S TAT U T Á R N Í M Ě S TO O PAVA
MĚSTSKÁ ČÁST Malé Hoštice
USNESENÍ
z 2. zasedání zastupitelstva městské části Malé Hoštice
dne 22. 1. 2015 v 17:00 h v Malých Hošticích
1/2 ZMC/15 Schválení programu 2. zasedání ZMČ Malé Hoštice
Zastupitelstvo městské části Malé Hoštice schvaluje program 2. zasedání MČ Malé Hoštice
Hlasování
Pro
Proti
Zdržel se
6
3
0
2/2 ZMC/15 Volba ověřovatelů zápisu a zapisovatelky
a) Zastupitelstvo městské části Malé Hoštice určuje ověřovateli zápisu Pavla Věncka a Marii
Vegelovou
Hlasování
Pro:
Proti:
Zdržel se:
8
0
1
b) Zastupitelstvo městské části Malé Hoštice určuje zapisovatelkou Mgr. Ing. Lenku Prokschovou
Hlasování
Pro:
Proti:
Zdržel se:
8
0
1
3/2 ZMC/15 Kontrola plnění usnesení, připomínky, námitky zastupitelů a občanů z minulého
zasedání zastupitelstva
Zastupitelstvo městské části Malé Hoštice rozhodlo, že zápis ze zasedání ZMČ ze dne 6. 11. 2014
odpovídá skutečnému průběhu zasedání
Hlasování
Pro:
Proti:
6
2
Zdržel se:
1
4/2 ZMC/15 Rozšíření jednacího řádu zastupitelstva městské části Malé Hoštice
Zastupitelstvo městské části Malé Hoštice schvaluje jednací řád s účinností od 22. 1. 2015
Hlasování
Pro:
Proti:
Zdržel se:
9
0
0
5/2 ZMC/15 Přístup Úřadu městské části Malé Hoštice k poskytování informací podle zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
Zastupitelstvo městské části Malé Hoštice schvaluje postup úřadu MČ v poskytování informací
podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, a to podle
Směrnice SMO včetně sazebníku úhrady platby za poskytnutou informaci
Hlasování
Pro:
Proti:
Zdržel se:
9
0
0
6/2 ZMC/15 Rozpis rozpočtu na rok 2015 městské části Malé Hoštice
Zastupitelstvo městské části Malé Hoštice
a) schvaluje rozpis rozpočtu pro městskou část Malé Hoštice na rok 2015 viz příloha č. 1
b) schvaluje příspěvky společenským organizacím a spolkům MČ MH viz příloha č. 2
Hlasování
Pro:
Proti:
Zdržel se:
8
0
1
7/2 ZMC/15 Zmocnění k rozpočtovým opatřením
Zastupitelstvo městské části Malé Hoštice zmocňuje starostku městské čáti Malé Hoštice k
provádění rozpočtových opatření do 20.000,- Kč, a to v rámci schváleného rozpočtu pro městskou
část
Hlasování
Pro:
Proti:
Zdržel se:
6
0
3
8/2 ZMC/15 Nesprávné používání peněz z rozpočtu
a) Zastupitelstvo městské části Malé Hoštice bere na vědomí informaci, že v listopadu 2014 došlo k
vydláždění některých částí pozemku TJ Slavia Malé Hoštice
b) Zastupitelstvo městské části Malé Hoštice vyslovuje souhlas s postupem provedených prací v
rámci veřejného zájmu z rozpočtu městské části Malé Hoštice na vydláždění ploch na pozemku TJ
Slavia Malé Hoštice, č. Parcely 600/1, za finanční částku 74.610,- Kč.
Hlasování
Pro:
Proti:
7
1
Zdržel se:
1
9/2 ZMC/15 Zimní údržba chodníků a cest
a) Zastupitelstvo městské části Malé Hoštice bere na vědomí informaci starostky městské části o
provádění zimní údržby chodníků a komunikací Technickými službami Opava
Hlasování
Pro:
Proti:
Zdržel se:
8
0
1
b) Zastupitelstvo městské části Malé Hoštice pověřuje Mgr. Pavla Gazdu k vypracování návrhu, jak
v zimním období udržovat chodníky a komunikace v Malých Hošticích schůdné a sjízdné včetně
finančního vyčíslení, a to do přšítího zasedání zastupitelstva městské části Malé Hoštice
Pro:
Proti:
Zdržel se:
6
2
1
10/2 ZMC/15 Plánované činnosti na úseku investičních a neinvestičních akcí v roce 2015
Zastupitelstvo městské části Malé Hoštice:
a) bere na vědomí plánované činnosti na úseku inv. a neinv. akcí v roce 2015
b) ukládá místostarostovi zajistit studii a prováděcí projekt včetně stavebního povolení na
rekonstrukci slepé ulice Na Pastrníku
c) pověřuje místostarostu a Mgr. Pavla Hrdu dalšími aktivitami směřující k zajištění
podkladů k výstavbě sportovní haly
d) pověřuje p. P. Gazdu přehodnotit stávající dopravní značení obce a předložit návrh
dalších možných řešení značení, a to do příštího zasedání ZMČ
Hlasování
Pro:
Proti:
Zdržel se:
9
0
0
11/2 ZMC/15 Dohody pro pracovníky úřadu MČ
a)
Zastupitelstvo městské části Malé Hoštice schvaluje
Zřízení 2 pracovních míst „uklizeči veřejných
od 1. 2. 2015 do 30. 6. 2015 na MČ Malé Hoštice
prostranství“
na
dobu
určitou
b) Dodatek č. 1 k dohodě o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a
poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu č.
