Třebíčský
Osobnosti – Vladimír Krajina
Muzeum v židovské čtvrti
zpravodaj
Sport měsíce – florbal
3/2011
Blíží se Den Země
Almanach třebíčské Čtyřky
2
Učitelům patří dík
Slovo
na úvod
Málokdo si neuchoval v paměti alespoň některého ze svých někdejších učitelů. Formovali náš příští život počínaje „mateřinkou“, na základce… A vzpomínáme většinou rádi. Také proto, u příležitosti letošního Dne učitelů, obdrží
ocenění města Třebíče tito pracovníci školských zařízení:
• Mgr. Pavel Svoboda
Vážení čtenáři, milí Třebíčáci,
na této straně zpravodaje najdete seznam učitelů oceněných k 28. březnu. Navrhovaly
je samy školy a školky a často
jsou to pedagogové, kteří jsou
už v penzi, na jejich někdejších
pracovištích však na ně i dnes
vzpomínají. S dovolením přidám jména kantorek a kantorů,
kteří způsobili, že jsem se taky stal učitelem. Do školy jsem začal chodit v krátkém mezidobí,
kdy se soudružky učitelky stávaly paními učitelkami. A paní Ludmila Komendová pro mě zůstala
paní učitelkou navždy, přestože se soudružky do dvou let vrátily. Ve škole, jíž jsme neřekli jinak
než „jedenáctiletka“, nás naučila písničku o Poštorenské kapele, kterou jsem znal z vodáckého
oddílu. Jen v refrénu jsme místo „skauti v plné parádě“ zpívali „prvňáci jdou v parádě“ a každý
rok to o číslo zvedali. Poštorenskou kapelu jsme hulákali až do hluboké normalizace, přestože
školní sbor už dávno pěl „rudé šátky na slunci hóóříí“. Nikdy jsem se paní učitelky nezeptal,
odkud tu písničku zná, jako klukovi mi to nedocházelo.
Na druhém stupni nás měl na biologii pan učitel Hutař. Když jsme něco provedli, vyřešil to
rázně na místě, nikam to nezapisoval, nikoho dalšího do toho nezatahoval a hlavně o tom
už nikdy nemluvil. Na suplovanou hodinu přinesl foglarovku Boj o první místo a sám nám z ní
četl. V té době honili po Praze chartisty a lidi měli strach někde něco říct. Autor dobrodružných
klukovských knížek byl na indexu a ještě o deset let později vyletěl můj kamarád z práce za to,
že s ním zorganizoval besedu.
Na gymnáziu nad námi držela paní profesorka Drahoslava Pušová ochrannou ruku až do maturity. Posvětila i rozhlasovou koláž, jíž se každý ročník loučil, s básničkami Václava Hraběte, písničkami Vladimíra Merty a úryvky ze semaforského představení Suchého a Šlitra z roku 1968.
A to mi jen pár dnů předtím jiná učitelka řekla, že Suchého verše u maturity recitovat nebudu,
nebudu a nebudu. Marně jsem se odvolával na to, že Suchý je i v komunistické učebnici literatury. Sice malým písmem pod čarou, ale je. To jen někdo měl strach větší a někdo menší. A já si
radši pamatuju ty, kteří se nás zastali, i když nemuseli.
Základní škola Třebíč, Benešova 585
• PaedDr. Marie Oulehlová Základní škola Třebíč, Bartuškova 700/20
• PhDr. Jana Tučková
Základní škola T. G. M. Třebíč, Komenského n. 61/6
• Mgr. Marie Preisnerová
Základní škola Třebíč, Horka-Domky,
Václavské nám. 44/12
• Mgr. Drahomíra Chaloupecká Základní škola Třebíč, Týnská 821/8
• Mgr. Zdeňka Holubářová Základní škola Třebíč, ul. kpt. Jaroše 836/1
• Mgr. Vlastimila Bendová Základní škola a mateřská škola Třebíč,
Na Kopcích 342
• Mgr. Marika Indrová
Základní umělecká škola Resonance Třebíč
• Drahomíra Matějková
Speciální mateřská škola Třebíč
• Dáša Smejkalová
Mateřská škola Třebíč, Bartuškova ul.
• Miluše Čechová
Mateřská škola Třebíč, Benešova ul.
• Eva Píšová
Mateřská škola Třebíč, Cyrilometodějská ul.
• Libuše Malá
Mateřská škola Třebíč, Demlova ul.
• Ladislava Zoňová
Mateřská škola DUHA Třebíč
• Jana Vazačová
Mateřská škola „Kaštánek“ Třebíč
• Miroslava Březinová
Mateřská škola Čtyřlístek Třebíč
• Jana Fafílková
Mateřská škola Třebíč, ul. Obránců míru
• Renata Gajdošíková
Mateřská škola Třebíč, ul. Okružní
• Ivana Kotačková
Mateřská škola Třebíč, ul. U Obůrky
• Ludmila Špačková
Denní rehabilitační stacionář
(fj)
Foto na titulní
straně:
Nakonec jsem se stal učitelem. První, koho jsem na novém působišti potkal, byl Jaroslav Hutař.
Vítal mě s úsměvem: „Nazdar, tak ty budeš u nás učit?“ V zimě se jelo na hory. V autobuse jsem
seděl vedle staršího pána, učitele zpěvu. Když jsme projeli Vítkovem, naklonil se ke mně a řekl:
„Odtud byl Jan Zajíc. Víš, kdo to byl?“ Věděl jsem: „Jo, to byl ten druhej…“ Víc jsme si říkat
nemuseli. Neuplynul ani rok, komunisti šli do háje a můj kolega Miroslav Krejčí se stal prvním
ředitelem, kterého si vybrali sami kantoři.
Pokud vzpomínáte na někoho ze svých učitelů a učitelek podobně jako já, řekněte jim to,
až je potkáte. Bude to mít stejnou cenu jako uznání od starosty města.
Milan Zeibert, místostarosta
V tomto čísle naleznete:
VÝZNAMNÉ
STROMY
SPORT MĚSÍCE
FLORBAL
str. 7
Synagogální opona
v Zadní synagoze byla
prohlášena památkou
Foto: František Jůza
více na str. 4
Redakce Třebíčského zpravodaje
568 610 018, 602 718 966
[email protected]
Třebíčský zpravodaj vydává město Třebíč, Karlovo nám. 104/55, IČ: 00290629. Vychází
jednou měsíčně. Zdarma do všech domácností. Náklad 15 900 výtisků. Adresa redakce:
Třebíč, Karlovo náměstí 47, Národní dům, tel.: 568 610 018, e-mail: [email protected]
Evidenční č.: MK ČR E 14649. Redakční příprava: Městské kulturní středisko Třebíč, redaktor: František Jůza, tel.: 602 718 966. Sazba a grafická úprava: Jan Donée, Třebíč. Tisk
a reklama: Yashica s. r. o., Třebíč. Roznos: Mediaservis s. r. o., Praha. Vydavatel si vyhrazuje
právo v potřebné míře krátit příspěvky bez předchozího souhlasu autora, v případě nedostatku místa je zcela odmítnout. Příspěvky některých autorů mohou vyjadřovat názory
pisatele a nemusejí se shodovat se stanoviskem vydavatele. Toto číslo vychází od 23. do
26. března 2011. Uzávěrka příštího čísla v pátek 8.dubna. 2011.
Distribuce Třebíčského zpravodaje
str. 11
602 171 956
Pouze
reklamace
roznosu!
www.trebic.cz
3
UDÁLOSTI
Synagogální opona prohlášena památkou
Třebíč se pyšní dalším uměleckým a historickým skvostem. Oponu v Zadní synagoze, která
zakrývá schránku na tóru, prohlásilo nedávno Ministerstvo kultury ČR za kulturní památku.
Synagogální opona neboli parochet je spolu s objektem synagogy majetkem města. Po prohlášení
památkou plánuje nyní radnice její restaurování.
Ministerstvo kultury ve svém závěru k prohlášení památkou uvádí:
„Parochet umístěný v Zadní synagoze v Třebíči reprezentuje hodnotný příklad kvalitně provedené
synagogální opony, určené k zakrytí svatostánku.
Jedná se o textilii pocházející z druhé poloviny
18. století, jejíž podšívka je zhotovena ze staré synagogální opony ještě staršího data vzniku. Přední díl textilie je ve svém ústředním pruhu označen
donačním nápisem, okolní pruhy látky jsou bohatě zdobeny vyšívaným rostlinným dekorem. Parochet tak dokumentuje i úroveň dekorativní výšivky v 18. století. Opona byla přemístěna do Třebíče
z hroznětínské synagogy na Karlovarsku a dnes
je již nedomyslitelnou součástí Zadní synagogy.
Parochet zde velmi příjemně dotváří a esteticky
zhodnocuje vyznění interiéru synagogy a výrazně
se uplatňuje ve vnímání sakrálního prostoru. Jako
jeden z nemnoha dochovaných artefaktů tak upomíná na židovskou kulturu a způsob života této
společnosti.“
Národní památkový ústav, územní odborné
pracoviště v Telči, popisuje parochet takto:
„Parochet neboli synagogální opona zakrývající
schránu na tóru je vysoká 180 cm a široká 144 cm.
Parochet je ze sametu a skládá se ze dvou částí,
z předního dílu a podšívky. Látka předního dílu a látka
podšívky jsou různého stáří, přičemž podšívka opony
je starší než přední díl a je zhotovena ze staré synagogální opony pocházející z 18. století. Tato kombinace je
velice neobvyklá a ojedinělá. Synagogální opona sestává z pěti vertikálních pruhů. Ústřední pruh je tvořen
modrým sametem, jenž v horní části obsahuje donační
nápis, spodní část je krášlena třásněmi ve třech řadách.
Ve střední části tohoto pruhu a po jeho stranách motiv
vlnky, jenž je vytvořen z několika vrstev vícebarevných
bavlnek. Ústřední pruh obklopují dva širší pruhy světle
hnědého sametu, na nichž je stříbrnou a zlatou nití
vyšit dekor, tvořený stuhou a rostlinnými motivy. Parochet je nastavován krajními pruhy látky s kostkovým
vzorem v hnědých tónech. Zadní část je stejně jako ta
přední členěna pěti svislými poli, přičemž prostřední
pruh je tvořen starou synagogální oponou, na níž je
ještě patrný donační nápis. Na horním okraji je k oponě
upevněno osm oček pro zavěšení.“
(ip)
910. výročí založení Benediktinského
kláštera v Třebíči
Třebíč si letos připomíná 910. výročí založení benediktinského kláštera. Kolem něho pak vyrostlo
město i s památkami, díky nimž je Třebíč známa nejen v našem kraji, ale i daleko za hranicemi.
Výročí letos připomene snad každá instituce, která má s historií, kulturou a vzděláváním něco
společného. Nejinak je tomu i v Městské knihovně v Třebíči, která připravila hned několik akcí, do
kterých se mohou v průběhu roku zapojit všichni, kdo mají chuť zábavnou i poučnou formou poznat
třebíčské památky i historické události a osobnosti.
Historická etapová soutěž využívající přirozenou
dětskou hravost a soutěživost. Každá etapa bude
mít výtvarnou i literárně badatelskou nebo tvořivou část. Pro děti čtenáře i nečtenáře, zahájení
a přihlášky od dubna 2011 na dětském oddělení
knihovny Hasskova, na pobočkách Modřínová a Borovina.
pro děti i dospělé. Není třeba se přihlašovat, stačí do
konce října přinést hotové dílo na kterékoli pracoviště knihovny (ústřední knihovna Hasskova, pobočky
Modřínová a Borovina).
Zadání ve 3 etapách, po 2. etapě budou koncem
června z přihlášených dětí vylosování účastníci do
historického průvodu při Slavnosti tří kápí v srpnu.
Účast v průvodu je dobrovolná a je zajištěna ve spolupráci s Městským kulturním střediskem Třebíč.
Knihovna vyhlašuje:
Projdi se městem, aneb Seznamte se, prosím!
Třídenní předvelikonoční průvodcování po třebíčských
památkách, úterý 12. až čtvrtek 14. dubna 2011.
Studenti Hotelové školy Třebíč představují architektonické památky a zajímavosti: Městská věž, kostel
sv. Martina, bazilika sv. Prokopa. Prohlídky jsou určeny
především žákům základních škol v Třebíči, ale připojit
se mohou i další zájemci. Přihlášky: Městská knihovna
v Třebíči, Hasskova ul., vestibul – internetová studovna, emailem: [email protected], tel.: 568 619 523.
Prohlídky začínají každou celou hodinu od 9:00, začátek posledních prohlídek ve 14:00 hod. Přístup do památek je ZDARMA se svolením Městského kulturního
střediska a farního úřadu v Třebíči.
4
Zadání: Vytvořit volnou výtvarnou technikou historický kalendář, 1 list, 12 listů, 52 listů – podle vlastního
uvážení nebo počtu členů týmu. Ztvárněte třebíčské
památky, zákoutí, oblíbená místa, historické i současné události jakoukoli technikou – malba, kresba,
fotomontáže, papír, koláže, patchwork, výšivka,
kůže, korálky, knoflíky, stužky, nitky, koření, keramika a další. Obrázky mohou být doplněny textem ať již
vlastním (například název a krátká historie objektu,
básnička, úvaha, nápad, motto měsíce) nebo převzatým, v tomto případě nejlépe s uvedením autora.
Třebíčský historický kalendář
Kategorie podle věku - do 10 let, do 15 let, dospělí.
Realizace: termín pro odevzdání prací: 31. října 2011.
Výtvarně literární soutěž pro jednotlivce i kolektivy,
S mnichem Benediktem za minulostí Třebíče
Vyhodnocení: národní kampaň Den pro dětskou knihu, sobota 26. listopadu 2011.
Keramická Třebíč
Keramická dílna Radky Adámkové DDM Hrádek, září
2011, hlavní památky Třebíče vytvořené z keramiky.
Modely budou trvale umístěny v ústřední budově
knihovny v Hasskově ulici. K modelování se mohou
připojit i ZŠ s možností vypalování keramiky.
Podrobné informace k soutěžím podá Městská
knihovna v Třebíči.
http://www.knihovnatr.cz
[email protected]
Alkohol a zase alkohol
Třebíčští policisté zaměřují na kontrolu požívání alkoholu mladistvými a u řidičů. Akcí, které
se pravidelně uskutečňují, se účastní strážníci
městské policie, policisté z obvodního oddělení
PČR, cizinecká policie a policejní psovod. Policisté kontrolují restaurační zařízení, noční bary
a diskotéky ve městě Třebíči. Snahou je zabránit
podávání alkoholu mladistvým osobám a zamezit požívání alkoholu u řidičů, kteří po požití
alkoholu řídí motorová vozidla.
Foto: Policie ČR
Blokové čištění
Pátek 25. 3. Žerotínovo nám., Na Výsluní, Tiché nám.,
Blahoslavova, L. Pokorného, Subakova,
Havlíčkovo nábř., Nádražní
Úterý 29. 3. Zahraničního odboje
Středa 30. 3. Okružní
Čtvrtek 31. 3. Kubišova, Čeloudova, Hartmannova
Pátek 1. 4. Okrajová, Družstevní, Demlova, Vltavínská
Úterý 5. 4. Obránců míru, Náhorní
Středa 6. 4. Modřínová, Na Kopcích, Velkomeziříčská
– pouze před domem č. 481-485 a domy
č. 299-300, č. 310-311 a č. 312-313.
