Od uvědomělého nakupování, přes oddělený sběr odpadů k recyklaci
Základní informace pro učitele
Koncept tzv. 3 R: Promyslet, znovu použít, recyklovat (z anglických termínů Rethink, Reuse, Recycle)
V České republice bylo v roce 2013 vytříděno a recyklováno 635.892 tun z celkově 883.183 tun
vyprodukovaného obalového odpadu. To znamená, že spoustu odpadů z obalů stále směřuje na skládky,
místo aby byly recyklovány a znovu se staly surovinou a následně vyrobkem – třeba znovu obalem. Za
účelem zvýšení tohoto poměru, musíme vědomě snižovat množství produkovaných odpadů a snažit se
naplňovat proces opětovného využívání a recyklace.
Promyslet!: Předtím, než vyrazíme na nákupy, měli bychom zvážit, co všechno skutečně potřebujeme a zda
skutečně potřebujeme výrobky napsané na našem nákupním lístku. Z pohledu ochrany životního prostředí
má právě environmentální povědomí klíčovou důležitost, které by měla změnit naše nákupní zvyky, životní
styl a celkový způsob uvažování. Nejdůležitější je omezit vznik odpadů, což požaduje odpovědné chování
doma, ve škole nebo na pracovišti. Skvělý nápad je vyrazit na nákupy s připraveným nákupním lístkem, který
nás přiměje nakupovat pouze ty výrobky, které skutečně potřebujeme. Kromě těchto zásad máme další
výborné tipy, jako např.:






“méně znamená více” – vyberte si výrobek, který je zabalen v nejmenším množství obalů ze všech
usilujte o nákup těch výrobků, které jsou zabaleny v recyklovaných materiálech
nekupujte výrobky na jedno použití (např. papírové talíře)
vezměte si s sebou nákupní tašku a vyhněte se nákupu nové tašky
třiďte odpady podle druhů a tím chraňte životní prostředí
nepřijímejte letáky, o které nemáte zájem, nebo je alespoň nevyhazujte do té doby, než je můžete
odložit na místě určeném ke třídění. Je to malý kousek papíru, nepotřebuje příliš mnoho místa, ale
potřebuje, aby byl odděleně sbírán.
Znovu použít!: Znovu použití je dobrým řešením pro omezování vzniku odpadů. V tomto případě je možno
využít běžný výrobek nebo obal – bez jakékoliv další přeměny – pro stejný nebo jiný účel, pro který byl
původně navržen a vyroben. Nedopusťte, aby se věci zbytečně staly odpadem!
Recyklovat!: Poté, co prázdný obal nebo výrobek již nemůže být nadále používán, je třeba jej recyklovat a
tím získat obal nebo cokoliv jiného, co bude vyrobeno z původního materiálu. Tímto způsobem šetříme
energii a životní prostředí ve formě emisí během zpracování.
Dnes má příležitost třídit a odděleně sbírat odpady v České republice asi 99 % celé populace, tzn. více než
10 milionů obyvatel. Do aktivního třídění je zapojeno 6 057 obcí a podíl recyklace obalových odpadů je 72 % více než je evropský průměr. Nadále je však snížení objemu odpadů naším společným zájmem. Naše
každodenní rozhodnutí ovlivňují do značné míry stav našeho životního prostředí a jako taková je tedy
recyklace základní úlohou jednotlivce.
Oddělený sběr a třídění odpadů
Funkcí odděleného sběru a třídění odpadů je oddělení, neboli separace různých druhů materiálů v místě
jejich odkládání za účelem zajistit příležitost k jejich recyklaci a opětovnému zpracování.
Existuje mnoho možností odděleného sběru odpadů. V České republice využíváme zpravidla třídění formou
barevných sběrných nádob (kontejnerů) a to systémem co dům, to sběrná nádoba nebo systémem sběrných
míst (ostrůvků) nebo sběrných dvorů (sběrných středisek) a výkupen druhotných surovin. V případě systému
sběrných míst se hliníkové nápojové plechovky sbírají samostatně nebo s jinou komoditou. Například v Praze
jsou shromažďovány do šedivých nádob, v Ostravě a Opavě do žlutých kontejnerů. V Brně a v ostatních
městech se zpravidla odnáší do sběrných dvorů.
Životní cyklus výrobků
Životní cyklus výrobků: dopady na životní prostředí spojené se všemi stupni života výrobků – od kolébky po
hrob (tj. od získávání primární suroviny, přes zpracování materiálů, výrobu, distribuci, použití, opravu a
údržbu až po odstranění nebo recyklaci a materiálové využití).
Odkazy
Bevcan East | Autorizovaná obalová společnost EKO-KOM | http://en.wikipedia.org/wiki/Aluminium
Od uvědomělého nakupování, přes oddělený sběr odpadů k recyklaci
Základní informace pro učitele
Klíčové fyzikální a chemické vlastnosti hliníku
Hliník je měkký, odolný, lehký, tažný (kujný), snadno řezatelný a tvárný kov. Jeho vzhled je od stříbřité po
matnou šedou, v závislosti na drsnosti povrchu. Hliník tvoří silné chemické vazby s kyslíkem, pokud je kov
vystaven působení vzduchu, vytváří se na jeho povrchu tenká vrstva oxidu hlinitého. Hliník je pozoruhodný
pro svou schopnost odolávat korozi v důsledku fenoménu povrchové úpravy, tzv. pasivace. Hydroxid hlinitý je
amfoterní. Rozpouští se v kyselině za vzniku Al(H2O)63+ nebo dalších produktů hydrolýzy. Dále se také
rozpouští v silných alkáliích.


