícímu rozpočtu byla přijata tato úsporná opatření:
úprava osobního ohodnocení
výplaty odměn pouze v listopadu, v průběhu roku pouze z projektu Excelence
úprava regulace a minimalizace odebíraného tepla
výměna termo ventilů
omezení DVVP a s tím spojených výdajů za cestovné a suplování
minimalizace nákupů DHM
zrušení periodického odebírání CD materiálů z RABE
zastavení veškerých provozních akcí (malování, opravy, plánovaná údržba)
úhrada pouze mandatorních výdajů
omezení autoprovozu
zrušení výuky tenisu
omezení kopírování studijních materiálů
omezení nákupu kancelářského papíru
zrušení návštěvy výchovného poradce akci Gaudeamus
-
Stále se nám nedaří získat prostředky a realizovat akce vyplývající z energetického auditu:

zateplení vnějšího opláštění jednotlivých pavilonů objektu, včetně fasád a generální
opravy střech objektu
Zateplení prosklené spojovací chodby a přeměna na pracovnu běhů pro Sp
Obnova - rekonstrukce odborných pracoven a laboratoří biologie a fyziky



Svým zaměřením, jako jedna z patnácti škol v republice a jako jediná ve středočeském
kraji pociťujeme silně absenci vlastního kvalitního sportovního hřiště. Na rekonstrukci
stávajícího byl podán projekt z prostředků EU z důvodů majetkových prostřednictvím
magistrátu města Kladna, ale ve třetím kole výběrového řízení byl náš projekt vyřazen
nám z neznámých důvodů.
21. Závěr
Školní rok 2013– 2014 byl charakterizován mnoha faktory, které jej ovlivnily:
a) Zvýšenou administrativní činností spojenou s vedením povinné školní dokumentace
(nová státní maturita apod.)
b) Chováním a komunikací pí uč. Janečkové se sexuálním podtextem a jejím
zdravotním stavem
c) Zvýšenou administrativní činností spojenou se státní maturitou
d) Zvýšenou administrativní činností spojenou s pilotováním DUMů
e) Činností související s realizací projektu „Podpora biologických předmětů“ a
jednáním manažerů projektu které hraničí až šikanou
f) Organizačními problémy souvisejícími s organizováním vyučování v maturitním
režimu již od dubna.
g) Školeními a přípravou na nové maturity spojené s výdaji za cestovné a mzdovými
prostředky za suplování
h) Stále nedostatečným navýšením ONIVů
i) Nedostatek mzdových prostředků omezujících pohyblivé složky platu jako
motivačního činitele
j) Přijetím drastických úsporných opatření v oblasti provozu a především šetření
s energiemi (topení)
k) Tréninkovým režimem a individuálními studijními plány
l) Nemocností učitelů a čerpáním OČR
m) 200% úhradou za přesčasovou práci
n) Vandalismem – přímou likvidací lavic, židlí a skříněk
o) Absencí žáků z jakéhokoliv důvodu ve školním roce
p) Odchody žáků na jinou školu v souvislosti s prospěchem a dislokací
q) Nedůsledným plněním úkolů a nedodržováním termínů v některých
administrativních činnostech
r) Zvyšujícími se cenami v oblasti služeb, nájmů, pronájmů a především energie,
změnou DPH
s) Liknavou prací správce budov
t) Řešení pracovních povinností a pracovní náplně správce budov
u) Nevstřícným jednáním sekretariátu školy
v) Problematikou pronájmu tělovýchovných zařízení
w) termínovým kalendářem kmenového sportu LH,
x) Velkým množstvím různých soutěží
y) Předvýběrem sportovně talentované mládeže a počtem sportovců v tréninkových
skupinách
z) Vedlejší pracovní činností pedagogů
aa) Havarijním stavem některých částí a zařízení budov
bb) Úbytkem žáků
cc) Přechodem klasifikace a evidence do programu Bakalář.
I přes tyto uvedené problémy, které výrazně ovlivnily chod školy i průběh školního roku, lze
konstatovat, že se podařilo vylepšit podmínky pro vlastní pedagogický proces zasíťováním celé
školy prostřednictvím Wifi a rozvinutí funkcí Bakaláře. Díky poskytnutým finančním
prostředkům RRŠ s podařilo instalovat několik pilonových tabulí a vitrín. Plně se osvědčují i
dvě tělocvičny pro Zvl.TV a kompenzační cvičení, s novým položením tatami pro rozvoj juda
i nová posilovna i položením japexu ve spojovací chodbě a tím vytvoření dalších tréninkových
prostor.
mzdy
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Průměr
všichni
zaměstnanci
Pedagogický
pracovník
trenér
Pohyblivá
složka průměr
Pedagogický
pracovník
trenér
Nepedagogičtí
pracovníci
Pohyblivá
složka
20.198 19.714 21.115 21.711 22.974 22.438 21.057 24.115 24.269
23.153 22.561 23.913 23.962 25.873 25.200 26.513 27.929 27.491
19.032 18.459 21.619 21.198 23.330 22.320 23.443 26.120 25.507
1.937 2.144 1.887 1.915 2.843 2.052 1.147 1.831 1.973
2.052
2.261
1.887
2.024
2.954
2.001
1.637
1.167
1.382
1.703
1.530
2.210
1.240
1.444 3.052 2.599
13.565 13.312 14.247
203
1.878
580
1.969
1.477
Investiční činnost
V roce 2012/13
- byla vybudována chemická laboratoř 230 tis.
- položena nová dlažba chodby v přízemí pavilonu U1-1 300 tis.
- prostřednictvím magistrátu města Kladna byl areál školy vybaven novými vraty 120
tis.
- byly rekonstruovány schody u zadního vchodu k tělocvičně a rehabilitaci
-
2013/14
výměna centrální kopírky a zavedení nového kartového systému kopírování
přebudování pracovny výtvarné výchovy
instalace dalších dataprojektorů
byla vybudována biologická laboratoř v hodnotě 1. 234 0140,-
Pro období 2013-15 proto plánujeme tyto investiční akce:
 Oprava rekonstrukce střechy spojená se zateplením pláště budov
 Fasáda budovy
 Rekonstrukce spojovací chodby na pracovnu Sp (běhy
 Rekonstrukce školního hřiště
 Dovybavení školy novým nábytkem
 Vybudování laboratoří BIO a FYZ
 Vybudování další pracovny IVT
 Modernizace rehabilitační ordinace (vířivý bazén a sauna)
 Vzhledem k vytvořenému ŠVP s ohledem na nárůst hodin IVT vidíme jako prioritu
vybudování další počítačové pracovny o 15 počítačích a dovybavení pracoven
informační technologií
 Nákup nového automobilu
 Obnovu vybavenosti PC
Úsporná opatření
Vzhledem ke snižujícímu rozpočtu byla přijata tato úsporná opatření:
-
úprava osobního ohodnocení
výplaty odměn pouze v listopadu, v průběhu roku pouze z projektu Excelence
úprava regulace a minimalizace odebíraného tepla
výměna termo ventilů
omezení DVVP a s tím spojených výdajů za cestovné a suplování
minimalizace nákupů DHM
zrušení periodického odebírání CD materiálů z RABE
zastavení veškerých provozních akcí (malování, opravy, plánovaná údržba)
úhrada pouze mandatorních výdajů
omezení autoprovozu
zrušení výuky tenisu
omezení kopírování studijních materiálů
omezení nákupu kancelářského papíru
zrušení návštěvy výchovného poradce akci Gaudeamus
Stále se nám nedaří získat prostředky a realizovat akce výplývající z energetického auditu:



zateplení vnějšího opláštění jednotlivých pavilonů objektu, včetně fasád a generální
opravy střech objektu
Zateplení prosklené spojovací chodby a přeměna na pracovnu běhů pro Sp
Obnova - rekonstrukce odborných pracoven a laboratoří biologie a fyziky
Svým zaměřením, jako jedna z patnácti škol v republice a jako jediná ve středočeském
kraji pociťujeme silně absenci vlastního kvalitního sportovního hřiště. Na rekonstrukci
stávajícího byl podán projekt z prostředků EU z důvodů majetkových prostřednictvím
magistrátu města Kladna, ale ve třetím kole výběrového řízení byl náš projekt vyřazen
nám z neznámých důvodů.
Vyhodnocením kontrolního systému školy byly zjištěny tyto skutečnosti:
Vzhledem k složité a časově náročné organizaci se zajištěním státní maturity poklesla oproti
minulým letům hospitační činnost a byla zaměřena pouze na problematické a krizové jevy.
Rezervy vidíme v hospitační činnosti vedení školy, které bylo letos výrazně ovlivněno
organizační prací související i s ekonomickým a personálním zabezpečením chodu školy a
šetřením kriminální policie které prošetřovalo chování pí uč. Janečkové, organizováním
zajištění výuky pří státní maturitě a řešením mimořádných situací. V kontrolní činnosti
předsedů PK je potřeba vytrvat v kontrolní činnosti plnění osnov a časového rozvržení učiva a
důraz klást na kontrolu zaměřovanou na případnou korekci a sjednocení ŠVP a optimalizovat
nároky prověřování učiva a zabezpečit prostupnost ŠVP n.g., v.g.,a a ZŠ. Časové plány se daří
s obtížemi dodržovat z důvodů absencí vyučujících, mimoškolních akcí, a mnohdy i
nezačleněním prvků tréninkového plánu do výuky. Domníváme se, že v některých případech je
suplován princip dodržování kázně zvýšenou přísností v klasifikaci.
Velmi dobré výsledky se projevily výbornou prezentací a umístněním v regionálních , ale někdy
i republikových kolech olympiád v MAT, CHE, BIO, ZEM a SOČ. Největšího úspěchu dosáhl
Pelíšek , Šíma.
Počet žáků
školy
třída
I.A,
I.B,
II.A,
II.B,
III.A,
III.B,
IV.A
IV.B,
n.gy.
SgaGy
Nižší gymnázium
žáci
CH
31
19
32
21
30
19
29
16
29
16
26
13
29
22
30
20
236
560
146
304
D
12
11
11
13
13
13
7
10
90
256
třída
V.A.
V.B.
1.A.
1.D.
VI.A.
VI.B.
2.A.
2.D.
VII.A
VII.B.
3.A.
3.D.
VIII.A
VIII.B.
4.A.
4.D.
Vyšší
gymnázium
žáci
16
20
32
31
20
19
26
13
14
23
16
16
17
22
22
17
CH
10
8
18
11
7
7
16
4
9
9
6
7
14
8
16
8
D
6
12
14
20
13
12
10
9
5
14
10
9
3
14
6
9
96
324
56
158
40
166
obor 420
součet
35
30
25
20
15
10
5
4.D
4.A.
VIII.A
VIII.B.
3.A.
3.D.
VII.B.
2.D.
VII.A
2.A.
VI.B.
VI.A.
1.A.
1.D.
V.B.
V.A.
IV.B,
IV.A
III.B,
II.B,
III.A,
II.A,
I.B,
I.A.
0
35
30
25
20
15
10
5
I.A.
I.B,
II.A,
II.B,
III.A,
III.B,
IV.A
IV.B,
V.A.