Čtvrtek 7. 4. Novodvorská, Samešova , Boženy Němcové
Pátek 8. 4. Tolstého, Čajkovského, Maxima Gorkého,
Školní, Kyjevská
Úterý 12. 4. Benešova, Moskevská, Aug. Kratochvíla,
Trnavská, Myslbekova
Středa 13. 4. Jar. Heyrovského, Dr. Holubce,
Manž. Curieových, Mírová
Čtvrtek 14. 4. Dukovanská, C. Boudy, Mikuláškova
Pátek 15. 4. Energetiků, Mládežnická, Na Svahu,
Bartošova, U Studánky, Mezníkova, Polní
Úterý 19. 4. Gen. Svobody, Kpt. Nálepky, Gen. Fanty,
Gen. Sochora, Švecova, Krajinova
Středa 20. 4. Jar. Haška, I. Olbrachta
Čtvrtek 21. 4. Nová, Na Příkopech, Kmochova, Divišova,
Tylova
Pátek 22. 4. Josefa Suka, Jindřichova, Jar. Ježka,
Koutkova, Uličného
Úterý 26. 4. Palackého, Zahradní, Luční, Hilbertova,
Krátká, Bedřicha Smetany
Středa 27. 4. Dukelská, Sokolovská, Týnská, Ant.
Dvořáka, Hanělova, Hrádek, Na Kocandě
Čtvrtek 28. 4. U Obůrky, Lesní, Lípová, Zámecká,
Dr. Suzy, Račerovická (před panelovými
domy) , Jasanová, Javorová
Pátek 29. 4. Zavřelova, Holasova, Hlavinkova (pouze
zpevněná část), Na Potoce, Mlýnská,
Pod Strážnou horou
Tyto společné preventivní akce bezpečnostních
složek budou probíhat častěji a pravidelně.Při
kontrole, která se uskutečnila v noci z 18. na
19. února, bylo zkontrolováno 70 osob a 62
motorových vozidel. Policistům se tak podařilo
odhalit tři přestupky v podávání alkoholu osobě
mladší 18 let a přestupek neuposlechnutí výzvy
úřední osoby. Zjistily se i tři přestupky dopravní, kde ve dvou případech byl řidič pod vlivem
alkoholu.
(pol)
Základní umělecká škola Třebíč
úspěšná v klavírní soutěži
MŠMT České republiky vypisuje každoročně řadu přehlídek a soutěží pro základní umělecké školy. Ani letos tomu
nebylo jinak. V tomto školním roce 2010/2011 v naší ZUŠ
Třebíč - Fórum proběhlo školní a okresní kolo soutěže
ve hře na klavír. Okresního kola se zúčastnilo celkem
35 žáků v jedenácti kategoriích. Výkony všech mladých
pianistů byly na velmi dobré úrovni. Porota rozhodla
o postupu šesti soutěžících do krajského kola, které se
uskutečnilo 17. března 2011 v ZUŠ Jihlava, Masarykovo
nám. 16. Pět z těchto postupujících žáků navštěvuje naši
školu. Jsou to Kamila Ozerová a Jana Peňáková ze třídy
Mgr. Ivany Smolové, Šárka Janíková ze třídy Renaty Kucharské, Hung Doan Thinh ze třídy Vlaďky Žaludové a Veronika Mušková ze třídy Soni Němcové. Všem těmto mladým talentům i jejich pedagogům přejeme v krajském
kole mnoho úspěchů a věříme, že svými výkony uspějí
Foto: archív ZUŠ Třebíč
na předních místech v hodnocení poroty, jak tomu bylo
i v minulých soutěžních ročnících.
Vladimíra Žaludová, ZUŠ Třebíč
Město Třebíč
vyhlašuje výzvu k předkládání projektů
v rámci Integrovaného operačního programu
Prioritní osa: 5 Národní podpora územního rozvoje Číslo výzvy:VIII
Oblast podpory: 5.2 Zlepšení prostředí v problémových sídlištích
Projekty - Integrovaný plán rozvoje města Třebíč zóna Horka-Domky
Aktivita: Regenerace bytových domů 5.2b)
Příjem žádostí: 16. 03. 2011 – 16. 05. 2011 do 12:00 hod.
Systém sběru žádostí: kolový
Objem dotace pro tuto výzvu: 16 800 000 Kč (ERDF + SR)
Celkové způsobilé výdaje: cca 42 000 000 Kč
Přípravu projektů je možné konzultovat u manažera
IPRM – Jitky Kružíkové, Odbor strategického plánování
a rozvoje města, MěÚ Třebíč, tel. 568 896 215, e-mail:
[email protected] nebo na Regionální kanceláři CRR
Jihovýchod, Novobranská 526/14, 602 00 Brno.
Nevyčerpané finanční prostředky budou převedeny do
další výzvy.
Plné znění výzvy najdete na www.trebic.cz
5
STAVBY 20. STOLETÍ
6
Budova UP závodů na Sušilově ulici
Autor: Josef Gočár 1922
Na Sušilově ulici ve čtvrti Horka-Domky zaujme na prvý pohled výrazná budova s bohatě plastickým a přitom neobvyklým
řešením fasády. Jedná se o bývalou provozovnu Umělecko - průmyslových závodů. Historie továrny na výrobu nábytku začíná již v roce 1873 v Humpolci pod vedením Jana Vaňka staršího. O 11 let později se provoz přesouvá do Třebíče, kde na nároží
ulic Sušilovy a Dobrovského postupně vyrůstá rozsáhlý tovární komplex. V roce 1911 přebírá vedení závodu Jan Vaněk mladší
a o dva roky později se začíná používat názvu UP závody.
Jan Vaněk ml. uplatňoval při své práci zcela nové progresivní trendy, jako byla bezplatná pomoc bytového
architekta při zařizování interiérů nábytkem vyrobeným
v třebíčské továrně a on sám byl autorem myšlenky později tak oblíbeného sektorového nábytku, umožňujícího
navrhnout vybavení interiérů nejrůznějších budov na
míru. Ač sám architekt, úzce spolupracoval mezi roky
1915 až 1925 s tehdejší architektonickou špičkou. Jména
jako Jan Kotěra, Pavel Janák, Adolf Loos, Josef Gočár a řada
dalších jsou pojmem i v dnešní době. A právě Josef Gočár
zanechal v Třebíči pozoruhodnou stavbu, jejíž význam
v dějinách moderní architektury výrazně překračuje nejen
regionální, ale i státní hranice.
Čtyřpodlažní objekt umístěný v dominantní a provozně
výhodné poloze poblíž vlakového nádraží má přízemí využito pro skladovací prostory, čekárnu, kotelnu a průjezd,
v dalších patrech jsou pak umístěny vlastní truhlářské
dílny se sociálním zařízením, prostor pro mistra, výstavní
prostor, čtyři pokoje s příslušenstvím a pracovní ateliér.
Pozoruhodná je už sama skutečnost, že u čistě užitkové
stavby - vícepodlažní výrobní haly - byla taková pozornost
věnována nevšednímu architektonickému ztvárnění fasády. Došlo zde k vzácné symbióze esteticky gramotného
investora s tvůrčí potencí projektanta stavby. Gočár byl
navíc průkopníkem nového architektonického stylu - rondokubismu, nebo též obloučkového dekorativismu. Tento
sloh byl odnoží kubismu. Kubismus jako umělecký směr se
začal uplatňovat již v prvém desetiletí 20. století a největšího rozmachu dosáhl krátce po I. světové válce zejména
v malířství, sochařství a tvorbě užitkových předmětů.
Jeho podstata spočívá v zjednodušení trojrozměrného
obrazu reality do soustavy základních geometrických
těles. Zatímco přirozenými centry rozvoje kubismu byly
některé evropské metropole, zejména Paříž a Praha, jeho
uplatnění v architektuře je vysloveně českou specialitou.
Totéž platí i pro architektonický styl rondokubismus,
v němž kvádry, jehlany a další hranatá tělesa, typická pro
kubismus jsou nahrazena oblouky, válcovými plochami,
kulovými úsečemi - souhrnně geometrickými tvary,
jejichž základem je křivka. Někdy je tento styl nazýván
také české Art Deco. Zjednodušeně se dá říci, že tento styl
je hmotným vyjádřením pocitu národní hrdosti, která
byla v prvých letech po pádu tři století trvající rakouské
nadvlády a vzniku samostatného Československa naprosto pochopitelná a byla spojena s chápáním české kultury
jako zcela výjimečného fenoménu, který je třeba navenek
vyjádřit originálním architektonickým tvaroslovím. Silné
nacionální cítění té doby nalezlo výraz i v Gočárově návrhu
- byť nikdy nerealizovaného - řešení fasády v barvách trikolóry. Stejně jako každé porevoluční nadšení je vystřídáno skepsí, ani rondokubistický sloh neměl dlouhého trvání
a je omezen na krátký úsek počátku 20. let. Rovněž počet
staveb zbudovaných v rondokubistickém slohu je velmi
malý a vedle slavné pražské Legiobanky, rovněž navržené
Josefem Gočárem, patří k nejvýznamnějším rondokubis-
tickým stavbám právě třebíčská budova UP závodů. Menší
obecné povědomí o třebíčské stavbě by mohlo svádět
k závěru, že se jedná jen o nedokonalou nápodobu slavného originálu. Pohled na datum výstavby obou staveb
však svědčí o pravém opaku. Zatímco pražská banka byla
postavena v letech 1921-23, projekt třebíčské továrny pochází už z roku 1919 a stavba byla dokončena v roce 1922,
tedy rok před mnohem známější pražskou Legiobankou.
Pohledově nejexponovanější - a to i z dálkových pohledů
- je severní fasáda s hlavním vstupem do budovy. Nejvyšší
dvě patra budovy sjednocují 4 polosloupy ukončené mohutným kladím s lomenou nadstřešní římsou. Na budově
jsou však cenné i drobné interiérové detaily pro běžného
pozorovatele nepřístupné jako původní dveře, kliky, dřevěné obložení stěn a zejména dominantní prvek centrálního
točitého schodiště. Silný emocionální výtvarný výraz fasády vyvolal i velice rozporná hodnocení její architektonické
kvality. Zatímco třebíčský kunsthistorik Pavel Mazourek
(toho času ředitel muzea v australském městě Whyalla)
ji považuje za druhou nejvýznamnější architektonickou
památku města- hned po bazilice sv. Prokopa, dobové
hodnocení rondokubismu z dvacátých let bylo mnohem
ostřejší. Nejdále ve své kritice šel Karel Teige - teoretik výtvarného umění a architektury, vůdčí osobnost Devětsilu,
známý též tvorbou surrealistických koláží. Pro rondokubistický sloh používal pejorativních označení - zkubizovaná
Foto: archiv autora
secese, nacionální romantismus, dekorativní fasádnictví,
či architektonická úprkovština (v narážce na dobového
hanáckého malíře Jožku Úprku).
„Česká architektura tohoto směru byla zradou moderní
mezinárodní civilizace, zradou moderní kultury a našeho
dnešního života, vyvolávajíc z hrobů dávno zažehnané
příznaky historismu,“ napsal Teige v jedné ze svých kritických statí. Není úkolem tohoto článku dělat soudce mezi
dvěma krajními póly názorového spektra. Výrazná polarizace názorů je u posuzování uměleckých děl zcela běžná.
U architektury, jako disciplíny na pomezí racionálního
a emocionálního chápání světa nelze očekávat jednoznačná a nezpochybnitelná hodnocení.
Autor stavby - Ing. arch. Josef Gočár (1880- 1945) patří
k nejvýznamnějším českým architektům prvé poloviny
20. století, uznávaným i daleko za hranicemi naší vlasti. Od
původně historizujícího pojetí architektury se stal později
průkopníkem kubistického stylu (přestavba Domu u černé Matky Boží na Starém Městě pražském z let 1911-12).
O jeho rondokubistické vývojové etapě již byla řeč. Po roce
1923, kdy začíná působit v Hradci Králové, jako městský
architekt definitivně opouští dekorativní etapu své tvorby
a přiklání se nejdříve k purismu (tento sloh odmítá jakékoli
zdobné prvky na fasádě) a později k funkcionalismu. Jeho
dlouhodobé působení v Hradci Králové a tvorba velkorysého a nadčasového územního plánu města je přesvědčivým
důkazem, jak pozitivní vliv na obraz i funkčnost města má
dlouhodobé koncepční usměrňování rozvoje renomovaným odborníkem. Královéhradecký urbanismus je dodnes
v odborných kruzích pojmem s puncem nejvyšší kvality.
Lubor Herzán
Internetová
kriminalita II.
V první části našeho preventivního
cyklu jsme se zaobírali problematikou sociálních sítí
a úskalími, které
nás v této souvislosti mohou potkat.
Co tedy poradit a jaké preventivní zásady bychom
měli dodržet? Nejjednodušší rada zní: vyhněte se
internetovým nákupům, dejte přednost „kamennému obchodu“, kde si můžete zboží vyzkoušet
a přesně vidíte, co kupujete.
A pro ty, co přece jenom zajímavější ceně nabízené přes internet neodolají, zde máme
také několik rad:
Vybírejte si pouze prověřené internetové portály,
kde je dostatečně zajištěna průhlednost obchodu
a stanoveny záruky.
Nakupujte pouze u ověřených prodejců a dejte na
doporučení svých známých.
Prověřte si řádně prodávajícího, kladné ohlasy
z aukcí nemusí být vždy pravdivé.
Neplaťte předem za zboží, které jste neobdrželi.
nprap. René Novotný
Preventivně informační skupina Třebíč
na Masarykově
náměstí
Obvod: 248 cm
GPS: 49°12´50,762N,
5°52´50,411E
Parkově upravené ploše na Masarykově náměstí
před budovou gymnázia dominuje dvojice javorů
klenů – Acer pseudoplatanus. Oba stromy jsou
pravděpodobně stejně staré, menší ze stromů má
však korunu potlačenou sousedním větším javorem
a jeho silné kosterní větve založené poměrně nízko
nad zemí směřují všechny jednostranně za světlem
do volného prostoru. Silnější z javorů se ve výšce
cca 5 m nad zemí větví na dva rovnocenné kmeny. Charakter větvení obou stromů svědčí o tom,
že byly pravděpodobně v mládí neodborně ořezány
zkrácením vrcholů, čímž došlo k rozvoji nežádoucího kodominantního – vícevrcholového – větvení.
Kolem roku 1980 byl silnější z javorů zapsán ing. Janouškem do jeho tehdejší inventarizace třebíčských
stromů s následujícími údaji: obvod kmene 195 cm,
výška stromu 22 m, stáří cca 90 let. Za uplynulých
třicet let tedy obvod kmene tohoto stromu vzrostl
o dalších cca 50 cm.
Založení celé parkově upravené plochy v místech
dříve zrušeného rybníčka Jordánu lze datovat podle dokončení stavby budovy gymnázia do r. 1889.
