Magenta
Cyan
Yellow
Yellow
Cyan
Magenta
1.
! POZOR !
3.
Plnicí otvory pro:
Yellow
650, CZ102A CyanMagenta
Magenta
Cyan
Yellow
Jehlu zasuňte příslušným plnicím otvorem cca 2 cm
hluboko do porézní hmoty uvnitř tiskové kazety.
Yellow
Cyan
Magenta
Magenta
Cyan
Yellow
Yellow
Cyan
Magenta
2 cm
Cyan...1,5 ml
Magenta...1,5 ml
Yellow...1,5 ml
2 cm
Vyjměte tiskovou kazetu z tiskárny.
Otevřete kryt tiskárny a počkejte
dokud nevyjede držák s tiskovými
kazetami. Kazetu kterou chcete
doplnit vyjměte z držáku. Odstraňte
samolepku z vrchní části tiskové
kazety (např. nožem).
Na sříkačku s inkoustem příslušné barvy nasaďte jehlu.
Při plnění používejte přiložené rukavice
2 cm
! POZOR ! NEZAMĚŇTE PLNICÍ OTVORY
a provádějte jej například na rozložených
novinách. Inkoust má vysoku
schopnost a těžko se odstraňuje.
barvicí
Magenta
Cyan
Yellow
Tri-colour
Print Cartridge
5.1
5.2
4.
3.
NEZAMĚŇTE PLNICÍ OTVORY
Magenta
Cyan
Yellow
yan
Magenta
CZ
NÁVOD NA DOPLNĚNÍ TISKOVÝCH KAZET : HP 650 (CZ102A)
Na odsávací adaptér nasaďte
přiloženou malou 10 ml
stříkačku. Nenasazujte na ni
jehlu - pouze zasuňte stříkačku
Ze stříkačky mírným tlakem vytlačte do otvoru ve spodní gumové
množství inkoustu doporučené pro části adaptéru.
konkrétní typ tiskové kazety - viz
2 cm obrázek 2. Doplňte i ostatní barvy.
Pokud si nejste jisti určením barvy, zasuňte do otvoru např. párátko – zabarví se. Pokud si nejste
jisti barvou inkoustu ve stříkačce otřete hrot jehly o papírový kapesníček – zabarví se.
Ink may be
harmuful if
swallowed
Intended
for single
use only.
C9361E
342
9.
Yellow
Cyan
Magenta
Pokud začne inkoust vytékat plnicím otvorem,
nebo tryskami (kovová destička ve spodní
části tiskové kazety), nasajte ihned část
inkoustu zpět do stříkačky.
POZOR
Jakmile se Vám na monitoru
2 cm
2 cm počítače zobrazí tato hlášení , postupujte podle tohoto návodu.
6.
2 cm
3 ml
Tri-colour
Print Cartridge
2 cm
Ink may be
harmuful if
swallowed
Intended
for single
use only.
C9361E
342
0,3 ml
Tri-colour
Ink may be
harmuful if
swallowed
Intended
for single
use only.
Klikněte na “Ano”
342
Print Cartridge
C9361E
2 cm
2 cm
Zacvakněte tiskovou kazetu do odsávacího Jestliže je vše v pořádku, nalepte na
adaptéru.
tiskovou kazetu přiloženou samolepku,
vložte ji do tiskárny a vytiskněte zkušební
Postupujte takto:
Trysky (kovová destička ve spodní části tiskové kazety) stránku. Pokud není tisk v pořádku,
přiložte na bílou gumovou část adaptéru a pak do adaptéru nakapejte na trysky čisticí roztok
docvakněte vršek kazety.
z 2 ml stříkačky (1-2 kapky). Nechte jej
Stříkačkou odsajte cca 0,3 ml inkoustu. Tím z 10 min. působit a zopakujte postup podle
342
trysek odsajete nečistoty, které by měly negativní obrázku 5.1 a 5.2.
vliv na kvalitu tisku. Tiskovou kazetu ihned I po naplnění bude tiskárna stále hlásit nedostatek inkoustu,
bude tisknout dál. Pokud tiskárna hlásí, že tisková
vyjměte z adaptéru a očistěte trysky papírovým ale
kazeta není určena pro tuto tiskárnu, nedetekuje tiskovou
kapesníčkem. Ujistěte se, že ze spodní části kazetu nebo na tiskárně bliká oranžová kontrolka, není to
nedostatkem inkoustu, ale znamená to, že je
kazety (trysek) nevytéká inkoust. Pokud ano, způsobeno
tisková kazeta vadná. Zkuste očistit kontakty na kazetě a
v držáku uvnitř tiskárny. Pokud to nepomůže, nezbývá než
opakujte postup podle obrázku 5.1 a 5.2.
0,3 ml
Tri-colour
Print Cartridge
Klikněte na “Pokračovat”
Tri-colour
Print Cartridge
Ink may be
harmuful if
swallowed
Intended
for single
use only.
C9361E
342
Ink may be
harmuful if
swallowed
Intended
for single
use only.
C9361E
tiskovou kazetu vyměnit za novou.
2 cm
Klikněte na “Storno zarovnání”
Klikněte na “OK”
2 cm
2 cm
Magenta
Cyan
Yellow
Yellow
Cyan
Magenta
1.