V.B.
1.A.
1.D.
VI.A.
VI.B.
2.A.
2.D.
VII.A
VII.B.
3.A.
3.D.
VIII.A
VIII.B.
4.A.
4.D
0
Chlapci
Dívky
Absence žáků
celkový
počet žáků
I.A,
I.B,
II.A,
II.B,
III.A,
III.B,
IV.A
IV.B,
V.A.
V.B.
1.A.
1.D.
VI.A.
VI.B.
2.A.
2.D.
VII.A.
VII.B.
3.A.
3.D.
VIII.A
VIII.B.
4.A.
4.D.
celková
bilance
31
32
30
29
29
26
29
30
16
20
32
31
20
19
26
13
14
23
16
16
17
22
22
17
560
celková absence
součet
průměr/žák
1166
37,61
1352
42,25
1532
51,07
1250
43,10
2071
71,41
1118
43,00
2486
85,72
1351
45,03
1369
85,56
1645
82,25
1851
57,84
1766
56,97
1537
76,85
1607
84,58
1977
76,04
1274
98,00
2320
165,71
1643
71,43
2592
162,00
1306
81,63
1899
111,71
1686
76,64
1340
60,91
1979
116,41
38951
69,56
SP
průměr/žák
0,00
0,00
0,00
0
0,00
neomluvené hodiny
součet průměr/žák
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
7
0,241
0,000
0,000
0,000
2
0,063
0,000
0,000
0,000
0,000
96
7,385
33
2,357
1
0,043
82
5,125
32
2,000
34
2,000
0,000
0,000
22
1,29
309
0,552
200,00
150,00
100,00
50,00
0,00
I.A, II.A,
III.A, IV.A
V.A. 1.A.
VI.A. 2.A.
VII.A. 3.A.
omluvené
VIII.A
4.A.
neomluvené
Hodnocení vzdělávací činnosti
Před reparáty
Nižší gymnázium
ostatní
třída žáci samé1 vyzn.
I.A,
31
1
I.B,
31
7
II.A,
30
1
II.B,
29
III.A,
28
III.B,
27
5
IV.A
29
IV.B,
30
14
součet 235
třída
V.A.
V.B.
1.A.
1.D.
VI.A.
VI.B.
žáci
16
19
30
31
20
19
prospěli neprospěli neklas.
7
18
3
9
3
15
1
4
60
vyšší
gymnázium
samé1
1
5
3
4
2
2
22
6
26
19
24
7
25
24
153
ostatní
vyzn.
9
11
25
22
15
13
1
3
4
0
neprospěli
neklas.
3
3
2
3
3
1
3
1
1
2
2.A.
2.D.
VII.A.
VII.B.
3.A.
3.D.
VIII.A
VIII.B.
4.A.
4.D.
celkem
24
12
14
23
16
16
17
22
22
17
318
2
1
1
1
13
3
12
17
11
9
12
16
20
12
220
4
1
2
1
6
1
2
37
3
3
2
1
2
4
4
6
1
2
1
14
1
3
38
31
ostatní
žáci samé1 vyzn. prospěli neprospěli
15
97
373
42
součty 554
%
2,7%
17,5%
67,3%
7,6%
31
neklas.
31
14,1%
15
42
97
373
samé1
ostatní vyzn.
prospěli
neprospěli
neklas.
dostatečné před reparáty
čjl
I.A,
I.B,
II.A,
anj
nej
frj/ruj zsv
dej
zem mat
2
3
1
1
1
III.A,
1
3
III.B,
IV.A
7
2
1
3
1
11
3
5
2
9
4
3
5
4
1
1
1
3
2
10
1
1
5
1
7
5
5
5
3
4
2
2
1
1
6
1
3
2
5
2
4
2
3
31
5
5
57
3
1
34
6
6
59
II.B,
IV.B,
V.A.
V.B.
1.A.
1.D.
VI.A.
VI.B.
2.A.
2.D.
VII.A.
VII.B.
3.A.
3.D.
VIII.A
VIII.B.
4.A.
4.D.
celkem
6
11
17
10
2
9
8
13
4
12
3
12
4
14
10
146
2
3
5
1
6
3
5
2
3
57
2
2
3
1
1
2
2
2
1
6
1
4
5
2
1
1
2
5
2
2
5
6
3
2
3
1
4
7
3
3
6
4
56
7
2
10
9
6
5
12
9
9
3
11
4
8
5
10
8
13
4
13
10
164
fyz
che
2
1
5
2
6
3
6
14
7
4
9
5
2
3
6
6
81
5
4
3
16
7
8
6
21
14
11
6
14
9
12
7
9
8
160
bio
ikt
est
tsp
jiné
2
1
1
3
14
7
2
6
14
7
1
9
7
9
4
7
5
5
4
108
3
1
1
1
3
1
4
2
1
1
1
3
3
2
13
3
2
5
5
4
3
2
1
13
5
24
10
81
celkem
7
1
20
9
21
5
75
33
20
50
76
83
62
21
81
53
71
41
80
49
52
13
77
52
1052
Dostatečné
90
80
80
81
83
76
75
77
71
70
62
60
53
50
49
50
52
41
40
33
30
21
20
21
20
20
10
52
13
9
7
5
1
0
Nedostatečné před
reparáty
čjl
anj
nej
frj/ruj zsv
dej
zem mat
fyz
che
bio
ivt
est
tsp
jiné
I.A,
I.B,
2
II.A,
II.B,
III.A,
III.B,
IV.A
1
3
IV.B,
V.A.
V.B.
1.A.
1.D.
VI.A.
VI.B.
2.A.
2.D.
3
1
3
1
1
1
3
1
2
1
1
2
2
2
1
1
VII.A.
VII.B.
3.A.
3.D.
1
1
4
1
1
1
3
1
1
1
1
2
VIII.A
VIII.B.
4.A.
4.D.
celkem
2
2
1
2
1
1
15
4
0
2
0
2
4
2
2
14
2
10
5
0
0
0
5
celkem
0
0
2
1
0
0
3
0
4
3
4
9
0
7
0
10
2
1
2
7
4
0
1
3
63
Počty jednotlivých hodnocení v jednotlivých
čjl
60
1
2
150
3
176
4
152
11
5
5
nekl.
uvol.
0
554
Σ
2,83
ø
anj nej frj/ruj zsv dej
154 60
49 216 201
193 55
61 197 178
141 52
72 108 123
56
29
53
29
48
2
0
2
0
4
4
1
3
4
0
0
0
0
0
0
550 197 240 554 554
2,19 2,26 2,57 1,91 2,05
zem
90
182
153
48
2
1
0
476
2,35
mat
59
153
159
164
15
4
0
554
2,86
fyz
92
152
149
80
2
1
0
476
2,47
che
19
92
129
161
9
4
0
414
3,12
bio
88
156
183
117
7
3
0
554
2,64
ikt
218
121
17
3
0
3
0
362
1,46
est tsp
506 43
113 72
20
40
3
13
0
0
0
2
0
0
642 170
1,25 2,14
bio
ikt
est
jiné
254
113
237
102
3
18
0
727
2,28
Frekvence klasifikace
800
700
600
500
400
300
200
100
0
čjl
anj
nej
frj/ruj
zsv
dej
zem
1
mat
2
3
fyz
4
che
5
tsp
jiné
celkem
2109
1988
1759
1058
57
53
0
7024
2,28
počty známek
4005
4500
3635
4000
3204
3500
3000
1912
2500
2000
1500
1000
106
500
97
0
1
2
3
4
5
nekl.
1
0,5
0
2,28
2,14
2,64
2,47
2,35
2,05
2,57
2,86
3,12
1,25
1,5
1,46
2
1,91
2,5
2,26
3
2,19
3,5
2,83
Průměrné známky
I.A,
I.B,
II.A,
II.B,
III.A,
III.B,
IV.A
IV.B,
V.A.
V.B.
1.A.
1.D.
VI.A.
VI.B.
2.A.
2.D.
VII.A.
VII.B.
3.A.
3.D.
VIII.A
VIII.B.
1,74
1,33
2,06
1,77
2,21
1,55
2,45
1,91
2,44
2,15
2,36
2,39
2,29
1,97
2,46
2,71
2,93
2,2
2,86
2,51
2,7
2,72
1,78
2,43
4.A.
4.D.
průměr
n.gy 1,88
v.gy 2,43
celkem 2,25
celkový prospěch
v.gy
průměr
4.A.
VIII.A
3.A.
VII.A.
2.A.
VI.A.
1.A.
V.A.
IV.A
III.A,
II.A,
I.A,
0
0,5
1
1,5
2
Celkový prospěch
1998-2014
98/99
99/00
00/01
00/02
00/03
00/04
00/05
00/06
00/07
00/08
00/09
09/10
10/11
11/12
12/13
13/14
prospěl
neprospěl
samé 1
vyznamenání
1
6
9
12
7
9
5
5
4
5
3
2
15
8
7
15
6
511
12
65
80
71
56
68
75
64
56
62
63
66
70
72
107
97
476
499
480
474
552
588
561
566
518
476
486
473
463
376
423
4
5
3
7
10
16
7
9
9
3
3
6
10
26
12
2,5
3
600
500
400
300
200
100
0
samé 1
vyznamenání
prospěl
neprospěl
00/01
00/02
00/03
00/04
00/05
00/06
00/07
00/08
00/09
09/10
10/11
11/12
12/13
13/14
Zájem o studium va VŠ v období
1998-2014
rok
98/99
99/00
00/01
01/02
02/03
03/04
04/05
05/06
06/07
07/08
08/09
09/10
10/11
11/12
12/13
13/14
celkem
VŠ
přijati
absolventi přihlášeni VŠ
59
50
45
76
67
50
65
55
44
72
65
50
64
57
48
93
81
68
113
98
82
89
73
61
89
83
71
116
103
89
67
52
45
87
61
55
80
76
70
78
70
60
81
78
66
78
66
60
1307
1135
964
absolventi
přihlášeni
přijati VŠ
120
100
80
60
40
13/14
12/13
11/12
10/11
09/10
08/09
07/08
06/07
05/06
04/05
03/04
02/03
01/02
00/01
99/00
0
98/99
20
celkem VŠ
964
1307
1135
absolventi
přihlášeni
přijati VŠ
Zájem o studium
1998-2014
Přihlášeno
Školní rok
1998-1999
přijato
8 leté stud 4 leté stud
110
45
8 leté stud
61
4 leté stud
30
1999-2000
146
72
85
41
2000-2001
64
58
51
45
2001-2002
76
90
57
57*
2002-2003
133
118
59
60
2003-2004
133
77
60
67+
2004-2005
84
2005-2006
65
73
50
59
2006-2007
64
57
59
54
2007-2008
60
56
60
54
2008-2009
74
131
58
60
2009-2010
82
132
60
57+9**
2010-2011
104
104
59
47
2011-2012
100
76
60
46
2012-2013
110
102
60
59
2013-2014
110
110
60
62
2014-2015
119
97
64
50
67
(56+11)**
60
60
(49+11)**
Pozn.: * z toho 9 ž. doplněno do stávajícího kvarty oboru 79-41-K/820
+ z toho 11 ž. doplněno do stávajícího kvarty oboru 79-41-K/820
** z toho 9 žáků doplněno do budoucí kvinty oboru 79-41-K/81
2014
manturity
Profilová část
4.A
ČJL
1
2
3
4
5
PRUM.