Z této doby se dochovaly historické fotografie,
dokazující původní členění parkových ploch i výsadby dřevin na nich. Je z nich patrné, že v době
založení parčíku zde ještě žádné starší a v této době
už vzrostlé stromy nebyly. Na starých pohlednicích
Náměstí císaře Františka Josefa, jak se náměstí
jmenovalo v době před první světovou válkou, lze
naopak již vysledovat postupný nárůst stromů. Prostranství před gymnáziem prošlo od té doby mnoha
proměnami, od instalace sochy Svobody, zničené za
2. světové války, přes umístění busty Bedřicha Václavka začátkem 70. let až po sousoší Osvobození,
slavnostně odhalené na tehdejším náměstí Československé armády 8. 5. 1975. Při osazení posledně
jmenovaného sousoší byla busta B. Václavka přemístěna blíž k průčelí gymnázia a doplněna symetricky umístěnou bustou K. Konrada. V r. 1994 došlo
k odstranění sousoší Osvobození, které bylo o dvacet let později, opět k výročí osvobození, instalováno na horním konci Sokolské ulice u železničního
přejezdu. Památníky B. Václavka a K. Konráda byly
v době po r. 1989 poškozeny zloději barevných kovů
a později došlo jen k opravě památníku K. Konráda,
zatímco památník B. Václavka byl po svém nevratném poškození odstraněn a později nahrazen kamennou plastikou připomínající deportaci třebíčských židovských obyvatel za druhé světové války.
Z parčíku před gymnáziem pochází i kamenný pilíř
z r. 1897 s ukazatelem ve tvaru šipky mířící k nebi
do míst, kde se nachází hvězda Polárka nazývaný
krátce Polárka, umístěný nyní v Tyršových sadech
pod sokolským stadionem.
Foto: archiv autora
Přes několikerou proměnu prostranství před gymnáziem zdejší javory nerušeně přežívají dodnes. Pamatují i benzínovou čerpací stanici, která pod nimi
stávala až do sedmdesátých let minulého století.
Vzhled obou javorů se od té doby nijak zásadně nezměnil. Poslední velkou úpravou prošlo prostranství
před gymnáziem v souvislosti s úpravou křižovatky
na Masarykově náměstí. Při této příležitosti se napojení ulice B. Václavka na průtah silnice I/23 odsunulo
západněji než bývalo a celý průtah se o něco posunul
jižním směrem. Díky tomu se rozloha zelených ploch
v parčíku před gymnáziem oproti dřívějšímu stavu
zvětšila. Bohužel se do dnešních dnů nepodařilo najít
finanční prostředky pro tolik potřebnou novou úpravu celého parčíku, která by lépe odpovídala novým
provozním poměrům v území.
Javor klen je naším domácím stromem vyskytujícím
se od středních poloh až do podhůří. Dosahuje maximálně výšky kolem 40m, šířky kolem 20m, průměru
kmene do 1,5m a stáří do 400 let. Na Třebíčsku je
všeobecně známý, dnes již dožívající věstoňovický
Velký javor, který svým stářím a průměrem kmene
uvedené limity s velkým náskokem překonal. Hladká kůra kmene mladých stromů později přechází
do deskovitě se odlupující borky, často s nápadným
hnědavým zbarvením. Tento druh má několik okrasných kultivarů. Nejčastější je i ve volné přírodě se
vyskytující forma, označovaná kultivarovým názvem
´Purpurascens´, se sametovým nachově zbarveným
rubem listů (např. javor na začátku Tyršových sadů
těsně nad kinem Moravia), existují však i formy s listy
žlutě skvrnitými – tzv. panašované (´Variegatum´)
a dokonce i kultivar slučující obě výše jmenované
vlastnosti – panašované listy s purpurovým rubem
(´Nizetii´). Hezké asi padesátileté exempláře tohoto
kultivaru rostou v Třebíči na Demlově ulici ve vnitrobloku u domu Demlova 962-4, na ulici Družstevní
u autobusové zastávky, nebo v atriu na severní straně
školní budovy na Václavském náměstí.
VÝZNAMNÉ STROMY
Předmětem dnešní informační části je trestná
činnost týkající se podvodných prodejů a nákupů realizovaných pomocí internetové sítě.
Třebíčští policisté prověřují za první čtvrtletí
tohoto roku devět oznámení rozhořčených
občanů o tom, že byli při nákupu na internetu podvedeni. Celková škoda dosahuje částky
téměř padesát tisíc korun. Scénář podvodů je
prakticky podobný. Osoba na aukčním portálu
či internetovém bazaru vydraží nebo koupí za
zajímavou cenu věc, kterou potřebuje. Většinou se jedná o mobilní telefony, notebooky,
sportovní náčiní, dokonce i oblečení. Na základě stanovené dohody provedou převod
finančních prostředků, nebo zašlou peníze na
konkrétní adresu. Bohužel, ve stanovené době
žádné zboží na jeho adresu nedorazí a komunikace s dražitelem je přerušena. Prodejce na
emailovou korespondenci nereaguje, telefonní
čísla jsou vypnutá. Někdy však zásilka opravdu
řádně dorazí. Jaké je ale překvapení kupujícího, když v balíčku najde místo mobilního
telefonu nepoužitelnou maketu, nebo trochu
cukru. Pak mu nezbývá než si řádně osladit
život a celou věc oznámit policii. Policisté pak
mají nelehký úkol vypátrat podvodného prodejce. Ale i tak nemá podvedená osoba jistotu
návratu svých investovaných peněz. V případě, že podvodník nemá dostatek finančních
prostředků k úhradě škody, je poškozený se
svými nároky odkázán na občansko-právní
řízení k vymáhání škody.
JAVOR KLEN
Petr Urbánek
7
Muzeum v centru památky UNESCO
Městské kulturní středisko ve spolupráci s třebíčskou radnicí v polovině února
zpřístupnilo veřejnosti novinku v centru zdejších památek UNESCO. Židovské
muzeum – dům Seligmanna Bauera, neboli dům číslo popisné 77, stojí
v Blahoslavově ulici vedle Zadní synagogy. Po dlouhé rekonstrukci se z něj stal
další z magnetů třebíčských památek.
Zleva: velvyslanec Státu Izrael v ČR Jeho Excelence Jaakov Levy
a vrchní zemský a pražský rabín Karol Efraim Sidon
Slavnostního otevření se zúčastnila řada hostů, mezi
jinými izraelský velvyslanec J. E. Jaakov Levy, vrchní
zemský a pražský rabín Karol Efraim Sidon, či předseda Židovské obce Brno Pavel Fried. Otevření domu je
první ze série akcí nazvaných Benediktinský rok, jehož
vyvrcholením budou v srpnu Slavnosti tří kápí.
Dům byl postaven na tzv. španělovském pozemku,
podobně jako Zadní synagoga, ale v pozdějším období. V pozemkové knize je zmiňován již v roce 1724.
Jeho význam a hodnota spočívají zejména v přímém
spojení s objektem synagogy. V tomto domě se totiž
nachází schodiště vedoucí na západní ženskou galerii
se samostatným vstupem z ulice. Majitelé domu byli
vrchností právně zavázáni, aby trvale umožňovali přístup na schodiště k ženské galerii.
Opravou domu Blahoslavova čp. 77 se podařilo zachránit významný, památkové chráněný, ale ve své době
velice zchátralý objekt. Rekonstrukci domu začalo realizovat město jako jeho majitel od poloviny roku 2009.
Na celkové náklady na opravu ve výši přes 8 milionů korun získala radnice dotaci z Evropské unie ve výši 92,5 %.
Rekonstrukce si vyžádala rozsáhlejší práce na statickém
zajištění, následných vnitřních opravách až po vybavení interiéru dobovým nábytkem z období 1. republiky.
Nejširší veřejnost se prostřednictvím vzniklé muzejní
expozice seznámí se způsobem života zaniklé židovské
komunity, zejména s jejími běžnými zvyky. Obnovením
původního vstupu na ženskou galerii synagogy došlo
nejen k fyzickému propojení obou budov, ale i k logickému rozšíření dosavadní prohlídkové trasy.
8
J. E. Jaakov Levy v rozhovoru s manželkou brněnského rabína Ruth Kučerovou
V přízemí domu se návštěvníci mohou těšit na expozici vetešnictví. Připomíná jednu z charakteristických činností, provozovaných kdysi židovským obyvatelstvem. Vlastní prodej probíhal na
ulici a v domě bylo nabízené zboží jen uskladněno. To dnes není
z provozních důvodů možné. Přesto na nás v přízemním krámku
dýchne nostalgická atmosféra dávno zašlých časů. Zpět do 21. století nás vrátí dotyková LCD obrazovka, na níž si návštěvníci mohou
vyhledat zajímavé informace z minulosti Židovské čtvrti a jejích
obyvatel. V zadním traktu přízemí se nachází moderně vybavená
kuchyně, umožňující příležitostnou přípravu košer pokrmů pro
akce v místě konané.
První patro je přístupné po dřevěném schodišti, ale i ze Zadní synagogy – obnoveným průchodem ze západní části ženské galerie.
Návštěvník se zde seznámí se způsobem bydlení typické, nepříliš
majetné, židovské rodiny v meziválečném období. V té době již
proces asimilace židovského obyvatelstva do většinové společnosti značně pokročil a tak zejména u dříve narozených návštěvníků
se mohou vynořit nostalgické vzpomínky na dávné domácnosti
jejich babiček. Zařízení tohoto prostoru tvoří logický doplněk výstavních exponátů umístěných na ženské galerii Zadní synagogy.
Spolu s nimi podává svědectví o způsobu života zaniklé židovské
komunity, která se před sedmi desetiletími stala obětí hrůzného
holocaustu.
Podkroví objektu je vyřešeno zcela podle požadavků na soudobý
provoz. Bývalá půda je zateplena a je zde vytvořen přednáškový sál
vybavený moderní audiovizuální technikou. Zhlédnout je možné
krátkou multimediální projekci o židovském ghettu. Budou se zde
konat přednášky určené především pro školy, a to o židovské kultuře
a historii.
(ip,fj)
9
Foto: archív Bohumila Janíka 2x
Pravěk bigbítu v Třebíči - KIDD&ROVERS
Tak, a máme tu konečně konkrétní třebíčskou kapelu. Moje vzpomínky jsou jedna věc, ale chci být
i historicky přesný. Takže jsem jedno sobotní odpoledne navštívil toho, po kterém se kapela jmenovala. Bohumil Janík... dále už jen Kida. Přišel mi otevřít velice čilý chlapík. Nikdy bych neřekl že je mu
již 68 let. Pozval mě dál a hned mě zasypal vodopádem informací s kadencí kalašnikova. „My jsme
ani tak nebyli první bigbít, ale hrála tady kapela TEENAGERS...!“ vyrazil na mě v úvodu. „To byl Jarda
Švarců, Vlasta Kolaříků, Eda Charvátů, Ita Strnadů a Dana Hobzová (o Daně bude ještě v příštích dílech řeč) a pokračoval: „Bylo to vlastně takové přechodné období, kdy se přecházelo z R&R a dixíku
na bigbít. A to tam hrál ještě Honza Burdů a Slávek Nováčků... Přišel za mnou Pavel Chrámecký,
že založil bigbít a potřeboval by bubeníka. A tak vznikla kapela KIDD&ROVERS.“
10
Původní sestava: Pavel Chrámecký – basa, Josef Dufek
a Honza Veselý - kytary, Minda Korec - saxofon a Kida bicí. Hráli převážně instrumentálky. Brzy však zjistili, že
tudy cesta nevede. Potřebovali zpěv... Pepa Dufek přivedl
spolužáka z „pajdáku“ Josefa Špidlu. Byla to výborná volba. Špidla uměl zpívat...! A pořádnej bigbít byl na světě!
stojí jejich hraní v roce 1968 v bazilice sv. Prokopa. O tom
ale budu psát až v kapitole „1968“. Ještě jsem se nezmínil
o dalším stánku, kde se hrávalo. A to byl HÁJEK... tam KIDI
hrávali často. Candrbály, jak tomu s oblibou říká Kida. Bývalo tam až 500 lačných posluchačů a tanečníků. Samozřejmě jsme na ně chodili na Střelnici a do Výkupáku.
Mě osobně, coby začínajícího kytaristu, fascinoval Pepa
Dufek a jeho brilantně zahrané instrumentálky od The
Shadows nebo Monika od Oty Jahna z Mefista. Když jsem
však slyšel Špidlu zpívat MASSACHUSETTS od Bee Gees
nebo SAN FRANCISCO Scotta McKenzie, byl jsem rázem
s hipíky na Haight-Ashbury... Kapela měla široký záběr
a hrála po celé republice. Od Krkonoš po Jeseníky... Skupinu doplnila záhy Dana Vodňanská, takže se mohli pouštět
do vokálnějších poloh. Zpívali repertoár i od The Beach
Boys. To si troufnul tenkrát málokdo! Za zmínku určitě
Po maturitách opustili študáci Třebíč i kapelu. Na jejich
místa přišli noví muzikanti. Ivoš Caha, Miloš Mikunda,
Jarda Švarc, Karel Böhm, Tonda Vlna a Eda Charvát - výborný muzikant, bohužel, už nás poslouchá shůry. O této
kapele se zmíním průběžně i v dalších kapitolách... Byla
slavná a velice oblíbená. Psát o ní by vydalo na knihu...
(možná?). Ale na kulturáku v Borovině již Zlomenej Krk
vaří lektvar s kapkou krve dračí... joj... a o tom příště...
Pavel Hlaváč
TJ Spartak Třebíč
Oddíl florbalu TJ Spartak Třebíč datuje svůj vznik k roku 2002. Ještě pod názvem TJ OA Třebíč
absolvoval premiérovou sezonu 2002/2003 v Jihomoravském přeboru. Tato sezona byla nečekaně úspěšná a hráči třebíčského týmu mohli na jejím konci slavit postup do 2. Jihomoravské
ligy. To podpořilo zájem o florbal v Třebíči a v další sezoně se v soutěžích pod hlavičkou ČFbU
objevil i tým TJ OA Třebíč B. Hráči A-týmu se neztratili ani ve 2. Jihomoravské lize a sezona
2003/2004 byla opět postupová. Následovalo několik sezon v 1. Jihomoravské lize, ve které se třebíčský tým i nadále umísťoval na předních příčkách tabulek. Hráči se prezentovali
technickým útočným florbalem, a tak se na jejich zápasech nenudili ani diváci, kteří mohli
zhlédnout velké množství šancí a gólů. V sezoně 2007/2008 došlo k reorganizaci soutěží ČFbU
a třebíčský tým byl z Jihomoravské ligy přesunut do společné ligy pro Vysočinu a Jihočeský
kraj (3. liga mužů). Hráči TJ OA Třebíč byli suverénní a s velkým náskokem před svými soupeři
postoupili do 2. ligy. Florbalisté rezervního týmu obsadili v této sezoně v lize Vysočiny druhé
místo a také slavili postup o ligu výš.