hustota: 2700 kg/m³
bod tavení: 660 °C
Jeho krystalická struktura je kubická, plošně centrovaná (díky tomu je měkký a tvárný). Hliník je
paramagnetický a má nízkou mez kluzu. Snadno se odlévá.
Hliník je třetím nejvíce zastoupeným prvkem (po kyslíku a křemíku) a vůbec nejvíce zastoupeným kovem
v zemské kůře. Zpravidla se nevyskytuje v čistém stavu, ale ve formě oxidů nebo silikátů jako bauxit.
Hliník je téměř vždy legovaný, což výrazně zlepšuje jeho mechanické vlastnosti, zejména při jeho kalení.
Hlavní legující přísady jsou měď, zinek, hořčík, mangan a křemík (vzniká např. dural) s tím, že úroveň těchto
dalších kovů je v rozsahu několika hmotnostních procent. Slitiny hliníku s nízkou hustotou se používají ve
strojírenství, automobilovém a leteckém průmyslu a lze díky nim dosáhnout značných úspor paliv. Slitiny
hliníku s hořčíkem mají pozoruhodnou odolnost proti korozi.
Dlouhodobě perspektivní nápojová plechovka
Hliníkové nápojové plechovky jsou díky svým příznivým vlastnostem jedním z nejoblíbenějších obalových
materiálů pro nápoje, energetické nápoje nebo pivo. Celosvětově je do těchto plechovek plněno více než
40 % piva, protože plechovky chrání svůj obsah, ale zároveň nedovolí světlu, pachům a samozřejmě jiným
kapalinám vniknout za své stěny. To ovšem nejsou jediné důvody, proč výrobci používají tento obal.
Nápojové plechovky jsou neustále vyvíjeny. V dnešní době je díky přesnému
strojírenství lidský vlas silnější než stěny plechovek. To nejen snižuje jejich
průměrnou váhu na asi 15 gramů – což odpovídá např. hmotnosti CD-mediu –, ale
umožňuje jim to velmi efektivní přepravu. Přepravní účinnost těchto plechovek je
velmi vysoká, protože obal představuje pouze 7 % objemu celkové přepravy.
Stejné množství tekutiny naplněné v hliníkových plechovkách potřebuje pouze
polovinu přepravní kapacity než sklo.
Vzhledem k tomu, že recyklace hliníku potřebuje o 95 % méně energie než jejich
výroba z primárních surovin, pro životní prostředí znamená hodně každá jednotlivá
plechovka. V porovnání s ostatními obalovými materiály je hliník nekonečně
recyklovatelný.
Je zajímavé vědět, že recyklací pouze jediné nápojové plechovky ušetříme tolik
energie, která je zapotřebí pro napájení notebooku nebo televize po dobu 3 hodin.
To znamená, že pokud plechovku odděleně vytřídíme, můžeme ji mít zpátky
v renovované formě již za 60 dnů bez jakékoliv ztráty kvality. Stejně jako při
recyklaci každého materiálu, také recyklace hliníku přináší významné úspory emisí CO2. Každá tuna
odděleně sebraných nápojových plechovek snižuje množství vypouštěných emisí CO2 o 10 tun. Recyklační
průmysl snížil od roku 1997 energetickou potřebu na tunu nápojových plechovek o 53 % a usiluje o další
snižování.
Aby došlo k vyrovnání energetické bilance při výrobě primárního hliníku, v celosvětovém měřítku pochází
v současné době 55 % elektrické energie potřebné k výrobě primárního hliníku z obnovitelných zdrojů. Ale
díky kampaním stále roste stupeň recyklace a to dále snižuje potřebu primárních zdrojů.
Odkazy
Bevcan East | Autorizovaná obalová společnost EKO-KOM | http://en.wikipedia.org/wiki/Aluminium
Download

Informace o recyklaci plechovek