PRUM.
ANJ NEJ
FRJ
1
RUJ
DEJ
1
1
1
1,69
ZSV
BIO
1
1
2
1
2,25
1
CHE FYZ
MAT
TSP
5
4
4
1
2,07
ZEM
PSY
EST
IKT
1
1
5
2
2
3,5
1
Státní
ČJL
1
2
3
4
5
ANJ NEJ
6
3
4
2
FRJ
RUJ
DEJ
ZSV
BIO
CHE FYZ
MAT
3
2
7
ZEM
PSY
EST
AVT
1
2
2,13 2,33
PRUM.
TSP
3,67
PRUM.
2,71
průměr celkem
2,20
4.D
ČJL
ANJ NEJ
1
2
3
4
5
2
2
1
PRUM.
1,8
FRJ
RUJ
1
DEJ
ZSV
1
1
BIO
CHE FYZ
1
1
MAT
TSP
1
1
1
3
1
2,667
EST
IKT
1
1
2
2
1
3
2,5
1
1
1
ZEM PSY
1,5
4
ZSV
BIO
2
2
2,35
Státní
ČJL
1
2
3
4
5
PRUM.
6
1
4
ANJ NEJ
ANJv
RUJ
DEJ
CHE FYZ
MAT
TSP
ZEM PSY
EST
AVT
1
3
1
1
4
1
1
2,08 2,25
4
1
PRUM.
2,8
2,43
2,39
průměr celkem
VIII.A
ČJL
ANJ NEJ
1
2
3
4
5
1
PRUM.
3
FRJ
RUJ
DEJ
ZSV
BIO
CHE FYZ
2
2
MAT
TSP
2
2
1
1
5
2,57
2
1
2
ZEM PSY
1
2
1
2
1
3
EST
IKT
2
3
1
2,00
Státní
ČJL
ANJ NEJ
1
2
3
4
5
3
1
7
2
5
2
PRUM.
2,36
2,00
ANJv
RUJ
DEJ
CHE FYZ
MAT
TSP
ZEM PSY
EST
AVT
3,80
2,72
2,65
průměr celkem
Profilová
VIII.B
ANJ NEJ
1
2
3
4
4
5
1
FRJ
RUJ
1
1,6
3
1
2
1
PRUM.
DEJ
6
3
3
1
PRUM.
BIO
1
4
PRUM.
ČJL
ZSV
ZSV
BIO
4
1
1
1
1
1
1,86
2,75
ZSV
BIO
CHE FYZ
MAT
TSP
2
2
ZEM
PSY
EST
IKT
5
2
2
1
1
3
1
1,63
3
2,08
Státní
ČJL
1
2
3
4
5
PRUM.
11
7
3
ANJ NEJ
ANJv
RUJ
DEJ
CHE FYZ
11
3
3
1
2
1
1,62 1,21
PRUM.
samé
ost. vyzn.
prosp.
neprosp.
celkem
MAT
2,14
1,66
4.A VIII.A VIII.B 4.D ∑
2
0
7
0
9
0
2
3
3
8
15
9
10
8
42
6
3
2
2
13
23
14
22
13
72
průměr celkem
1,87
TSP
ZEM
PSY
EST
AVT
Prospěch celkem
10
9
8
13
42
samé
vyznamenání
prospěl
neprospěl
nematurovalo
Prospěch 2014 celkem
42
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
13
9
8
10
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
samé
vyznamenání
prospěl
neprospěl
nematurovalo
Prospěch tříd 2014
15
16
14
12
10
9
10
8
7
8
6
6
4
2
3 3
2
3
2
0
0
2 2
0
0
samé
ost. vyzn.
4.A
VIII.A
prosp.
VIII.B
4.D
neprosp.
Průměr tříd 2014
2,65
3,00
2,39
2,20
2,50
1,87
2,00
1,50
1,00
0,50
0,00
4.A
VIIIB
4.D
VIIIA
Průměrné známky 2014
6
5
4
3
2
1
0
ČJL ANJ NEJ FRJ RUJ DEJ ZSV BIO CHE FYZ MAT TSP ZEM PSY EST IKT
4.A
VIIIA
VIIIB
4.D
3
2,69
2,67
2,44
2,5
2
1,95
2,50
2,13
2,04
1,87
1,63
1,40
1,5
1
0,5
0,00 0,00
0,00
IKT
EST
PSY
ZEM
TSP
MAT
FYZ
CHE
BIO
ZSV
DEJ
RUJ
FRJ
NEJ
ANJ
ČJL
0
Četnost volby
25
20
15
10
5
0
ČJL
ANJ
NEJ
FRJ
RUJ
DEJ
ZSV
4A
BIO CHE
VIIIB
FYZ MAT TSP ZEM PSY
4.D
VIIIA
EST
IKT
DG
Četnost celkem
60
58
50
50
40
29
30
21
21
20
21
13
8
10
4
1
2
FRJ
RUJ
11
6
2
0
0
FYZ MAT TSP ZEM PSY
EST
0
0
ČJL
ANJ
NEJ
DEJ
ZSV
0
0
BIO CHE
11
IKT
DG
0
58
29
21
21
2
50
6
8
4
13
ČJL
ANJ
NEJ
FRJ
RUJ
21
DEJ
ZSV
2
BIO
CHE
1
FYZ
MAT
TSP
ZEM
IKT
Činnost předmětových komisí
Školní sportovní klub SPORTOVNÍHO GYMNÁZIA KLADNO
HODNOCENÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/14
Členové ŠSK se úspěšně zúčastnili většiny soutěží pořádaných Asociací školních sportovních
klubů. Dosažené výsledky a vystupování žáků na všech akcích přispívá k dobrému jménu
školy a k prezentaci školy v souvislosti se získáváním nových zájemců o studium na naší
škole.
SPORTOVNÍ LIGA STŘEDNÍCH ŠKOL- SLSŠ -umístění v soutěžích
SOUTĚŽ
Atletika-Corny pohár
Přespolní běh
Volejbal
Silový víceboj
Kopaná
Gymnastika
OKRESNÍ KOLO
Hoši
Dívky
3.
1.
9.
2.
1./7.
2.
1.
5.-8.
1.
2.
REGIONÁLNÍ KOLO
Hoši
Dívky
3.
2.
7.
4.
V celoroční soutěži SLSŠ okresu Kladno se Sportovní gymnázium umístilo na 2.místě.
Zdůrazníme, že těchto soutěží se nesmějí zúčastnit žáci oboru sportovní příprava daného
sportu.
Výsledky jsou odrazem dobré metodické a organizační činnosti učitelů TV.
Mimo SLSŠ se žáci zúčastnili projektu Hokejbal proti drogám-3.místo v okresní soutěži
a 2.místo v regionálním kole.
SPORTOVNÍ LIGA ZÁKLADNÍCH ŠKOL- SLZŠ- umístění v soutěžích
SOUTĚŽE
Malá kopaná-III.kat.
Malá kopaná-IV.kat.
Přespolní běh
Atletický čtyřboj
Florbal- III.kat.
Florbal-IV.kat.
Pohár rozhlasu-III.kat.
Pohár rozhlasu-IV.kat.
Volejbal
Basketbal-III.kat.
Basketbal- IV.kat.
Sportovní gymnastika
OKRESNÍ KOLO
Hoší
Dívky
3.
1.
2. 1.
2.
9.
5.
2.
1.
5.-6.
4.
4.-6
2.
2.
1.
2.
5.-6.
5.-6.
5.
2.
5.-8.
3.
2., 4.
2.,4.
REGIONÁLNÍ KOLO
Hoši
Dívky
2.
3.
V celoroční soutěži SLZŠ okresu Kladno se Sportovní gymnázium umístilo na 4.
V samostatné soutěži- Atletická liga- škola obsadila v okrese 2.
místo.
místě.
Do SLZŠ se v různém počtu soutěží zapojilo 36 základních škol okresu. Celkové hodnocení
školy je každým rokem zhoršeno neúčastí v soutěžích vypsaných pro I. stupeň ZŠ /tento
stupeň není součástí gymnázia/.
Z dalších soutěží se žáci zúčastnili projektu Hokejbal proti drogám-III. kat. 2.místo v okresní i
regionální soutěži, v republikovém finále družstvo obsadilo 2. místo.
Žáci IV. kat. se umístili v okresním kole na 1.místě,v regionálním kole na 4.místě
Výborná působení našich žáků proběhlo i v soutěži Odznak všestrannosti olympijských
vítězů. Družstvo žáků získalo 1.místo v okresní i krajské soutěži a postupuje do
republikového finále v Praze-termín září 2014.
14.-16.5 se naši žáci zúčastnili Her 3.olympiády dětí a mládeže ve Slaném s mezinárodní
účastí. V silné konkurenci dosáhli vynikajících výsledků ve většině disciplín.
Mgr. Milena Pošmourná
předsedkyně Šsk
25.6.2014
Celkové výsledky Středoškolského poháru sportovních gymnázií v atletice
Plzeň, 13. 5. 2014
Dívky:
1.m
2.m
3.m
4.m
5.m
6.m
7.m
8.m
Hoši:
SG Plzeň
122 b
SG Kladno 111 b
SG Ostrava 98 b
SG Praha
77 b
SG Brno
64 b
SG Pardubice 55 b
SG Jablonec 50 b
SG Nové MnM
14 b
1.m
2.m
3.m
4.m
5.m
6.m
7.m
Celkově – H + D:
1.m SG Praha
2.m SG Plzeň
3.m SG Ostrava
4.m SG Kladno
5.m SG Jablonec
6.m SG Brno
7.m SG Pardubice
8.m SG České Bud.
9.m SG Nové MnM
Podrobné výsledky naleznete na www.atletika.cz.
SG Praha
124 b
SG Jablonec 102 b
SG Brno
79 b
SG Pardubice 75 b
SG Plzeň
66 b
SG Ostrava 65 b
SG Kladno 45 b
8.m SG České Bud.
201 b
188 b
163 b
156 b
152 b
143 b
130 b
28 b
14 b
28 b
HODNOCENÍ PRÁCE PK MATEMATIKY
ve šk.r. 2013/2014
PK matematiky pracovala ve složení :
Mgr .Marta Nekužová – předsedkyně, Mgr. Radek Vlasák, Mgr. Olga Balcarová,
Mgr.Yvona Bruknerová, Mgr. Naděžda Zápotocká, Mgr. Eva Hubáčková,
Mgr. Nora Řepíková, Mgr. Kateřina Kolajová, Mgr. Blanka Kekulová
V průběhu šk. roku se uskutečnilo 8 porad naší PK.
Náplní porad PK bylo :
1. 3.9
2. 25.10.
3. 26.11.
4. 7.1.
5
6.
7.
8.
24.3.
29.4.
16.6.
25.6.