Ve druholigové sezoně 2008/2009 však měli třebíčští
florbalisté zcela jiné starosti. Tým opustilo z pracovních
či studijních důvodů několik opor a tento úzký hráčský
kádr nemohl konkurovat kvalitním druholigovým celkům s velkou základnou. Třebíčským florbalistům se
nakonec podařilo soutěž udržet, i když se do posledních kol pohybovali v sestupových vodách. Na konci sezony patřilo Třebíči desáté místo. Tato sezona byla pro
klub zlomová. Několik hráčů odešlo do konkurenčního
třebíčského týmu a někteří po neúspěšné a náročné
sezoně zanechali aktivní kariéry. Došlo ke spojení A a B
týmu, náboru nových členů a přesunutí týmu pod hlavičku TJ Spartak. Na lavičku třebíčského Spartaku také
usedl nový trenér Radim Kousal. Pod jeho vedením se
hráči začali připravovat na novou sezonu s cílem vy-
Zájemci o třebíčský florbal
a jakoukoli spolupráci s ním mohou
TJ Spartak Třebíč kontaktovat na
e-mailové adrese [email protected]
nebo na telefonním čísle 724 755 379.
hnout se hned od počátku sestupovým příčkám. V její
první polovině doplácel nově vytvořený tým na nesehranost a nezkušenost. Ani dobře rozehrané zápasy
nedokázali hráči dotáhnout do vítězného konce. Obrat
nastal po Novém roce, kdy se kádr Třebíče stabilizoval,
tým se stmelil a ve zbytku sezóny byl zřejmě největším
překvapením ligy. Ve finálním součtu pak se ziskem 20
bodů odskočila Třebíč z beznadějně poslední příčky
a obsadila konečné deváté místo.
TJ Spartak Třebíč se věnuje také mládeži. V minulé
sezoně dokázal tým dorostenců pod vedením trenérů Kousala a Matouška vybojovat 1. dorosteneckou
ligu. Velkým úspěchem je také účast na Mistrovství
republiky starších žáků v sezoně 2008/2009. Mladí
hráči třebíčského Spartaku se pravidelně objevují
i v regionálních reprezentacích. V sezoně 2010/2011
působí pod názvem TJ Spartak Třebíč tým elévů hrající své zápasy v Okříškách. Hráči třebíčského Spartaku se každoročně zúčastňují poháru ČFbU a jiných
neligových turnajů. Toto mužstvo dokázalo vyhrát
nebo obsadit medailové pozice na několika regionálních turnajích (Hanácký pohár, Atlas Cup, Slavkov
Cup, Florbal Cup v Třebíči, ČEZ Florbal Cup). Třebíč
se neztratila ani na větších turnajích s mezinárodní
Štěpánek (v modrém) - SNIPERS Třebíč
Foto: archív Snipers Třebíč
konkurencí (Czech Open, Slovak Open). Mezi největší
úspěchy patří poslední dva ročníky největšího mezinárodního florbalového turnaje na světě Czech Open,
ve kterých se hráči Spartaku dokázali ze základních
skupin probojovat až do závěrečných fází. V roce
2008 dokonce obsadil tým, posílený o hráče třebíčských Snipers, konečné 5. - 8. místo ze 128 účastníků. Sestava TJ Spartak Třebíč pro sezonu 2010/2011:
Slavíček – Jakub Matoušek, Vašíček, V. Svoboda, Sedláček, Veselý, Dokulil, J. Nevosad – Vojan, Petr, Novotný, V. Vlach, Jiří Matoušek, Kabelka, Z. Nevosad,
J. Svoboda, M. Vlach. Trenér: Radim Kousal, Jakub
Matoušek. Manažer týmu: Ivan Hotový.
SPORT MĚSÍCE
FLORBAL
B-tým TJ Spartaku, který je zájmový a má 19 hráčů,
působí také ve Sportovní hale města Třebíče, kde trénuje a pořádá turnaje. Florbal hraje od 1. 4. 2002, tým
při TJ byl založen 1. 9. 2004. Web stránka B-týmu:
http://iavn10.webnode.cz/.
Lukáš Petr, Ivan Hotový
Florbal reprezentuje v Třebíči také oddíl SNIPERS,
který představíme v příštím čísle Třebíčského
zpravodaje.
(red)
A-tým Spartaku Třebíč
Foto: archív oddílu florbalu Spartak Třebíč
11
Dobrovolně do Evropy a ještě dál…
Již několik let se mnohé české organizace zapojují do projektu
Evropské dobrovolné služby (European Voluntary Service), jež
je součástí programu Evropské unie „Mládež v akci“.
Jaké jsou druhy Evropské dobrovolné služby?
Existují dva typy dobrovolné služby – krátkodobá a dlouhodobá.
Jedná se o program pro neformální výchovu a vzdělávání,
otevřený všem mladým lidem bez nároků na předchozí
kvalifikaci, vzdělání, rasu, jazykové znalosti, pohlaví či
náboženství. Jde o neplacenou činnost vykonávanou
v zahraničí.
Dobrovolníkům je v rámci projektu hrazeno ubytování, stravné, jazykový kurz, pojištění, série školení, cestovné a dostává
měsíčně malé kapesné (zhruba 100 € dle země programu).
Kdo se může do projektu zapojit a co mu to přinese?
Evropským dobrovolníkem se může stát každý mladý člověk
ve věku 18-30 let, který chce poznat život v jiných zemích,
seznámit se se specifiky odlišné kultury, zdokonalit se v cizím jazyce a poznat nové lidi. Evropská dobrovolná služba
může dobrovolníkovi přinést poznání sebe sama a pocit
„být užitečný“, dále také schopnost řešit konfliktní situace.
Dobrovolná služba přispívá k utváření nového sebevědomí
a sebedůvěry, vede k samostatnosti a odpovědnosti.
Rovněž je to příležitost naučit se něčemu novému a přispět něčím novým své hostitelské komunitě. Ale především jde o nenahraditelnou a nezapomenutelnou životní
zkušenost.
Krátkodobá Evropská dobrovolná služba je určena především pro znevýhodněné mladé lidi (sociálně, zdravotně,
zeměpisně apod.) a zpravidla trvá 14 dnů až 2 měsíce.
Dlouhodobá Evropská dobrovolná služba je otevřena všem
mladým lidem ve věku od 18 do 30 let a trvá 2 měsíce až 1 rok.
Jednotlivé dobrovolné služby bývají různě zaměřeny a to
například na kulturu, děti a mládež, sport, sociální péči,
umění, ekologii nebo další témata…
Jak se mohu stát Evropským dobrovolníkem?
Nejprve je potřeba vybrat si českou organizaci, která je
akreditována pro vysílání dobrovolníků EDS (tzv. vysílající
organizaci). Jejím úkolem je pomoci vám s přípravou na dobrovolnou službu a být s vámi v kontaktu během vašeho pobytu v zahraničí. Tyto organizace můžete najít v databázi EDS
na www.evsdatabase.eu. Po dohodě s koordinátorem vysílající organizace vyhledejte v databázi stejným způsobem zahraniční hostitelskou organizaci, ve které chcete Evropskou
dobrovolnou službu vykonávat. Máte-li už jasno, zašlete
hostitelské organizaci na kontaktní e-mail svůj životopis
a motivační dopis, popř. do organizace přímo zavolejte.
Dohodnete-li se s hostitelskou organizací na uskutečnění
projektu, oznamte to koordinátorovi své vysílající orga-
nizace. Organizace poté podají žádost o grant k národní
agentuře. Uzávěrek pro podání žádostí je pět za rok (1. 2.,
1. 4., 1. 6., 1. 9. a 1. 11.). Pokud bude žádost schválena, váš
projekt může začít 3 měsíce po uzávěrce. Např. když podáváte žádost k 1. 6., vaše EDS může začít nejdříve 1. 9.
Bára Matějíčková
Více informací o Evropské dobrovolné službě můžete získat na webových stránkách České národní agentury Mládež (www.mladezvakci.cz) nebo na stránkách Evropské
dobrovolné služby (v angličtině) www.evsguide.eu.
Paprsek naděje – Centrum služeb
pro podporu duševního zdraví Třebíč
Paprsek naděje - Centrum služeb pro podporu duševního
zdraví Třebíč umožňuje dospělým lidem s duševním onemocněním ve věku 18 až 64 let bezplatně a dobrovolně
využívat službu sociální rehabilitace. Služba je určena lidem
se schizofrenií, depresí, neurózou, poruchou osobnosti či s jiným duševním onemocněním. Podmínkou přijetí je písemné
doporučení od psychiatra a stabilizovaný zdravotní stav.
Cílem služby je aktivizace uživatelů, rozvoj schopností a dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu a samostatné zvládání
každodenního života. Služba zprostředkovává kontakt se společenským prostředím, pomáhá při uplatňování práv a zájmů,
podporuje maximální začlenění duševně nemocných do běžného života společnosti. Nabízí základní sociální poradenství,
využití tvůrčích dílen, nácvik vedení domácnosti, cestování,
komunikace a společenského chování. Zařízení je střediskem
Diecézní charity Brno – Oblastní charity Třebíč, uživatelé tak
mohou využít možnost duchovní podpory. Dalším cílem je informovat veřejnost o problematice duševního zdraví a duševní
nemoci a propagovat otevřený přístup a toleranci k lidem se
zkušeností duševní nemoci. Dvakrát ročně pořádá centrum
besedu s odborníky z oblasti psychologie či psychiatrie.
12
Základem pro spolupráci s uživateli je vytvoření bezpečného
a důvěryhodného vztahu. K uživatelům se přistupuje individuálně, s ohledem na jejich přání a potřeby. Následuje mapování potřeb a situace uživatelů, podle kterých je vytvořen
individuální plán spolupráce.
Od 1. 1. 2010 do 31. 3. 2013 je služba dotována pod záštitou Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost prostřednictvím individuálního projektu Podpora
vybraných sociálních služeb na území kraje Vysočina
- Provozování sociální rehabilitace pro osoby s duševním onemocněním.
Díky evropským financím
vzniknul prostor pro rozvoj terénní služby podporující duševně nemocné,
kteří nejsou schopni
navštěvovat ambulantní
službu. Byl přijat terénní
pracovník, který uživatele navštěvuje v jejich
přirozeném prostředí či na jiném dohodnutém místě. Mohou
si společně popovídat, řešit aktuální problémy, pracovník
podporuje uživatele při samostatném životě, doprovází je
v situacích, které sami nezvládnou apod.
V dalším vývoji Paprsek naděje plánuje vznik svépomocné skupiny pro blízké osoby duševně nemocných. Hlavním principem
této skupiny je poskytnutí prostoru pro sdílení životních zkušeností, plynoucích ze soužití s nemocnými. Lidé získávají možnost
setkat se s někým, kdo zažívá či zažil něco podobného a vzájemně se podporovat či diskutovat o svých zážitcích. Skupina bude
otevřena pro celou veřejnost.
Lenka Vidláková
Základní informace:
Název:
Adresa:
Paprsek naděje – Centrum služeb pro podporu duševního zdraví Třebíč
L. Pokorného 15, 674 01 Třebíč
Telefon: 568 408 479, mobil: 776 274 311, terénní služby: 732 214 803
Mail:
[email protected]
Web:
www.trebic.charita.cz,
Vedoucí střediska: Mgr. Jindřiška Šmejkalová
Klub Zámek – centrum
prevence Třebíč
KLUB ZÁMEK – centrum prevence Třebíč je zařízením místní Oblastní charity. Vzniklo
v roce 1994 a jeho smyslem je poskytovat mladým lidem ve věku 12 – 20 let z Třebíče
a blízkého okolí zázemí, pomoc a podporu při zvládání obtížných situací, s nimiž se
setkávají v každodenním životě.
„Na mladého člověka má silný vliv vrstevnická skupina, tedy
parta kamarádů. Ta působí u jedince na rozvoj jeho osobnosti, chování, ale i na způsob trávení volného času. Naproti
tomu v tomto období, nazývaném trefně též „období druhého vzdoru“, pro mladé klesá váha autority rodičů a pedagogů. Sociální pracovníci KLUBU ZÁMEK se setkávají převážně
s těmi mladými lidmi, kteří jsou v důsledku těchto a mnoha
dalších faktorů ohroženi rizikovým chováním. Do této oblasti
patří zejména agresivní chování, záškoláctví, sexuálně-rizikové chování, poruchy příjmu potravy, závislostní chování,
rasismus, xenofobie, sekty, rizikové sporty a rizikové chování
v dopravě. Snahou zařízení je prostřednictvím individuální
a skupinové práce s mladými zmírnit dopady těchto vlivů
a snížit tak zdravotní, sociální, výchovná a jiná rizika nejenom
pro jedince, ale i pro celou společnost,“ říká vedoucí zařízení
Jarmila Liščáková. „Pracovníci KLUBU ZÁMEK by měli být pro
tyto mladé především nositeli zdravých hodnot, se kterými
se mohou konfrontovat v bezpečném prostředí. Pracovníci
jim dále mohou nabídnout podmínky pro zvládání možné
nepříznivé životní situace. Tito mladí totiž můžou mít také
problémy, se kterými se bojí svěřit rodičům nebo výchovným
poradcům.“
V současné době KLUB ZÁMEK zastřešuje tři služby, které
fungují na principu provázanosti a včasného předcháze-
ní rizikovému chování. Nízkoprahový klub BARÁK je
místo, kde se mohou scházet jinak neorganizované děti
a mládež z Třebíče a okolí, kteří by trávili svůj volný čas
např. posedáváním na lavičkách, zneužíváním návykových látek, drobnou kriminalitou atd. V klubu mohou
efektivně trávit čas a zároveň se jim zde věnují kvalifikovaní pracovníci, kteří jim pomáhají řešit jejich problémy.
Nízkoprahový klub sídlí na Mládežnické ulici v lesíku nad
plaveckým bazénem Laguna. Otevřený je po, út, čt, pá od
14 do 19 hod.
Posláním PRIMÁRNÍ PREVENCE je usilovat o zvýšení informovanosti v oblasti rizikového chování
Základní informace:
Název:
KLUB ZÁMEK – centrum prevence Třebíč
Adresa:
Leopolda Pokorného 15
Telefon: 568 408 483, 736 529 299
Mail:
[email protected]
Web:
www.klubzamek.cz
a pozitivní změnu ve způsobu života u žáků základních škol a studentů středních škol. Programy
primární prevence jsou realizovány v rámci školní
docházky a jsou zaměřeny na témata jako např. láska, vztahy v kolektivu, sexualita, závislosti. Lektoři
preventivních programů jsou k dispozici na ulici
L. Pokorného v přízemí budovy Oblastní charity Třebíč nebo na kontaktech 568 408 480, 736 529 336,
[email protected]
Posláním sociální služby STREETWORK je vyhledávat
a kontaktovat děti a mladé lidi ve věku 12-20 let v Třebíči, kteří se mohou ocitnout nebo se ocitli v nepříznivé
životní situaci, a poskytnout jim zázemí, pomoc a podporu prostřednictvím terénní služby v jejich přirozeném
prostředí, tj. ulice, parky, herny, nádraží aj. Terénní
pracovníci se při své práci setkávají s velkým spektrem
problémů: pasivním trávením volného času a z toho
vyplývající nudou, s experimentováním s drogami,
trestnou činností a vandalismem, psychickými a sociálními problémy spojenými s dospíváním, s problémy
v rodině a ve škole, nebo záškoláctvím. Děti a mládež
mohou s kvalifikovanými terénními pracovníky efektivně trávit čas v jejich přirozeném prostředí a zároveň jim
pracovníci pomáhají s řešením jejich problémů. Terénní
pracovníci vyrážejí do ulic od pondělí do pátku (mimo
středy) od 15 do 19 hodin.