OPA-VN-33/2014 (MMOPP00….) uzavřenou mezi SMO se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava,
IČ 00300535, zastoupeným Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města a ČR – Úřadem práce ČR,
krajskou pobočkou v Ostravě, kontaktním pracovištěm Opava, Bochenkova č.p. 2712/4, Předměstí,
746 01 Opava 1, IČ 72496991, zastoupeným Ing. Jarmilou Mateřankovou, ředitelou kontaktního
pracoviště Opava, krajské pobočky v Ostravě
Hlasování
Pro:
Proti:
Zdržel se:
9
0
0
Zastupitelstvo městské části Malé Hoštice schvaluje
c) Dohodu o pracovní činnosti pro Ing. Danielu Proskovou uzavřenou mezi SMO, MČ MH,
zastoupená Mgr. Miroslavou Konečnou, starostkou MČ, na výkon ekonomických činností od 1. 1.
2015 do 31. 12. 2015, a to v nezměněné výši
Hlasování
Pro:
Proti:
Zdržel se:
6
1
2
Zastupitelstvo městské části Malé Hoštice schvaluje
d) Dohodu o pracovní činnosti pro Miloslava Konečného uzavřenou mezi SMO, MČ MH,
zastoupená Mgr. Miroslavou Konečnou, starostkou obce, na výkon správcovských činností
spojených s chodem úřadu městské části, a to od od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015
Hlasování
Pro:
Proti:
Zdržel se:
8
0
1
12/2 ZMC/15 Pronájem sálu úřadu městské části
Zastupitelstvo městské části Malé Hoštice schvaluje pronájem sálu pro občany Malých Hoštic ve
stejném rozsahu jako dosud
Hlasování
Pro:
Proti:
Zdržel se:
9
0
0
13/2 ZMC/2015 Informace o rozšířených službách pro občany
Zastupitelstvo městské části Malé Hoštice bere na vědomí rozšíření služeb pro občany od 1. 1. 2015
Hlasování
Pro:
Proti:
Zdržel se:
9
0
0
14/2 ZMC/2015 Informace o aktivitách v Pustých Jakarticích
Zastupitelstvo městské části Malé Hoštice bere na vědomí informace o aktivitách v Pustých
Jakarticích
Hlasování
Pro:
Proti:
Zdržel se:
Nepřítomen:
8
0
0
1
15/2 ZMC/2015 Příspěvek pro děti Pusté Jakartice
Zastupitelstvo městské části MH schvaluje účelovou dotaci pro děti Pustých Jakartic na lyžařský
výcvik ve výši 10.500 Kč
Hlasování
Pro:
Proti:
Zdržel se:
Nepřítomen:
8
0
0
1
16/2 ZMC/2015 Informace o činnosti zastupitelstva (portfolio, granty)
Zastupitelstvo městské části Malé Hoštice bere na vědomí informace o činnosti zastupitelstva
Hlasování
Pro:
Proti:
Zdržel se:
9
0
0
17/2 ZMC/2015 Budoucnost skanzenu
Zastupitelstvo městské části pověřuje členku ZMČ Mgr. Ing. Lenku Prokschovou ve spolupráci se
starostkou a místostarostou k vypracování podrobné zprávy:
1. o technickém stavu budovy skanzenu, potřebných úpravách, očekávaných nákladech na provoz a
známých problémech, kdy k jednotlivým problémům také předloží různé varianty možných řešení i s
jejich ekonomickou náročností,
2. o záměrech na způsob využití celé budovy skanzenu, včetně návrhu pravidel využívání skanzenu,
provozního řádu a soupisu exponátů.
Tyto zprávy budou předloženy členům ZMČ do 28. 2. 2015, budou prezentovány na příštím jednání
ZMČ a zveřejněny jako informace dle zákona č. 106/1999 Sb.
Hlasování
Pro:
Proti:
Zdržel se:
9
0
0
18/2 ZMC/2015 Projednání kupní smlouvy
Zastupitelstvo městské části Malé Hoštice schvaluje uzavření kupní smlouvy k prodeji komody ve
Skanzenu ve výši 5.000 Kč
Hlasování
Pro:
Proti:
Zdržel se:
7
0
2
19/2 ZMC/2015 Výhled sportovních aktivit na rok 2015
Zastupitelstvo městské části Malé Hoštice bere na vědomí aktivity jednotlivých sportovních oddílů
pro nejbližší období
Hlasování
Pro:
Proti:
Zdržel se:
Nepřítomen:
8
0
0
1
20/2 ZMC/2015 Výhled akcí a aktivit dobrovolných aktivit Sdružení dobrovolných hasičů
Zastupitelstvo městské části Malé Hoštice bere na vědomí Výhled akcí a aktivit Sboru dobrovolných
hasičů na rok 2015
Hlasování
Pro:
Proti:
Zdržel se:
9
0
0
21/2 ZMC/2015 Aktivity Sdružení rodičů a přátel školy
Zastupitelstvo MČ MH bere na vědomí informaci o aktivitách SRPŠ na rok 2015
Hlasování
Pro:
Proti:
Zdržel se:
9
0
0
22/2 ZMC/2015 Kulturní a společenské akce v roce 2015
Zastupitelstvo městské části Malé Hoštice bere na vědomí informaci o kulturních akcích v MČ MH
na rok 2015
Hlasování
Pro:
Proti:
Zdržel se:
9
0
0
Mgr. Miroslava Konečná
starostka městské části
Günter Hollesch
místostarosta městské části
Ověřovatelé zápisu:
Marie Vegelová
………………………………………………
Pavel Věncek
………………………………………………
Download

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA - Městská část Malé Hoštice