Uč.osnovy, organizace práce PK , plán práce, tematické
plány, organizace DOD
Informace z porady vedení, předání maturitních okruhů
maturantům
Informace z porady vedení
Informace z porady vedení, školní kolo Pythagoriády,
kontrola plnění temat. plánů, Klokan
Schválení maturitních otázek, MO
Informace z porady vedení, okresní kolo pythagoriády
Výběr pomůcek pro výuku matematiky
Hodnocení práce PK MAT, rozbory písemných prací
z matematiky, schválení závěrečné zprávy
Další vzdělávání ped.prac. :
Mgr. Olga Balcarová – konference Celostátní setkání učitelů matematiky na gymnáziích
Pardubice, 18.-20.9.2013
Mgr. Yvona Bruknerová – seminář Matematika ve světle výsledků maturitní zkoušky 2013,
10.12.2013
Zájmové aktivity :
PYTHAGORIÁDA- úspěšní řešitelé okresního kola:
student
Selichar Petr
Sobotka Jan
Zahrádka Jaroslav
Pydych Tomáš
Černý David
Vobora Jakub
ročník
6.
6.
6.
7.
8.
8.
okresní kolo
8.- 12. místo
8.- 12. Místo
8.- 12. místo
3.-4.místo
1.-2.místo
4.-5.místo
MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA- úspěšní řešitelé okresního kola :
student
Dvořák Jan
kategorie
Z7
okresní kolo
4.-6.místo
Koukolíková Magda
Mazáč Kryštof
Z7
Z8
9.-11.místo
5.místo
KLOKAN- okres Kladno
student
Mazáč Kryštof
Krsek Vojtěch
kategorie
kadet
junior
okresní kolo
5. místo
9.místo
Závěr :
Plán předmětové komise, který jsme si odsouhlasili v září, jsme dodrželi, stejně tak i
tematické plány v jednotlivých ročnících. Úspěšně jsme dokončili práci na projektu Peníze
školám, vedoucí šablony pro matematiku byla Mgr. Yvona Bruknerová.
Všichni maturanti z matematiky, až na jednoho, byli úspěšní, a to jak v profilové, tak ve
státní části maturitní zkoušky.
Nejvýraznější úspěch v matematických soutěžích zaznamenali David Černý a Tomáš
Pydych. Letos se konečně zúčastnila matematické olympiády i studentka vyššího gymnázia,
nebyla však v krajském kole úspěšná. Přesto je třeba zaktivovat žáky vyššího gymnázia pro
účast v matematických soutěžích.
Na závěr školního roku jsme mohli zakoupit nové pomůcky na výuku pro žáky nejtěžší
látky – planimetrie a stereometrie.
V Kladně dne 25.6.2014
Hodnocení činnosti PK AJ
Olympiáda
vypracovala : Mgr.Marta Nekužová
školní rok 2013/2014
PK AJ pracovala v tomto školním roce ve složení : R. Čermáková, V. Dvořáková, L.Dušek,
Š. Jasenovská, J. Kotzinová, R. Krchová, V. Mandlíková, M.Nekužová
- Komise se scházela dle potřeb výuky, aktuální problémy jsme řešili individuálně,
po vzájemné domluvě,dle potřeby.
- Během školního roku docházelo průběžně ke kontrole dodržování časových tematických
plánů. Časové tematické plány byly dodrženy.
- Podklady pro klasifikaci byly dostatečné, hodnocení žáků proběhlo v souladu
s klasifikačním řádem – vyučující uplatňují jednotný systém známkování – výše procent
z dané práce odpovídá známce
- Maturitní zkoušky z ANJ proběhly velmi dobře – studenti byli dobře připraveni
Olympiáda ANJ
Školní kolo proběhlo v lednu , zúčastnilo se 138 studentů NG i VG
Do okresního kola postoupili : kategorie I.A. Kateřina Burianová prima - sekunda
kategorie II.B. Martin Kadlec
tercie - kvarta
kategorie III.A. Petr Brož
VG
V okresním kole zvítězili a do krajského postoupili : Petr Brož
Martin Kadlec
V Kladně 26.06.2014
Za PK AJ
PhDr. Šárka Jasenovská
Hodnocení činnosti PK FRJ a RUJ ve školním roce 2013/2014
PK FRJ/RUJ se scházela dle plánu a dle potřeby. Na setkáních se řešily aktuální problémy,
nabídky vzdělávacích akcí.
1)Během školního roku docházelo průběžně ke kontrole dodržování časových tematických
plánů. Nikde nedošlo k odchýlení od stanoveného programu. Časové tematické plány byly
dodrženy.
2)Podklady pro klasifikaci byly dostatečné, hodnocení žáků proběhlo v souladu
s klasifikačním řádem.
3)Všichni vyučující měli individuální přístup k žákům.
4)Maturitní okruhy, texty, další materiály pro závěrečnou zkoušku byly vypracovány a
odevzdány v termínu.
Maturitní zkoušky proběhly úspěšně.
5)V letošním školním roce se žáci naší školy nezúčastnili olympiád .
6)V září 2013 se uskutečnil studijně-poznávací zájezd do jižní Francie.
7)V prosinci 2013 se uskutečnil studijně-poznávací zájezd do Francie, Strasbourg.
8)V listopadu se studenti francouzského jazyka zúčastnili kulturní akce ve Francouzském
institutu v Praze.
9)V rámci Francouzských dnů se studenti francouzštiny zúčastnili divadelního představení
v provedení francouzského divadelního souboru.
V Kladně 16.6.2014
PhDr. Vladimíra Dvořáková
Zpráva o činnosti předmětové komise NEJ ve školním roce
2013-2014
Předmětová komise se sešla v tomto školním roce celkem 4x, zároveň byly řešeny
aktuální problémy ihned i mimo dané termíny schůzek. V tomto školním roce maturovala jedna
studentka z NĚJ – státně a několik studentů z profilové části maturity z NĚJ.
Na první schůzce v přípravném týdnu v srpnu byly řešeny informační a organizační záležitosti
ve výuce v novém školním roce. Byly podány informace o učebnicích, pomůckách, časopisech
aj. Bylo určeno, že J. Jelínková a K. Karasová si rozšíří certifikát pro hodnocení státní maturity
pro studenty s postižením sluchovým a tělesným.
Na druhé schůzce v listopadu byly kontrolovány časové plány. Byla podána informace o
ukončení práce DUMů a tyto byly kompletovány a kontrolovány vyučujícími. Byl udělán
průzkum, kolik žáků by se zúčastnilo konverzační soutěže v NEJ.
Na třetí schůzce se kontrolovala práce přípravy na profilovou část maturity z NĚJ. Okresního
kola konverzační soutěže NĚJ se zúčastnili student Oldřich Matzek (3.D), který skončil
v okresním kole čtvrtý.
Na čtvrté schůzce na konci června byly hodnoceny maturitní zkoušky. Na závěr byly
zkontrolovány časové plány a řešeny případné nedostatky. Byly objednány nové slovníky a
mluvníky pro potřeby vyučujících němčiny a několik slovníků pro studenty.
Za předmětovou komisi K. Karasová
Hodnocení práce předmětové komise Bio – Che
za školní rok 2013/2014, návrhy pro školní rok
2014/2015
PK pracovala ve složení : Pokorná, Kaňková, Vokounová, Nekužová, Štemberová,
Šátek,
Drábková
Složky pracovní činnosti :
a) Výchovná (teoret. hodiny, labor. cvičení, exkurze)
b) Zájmová (olympiády, přírodv. soutěže, ostatní zájmové aktivity)
c) Vzdělávací (kurzy, přednášky výukové cykly, literatura)
a) Složka výchovná
Plnění ŠVP : problémem na VG zůstává zredukovaný 4letý studijní plán chemie na 3letý
se stávajícím množstvím učiva a počtem tematických celků. S absencí dřívějších dvou
výukových hodin, popř. bez volitelného semináře nebo cvičení ve 4.ročníku nelze učivo
probrat. Pokud ano, je výuka na úkor kvality a vědomosti žáků jsou pouze povrchní, nebo
nejsou probrány všechny tematické celky. 3leté studium chemie bez možnosti semináře
nestačí vyhovět požadavku vysokých škol na úroveň znalostí středoškolského studenta.
Úspěšné letošní maturity studentů 4.ročníků a oktáv jsou výsledkem týdenních pravidelně
poskytovaných výukových a konzultačních hodin chemie.
Plnění tematických plánů bylo kontrolováno průběžně dle zápisů v třídní knize
v jednotlivých klasifikačních obdobích. Tematické plány Bio a Che byly splněny ve všech
maturitních třídách . Neodučená témata (většinou z časových důvodů nebo z důvodu
náročnosti učiva pro některé žáky 1. a 2.ročníků , na jejichž znalostech ze ZŠ nelze stavět)
budou přesunuta do časových plánů pro příští školní rok (v evidenci předsedy PK). Celkově
se zvýšil počet laboratorních cvičení z chemie vzhledem k novým možnostem po vybudování
chemické laboratoře. Praktické laboratorní úlohy z chemie i biologie byly zařazeny i do
učebních plánů volitelných biologicko- chemických seminářů.
Pro zvládnutí rozsahu a časové náročnosti učiva biologie a chemie přispívá možnost
využívání učeben s dataprojekcí a s interaktívní tabulí. Vyučující využívají své vlastní
prezentační programy, většinou už vypracované téměř pro všechna témata biologie a části
chemie.
V tomto školní roce dokončili členové PK práci na dvouletém projektu MŠMT EU OPVK
1.5 peníze středním školám. Byly vytvořeny výukové prezentace a pracovní listy v počtu 3
šablon (po 20ti kusech) pro každý předmět. Všechny vytvořené materiály byly odpilotovány
ve vyučovacích hodinách a včas odevzdány.
V letošním školním roce se PK biologie a chemie zapojila do dalšího dvouletého projektu
MŠMT Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem (pod
registr.č.CZ.1.07/1. 1.00/44.0011) spolufinancovaným EU. Vyučující Kaňková. Pokorná,
Šátek, Vokounová, Štemberová plnili během školního roku formou pravidelně se opakujících
volnočasových aktivit pro žáky, popř. formou projektových dnů přidělené hodinové úvazky,
jako podmínku pro následné získání finančních prostředků na vybudování a zařízení
biologické laboratoře. Biologické a přírodovědné kroužky v rámci tohoto projektu byly
sestaveny pro žáky prim, sekund a kvarty B. I přes velkou náročnost časovou, věcnou i
komunikatívní se plnění daří. bohužel, vzhledem vytížení vyučujících v tomto směru nebylo
možné zrealizovat ostatní aktivity v takovém rozsahu jako v minulých letech.