(jl)
Foto: archív Charita 3x
Více informací o zařízení najdete na
www.klubzamek.cz
13
Manželství vítáno
Možná jste to zaznamenali, možná ne, ale na svátek sv. Valentýna (14. 2.) odstartovala v České republice kampaň Národní týden manželství (NTM). Letos se do ní zapojilo i město Třebíč. Spolu se svými
partnery: městskou knihovnou, Třebíčským centrem, poradnou Ruth, TreMediaS a Psychocentrem celou
kampaň organizovalo a zaštítilo. Aktivity byly financovány z dotace MPSV získané za 3. místo v soutěži
Obec přátelská rodině.
Iniciativa Národní týden manželství je otevřená vlastně všem, kdo si myslí, že manželství je
dobrá věc. Jejím hlavním cílem je připomenout lidem, že spokojené manželství není vůbec
samozřejmost. A také to, že každý vztah bychom měli stále rozvíjet a pracovat na něm,
jinak prostě „vyšumí do ztracena“.
Během celého týdne byly pro veřejnost připraveny nejrůznější akce na podporu manželství:
přednášky (např. ThB. Majera o příběhu Adama a Evy), dále besedy (o mediaci), kurz efektivního rodičovství, soutěž Třebíčského centra NEJ MIMI či den otevřených dveří v manželské poradně apod.
Věrnost není slabost – tak znělo motto pro letošní rok. A o tom všem přijel 16. února do
třebíčské knihovny povídat i známý psycholog Jeroným Klimeš. Kdo si našel čas a přišel, nelitoval. Přednáška byla poučná, plná příkladů z praxe a rozhodně jí nechyběl vtip a potřebný
nadhled nad mnohdy tragickými příběhy ze života. Pozorní účastníci si domů odnesli především cenné rady, jak si udržet kvalitní a fungující vztah…
Národní týden manželství má původ ve Velké Británii. Jako iniciativa se ujal již před 10 lety. Naše
republika se do něj zapojuje díky Lize otevřených mužů a Síti mateřských center 5 rokem.
Foto: Ing. Iveta Ondráčková
Iveta Ondráčková, koordinátorka Projektu Zdravé město
Oslavte s námi mezinárodní svátek
životního prostředí!
Třebíč v rámci projektu Zdravé město
pořádá spolu se svými partnery
oslavu DNE ZEMĚ
ve středu 20. dubna na Karlově nám. od 9 do 13 hodin
V duchu hesla: AŤ SE MĚSTO ZELENÁ
Svoje ekologické projekty či aktivity představí školy, neziskové organizace, studentský parlament,
Ekocentrum Chaloupky, občanská poradna, ZOO Jihlava.
DDM Třebíč vyhlásí výsledky soutěže Atlantida, ukázka canisterapie...
Pro děti skákací hrad ZDARMA
Popelářské auto, ukázka kompostéru na bio odpad - poradenství, informace.
Tabule nářků – napište, co chcete zlepšit v oblasti životního prostředí...
Nově EKO a BIO TRH
Farma Němcova: bio jogurty, farma Sasov: bio - šunka, uherák, lovečák, dále ekologicky šetrné výrobky
(drogérie, pleny, dřevěné hračky, ekotašky), fair trade, ZERA – regionální produkty z Vysočiny a další dobroty
Přijďte se podívat, ochutnat, nakoupit nebo se jen inspirovat!
14
Den Země 2010
Foto: archív Zdravého města 3x
Osm hráčů Třebíče
míří do reprezentace
Další velký úspěch zaznamenal třebíčský baseball, když hned osm hráčů Nuclears bylo nominováno do širšího výběru
žákovské reprezentace. V minulých dnech se uskutečnily výběry v Praze a Olomouci, kde se sešla téměř stovka uchazečů
a do dalšího kola jich prošla necelá polovina. Vrcholným turnajem v kategorii žáků, tedy dětí do 12 let, bude letos Mistrovství světa na Tchaj-wanu. Zda se jej výběr ČR zúčastní, ještě Česká baseballová asociace nerozhodla. Pokud by mladí
baseballisté necestovali na světový šampionát, čekalo by je mistrovství Evropy v Bělorusku.
„Třebíč mimo jiné zúročuje sportovní koncepci klubu a angažování Mariána Krásného, bývalého kouče žákovské reprezentace Slovenska, který působí na Vysočině druhým rokem. U Nuclears je v roli supervizora dohlížejícího na trénování
jednotlivých kategorií a sám má na starosti jako hlavní trenér právě tým starších žáků,“ hodnotí historický úspěch sportovní manažer klubu Nuclears a bývalý trenér nadhazovačů kadetské reprezentace Pavel Jozek.
K oblečení reprezentačního dresu vede ještě dlouhá cesta. I tak je už samotná nominace hned osmi hráčů Třebíče Nuclears
do širšího výběru mimořádnou událostí. „Dorůstá nám generace, která sbírala medaile od věku mladších žáků a prošla
rukama kvalitních trenérů. Držím všem vybraným hráčům palce, aby došli v reprezentaci co nejdál. Teď bude záležet hlav-
Foto: archív Nuclears
ně na jejich odhodlání a tvrdé práci. Ve svém domácím klubu najdou zázemí a veškerou podporu, maximum musí
odvést ale především sami,“ vzkazuje osmičce třebíčských
zástupců Pavel Jozek a dodává: „Věřím, že půjde zároveň
o správnou motivaci pro ostatní hráče a Třebíč bude mít od
teď své zástupce i ve všech budoucích výběrech.“
(nu)
Almanach
třebíčské
Čtyřky
Nemálo třebíčských chlapců a skautů (dnes již převážně
pokročilejšího věku) s nostalgií vzpomíná na doby slavného třebíčského oddílu „Čtyřka“, který od roku 1945
obětavě vedl Ing. Otakar Veselý, známý pod skautskou
přezdívkou Robin.
Ing. Veselý tak jedinečným způsobem formoval na čtyři
generace třebíčské mládeže. I přes nepřízeň doby dokázal
oddíl se skautskými ideály provést pod různými hlavičkami
(pionýr, turistika) do období let pražského jara 68-69; dále
přes normalizační období až do slavného obnovení českého
Junáka v roce 1989. V roce 1990 byl zvolen do celostátního náčelnictva Junáka a působil v jeho třebíčské okresní
radě. Organizoval četné tábory a kurzy. Nezanedbatelné
jsou i jeho osudy za II. světové války při totálním nasazení a v padesátých letech při nucené službě u technických
praporů. Za svoje celoživotní dílo a výchovu mládeže byl
Ing. Veselý v roce 2001 u příležitosti oslav 900 let třebíčského kláštera oceněn městem Třebíč čestnou plaketou.
Letos v červenci si připomeneme 85. výročí narození tohoto významného třebíčského rodáka, a proto se bývalí
členové Čtyřky pod vedením Karla Němce rozhodli vydat
na Robinovu počest (in memoriam) almanach archivních
materiálů a vzpomínek. Celý projekt je na pomyslné
startovní čáře, staré kroniky a fotografie se digitalizují,
písemné materiály třídí a vzniká koncept publikace. Realizační tým bude vděčen bývalým členům oddílu za jakoukoli podporu a příspěvek k dovršení tohoto díla – almanach totiž bude určen především jim, a samozřejmě
i ostatním zájemcům z řad občanů města.
Pro bližší informace a komunikaci byly založeny webové
stránky http://ctyrka-trebic.webnode.cz – zde jsou veškeré
kontakty na řešitele projektu a podrobné informace včetně
výběru zajímavých archivních materiálů.
(ik)
15
TŘEBÍČSKÉ ULICE
Připravuje Jiří Joura
BOŽENY NĚMCOVÉ
Ulice se nachází v městské části Nové Město.
Božena Němcová (1820–1862) – česká spisovatelka.
a milostnými
Do literatury vstoupila vlasteneckými
vla
básněmi a pohádkami (Národní
básněm
bách
báchorky a pověsti). Psala povídky
vídk zachycující typické rysy
českého
česk
venkova poloviny
19. století (Divá Bára, Pan
učitel,
učit Chudí lidé, V zámku
a podzámčí aj.). Vrcholným
dílem
je povídka Babička.
d
BRÁFOVA TŘÍDA
Ulice se nachází v městské části Horka-Domky.
JUDr. Albín Bráf (1851–1912) – český právník a národohospodář. Politik – po smrti F. L. Riegra vedoucí představitel staročechů. Byl profesorem národního hospodářství na Karlově univerzitě, poslancem zemského sněmu,
rakouským ministrem zemědělství. Účinně pomohl
při organizaci městské obchodní školy v Třebíči v roce
1901. Jeho jméno nese zdejší Obchodní akademie. Pamětní deska s Bráfovým
ovým reliéfem
v zádveří této školyy sem byla
přenesena z jeho rodného
domu na Komenského
nského
náměstí, který byll roku
1980 zbourán.
BRANKA
Ulice se nachází v městské části Nové Město.
Je v místě, kde kdysi bývala branka do předměstské
čtvrti Nové Dvory.
BRNĚNSKÁ
Ulice se nachází v městské části Nové Město.
Pojmenování výpadové ulice z města směrem k Brnu.
Někdejší páteřní komunikace.
16
BŘEZINOVA
Ulice se nachází v městské části Horka-Domky.
Otokar Březina (1868–1929), vlastním jménem Václav
Ignác Jebavý – český básník, představitel meditativní
poezie a symbolismu (Tajemné dálky, Svítání na západě, Větry od pólů, Staviteléé chrámu, Ruce). Jako učitel působil
obil
v Jinošově u Náměště nad
ad
Oslavou, v Nové Říši a přeedevším v Jaroměřicích nad
ad
Rokytnou, kde také zemřel
řel
a je pochován.
BUDÍKOVICKÁ
Ulice se nachází v městské části Týn.
Název výpadové ulice z městské části Týn směrem do
městské části Budíkovice.
BUDISCHOWSKÉHO
Ulice se nachází v městské části Stařečka.
Ulice v bývalém areálu borovinské továrny nazvaná po
jednom ze zakladatelů a majitelů původní koželužny.
Karl Budischowsky (18100 – 1884)
byl prvním průkopníkem
m sériové výroby bot v Třebíči-Boči-Borovině ve 2. pol. 19. stol.,., kdy
postupně vybudoval v údolí
Stařeckého potoka moderderní obuvnickou továrnu.
C. BOUDY
Ulice se nachází v městské části Nové Dvory.
Cyril Bouda (1901–1984) – významný český malíř a grafik,
profesor výtvarného umění na pedagogické fakultě Karlovy
univerzity. Těžištěm jeho díla byla knižní ilustrace. Na žádost obce namaloval v šedesátých letech
celkový pohled na Třebíč z Hrádku, obraz se ale stal majetkem
soukromníka.
soukromníka V roce 1961
souborn výstavu v Kaměl soubornou
menném sále
sá zámku a další
výstavy v let
letech 1966 a 1976
v okresní knihovně. Jeho
dru
druhá manželka pocházela z Třebíče.
17
Pohled do historie Fondu Třebíč - II.
Píše Doc. Ing. Zdeněk Matějka, DrSc.
Pokračování z minulého čísla
V roce 1994 následovalo rozpracování projektů po stránce
obsahové, po stránce finančního zajištění a časového postupu. Aktivity Fondu a Města Třebíč byly prezentovány
9. - 12. 5. na výstavě CEETEX 94 v Londýně. Expozice byla
koncipována jako prezentace města a zvláště památkové
zóny z hlediska možnosti vstupu dalších investorů. Na výstavě se podařilo získat mnoho zajímavých kontaktů.
Na domácí půdě se Fond prezentoval na I. celostátní
výstavě nevládních neziskových organizací „Lidi lidem“.
Úspěchem bylo zejména představení Fondu ministrovi
kultury, který projevil o jeho činnost zájem.
Pro rekonstrukci zadní synagogy byla v tomto roce získána pro město Třebíč dotace ministerstva kultury.
Během roku 1994 byla připravována možnost účasti města na programu financování infrastruktury. Významným
příspěvkem Fondu Třebíč k oživení levobřežní části MPZ
byla aktivita při zajištění prostředků z amerického Programu USAID ČR na rekonstrukci infrastruktury (kanalizace, rozvodu vody, plynu a elektro) v levobřežní části
města, kde prostřednictvím MUFIS byl poskytnut městu
výhodný dlouhodobý úvěr. Američtí odborníci označili
přípravu projektu jako vzorovou.
Péčí Fondu vydalo v roce 1995 nakladatelství Arca Jimfa
publikaci Třebíčský benediktinský klášter v české a německé verzi. Dále Fond připravil tisk unikátního plakátu
s leteckým snímkem Třebíče.
Vrcholem kulturní sezóny v Třebíči se stal benefiční koncert mistra Josefa Suka, který uspořádal Fond Třebíč spolu s Nadací ABF v bazilice sv. Prokopa.
V roce 1995 byl navázán úzký kontakt s Americkými mírovými sbory, jejichž zástupce Stuart W. Bass pracoval pro
město a Fond Třebíč až do konce roku 1996.
V roce 1995 mimo jiné Fond Třebíč zajistil realizaci a daroval
městu lávku kolem skály, která umožňuje snadnější propojení částí města na levém břehu. Fond rovněž přispěl na opravu
přední synagogy a na opravu Źidovského hřbitova.
Současnost - realizují se protipovodňová opatření
V roce 1996 byly dokončeny projekty Programu ochrana
území před povodněmi, lávka přes řeku spojující Karlovo
náměstí a bývalou židovskou čtvrť, rekonstrukce Homolkova jezu, propojení krypty a chrámu baziliky sv. Prokopa (tento projekt Fond spolufinancoval spolu s církví
a muzeem), rekonstrukce historických zahrad v severním
hradebním příkopu.
Fond Třebíč se podílel na vydání nových Metodických
pokynů pro přípravu a provádění staveb v městské části
památkové zóny Třebíč, Zámostí a Podklášteří, inicioval
návrh řešení dopravy v Zámostí.
V roce 1996 byl uspořádán i první podzimní jarmark v Zámostí, který pak byl pořádán každoročně až do roku 2000.
V následujícím roce 1997 byl zahájen provoz Penzionu
u synagogy. Dokončena byla rekonstrukce a dostavba Zadní synagogy. Před budovou synagogy byla postavena keramická kašna, která bohužel později byla značně poškozena a dána do depozitáře. Fond se podílel na doporučení
k umístění plastik ze sympozia „Dřevořezba Třebíč 96“.
Po změně zákona o nadacích je v letech 1999 a 2000
Fond Třebíč přeměněn na obecně prospěšnou společnost
(Fond Třebíč; o. p. s.).
V době, když Fond získal grant Phare na Vydání turistických novin, vyhrotily se vztahy s radou města, podpořené
agresivní medializací. (Grant byl úspěšně dokončen a uzavřen a připravil možnosti vydávání krajských novin).
V roce 2002 odvolává rada města své zástupce ze správní
a dozorčí rady.
V roce 2003 byly předány Městskému kulturnímu středisku prostory a posléze i provoz Penzionu u Synagogy.
Nadále byla společně s MěKS (KVIZ) využívána kancelář
Fondu Třebíč. V souvislosti s tím byla vypracována a odsouhlasena samostatným Usnesením změna Zakládací
listiny a Statutu Frondu Třebíč, o. p. s.