! POZOR !
3.
Plniace otvory pro:
Yellow
650, CZ102A CyanMagenta
Magenta
Cyan
Yellow
Ihlu zasuňte príslušným plniacim otvorom cca 2 cm
hlboko do pórovitej hmoty vo vnútri tlačovej kazety.
Yellow
Cyan
Magenta
Magenta
Cyan
Yellow
Yellow
Cyan
Magenta
2 cm
Cyan...1,5 ml
Magenta...1,5 ml
Yellow...1,5 ml
2 cm
Vyberte tlačovú kazetu z tlačiarne.
Otvorte kryt tlačiarne a počkajte kým
nevyjede vozík s tlačovými kazetami.
Kazetu ktorú chcete doplniť vyberte
z vozíka. Odstráňte samolepku z
vrchnej časti tlačovej kazety (napr.
nožom).
Na striekačku s atramentom príslušnej farby nasaďte ihlu.
Pri plnení používajte priložené rukavice a
2 cm
! POZOR ! NEZAMENTE PLNIACE OTVORY
pracujte napríklad na rozložených novinách.
Atrament má vysokú farbiacu schopnosť a
ide ťažko odstrániť.
yan
Magenta
Magenta
Cyan
Yellow
Tri-colour
Print Cartridge
5.2
4.
3.
NEZAMENTE PLNIACE OTVORY
Magenta
Cyan
Yellow
5.1
SK
NÁVOD NA DOPLNENIE TLAČOVÝCH KAZIET : HP 650 (CZ102A)
Ak si nie ste istí určením farby zasuňte do otvoru napr. špáradlo - zafarbí sa. Ak si nie ste istí farbou
atramentu v striekačke utrite hrot ihly o papierový vreckovku - zafarbí sa.
Ink may be
harmuful if
swallowed
Intended
for single
use only.
C9361E
342
9.
Yellow
Cyan
Magenta
Na odsávací adaptér nasaďte
priloženú malú 10 ml striekačku.
Nenasadzujte na ňu ihlu - len
zasuňte striekačku do otvoru
Zo striekačky miernym tlakom vytlačte v spodnej gumovej časti
odporúčané množstvo atramentu pre adaptéra.
konkrétny typ tlačovej kazety. viď.
2 cm obrázok. Doplňte aj iné farby.
Ak začne atrament vytekať plniacim otvorom,
alebo tryskami (kovová dostička v spodnej
časti tlačovej kazety) natiahnite ihneď časť
atramentu späť do striekačky.
POZOR
Akonáhle sa Vám na monitore
2 cm
2 cm počítača zobrazí toto hlásenie, postupujte podľa tohto návodu.
6.
2 cm
3 ml
Tri-colour
Print Cartridge
2 cm
Ink may be
harmuful if
swallowed
Intended
for single
use only.
C9361E
342
0,3 ml
Tri-colour
Ink may be
harmuful if
swallowed
Intended
for single
use only.
Klikněte na “Ano”
342
Print Cartridge
C9361E
2 cm
Vložte tlačovú kazetu do odsávacieho adaptéra.
Postup:
0,3 ml
Trysky (kovová dostička v spodnej časti tlačovej kazety)
priložte na bielu gumovú časť adaptéra a potom do adaptéra zasuňte hornú časť kazety.
Striekačkou odsajte približne 0,3 ml atramentu.
Tým z trysiek odsajete nečistoty, ktoré by mali
342
negatívny vplyv na kvalitu tlače. Tlačovú kazetu
ihneď vyberte z adaptéra a očistite trysky
papierovou vreckovkou. Uistite sa, že zo spodnej
časti kazety (trysiek) nevyteká atrament. Ak áno,
zopakujte postup viď. obrázok 7.1 a 7.2.
Tri-colour
Print Cartridge
Ink may be
harmuful if
swallowed
Intended
for single
use only.
C9361E
2 cm
Ak je všetko v poriadku, nalepte na
tlačovú kazetu priloženú samolepku,
vložte ju do tlačiarne a vytlačte skúšobnú
stránku. Ak nie je tlač v poriadku,
nakvapkajte na trysky čistiaci roztok z
2 ml injekčnej striekačky (1-2 kvapky).
Nechajte ho 10 min. pôsobiť a zopakujte
postup viď. obrázok 5.1 a 5.2.
I po naplneniu bude tlačiareň stále hlásiť nedostatok
atramentu, ale bude tlačiť ďalej. Ak tlačiareň hlási, že
tlačová kazeta nie je určená pre túto tlačiareň, nedetekuje
tlačovú kazetu alebo na tlačiarni bliká oranžová kontrolka,
nie je to spôsobené nedostatkom atramentu, ale znamená
to, že je tlačová kazeta vadná. Skúste očistiť kontakty na
kazete a v držiaku vo vnútri tlačiarne. Ak to nepomôže, je
nutné tlačovú kazetu vymeniť za novú.
Klikněte na “Pokračovat”
Tri-colour
Print Cartridge
Ink may be
harmuful if
swallowed
Intended
for single
use only.
C9361E
342
2 cm
Klikněte na “Storno zarovnání”
Klikněte na “OK”
2 cm
2 cm
Download

návod na doplnění tiskových kazet: hp 650 (cz102a)