V oktávách osmiletého a ve 4.ročnících čtyřletého studia proběhly maturitní zkoušky v
biologii a chemii jako profilová část státní maturity. Maturovalo celkem 9 studentů z biologie
(4xVIII.B, 2x 4.A, 1x 4.D, 2xVIII.A) s průměrným prospěchem 2,55. 6 studentů maturovalo
z chemie (2x VIII.B, 2x 4.D, 2xVIII.A) s průměrným prospěchem 2,16.
b) Složka zájmová
Soutěže a olympiády, kompetence
Chemická olympiáda, všechny kategorie – Vokounová
Biologická olympiáda, kategorie C,D – Štemberová
kategorie A,B – Pokorná
SOČ - Pokorná
Ekologické projekty – vyučující ve svých třídách, koordinátor –Kaňková
Výsledky soutěží a olympiád viz příloha této zprávy
Ostatní zájmové a vzdělávací aktivity žáků:
DOD – vyučující Bio a Che a vybraní studenti (oba termíny)
Cyklus přednášek S Tebou o Tobě pro žákyně prim v rámci projektu Výchova k rodičovství
Procter & Gamble
Přípravné kurzy pro budoucí uchazeče o studium přírodovědných oborů (LF UK,Př.fak.UK,
fakulta Veterinárního lékařství)
Realizace ekologického projektu Globe – meteorologická měření
Práce SOČ (2 práce pokračující do příštího školního roku)
Odborné přednášky přírodovědného oddělení Sládečkova muzea (pro zájemce)
Ekologická konference
Přírodovědný klokan, testování
Vedení pedagogické praxe studenta Přírodovědecké fakulty UK (Pokorná, Kaňková)
Práce na DUMech (dokončení, pilotáže)
Práce na projektu MŠMZ - Cestou přírodovědných a technických oborů napříč
Středočeským
krajem - biologický a přírodovědný kroužek, projektové dny
c) Složka vzdělávací
Vzdělávací akce členů PK :
Letní chemická škola při VŠCHT ( Vokounová, Někužová)
Přednášky přírod.odd.Sládečkova muzea (Pokorná, Kaňková)
Ekologické semináře (Kaňková)
Návrhy pro školní rok 2014/2015
a) Vybudovat a vybavit biologickou laboratoř dle úspěšnosti plnění projektu MŠMT
b) Dle finančních možností obnovit podlahovou krytinu v pracovně Bio č.57 (a to i z
bezpečnostních důvodů)
c) Setrvat v dosavadní náročnosti výuky ve všech třídách gymnázia, průběžně
sledovat úspěšnost studentů při přijímacích zkouškách, dle možností zjišťovat
jejich formu i obsah a zařazovat je do výuky, zejména v maturitních ročnících.
d) V předmětu Přírodovědné cvičení a Přírodovědný seminář (pro předměty CHe, Fy,
Bio)
důsledně evidovat docházku všech žáků a odevzdávání protokolů laboratorních
prací.
e) Do soutěží, olympiád a SOČ zapojit větší počet studentů
f) Rozšířit ekologické aktivity, zapojit žáky do Ekologické olympiády, pořádané
Podblanickým ekologickým centrem ve Vlašimi
g) Ve třídách s vysokou absencí evidovat individuálně docházku každého žáka a
vyvodit z
absence vyšší než 30% důsledky ( při doklasifikaci zkoušet látku za celé pololetí
apod.)
h) Důsledně evidovat ISP a ostatní studijní programy a sledovat dílčí studijní
výsledky
žáků, kteří je mají.
Zpracovala : RNDr.M.Pokorná
26.6.2014
ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY V OBLASTI ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY
ZA ŠK. ROK 2013-14
ZPRÁVA PŘEDMĚTOVÉ KOMISE
SPOLEČENSKOVĚDNÍ PŘEDMĚTY – DĚJEPIS, OBČANSKÁ VÝCHOVA, ZÁKLADY
SPOLEČENSKÝCH VĚD, ZEMĚPIS
Ve školním roce 2013 – 2014 byli členové předmětové komise informováni o výstupech
z pravidelných schůzí širšího vedení školy formou e-mailu vedoucí PK Radkou Soukupovou
nebo formou krátkých schůzek.
Během školního roku 2013 – 2014 nebylo nutné řešit závažné nedostatky a problémy ohledně
práce vyučujících v daných vyučovacích předmětech.
Během 1. pololetí školního roku byly dokončeny práce na materiálech DŮM.
Maturitní zkoušky proběhly bez připomínek. Předsedové maturitních komisí ocenili velmi
dobrou přípravu studentů ke zkouškám a práci vyučujících.
Členové předmětové komise průběžně během školního roku informovali vedení školy a
vedoucí PK o plánovaných a probíhajících akcích.
Ve školním roce 2013 - 2014 se uskutečnily v rámci PK tyto akce:
ZSV + OBV
1. Studentské volby – do Poslanecké sněmovny, do Parlamentu EU
2. Zdravotnické školení na SZŠ Kladno – III.A
3. Soutěž MŠ – FINANČNÍ GRAMOTNOST – okresní, krajské kolo
4. Celostátní filosofická olympiáda na FFUP Olomouc – Evžen Šíma 64% ze 100%, Tomáš
Mikolášek 51% ze 100%
5. Beseda o dobrovolnictví – 2. ročníky VG
6. Soutěž Poznej Kladno – 1. místo prima B
DĚJEPIS
1. Školní, okresní kolo olympiády – Kateřina Sládková IV.B – 5.místo,
postup do krajského kola – 6.místo.
2. Zájezd – Osvětim – Polsko – 2.D, vybraní žáci VG
3. V rámci projektového dne – interaktivní přednáška – Moderní stát Izrael – inspirace pro
mladou českou generaci
ZEMĚPIS
1. Zapojení do projektu Kdo jiný? – pořádá organizace Člověk v tísni – IV.B
2. Účast v soutěži Gratis Tibi – projekt Protančíme se až k úsměvu – B. Müllerová, A.
Holubovská, G. Srialová, J. Kleisnerová – nominace mezi 10 nejúspěšnějších projektů
3. Organizace projektového dne Z lavic ven – 24.6.2014 – R. Soukupová
4. Výstava Čas zámořských objevů – Náprstkovo muzeum – 1. ročníky
5. Zeměpisná olympiáda – okresní kolo – Jan Špale – 1. místo, Jakub Picka – 5. místo
Krajské kolo – Jan Špale – 11. místo.
V Kladně 26.6. 2014
Radka Soukupová
Hodnocení práce předmětové komise IKT na školní rok
2013/2014
Zpráva o činnosti předmětové komise
Český jazyk a literatura
Předmětová komise pracovala ve školním roce 2013/2014 ve složení: Mgr.Irena
Cafourková, Mgr.Dana Holá, PaedDr.Eva Šídová, Mgr.Michaela Janečková (prosinec-únor) a
PhDr.Ivana Kimlová jako předsedkyně komise. Členové komise se scházeli pravidelně
jedenkrát za měsíc, vždy po poradě vedení školy, kde byli informováni o nových úkolech
týkajících se předmětu. Další schůzky komise se konaly vždy, když bylo potřeba projednat
některé mimořádné úkoly vztahující se hlavně k podobě nové maturity a k přípravě poslední
fáze projektu na zkvalitnění výuky – DUMy. Na této fázi se podílely Mgr.Dana Holá a
PhDr.Ivana Kimlová celkem 14 učebními materiály.
Od začátku školního roku muselo vedení školy v součinnosti se členy předmětové
komise vyřešit dlouhodobou pracovní neschopnost Mgr. Janečkové. Kromě třídy kvarty A,
kde zastupovala externí vyučující Mgr. Kateřina Kohoutková, byly ve všech zbývajících
třídách zástupy vyřešeny ostatními členy předmětové komise – E. Šídovou, I. Kimlovou, D
.Holou a I. Liebzeitovou (t.č.na mateřské dovolené).
V tomto školním roce opět nefungoval Klub mladého diváka, určený pro studenty
nižšího stupně gymnázia, protože už v minulých letech došlo k velkému zvýšení ceny
předplatného do Středočeského divadla Kladno a zájem studentů byl velmi nízký. Navíc
činnost divadla byla kvůli rekonstrukci budovy dlouhodobě přesunuta do prostor Divadla
Lampion. I přes tyto komplikace navštívily třídy vyššího gymnázia během září až prosince
2014 celkem 4 různá představení – např.Goldoniho komedii Letní byt či dramatizaci
Maupassantova románu Miláček.V měsíci prosinci 2013 se konalo školní kolo Olympiády v
českém jazyce, kde byla větší účast studentů vyššího stupně gymnázia. Z nižšího stupně
gymnázia (počet 14 studentů) byla úspěšná Klára Miškovská. Z vyššího stupně gymnázia
(počet 34 studentů) postoupili do okresního kola této soutěže studenti Vojtěch Foret ze
septimy B a Tereza Zárubová z oktávy B. Tereza Zárubová obsadila 1.místo v okresním kole
a v krajském kole skončila na 5.místě.
Hlavním bodem práce předmětové komise v tomto školním roce byla příprava a
realizace státních maturit, konkrétně příprava dalších pracovních listů k ústní zkoušce státní
maturity. Hodnocení písemných slohových prací bylo – stejně jako už v minulém školním
roce - vráceno zpět hodnotitelům do škol. Mgr. Dana Holá a PhDr. Ivana Kimlová si během
měsíce února a března 2014 doplnily kvalifikaci k hodnocení písemných a ústních zkoušek
žáků s kategoriemi PUP a TP.
Podle výsledků zaslaných organizací CERMAT všichni studenti z povinné státní části
maturity z ČJL uspěli v didaktických testech, 1 student neuspěl ve slohové práci a 6 studentů
u ústní zkoušky státní maturity. V měsíci červnu byly studentům třetích ročníků připomenuty
seznamy povinné četby ke státní maturitě z českého jazyka. Tyto seznamy jsou již rok
zároveň zveřejněny i na webových stránkách školy. I v příštím školním roce bude současná
podoba státní maturity z českého jazyka zachována.
Během školního roku se studenti zúčastnili exkurze do Židovského muzea v Praze,
navštívili Státní vědeckou knihovnu Kladno, dostali také informace o nově otevřené budově
Městské knihovny, která byla zrekonstruována a nachází se v těsné blízkosti školy v Kladně
na Sítné.
Závěrem bych chtěla poděkovat všem členům komise za vstřícnost při řešení problémů
během celého školního roku a za dokončení poslední fáze projektu ke zkvalitnění výuky.
Zprávu zpracovala Ivana Kimlová dne 24.6.2014
Předmětová komise TSP – hodnocení činnosti za školní rok 2013/2014
Členové předmětové komise: Hrušová, Petrášková, Rus, Rusová, Stejskal
1. DUM – vyučující (V. Hrušová, M. Petrášková, V. Rus a K. Rusová) vytvořili 3 kompletní
sady digitálních učebních materiálů (celkem 60 prezentací a pracovních listů, včetně další
nutné dokumentace k projektu). Všechny materiály byly odpilotovány ve výuce a budou i
nadále používány pro výuku. Předseda PK doporučuje dopracovat ve stejném rozsahu i
prezentace pro zbývající okruhy výuky, tak aby existoval ucelený soubor podkladů pro výuku
TSP v kompletním rozsahu.
Všichni tvůrci a pilotující zasluhují poděkování za vykonanou práci. Odměny byly
vyplaceny podle předem stanovených pravidel projektu.
Po dokončení projektu byly na žádost zadavatele vytvořeny anotace ke všem třem
sadám, tak aby bylo možno sady odeslat ke zveřejnění na internetu v originálním provedení.