V roce 2005 byla schválena poslední aktualizace Programu regenerace, přijata a schválena radou města.
Po volbách v roce 2006 zastupitelstvo města rozhodlo
19. 4. 2007 o ukončení členství svých zástupců ve Fondu Třebíč, nová rada města rozhodla v roce 2007 o zrušení stávající
skupiny pro plán regenerace (vykonávané Fondem Třebíč)
a zřízení nové pracovní skupiny na městském úřadě.
Od roku 1993 byly Fondem připravovány a realizovány
workshopy a semináře.
V roce 2000 proběhlo pracovní setkání manažerů vítězných měst v soutěži programů regenerace pracovním
názvem „Přechod od regenerace k trvale udržitelnému
rozvoji MPR a MPZ“.
Další workshop a semináře byly v roce 2001 a 2002.
V roce 2003 Fond Třebíč uspořádal ve spolupráci se Sdružením historických měst ČMS celostátní workshop s hlavním tématem – Třebíč na seznamu UNESCO „Prezentace
hodnoty registrované historické památky, zkušenosti
měst a míst s tímto statutem“.
Židovská čtvrť před desítkami let (archív Ing. Milana Šťastného)
18
V roce 2004 Trvale udržitelný rozvoj ve městech s programem
regenerace MPR a MPZ a ve městech se statutem UNESCO.
19
Život jde dál,
říká Marie Svátková
Šéfovala finančnímu odboru třebíčské radnice více než
patnáct let. Ekonomka s obrovským nadhledem, trpělivá a klidná i v situacích, kdy mnozí sotva drželi nervy na
uzdě. Spolehlivá, všemi uznávaná odbornice Ing. Marie
Svátková odchází do důchodu. Bude nám chybět, shodují
se kolegové i politici…
Kdy vám bylo nejhůř?
Asi nejhorší to bylo tak po prvním měsíci na radnici, protože jsem přišla z podnikatelské sféry, kde byla úplně jiná
pravidla hry, a tady je rozpočtová skladba – takže to bylo
hodně náročné. Pak tady ale byl perfektní kolektiv, takže
člověk si zvykl a už to byly jen normální, běžné věci, které
se zde řešily.
Jaká byla spolupráce se všemi radními a zastupiteli,
které jste poznala?
Vždycky je to otázka určitého kompromisu. Často ekonomika nerozhoduje, podstatná jsou politická rozhodnutí.
Navzájem jsme se snažili si vycházet vstříc, protože peníze jsou nakonec to nejdůležitější.
pocit, když byl schválen rozpočet a když se podařilo o něm
přesvědčit zastupitele, i ty, kteří
byli právě v opozici.
Řekla jste si někdy, že tady
raději skončíte?
Ne, snad nikdy. Právě už proto, že ten kolektiv tady byl
výborný. A úřad dělají úředníci – vedení se střídá, ale
úředník zůstává. Samozřejmě
jsou výjimky, ale všeobecně
vzato, jsou zde lidé na svém
místě.
Myslím, že vám ale všichni věřili a často na vás spoléhali…
Vypadá to tak, že ano. Vždycky jsme se domlouvali,
a vždycky jsme našli nějaké řešení.
Zpátky na začátek. Neměla
jste tehdy strach rozhodnout
se, zda půjdete do pro vás zcela nového prostředí?
Bylo to těžké rozhodování. Ale
obešla jsem známé, kteří v téhle oblasti už pracovali, a jedna z vedoucích mě přesvědčila. Nicméně člověk musel
změnit úplně systém života, máme s manželem spoustu
koníčků, chalupu, velkou zahradu…
Co nějaký světlejší okamžik, na který ráda vzpomínáte?
To je hodně těžké. Ta spolupráce s vedoucími odborů
– i když ne vždycky jsme se domluvili hned – byla dobrá. Nemohu říct půl slova… Tady se řeší každý den něco
jiného, a všechno bylo hektické. Mnohokrát jsem šla
domů a říkala si, že jsem vlastně řešila úplně jiné věci,
než jsem potřebovala právě vyřešit. Ale měla jsem dobrý
…ano, právě to mě zajímá. Co budete v důchodu dělat? Najednou máte spoustu času.
Chalupa, zahrada, domek. Maminka, které je 87 roků,
děti – oba synové podnikají, potřebují třeba právní
poradu. A právo je jedním z mých koníčků, souvisí samozřejmě s financemi. Chtěla jsem i studovat práva,
nakonec jsem ale skončila v oblasti ekonomiky, jenže
to se nevylučuje. S kolegou jsme vedli bakalářské, ab-
Bluesman
věrný bigbítu má šedesát
Autorem těch krásných vyprávění z let
šedesátých i dalších je Pavel Hlaváč. Bluesman. Stále aktivní muzikant a příležitostný výtvarník, jak s oblibou o sobě říká. Letošního osmadvacátého dne březnového
se dožívá neuvěřitelné šedesátky!
20
Naplnilo se vaše očekávání za těch patnáct let?
Nejde to tak jednoduše říct. Život jde dál, člověk se musí
pořád vzdělávat. Určité uspokojení z té práce – ano.
Že jsem si vytvořila nějaký řád a že to fungovalo. Ale jsou
neustále nové předpisy, tady se nedá zastavit. Změny
jsou obrovské, a ještě obrovské budou. Kolegové, nástupci – nebudou to mít vůbec jednoduché. Nechť se jim daří
alespoň jako nám.
František Jůza
O babických
událostech
Vernisáž jedinečné výstavy o babických událostech
u příležitosti jejich 60. výročí s následnou přednáškou a diskuzí se uskuteční v pátek 29. 4. 2011 v 17:30
hodin ve foyer divadla Pasáž.
První dva díly cyklu Pravěk bigbítu v Třebíči,
uveřejněné ve zpravodaji, vzbudily až nečekaný ohlas mezi pamětníky, ale také mezi
těmi, kdo „pravěk“ zažít nemohli. Jedni se slzou v oku vzpomínají, druzí nechápavě kroutí
hlavou – to už jste tenkrát poslouchali nebo i
hráli? Staré „pecky“ se totiž vrátily…
Blahopřejeme, Pavle! A ať ti ještě dlouho
vydrží romantická duše kluka s kytarou…
(red)
solventské i diplomové práce, ve skříni jich mám asi
padesát…
Pavel Hlaváč (vpravo) a Bohumil „Kida“ Janík
Foto: archív Pavla Hlaváče
Výstavu zahájí a přednášet bude pan Miroslav Kasáček, autor knihy Mlynáři od Babic, který v Třebíči
přednáší již po několikáté a vždy přinese nové souvislosti z vyšetřování těchto tragických událostí, jejichž hlavní oběti byly pozatýkány právě na přelomu
dubna a května roku 1951. P. Jan Bula byl navíc v sousední budově bývalého kina odsouzen k smrti, je zde
tedy patrný velmi těsný vztah k Třebíči. Organizátory
výstavy jsou Česká křesťanská akademie v Třebíči,
Městské kulturní středisko Třebíč a Katolické gymnázium Třebíč. Výstava bude umístěna ve foyer divadla
do 13. 5. 2011, následně bude krátce prezentována ve
Žďáru nad Sázavou, odkud poputuje do Národního
památníku v Praze na Vítkově.
(ek)
Prof. Vladimír Krajina (30. ledna 1905 Slavice u Třebíče – 1. června 1993
Vancouver, Kanada) byl vědec, pedagog, politik a jeden z hlavních představitelů domácího nekomunistického odboje za 2. světové války. Byl
generálním tajemníkem Československé strany národně socialistické
a jejím poslancem v Národním shromáždění.
Narodil se v roce 1905 v učitelské rodině. Vystudoval
gymnázium a následně Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy. Jeho odborným zaměřením byla botanika. Doktorát získal v roce 1927, v roce 1934 se habilitoval a v roce 1945 byl pak jmenován profesorem.
Působil v Botanickém ústavu Přírodovědecké fakulty
UK. Před válkou se podílel na vědeckých projektech
v USA a na Havajských ostrovech. Jako jeden z prvních se zabýval výzkumem rostlin ve vysokohorských
oblastech v Evropě. Např. jeho práce o společenstvech rostlin ve Vysokých Tatrách zůstala po dlouhá
desetiletí modelem pro badatele v Československu
i jinde v Evropě.
Patřil k vedení Politického ústředí, neboť spravoval
jeho ilegální vysílačku Sparta I., která obstarávala styk
se zahraničním odbojem vedeným prezidentem republiky Edvardem Benešem. Vysílala od 15. srpna 1939
do 15. prosince 1939, od dubna 1940 do 7. května 1941,
od června 1941 do 4. října 1941 a od dubna 1942 do
27. května 1942. Všechny byly vyzrazeny.
Patřil k mladší generaci PÚ. Po sloučení Politického
ústředí, Obrany národa a Petičního výboru Věrni zůstaneme v ÚVOD (Ústřední vedení odboje domácího) na
jaře 1940 byl jedním ze šesti členů jeho koordinačního
orgánu. Protestoval proti vytvoření společného orgánu s komunistickým odbojem, neboť KSČ nepodléhala
Edvardu Benešovi, ale sovětskému vedení v Moskvě.
Jako jediný z vedení ÚVOD nebyl odhalen za Heydrichiády. Nicméně se z něj stal psanec, který se musel
od 15. června 1942 ukrývat na venkově v Českém ráji.
Přesto navázal kontakt s parašutisty a pokračoval
od 1. prosince 1942 do 15. ledna 1943 ve vysílání do
Velké Británie. Úkryt mu poskytovaly českobratrské
rodiny. Většina z nich byla popravena do posledního
člena. Dne 3. února 1943 byl gestapem zatčen i sám
Vladimír Krajina. Jakožto vůdci domácího odboje se
mu dostalo zvláštního zacházení. Byl držen ve zvláštní vazbě v Malé pevnosti v Terezíně.
Po válce Krajina vstoupil do České strany národně
sociální a stal se jejím generálním sekretářem. KSČ
se ho, jako jejího zásadního odpůrce, pokusila ještě před Únorem 1948 politicky zdiskreditovat na
základě jí vykonstruovaných obvinění. Komunisté
z politického zpravodajství vložili do spisu K. H.
Franka zfalšovanou Frankovu výpověď, uvádějící, že
Krajina po svém zatčení začal s Němci spolupracovat.
Následně se pokusili Krajinu postavit před Národní
soud, což se jim nepodařilo. Falšování výpovědi stálo
místo přednostu zpravodajského odboru politického
zpravodajství Bedřicha Pokorného.
Krajina byl následně v roce 1947 jedním z aktérů Krčmaňské aféry, která spočívala v neúspěšném pokusu
o atentát na členy čs. vlády Petra Zenkla, Jana Masaryka a Prokopa Drtinu. Těm byly lidmi spojenými
s KSČ 10. září 1947 odeslány poštou tři balíčky obsahující výbušninu, což odhalil právě V. Krajina. Dokončení vyšetřování případu zabránil únorový převrat.
Dalším zlomem byl převrat v únoru 1948. Krajina byl
Akčním výborem vyloučen z vedení Univerzity Karlovy a později byl zatčen a až po Benešově intervenci
byl propuštěn. Podařilo se mu uprchnout za hranice,
které překročil poblíž Železné Rudy.
V září 1948 pak proběhl politický proces s tzv. Krajinovou
kanceláří, ve kterém bylo souzeno 51 osob, převážně
funkcionářů ČSNS. Ti byli obžalováni z toho, že pod vedení Vladimíra Krajiny vytvořili „vyzvědačskou kancelář“.
Vykonstruovaný proces byl ale tehdy ještě připraven
špatně a skončil propuštěním řady obžalovaných.
V exilu se Krajina stal místopředsedou Rady svobodného Československa a také předsedou Čs. strany
nacionální v exilu. Václav Havel mu v roce 1990 udělil
Řád Bílého lva I. třídy. Vladimír Krajina zemřel v roce
1993 v kanadském Vancouveru. Urna s jeho popelem
je uložena na Vyšehradském hřbitově.
V Třebíči je po Prof. Vladimíru Krajinovi pojmenována
jedna z ulic v sídlišti Hájek.
V článku jsou použity zdroje:
http://cs.wikipedia.org
Literatura a reference:
KOCIAN, Jiří. Československá strana národně socialistická v letech
1945–1948. Brno: Doplněk, 2002. ISBN 80-7239-138-0. S. 262.
ŠOLC, Jiří. Smrt přála statečným. Osudy doc. Vladimíra Krajiny
a jeho spolupracovníků v českém domácím odboji za druhé světové války. Praha: Vyšehrad, 1995. S. 232.
TICHÝ, Antonín. Živé nás nedostanou. Historie parašutistické
skupiny ANTIMONY. Liberec: Severočeské nakladatelství,
1969. S. 304.
a b c d KDO BYL KDO v našich dějinách ve 20. století – KRAJINA
Vladimír. Libri, [cit. 2009-05-26].
KAPLAN, Karel; PALEČEK, Pavel. Komunistický režim a politické procesy v Československu. Brno: Barrister & Principal,
2008. ISBN 978-80-7364-049-1. S. 11.
Kaplan, Paleček (2008), s. 12.
DVOŘÁKOVÁ, Jiřina. Bedřich Pokorný – vzestup a pád. Praha:
Ministerstvo vnitra ČR, [cit. 2009-05-26].
Kaplan, Paleček (2008), s. 14.
Kaplan, Paleček (2008), s. 55-56.
Řád bílého lva – Seznam vyznamenaných. Praha: Kancelář
prezidenta republiky, [cit. 2009-05-26].
OSOBNOSTI TŘEBÍČE
Prof. Vladimír Krajina
DRUHÝ ROČNÍK UNIVERZITY TŘETÍHO VĚKU
Západomoravská vysoká škola v Třebíči vyhlásila druhý ročník vzdělávacích
kurzů „nejen pro seniory“ označovaných jako Univerzita třetího věku.
Zájemci se mohou hlásit do pokračujících kurzů Dějin křesťanství,
Práva a Psychologie v rámci programu Člověk a společnost. Pro velký
zájem o tento typ vzdělávání byla nabídka rozšířena o další tři kurzy:
Internet – Váš přítel a pomocník, Společensko-ekonomické reálie pro
každý den a Ekologie.
Posluchači kurzů Univerzity třetího věku se tak mohou těšit na další
zajímavá témata, která představí odborníci z různých oblastí vědy,
mohou se těšit na přednášky, semináře, praktická cvičení, ale také
na odborné exkurze.
Jednotlivá setkání probíhají v příjemné a přátelské atmosféře
a tak mají posluchači příležitost nejenom k tomu, aby se sro-
zumitelnou a poutavou formou dozvěděli nejnovější poznatky z různých oblastí a drželi krok s dobou,
ale mohou se také scházet, diskutovat a navazovat
nová přátelství s lidmi, kteří mají stejné zájmy a touží
po aktivním trávení volného času.
Přihlášky a veškeré informace o obsahu jednotlivých
kurzů Univerzity třetího věku jsou k dispozici na adrese http://www.zmvs.cz/kurzy-u3v.html. Hlásit se
lze také osobně na ZMVŠ u referentky Heleny Novákové (tel. 568 851 230).
Marek Matějek,
prorektor pro vědeckou činnost
21
Program kina Pasáž na duben 2011
1. 4. - 3. 4.