2. Obsazení maturit 2014
4.A – 20 Rus, Petrášková
VIII.A , 4.D – 4 Rus, Petrášková
Všichni žáci u maturit uspěli.
Podle specializace byly zaslány na svazy žádosti o vystavení trenérských průkazů.
3. Průběžná kontrola plnění učebních plánů (z organizačních důvodů odpadlo velké
množství hodin/zejména pondělní koncové hodiny ve 2. A, čtvrtky (státní svátky a
organizační přesuny výuky), pátky koncové hodiny, vyučující se po domluvě se z. ř.
Vlasákem pokusí o doplnění učiva v úvodu příštího ročníku a v suplovaných hodinách.
4. Plán personálního obsazení výuky pro rok 2014/2015
1.A Petrášková
V.A, 1.D
Rus
2.A Rus
VI.A, 2.D
Rus
3.A
4.A
Petrášková
Rus, Stejskal
VII.A, 3.D
VIII.A, 4.D
Rus
Rus, Stejskal
Různé
1. Učební pomůcky: v tomto roce byly zakoupeny nové výukové pomůcky – figurína na
kardiopulmonální resuscitaci. Plakáty zobrazující anatomii člověka – opěrná a
pohybová soustava.
2. Pro příští školní rok se pokusit vytvořit sady testů v elektronické podobě a stanovit
jednotnou škálu hodnocení – úkol z pedagogické rady 23. 6. 2014
Zapsal V. Rus, předseda PK TSP dne 19. 6. 2014
Zpráva o činnosti předmětové komise – fyzika
ve školním roce 2013 – 2014
1. Počátkem školniho roku 2013-14 nastoupily nové vyučující fyziky s aprobací Fyzikamatematika: Mgr. Kateřina Kolafová a Mgr.Blanka Kekulová.
2. Nové vyučující byly seznámeny se školním řádem, řádem učebny fyziky a sbírkou
kabinetu fyziky.Během školního roku si členové rozšiřovali a prohlubovali své
vzdělání účastí na kurzech a přednáškách (Mgr.Blanka Kekulová - pokusy z fyziky).
Ostatní členové pomocí samostudia, sledováním fyzikálních aktualit a internetu.
3. Členové komise dbali na dodržování vnitřního řádu učebny fyziky
4. Členové PK motivovali studenty v účasti na Fyzikální olympiádě a Archimediádě.
5. Členové PK průběžně spolupracovali s předmětovou komisí matematika a s ostatními
přírodovědnými předmětovými komisemi.
6. Studenti byli pravidelně informováni o požadovaných učebnicích ve výuce fyziky.
7. Členové PK dbali o bezpečnost a hygienu v hodinách přírodovědných cvičení
z fyziky.
8. Členové PK aktivně využívali pomůcky v kabinetě fyziky. Sbírka fyziky byla
doplněna o nové pomůcky v hodnotě 10tis.Kč.
9. Členové PK vzájemně spolupracovali, předávali si zkušenosti poznatky.
10. Předseda komise pravidelně kontroloval plnění tématických plánů . Plánované učivo
bylo zvládnuto podle plánu.
11. V závěru školního roku byl dokončen projekt „Peníze do škol“. Byly dokončeny a
zkompletovány 3 sady DUMů z fyziky.
12. Předseda předmětové komise pravidelně informoval členy o aktuálním dění, jednání
s vedením školy formou svolaných schůzek, nebo internetovou poštou.
Vítězslav Cyprián
předseda předmětové komise
Zpráva předmětové komise TEV 2013/14
PK pracovala ve složení: V. Hrušová, J. Hakl, M. Pošmourná, I. Štemberová, J.
V. Rus, M. Pospíšilová, J.Stejskal
Během školního roku byly zorganizovány níže zmíněné kurzy:
Lyžařské kurzy :
II.A a II.B Šumava. Výcvik probíhal na sjezdovce Belveder – Engadin. termíny –
II.A 15.2. - 22.2.2014
II.B 22.2. – 1.3.2014
V.A, V.B a 1.D Rakousko. Výcvik probíhal ve skialpinistickém středisku Postalm,
které nám poskytlo vynikající lyžařské podmínky.
termín - 23.2. – 27.2.2014
Letní sportovní kurz:
Pro VII.A, VII.B a 3.D proběhl v Rokytnici nad Rokytkou – Březová v termínu 2.6. –
6.6.2014 s programem Pandora. Tento kurz zajišťuje outdoorová aliance STAN.
Hodnocení školního roku 2013/14
Sportovní soutěže, kterých se naši studenti zúčastňují jsou pod hlavičkou AŠSK.
Podrobné výsledky jsou uvedeny ve zprávě ŠSK – zpracovala M. Pošmourná.
Umísťujeme se na výborných předních místech jak na okresní tak krajské úrovni.
Mimo rámec soutěží AŠSK jsme se zúčastnili 3. OH dětí a mládeže ve Slaném, kde
naši žáci vítězili.
V soutěži OVOV vítězíme v regionálních kolech a dobré výsledky jsou i
v republikovém měřítku.
Naši žáci se angažují i v dalších sportovních aktivitách. (organizace i účast žáků a
pedagogů na manifestačním běhu Kladno – Lidice štafetovém běhu Kladno - Lidice – Ležáky
a běhu We Run Prague).
Podporujeme naše žáky v přípravě na mistrovské soutěže i MČR v nekmenových
sportech /tenis, kopaná, golf, aerobik atd./.
Vyučujícím dělá radost, že i žáci NG se nominují na MČR v různých sportech a dobře
reprezentují školu.
V rámci projektového dne SG Kladno větší počet pedagogů organizoval sportovní
aktivity /bruslení, horská kola, volejbal a různé sportovní hry/.
Za velkou výhodu považujeme využívání kladenských sportovních areálů /ledová
plocha, atletický stadion, in line dráha,bazén/.
Pravidelně si mohou naši pedagogové zasportovat /volejbal, jóga, plné míče/.
Kladno 26.6.2014
PK TEV
Hodnocení práce předmětové komise IKT na školní rok
2013/2014
Členové komise: Mgr. Volfová J., RNDr. Opatrný V. , Hana
Osvaldová
V průběhu roku se uskutečnilo 6 porad.
Náplní porad PK bylo:
1)
Vypracování učebních plánů
Plán DVPP
Organizace soutěží – rozdělení kompetencí
Zapojení do projektu Peníze školám
13.9.2013
2)
Aktivace studentů – soutěže
Předání maturitních okruhů maturantům
14.10.2013
Kontrola plnění tematických plánů
9.12.2013
Schválení maturitních otázek pro profilovou část maturit
17.3.2014
Kontrola plnění TP
19.5.2014
Hodnocení práce PK
27.6.2014
3)
4)
5)
6)
Plán předmětové komise, který jsme schválili v září, jsme dodrželi. Všichni maturanti
byli úspěšní.
Pracovali jsme na projektu EU OPVK, kde jsme vytvořili celkem 120 digitálních
učebních materiálů z oblasti IKT (teorie 40ks, MS Word 20ks, MS Excel 20ks, MS Access 7ks,
HTML 13ks, MS Powerpoint 5ks, digitální fotografie 12ks, video 3ks).
Učební plán byl ve všech třídách splněn, pouze ve třídě 2. A nebyla probrána
komprimace dat a některé prvky z oblasti úprava digitálních fotografií, u 1. A, D nebyla
probrána hromadná korespondence a u primy A, B oblast vznik a historie Internetu. Všechny
tyto oblasti budou zařazeny do učebního plná v rámci září 2014.
Úroveň informační a počítačové gramotnosti ve škole
Připojení k Internetu
Škola je do internetu připojena službou od SAT-AN CableNet Multimedia s.r.o.
rychlostí 100 MB/s.
Pedagogičtí pracovníci
Pedagogický sbor, včetně trenérů a externistů, má možnost využívat přístupu k Internetu
a to přímo ve svých kabinetech. Všechny kabinety jsou připojeny k Internetu, což umožňuje
jednodušší komunikaci mezi vyučujícími a rodiči, kteří je mohou kontaktovat prostřednictvím
emailu.
Současný stav ICT znalostí pedagogického sboru je velmi dobrý. Učitelé využívají
maximálně interaktivních tabulí a IT techniku vůbec. Své dovednosti zdokonalili i díky projektu
EU OPVK, zejména hlavně v oblasti tvorby a využívání digitálních učebních materiálů.
V rámci toho projektu bylo vytvořeno 724ks materiálů. Viz tabulka:
Anglický jazyk
84ks
Biologie
60ks
Český jazyk a literatura
60ks
Francouzský jazyk
20ks
Fyzika
60ks
Hudební výchova
20ks
Chemie
60ks
Informační a komunikační technologie
120ks
Matematika
60ks
Německý jazyk
20ks
Teorie sportovní přípravy
60ks
Výtvarná výchova
20ks
Základy společenských věd, občanská výchova
20ks
Zeměpis
60ks
Učebny a jejich vybavení
Škola je v současnosti vybavena 2 počítačovými učebnami a jednou jazykovou učebnou.
První učebna má celkem 17 pracovních stanic - značkové počítače Lynx. Jsou vybaveny
systémy Windows 8, Microsoft Office 2013, tvorbu www stránek a zpracování digitálních
fotografií Zoner, střih videa.
Druhá učebna je vybavena 31 pracovními stanicemi – značkové fi Compaq. Jsou
vybaveny systémy Windows 7, MS office 7. Dále jsou vybaveny programem na úpravu
digitálních fotografií Zoner, programy na programování a tvorbu web aplikací, střih videa.
Jazyková učebna má 10 pracovních stanic - značkové počítače HP, ve stáří 6-8 let. Jsou
vybaveny systémy Windows XP, Microsoft Office XP a jazykovými programy.
Máme k dispozici 6 učebny s interaktivní tabulí. Takto jsou vyučovány již téměř
všechny předměty. Zájem o tento způsob výuky je tak velký (i ze strany studentů), že počítáme
do budoucna s dalším rozšiřováním takových pracoven. Vznikli také dvě nové učebny pro
projekci videa a další práci s ním.
Dále má škola k dispozici odborné pracovny, které jsou vybaveny zpětnými projektory
a některé video technikou. Počet pracoven se rozšířil na 10.
Vzhledem k projektu EU peníze středním školám se podařilo umístit PC ka každé třídy,
kompaktně zasíťovat celou školu Internetem. Dále budou třídy postupně doplňovány zpětnými
projektory a další technikou.
Výchovné a kariérní poradenství
Návrhy a harmonogram pro autoevaluaci Sportovního gymnázia stanovený
pro roky 2013-2018
Při vytváření harmonogramu a oblastí autoevaluce pro roky 2008-2014 byly zvolené tři
oblasti, na kterých by chtěla škola během následujících dvou let pracovat. Jednalo se o
podmínky ke vzdělávání spojené s větší aktivitou studentů a spolupráci s rodiči. Třetí
problematická oblast vyplynula ze šetření Barvy života a vztahovala se k "nástrojům řízení
školy". Ze závěrů šetření vyplynulo, že studenti mnohdy přesně neznají strukturou a vnitřní
organizaci školy. Nevědí, kdo o čem rozhoduje, za kým mají jít s určitým problémem, kdo je
za co zodpovědný, kdo má jakou funkci a co z ní vyplývá.
V říjnu 2013 byly na pedagogické radě projednány výsledky autoevaluační zprávy za
roky 2006-2013 a byly přijaty návrhy a následující harmonogram pro roky 2014-2018.
Přehled evaluačních oblastí a nástrojů obsažených v ŠVP
Oblast
Cíle
Kritéria
Nástroje
Podmínky ke
vzdělávání
Posouzení vnitřních
podmínek ke vzdělávání,
jejich zlepšení
Zhodnotit zájem rodičů o
školu
Zajistit vstřícné vztahy
mezi rodiči a školou
Dosažení motivujícího a
bezpečného prostředí ve
škole
Kvalita technických
podmínek
Kultura školy
Informovanost rodičů
Ochota ke spolupráci
rodičů se školou
Míra spokojenosti rodičů
Míra spokojenosti žáků a
učitelů s klimatem ve
škole
Pozorování, dotazování
studentů i rodičů
Hodnocení klasifikace
Výsledky maturitních
zkoušek
Úspěšnost přijetí na VŠ
Úroveň vědomostí a
kompetencí žáků
Statistika tříd, předmětů
Analýza výsledků
maturitních zkoušek
Statistika přijatých žáků
na VŠ
Test pro kvarty (Cermat)
Testy pro první ročníky
čtyřletého studia (Vektor)
Analýza výsledků
přijímacího řízení
Individuální hodnocení
DVVP pracovníky školy
Využitelnost nových
poznatků při výuce
Analýza absolvovaných
školení
Informace o školení v
rámci předmětových
komisí
Spolupráce s rodiči
Vztahy mezi
studenty, mezi
studenty a školou
Výsledky vzdělávání
žáků
Posouzení
studijních
výsledků žáků
Posouzení výše přidané
hodnoty vzdělávání
DVVP
Dosažení
dalšího
kvalitního
vzdělávání,
zajištění
DVVP
organizačně i finančně
Třídní schůzky
Rada rodičů
Výchovné komise s
problémovými žáky
Studentský parlament
Aktivita samotných tříd
Práce na aktivním zapojení studentů do výuky a chodu školy, zlepšení spolupráce s
rodiči a práce s "nástroji řízení školy"
Škole se za poslední dva roky podařilo studenty mnohem více zapojit do chodu školy.
Parlament školy je aktivní, pravidelně se schází a řeší potřebné otázky. Díky jeho činnosti si
studenti sami zorganizovali vánoční besídku v prosinci 2008. Akce se konala ve sportovní hale
na Sletišti a zúčastnily se jí všechny ročníky školy.
Studenti jsou aktivní i mimo parlament. V prosinci se konala mikulášská obchůzka po
škole. V červnu studenti zorganizovali volejbalový turnaj školy a fotbalový turnaj. Fotbalový
turnaj se oba roky konal ve sportovní hale mezi studenty Sportovního gymnázia a Gymnázia
Kladno, SOU Dubská, Odborné školy stavební a obchodní a mezi studenty a zástupci
magistrátu města Kladna.
Díky práci studentů také začal aktivně fungovat studentský filmový klub, který
pravidelně promítá filmy zapůjčené organizací Člověk v tísni. Po skončení promítání vždy
následuje beseda.
Spolupráce rodičů a školy se již tradičně projevila v zapojení Rady rodičů v plesovém
výboru. Dále hlavně probírá komunikace rodičů se školou na úrovni třídních záležitostí. Rodiče,
hlavně u nižších ročníků, se aktivně zapojují do třídních akcí svých dětí. Jedou jako doprovod
na výlet, např. třída sekunda A.
Práce s "nástroji řízení" probíhá neustále. Během posledních dvou let rovněž došlo k
upřesnění a doplnění školního řádu tak, aby lépe vyhovoval potřebám školy a byl jasněji
formulován pro studenty a rodiče.
Vnitřní prostředí školy
Cíl výzkumného šetření
V loňském roce byla provedena první část sebehodnocení školy. Formou tohoto
sebehodnocení byla, mimo jiné, SWOT analýza provedená na základě skupinových
diskusí vyučujících a trenérů. Tato analýza ukázala tři problematické oblasti:
podmínky ke vzdělávání, podporu žáků a spolupráci s rodiči. Tyto tři oblasti byly tedy
vybrány jako první pro podrobnější analýzu současného stavu.
Do autoevaluačního dotazníku byly zařazeny otázky na vnitřní vybavení školy,
pomůcky, informační techniku a organizaci – oblast podmínek pro vzdělávání, dále
na atmosféru školy a školní prostředí – oblast podpory žáků a na spolupráci s rodiči.
Navíc ještě byly zařazeny otázky zjišťující ochotu přijímat změny.
Cílem tohoto výzkumného šetření bylo získat povědomí o hodnocení školy ve výše
zmíněných oblastech ze strany učitelů. Výsledky poslouží spolu s výsledky
dotazníkové akce, která bude provedena mezi studenty a jejich rodiči, jako podklad
pro plánování změn.
Výsledky
Dotazník byl zadán 55 respondentům z řad vyučujících, 28 z nich jej vyplnilo,
návratnost tedy byla zhruba 50%.
Někteří respondenti ale všech dvacet pět otázek nezodpověděli, celkem 14krát nebylo
hodnocení otázky provedeno. Jak vyplynulo z rozhovorů s některými z nich, měli
dotazovaní problém rozlišit, zda se mají vyjadřovat za svou osobu („Já plně využívám
výpočetní techniku při výuce“) nebo hodnotit celý sbor („Na naší škole je učiteli
využívána výpočetní technika na 50%“). V návratnosti vyplněných dotazníků se, dle
mého názoru, odráží únava vyučujících z dotazníkových šetření, kterých je na naší
škole, hlavně v souvislosti s tvorbou ŠVP prováděno velké množství.
Podmínky pro vzdělávání
Respondenti vnímají vybavenost školy jako trvale zlepšující se, stávající pomůcky jsou
podle nich ve výuce dostatečně využívány. Rezervy jsou však ve využívání výpočetní
technika, učitelé jsou však schopni i ochotni s ní více pracovat. Při současné podpoře
zavádění nových pomůcek a metod do výuky ze strany vedení, je zde tedy patrná
tendence ke změně.
Funkčnost informačních systémů a organizační struktury je hodnocena převážně
kladně, pouze hodnocení účelnosti rozvrhu hodin je problematičtějš
Vybavení, pomůcky
Úroveň vnitřní vybavenosti ve škole (učební pomůcky, materiály,kancelářské
1. potřeby, nástěnky, tabule, knihovna, ..)
3
16
9
0
28
2. Úroveň vybavení školy výpočetní technikou
3
12 11
2
28
3. Využívání stávajících pomůcek a vybavení pro výuku při vzdˇ. procesu
1
8
19
0
28
4. Využívání výpočetní techniky při vzdělávacím procesu
Schopnost a ochota pedagogů zavádět výp. Techniku a nové pomůcky do
5.
vzdělávacího procesu
Podpora zavádění a využití informační techniky, nových metod, postupů ze
6. strany vedení školy
9
11
6
2
28
1
12 14
0
27
0
3
15 10
7. Dostupnost finančních zdrojů pro podporu inovací, rozvoje školy
5
15
5
1
22 79 82 19
28
26
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
41%
9%
Dostupnost finančních zdrojů
pro podporu inovací, rozvoje
školy
Podpora zavádění a využití
informační techniky, nových
metod, postupů ze strany
vedení školy
Schopnost a ochota
pedagogů zavádět výp.
Techniku a nové pomůcky do
vzdělávacího procesu
Využívání výpočetní techniky
při vzdělávacím procesu
Využívání stávajících pomůcek
a vybavení pro výuku při vzdˇ.
procesu
Úroveň vybavení školy
výpočetní technikou
Úroveň vnitřní vybavenosti ve
škole (učební pomůcky,
materiály,kancelářské potřeby,
nastěnky, tabule, knihovna, ..)
Vybavení, pomůcky
--
-
+
++
Vybavení, pomůcky - celkem
11%
39%
--
Systémy, organizace
Funkčnost inf. systémů ve škole (sdělování nových inf., komunikace 8. nástěnky, počítačová sítˇ, osobní kontakt, oběžníky)
2
4
20
2
9. Funkčnost organizační struktury školy (jasné rozdělení pravomocí)
0
3
16
9
28
10. Účelný rozvrh hodin
3
7
12
6
28
5
14
48
17
28
Systémy organizace
25
20
--
15
-
10
+
++
5
0
Funkčnost organizační
Funkčnost inf. systémů ve
škole (sdělování nových inf., struktury školy (jasné rozdělení
pravomocí)
komunikace - nástěnky,
počítačová sítˇ, osobní kontakt,
oběžníky)
8.
Účelný rozvrh hodin
9.
10.
Systémy organizace - celkem
20%
6%
17%
57%
1
2
3
4
Podpora žáků
Atmosféru ve škole a podporu žáku hodnotí respondenti spíše kladně. Zajímavý je
však výsledek otázky týkající se důvěry studentů k učitelům a k vedení školy: polovina
učitelů si myslí, že studenti k nim a vedení mají spíše negativní vztah, druhá polovina
hodnotí tento vztah pozitivně. Zajímavé jistě bude srovnání s tím, jak tento vztah vidí
sami studenti.
Kultivovanost prostředí školy je hodnocena převážně negativně. Učitelé vyjadřují
ochotu podílet se na utváření estetického prostředí, avšak domnívají se, že studentům
tato ochota chybí.
Atmosféra, podpora žáků
11. Vztahy mezi studenty
0
13
14
0
27
12. Vztahy mezi studenty a učiteli (trenéry)
1
6
19
1
27
13. atmosféra převládající v hodinách (tvůrčí, pracovní klima)
2
6
18
1
27
14. Důvěra studentů k vedení školy, učitelům
0
14
13
0
27
15. Nabídka volitelných předmětů, kroužků
2
8
15
2
27
16. Úroveň spolupráce mezi učiteli
3
7
15
3
28
17. Ztotožnění se pracovníků se školou
2
9
16
0
27
10
63
110
7
Atmosféra, podpora žákům
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
-+
++
Vztahy mezi Vztahy mezi atmosféra
Důvěra
Nabídka
studenty
studenty a převládající v studentů k volitelných
učiteli
hodinách vedení školy, předmětů,
(trenéry)
(tvůrčí,
učitelům
kroužků
pracovní
klima)
11.
12.
13.
14.
15.
Úroveň
spolupráce
mezi učiteli
Ztotožnění
se
pracovníků
se školou
16.
17.
Atmosféra, podpora žákům - celkem
4%
58%
5%
33%
1
2
3
4
Prostředí ve škole
18. Kultivovanost prostředí školy
5
13
9
1
28
19. Ochota studentů podílet se na utváření estetického prostředí školy
13
11
3
1
28
20. Ochota učitelů podílet se na utváření estetického prostředí školy
0
8
17
2
27
18
32
29
4
Spolupráce s rodiči
Spolupráci s rodiči respondenti hodnotí spíše kladně, avšak zájem rodičů o dění ve
škole je podle učitelů velmi malý. Zde bude zajímavé srovnání s výsledky, které
poskytne dotazník předložený rodičům.