17.00 hod.
1. 4. - 3. 4.
19.30 hod.
4. 4. - 7. 4.
17.00 hod.
GNOMEO A JULIE
Repríza animovaného komediálního filmu USA/VB v českém znění.
VARIETÉ
Premiéra hudebního romantického filmu USA.
NA VLÁSKU
Repríza animované hudební komedie USA v českém znění.
AUTOPOHÁDKY
Premiéra animovaného povídkového filmu ČR natočeného na motivy stejnojmenné knížky Jiřího Marka.
14. 4. - 20. 4.
17.00 hod.
ODCHÁZENÍ
Premiéra filmové adaptace úspěšné divadelní hry V. Havla.
15. 4. - 17. 4.
19.30 hod.
ČERNÁ LABUŤ
Premiéra dramatu USA.
18. 4. - 20. 4.
4. 4. - 6. 4.
19.30 hod.
8. 4. - 10. 4.
17.00 hod.
9. 4.
15.00 hod.
8. 4. - 10. 4.
19.30 hod.
11. 4. - 13. 4.
17.00 hod.
11. 4. - 13. 4.
19.30 hod.
FIGHTER
Premiéra biografického dramatu USA.
HEZKÉ VSTÁVÁNÍ
Premiéra komedie USA.
KRTEK A WEKEND
Hodinové pásmo krátkých filmů pro nejmenší děti.
19.30 hod.
RIO
Premiéra animované rodinné komedie USA v českém znění.
21. 4. - 27. 4.
17.00 hod.
SUCKER PUNCH
Premiéra akčního fantasy thrilleru USA.
22. 4. - 24. 4.
19.30 hod.
POUTA
Repríza thrilleru ČR.
25. 4. - 27. 4.
RANGO
Repríza animované komedie v českém znění.
28. 4. - 4. 5.
OPRAVDOVÁ KURÁŽ
Premiéra westernového dramatu USA.
29. 4. - 1. 5.
DILEMA
Premiéra komedie USA.
19.30 hod.
MÁMA MEZI MARŤANY
Premiéra animovaného rodinného filmu USA v českém znění.
17.00 hod.
SVĚTOVÁ INVAZE
Premiéra akčního sci-fi filmu USA.
19.30 hod.
14. 4.
VŠICHNI JSOU V POHODĚ
Premiéra dramatu, USA / Itálie.
Začátky představení v 19.30 hod.
21. 4.
KLUCI JSOU ZPĚT
Premiéra dramatu Austrálie / VB.
MILK
Premiéra dramatu, USA.
28. 4.
MAMA GÓGÓ
Premiéra koprodukční tragikomedie, Island.
FILMOVÝ KLUB
7. 4.
KLUB SENIORŮ – program na duben 2011
Čtvrtek 7. dubna
TANEČNÍ ODPOLEDNE PRO SENIORY
ve 13 hodin – baletní sál Pasáž
Pátek 15. dubna
ve 14 hodin
v 8.30 a 10.15 hodin – divadlo Pasáž
Pondělí 18. dubna
– divadlo Pasáž
Úterý 19. dubna
v 8.30 a 10.15 hodin – Národní dům
24
TANEČNÍ ODPOLEDNE PRO SENIORY
ve 13 hodin – baletní sál Pasáž
PROHLÍDKA ZADNÍ SYNAGOGY
A DOMU SELIGMANNA BAUERA
POŘADY PRO DĚTI – duben 2011
Úterý 5. dubna
Čtvrtek 21. dubna
VELRYBA LÍZINKA
veselý muzikálek pro děti MŠ a děti 1. st. ZŠ
BEATLES aneb ŽLUTÁ PONORKA
– hudební inscenace DIVADLA RADOST z Brna
pro žáky 2. stupně ZŠ a studenty SŠ
O NEPOSEDNÉ POMLÁZCE
velikonoční povídání pro nejmenší děti
Pátek 29. dubna
v 15 hodin – Národní dům, velký sál
JARNÍ TANEČNÍ ZÁBAVA
K tanci a poslechu hraje hudba Kvinton Třebíč
Městské kulturní středisko Třebíč pořádá
v sobotu 30. dubna 2011 od 8:00 do 12:00 hodin
v sále Národního domu v Třebíči, Karlovo náměstí 47
SBĚRATELSKOU BURZU
známek, nálepek, pohlednic, numizmatiky, hokejových a jiných kartiček,
pivních suvenýrů, telefonních karet, obalů apod.
Vstupné 10,- Kč, děti do 10 let zdarma.
25
Akce Studentského parlamentu města Třebíče
Na 75. zasedání studentského parlamentu, které se konalo v únoru
2011 ve velké zasedací místnosti MěÚ v Třebíči na Karlově náměstí
za přítomnosti pana místostarosty Milana Zeiberta, byl schválen
mladými poslanci plán akcí pro 1. pololetí roku 2011.
A co pro nás studentský
parlament chystá?
Březen • Fotografická soutěž pro žáky ZŠ a SŠ
na téma „Volný čas mladých“
Beseda mladých poslanců SPMT se žáky Katolického gymnázia Třebíč
Duben • 12. 4. 2011 - Velikonoční sportovní turnaj
pro ZŠ a SŠ – 5. ročník
20. 4. 2011 - Ať se město zelená aneb... 8. ročník
– akce se koná v rámci Dne Země
Květen • Účast na Dopravním dopoledni pořádaném Městskou policií Třebíč
Spolupráce na projektu Děti dětem
Červen • 10. 6. 2011 – Den pro hračku – 2. ročník
Termíny zasedání SPMT vždy od 15:00 hodin
na MěÚ na Karlově náměstí: 9. března 2011,
13. dubna 2011, 4. května 2011 , 8. června 2011
Výbor SPMT
Lokalizace
firem a služeb
Zapojte se do tvorby nového
Územního plánu!
V rámci rozšiřování nabídky služeb uživatelům internetu zavádí město Třebíč na svých webových stránkách (www.trebic.cz) agendu „Lokalizace podnikatelských subjektů a služeb“. Tato agenda je otevřena
pro každého, kdo bude mít zájem o zviditelnění své
podnikatelské činnosti a jejího sídla – tedy pro firmy, drobné živnostníky, řemeslníky, provozovatele
pohostinství a poskytovatele široké škály dalších
služeb. Občané tak následně budou mít na městském
webu snadno dostupné informace o místních firmách
a službách s možností vyhledávání dle oboru činnosti
včetně odkazu do mapy.
Územní plán vzniká jako výsledek veřejné dohody o území. Obsah územního plánu bude při procesu pořízení několikrát
veřejně projednáván (návrh zadání, koncept, návrh). Každý má ze zákona právo se v procesu pořízení územního plánu
k jeho obsahu vyjádřit. Konečným výsledkem je vzájemný kompromis mezi zájmy města, vlastníků nemovitostí, obyvatel
a širší veřejností, a to při dodržení zákonem chráněných zájmů.
Pokud tedy podnikáte na území města Třebíče v jakémkoli oboru, máte možnost záznamu do výše
uvedené agendy, a to za méně peněz, než by vás
stála placená reklama. Kromě lokalizace přímo na
mapovém serveru města bude v navazující databázi
zapsán název subjektu, předmět činnosti, otevírací
doba a telefon, příp. mailová adresa a odkaz na firemní web.
Za zveřejnění těchto údajů bude město Třebíč účtovat
jednorázový poplatek 360,- Kč (vč. DPH), který bude
uhrazen po zveřejnění údajů na webových stránkách
města na základě zaslané faktury.
Pokud máte o takovouto službu zájem, případně chcete získat další informace, obraťte se na městský úřad Třebíč:
správce GIS Ivo Krčmář
tel. 568 896 207
e-mail [email protected]
(ik)
26
Rádi bychom již nyní, ve fázi přípravné, navázali komunikaci a spolupráci s občany. Mohou nám předat své náměty a podněty do
nového Územního plánu Třebíč. Pro zjednodušení komunikace a přehlednost je vytvořen formulář, který lze získat buď osobně přímo
na oddělení Úřad územního plánování, nebo ho lze stáhnout na webové adrese http://www.trebic.cz/article.asp?article_id=8087.
Podněty k územnímu plánu je možné uplatňovat až do
konce května letošního roku. Podobu nového územního
plánu budou moci občané dále ovlivnit po celou dobu
procesu svojí aktivní účastí při projednání jednotlivých
fází územního plánu dle stavebního zákona.
Průběžné informace o postupu prací na novém územním plánu budou publikovány v Třebíčském zpravodaji
a na webových stránkách města na www.trebic.cz.
1. Na oddělení Úřad územního plánování Městského úřadu
Třebíč se můžete seznámit s nejdůležitějšími vybranými
výkresy závazné části územního plánu, případně můžete požádat o vysvětlení některých pojmů. Dosud platná
územně plánovací dokumentace města Třebíče a místních
částí z roku 1998 je vystavena v budově B Městského úřadu
Třebíč na Karlově náměstí ve III. patře a ve vestibulu hlavní
budovy městského úřadu na Karlově náměstí.
2. Dosud platnou územně plánovací dokumentaci města
Třebíče a místních částí najdete také na internetové adrese www.trebic.cz v části Územní plán Třebíč.
Dagmar Moláková,
oddělení Úřad územního plánování MěÚ Třebíč
Město Třebíč
pronajme
k podnikání v nemovitosti
na ul. Nad Zámkem 1072,
Třebíč
nebytový prostor
o výměře 36,45 m2
Bližší informace poskytnou pracovnice
odboru správy majetku a investic města
pí Švihálková č. tel. 568 896 139
pí Bártová č. tel. 568 896 143
Jarní prázdniny
v Budíkovicích
Děti ze školní družiny ZŠ T. G. Masaryka v Třebíči se tradičně společně s vychovatelkami vypravily na jarní prázdniny do Budíkovic. Hry, soutěže, vycházky, odpočinek,
„řádění“ s kamarády na pokojích, usínání při pohádce a brzké vstávání - to jsou známé prázdninové činnosti na táboře. Letos byl program zpestřený o bowling, na který
jsme se vypravili do Třebíče. Zezačátku jsme se více nasmáli, než nahráli, protože
nejprve dopadla na zem koule a pak hráč, ale to netrvalo dlouho a každý si našel svůj
styl. Odměnou pro všechny byl zmrzlinový pohár a džus.
(text a foto: Jitka Urbanová, vedoucí ŠD ZŠ TGM Třebíč)
Nábor do nohejbalového oddílu TJ Sokol Třebíč
Oddíl nohejbalu při TJ Sokol Třebíč pořádá během měsíce
dubna (od 3. do 24.) vždy v neděli od 09:00 do 11:00 hodin
na Stadionu Sokola Třebíč (kurty u železničního mostu)
nábor hráčů mládežnické kategorie (10 - 18 let včetně).
Těšíme se na všechny, kteří by chtěli vyzkoušet tento
krásný sport. Případné další dotazy prosím směrujte na
telefon 724662116.
Představení oddílu nohejbalu při TJ Sokol Třebíč
Tradice
Oddíl nohejbalu působí v třebíčském Sokole krátce a to
od roku 2009.
Sportoviště
Naší základnou na letní období se staly kurty Sokola
Třebíč u haly L. Pokorného, které jsme vlastními silami
značně vylepšili. V zimním období využíváme tělocvičny
základních nebo středních škol v Třebíči.
Sportovní činnost- rok 2010
V minulém roce hrála oficiální soutěže čtyři naše družstva a dosáhla historicky nejlepších výsledků. „A“ družstvo mužů hrálo ve druhé nohejbalové lize a pro rok 2011
tuto soutěž pro Třebíč udrželo. „B“ družstvo mužů vyhrálo nejvyšší okresní soutěž a „C“ družstvo mužů skončilo
v nižší okresní soutěži na 3. místě. V mládežnické kategorii se naše dorostenecké družstvo účastnilo krajské
soutěže a suverénně tuto soutěž vyhrálo. Naši hráči se
také zúčastňují nohejbalových turnajů v kraji i mimo kraj
a většinou obsazují přední místa.
Práce s mládeží
Oddíl intenzivně pracuje s mládeží vědom si toho, že bez
pokračovatelů není možné udržet výše uvedené výsledky.
V posledních letech se však počty mládeže v našem oddíle
stále snižují. Proto apelujeme na mladé v příslušné věkové
kategorii, aby se nebáli přijít a začali sportovat.
(ls)
Členská základna
Počet členů oddílu se pohybuje mezi 20 – 25.
Info na tel.: 724 662 116
Kouzelnická show ve školní družině
Foto: archív TJ Sokol
Aukce
Město Třebíč prodá
ve výběrovém řízení
formou aukce nemovitost
č. p. 303 na ul. Polní v Třebíči
(„Ruská chata“)
se závazkem kupujícího užívat ji k bydlení
(případně ji zrekonstruovat k bydlení).
Vyvolávací cena 620 423 Kč
Bližší informace najdete na
Školní družina ZŠ T. G. Masaryka v Třebíči si v úterý 15. 2. 2011 odpoledne pozvala kouzelníka. Všichni napjatě sledovali kouzla a čáry, které kouzelník na pirátské motivy provozoval. Dětem se nejvíce líbila spolupráce při kouzlení.
www.trebic.cz
sekce „úřední deska“
(text a foto: Jitka Urbanová, vedoucí ŠD ZŠ TGM Třebíč)
27
KULTURNÍ A JINÉ AKCE
Výšlap
za autoveterány
Zdravé město Třebíč
ve spolupráci s Tělocvičnou jednotou
Sokol Třebíč
pořádá opět v sobotu 30. dubna 2011
od 17 hodin na sokolském stadionu
Klub zdraví pořádá v sobotu 2. 4. 2011, 14:00 – 17:00
výšlap za sběratelem historických aut (autoveteránů), specializujícím se na značku Jeep Willys.
Čarodějnický večer
pro malé i velké
Start výšlapu je ve 14:00 na parkovišti před hotelem
Atom v Třebíči, Jelínkova ul.
Kromě spousty her a čarodějnického
tvoření se můžete těšit na velký průvod,
ohňovou show a ohňostroj. Celý program doprovází Pekelníci revival band.
Kontakt: tel. 603 840 964, [email protected],
http://trebic.casd.cz/klubzdravi
Po prohlídce autoveteránů a krátkém výkladu sběratele půjdeme na vycházku k rybníku Lubí a následně
zpět do Třebíče. Srdečně zveme širokou veřejnost.
Výstavy
45. TŘEBÍČSKÉ
LOUTKÁŘSKÉ JARO
SOBOTA 26. A NEDĚLE 27. BŘEZNA 2011
Národní dům, Karlovo nám. 47, Třebíč
více na www.mkstrebic.cz
MAJÁLES 2011
GALERIE MALOVANÝ DŮM
10. 3. – 24. 4. 2011
BARBORA SRNCOVÁ A EMMA SRNCOVÁ
ZADNÍ SYNAGOGA
17. 3. – 17. 4. 2011
JOSEF PAVELKA – FOTOGRAFIE
NÁRODNÍ DŮM - PŘEDSÁLÍ
18. 4. – 31. 5. 2011
MICHAL PECHLÁT – VYSOČINA, MŮJ ZAMILOVANÝ
KRAJ
Fotografie
Západomoravská vysoká škola Třebíč, o. p. s. pořádá
v pátek 13. května 2010 od 14.00 hodin v areálu vysoké školy
již pátý ročník vysokoškolského MAJÁLESU.