Spolupráce s rodiči
23. Dostatečnost způsobu předávání informací rodičům
4
5
16
2
27
24. Zájem rodičů o dění ve škole
11
12
4
1
28
25. Zaběhnutý systém spolupráce s rodiči
2
10
14
1
27
17
27
34
4
Spolupráce s rodiči
18
16
14
12
--
10
-
8
+
++
6
4
2
0
Dostatečnost způsobu
předávání informací
rodičům
Zájem rodičů o dění ve
škole
Zaběhnutý systém
spolupráce s rodiči
23.
24.
25.
Prostředí ve škole - celkem
5%
22%
35%
38%
1
2
3
4
Ochota přijmout změny - celkem
2%
4%
24%
70%
1
2
3
4
Ochota přijmout změny
Z šetření vyplývá, že si učitelé myslí, že vedení školy respektuje jejich návrhy změn,
avšak motivováni ke změnám se příliš necítí.
21. Motivace zaměstnanců při zavádění změn ze strany vedení školy
2
10
14
1
27
22. Míra respektování návrhů změn ze strany zaměstnanců vedením školy
0
3
24
0
27
2
13
38
1
Ochota přijmout změny
30
25
20
--
15
+
++
10
5
0
Motivace zaměstnanců při zavádění změn Míra respektování návrhů změn ze strany
ze strany vedení školy
zaměstnanců vedením školy
21.
22.
Priority změny
Pro úplné vytvoření plánu změn ve zkoumaných oblastech je ještě nutno zpracovat
výsledky šetření, které bude v nejbližší době zadáno studentům školy a jejich
rodičům. Přesto lze již na základě získaných poznatků určit, jaké budou některé
priority.
V nejbližším období by se měla škola vyrovnat s problémem zavádění nových metod
a pomůcek (včetně informačních technologií) do výuky. Jelikož v současné době již
probíhá instalace nových zařízení, např. dalších interaktivních tabulí, bude nutno klást
větší důraz na motivaci vyučujících, aby nové prostředky plně využívali. Bude třeba
zajistit proškolení dalších pedagogických pracovníků pro práci s novými
technologiemi. Jistě velmi podnětné by mohly být hospitace u kolegů, kteří stávající
technické vybavení využívají.
V oblasti podpory žáků by měl být největší důraz kladen na podporu dobré a podnětné
atmosféry ve škole a především na utváření kultivovaného prostředí školy. K tomu by
mohl významně dopomoci plán na zlepšení kultury školy, kterým by se posílila
sounáležitost studentů i zaměstnanců. Studenti by mohli být zapojeni např. do tvorby
loga (zjednodušení toho současného), návrhu většího využití – zvýraznění školních
barev, organizace školních ceremoniálů a podpůrných akcí.
Jistě by ke zlepšení v této oblasti mohl přispět i vznik jakéhosi etického kodexu,
nadstavby školního řádu, ustanovujícího práva a povinnosti nejen studentů, ale i
učitelů a trenérů.
V rámci podpory studentů byla kladena otázka po dostatečnosti nabízených
volitelných předmětů a kroužků. Z právě provedeného šetření vyplývá, že by tato
nabídka měla být pestřejší. Dá se předpokládat, že výzkum mezi studenty a rodiči
tento požadavek jistě významně podpoří. Úkolem vedení školy by mělo být
v nastávajícím období zlepšení podmínek, především organizačních, pro větší
nabídku volitelných předmětů a seminářů. Úkolem pedagogů by mělo být tuto
nabídku vytvořit. Tyto změny budou jistě vynuceny i tvorbou školního vzdělávacího
programu.
Hodnocení oblasti spolupráce s rodiči ukázalo, že učitelé vnímají zájem rodičů o dění
ve škole za nedostačující. Podnětné jistě bude srovnání s výsledky rodičovského
dotazníku, ze kterého mohou vyplynout příčiny tohoto jevu.
Zájem rodičů o dění ve škole by mohly podpořit výše uvedené změny, navrhované
v souvislosti s budováním lepší školní atmosféry. Zajímavé by mohlo být i zamyšlení
nad tím, zda tzv. opadající zájem rodičů o školu ( a také o pracovní morálku jejich dětí)
nesouvisí s větší mírou odpovědnosti za vlastní osud kladenou na studenty.
Navrhované změny by měly být v maximální možné míře přijímány učitelským
sborem.
Z šetření vyplývá, že se učitelé změnám nebrání, ale necítí se k nim být dostatečně
motivováni. To pravděpodobně bude jeden z nejtěžších úkolů pro vedení školy.
Velkou roli zde bude jistě hrát míra zdůraznění nutnosti změn a přesvědčení o jejich
pozitivním přínosu. Důležité také jistě bude poznání, že tyto změny jsou prováděny
plánovitě a vedou k jednomu cíli – vytváření školy, se kterou budou spokojeni nejen
studenti a jejich rodiče, ale také její zaměstnanci.
Závěr
Provedené výzkumné šetření je pouze jednou z dílčích součástí pravidelného
hodnocení školy. Šetření se soustředilo na otázky, které, jak se zdá, jsou v současné
době v naší škole nejaktuálnější. Už fakt, že tyto oblasti byly prakticky vybrány
samotnými zaměstnanci školy, podtrhuje nutnost se na ně soustředit. Spolu s výsledky
připravovaného šetření mezi studenty a rodiči, bude podkladem pro plánování
konkrétních změn.
Dotazník
AUTOEVALUCE ŠKOLY
(podmínky pro vzdělávání, podpora žáků, spolupráce
s rodiči)
Proveďte hodnocení zadaného faktoru. Označte křížkem na bodové škále:
1. hodnotím negativně; nevyhovující, nedostatečný stav
2. hodnotím spíše negativně; spíše nevyhovující , nedostatečný stav
3. hodnotím spíše pozitivně; spíše vyhovující, spíše dostatečný stav
4. hodnotím pozitivně; vyhovující, dostatečný stav
1
úroveň technické vybavenosti ve škole
funkčnost informačních systémů ve škole (sdělování nových informací, komunikace nástěnky, počítačová síť, osobní kontakt, oběžníky)
využívání stávajících pomůcek a vybavení pro výuku při vzdělávacím procesu
využívání výpočetní techniky při vzdělávacím procesu
schopnost a ochota zavádět výpočetní techniku a nové pomůcky při vzdělávacím
procesu
dostupnost finančních zdrojů pro podporu inovací, rozvoje školy
vztahy mezi studenty a učiteli, trenéry
vztahy mezi studenty (výchovné problémy)
úroveň spolupráce mezi učiteli
atmosféra převládající v hodinách (tvůrčí, pracovní klima)
kultivované prostředí školy pro zaměstnance školy
kultivované prostředí školy pro studenty
ochota studentů podílet se na utváření estetického prostředí školy
ochota učitelů podílet se na utváření estetického prostředí školy
funkčnost organizační struktury školy (jasné rozdělení pravomocí)
účelný rozvrh hodin
podpora zavádění a využití informační techniky, nových metod, postupů ze strany
vedení školy
2
3
4
motivace zaměstnanců při zavádění změn ze strany vedení školy
míra respektování návrhů změn ze strany zaměstnanců vedením školy
systém informování rodičů (internet, ústně, písemně)
zájem rodičů o dění ve škole
zaběhnutý systém spolupráce s rodiči
Technické vybavení školy a kultura školy
Škola i nadále zdokonalovala a rozšiřovala své technické vybavení, pokračovalo se
rovněž ve zlepšování kultury školy.
V porovnání s rokem 2012/2013 kdy se autoevaluace prováděla, došlo k významnému
posunu v oblasti výpočetní techniky a technická vybavenost se stále zvyšuje. Momentálně jsou
k dispozici čtyři interaktivní tabule a některé další třídy jsou vybaveny dataprojektory. Ve škole
se zřídila druhá počítačová učebna.
V oblasti kulturního prostředí školy také dochází neustále k pozitivním změnám. Od
školního roku 2009/2010 mají všichni studenti k dispozici šatní skříňky. Pokračovalo se v
instalování nového nábytku do dalších učeben, ve vestibulu školy jsou k dispozici moderní
lavičky. Ve škole se podařilo vybudovat reprezentativní přednáškovou učebnu, ve které se
konají besedy a přednášky, např. beseda s kladenským primátorem Danem Jiránkem nebo se
sportovními komentátory z České televize. Kromě již tradiční výzdoby tříd a chodeb
studentskými pracemi si studenti některých tříd sami vymalovali barevně třídy. Došlo také k
novému vymalování chodeb a schodiště v centrální budově školy.
Závěry a opatření
a) Je nutno stále posilovat autoritu učitele a trenéra nejen uvnitř školy, ale především ve směru
k veřejnosti ve smyslu náročnosti, osobní zodpovědnosti a osobního příkladu. Zvýšit osobní
podíl pracovníků na všech činnostech školy, nebýt v příštím školním roce pouze
přihlížejícím a aktivně se zapojit do zavádění ŠVP pro čtyřleté studium.
b) V PK je nutno čtvrtletně kontrolovat plnění časových plánů a v případě vznikajícího
zpoždění tuto situaci okamžitě řešit ve smyslu dodržení náročného programu sportovní
přípravy a reprezentace školy, Kladna i ČR.Dodržovat a sledovat realizaci ŠVP v primách
a v návaznosti na to evidovat případné podněty na aktualizaci ŠVP v příštím šk.r.
c) Při všech činnostech vše řešit v rámci kompetencí, které nebudou překračovány a důsledně
dodržovat subordinaci v návaznosti na pracovní řád a organizační pokyn
d) Ve sportovních třídách se řídit při frekvenci klasifikace periodizací tréninkového procesu
ve všech sportech a termínovým kalendářem. Dodržovat zásady dané individuálním
studijním plánem.
e) Zabezpečit ekonomické prostředky pro chod školy.
f) Řešit personální situaci ve vých. vzdělávacím procesu, tak i ve sportu
g) Upevňovat kvalitu výuky především na nižším stupni gymnázia
h) V oblasti trenérsko metodické je nutné zapojení trenérů do předvýběru a výběru sportovců
tak, jak je to definováno v pracovní náplni
i) Změnit filosofii při ověřování znalostí od zjišťování co žák neumí k zjišťování co žák umí.
Závěr
Je nutno v současné pro nás náročné době, kdy se upevňuje nový vzdělávací systém, pouze
doufat a věřit, že v příštím roce bude v návaznost nato zvýšen tok financí do školství a že nově
uspořádané řízení škol našeho typu krajským zastupitelstvem bude akceschopné.
Datum zpracování zprávy:
30.9.2014
Datum projednání v školské radě: 20.10.2014
- Bc. Zdeněk Syblík
- František Kupec
Tomáš Průcha
Mgr. Helena Müllerová
-Mgr. IlonaMašková
Mgr. Marta Nekužová
Č.j. 1149/2014/SG
Podpis ředitele a razítko školy:
……………………………………
Mgr. Jiří S t e j s k a l
Download

výroční zpráva 2013 - 2014 zde