Program:
KOMEDIOGRAF Pavel Liška, Tomáš Matonoha, Pepa
Polášek, Marek Daniel a další.
MPDVOJKA Analogové představení za použití
digitálních prostředků...
FRU FRU „Neokoukaná“ hudba FruFru putuje napříč
žánry...
ČANKIŠOU Koncert nabitým energií a divokými rytmy...
MŇÁGA A ŽĎORP
Více na http://majales.zmvs.cz
Běhu Lorenzovými sady.
Setkání sběratelů
kartičkových kalendáříků
Start je u fotbalového hřiště za nemocnicí. Nejmladší kategorie vyběhne na trať v 9:15 hodin.
Start hlavní kategorie mužů je v 11 hodin.
v sobotu 9. dubna 2011 od 10:10 do 13:13 hodin
v Hospůdce Slavická v Třebíči, Jiráskova č. 1,
Horka-Domky.
V neděli 27. března se uskuteční 72. ročník
28
Foto: Michal Pechlát
MĚSTSKÁ KNIHOVNA V TŘEBÍČI
HYNEK LUŇÁK: BRETAŇ – DCERA OCEÁNU
1. – 29. dubna 2011, sál hudebního oddělení.
Výstava kreseb a litografií třebíčského výtvarníka
Hynka Luňáka inspirovaná divokým pobřežím francouzské Bretaně a stejnojmennou poetickou knihou
Františka Kožíka.
VEČERNÍČKY VÁCLAVA ČTVRTKA
4. 4. – 31. 5. 2011, dětské oddělení a Galerie Na špagátě.
Výstava prací ze soutěže ilustrací k pohádkám Václava
Čtvrtka, od jehož narození letos uplynulo 100 let.
DENNÍ STACIONÁŘ ÚSMĚV A BÁSNĚ TOMÁŠE PÁTKA
1. – 30. dubna 2011, pobočka Modřínová, půjčovní
hodiny pobočky.
Výstava výtvarných prací klientů stacionáře je doplněna básněmi jednoho z nich.
MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO TŘEBÍČ
PŘEHLED KULTURNÍCH POŘADŮ
DUBEN 2011
Pondělí 4. 4. 2011
SMETANOVO TRIO
» 18 hod. – Foyer div. Pasáž
Ve složení JITKA ČECHOVÁ – klavír, JANA VONÁŠKOVÁ-NOVÁKOVÁ – housle, JAN PÁLENÍČEK – violoncello
» III. KONCERT KRUHU PŘÁTEL HUDBY
Program: L. van Beethoven, J. Brahms, B. Smetana
Sobota 9. 4. 2011
» 18 hod. – Národní dům
Jára Beneš: RŮŽE Z ARGENTINY
Pondělí 11. 4. 2011
» 19 hod. – divadlo Pasáž
PRAŽSKÁ KOMORNÍ ZPĚVOHRA
Hrají: Jan Přeučil, Jiří Štědroň / Ernesto Čekan, Lucie Černíková / Irena Musilová, Andrea Sousedíková, J. Dodo Slávik, Jana
Koutová a dlouholetí členové HD Karlín: Václav Vostarek, Jan Počepický, Libor Žídek, Iva Buková | Režie: Libor Žídek
William Link–Richard Levinson: COLUMBO–VRAŽDA NA RECEPT
DIVADELNÍ SPOLEČNOST ON STAGE PRAHA
» III. předst. sk. B
Hrají v alternacích: Petr Štěpánek / Jan Čenský, Kateřina Macháčková / Dana Morávková, Zuzana Dřízhalová / Petra
Doležalová, Mojmír Maděrič / Tomáš Turek, Jitka Sedláčková / Marcela Nohýnková, Dalibor Gondík / Josef Laufer,
Roman Štolpa / Martin Novotný | Režie: Roman Štolpa, Martin Novotný
Čtvrtek 14. 4. 2011
» 19 hod. – Národní dům
ELISABETH LOHNINGER QUARTET (USA/CZ/JPN)
Pátek 15. 4. 2011
a sobota 16. 4. 2011
» 19 hod. – divadlo Pasáž
Jakub Nvota: LÁSKA NARUBY
» stolová úprava
» III. předst. sk. A/1, III. předst. sk. A/2
Obsazení: Elisabeth Lohninger – zpěv, Petr Dvorský – kontrabas, Walter Fischbacher – klavír, klávesy, Yutaka Uchida – bicí
Koncert vynikající americké jazzové zpěvačky.
DIVADLO KALICH PRAHA
Hrají: Jana Paulová, Pavel Zedníček, Bohumil Klepl, Dalibor Gondík, Zbyněk Fric, Radka Filásková | Režie: Jakub Nvota
Hudební komedie vypravuje příběh neúspěšné herečky Viktorie, které se nedaří v osobním ani profesním životě. Štěstí se na ni usměje
až v podobě nabídky, která má ovšem zvláštní podmínku ...
PRO RODIČE S DĚTMI
Neděle 17. 4. 2011
» 15 hod. – divadlo Pasáž
Dana Pražáková: VELKÉ TRAMPOTY KAŠPÁRKA A KALUPINKY
DIVADELNÍ SPOLEČNOST JULIE JURIŠTOVÉ PRAHA
Střídavě hrají: Julie Jurištová, Dana Bartůňková, Jana Birgusová, Dita Zábranská, Aneta Krejčíková, Petr Macháček, Milan
Duchek, Libor Jeník, Radovan Snítil, Jiří Krejčí, Tomáš Soukup | Režie: Dana Bartůňková
III. KONCERT HUDEBNÍHO SALONU
Pondělí 18. 4. 2011
» 19 hod. – Národní dům
COUNTRY SISTERS
Obsazení: Lucy – zpěv, elektrická kytara, Alena – zpěv, kytara, klávesy, Linda – housle, Soňa – baskytara, Andrea – zpěv, piano,
klávesy, Klára – zpěv, kytara, klávesy
KLUB ZDRAVÍ
Sobota 16. 4. 2011
Chemické nedostatky teorie samovolného původu života
» od 14.00 do 16.30 hod.
Přednáška nejen pro „malé chemiky a malé matematiky“ proběhne v Adventním domě Jungmannova 16, Třebíč. Vstup volný.
Sobota 23. 4.
Výšlapy za květinami
» 14.00 hod
Odpolední výšlap do lokality výskytu koniklecí u Ptáčova. Sraz před Penny Marketem (u silnice na Velké Meziříčí, čtvrť Nové
Dvory). Ukončení trasy bude u pekárny. Pro děti budou připravené hry.
29
Akce Městské knihovny
v Třebíči březen - duben 2011
•
PC KURZY PRO VEŘEJNOST Zápis do kurzů v internetové studovně (po - pá 8:30 – 18:00 hod.)
od 21. února 2011. Informujte se, prosím, o obsazenosti kurzu na tel. 568 619 523. Cena jednoho kurzu: 150,- Kč veřejnost;
100,- Kč senioři a zdravotně postižení. Kurzovné je hrazeno při zápisu. Lektory jsou odborní pracovníci knihovny.
Aktuální kurzy na konci března a v dubnu:
Excel I. Pondělí 28. března a středa 30. března 2011, 8:00 – 10:00 hod.
Excel II. Pondělí 4. dubna a středa 6. dubna 2011, 8:00 – 10:00 hod.
KURZY TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI - NENECHTE MOZEK ZLENIVĚT!
Termíny: středy 16. března, 23. března, 30. března, 6. dubna, 13. dubna 2011
Kurz trénování paměti pro přihlášené zájemce a který byl zahájen v březnu. Lektorka Jana Vejsadová, certifikovaný trenér paměti 3. stupně.
BIBLICKÉ PŘÍBĚHY – cyklus na téma příběhů z Bible. Není důležité, jestli se příběhy staly, ale jak jim rozumět,
jak číst i mezi řádky a co mohou napovědět dnešnímu člověku. Přednáší ThB. Jan Majer.
2. část: Kain a Ábel. Čtvrtek 31. března 2011, 17:00 hod., sál hudebního oddělení.
3. část: Velikonoční příběh. Čtvrtek 21. dubna 2011, 11:00 hod., sál hudebního oddělení.
NOC S ANDERSENEM • Pátek 1. dubna – sobota 2. dubna 2011, od 18:00 hod., dětské oddělení
V knihovně se nenudíme, pana Čtvrtka oslavíme! Národní kampaň pro děti. Zábava celou noc v knihovně se
spisovatelem a ilustrátorem Markem Šolmesem Srazilem a také s oblíbenými postavičkami z pohádek Václava
Čtvrtka, od jehož narození uplyne 4. dubna 100 let. Akce je určena pro přihlášené děti.
MEZINÁRODNÍ DEN DĚTSKÉ KNIHY • Sobota 2. dubna 2011, 10:00, sál hudebního oddělení
Pohádky do postýlky. Akce pro všechny děti, které chtějí poznat Frňka, Duta, Tupa, Vaječnatku, Kropenatku
i Wosana Gosana, postavičky z knížky spisovatele a kreslíře. Veselé čtení, zpívání, povídání a kreslení přímo
s veselým autorem Markem Šolmesem Srazilem. Vstupné 20,- Kč.
ZVUKOVÉ KNIHY V ROCE 2011 • Úterý 5. dubna 2011, 10:00 – 13:30 hod.
Zvukové knihy pro zrakově a zdravotně postižené v digitálním světě. 13. pracovní seminář pro profesionální
pracovníky zvukových knihoven České republiky.
FRANCOUZSKÝ KLUB • Čtvrtek 7. dubna 2011, 17:00 hod., sál hudebního oddělení
FRANCOUZSKÁ KUCHYNĚ POD OCHRANOU UNESCO. FRANCOUZSKÉ UMĚNÍ ŽÍT – „SAVOIR VIVRE“
Vyzkoušejme trochu z francouzského umění žít s Annou Linhartovou a pěveckým souborem Fénix pod vedením
Jiřího Němce. Vstup zdarma nebo vstupné dobrovolné.
CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ SENIORŮ • Pondělí 11. dubna 2011, 9:00 hod., sál hudebního oddělení
KRAJINY ŽIVOTA ANNY PAMMROVÉ. Beseda s Dr. Jarmilou Škárovou, autorkou stejnojmenné výstavy, která
poutavým způsobem přibližuje za pomocí fotografií a jiných dokumentů život a dílo ženy, která svými myšlenkami o desítky let předešla dnešní ekologické aktivisty. Koná se v rámci projektu Senioři vítáni, který byl
předložen v rámci Grantového systému Zdravého města Třebíč. Vstupné 20,- Kč.
SVĚTOVÝ DEN KNIHY - KNIŽNÍ PÁTEK • Pátek 22. dubna 2011, 10:00 hod., sál hudebního oddělení
O knihách a s knihami u příležitosti Světového dne knihy. Přednáší Eva Bazalová. Vstup zdarma.
Z PTAČÍ PERSPEKTIVY • Pondělí 11. dubna 2011, 17:00 hod., sál hudebního oddělení
3. část: Nejen Jurij Gagarin. 50. výročí letu prvního člověka do vesmíru. Přednáší Dipl. Ing. Jiří Kabát.
Třetí část cyklu o technice a lidech v prostoru nad námi je věnována kosmonautice. Jak ji po padesáti letech
můžeme vnímat? Přinesla člověku mnohá vítězství, ale i prohry a nečekané katastrofy.
Filmový festival Expediční kamera přinese
nejlepší cestovatelské a outdoorové filmy i do Třebíče
Výběr ze sedmi nejlepších cestovatelských, horolezeckých, vodáckých či jinak dobrodružných filmů uplynulé sezóny uvidíme v MěK Třebíč v sobotu 26. března od 13:00 hod. nebo od 18:00 hod. Vítězné filmy
z mezinárodních filmových festivalů doplňují snímky českých sportovců a dobrodruhů.
Plánované akce
v Třebíči
DUBEN
• 7. 4.
Třebíčský vrabčák – pěvecká soutěž ZŠ a MŠ
Na Kopcích
• 8. 4.
Jak zvládat handicap v rodině
Dům zahrádkářů
• 10. 4.
Bowling IV. – veřejný turnaj družstev
– SK SHS Třebíč
• 13. 4. a 14. 4. Okresní kolo ve volejbalu starších žáků
a žákyň – ZŠ T. G. Masaryka Třebíč
• 18. 4.
Běh na Hrádku
• 18. 4.
Setkání s partnery - v rámci Evropského
dne informací pro mládež pořádá ICM Třebíč
• 14. 4.
Velikonoční dílničky pro děti od 3 do 7 let
– ZŠ Benešova
• 20. 4.
Výtvarná soutěž ke Dni Země – pořádá
DDM Hrádek
• 21. 4.
Velikonoční turnaj v bowlingu – U Kmotra
pořádá DDM Hrádek
• 21. 4. - 24. 4. Apokalypsa – Kam patřím? Prodloužený
víkend pořádá na Skřipině DDM Hrádek
• 23. 4.
Světový den knihy a autorských práv
knihovna
• 23. 4.
Hrkání – vítání jara – odpolední průvod
ve 14 hodin – dopoledne workshop v loděnici
na Svojsíkově nábřeží, pořádají vodní skauti ze
Žluté ponorky
• 24. 4.
MASTERS 50 – veřejný turnaj nohejbalových
dvojic – SK SHS Tř.
• 26. 4.
Připomenutí 25 let výročí havárie
v Černobylu – ICM Třebíč – promítání
dokumentárního filmu
• 29. 4.
Noc s Erbenem - knihovna, sál hudebního
oddělení - III. literární večírek pro dospělé
• 30. 4.
MIX CUP II. – veřejný volejbalový turnaj
smíšených družstev – SK SHS Třebíč
• 30. 4.
Čarodějnický večer plný her a překvapení
- TJ SOKOL
• 30. 4.
Čarodějnické odpoledne
– pořádá DDM Hrádek
• 30. 4.
JOLLY FIT – soutěž pro jednotlivce
+ skupinové choreografie v aerobiku pro
děti, pořádá SK WELLNESS JANA
• 30. 4.
Oblastí klidu Třebíčsko – pěší a cyklo
pochod pořádá KČT Třebíč
KVĚTEN
• 4. 5.
Vstupné na festival činí 90,- Kč (1 blok). Každý divák si odnese zajímavé zážitky a někteří i něco navíc – los
vybere výherce knih s outdoorovou tématikou, programu Zoner Photo Studio na zpracování fotografií či
předplatného časopisu Lidé a hory.
Krajské kolo Středoškolské odborné činnosti
- Gymnázium Třebíč
• 5. 5.
Sportovní den seniorů (Sádek) – pořádá SK
SHS Třebíč
Podrobné informace o festivalu a filmech najdete na www.ExpedicniKamera.cz. Navšívit můžete také náš facebook:
www.facebok.com/expedicni-kamera. Další informace: Eva Palátová, tel. 777934070, email: [email protected]
• 7. 5.
Vítání jara – regionální open air festival – Třebíč,
Komenského nám., od 14 hod. (náhradní termín 14. 5.)
30
Download

Třebíčský zpravodaj č. 3/2011